MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken;"

Transcriptie

1 Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek GAD ISO MEMO Postadres: Postbus AM Hilversum Bezoekadres: Hooftlaan EE Bussum Telefoon: (035) Fax: (035) Internet: RABO Bank Hilversum BNG k Aan Van : PFH Milieu : GAD/ Marc Maassen Datum : 17 november 2011 Onderwerp : scenario 5 / voortgang regionale samenwerking zwerfafval Nr. : In het PFHO Milieu van 21 September jl. is een viertal scenario's besproken (zie bijlage). Naar aanleiding hiervan is de GAD gevraagd een vijfde scenario uit te werken, waarin verrekening van de kosten via de afvalstoffenheffing is meegenomen. Daarbij is aangegeven niet langer uit te gaan van een coordinator. Hieronder een korte beschrijving van 'scenario vijf. Dit scenario is op 4 oktober jl. ambtelijk besproken en nader ingevuld. Scenario vijf: 'Doorgaan met minimale coordinate op thema's' Scenario 5 omvat de volgende uitgangspunten: 1) Regionale samenwerking wordt voortgezet; 2) Samenwerking geschiedt themagericht; 3) De regionale coordinate is minimaal en ligt bij de gemeenten / GAD; 4) Uit een ambtelijke afstemmingsronde is naar voren gekomen een aantal zaken/ projecten gezamenlijk op te pakken; a) gezamenlijke vuurwerkcampagne ter ondersteuning van lokale acties; b) afstemming activiteiten en gezamenlijke communicatie rondom de week van Nederland Schoon medio maart; c) nadere afspraken maken t.a.v. de aanpak van zwerfafval rondom aanbiedlocaties; d) uitleen van materialen (zoals knijpers) aan scholen en inwoners; e) aanvragen subsidie; f) gebruik bestaande logo's en andere ontwikkelde uitingen en de website. 5) De rol van de GAD hierbij is vooral ondersteunend van aard (bijv. op het gebied van beheer van de website, regionale communicatie, het organiseren van 2/3 afstemmingsbijeenkomsten per jaar met betrokkenen, uitleenmaterialen); 6) Op basis van bovengenoemde invulling van de samenwerking bedragen de kosten ca ,- per jaar (8 cent per inwoner). De kosten zijn als volgt geraamd: a) productie regionale campagnes Vuurwerk en Nederland Schoon (posters, flyers, driehoeksborden, advertenties etc.) ,- b) projectondersteuning gemiddeld 1 dag (8 uur) per maand 7.000,- c) diversen (bijeenkomsten, website, repro e.d.) 3.000,-

2 Memo d.d. 23 november 2011, pagina 2 7) De werkelijke kosten worden naar rato in rekening gebracht door de GAD bij de gemeentes; 8) Gemeentes kunnen de kosten verbonden aan de gezamenlijke inzet voor de aanpak van zwerfafval ten laste brengen van de afvalstoffenheffing *. * Dit is mogelijk, zie hiervoor net model kostenonderbouwing afvalstoffenheffing (versie februari 2010). Bijlage: 'Aanvullende notitie' van 29 augustus 2011 nr

3 1 Regionaal Zwerfafvalproject (ZAP) *>, f m" Gooien Vecht! F Aan: Van: Betreft: Portefeuillehouders milieu Gooi en Vechtstreek Renee Uijtjens, projectcoordinator Aanvullende notitie n.a.v. bespreking voortgang regionale samenwerking zwerfafval in het PFHO Milieu van 6 juli 2011 Datum 29 augustus 2011 Documentnr Inleiding: In het PFHO milieu van 6 juli jl. is aan de portefeuillehouders gevraagd een besluit te nemen over een eventueel vervolg van de regionale samenwerking zwerfafval na augustus Tijdens de bespreking van het voorstel zijn een aantal vragen/ suggesties naar voren gebracht. Besloten is om tijdens het eerstvolgende overleg op 21 September de mogelijke voortgang opnieuw te bespreken. In deze aanvullende notitie zijn de opmerkingen van het PFHO van 6 juli jl. uitgewerkt. Doel is om de besluitvorming op 21 September hiermee te vergemakkelijken. Als aanvulling op de oorspronkelijk ingebrachte scenario's (basis en volledig pakket) uit de notitie van 6 juli jl., is ervoor gekozen nog twee scenario's (zie 1. en 2. hieronder) uit te werken. 1. Scenario: 'stoppen' Moeten we wel gezamenlijk doorgaan? Eindigt de samenwerking hier? Om hierover een juiste beslissing te kunnen nemen is hieronder aangegeven wat er weg valt, indien de samenwerking stopt. Coordinate/ onderlinge afstemming zwerfafvalaanpak in regio, o ondersteuning kennis- en themabijeenkomsten o ondersteuning acties op het gebied van handhaving en scholen o centraal contactpersoon zwerfafval voor de regio richting burgers en projectdeelnemers en namens de regio naar externe partijen zoals de subsidieverlener o afstemming en ondersteuning burgerinitiatieven, zoals Bermbende, 'ikprikmee', en Vereniging tot behoud van Anna's hoeve o organisatie en uitvoering maatschappelijke stage zwerfafval en andere acties met voortgezet onderwijs (begeleiding acties en stagiaires in veld) o continue media aandacht via persberichten, interviews e.d. Regionale website Schoon Gooi en Vecht (agenda acties deelnemers en burgers): ca bezoekers per maand. Kennisplatform voor deelnemende gemeenten (database stukken zwerfafval) Inkoopvoordeel bij de uitvoering van de huidige drie regionale communicatiecampagnes (vuurwerk/december, Week van Nederland schoon/maart, Peukencampagne/willekeurig) Gezamenlijke krachtige/ eenduidige boodschap. NB: zwerfafvalproblematiek is grensoverschrijdend! Boa-registratiesysteem: projectgroep zwerfafval. Verdere ontwikkeling en gebruik van systeem in regio, met specificatie zwerfafval en dumpingen. Nadere afstemming/ netwerk betrokken ambtenaren in buitenruimte op gerelateerde thema's (aanpak van zwerfafval rondom afvalaanbiedplaatsen, afstemming van inzameling, veegroutes, afvalstromen in buitenruimte, overige onderwerpen, beheerderoverleg, afstemming met overige beheerders buitenruimte over zwerfafval zoals provincie, rijkswaterstaat, waternet, etc).

4 : (.,- jj. ' Regionaal Zwerfafva I project (ZAP) 2. Scenario: 'doorgaan met samenwerking maar zonder coordinator' Is er echt een coordinator nodig? Kunnen we dat anders organiseren? Uit de interviews onder de projectdeelnemers is de voorkeur geuit om een regionale coordinator te behouden, met name om de voortgang van het project en de lopende acties te borgen. Ook is de voorkeur uitgesproken de coordinator bij de GAD onder te brengen gezien het regionale karakter van deze dienst en de aanwezige ervaring als coordinerende party. Tijdens het PFHO Milieu van 6 juli jl. is de optie van 'geen coordinator' geopperd. Wat betekent deze optie als de centrale coordinate wegvalt? Wanneer besloten wordt om door te gaan met de regionale samenwerking zonder coordinator is het noodzakelijk enige vorm van coordinatie bij een (of een aantal) partij(en) onder te brengen. Welke partijen kunnen daar een rol in spelen, welke opties zijn er? De trajecten van Gemeente Schoon/ adviesuren De trajecten van Gemeente Schoon bieden zeker mogelijkheden, voor gemeenten afzonderlijk, maar met name ook voor een vervolg van de regionale samenwerking. Door middel van het slim aanvragen en inzetten van de trajecten zouden de adviesuren van deze trajecten ook (deels) voor coordinatie ingezet kunnen worden. Zo geldt: Vijf gemeenten kunnen gezamenlijk een thematraject indienen, indien minder gemeenten, dan wordt het thematraject aangevuld tot vijf gemeenten met een externe gemeente. Minimaal vijf gemeenten betekent dus kansen voor regionaal maatwerk en regie over het traject. (Bovendien betekent dit, dat de regio vijf keer zoveel adviesuren ontvangt, als wanneer een gemeente zich alleen inschrijft). Een kernteam kan dan bijvoorbeeld het beleid voor hele regio uitwerken (net zoals voorheen met kernteams) Het is mogelijk om meerdere thematrajecten met volledige regie te volgen en daarmee optimaal gebruik te maken van de beschikbare adviesuren voor de regio.bovendien zijn de adviesuren dan waarschijnlijk ook deels voor coordinatie in te zetten. Desalniettemin blijft er een trekker/ coordinator in regio nodig voor het overleg met AgentschapNL met betrekking tot de aanvragen, afstemming tussen de trajecten en rapportages. Hiervoor is het maken van goede afspraken tussen alle gemeenten nodig! Elke gemeente zal zich voor ten minste een traject in moeten schrijven en aan bijeenkomsten deel moeten nemen. Conclusie: als het gaat om advies ten behoeve van een bepaalde thematische aanpak, kan gezamenlijk een beroep gedaan worden op Gemeente Schoon. Mogelijk kan voor deze aanpak een deel van de adviesuren ingezet worden voor regionale coordinatie. NB: De Gemeente Schoon trajecten zijn in iedere geval nog in 2012 te volgen, daarna is onzeker (waarschijnlijk stopt dan deze subsidievorm in zijn geheel). Echter, er blijven nog een aantal taken over die gecoordineerd moeten worden. Gemeenten/ GAD pakken deel coordinatie op Is er onder de huidige deelnemers (in het bijzonder de gemeenten en de GAD) bereidheid om coordinerende taken op zich te nemen? Het gaat dan om zaken als het beheer website en platform, beheer BRS- werkgroep zwerfafval, organisatie projectbijeenkomsten, gezamenlijke campagnes e.d.. Naast deze taken die regie nodig hebben zijn er natuurlijk ook nog de algemene taken. Die algemene taken worden in de kernteams (trajecten) behandeld en uitgezet. Denk aan: organisatie acties, maatschappelijke stage, aanpak zwerfafval rondom aanbiedplaatsen. De GAD heeft aangegeven deels taken op zich te kunnen nemen op het gebied van communicatie en voorlichting. Echter, de GAD zal hier wel iemand voor aan moeten stellen voor vier uur per week. Deze kosten moet dan ook ergens verrekend worden. Opmerking: Dit zou ook tot gevolg hebben dat

5 ,{ ' Regionaal Zwerfafvalproject (ZAP) Gooien Vfecht!»-. H zwerfafval, dat niet tot de core-business van de GAD behoort, wel steeds meer op het bordje van de GAD komt. Dit kan voor verwarring zorgen omdat de GAD dan alle zwerfafvalcommunicatie organiseert, maar niet verantwoordelijk is voor het zwerfafval in de openbare ruimte. Indien coordinerende taken zelf worden opgepakt Wanneer men besluit regionaal te blijven samenwerken en afstemmen op het gebied van zwerfafval, maar dat te doen zonder coordinator zullen er toch projectkosten blijven. Hieronder een overzicht van de projectkosten zonder coordinator: Website (hosting en beheerskosten a 2.500,- per jaar). drie regionale campagnes (drukkosten posters en mediakosten advertenties) a ,- per jaar Repro (drukwerk en informatiemateriaal voor bijeenkomsten e.d.) a 1.000,- per jaar Ontwerp en innovatie (vernieuwen bestaande middelen/ advies) a 2.500,- per jaar Boa-registratiesysteem - projectgroep zwerfafval 3.000,- per jaar Totale kosten voor middelen project bedragen ,- per jaar. Dit is ca. 0,10 euro per inwoner per jaar. Samenvatting: Op basis van bovenstaande, en onder verwijzing naar het voorstel van 6 juli 2011 (documentnummer ), wordt het portefeuillehoudersoverleg milieu gevraagd een keuze te maken uit een van de volgende scenario's. Scenario 1: stoppen met regionale samenwerking zwerfafval Scenario 2: doorgaan met regionale samenwerking zwerfafval, zonder coordinator Regie/ supervisie bij een partij onderbrengen (organisatie bijeenkomsten, aanvraag trajecten). Gezamenlijk Gemeente Schoon trajecten ingaan en beschikbare adviesuren inzetten voor deels beleidsontwikkeling, deels coordinate. Per traject (door vijf gemeenten) een coordinerende gemeente aanwijzen. Taken (naast trajecten) in samenwerking die verdeel moeten worden: beheer website en kennisplatform beheer boa-registratiesysteem drie regionale communicatiecampagnes uitzetten Totale kosten voor middelen project a ,- per jaar dienen door de negen9 gemeenten gefinancierd te worden. Projectorganisatie als voorgesteld in voorstel zoveel mogelijk aanhouden, al zijn enkele nieuwe afspraken nodig. Scenario 3: doorgaan met regionale samenwerking zwerfafval, basispakket (voorstel ) 16 uur per week coordinate Totale kosten basispakket voor een jaar, inclusief middelen, bedragen , oftewel 0,1971 per inwoner. Projectorganisatie aanhouden als voorgesteld in voorstel Scenario 4: doorgaan met regionale samenwerking zwerfafval, volledig pakket (voorstel ) 24 uur per week coordinate Totale kosten volledig pakket voor een jaar, inclusief middelen, bedragen , oftewel 0,2463 per inwoner. Projectorganisatie aanhouden als voorgesteld in voorstel

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Opzet OV in het landelijk gebied

Opzet OV in het landelijk gebied Opzet OV in het landelijk gebied Samenvatting Aanleiding Gedeputeerde Kramer heeft in de Commissievergadering Lân, Loft en Wetter van 4 april 2012 toegezegd de Staten te informeren over het beleid ten

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel

Datum. Agendapunt: Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11-2013. Eekhout, A.C.M. (Heemraad) Aard voorstel Datum: Agendapunt: 15 oktober 15. B1300478 waterschap Hollandse Delta Aan college van dijkgraaf en heemraden Stand van zaken HWH 2.0 - Standpunt WSHD t.b.v. besluitvorming AB HWH 11-11- Verantwoordelijk

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten

Beschermingsbewind. Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Beschermingsbewind Kwantitatief onderzoek naar ontwikkelingen en kosten voor gemeenten Mei 2014 Colofon Uitgave Stimulansz Postbus 2758 3500 GT Utrecht T (030)-2982800 F (030)-2982801 www.stimulansz.nl

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Procesplan vernieuwing (deel)gemeentelijk bestel Offerte Gemeente Rotterdam, Griffie BMC 1 februari 2012 drs. R. Wever mr.drs. N.M. Lourens C.L. Derickx MBA

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie