d a t e 6 opnieuw rode draad in politiek debat Politieke Middag Maatschappelijke vernieuwing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "d a t e 6 opnieuw rode draad in politiek debat Politieke Middag Maatschappelijke vernieuwing"

Transcriptie

1 mei 2006u p d a t e 6 Politieke Middag Maatschappelijke vernieuwing opnieuw rode draad in politiek debat Foto: Marieke Bemelman Voor de vierde keer organiseerde de Federatie Zakenvrouwen een Politieke Middag. Op maandag 24 april jl. namen ruim vijftig onderneemsters deel aan een efficiënt georganiseerd debat met vijf politici. Rode draad: een nieuwe kijk op B.V. Nederland en de rol van vrouwen in maatschappij en economie. Plaats van samenkomst was opnieuw de Haagse Malietoren, hoofdkantoor van werkgeversorganisatie VNO-NCW, waarbij FZ sinds twee jaar is aangesloten. In zijn openingswoord wees directeur Niek Jan van Kesteren op het belang van timing. Juist nu, aan de vooravond van de verkiezingen in 2007, is het goed de politiek te doordringen van de specifieke betekenis van het vrouwelijk ondernemerschap. Minder bureaucratie en meer ruimte voor ondernemers, daar moet het om gaan. Van Kesteren pleitte voor een doelgerichte bundeling van de krachten van VNO-NCW en FZ. Met een gezamenlijke politieke lobby kan veel uit het vuur gesleept worden. Karin van Rooyen, voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen, memoreerde het feit dat de federatie inmiddels drie jaar bestaat. Naarmate we groter worden, worden ook de onderwerpen breder. Onze Politieke Commissie zit als een spin in het web. Zo kunnen we eerder en doeltreffender inspelen op de politieke agenda. In de afgelopen maanden heeft de federatie samenwerkingsconvenanten gesloten met de VNVA (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen, leden) en LTO Vrouw & Bedrijf (6.000 onderneemsters op het platteland). Met deze verbreding is het aantal onderwerpen met politieke relevantie sterk toegenomen. Maar we stuiten op een berg aan regels en regelgeving. Het lijkt wel of de overheid meer wantrouwen dan vertrouwen in ondernemers heeft, stelde de federatievoorzitter. Juist vertrouwen is nodig; in ondernemerschap en in innovatie. Vrouwelijke ondernemers staan bij uitstek voor vernieuwing en voor dienstverlening. Kortom: de overheid moet ruimte en vertrouwen geven aan degenen die de durf en de ambitie hebben om te innoveren, en aan de geëmancipeerde managers om dat te realiseren. We zijn van een kleine werkgroep met een informele opzet gegroeid naar een breder, duidelijk gestructureerd team. De inhoud van de thema s is scherper geworden doordat we meer professionals hebben benaderd die hun specifieke deskundigheid in werkgroepen inbrengen. Zo kenschetste Annelies van Eekeren, de ontwikkeling van de Politieke Commissie, waarvan zij de bevlogen voorzitter is. Bij de eerste bijeenkomst waren er drie kamerleden en Neelie Kroes. Dit keer hadden vijf kamerleden toegezegd acte de présence te geven: Pauline Smeets van de PvdA, Fatma Koser Kaya van D 66, Nihat Eski van het CDA, Charlie Aptroot en Eske van Egerschot van de VVD (zie foto hierboven). Maar er is meer nodig, stelde Van Eekeren. Er zijn in >>>

2 Politieke uitstraling Nederland veel overlegorganen voor ondernemers. Als specifiek vrouwelijke ondernemers vallen wij vaak buiten de gestructureerde thema s. De Politieke Commissie en deze middag zijn één middel, maar wij hebben als Federatie Zakenvrouwen nog veel meer vrouwkracht nodig om onze stem op al die andere niveaus te laten horen. Wat is er al bereikt? Wat is er terechtgekomen van de issues die in september vorig jaar aan de politici zijn meegegeven? Janiska de Wolde, alomtegenwoordig lid van de Politieke Commissie, gaf een kort overzicht. De nog resterende lacune in de VAR is gebleven. Als het gaat om de jaargangen vóór 2005 hebben CWI s en belastingdiensten nog steeds verschillende interpretaties over de status zelfstandige, dan wel werknemer. De ziektekostenpremie voor dga s is buitensporig hoog. Een reparatie van de regeling zit echter in de lucht. (En is inmiddels een feit, red.). De versoepeling van het ontslagrecht is in behandeling en wordt met argusogen door de Politieke Commissie gevolgd. Een betere regeling voor buitenschoolse kinderopvang is weliswaar voorgesteld, maar nog niet geconcretiseerd. Onderwerpen voor het debat Paulien Osse, net als vorig jaar de alerte discussieleider van de Politieke Middag, nodigde de vertegenwoordigers van de vier werkgroepen uit om de onderwerpen die voor het politieke debat waren geselecteerd toe te lichten. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorgaanbieders Welke consequenties de Wmo voor vrouwelijke ondernemers kan hebben, legde Hedwig Vos, bestuurslid van de VNVA, uit. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor mantelzorg in eerste instantie bij de burger zelf. Zorg voor ouder wordende ouders, gehandicapten en chronisch zieken is niet langer een recht, maar een gunst die gemeenten wel of niet verlenen. In de praktijk zijn het meestal vrouwen die de mantelzorg leveren. De wet biedt echter onvoldoende randvoorwaarden voor combinatie van arbeid en mantelzorg met als gevolg dat arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen verder in de knel dreigen te komen. Overigens maakte Hedwig Vos duidelijk dat de Wmo ook kansen biedt: veel vrouwelijke ondernemers zijn immers kleine zorgaanbieder. Tot nog toe zijn het 26 zorgkantoren die uitmaken hoe Persoonsgebonden Budgetten kunnen worden besteed, straks zijn dat 480 gemeenten. Elke gemeente moet te zijner tijd een eigen plan maken. Dat biedt de zorgonderneemster die daar professioneel op inspeelt volop kansen. Maar het is dan wel zaak om te voorkomen dat grote zorgaanbieders die markt met raamcontracten gaan afgrendelen. Zorg en ondernemerschap Economische onafhankelijkheid van vrouwen moet hoog op de politieke agenda staan en kan worden bereikt door eenvoudige en weinig geld kostende maatregelen. Met deze stelling over Zorg en ondernemerschap legde Matty Willigenburg (Entre Femmes) de vinger op een reeks van pijnpunten die dringend om verbetering vragen. Nog altijd is betaalbare, toegankelijke en flexibele kinderopvang nodig. Nog altijd is het wenselijk dat hulp in huis uit het zwarte circuit verdwijnt en wit betaalbaar wordt. Het vernieuwende voorstel: Combineer alle zorgtaken tot één vraaggestuurde markt (voor kinderopvang, thuiszorg, mantelzorg en huishoudelijke zorg) sloot naadloos aan bij de lijn die door Hedwig Vos al voor de mantelzorg was uitgezet. Ook hier ligt een belangrijke rol voor vrouwelijke ondernemers. Sociale innovatie Toen Colette Niemeijer (Bouwnetwerk) de stelling van haar werkgroep Sociale innovatie toevoegde, tekende zich een interessante totaalvisie voor Nederland af. De stelling luidde: Veel goedgeschoolde medewerkers verlaten de arbeidsmarkt of zitten niet op de meest geschikte plaats omdat werkgevers door de talloze starre regels niet aan de werk-/zorgwensen van flexwerkers tegemoet kunnen komen. Beschouw werkgevers en werknemers als volwassen mensen die binnen de kaders van een soepele regelgeving in staat zijn om met elkaar heel goede afspraken te maken. Samen met de eerder geopperde voorstellen om in een nieuwe zorgmarkt kleine zorgondernemers (veelal vrouwen) kansen te bieden en om zorgtaken tot één vraaggestuurde markt te combineren, leverde dat een visie op voor een flexibele, betrokken samenleving. Een vernieuwende samenleving waarin vrouwen de verbindende lijnen invullen en onderhouden, als ondernemer en als burger. Ruimtelijke ordening Vernieuwend ondernemerschap is op het platteland gewoon niet mogelijk, verzuchtte Marja Hartman (LTO Vrouw & Bedrijf) bij de introductie van het onderwerp Ruimtelijke ordening. De Nota Ruimte en het meerjarenprogramma Vitaal platteland mogen dan streven naar gebiedsvisies en nieuwe economische dragers, als er geen speelruimte is en niets verdiend wordt, kunje er weinig van maken. 2 Update 6 mei 2006

3 Krachtenbundeling In de praktijk blijkt dat de cultuuromslag bij regionale en lokale overheden nog lang is niet gemaakt. Op lokaal niveau blijkt de ontwikkelingsplanologie van de Nota Ruimte nog nauwelijks voelbaar. Het ontbreekt aan brede expertise, creativiteit, flexibiliteit en durf. Vrouwen blijken bij de vitalisering van het platteland voortrekkers te zijn. Vernieuwend ondernemerschap ontstaat veelal door hun inbreng. Maar zij stuiten op een overvloed aan toetsingscriteria en vaak tegenstrijdige regels. Voorstel: Maak van het landelijk gebied één branche, investeer in kennis en attitude van lokale ambtenaren en stimuleer hun creativiteit. Ondernemen hoog op de agenda De doortimmerde presentaties van de vier werkgroepen leverden materiaal te over om aan de kamerleden mee te geven. Dat gebeurde in eerste instantie in kleine gespreksgroepen. In de afsluitende plenaire discussie bleek dat de kleine ondernemer/flexwerker ook door de politiek gezien wordt als de ondernemer van de toekomst. Om en om maakten de vijf politici duidelijk dat meer speelruimte voor de kleine ondernemer hoog op hun agenda s staat. In vogelvlucht een aantal van de issues waarvoor zij zich in de Kamer hard zullen maken: Een basisvoorziening voor kinderopvang, waarin de overheid financiert en ouders naar draagkracht bijdragen. Het weer fiscaal aftrekbaar maken van kosten voor werkruimte thuis. Een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering (meer dan 75% van de kleine ondernemers is thans niet verzekerd, dat zegt genoeg) en een haalbare levensloopregeling. Een reële zwangerschapsuitkering voor ondernemers, waarbij de twee jaar wachttijd vervalt. Het inruimen van kansen voor de kleine ondernemer door overheidsaanbestedingen in kleinere clusters op te splitsen en door nuancering van de nieuwe Aanbestedingswet. Flexibeler ontslagrecht. Blijvende regelingen als zelfstandigenaftrek voor ondernemers ouder dan 65 jaar. En voor het platteland: doelvoorschriften in plaats van regels en beperkingen in bestemmingsplannen, ofwel hindermacht moet ontwikkelkracht worden. Al met al bewees deze Politieke Middag nog weer eens hoe de actieve wisselwerking met de politiek een steeds steviger pijler wordt onder de Federatie Zakenvrouwen en haar rol als belangenbehartiger van vrouwelijke ondernemers. Alle deelnemers aan deze middag voelden zich aangesproken door de bevlogenheid van de vijf politici. Het warm houden van deze wisselwerking met de politiek is nu een zaak van alerte vrouwkracht. Op is een compleet en meer gedetailleerd verslag te lezen van de Politieke Middag. Marieke Bemelman De 9-to-5 cultuur moet om! FlexFront is een uitgelezen voorbeeld van een nieuwe, aan mensen aangepaste kijk op werk. Het laat zien hoe je een onderneming kunt bouwen rond hooggekwalificeerde medewerkers die anders willen werken dan binnen de reguliere werktijden. Te veel hoogopgeleide vrouwen benutten hun kansen op de arbeidsmarkt niet optimaal. Dat zou anders zijn als zij de vrijheid kregen om het werkproces thuis in te richten. B.V. Nederland heeft nog steeds een 9-to-5 cultuur, zegt Antoinette Wessels. Werkgevers zien het aanbieden van flexibele werkuren een als gevaar voor de continuïteit van de onderneming. Onzin! Nog geen vijf jaar geleden startten Patricia Boer en Antoinette Wessels een virtueel kantoor in Nieuwegein. Voor opdrachtgevers uit de (financiële) dienstverlening, onroerendgoedsector en commerciële branche neemt FlexFront administratieve (deel)processen over. Inmiddels zijn er twintig medewerkers in loondienst, die elk vanuit hun thuiskantoor werkzaam zijn. Samen met hun medewerkers ontwikkelden Boer en Wessels een doordachte organisatiestructuur met vastgestelde werkprocedures en gewaarborgde privacy voor de klanten. Valt een van de thuiskantoren door verzuim uit, dan kan een ander de werkzaamheden probleemloos overnemen. Door middel van een geavanceerd internetsysteem kunnen medewerkers en hoofdkantoor snel en goedkoop met elkaar communiceren. De motivatie en de betrokkenheid van de medewerkers-op-afstand is groot. Flexwet een draak Met de Flexwet, die het flexibele werken in goede banen zou moeten leiden, kan FlexFront maar moeilijk uit de voeten. Want het bedrijf richt zich op de arbeidsprocessen van de opdrachtgevers. Dat gaat met pieken en dalen, en daar passen de medewerkers zich aan aan. Het is een draak van een wet, vindt Wessels. Flexibiliteit wordt door de Flexwet juist onmogelijk gemaakt. Met de min-max contracten werken onze medewerkers minimaal 20 tot maximaal 40 uur per week. Of ze nu s nachts of in het weekend werken, dat maken zíj uit. De Flexwet wil dat je vooraf fictieve roosters vastlegt, waarin het aantal te werken uren vastligt. Ruim tien jaar geleden werd met steun van de overheid het denken over telewerken geïntroduceerd. Het moest een opstap worden voor een betere combinatie werk en privé, innovatie, creativiteit en filebestrijding. Er is sindsdien bitter weinig van gekomen. Nog altijd zijn er gekmakende regels en voorschriften die een werkelijke doorbraak van flexibele werkvormen onmogelijk maken. Wessels: Instanties sturen je van het kastje naar de muur. Adequate oplossingen blijven uit. De overheid is er kennelijk nog niet klaar voor. Wij zouden het uit willen roepen: wees eens creatief! Update 6 mei

4 Krachtenbundeling Agnes Kivits over het geheim van EVON Wij groeien dankzij ons enthousiasme Foto: Cathelijne van den Bercken Het Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk (EVON) maakt de laatste tijd een opmerkelijke groei door. Het ledenbestand groeide met ruim 30%. Update was uiteraard benieuwd hoe dit komt en vroeg EVONs interim-voorzitter Agnes Kivits naar de aanpak. Zo n drie jaar geleden hebben we met EVON een eenvoudig onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van ons netwerk. Uit dat onderzoek bleek wat we eigenlijk al wel wisten: in de regio Gooi en Eemland waren we relatief onbekend. Bovendien vonden we dat onze bijeenkomsten wel wat beter bezocht konden worden door onze leden. Alleen door een hoge opkomst creëer je een optimale netwerkmogelijkheid. We wilden ook meer bekendheid geven aan onze Open Avonden, die openstaan voor vrouwelijke ondernemers uit de hele regio. Om dat concreet aan te pakken hebben we een PR-plan opgesteld om EVON beter te promoten. Netwerk promoten Agnes Kivits deelt haar enthousiasme en de resultaten die dat heeft opgeleverd graag met andere netwerken. Over de manier waarop EVON aan de weg timmerde, vertelt ze: We zijn gestart met free publicity: persberichten over onze Open Avonden en interviews, jaarlijkse presentaties bij de Kamer van Koophandel en andere bijeenkomsten over hét netwerken. We hebben flyers uitgezet bij de Kamer van Koophandel en andere openbare locaties om alle avonden en bijeenkomsten aan te kondigen. De programmacommissie werkt sindsdien samen met de PR-commissie bij het schrijven van flyers, persberichten en de website. Ook zijn we partner geworden van de StartersPas van de Kamer van Koophandel, wat via de website van de StartersPas weer extra promotie oplevert voor onze Open Avonden. Al die inspanningen bij elkaar hebben bovendien het voordeel dat het overtuigende argumenten zijn als je sponsoren wilt aantrekken. Eigen Award Sinds een jaar heeft EVON zich met enkele nieuwe wapenfeiten extra op de kaart weten te zetten. Eind 2005 reikte het netwerk voor het eerst haar EVON Award uit aan de beste onderneemster van de regio Gooi en Eemland van dat jaar, wat veel publiciteit genereerde. Ter ondersteuning van de Award heeft EVON een column Vrouw aan het roer in het zakenmagazine Gooi en Eemland Business. Dit jaar staat bij EVON in het teken van bedrijfspromotie op diverse terreinen en daarom is in het voorjaar van 2006 bij de Regio Business-dagen voor het eerst een EVON-stand, waar enkele leden EVON én hun eigen bedrijf promoten. Enthousiasme trekt leden aan Al met al groeide EVON in nog geen drie jaar tijd uit van een kleine 70 tot inmiddels 95 leden. Maandelijks komen daar zo n twee tot drie leden bij. De interim-voorzitter benadrukt het belang van actieve leden: Door enthousiasme binnen het bestuur trekken we enthousiaste leden aan die ook hun steentje willen bijdragen aan een activiteit. Zo leer je elkaar actief kennen, buiten de gewoonlijke thema-avonden en netwerkborrels om. Het contact gaat dan net iets dieper, waardoor je elkaar een opdracht gunt of tip doorgeeft. Ook zijn er inmiddels al heel wat initiatieven ontstaan om gezamenlijk een project te starten. De toekomst van de nieuwe economie is dat er steeds meer zelfstandigen gezamenlijk een opdracht gaan uitvoeren. Met de huidige technieken zijn afstanden en tijden makkelijk te overbruggen. Diverse netwerken kunnen dan als één netwerk aan elkaar hangen. Wisselwerking met andere netwerken Over de mogelijkheden om met andere netwerken kennis te maken zegt Agnes: Het is van belang de toegevoegde waarde hiervan te promoten omdat je eigen netwerk immers niet altijd toereikend is. Als je openstaat voor andere netwerken biedt dit alleen maar meerwaarde. Wil je jouw bedrijf bijvoorbeeld vanuit marketingoogpunt specifieker ontwikkelen op een bepaald terrein, dan heb je nieuwe inzichten en aanspreekpunten nodig. Wat is er dan mooier om uit een groter, bekend netwerk te kunnen putten? Annemieke Maatman 4 Update 6 mei 2006

5 Krachtenbundeling Besturenmiddag 19 mei draait om toekomstvisie FZ Bestuursleden van de aangesloten netwerken zullen met meer dan de gebruikelijke interesse uitkijken naar de besturenmiddag die de Federatie Zakenvrouwen op vrijdag 19 mei a.s. in het hoofdkantoor van de Rabobank Croeselaan in Utrecht organiseert. Die middag presenteert het federatiebestuur een toekomstvisie voor de komende jaren. De netwerken worden uitgenodigd om mee te denken over de voorgestelde doelstellingen. De federatie is in de nog geen drie jaar van haar bestaan inhoudelijk gegroeid en heeft inmiddels een duidelijk bestaansrecht verworven als belangenbehartiger en als platform van ondernemende vrouwen. Politiek, bedrijfsleven en media weten FZ te vinden als serieuze gesprekspartner. Er wordt meer en meer rekening gehouden met de inbreng van vrouwelijke ondernemers, dat wel. Maar het is nog lang niet genoeg. Het ombuigen van de mannelijke monocultuur is een langdurig proces, waar voor de federatie nog vele taken liggen. We zijn er, we staan ervoor en we zullen gezien worden. Uitnodiging om mee te denken Voor een prikkelende opening van de Besturenmiddag gaat Marike van Zanten, financieel-economisch journaliste zorgen. Wie haar boek Mevrouw, mijne heren vrouwen over de weg naar de top heeft gelezen, weet waar het om zal draaien: Van Zantens eerlijke adviezen bieden de aanstormende generatie vrouwen een routekaart voor hun eigen tocht naar de top. Kern van het programma zijn de lijnen voor de nieuwe visie en doelstellingen van de Federatie Zakenvrouwen, die voorzitter Karin van Rooyen zal neerzetten. Samen met Peter Merry, veranderingsfacilitator van het Center for Human Emergence (dat onlangs het veranderingsproject Klaar om te wenden lanceerde), kunnen de bestuursleden van de netwerken vervolgens hun gedachten bepalen over de door het federatiebestuur voorgestelde richting. Dat gebeurt in interactieve groepssessies in het Café Zakenvrouwen. Politicologe Mei Li Vos, voorzitter van het AVV (Alternatief voor Vakbond), geeft commentaar op de raakvlakken tussen de FZ en haar vorig jaar opgerichte vakbond, die zich specifiek richt op freelancers en flexwerkers, de ondernemers van de toekomst. In het einddebat, zal discussieleider en dagvoorzitter Paulien Osse (bekend van de FZ-Politieke Middagen) de meningen peilen en met de deelnemers conclusies formuleren. Meningen, suggesties, conclusies en essenties zijn de elementen van het lerende proces waarmee de netwerken mede vorm kunnen geven aan de toekomstvisie van de Federatie Zakenvrouwen. PricewaterhouseCoopers Nederland nieuwe sponsor van Federatie Zakenvrouwen Het Ambassadeursnetwerk van Opportunity in Bedrijf heeft tot doel de doorstroming van vrouwen in hogere en topfuncties te bevorderen. Een aantal topbestuurders en ondernemers neemt gedurende een jaar deel aan het netwerk om deze doelstelling te realiseren. Eind vorig jaar nam Jos Nijhuis, CEO van PricewaterhouseCoopers Nederland, het voorzitterschap van het Ambassadeursnetwerk op zich. Bij zijn aantreden als voorzitter stelde hij dat er in Nederland drie barrières moeten worden geslecht: De cultuur in organisaties is vaak te masculien, er wordt nog veel te vaak gedacht dat gezinnen lijden onder moeders die meer dan parttime werken, en kinderopvang is een absolute ramp. Nijhuis heeft zichzelf tot doel gesteld ambities te verzilveren. Met zijn vijftien medeambassadeurs wil hij daadwerkelijk tot grotere diversiteit komen en hij wil het onderwerp op de politieke agenda zetten. ambassadeurs/ index.htm PricewaterhouseCoopers wil genoemde doelstelling dit jaar mede invulling geven door een samenwerking met de Federatie Zakenvrouwen aan te gaan. Voor de invulling van deze samenwerking stelt PricewaterhouseCoopers d aan de federatie ter beschikking. Op 19 mei, tijdens de Besturenmiddag, zal het samenwerkingscontract getekend worden. Update 6 mei

6 Krachtenbundeling Ondertekening samenwerkingsconvenant met VNVA De Federatie Zakenvrouwen en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen gaan samenwerken op het terrein van professionalisering van vrouwelijk ondernemerschap en op het terrein van actuele thema s in de gezondheidszorg. Op 25 maart jl. ondertekenden VNVA-voorzitter Irene Hellemans en federatievoorzitter Karin van Rooyen een convenant om deze intentie te formaliseren. Al eerder, aan de vooravond van de invoering van het nieuwe zorgstelsel, was sprake van samenwerking tussen FZ en VNVA. Samen met de Nederlandse Vrouwen Raad, pleitten de FNV Vrouwenbond, VNVA en de Federatie Zakenvrouwen daarmee sprekend namens ca. 1 miljoen vrouwen voor controle op de invloed van de zorgverzekeraars en permanente monitoring van de kosten voor het instandhouden van het zorgstelsel en eventuele prijsstijging van de premies in de toekomst. In de gezamenlijke petitie die op 13 december vorig jaar aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid werd aangeboden, drongen de vier organisaties tevens aan op extra aandacht en specifieke zorg voor kwetsbare groepen, met name voor oudere vrouwen. FZ gaat samenwerken met ondernemersvrouwen platteland Vrouwelijke ondernemers op het platteland krijgen steun. Op 24 maart jl. werd het startschot gegeven voor een project dat de naam Ondernemend netwerken op het platteland krijgt. Het project, een initiatief van de agrarische ondernemingsorganisatie LTO Vrouw & Bedrijf en de Federatie Zakenvrouwen, duurt drie jaar en wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw. Beide partners hebben bij hun belangenbehartigende activiteiten veel gemeen en tal van raakvlakken. Ze willen met het project nieuwe mogelijkheden aanreiken om de positie van vrouwelijke (mede)ondernemers te verbeteren. Ondernemend netwerken op het platteland richt zich op alle vrouwelijke ondernemers op het platteland. Zij kunnen coaching krijgen, er worden netwerken opgezet ter bevordering van onderlinge samenwerking en er worden speciale ondernemersdagen georganiseerd. Ook wordt een digitaal ontmoetingspunt ingericht. Lenteaanbieding VrouwenVisie Wie de pagina s weer eens doorleest, zal het moeten toegeven: een van de meest onderhoudende boeken over vrouwelijk ondernemerschap is VrouwenVisie Een andere kijk op ondernemen. Het boek verscheen eind 2003, bij de start van de Federatie Zakenvrouwen. Alle leden van de bij de federatie aangesloten netwerken kregen destijds een gratis exemplaar. Sindsdien heeft menigeen dit boek cadeau gedaan aan zakenrelaties, bevriende starters of door de wol geverfde collegaondernemers. Ook de netwerken zelf gebruikten Vrouwen- Visie vaak als introductiegeschenk voor nieuwe leden of als attentie voor sprekers bij netwerkbijeenkomsten. De federatie beschikt nu nog over een bescheiden voorraad VrouwenVisie en biedt deze, bij wijze van lenteopruiming, voor een aantrekkelijke prijs aan de netwerken aan. Zij kunnen de boeken zelf gebruiken als cadeau voor sprekers en nieuwe leden. Uiteraard is het ook mogelijk ze door te verkopen aan leden of derden (mogelijk voordeel: extra inkomsten voor netwerk). Ook voor individuele leden blijft VrouwenVisie een bijzonder relatiegeschenk, dat een inspirerend beeld geeft van het vrouwelijk ondernemerschap. De winkelwaarde is a 17,50. De prijs die de federatie hanteert voor bestellingen van individuele aangesloten leden is a 10,-. Voor netwerken die een collectieve bestelling plaatsen, geldt nu de volgende kortingsregeling: bij afname van minimaal 5 exemplaren: 25% korting op de ledenprijs (a 7,50). bij afname van minimaal 10 exemplaren is de korting 35% (a 6,50), bij afname van 25 of meer exemplaren is de korting 50% (a 5,-). Een bestelformulier met eenmalige machtiging kunt u aanvragen via Alle prijzen excl. 6% BTW en verzendkosten. Op is op. 6 Update 6 mei 2006

7 Professionaliteit Trucs om aan de top te komen In De Zaak van maart 2006 legt Esther Mollema * uit wat de ongeschreven regels zijn van het zakenspel. Mollema stelt dat vrouwen hun eigenheid moeten bewaren, maar dat ze om succesvol te zijn in een mannenbolwerk een aantal trucs moeten leren. Want met helemaal jezelf zijn red je het niet. Dat komt omdat vrouwen te bescheiden, voorzichtig, lijdzaam en serieus zijn. Bovendien zijn ze niet uit op macht, kennen ze de ongeschreven regels niet, zijn ze realistischer en willen ze kwaliteit bieden. Aan zeven topvrouwen uit verschillende bij de Federatie Zakenvrouwen aangesloten netwerken vroeg Update of ze dit herkennen. Rian van Velzen-Bastiaansen, directeur-eigenaar van Nature s choice en lid van UVON Noord-Brabant en UVON Internationaal, gelooft niet dat er trucs zijn om aan de top te komen. Volgens haar zijn er drie belangrijke eigenschappen die je daarvoor nodig hebt: passie, daadkracht en innovatief en creatief vermogen. Passie omdat je liefde en enthousiasme voor het vak moet hebben. Het heel graag willen, komt dan van binnenuit en helpt je over hoge bergen en door diepe dalen heen. Naast passie moet je innovatief en creatief zijn om anders dan je concurrent de markt te benaderen. Daarvoor heb je ook daadkracht nodig. Je moet beslissingen durven nemen en niet bang zijn om te mislukken. Lef tonen! foto: robertgovers.nl Vanaf haar studietijd heeft Adelheid Ponsioen, directeur bedrijfsvoering Nederlands Openluchtmuseum en lid van Executive Women International, altijd tussen de mannen gezeten. Zij herkent wat Esther Mollema naar voren brengt. Belangrijk is te weten dat mannentrucs bestaan, dat mannen op een bepaalde manier met zaken omgaan, zodat je daar op in kunt spelen. Je moet zorgen dat je goed bent in de dingen die je doet, en sommige dingen kun je wel van ze overnemen. Ik heb bijvoorbeeld geleerd om op te scheppen over wat ik heb gepresteerd. Niet om iets te bereiken, maar om te bevestigen wat ik heb gedaan. Iet Kooy-Veenstra, voorzitter raad van bestuur van Dianet Dialysecentra en lid van Vice Versa Groot Amsterdam, is heel duidelijk in haar mening: Blijf jezelf en onderscheid je als mens, niet als vrouw. Praat niet over je privé, je komt voor de klus. Geef je baas inzicht in wat je doet, stap over je bescheidenheid heen en leer praten over je successen en je resultaten. Leg verantwoording af en creëer draagvlak voor wat je doet, maar dat hoeft niet tot de laatste puntkomma. En weet dat mannen over het algemeen machtswellustelingen zijn - stilte - macht is ook leuk hoor! Ik word een beetje moe van dat man-vrouwverhaal, is de eerste reactie van Jeannette van den Ingh-van Wijk, statutair algemeen directeur van Glasgroep Spliet & De Waal Buschbaum en lid van UVON Internationaal. Als we eens gingen denken in termen van mens, dan waren we al een heel eind verder. Nu zijn er nog weinig vrouwen aan de top, maar de tijden veranderen. Over tien, vijftien jaar gaan we anders om met werken. Jonge mannen willen steeds meer een andere combinatie van werk en privé. Of zoals Herman Wijffels oud-voorzitter van de SER stelt: misschien heeft het old boys network niet zoveel vrouwen nodig om zichzelf naar een chique einde te brengen. * Esther Mollema is een van Nederlands meest ervaren trainings- en seminarexperts. Vijf jaar geleden richtte ze het management development platform Direction op. Van daaruit ontwikkelde ze de succesvolle training Developing Female Leaders. Op 14 en 15 juni en op 9 en 10 oktober komt Direction met de training Loopbaan essenties voor vrouwen, die de inspiratie gaf voor bovenstaand artikel. Nadere informatie: Update 6 mei

8 Pofessionaliteit Voor de eerste Zwarte Vrouwelijke Manager Nederland 2005 Elisa Carter, lid raad van bestuur GGzE Eindhoven en de Kempen, en lid van Zwarte Zaken Vrouwen Nederland, draait het vooral om zelfvertrouwen. Ik heb geen trucs gebruikt. Wel heb ik gekeken hoe mannen zich gedragen. Leidinggevende mannen stralen vaak resolute kracht uit door hun postuur, kleding, hun taalgebruik. Dat combineren ze met een vaderlijke approach, vooral bij vrouwen. Als zij dát beeld neerzetten, zet ik het beeld neer van de resultaatgerichte vrouw met zelfvertrouwen, waarbij ik erop let dat ik serieus genomen word. Belangrijk is ook dat als je ervan overtuigd bent dat iets goed is voor het bedrijf, je daarvoor uitkomt en niet terugschrikt door kritiek van wie dan ook. Naast haar taak als penningmeester van de Federatie Zakenvrouwen heeft Susanne Lohf, directeur-eigenaar van Nana Beheer BV en lid van UVON Internationaal, verschillende toezichthoudende functies. Je hoeft mannen niet na te apen, je mag best laten zien dat je vrouw bent. Belangrijk is dat je een proactieve houding aanneemt, achter je mening of beslissingen staat en daar verantwoordelijkheid voor neemt. Je kunt ook zelf het heft in handen nemen, door bijvoorbeeld actief te netwerken of te reageren op advertenties. Ik vervul drie toezichthoudende functies en op twee daarvan heb ik gesolliciteerd. Niet omdat ik zeker wist dat ik álles kon, maar omdat ik affiniteit had met de betreffende organisaties. Mannen doen dat veel makkelijker dan vrouwen. Ans de Wijn, directeur eigenaar van Ans de Wijn bedrijfshuisvesting BV en lid van UVON Utrecht, vindt het juist belangrijk om vooral vrouw te blijven. Dat er weinig vrouwen aan de top zitten heeft volgens haar een andere reden. Vrouwen willen wel graag, maar houden het vaak niet vol. Als je echt in de top wilt meedraaien, moet je je privé, je kinderen, en je carrière goed regelen. En zonder zuchten. Margot Bouwens Winstbelasting en zorgpremie kleine ondernemers Het kabinet probeert in het laatste regeringsjaar het bedrijfsleven voor zich te winnen. Vooral de kleine ondernemer kwam er onder Balkende II bekaaid vanaf, maar eindelijk is er dan goed nieuws. Het inkomen van ondernemers en zzp ers die inkomstenbelasting betalen wordt voor 9% vrijgesteld van winstbelasting. De maatregel betekent dat de ondernemer over zijn winst maximaal 47,3 procent inkomstenbelasting betaalt, in plaats van 52 procent. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Wijn van Financiën, waarmee de ministerraad inmiddels heeft ingestemd en waar het parlement later dit jaar zijn goedkeuring aan moet geven. Het ministerie van Financiën heeft dat op 23 april bekendgemaakt. Twee dagen eerder werd al bekend dat het tarief van de vennootschapsbelasting volgend jaar omlaag gaat van 29,6 naar 25 procent. Over winsten tot euro daalt dit tarief van 27 naar 20 procent. Vorig jaar stelde Wijn in de nota Werken aan winst al voor de verlaging van de winstbelasting te betalen door afschaffing van fiscale aftrekposten voor bedrijven. Hoewel hij vasthoudt aan deze grondslagverbreding komt hij tegemoet aan bezwaren van brancheorganisaties door minder te snijden in de afschrijving van gebouwen en de verrekening van verliezen. Lagere ziektekostenpremie voor dga s Ook minister Hans Hoogervorst van Volksgezondheid zorgde eind april voor goed nieuws. Ondernemers met een eigen B.V. betalen vanaf volgend jaar een lagere ziektekostenpremie. De minister zegde deze wijziging in het zorgstelsel toe in een debat met de Tweede Kamer over de koopkrachtreparatie door het kabinet. De VVD, daarbij gesteund door het CDA, had hierom gevraagd. Met deze toezegging van de minister worden alle zelfstandige ondernemers gelijkgeschakeld. De meeste ondernemers betalen al de lagere ziektekostenpremie van 4,4%, alleen directeuren-grootaandeelhouders 8 Update 6 mei 2006

9 Krachtenbundeling Henna Pijper - Spin in het federatieweb Henna, vanmiddag belde de Sloveense ambassade, met het verzoek... Lieke van der Kemp heeft het druk, een dag secretariaatswerk voor de Federatie Zakenvrouwen vliégt voorbij. Met de afwikkeling van vragen van netwerken, individuele leden en journalisten, het regelen van afspraken voor de federatievoorzitter, met brieven, telefoontjes en tjes. Zij ondersteunt Henna Pijper, vice-voorzitter van de Federatie Zakenvrouwen en interim-secretaris. Henna licht de drukte op het Landelijk Service Bureau toe: Je zou kunnen zeggen dat ik als vice-voorzitter het gezicht van het federatiebestuur ben naar de netwerken. Samen met Lieke van der Kemp en Hennie Lagas van het LSB (midden en rechts op de foto), zonder wie ik dit allemaal nooit zou kunnen doen, ben ik dus de linking pin naar de netwerken. En dat allemaal in twintig uur per week Henna Pijper is zichtbaar trots op wat de federatie in korte tijd tot stand heeft gebracht. Weet je dat wij bijvoorbeeld hebben aangekaart dat er een levensloopregeling komt voor zelfstandigen? Er stond vandaag toevallig een bericht in de Volkskrant dat minister De Geus een onderzoek wil uitvoeren naar de behoefte onder zelfstandigen aan zo n regeling. Ook heeft de federatie de Zakenvrouw van het Jaar 2006, Esther Raats, voorgedragen! In de twintig uur die ik voor mijn takenpakket heb, probeer ik zoveel mogelijk werkzaamheden te proppen. Ik bezoek netwerkbesturen, hou presentaties, ben intermediair tussen de netwerken, coördineer ook allerlei contacten, bijvoorbeeld met LTO Vrouw & Bedrijf en VNO- NCW. Daarnaast informeer ik bijvoorbeeld de redactie van omlaag (dga s) moeten dit jaar nog 6,5% betalen. Daarmee zijn ze ingeschaald in de categorie werknemers. Een dga is echter een ondernemer die in dienst is van zijn eigen vennootschap. Hoogervorst erkende in het debat dat de positie van dga s een heel bijzondere is, omdat die deels ondernemer en deels werknemer zijn. Volgens zijn woordvoerder wordt de aanpassing gefinancierd door de werknemerspremie volgend jaar te verhogen van de geplande 6,4% naar 6,45%. Daar merken werknemers dus niks van, aldus de woordvoerder. Secretaris Roel Masselink van het Platform Zelfstandige Ondernemers is uiteraard heel blij met de geste van Hoogervorst. Het betekent in ieder geval dat alle vormen van ondernemerschap gelijk behandeld gaan worden. De ondernemersvereniging heeft enige tijd actie gevoerd tegen de zorgpremies voor dga s. Masselink meent dat ondernemers nog steeds ten onrechte fors meer zijn gaan betalen voor de zorgpolis. De premie die werknemers betalen, wordt namelijk door hun werkgevers vergoed. Update en probeer ik nieuwe netwerken als lid te werven. Lieke en Hennie van het LSB nemen gelukkig de uitvoerende kant voor hun rekening, en dat kan niet zonder overleg, afstemming en voorbereiding natuurlijk. Om te ontspannen zet ik na vier weken hard werken telefoon en computer uit om een lang weekend compleet te relaxen en me weer op te laden. Maatschappelijk betrokken Het interview met Update doet zij tussen twee vergaderingen door, een half uur in Leusden op het Landelijk Service Bureau, de andere helft per telefoon terwijl zij afreist naar een bestuursvergadering. Naast haar werk als organisatieadviseur en coach investeert Henna veel tijd in de federatie. Ik geloof in mijn eigen betrokkenheid bij de maatschappij. Ik geloof ook dat vrouwen samen het vliegwieleffect in de markt kunnen benutten. Door kennis en ervaring te delen en samen te werken, creëer je een keten van initiatieven. Henna vindt dat vrouwelijke ondernemers toekomstgericht werken met een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid, een typisch vrouwelijke kwaliteit. Vrouwen denken veel bewuster na over de generaties die na hen komen. Groeiwens Henna Pijper is realistisch: zonder de leden van de aangesloten netwerken zou de Federatie Zakenvrouwen geen bestaansrecht hebben. Wil je op strategisch en economisch niveau betekenis hebben, dan heb je zeggingskracht nodig van een massa ondernemende vrouwen. In 2004 startten we met 650 leden in de netwerken. Nu hebben we ongeveer leden en nog eens leden in de verschillende samenwerkingsverbanden. We denken groot, we willen groeien. Dat vraagt om een andere manier van organiseren, van denken en benadering. Iemand zei tegen mij: Denk behalve groot vooral groots, buiten je grenzen en buiten je eigen belang. Barbara Philipsen Update 6 mei

10 Netwerken Mavis Carrilho inspirerende leider van succesvolle handelsmissie naar Zuid-Afrika De multisectorale handelsmissie naar Zuid-Afrika in de laatste week van maart met onderneemsters uit het kleinbedrijf bleek ongekend succesvol. De onderneemsters uit de wereld van landbouw, muziek, coaching, consultancy, strategie & management, gezondheidszorg, mode, onderwijs, advocatuur, vertaalbureaus, diversiteit en netwerken en callcenters hadden ontmoetingen met meer dan 250 Zuid- Afrikaanse onderneemsters. Missieleider Mavis Carrilho, Zwarte Zakenvrouw van 2005 (tweede van links op de foto), wekte verbazing en vertrouwen. Gezien de geschiedenis van apartheid en de Black Economic Empowerment programma s (BEE) die deze ongelijkheid moeten doen verdwijnen, was zij voor de zwarte Zuid-Afrikaanse onderneemsters een enorme inspiratiebron. Vrouwennetwerken & matchmaking De onderneemsters volgden een druk programma, dat startte in de noordelijke (landbouw) provincie Limpopo, waar een gastvrije en informatieve ontvangst plaatsvond met het provinciebestuur van Limpopo onder leiding van de First Lady. In het zakencentrum Johannesburg volgden twee dagen van intensieve matchmakinggesprekken, een ontvangst op de Nederlandse ambassade met een afsluitend workshopprogramma en een cocktail met de Zuid-Afrikaanse vrouwennetwerken. Een vergelijkbaar programma werd in de dagen erna doorlopen in Kaapstad. Onderscheidend voor deze missie was dat, naast de individuele matchmakinggesprekken, tevens tijd was ingebouwd voor ontmoetingen met Zuid-Afrikaanse vrouwennetwerken en een workshopprogramma voor zowel de Nederlandse als de Zuid- Afrikaanse onderneemsters. De initiatiefnemer van de missie, de stichting Yente, had deze programmaonderdelen bewust opgenomen. De stichting Yente is ontstaan in het vrouwennetwerk en wil het vrouwelijk ondernemen internationaal stimuleren en zichtbaar maken. Yente hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan de verbetering van de economische positie van vrouwen in de wereld. Mister Regeldruk Wij staan aan de kant van de bonafide lefgozers die de beste mogelijkheden uit onze samenleving proberen te persen. Zo betuigde Mister Regeldruk, zoals hij her en der genoemd wordt, zijn onvoorwaardelijke steun aan de ondernemers in Nederland. Kenners weten t: Leo Stevens, professor fiscale economie aan de Erasmus Universiteit en voorzitter van de Commissie Stevens, houdt zijn toehoorders altijd bij de les. Zo ook bij de hoorzitting die FZ en SVE op 1 maart jl. organiseerden. Plaats van samenkomst was Mazars in Capelle aan den IJssel. Irene van Rijn, partner in Mazars en samen met Scarlet Kwekkeboom lid van de Commissie Stevens, bood gastvrijheid voor een bijeenkomst waaraan een kleine twintig zakenvrouwen uit verschillende netwerken deelnamen. De kruistocht van de Commissie Stevens is gericht op het terugdringen van al die regels die het leven van ondernemers Deelnemende netwerken Entre Femmes Entre Jeunes EVON EWI GAIA NOV SVE UVON Brabant-Zeeland UVON Gelderland UVON IJssel-Vecht Landelijk Service Bureau T zuur maken. Tijdens de hoorzitting hoorde Leo Stevens aan wat vrouwelijke ondernemers zoal ervaren aan hinderlijke regelgeving. Het ambtenarenapparaat wat de regels maakt, moet flexibeler worden, concludeerde hij. Het gaat niet om de techniek, het gaat om de mentaliteit. Mister Regeldruk riep alle bij FZ aangesloten ondernemers op om niet alleen zijn Commissie als bondgenoot te beschouwen, maar ook actief te penetreren in politiek en beleidsinstanties, want je moet als ondernemers je verantwoordelijkheid nemen. Je concrete invloed aanwenden. Niet kijken naar wat niet mogelijk is, maar wel naar wat wél mogelijk is. UVON Internationaal UVON Limburg UVON Noord UVON Utrecht (voorlopig) UVON Zuid-Holland ViB Haarlem Vice Versa Groot Amsterdamwww.viceversa-amsterdam.nl vnz&o ZZVN teksten Marieke Bemelman/de Connecting Link, Margot Bouwens/Bouwens Tekst, Annemieke Maatman/Tekst op Maatman, Barbara Philipsen/detekstschrijver.nl eindredactie Marieke Bemelman/de Connecting Link, T , E ontwerp Anky Neut, CARTA, T printwerk Multicopy Nederland, 10 Update 6 mei 2006

Een veel gestelde vraag: Wat is precies het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk ondernemerschap?

Een veel gestelde vraag: Wat is precies het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk ondernemerschap? Voorwoord Een veel gestelde vraag: Wat is precies het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk ondernemerschap? Weet u het antwoord? Ik eerlijk gezegd niet direct. Vrouwelijke ondernemers zijn innovatief

Nadere informatie

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

'Gratis' mantelzorg (m/v)

'Gratis' mantelzorg (m/v) 'Gratis' mantelzorg (m/v) Presentatie Eelco Wierda bij NVR-expertmeeting 'Gendersensitief beleid bij gemeenten' 11 juni 2015 Vorig jaar ben ik mij vanuit Atria als Kenniscentrum voor Emancipatie verder

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Verbeter de positie van ZZP'ers in Nijmegen

Verbeter de positie van ZZP'ers in Nijmegen procesverantw.-. S/Tl To INGEKOMEN Initiatiefvoorstel 1 2 DEC. 20" PSPMEENT^ NIJMEGEN da38.nr.: o}..st Verbeter de positie van ZZP'ers in Nijmegen Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinks

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten

Ledenpanel VNO-NCW Midden. Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Ledenpanel VNO-NCW Midden Resultaten Enquête Bijeenkomsten en Activiteiten Samenvatting In totaal heeft zo n 20 % van de leden van VNO-NCW Midden gereageerd. De respons kwam evenredig verdeeld uit alle

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 HERSTELLENDE MARKT HUNKERT NAAR HERZIENINGEN 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS ONVERMINDERD POPULAIR 5 JONGE

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen

Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen wereldkaart contact Blog Rabobank oktober 2016 Innovatie begint bij het lef om de patiënt écht centraal te stellen Blog Diana Monissen De bouw van het nieuwe Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Van grote wapenfeiten tot kleine

Van grote wapenfeiten tot kleine Van grote wapenfeiten tot kleine Federatie Zakenvrouwen zet zich in voor vrouwelijke ondernemers overwinningen en vrouwelijke managers Sociaal Jaarverslag 2006 Samen sterk In de Federatie Zakenvrouwen

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 29 544 Arbeidsmarkbeleid Nr. 339 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen

Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Inspiratie voor Nieuwe Business Modellen Bijeenkomst bij Eneco in kader van onderzoek naar Nieuwe Business Modellen De noodzaak om te veranderen is onmiskenbaar. Burgers, bedrijven en overheid zoeken naar

Nadere informatie

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap?

Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Wil je méér innerlijke balans en krachtiger persoonlijk leiderschap? Zoek je een veilige leeromgeving, met humor en diepgang, die toelaat om wérkelijk stappen te zetten in je leven en je werk? DAN IS IETS

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod Lokale Partners Dit is MKB-Nederland Aanbod Lokale Partners Samen haar lokale partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het Lokaal Partnerschap precies

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek.

Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek. Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek. Ambities van ZZP ers. Wat drijft hen, wat vinden zij belangrijk? In hun ondernemerschap, in de manier waarop ze zichzelf willen ontwikkelen. Een onderwerp

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Cultureel ondernemerschap in de knel?

Cultureel ondernemerschap in de knel? Arti et Amicitiae, debat 1 december 2012 Cultureel ondernemerschap in de knel? Mediane inkomen zzp ers in 2010 is ruim 21.000 (bron CBS) 61% zzp ers heeft een winst tot 20.000 (cijfers Belastingdienst

Nadere informatie

Wij gaan het verschil maken! Impressieverslag MNR-bijeenkomst

Wij gaan het verschil maken! Impressieverslag MNR-bijeenkomst Wij gaan het verschil maken! Impressieverslag MNR-bijeenkomst Met die stimulerende woorden opende Elzeline van Vulpen van Bureau Algemene Bestuursdienst de themabijeenkomst van het Multicultureel Netwerk

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus

Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Voorbeeld antwoordblad Logische niveaus Datum: 10 november 2016 We doorlopen de stappen in twee richtingen. Eerst van buiten naar binnen en daarna omgekeerd, van binnen naar buiten. Gebruik zowel je hoofd

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group

Conclusies enquête The Future Group Prof. dr. Henk W. Volberda Politieke Ronde Tafel Alliander 27 Conclusies enquête Flexibilisering van arbeid is een niet te stuiten trend. Het zou goed zijn om hier passend en toekomstgericht beleid op

Nadere informatie

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009

van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jet Bussemaker, tijdens de 4 e Nationale Mantelzorglezing 2009 Rotterdam, 11 juni 2009 Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wie zijn wij en wat doen wij? Bedrijfsplan 2014-2016 maart 2016 Wie zijn wij en wat doen wij? De stichting Het is Netwerken werd in 2013 opgericht dóór en vóór werkzoekende 45-plussers in Kennemerland. Ons doel is de arbeidskansen

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y

Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y Personeel gezocht! binden, boeien en betrekken van generatie Y GENERATIONS on the move BABYBOOMERS (1940-1955) In 2017: 62 77 jaar oud Senioren (60) GENERATIE X (1955-1970) In 2017: 47 62 jaar oud Leiders

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld

PARTNERPLAN. Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld PARTNERPLAN Uw bijdrage aan de mooiste handelsstad ter wereld Inhoudsopgave MKB Amsterdam... 3 De organisatie... 4 De activiteiten... 4 Waarom kiezen voor een partnerschap met MKB Amsterdam?... 5 De partnerschapsvormen...

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1521160 Behandelend ambtenaar : Hans Zwepink Directie/bureau : Griffie / PE Nummer commissiestuk

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Rol van P&O bij Opleiden & Ontwikkelen

Rol van P&O bij Opleiden & Ontwikkelen Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 3 Rol van P&O bij Opleiden & Ontwikkelen Dóór bedrijven, vóór bedrijven Denktank Slimmer Scholen in opdracht

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Stelling 1. Een paar dagen verlof voor vaders bij de geboorte van hun kind helpt voor een betere verdeling van de zorg tussen partners

Stelling 1. Een paar dagen verlof voor vaders bij de geboorte van hun kind helpt voor een betere verdeling van de zorg tussen partners Tijdens het ontbijt van Vrouwenpodium met Tweede Kamerleden op 10 september 2013 sprak Koningin Maxima de Troonrede uit. Toegegeven: het was niet Maxima zelf, maar actrice Soula Notos die voor de gelegenheid

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Verdieping van materie voor de leden, verbinden van leden, minder uitstroom van leden, naamsbekendheid.

Verdieping van materie voor de leden, verbinden van leden, minder uitstroom van leden, naamsbekendheid. Vraag 9: Wat zijn de uitdagingen van jullie netwerk? Beantwoord: 29, Overgeslagen: 0 Verdieping van materie voor de leden, verbinden van leden, minder uitstroom van leden, naamsbekendheid. Mensen met meerwaarde

Nadere informatie

De 9 scherpste sollicitatievragen van werkgevers

De 9 scherpste sollicitatievragen van werkgevers De 9 scherpste sollicitatievragen van werkgevers Auteur: Florentine van Lookeren Campagne en Marieke van Twillert 19-06-2012 http://www.intermediair.nl/artikel/alle-artikelen/355450/de-9-scherpste-sollicitatievragen-van-werkgevers.html

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Inleiding Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland ter gelegenheid van het jaarcongres MKB-Nederland d.d. 11 oktober 2016

Inleiding Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland ter gelegenheid van het jaarcongres MKB-Nederland d.d. 11 oktober 2016 EMBARGO TOT DI 11 OKTOBER 18.00 uur Het gesproken woord geldt Inleiding Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland ter gelegenheid van het jaarcongres MKB-Nederland d.d. Dames en heren, Ik ben blij

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 2 Onderscheidend vermogen, specialisatie en toegevoegde waarde Welkom terug bij de tweede audioles van

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam

PARTNERPLAN. Geen woorden maar Zaken. 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam PARTNERPLAN 2012 2015 Geen woorden maar Zaken 2011 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden steeds meer ondernemingen het van belang

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Bestuur search 2017. Solliciteren kan tot 25 juni

Bestuur search 2017. Solliciteren kan tot 25 juni Bestuur search 2017 Solliciteren kan tot 25 juni Wat is de SHC? Historie De Sustainable Healthcare Challenge (SHC) is een jonge stichting opgericht door jonge mensen. In 2012 kregen toenmalige studenten

Nadere informatie

Vrijwilligersmanagement. Masterclass 28 november 2016 Den Haag Theater aan het Spui

Vrijwilligersmanagement. Masterclass 28 november 2016 Den Haag Theater aan het Spui Vrijwilligersmanagement Masterclass 28 november 2016 Den Haag Theater aan het Spui Deelnemers workshop korte introductie verwachtingen vragen vooraf Hannemahuis Stichting Werelderfgoed Kinderdijk Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 12 punten die elke opdrachtgever, zelfstandige en bemiddelingsbureau moet kennen over de Wet DBA en het verdwijnen van de VAR Hugo-Jan Ruts Inleiding: Naar

Nadere informatie

Verzuimoplossing Apotheken

Verzuimoplossing Apotheken Verzuimoplossing Apotheken Informatie voor de werkgever Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing tegen een aantrekkelijk tarief Verzuimoplossing Apotheken Een complete verzuimoplossing

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

van. flexibele-schil voor de Zorg naar flexibele-kern van de Zorg

van. flexibele-schil voor de Zorg naar flexibele-kern van de Zorg De Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP-er) van. flexibele-schil voor de Zorg naar flexibele-kern van de Zorg Leo Vollebregt Bestuurder Zorg : St. ZZP Nederland ZZP-ers : Nieuwe Kansen in de Zorg» PGB

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid

BUITENSTE BINNEN. Op weg naar een nieuwe werkelijkheid BUITENSTE BINNEN Op weg naar een nieuwe werkelijkheid Aanleiding 1. Visie kabinet hervorming langdurige zorg 2. Transitie AWBZ Wmo-Jeugdwet-Participatiewet: Overheveling taken rijk gemeenten Bezuiniging

Nadere informatie

Hoe word je succesvol in sales

Hoe word je succesvol in sales Hoe word je succesvol in sales Verkopen gaat niet vanzelf. Zeker niet in deze tijd. Toch zijn nog steeds veel verkopers erg succesvol. Dat komt niet door het product of de dienst die ze aanbieden, maar

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski

Resultaat Enquête Platform VG ZOB. Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Resultaat Enquête Platform VG ZOB Maart 2014 Marja Briels, Maarten Haasnoot, Lex Krzyzanowski Allereerst dank aan diegenen die hebben gereageerd op deze enquête Constateringen (1) Respons: Aantal respondenten

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

EP io default website

EP io default website Heb je het gemist? Lees hier meer over 'Vrouwen en Europa: deal or no deal? in de Rode Hoed op 7 Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag organiseerde de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie