Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer. Rapport MS Meetstrategie 2000+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer. Rapport MS2000+.97.09. Meetstrategie 2000+"

Transcriptie

1 Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer Rapport MS Meetstrategie 2000+

2 Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer Een advies over de technische haalbaarheid Rapport MS Prof. A.W. Heemink datum versie 1.0 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Meetstrategie in samenwerking met SIMONA

3 Colofon Uitgave : Programmabureau Meetstrategie Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ Postbus EX Den Haag Telefoon: Telefax: Omslag : Gerard Bik, BNO Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding Achtergrond Uitgangspunten Leeswijzer 7 2. Data model integratie Basis principes Technieken Inleiding De adjoint methode Kalman filtering Voor- en nadelen Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer Inleiding Een implementatie op basis van de adjoint methode Een implementatie op basis van Kalman filtering Risico's Naar een operationeel zoutmonitoringssysteem 16 Referentie 18 Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 4

5 Voorwoord Zoutbeheersing is een belangrijke taak voor Directie IJsselmeergebied van Rijkswaterstaat. Was dit na de afsluiting van de Zuiderzee met name gericht op het monitoren van het proces van zout naar zoet water, in de jaren zeventig en tachtig was de aandacht vooral gericht op de effecten van de lozingen door de kalimijnen in Noord-Frankrijk. Ook in de jaren negentig heeft het zoutgehalte van het IJsselmeer in de (politieke) belangstelling gestaan. Een wijziging in het bemalingsregime in de Flevopolders, met een verhoging van de zoutbelasting in het IJsselmeer tot gevolg, stuitte op bezwaren vanuit de drinkwatervoorziening. Het monitoren van zout heeft ook zo zijn ontwikkeling gehad. Eerst waren daar de bekende zouttochten. In een week tijd werd het IJsselmeergebied zigzaggend bemonsterd. Vanuit kostenoverwegingen is men daarna overgegaan op een meetprogramma, waarbij op een groot aantal plaatsen aan de oever van het meergebied handmatig monsters werden genomen. Door de technologische mogelijkheden staat nu het automatiseren van het meetnet op de rol. Een gevolg van deze ontwikkeling lijkt dat de informatiedichtheid is afgenomen. Op basis van de zouttochten werd vroeger een zogenaamde ruimtelijk isohaline plaat gemaakt. Door over te gaan op puntmetingen (aan de randen van het gebied) is het maken van deze ruimtelijk beelden schijnbaar verloren gegaan. Wellicht is deze informatievorm ook niet meer gewenst. Technologisch is hier echter geen beperking voor. Met de komst van krachtige computers en steeds beter wordende simulatie modellen kan het ruimtelijk isohaline beeld gereconstrueerd worden. Het gebruik van modellen is bij de natte waterstaat dagelijkse praktijk geworden. Ook het gebruik ervan in monitoringkaders kent enkele belangrijke toepassingen op het gebied van veiligheid en scheepvaartbegeleiding. Technologische ontwikkelingen rond het thema dataassimilatie, het integreren van meetgegevens met modellen, geven mogelijkheden tot verdere innovatie in de meetsector en in het bijzonder ten aanzien van zoutbeheersing. Hiervoor is nodig de beschikbaarheid van (reken)modellen die gebruiksklaar zijn (operationeel) en zich bewezen hebben (proven technology). Innovatie van de meetsector is de missie van het programma Meetstrategie Het operationaliseren van (reken)modellen is het doel van het SIMONA-project. Aan prof. A.W. Heemink van de Technische Universiteit te Delft, deskundige op het gebied van data-assimilatie en met ruime ervaring in de RWS-praktijk, is een technisch advies gevraagd over mogelijkheden en risico s van data-assimilatie voor het zoutbeheer in het IJsselmeergebied, uitgaande van proven technology. In dit rapport vindt u zijn antwoord. Hoewel het advies zich richt op de situatie bij Directie IJsselmeergebied, denken wij dat het gebruik van data- Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 5

6 assimilatietechnieken voor waterkwaliteitsbeheer voor meerdere beheersdirecties interessant kan zijn. P.A. Blokland J. v.d. Linden Programmabureau Meetstrategie Projectgroep SIMONA Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 6

7 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Bij Directie IJsselmeergebied van de Rijkswaterstaat wordt op het ogenblik een meetnetinfrastructuur opgebouwd ten behoeve van het monitoren van de zoutconcentratie in het IJsselmeer. Metingen alleen geven echter geen compleet ruimtelijk en temporeel beeld van de zoutconcentratie. Bovendien is het niet goed mogelijk om uitsluitend op basis van de meetgegevens nauwkeurige voorspellingen te berekenen. Daarom zal in dit advies worden besproken in hoeverre het mogelijk is modellen in te zetten bij het monitoren en voorspellen van de zoutconcentratie in het IJsselmeer. Modellen leveren immers informatie over de concentratie die voldoet aan elementaire natuurwetten als de wet van behoud van massa. Modelinformatie is daarmee ruimtelijk en temporeel consistent en complementair aan de beschikbare meetinformatie. Daarnaast is het mogelijk om met een model het proces op on-line basis te voorspellen Uitgangspunten Voor het zinvol integreren van data en modellen, ook wel data assimilatie genoemd, is het van belang dat er goede modellen beschikbaar zien die ook daadwerkelijk in staat zijn het ruimtelijke beeld van de zoutconcentratie te reconstrueren. Een uitgangspunt van dit advies is dan ook dat het bestaande WAQUA zoutmodel voor het IJsselmeergebied hieraan voldoet en inzetbaar is (Oosterberg, 1993). Daarnaast wordt er bij dit advies van uit gegaan dat er gebruik zal worden gemaakt van de bestaande RWS programmatuur en dat eventuele aanpassingen van de programmatuur in het SIMONA systeem van RWS zullen worden geimplementeerd. Ten slotte worden er in dit advies alleen technieken in beschouwing genomen die hun waarde inmiddels hebben bewezen (proven technology) Leeswijzer In dit advies wordt eerst in sectie 2 een kort overzicht gegeven over de basis principes van data model integratie en over de verschillende technieken voor het integreren van data en modelresultaten. Vervolgens worden er in sectie 3 twee mogelijke implementaties van een monitoringssysteem op basis van data model integratie besproken. Hierbij worden voor- en nadelen en de risico's geinventariseerd. Ten slotte wordt in sectie 4 een route voorgesteld om te komen tot een operationeel monitoringssysteem ten behoeve van de zoutconcentratie in het IJsselmeer. Als in dit advies over een model wordt gesproken dan is dit een gebiedsmodel: Een modelconcept waarvan algemeen bruikbare software beschikbaar is (in dit geval een transport Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 7

8 model) en dat is toegepast op een bepaald gebied (het IJsselmeer). Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 8

9 2. Data model integratie 2.1. Basis principes Bij het toepassen van data model integratie wordt een afweging gemaakt tussen twee soorten informatie die van een proces beschikbaar zijn: Modelinformatie en meetinformatie. Metingen worden gebruikt om modelfouten te corrigeren. De modelinformatie wordt gebruikt om de metingen aan te vullen en te corrigeren. Ook metingen zijn immers nooit perfect. Het incorporeren van metingen in een numeriek model is verre van eenvoudig. Dit moet zeer zorgvuldig gebeuren anders raakt het model na een paar correcties volledig van slag en soms zelfs instabiel. De modelresultaten zijn dan nog veel slechter dan ze zonder correcties zouden zijn geweest. Goede data model integratie technieken kenmerken zich door een twee staps procedure: Stap 1: Specifikatie van de zwakke punten in het model door model deskundigen. Dit kunnen onzekere parameters als de diffusiecoëfficient zijn, of bijvoorbeeld de randvoorwaarden of onbekende emissies. Stap 2: Verbetering van deze zwakke plekken in het model gebruik makend van de beschikbare meetgegevens. Dit wordt automatisch door de computer uitgevoerd. Voordeel van deze aanpak is de metingen alleen worden gebruikt om de zwakke plekken in het model aan te passen. Het goede in het model blijft behouden en kan niet door de metingen worden beinvloed. Op deze wijze kunnen ook instabiliteiten in het model worden voorkomen Technieken Inleiding Er zijn ruwweg twee klassen van technieken om data assimilatieproblemen aan te pakken: De adjoint methode en Kalman filtering. De eerste aanpak wordt vooral veel gebruikt voor het calibreren van een model. Filtering technieken zijn met name geschikt voor on-line monitorings- en voorspelsystemen De adjoint methode Bij het toepassen van de adjoint methode worden eerst de te schatten modelparameters gekozen. Dit is stap 1 uit sectie 2.1. Er kunnen veel onbekende parameters zijn omdat sommige fysische parameters ruimteafhankelijk zijn en daardoor in ieder roosterpunt een andere waarde kunnen hebben. Het totaal aantal parameters dat zinvol geschat kan worden hangt af van de beschikbare meetgegevens. In stap 2 worden deze parameters automatisch zo ingesteld dat de modelresultaten Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 9

10 optimaal overeenkomen met de beschikbare meetgegevens. Hierbij moet dan wel worden gedefinieerd wat optimaal is. Dit geschiedt via de introductie van een criterium als maat voor het verschil tussen de metingen en de modelberekening bij een bepaalde keuze van parameters. De parameterwaarden zijn optimaal als het criterium minimaal is. Bij het oplossen van dit minimalisatie proces worden de parameterwaarden nu stap voor stap verbeterd. Bij iedere stap wordt het model gesimuleerd voor een bepaalde instelling van de parameters, wordt het criterium geevalueerd en worden de parameters verder verbeterd. Bij enkele tientallen parameters is dit een zeer rekenintensief proces waar vele honderden modelsimulaties voor nodig zijn. Het rekenproces kan echter aanzienlijk versneld worden door het gebruik van het zogenaamde adjoint model. Dit is een model dat uit het gebruikte simulatie model kan worden afgeleid. Met behulp van dit adjoint model is het aantal benodigde modelsimulaties ook bij honderden onbekende parameters nog beperkt tot In figuur 1 is het gebruik van de adjoint methode schematisch weergegeven. Metingen Adjoint model Modelparameters Gebiedsbeschr ijving. Figuur 1: de adjoint methode Rekenmodel Modelresultaten Kalman filtering Bij het toepassen van Kalman filtering worden de zwakke plekken van het simulatiemodel en de meetfouten beide op statistische wijze beschreven. Dit is weer stap 1 uit sectie 2.1. Bij stap 2 van het data assimilatie proces wordt na ieder meting ook op statistische wijze een afweging gemaakt tussen de modelinformatie en de meetinformatie en wordt het modelresultaat vervolgens bijgesteld. Hierbij blijven de fysische wetmatigheden behouden. Het simulatiemodel wordt bij Kalman filtering maar een keer doorgerekend, terwijl bij iedere meting die beschikbaar is het modelresultaat optimaal wordt gecorrigeerd. In figuur 2 is het gebruik van Kalman filtering schematisch weergegeven. Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 10

11 Metingen Kalman filter Filterresultaat Modelpar ameter s Gebiedsbeschrijving. Figuur 2: Kalman filtering Rekenmodel Modelresultaten Voor- en nadelen Beide data assimilatie technieken zijn zeer rekenintensief. Bij de adjoint methode zijn een groot aantal modelsimulaties nodig, bij Kalman filtering zijn er veel berekeningen nodig om een aangepast modelresultaat uit te rekenen. Dit stelt, afhankelijk van de grootte van het gebruikte simulatie model, zekere eisen aan de benodigde hardware. Een zeer belangrijk verschil tussen de twee aanpakken is dat de adjoint methode modelafhankelijk is en Kalman filtering niet. Dat betekent dat er voor ieder nieuw model concept, zoals een bepaald transport model, een nieuw adjoint model moet worden geimplementeerd. Dit is een zeer arbeidsintensief proces. Bovendien neemt de complexiteit van de software sterk toe zodat het beheer en onderhoud van het systeem nadelig beinvloed wordt. Ten slotte heeft deze modelafhankelijkheid tot gevolg dat als het model concept verandert, ook het adjoint model moet worden aangepast. Dit geldt niet als bijvoorbeeld alleen de geometrie of de randvoorwaarden veranderen, maar kan echter wel een belangrijke rol spelen als er een andere numerieke implementatie van het 2D transport model gebruikt gaat worden, of als er in de toekomst een 3D zoutmodel van het IJsselmeer beschikbaar komt. Kalman filtering is modelonafhankelijk zodat bestaande programmatuur ingezet kan worden. Deze programmatuur hoeft alleen maar gekoppeld te worden aan het nieuwe model. Hoewel beide methoden hetzelfde beogen, en voor sommige relatief eenvoudige problemen ook precies hetzelfde resultaat produceren, heeft de ervaring tot dusver geleerd dat Kalman filtering vooral geschikt is voor on-line toepassingen waarbij ruimtelijke patronen routinematig en automatisch moeten worden gereconstrueerd en voorspeld. De adjoint methode is juist erg geschikt voor off-line modelcalibratie problemen waarbij een aantal lange tijdreeksen worden gebruikt om het model gedetailleerd af te regelen. Dit zijn toepassingen die slechts incidenteel hoeven worden uitgevooerd. De adjoint methode kan ook worden ingezet voor on-line data assimilatieproblemen. In het waterbeheer zijn hier echter tot dusver weinig toepassingen van gerealiseerd. Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 11

12 3. Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 3.1. Inleiding Er is inmiddels bij RIKZ veel ervaring met data assimilatie toepassingen op hydrodynamische modellen. Kalman filtering wordt o.a. gebruikt bij het berekenen van on-line stormvloedvoorspellingen. De adjoint methode is inmiddels een veelgebruikt tool om hydrodynamische modellen gedetailleerd af te regelen. Deze ervaring is van groot belang voor het toepassen van deze technieken t.b.v. het monitoren en voorspellen van de zoutconcentratie in het IJsselmeer. Er zijn nog erg weinig toepassingen van data assimilatie bij het transport van opgeloste stoffen in water. Wel is er onlangs een Kalman filter ontwikkeld voor het monitoren van methaan concentraties in de lucht. Behalve het reconstrueren van het ruimtelijke en temporele patroon van de methaan concentratie bleek het filter ook in staat om emissies te schatten uitgaande van de concentratie metingen. Het filter is inmiddels bij het RIVM in gebruik Een implementatie op basis van de adjoint methode. De kern van de ontwikkeling van adjoint methode ten behoeve van het schatten van zoutconcentraties is de implementatie van het adjoint zouttransport model. Dit is zoals reeds eerder vermeld zeer arbeidsintensief. Hoewel de recent op de markt verschenen adjoint compilers wellicht het werk iets kunnen vereenvoudigen, moet hier inclusief het testwerk op 1.0 mensjaar werk worden gerekend. Vervolgens dient er op basis van concrete toepassingen ervaring te worden opgebouwd welke parameters er geschat moeten worden en wat de voor deze toepassingen beste programmatuurinstelling is. Dit is ongeveer 0.5 mensjaar werk. Na afloop van deze werkzaamheden is er een calibratietool dat voor een groot aantal waterkwaliteitsproblemen toepasbaar is en ook inzetbaar is voor on-line toepassingen. Voor een calibratietool is een krachtige computer noodzakelijk, zowel wat betreft de rekensnelheid (er zijn in het totaal modelsimulaties nodig) als wat betreft de beschikbare schijfruimte (de hele modelsimulatie moet bewaard kunnen worden). Echter doordat het beschikbare zoutmodel van het IJsselmeer een relatief klein model is, zal een modern workstation ruim voldoende zijn voor vrijwel alle calibratietoepassingen. Dit wordt nog versterkt door het feit dat er hier sprake is van off-line toepassingen waarbij de doorlooptijden van de toepassingen in de regel minder van belang zijn dan bij on-line toepassingen. Bij on-line toepassingen van de adjoint methode zijn de eisen wat minder zwaar doordat de simulatieperiode vaak korter Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 12

13 gekozen kan worden dan bij een off-line calibratietoepassing. Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 13

14 3.3. Een implementatie op basis van Kalman filtering Bij het ontwikkelen van een Kalman filter voor het schatten van de zoutconcentratie in het IJsselmeer kan de bestaande programmatuur voor het filteren van hydrodynamische modellen worden gebruikt. Deze is geimplementeerd in het SIMONA systeem. Wel dient deze programmatuur gekoppeld te worden met het transportmodel. Inclusief testwerk zal dit ongeveer 0.3 mensjaar werk zijn. Analoog aan de adjoint methode zal er vervolgens aan de hand van concrete toepassingen ervaring moeten worden opgebouwd met de methode. Dit is ongeveer 0.5 jaar werk. Voor Kalmanfilter toepassingen is ook een krachtige computer nodig. Dit geldt zowel voor de rekensnelheid (het model wordt met Kalman filter ongeveer maal trager) als voor het intern geheugen (20-40 tijdstappen met modelresultaten moeten in het geheugen kunnen worden opgeslagen). Ook in dit geval geldt echter dat het IJsselmeer model relatief klein is zodat de meeste workstations tegenwoordig krachtig genoeg zullen zijn voor dergelijk toepassingen Risico's Een belangrijke aanname bij de bovenbeschreven data assimilatie toepassingen is dat de model fouten vooral veroorzaakt worden door het transportmodel zelf en niet door het hydrodynamische model dat de watersnelheden berekent. Door deze aanname kan het zouttransport model ontkoppeld worden van het hydrodynamische model bij het assimileren van de meetgegevens. Het resulterende assimilatie probleem is dan relatief eenvoudig (proven technology). Als echter de fouten in het transportmodel vooral het gevolg zijn van fouten in de watersnelheden zoals berekend door het hydrodynamische model (bijvoorbeeld door een foutieve meteorologische invoer), dan zal de voorgestelde aanpak minder goed werken. In dit geval dient voor het assimilatie probleem het hydrodynamische model en het transport model als een totaal model te worden beschouwd en worden concentratie metingen vooral gebruikt om de zwakke plekken in het hydrodynamische model te verbeteren. Deze aanpak is zeker realiseerbaar, maar niet eenvoudig (geen proven technology) en valt buiten het kader van dit advies. Door het niet lineaire karakter van dit data assimilatie probleem lijkt de adjoint methode in dit geval de meest geschikte aanpak. Een risico dat alleen bij Kalman filtering optreedt, is dat het niet op voorhand kan worden uitgesloten dat er negatieve concentraties bij het reconstrueren van de zoutpatronen ontstaan. Dit risico is verwaarloosbaar als er een voldoende grote achtergrondconcentratie aanwezig is. De modelresultaten zoals beschreven in het rapport van Oosterberg (1993) geven geen reden tot ongerustheid. Eventueel kan ook een logaritmische transformatie hier uitkomst bieden. Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 14

15 Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 15

16 4. Naar een operationeel zoutmonitoringssysteem Voor het ontwikkelen van een on-line monitorings- en voorspelsysteem zijn een goed gecalibreerd model en een online data assimilatie techniek beide noodzakelijk. Gezien het feit dat er een gevalideerd zoutmodel van het IJsselmeer beschikbaar is, zal de nadruk in eerste instantie liggen op het ontwikkelen van een on-line data assimilatie techniek. Kalman filtering ligt hierbij voor de hand, met name door de eenvoud van de implementatie en de modelonafhankelijkheid. Daarom wordt er voorgesteld om te starten met de uitvoering van: Fase 1: Ontwikkeling Kalman filter voor het zoutmodel IJsselmeer. Doel: Het inzicht krijgen in de impact van het gebruik van een model bij het monitoren en voorspellen van de zoutconcentratie in het IJsselmeer, het inzicht krijgen in het optreden van eventuele problemen bij de aanpak (zie de eerder genoemde risico's), en de ontwikkeling van de benodigde software. Inzet: Inclusief rapportage ongeveer 1.0 mensjaar. Als fase 1 positief wordt afgesloten kan, eventueel voorafgegaan door een voorstudie, gestart worden met: Fase 2a: Operationalisering Kalman filter. Doel: De implementatie van een volledig automatisch monitoringssysteem. Inzet: mensjaar. Het operationaliseren is een proces waar vele mensen bij betrokken zijn. Het omvat de ontwikkeling van een automatisch productie lijn die de data routinematig aan het model systeem doorgeeft en de resultaten van het model visualiseert, het omvat de ontwikkeling van een data controle programma en het omvat het opbouwen van ervaring van de operateurs van het zoutinformatiesysteem met deze nieuwe methodiek. Van groot belang hierbij is de terugkoppeling van deze ervaring naar de ontwikkelaar van het systeem zodat dit eventueel aangepast en verbeterd kan worden. De operateurs van het informatiesysteem hoeven zelf geen deskundigheid te bezitten op het gebied van data model integratie. Wel is enige ervaring met het interpreteren van modelresultaten gewenst. In de eventuele voorstudie kan de operationaliseringsfase eerst in kaart worden gebracht om een nauwkeuriger inschatting van de benodigde inzet te kunnen maken. Het monitoringssysteem zal beter funktioneren als het gebruikte model nauwkeuriger is. Dat betekent dat het zinvol is om naast fase 2a een fase 2b uit te voeren: Fase 2b: Ontwikkeling calibratietool voor zoutmodellen Doel: De ontwikkeling van de benodigde software voor modelcalibratieproblemen bij zouttransport modellen (software ontwikkeling adjoint model), het opdoen van ervaring met dit Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 16

17 nieuwe tool, en het verkrijgen van een nauwkeuriger zoutmodel van het IJsselmeer. Inzet: Ongeveer 1.5 mensjaar. Als fase 2b voltooid is, is het mogelijk geworden om een onderzoek te starten naar een, waarschijnlijk nauwkeuriger, monitoringssysteem op basis van een geintegreerd hydrodynamisch en transport model gebruik makend van de adjoint methode. De belangrijkste ingredienten van een dergelijk systeem, het adjoint model van het hydrodynamische model (is al in gebruik) en het adjoint model van het transport model (ontwikkeld in het kader van fase 2b), zijn dan beschikbaar. Zoals reeds eerder opgemerkt is de ontwikkeling van een dergelijk systeem echter geen proven technology en valt derhalve buiten het kader van dit advies. Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 17

18 Referentie Zoutmodellering IJsselmeer met behulp van WAQUA, W. Oosterberg, RWS, Directie Flevoland, LIO (intern rapport). Data model integratie ten behoeve van het zoutbeheer 18

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer

Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer Ministene wan Verkeer en Waterstaat Beheer en onderhoud van het data-acquisitiesysteem van de milieumeetcontainer nr. 723.00.E010 Serie en ISSN nr. 1383-6749. Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Integratie van metingen en modellen voor de waterstandsmonitoring in Zeeland

Integratie van metingen en modellen voor de waterstandsmonitoring in Zeeland Integratie van metingen en modellen voor de waterstandsmonitoring in Zeeland Integratie van metingen en modellen voor de waterstandsmonitoring in Zeeland Het frequenter draaien van RWsOS Noordzee Julius

Nadere informatie

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling

Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL. Ruben Beijk Joost Wesseling Modellen luchtkwaliteit en Monitoring NSL Ruben Beijk Joost Wesseling 1 Modellen luchtkwaliteit / Monitoring NSL 22 maart 2011 Inhoud 1. Modellen 2. Test/Validatie 3. Monitoring van het NSL 4. Kwaliteit

Nadere informatie

Importeren van grids uit de WADI database

Importeren van grids uit de WADI database Importeren van grids uit de WADI database Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ S O F T W A R E S O L U T I O N S Versies: Versie

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

Analyse, nowcasting, forecasting & control

Analyse, nowcasting, forecasting & control Analyse, nowcasting, forecasting & control Een (toekomst)visie op het gebruik van metingen en modellen in het (stedelijk) waterbeheer Fons Nelen Nelen & Schuurmans Inhoud Gebruik van modellen en metingen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit.

Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) op de waterkwaliteit. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling/RIZA Samenvatting van: Effecten van het Lozingenbesluit

Nadere informatie

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts

Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Vraag Ondersteuning door Virtuele Experts Ondersteunen van de opdrachtgever in de Bouw gedurende de initiatieffase 1 Introductie Deze dissertatie beschrijft een onderzoek naar de toepassing van ICT om

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

Simona gebruikersmiddag. Huib Tanis (Awista)

Simona gebruikersmiddag. Huib Tanis (Awista) Simona gebruikersmiddag Huib Tanis (Awista) Simona2014 major release Performance op Rijkswaterstaat rekencomputers Simona2014 release Upgrade compiler verschillen door afronding wijziging in uitvoer (bijv.

Nadere informatie

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa

The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa The Color of X-rays. Spectral Computed Tomography Using Energy Sensitive Pixel Detectors E.J. Schioppa Samenvatting Het netvlies van het oog is niet gevoelig voor deze straling: het oog dat vlak voor het

Nadere informatie

Literatuuronderzoek ten behoeve van de technische documentatie van het Kalman filter. Technisch Rapport PR549

Literatuuronderzoek ten behoeve van de technische documentatie van het Kalman filter. Technisch Rapport PR549 Postbus 2120 8203 AC LELYSTAD tel. 0320-294 242 fax. 0320-253 901 www.hkv.nl Postbus 260 2600 AG DELFT tel. 015-285 0125 fax. 015-285 0126 www.vortech.nl Literatuuronderzoek ten behoeve van de technische

Nadere informatie

Inhoud. Neuronen. Synapsen. McCulloch-Pitts neuron. Sigmoids. De bouwstenen van het zenuwstelsel: neuronen en synapsen

Inhoud. Neuronen. Synapsen. McCulloch-Pitts neuron. Sigmoids. De bouwstenen van het zenuwstelsel: neuronen en synapsen Tom Heskes IRIS, NIII Inhoud De bouwstenen van het zenuwstelsel: neuronen en synapsen Complex gedrag uit eenvoudige elementen McCulloch-Pitts neuronen Hopfield netwerken Computational neuroscience Lerende

Nadere informatie

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur

Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Berekening van de saliniteit uit de geleidendheid en de temperatuur Project: NAUTILUS Werkdocument: RIKZ/OS-98.145X Ministerie van Verkeer en Waterstaat In opdracht van: Directie Noordzee Directie Zuid-Holland

Nadere informatie

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s Tanja Vonk (TNO) Arjen Reijneveld (Gemeente Den Haag)

Nadere informatie

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer

rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat riza rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling tel. 03200-70411, fax. 03200-49218 doorkiesnummer DAGBER6 Installatieplan

Nadere informatie

BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN VANUIT VERSCHILLENDE HOEKEN BELICHT. S.A.R. Bus

BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN VANUIT VERSCHILLENDE HOEKEN BELICHT. S.A.R. Bus BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN VANUIT VERSCHILLENDE HOEKEN BELICHT S.A.R. Bus WAAR DENK JE AAN BIJ BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN? Wie van jullie gebruikt betrouwbaarheidsintervallen? WAAROM BETROUWBAARHEIDSINTERVALLEN???

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op de berichten in het Algemeen Dagblad over het aantreffen van GenX in drinkwater op meerdere locaties?

Vraag 1 Wat is uw reactie op de berichten in het Algemeen Dagblad over het aantreffen van GenX in drinkwater op meerdere locaties? > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case

Emissiescan Logistiek voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars. Beschrijving & case voor (potentiële) Lean & Green Awardwinnaars Beschrijving & case Inhoud Inhoud beschrijving Emissiescan Logistiek Kern van de tool Aanpak Mensen & middelen Resultaat Toepassing Aanvullende informatie 2

Nadere informatie

EWMA Control Charts in Statistical Process Monitoring I.M. Zwetsloot

EWMA Control Charts in Statistical Process Monitoring I.M. Zwetsloot EWMA Control Charts in Statistical Process Monitoring I.M. Zwetsloot EWMA Control Charts in Statistical Process Monitoring Inez M. Zwetsloot Samenvatting EWMA Regelkaarten in Statistische Procesmonitoring

Nadere informatie

Hydrologische Hindcast APL

Hydrologische Hindcast APL Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Hydrologische Hindcast APL rapport mei 2006 Q4025.00 Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Hydrologische Hindcast APL Albrecht Weerts, Jaap Kwadijk rapport mei

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Toegepaste Wiskunde 2: Het Kalman-filter

Toegepaste Wiskunde 2: Het Kalman-filter Toegepaste Wiskunde 2: Het Kalman-filter 25 februari, 2008 Hans Maassen 1. Inleiding Het Kalman filter schat de toestand van een systeem op basis van een reeks, door ruis verstoorde waarnemingen. Een meer

Nadere informatie

Westerschelde 2001. jklmnopq. Toelichting bij de Geomorfologische kartering van de. Op basis van false colour-luchtfoto s 1:10.000 ... P.M.

Westerschelde 2001. jklmnopq. Toelichting bij de Geomorfologische kartering van de. Op basis van false colour-luchtfoto s 1:10.000 ... P.M. Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Meetkundige Dienst... Toelichting bij de Geomorfologische kartering van de Westerschelde 2001 Op basis van false colour-luchtfoto s 1:10.000 P.M. Loomans januari

Nadere informatie

nieuw sturmvioeclvoorspellings systeem

nieuw sturmvioeclvoorspellings systeem P oy).c?.qo nieuw sturmvioeclvoorspellings systeem nadere afregeling van Vlissingen in CSM8 Ministerie van verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat MS Rijksinstituut voor Kust en Zee/R/KZ

Nadere informatie

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht Met de Glazen Bol naar Doelgerichter BWT Toezicht Missie SuperGraph realiseert de toepassing van Voorspellende Modellen in het hart van uw organisatie dusdanig dat onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen

Nadere informatie

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi. Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor 10 en bias-correctie Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.nl Conclusies Bias-correctie:

Nadere informatie

COSTA. OpenDA/COSTA voor operationele modellen en kalibratie rivier toepassingen. Nils van Velzen. Simona gebruikersdag Oktober 2009. www.costapse.

COSTA. OpenDA/COSTA voor operationele modellen en kalibratie rivier toepassingen. Nils van Velzen. Simona gebruikersdag Oktober 2009. www.costapse. www.costapse.org OpenDA/COSTA voor operationele modellen en kalibratie rivier toepassingen Nils van Velzen Simona gebruikersdag Oktober 2009 www.costapse.org Overzicht Data assimilatie en model kalibratie

Nadere informatie

Gebruik van afstandswaarnemingen in hydrologische modellen

Gebruik van afstandswaarnemingen in hydrologische modellen Gebruik van afstandswaarnemingen in hydrologische modellen Niko Verhoest, Hans Lievens, Valentijn Pauwels Laboratorium voor Hydrologie en Waterbeheer (LHWM) Universiteit Gent Hilde Vernieuwe, Bernard De

Nadere informatie

Franck Wtb Advies 1 jaar!

Franck Wtb Advies 1 jaar! 1 s e p t e m b e r 2 0 07 Franck Wtb Advies 1 jaar! Het is inmiddels een jaar geleden dat ik, Rowald Franck, ben gestart met mijn adviesbureau. Vanuit Franck Wtb Advies worden met name sterkteberekeningen

Nadere informatie

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening Europalaan 40 3526 KS Utrecht Postbus 2774 3500 GT Utrecht AAN NZa TELEFOON 030 285 08 00 FAX 030 285 08 01 WEBSITE www.dbconderhoud.nl Memo VAN DATUM BETREFT CD/EvL 28 sept 2011 uitval honorariumberekening

Nadere informatie

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003.

Op grond van artikel 28 uit het Besluit luchtkwaliteit (Stb. 2001, 269) bieden wij U hierbij aan de provinciale rapportage Luchtkwaliteit 2003. Bezoekadres Houtplein 33 Het Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer T.a.v. de Staatssecretaris P.L.B.A. van Geel Postbus 20951 2500 EX DEN HAAG Haarlem Postadres Postbus 3007

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat. Directie Oost-Nederland. Bibliotheek. Nr. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Ceneraal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek Nr.WE1410-131/VII ON PI : ig NOTA betr. Aannames m.b.t. de ontwikkeling van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

De digitale windtunnel

De digitale windtunnel De digitale windtunnel CFD modellen. Erik den Tonkelaar(DGMR), Hannes Sanders(ARCADIS) De digitale windtunnel In deze presentatie: CFD in het algemeen Onderzoek WinMiskan in kader van COB Voor- en nadelen

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Internationale data-uitwisseling

Internationale data-uitwisseling Internationale data-uitwisseling Sterkte & Belastingen Waterkeringen Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) Voor een actueel beeld van de veiligheid worden de belangrijkste Nederlandse waterkeringen,

Nadere informatie

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand?

Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? Hoe komen de annual air quality kaarten tot stand? De annual air quality kaarten tonen het resultaat van een koppeling van twee gegevensbronnen: de interpolatie van luchtkwaliteitsmetingen (RIO-interpolatiemodel)

Nadere informatie

APPENDIX 3. Visueel voetmodel ter simulatie van voetkinematica aan de hand van planetaire drukdata (Friso Hagman)

APPENDIX 3. Visueel voetmodel ter simulatie van voetkinematica aan de hand van planetaire drukdata (Friso Hagman) APPENDIX 3. Visueel voetmodel ter simulatie van voetkinematica aan de hand van planetaire drukdata (Friso Hagman) 1. Introductie De doelstelling van het SIMKINPRES-project is het ontwikkelen van een klinisch

Nadere informatie

izqlfy Kits BIBLIOTHEBK Bouwdienst Rykswaterstaai Postbus LA Utrecht THEMANOTITIE BOUWSPEURWERK BSW Oktober 1984

izqlfy Kits BIBLIOTHEBK Bouwdienst Rykswaterstaai Postbus LA Utrecht THEMANOTITIE BOUWSPEURWERK BSW Oktober 1984 C9429 Kits izqlfy BIBLIOTHEBK Bouwdienst Rykswaterstaai Postbus 20.000 3502 LA Utrecht THEMANOTITIE BOUWSPEURWERK BSW 84-08 Oktober 1984 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT j NR (Zr.^Zff^..^^l\A! THEMANOTITIE

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Verkeer, Milieu en leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Rapportage workfl ow

Rapportage workfl ow Rapportage workflow Rapportage registratie workflow C.G.A.M Wessels Introductie Workflow management (WFM) staat voor de automatisering van bedrijfsprocessen en werkstromen (regels, procedures en processen)

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

Praktijkervaring en visie omtrent valorisatietraject maatschappelijke SBO-projecten

Praktijkervaring en visie omtrent valorisatietraject maatschappelijke SBO-projecten Praktijkervaring en visie omtrent valorisatietraject maatschappelijke SBO-projecten Prof. dr. G. Wets IMOB - Universiteit Hasselt Geert.Wets@uhasselt.be, 011/26.91.05 1 Overzicht Valorisatiepotentieel

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Samenvatting Zure gassen zijn veelvuldig aanwezig in verschillende concentraties in industriële gassen. Deze moeten vaak verwijderd worden vanwege corrosie preventie, operationele, economische en/of milieu

Nadere informatie

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)}

{button Installeer Zelfstudie Bestanden, execfile(seedatauk.exe,tutorial.ctb;tutorial nn.see)} Kringnet Vereffening Deze zelfstudie maakt gebruik van de module Vereffening. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van deze zelfstudie is om te laten

Nadere informatie

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon

hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon memo Witteveen+Bos Postbus 2397 3000 CJ Rotterdam telefoon 010 244 28 00 telefax 010 244 28 88 hydraulische, morfologische en scheepvaarteffecten dijkversterking BR636-1 BR636-1/smei/147 ir. A. Zoon datum

Nadere informatie

Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische

Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische Nederlandse samenvatting Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische farmacokinetische modellen Algemene inleiding Klinisch onderzoek

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

Module C2380 Verwerken en analyseren meetgegevens Inhoud

Module C2380 Verwerken en analyseren meetgegevens Inhoud Module C2380 Verwerken en analyseren meetgegevens Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Wat is veranderd? 3 1.3 Opsteller en begeleidingscommissie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 Kader 5 2.1 Stap 1: van ruwe

Nadere informatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA. BvtH/M08.079. Onderwerp. Documentinformatie

VORtech Computing. Experts in Technisch Rekenwerk MEMO. Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA. BvtH/M08.079. Onderwerp. Documentinformatie Experts in Technisch Rekenwerk Postbus 260 2600 AG DELFT MEMO Datum Auteur(s) Onderwerp BvtH/M08.079 24-nov-2008 Bas van 't Hof Verwerking van diagonale overlaten in WAQUA tel. 015-285 0125 fax. 015-285

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Dynamische modellen van prijsbeleid

Dynamische modellen van prijsbeleid Dynamische modellen van prijsbeleid Fase 1.E: Opzet Dynamisch Panel model en Simulatietool Datum 8 oktober 2001 Kenmerk AVV009 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Telefoon 033 465 50 54 Fax

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Agro en Directie en Biodiversiteit Bezoekadres Bezuidenhoutseweg

Nadere informatie

Nieuwsbrief KPP Hydraulica Programmatuur RWS

Nieuwsbrief KPP Hydraulica Programmatuur RWS Nieuwsbrief 2017-01 KPP Hydraulica Programmatuur RWS KPP Hydraulica Programmatuur In het project KPP Hydraulica Programmatuur voert Deltares activiteiten uit voor de hydraulische programmatuur die in de

Nadere informatie

Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement.

Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement. Het gebruik van het blancheerrendement als indicator voor het verwerkingsrendement. Een statistische onderbouwing voor bemonstering van partijen champignons. P.C.C. van Loon Praktijkonderzoek Plant & Omgeving

Nadere informatie

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden

Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Real-time verkeersmodellen Overzicht, structuur en voorbeelden Dr. Hans van Lint, Transport & Planning, Civiele Techniek 3/24/09 Delft University of Technology Challenge the future Overzicht Real-time

Nadere informatie

Summary in Dutch 179

Summary in Dutch 179 Samenvatting Een belangrijke reden voor het uitvoeren van marktonderzoek is het proberen te achterhalen wat de wensen en ideeën van consumenten zijn met betrekking tot een produkt. De conjuncte analyse

Nadere informatie

Data quality tracking tool

Data quality tracking tool Data quality tracking tool Stageproject Over data cleansing werk Eén van de onderdelen van werk rond datakwaliteit uitgevoerd door Kapernikov is het systematisch oplossen van gedetecteerde datafouten in

Nadere informatie

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012

MEMO. Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 MEMO Aan/To: Van/From: Datum/Date: RAI Vereniging Chris van Dijk 18 september Onderwerp/Subject: Analyse rapport RIVM Luchtkwaliteit 2012 Ieder jaar publiceert het RIVM een jaaroverzicht van de meetresultaten

Nadere informatie

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie V. RTB: V. rapport: 1.1.0.0 1.13 Algemeen Naam berekening: Modus: Monstergroep: Bodemgebruiksfunctie: Bijzonderheden:

Nadere informatie

Doorrekenen H2 scenario

Doorrekenen H2 scenario Doorrekenen H2 scenario Significant B.V. 28 oktober 2010 Paul van Hooff Scenarioberekeningen Om de gevolgen van veranderingen in de samenstelling van de busvloot in de Stadsregio Arnhem Nijmegen te kunnen

Nadere informatie

Opdracht 3: Baanintegratie: Planeet in een dubbelstersysteem

Opdracht 3: Baanintegratie: Planeet in een dubbelstersysteem PLANETENSTELSELS - WERKCOLLEGE 3 EN 4 Opdracht 3: Baanintegratie: Planeet in een dubbelstersysteem In de vorige werkcolleges heb je je pythonkennis opgefrist. Je hebt een aantal fysische constanten ingelezen,

Nadere informatie

Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg

Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg Notitie Delft, maart 2011 Opgesteld door: M.N. (Maartje) Sevenster M.E. (Marieke) Head 2 Maart 2011 2.403.1 Review CO 2 -studie ZOAB Rasenberg 1 Inleiding Binnen de prestatieladder

Nadere informatie

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen...

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen... BIJLAGE F Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen....................................................................... De milieudoelstellingen

Nadere informatie

Ontgrondingen Oosterschelde

Ontgrondingen Oosterschelde Ontgrondingen Oosterschelde Richard Jorissen, Rijkswaterstaat 26 november 2013 1 Onderwerpen Ontwerp en beheer bodembescherming SVKO Situatie 2012 Maatregelen en onderzoek Actuele stand van zaken 26 november

Nadere informatie

Expert of geen expert: QBase en MUSE nu ook voor semen Frans A.L. van der Horst Klinisch chemicus

Expert of geen expert: QBase en MUSE nu ook voor semen Frans A.L. van der Horst Klinisch chemicus Expert of geen expert: QBase en MUSE nu ook voor semen Frans A.L. van der Horst Klinisch chemicus 9 juni 2015 SKML congres 2015 SEMEN rondzending Stukje Historie: 1994 eerste SALON rondzending vanuit Meander

Nadere informatie

Nordex Windturbine type

Nordex Windturbine type Vergelijking aannames Energie-U, Bosch & van Rijn, BvLW Aannames Energie-U/ Kema/ECN/BvLW Energie U Kema/ECN BvLW Eenheid Nordex Nordex Windturbine type N100 N100 Vermogen 2,5 2,5 2,5 MW Aantal 8 8 8 Totaal

Nadere informatie

Energiebesparing koffieverpakkingen

Energiebesparing koffieverpakkingen Op CE Delft CE lossingen Delft voor Oplossingen milieu, econom voor ie milieu, en technolog economie ie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150

Nadere informatie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie Samenvatting Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie is in de laatste vijftien jaar enorm toe genomen. Ultrafiltratie membranen zijn gemakkelijk op te

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28464 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Jeroen Bédorf Title: The gravitational billion body problem / Het miljard deeltjes

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdeelmodel BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de stand van zaken

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

5 Opstellen businesscase

5 Opstellen businesscase 5 Opstellen In de voorgaande stappen is een duidelijk beeld verkregen van het beoogde project en de te realiseren baten. De batenboom geeft de beoogde baten in samenhang weer en laat in één oogopslag zien

Nadere informatie

QSM Benchmark Project ABC

QSM Benchmark Project ABC QSM Benchmark De intelligentie Voor u ligt de QSM benchmarkrapportage over. Deze rapportage geeft antwoord op de vraag of dit project marktconform is uitgevoerd in vergelijking met projecten in bedrijfsomgevingen

Nadere informatie

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001.

[Hanssen, 2001] R F Hanssen. Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2001. Hoe werkt het? Beeldvormende radar maakt het mogelijk om dag en nacht, ook in bewolkte omstandigheden, het aardoppervlak waar te nemen vanuit satellieten. De radar zendt duizenden pulsen per seconde uit,

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o.

Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. www.utrecht.nl Milieu en Mobiliteit Expertise Milieu 030-286 00 00 Beoordeling luchtkwaliteit Wilhelminalaan e.o. Resultaten van een nul-onderzoek rapport van de afdeling Expertise Milieu 11 februari 2016

Nadere informatie

Erik Pleijsier. Energiemanagement in de industriein bestaandeinstallaties

Erik Pleijsier. Energiemanagement in de industriein bestaandeinstallaties Erik Pleijsier Energiemanagement in de industriein bestaandeinstallaties De basics van energiemonitoring & management: Automatische meteropname t.b.v. gelijktijdigheid Voor alle energiedragers of verbruiken

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

Hoe smartphonegebruikers. weerstations werden. Hidde Leijnse

Hoe smartphonegebruikers. weerstations werden. Hidde Leijnse Hoe smartphonegebruikers mobiele weerstations werden Hidde Leijnse Hoe smartphonegebruikers mobiele weerstations werden Aart Overeem 1,2, James Robinson 4, Hidde Leijnse 1, Gert-Jan Steeneveld 2, Berthold

Nadere informatie

math inside Model orde reductie

math inside Model orde reductie math inside Model orde reductie Model orde reductie Met het voortschrijden van de rekenkracht van computers en numerieke algoritmen is het mogelijk om steeds complexere problemen op te lossen. Was het

Nadere informatie

Wanda Guedens en Monique Reynders. Universiteit Hasselt, België

Wanda Guedens en Monique Reynders. Universiteit Hasselt, België Wanda Guedens en Monique Reynders Universiteit Hasselt, België Van chemisch experiment tot wiskundig model Hoe chemie en wiskunde elkaars maatje worden Data-analyse komt neer op het zoeken naar onderlinge

Nadere informatie

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Briefrapport 680705005/2008 J. Wesseling B. Beijk Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 RIVM Rapport 680705005/2008 Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Joost Wesseling,

Nadere informatie

Aanpak van de vormvrije m.e.r.-beoordeling

Aanpak van de vormvrije m.e.r.-beoordeling Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu beoordeling De vormvrije m.e.r.-beoordeling is een nieuw fenomeen, waarvoor geen vereisten van vorm, maar wel voor de inhoud bestaan. Omdat de beoordeling

Nadere informatie

On-line beheer van lekken op drinkwaternetten Leakex. Daniel Van Damme

On-line beheer van lekken op drinkwaternetten Leakex. Daniel Van Damme On-line beheer van lekken op drinkwaternetten Leakex Daniel Van Damme www.hydroscan.be Geen theorie: bewezen technologie Beproefd op het terrein bij FARYS Op vandaag 60 DMA s volledig operationeel Lopend

Nadere informatie

Modelonzekerheid in GeoTOP

Modelonzekerheid in GeoTOP Modelonzekerheid in GeoTOP TNO Geologische Dienst Nederland Versiehistorie Documentversie GeoTOP versie Toelichting 24 juni 2014 GeoTOP v1.2 De in dit document beschreven modelonzekerheid is opgenomen

Nadere informatie

rijkswaterstaat DT 24/4

rijkswaterstaat DT 24/4 rijkswaterstaat DT 24/4 dlrectle waterhuishouding en waterbeweglng dlstrict kust en zee notitie prolectcode Door de Rijkswaterstaat worden kostbare onderzoeksprogramma's uitgevoerd, waaronder sommige voor

Nadere informatie

Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt. Wageningen UR Glastuinbouw, Anja Dieleman Themabijeenkomst energie glasgroente 18 mei 2015

Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt. Wageningen UR Glastuinbouw, Anja Dieleman Themabijeenkomst energie glasgroente 18 mei 2015 Gewasfotosynthese meten in een (belichte) tomatenteelt Wageningen UR Glastuinbouw, Anja Dieleman Themabijeenkomst energie glasgroente 18 mei 2015 Plantmonitoring Doet mijn gewas het goed onder deze klimaatomstandigheden?

Nadere informatie

'Risico's it-investeringen doorgaans hoog'

'Risico's it-investeringen doorgaans hoog' Computable Computable In bedrijf: 07/05/04 - 'Risico's it-investeringen doorgaans hoog' It-portfoliobeheer: inzicht als eerste stap naar controle 'Risico's it-investeringen doorgaans hoog' Chris Verhoef,

Nadere informatie

Extrapolatie van de waterstand in het Waddengebied

Extrapolatie van de waterstand in het Waddengebied Extrapolatie van de waterstand in het Waddengebied Henk van den Brink KNMI 8 juli 2015 Probleemstelling De onzekerheid in de extrapolatie is ongewenst groot bij het gebruik van een 3-parameter (Extreme

Nadere informatie

Snelle glijbanen. Masterclass VWO-leerlingen juni Emiel van Elderen en Joost de Groot NWD Faculteit EWI, Toegepaste Wiskunde

Snelle glijbanen. Masterclass VWO-leerlingen juni Emiel van Elderen en Joost de Groot NWD Faculteit EWI, Toegepaste Wiskunde Masterclass VWO-leerlingen juni 2008 Snelle glijbanen Emiel van Elderen en Joost de Groot NWD 2009 1 Technische Universiteit Delft Probleemstelling Gegeven: een punt A(0,a) en een punt B(b, 0) met a 0.

Nadere informatie

Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden

Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden Inhoud 1. Aanleiding 2. Risicoschatting 3. Resultaten 4. Conclusie Gezondheidsrisico 5. Aanbevelingen PFOA emissies Dordrecht 5 april 2016 1. Aanleiding voor

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie