Bij veelvuldige afwezigheid kan beslist worden dat een leerling niet slaagt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij veelvuldige afwezigheid kan beslist worden dat een leerling niet slaagt."

Transcriptie

1 Deliberatienormen Bizart vzw Elke leerkracht van elke leergang heeft een leerplan opgesteld met vooropgestelde doelen die de leerlingen jaarlijks moeten behalen. Bizart vzw zal ouders en leerlingen geregeld informeren over de vorderingen en evoluties op basis van toetsgegevens, taken, leergedrag en attitudes. 1. Wat en hoe evalueren wij? 1.1 Evaluatie van het dagelijks werk a) Leerkrachten kunnen nagaan of leerlingen de leerstof geregeld instuderen en begrijpen d.m.v.: - luisteren naar antwoorden op vragen die tijdens de les gesteld worden en de antwoorden beoordelen; - korte evaluaties houden tijdens de les (al of niet aangekondigd); - herhalingstoetsen inlassen; - oefeningen en (huis)taken opleggen. Attentie: wie om welke reden ook aan een toets niet kan deelnemen, een oefening tijdens de les of een persoonlijke taak niet kan maken, mag verplicht worden de toets, de oefening of de taak achteraf in te halen. b) Leerkrachten kunnen de studiehouding en de leerattitude evalueren. Vbn.: voorbereid naar de les komen, aandachtig zijn tijdens de les, medewerking, taakaanvaarding, de wijze waarop de agenda wordt ingevuld en de schriften worden verzorgd, naleven van afspraken Het dagelijks werk wordt tweemaal per schooljaar door iedere leerkracht (notenleer en instrument) omgezet in een cijferbeoordeling, een letterbeoordeling of een schriftelijke evaluatie. 1.2 Aanwezigheidsregistratie Om vlot te slagen voor een leergang, vragen we om regelmatig aanwezig te zijn. Het afwezig zijn op lessen breekt het leerproces af Uiteraard begrijpen we dat een bepaald niveau van afwezigheid door ziekte en onvoorziene omstandigheden onvermijdelijk is. Er worden dan ook drie afwezigheden tijdens het schooljaar toegestaan. Er wordt gevraagd om dit telkens schriftelijk (via mail, een briefje van de ouders of een doktersattest) te melden aan de leerkracht. Drie vooraf gemelde (schriftelijke) afwezigheden per leerling per schooljaar worden toegestaan. Langdurige afwezigheid kan enkel toegestaan worden voor medische redenen en na bespreking met de leerkracht. Uitzonderlijke afwezigheden moeten worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Bij veelvuldige afwezigheid kan beslist worden dat een leerling niet slaagt. Leerlingen die daarbij gebaat zijn kunnen ervoor kiezen een pauzejaar in te lassen in hun traject.

2 1.3 Evaluatie via examens De resultaten van de examens geven info over de mate waarin de leerling de nodige leerstof heeft verwerkt en helpen de leerkrachten om beter te remediëren en te oriënteren. Op basis daarvan kan de leraar een gefundeerd advies over verdere studiekeuze of andere mogelijkheden geven. Het is dus belangrijk dat examens ernstig worden voorbereid. a) Examens NOTENLEER - Voor de leergang AMV (Algemene Muzikale Vorming notenleer A) wordt tweemaal per jaar een examen georganiseerd (ook voor de volwassenen). De punten worden verdeeld onder de verschillende vakonderdelen: vb. zang/lezen, dictee, dagelijks werk, theorie enz. Opmerking: dagelijks werk op min. 20% van de 100%. Voor het tussentijdsexamen in december januari worden de vakonderdelen dictee en theorie schriftelijk getest, zang/lezen wordt in klasverband getest. Voor het eindexamen in mei (of voor een herexamen) worden de vakonderdelen dictee en theorie schriftelijk getest, zang/lezen wordt individueel getest voor een jury bestaande uit de notenleerleerkracht(en) en een lid van de Raad van Bestuur. Voor AMV tellen beide examenperiodes voor het eindresultaat, de punten van januari wegen voor 30% door, die van mei voor 70%. - Voor de leergang CM (Creatief Musiceren notenleer B) wordt enkel op het einde van het schooljaar een examen georganiseerd (ook voor volwassenen). De punten worden verdeeld onder de verschillende vakonderdelen: vb. ritme, noten lezen, zingen, gehoor, algemene kennis, dagelijks werk, musiceren enz. Opmerking: dagelijks werk op min. 20% van de 100%. Voor het eindexamen in mei (of voor een herexamen) worden de vakonderdelen dictee en theorie schriftelijk getest, zang/lezen wordt individueel getest voor een jury bestaande uit de notenleerleerkracht(en) en een lid van de Raad van Bestuur. Voor de richting AMV wordt een cijferbeoordeling in procent gegeven. De norm is 60% behalen om te slagen. Beoordeling: Vanaf 55% kan gedelibereerd worden of een vakantietaak/herhalingsles(sen) opgelegd worden; tussen 50% en 60% kan een herexamen gegeven worden OF kan de leerling verplicht worden naar CM over te stappen OF kan geoordeeld worden dat de leerling het jaar moet overdoen ; leerlingen met resultaten onder de 50% moeten hun jaar sowieso overdoen (in AMV of CM). Voor de richting CM wordt een cijferbeoordeling omgezet naar een letterbeoordeling. De norm is 60% = een C behalen om te slagen. Beoordeling: Vanaf 68% krijgt de leerling een B; vanaf 77% krijgt de leerling een A; vanaf 85 % krijgt de leerlingen een AA. Tussen de 55% en 60% krijgt de leerling een D en kan gedelibereerd worden, een vakantietaak/herhalingsles(sen) opgelegd worden of een herexamen gegeven worden. Tussen de 50% en 55% krijgt de leerling een E en kan een herexamen gegeven worden OF kan geoordeeld worden dat de leerling het jaar moet overdoen. Onder de 50% krijgt de leerling een F en moet het jaar worden overgedaan. Leerlingen die afstuderen voor AMV of CM, krijgen de onderstaande beoordeling: Voldoening: op voorwaarde dat de leerling 60% behaalde; Onderscheiding: op voorwaarde dat de leerling 68% behaalde; Grote onderscheiding: op voorwaarde dat de leerling 77% behaalde; Grootste onderscheiding: op voorwaarde dat de leerling 85% behaalde; Grootste onderscheiding en felicitaties van de jury: op voorwaarde dat de leerling 90% behaalde. Wij zijn erg op eerlijkheid gesteld. Bij schriftelijke examens wordt spieken niet getolereerd. Wie spiekt, kan een nul krijgen op een vraag, een deel van het examen of zelfs het volledige examen.

3 b) Examens instrument - Voor de instrumentleergangen wordt er enkel op het einde van het schooljaar een examen georganiseerd, individueel voor een jury (bestaande uit de instrumentleerkracht, een lid van de Raad van Bestuur van Bizart vzw en een extern jurylid). Lagere graad Lagere 2 Lagere 3 Lagere 4 min. 2, max. 3 werken min. 2, max. 3 werken min. 3 (o.a. 1 opgelegd), max. 4 werken Beoordeling: 30 % dagelijks werk en 70% examen (die 70% kan verdeeld worden over een tussentijds en een eindexamen). Oriëntering Muzikale Vorming of Creatief Musiceren AV Middelbare graad CM Middelbare graad Middelbare 1 min. 2, max. 3 werken Level 5 min. 2, max. 3 werken Middelbare 2 min. 2, max. 3 werken Level 6 min. 2, max. 3 werken Middelbare 3 min. 3 (o.a. 1 opgelegd), max. 4 werken Level 7 min. 2 (geen opgelegd werk), max. 3 werken AV Hogere graad CM Hogere graad Hogere 1 min. 2, max. 3 werken Level 8 min. 2, max. 3 werken Hogere 2 min. 2, max. 3 werken Level 9 min. 2, max. 3 werken Hogere 3 min. 3, max. 4 werken Level 10 min. 2, max. 3 werken Opmerking richting Muzische Vorming: - studies / technische proef maken deel uit van het geheel. - beoordeling: 30 % dagelijks werk en 70% examen (die 70% kan verdeeld worden over een tussentijds en een eindexamen). - het leerplan DKO is de norm. - Als een leerling niet slaagt voor zijn examen instrument in de richting Muzische Vorming, dan dient de leerling zijn jaar opnieuw te doen. De deliberatieraad kan wel beslissen dat de leerling toch mag overgaan, naar het volgende level in de richting creatief musiceren. (vb. Slaagt een leerling niet in M1, dan kan de deliberatieraad beslissen dat de leerling over mag gaan naar Level 6.) Opmerking richting Creatief Musiceren: - beoordeling: volgens parameters samenspel, techniek, muzikaliteit, leesvaardigheid en attitude. Elke parameter staat op 20%, in totaal dus 100%. Max. 50% van de punten mag worden toegekend n.a.v. prestatiemomenten, nl. examen of concert. De rest van de punten worden toegekend op basis van prestaties gedurende het schooljaar cfr. permanente evaluatie. - Tijdens de predeliberatie wordt een traject per leerling vastgelegd én gecommuniceerd naar de ouders. - Leerlingen waarvoor dat een goede oplossing lijkt mogen het traject van de lagere graden spreiden over 6 jaren, met een maximum van twee jaar per leerjaar. Wanneer het vooropgestelde niveau voor L4 na dit traject niet behaald blijkt beslist de deliberatieraad of de overstap naar CM Level 5 gemaakt kan worden. Dit biedt de mogelijkheid een traject op maat aan te bieden. De deliberatieraad bewaakt ten alle tijde dat dit geen gemakkelijkheidsoplossing wordt. Een leerling die niet slaagt voor M1 kan dan bijvoorbeeld wel overgaan naar het volgende Level in CM zonder te slagen voor een examen. Opmerking: vanaf de middelbare graad zijn volwassen leerlingen niet verplicht om een instrumentexamen af te leggen en kunnen indien gewenst permanent geëvalueerd worden na toestemming van de leerkracht. c) Deelname afwezigheid

4 Alle leerlingen moeten deelnemen aan het examen. Leerlingen die niet deelnemen aan een examen, kunnen niet slagen voor die bepaalde leergang tenzij een leerling met geldige reden afwezig is. Indien een leerling niet kan deelnemen aan één of meer examens, dan moet(en) de leerkracht(en) daarvan verwittigd worden. De deliberatieraad beslist of de leerling bij afwezigheid de niet gemaakte examens moet inhalen en zo ja, hoe en wanneer. Dit wordt dan schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Geldige reden bij afwezigheid = - Ziekte: moet steeds gewettigd worden door een medisch attest. - Uitzonderingen: andere redenen voor afwezigheid dan ziekte worden als geldig aanvaard na beslissing door de Raad van Bestuur. Inhaalmogelijkheden bij afwezigheden bij examens: - Indien een ziektebriefje wordt voorgelegd kan een ander examenmoment voorgesteld worden. - Voor instrument zonder briefje: sowieso examen in september zonder herkansingsmogelijkheid. - Voor notenleer kan er een inhaalexamen theorie en dictee voorzien worden. - Voor zang sowieso examen in september zonder herkansingsmogelijkheid. Voor alle lagere graden en de graden in de richting Muzische Vorming wordt een cijferbeoordeling in procent gegeven. De norm is 60% behalen om te slagen. Beoordeling: vanaf 55% kan gedelibereerd worden of een vakantietaak/herhalingsles(sen) opgelegd worden; tussen 50% en 60% kan een herexamen gegeven worden OF kan geoordeeld worden dat de leerling het jaar moet overdoen ; leerlingen met resultaten onder de 50% moeten hun jaar sowieso overdoen. Voor alle levels in de richting Creatief Musiceren wordt een cijferbeoordeling omgezet naar een letterbeoordeling. De norm is een C behalen om te slagen. Beoordeling: Vanaf 60% krijgt de leerling een C, vanaf 68% krijgt de leerling een B; vanaf 77% krijgt de leerling een A; vanaf 85 % krijgt de leerling een AA. Tussen de 55% en 60% krijgt de leerling een D en kan gedelibereerd worden, een vakantietaak/herhalingsles(sen) opgelegd worden of een herexamen gegeven worden. Tussen de 50% en 55% krijgt de leerling een E en kan een herexamen gegeven worden OF kan geoordeeld worden dat de leerling het jaar moet overdoen. Onder de 50% krijgt de leerling een F en moet het jaar worden overgedaan. Leerlingen die afstuderen voor instrument (MC of CM), krijgen de onderstaande beoordeling: Voldoening: op voorwaarde dat de leerling 60% behaalde; Onderscheiding: op voorwaarde dat de leerling 68% behaalde; Grote onderscheiding: op voorwaarde dat de leerling 77% behaalde; Grootste onderscheiding: op voorwaarde dat de leerling 85% behaalde; Grootste onderscheiding en felicitaties van de jury: op voorwaarde dat de leerling 90% behaalde. 2. Hoe communiceren wij? Dagelijks werk Tweemaal per schooljaar krijgen leerlingen een schriftelijke neerslag van de beoordeling van het dagelijks werk. Voor AMV krijgen de leerlingen een rapport, voor CM en voor de instrumentleergangen krijgen de leerlingen een evaluatiefiche die ter ondertekening moet worden voorgelegd aan de ouders. Aanwezigheidsregistratie

5 Elke leerkracht registreert de aanwezigheden van de leerlingen. Na twee afwezigheden van de leerling, worden de ouders schriftelijk verwittigd door de leerkracht. Examens Na het afleggen van een examen, krijgen de leerlingen een schriftelijke neerslag van de beoordeling. Voor AMV krijgen de leerlingen een rapport, voor CM en voor de instrumentleergangen krijgen de leerlingen een evaluatiefiche die ter ondertekening moet worden voorgelegd aan de ouders. Er wordt een extra schriftelijke toelichting (brief) bij de beslissing van de deliberatieraad voorzien voor leerlingen die een vakantietaak, een herexamen of een onvoldoende krijgen. Eventuele andere belangrijke vaststellingen of adviezen van de deliberatieraad worden ook schriftelijk meegedeeld aan de ouders. Oudercontact Ouders van leerlingen AMV 1 krijgen in januari een eerste oudercontact, ouders van de leerlingen AMV kunnen indien gewenst een oudercontact aanvragen in januari. Op het einde van het schooljaar wordt voor alle ouders van alle leerlingen (AMV CM instrument) een oudercontact georganiseerd waarbij toelichting gegeven wordt bij de resultaten van de leerling en de beslissing van de deliberatieraad. 3. Deliberatieraad Samenstelling deliberatieraad Om deskundig te begeleiden, komen leerkrachten tweemaal per schooljaar bijeen (predeliberatie in januari, deliberatie in juni) onder de leiding van een afvaardiging van de Raad van Bestuur. Zij vormen dan samen de deliberatieraad. Bevoegdheid deliberatieraad - De raad bespreekt kennis en vaardigheden, leerattitudes, gedrag en evolutie van de leerlingen. - De raad geeft advies om een bepaalde achterstand weg te werken. - De raad oriënteert leerlingen naar een juiste richting. - De raad interpreteert de resultaten van de leerlingen: beslist of deze al dan niet slagen, of deze een herexamen of vakantietaak krijgen toegewezen (en over welke leerstof). - De raad kent getuigschriften toe. Voorbereiding deliberatiemomenten advies van de leerkracht Ter voorbereiding van de deliberatiemomenten wordt door de leerkrachten van elke leergang een advies geformuleerd. Zij kunnen adviseren dat een leerling voor hun leergang al dan niet voldoet en/of vragen aan de deliberatieraad om over de resultaten te beraadslagen. Bij het formuleren van hun advies houden ze rekening met: - de behaalde resultaten zoals die op het rapport / de evaluatiefiche staan, - de evolutie van de resultaten zoals die terug te vinden zijn in de verslagen van de deliberatiemomenten; - andere belangrijke elementen zoals eventueel, medische, sociale en familiale redenen. Opmerking: het advies is niet het resultaat van een mathematische optelling. Beraadslaging deliberatieraad De deliberatieraad is als enig orgaan bevoegd en zal overgaan tot beraadslaging als: - er een advies onvoldoende wordt geformuleerd door een leerkracht, - er een vraag is om beraadslaging.

6 Tijdens deze beraadslaging houdt de deliberatieraad rekening met de gegevens vermeld in bovengenoemd advies en extra toelichtingen door de betrokken leerkracht(en). Voor leerlingen die meerdere leergangen volgen, wordt zeker ook rekening gehouden met het totaalplaatje. De eindbeslissing is niet het resultaat van een mathematische optelling van de cijfers van alle vakken of deelvakken op het rapport. Eindbeslissing deliberatieraad De eindbeslissing wordt genomen door de volledige deliberatieraad met meerderheid van stemmen in juni. Na de (mogelijke) herexamens komt de deliberatieraad niet bijeen. Een leerling slaagt enkel voor een herexamen als die in de richting Muzische Vorming 60% of in de richting Creatief Musiceren een voldoende behaalt.

7 Beroepsprocedure tegen de beslissing van de deliberatieraad Een leerling heeft steeds het recht om zijn gecorrigeerde schriftelijke kopieën en de opgaven van toetsen en examens in te zien. Er worden geen kopieën van examens meegegeven naar huis. Deze kopieën kunnen door de leerkracht, indien gewenst, met de leerling, de ouder(s) en eventueel een externe mentor besproken worden. 1. Bezwaar Als ouders de beslissing van de deliberatieraad niet kunnen aanvaarden, kunnen zij ten laatste op de vijfde werkdag na de uitreiking van het rapport op de proclamatie hun bezwaar bekend maken. Dit kan via een persoonlijk onderhoud met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Bizart en/of een afgevaardigde. De datum van het onderhoud wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders en door hen bevestigd. Tijdens dit onderhoud zullen ouders inzage krijgen in het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing. Er zijn drie mogelijkheden: - De ouders zijn ervan overtuigd dat de deliberatieraad de juiste beslissing heeft genomen. Het bezwaar wordt ingetrokken. - De voorzitter van de Raad van Bestuur van Bizart en/of een afgevaardigde meent dat de aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de deliberatieraad noodzakelijk maken. Dit wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders meegedeeld. - De voorzitter van de Raad van Bestuur van Bizart en/of een afgevaardigde meent dat de ouders redenen aandragen die het overwegen waard zijn. In dit geval roept die de deliberatieraad zo spoedig mogelijk opnieuw bijeen en wordt de aangevochten beslissing opnieuw overwogen. Het resultaat van de bespreking wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders meegedeeld. De deliberatieraad kan - ofwel de beslissing herzien en dan is het probleem opgelost; - ofwel de beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan. 2. Beroep Als ouders na een bezwaarprocedure - de beslissing niet kunnen aanvaarden, kunnen zij ten laatste op de vijfde werkdag na de bekendmaking van de betwiste beslissing via de voorzitter van de Raad van Bestuur van Bizart of een afgevaardigde een schriftelijk beroep instellen. Vooraleer de beroepscommissie kan worden opgestart, moet een overleg plaatsvinden tussen de ouders (eventueel in aanwezigheid van de leerling), de betrokken leerkracht(en) en de voorzitter van de Raad van Bestuur van Bizart en/of een afgevaardigde. Daarna wordt een beroepscommissie samengesteld die bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur van Bizart of een afgevaardigde, drie leerkrachten (geen enkele van deze leerkrachten geeft les aan de leerling in kwestie) en twee bestuursleden van Bizart vzw. Er kan extra advies ingewonnen worden bij het externe jurylid dat het betreffende examen heeft bijgewoond. Deze beroepscommissie oordeelt met éénparigheid van stemmen en deze beslissing is dan definitief. De beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de ouders meegedeeld.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

AMV. Kunstacademie Noord-Limburg COMPETENT IN ARTISTIEKE COMPETENTIES ARTISTIEKE COMPETENTIES

AMV. Kunstacademie Noord-Limburg COMPETENT IN ARTISTIEKE COMPETENTIES ARTISTIEKE COMPETENTIES AMV Kunstacademie Noord-Limburg COMPETENT IN ARTISTIEKE COMPETENTIES ARTISTIEKE COMPETENTIES ONDERZOEKSVRAGEN 1. Hoe is het materiaal tot stand gekomen? 2. Welke competenties gebruiken we? 3. Hoe zijn

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

LAGERE GRAAD MIDDELBARE GRAAD HOGERE GRAAD. L1 AMV+Sz M1 AMC H1 Instr. + Ensemble. Instr. + Samenspel. L2 AMV+Sz M2 AMC H2 Instr.

LAGERE GRAAD MIDDELBARE GRAAD HOGERE GRAAD. L1 AMV+Sz M1 AMC H1 Instr. + Ensemble. Instr. + Samenspel. L2 AMV+Sz M2 AMC H2 Instr. LAGERE GRAAD MIDDELBARE GRAAD HOGERE GRAAD L1 AMV+Sz M1 AMC H1 Instr. + Ensemble Instr. + Samenspel L2 AMV+Sz M2 AMC H2 Instr. + Ensemble Instrument Instr. + Samenspel L3 AMV+Sz M3 AMC H3 Instr. + Ensemble

Nadere informatie

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016

REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 REGLEMENT BIJ HET LEERSTOF- EN TOETSOVERZICHT 4 HAVO, 4 VWO en 5 VWO 2015-2016 Dit reglement betreft alle toetsen voor 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. De toetsen voor de onderstaande vakken tellen niet alleen

Nadere informatie

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt rapport in het basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering, probleemstelling en uitgangspunten

Nadere informatie

Evaluatie. 1.1 Vakgebonden kennis, vaardigheden, vakattitudes en competenties

Evaluatie. 1.1 Vakgebonden kennis, vaardigheden, vakattitudes en competenties Evaluatie 1. Wat evalueren wij? 1.1 Vakgebonden kennis, vaardigheden, vakattitudes en competenties In de eerste week van september krijgen de leerlingen een overzicht mee van hoe de verschillende vakken

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014

REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2014 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het d Oultremontcollege. Dit ter verduidelijking van en aanvulling

Nadere informatie

PILOOTPROJECT COMPETENT IN ARTISTIEKE COMPETENTIES KUNSTIG COMPETENT

PILOOTPROJECT COMPETENT IN ARTISTIEKE COMPETENTIES KUNSTIG COMPETENT PILOOTPROJECT COMPETENT IN ARTISTIEKE COMPETENTIES KUNSTIG COMPETENT 2014-2015 Derde projectjaar: 2 opties voor evaluatiebeleid Huidige regelgeving blijven volgen Eigen evaluatiebeleid en -praktijken ontwerpen

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten Toetsreglement Dr. Nassau College Gieten April 2016 Noten vooraf 1. De vestigingsmanager beslist in alle gevallen waarin niet is voorzien. 2. Dit toetsreglement wordt elk schooljaar geëvalueerd en eventueel

Nadere informatie

BEWAREN VAN LEERLING- EN LERAARGEBONDEN DOCUMENTEN

BEWAREN VAN LEERLING- EN LERAARGEBONDEN DOCUMENTEN BEWAREN VAN LEERLING- EN LERAARGEBONDEN DOCUMENTEN B WAAROVER GAAT HET? Het uitoefenen van een lerarenopdracht blijft niet beperkt tot het voorbereiden en geven van lessen, het bijbenen van (vak)kennis

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

Studievoortgangsbeleid

Studievoortgangsbeleid Studievoortgangsbeleid Beleid studievoortgang Pagina 1 van 10 Studievoortgangsbeleid Inleiding De studievoortgangsregeling dient in en motiverend te zijn. De opgestelde grondregels gelden voor elke studievoortgangsregeling

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

De leden van de Koninklijke Harmonie Sint Hilarius uit Bierbeek, de dirigent en het bestuur heten u van harte welkom in de muziekschool.

De leden van de Koninklijke Harmonie Sint Hilarius uit Bierbeek, de dirigent en het bestuur heten u van harte welkom in de muziekschool. Welkom aan onze nieuwe leerlingen De leden van de uit Bierbeek, de dirigent en het bestuur heten u van harte welkom in de muziekschool. Je zou willen meespelen in onze harmonie? De muziekschool wil er

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad

REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap Ravensteingalerij 3 bus 7 1000 Brussel 02/506 41 50 ovsg@pi.be www.ovsg.be Leerplan REPERTOIRESTUDIE WOORDKUNST Hogere Graad

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55826 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2010 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 3033 [C 2010/35620] 16 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2014 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2016 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6

Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Reglement Schoolexamen Gerrit van der Veen College 2017-2018 (bijlage bij het Examenreglement ZAAM) klassen HAVO 4, 5 en VWO 4, 5, 6 Art. 1 Voorwoord 2.1. De examencommissie bestaat uit de rector, de teamleider

Nadere informatie

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO

BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SE-regl-H5-A6-1617093 BERTRAND RUSSELL COLLEGE HAVO en VWO SCHOOLEXAMENREGLEMENT 5 HAVO en 6 VWO Schooljaar 2016-2017 SCHOOLEXAMENREGLEMENT HAVO en VWO Schooljaar 2016-2017 Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Je kan de beoordelingen opladen via een webtoepassing, zie de algemene richtlijnen.

Je kan de beoordelingen opladen via een webtoepassing, zie de algemene richtlijnen. RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN BEOORDELINGSLIJSTEN Je kan de beoordelingen opladen via een webtoepassing, zie de algemene richtlijnen. Wens je nog gebruik te maken van de exceltoepassing, dan vind je

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement Koken

Aanvullend Evaluatiereglement Koken Aanvullend Evaluatiereglement Koken Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be tel

Nadere informatie

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 9.00 9.30 Onthaal 9.30 10.30 Rijbewijs op School 2015-2016 & 2016-2017 10.30 11.00 Pauze 11.00-11.45 Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL 2015-2016 ALGEMENE CIJFERS

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Standpunt getuigschrift basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015)

Standpunt getuigschrift basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Standpunt getuigschrift basisonderwijs PBD Basisonderwijs (september 2015) Pedagogische begeleidingsdienst Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Situering Inhoudsopgave 1. Situering 3 1.1. Noodzaak

Nadere informatie

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen,

Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden. Aan de leerlingen van de examenklassen, Kalsbeek College, locatie Bredius september 2017 Woerden Aan de leerlingen van de examenklassen, Het vierde leerjaar is al weer enkele weken oud, en voor jullie is het een bijzonder leerjaar. Als alles

Nadere informatie

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT Inhoudsopgave I. Inleiding II. De examenperioden III. De examenvorm

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement

Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement Academie voor muziek, woordkunst en dans Torhout Schoolreglement Hoofdstuk 1 Organisatie van de lessen Artikel 1 Artikel 2 Het schooljaar start op 1 september en de laatste lesdag valt ten laatste op 30

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes. 3. Begrippenlijst. 4. Overgang. 5. Herkansing Algemeen deel PTA VMBO-TL 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Overzicht indeling studie- en toetsperiodes 3. Begrippenlijst 4. Overgang 5. Herkansing 6. Overzicht onderdelen PTA per vak 2 1. Voorwoord

Nadere informatie

Huistakenbeleid. 1. Visie op huistaken/lessen. 2. Concrete afspraken binnen de school. Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team.

Huistakenbeleid. 1. Visie op huistaken/lessen. 2. Concrete afspraken binnen de school. Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team. Huistakenbeleid Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team. 1. Visie op huistaken/lessen Wij streven naar een zinvol huiswerkbeleid. Dit wordt op een kwaliteitsvolle en didactisch verantwoorde

Nadere informatie

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/ CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat 70 1030 Brussel tel: 02/250.11.30 fax:02/250.11.11 ivan.dewitte@sintlukas.be EXAMENREGLEMENT 1. Inleiding... 2 2. De evaluatiemodaliteiten in het H.O.S.P...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

GR Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015)

GR Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015) GR20150618 Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen?

Welke soorten huistaken geven we aan onze leerlingen? Huistakenbeleid Waarom huistaken zinvol zijn! Oefenen en afwerken Door huistaken te geven willen wij ervoor zorgen dat leerstof verder kan ingeoefend en geautomatiseerd worden. Vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport?

Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport? Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport? Algemeen: De focus ligt op de beschrijving van de handelingen. De leerling, de stagementor en de stagebegeleider gaan na welke handeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten

De competentiemeter. Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012. Handleiding: snel starten De competentiemeter Handleiding: snel starten Evaluatie van competentieontwikkelend leren Kris Mostrey kris.mostrey@aimit.be www.competentiemeter.be 2012 2012 Kris Mostrey ~ 1 ~ 25-nov-12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2015 2016 Afdeling VMBO BK 1 2 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

Schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans.

Schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans. Schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Beeldende kunst en het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans Stad Leuven 20 april 2012 Inhoud Hoofdstuk 1 Toepassingsgebied... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Dyscalculieprotocol (locatie mavo-havo-atheneum; versie januari 2015)

Dyscalculieprotocol (locatie mavo-havo-atheneum; versie januari 2015) Dyscalculieprotocol (locatie mavo-havo-atheneum; versie januari 2015) Inleiding Thorbecke Scholengemeenschap heeft de verplichting leerlingen voor rekenen op referentieniveau 2F (mavo) of 3F (havo/atheneum)

Nadere informatie

Vlaamse Taekwondo Bond v.z.w. H. Van Veldekesingel 150/73 B-3500 Hasselt [M] +32 (0) [F] +32 (0)

Vlaamse Taekwondo Bond v.z.w. H. Van Veldekesingel 150/73 B-3500 Hasselt [M] +32 (0) [F] +32 (0) 1. Inleiding Het topsportconvenant heeft tot doel een solide samenwerking en wisselwerking tot stand te brengen tussen het onderwijs en de sportwereld, om op deze wijze te komen tot een doorgedreven topsportopleiding

Nadere informatie

Schoolreglement. Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht.

Schoolreglement. Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht. Schoolreglement Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht. Algemeen Gedragscode Wij verwachten van de leerlingen dat zij strikt

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn

Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Inhoudsopgave reglement Reglement Certificaten en Diploma Groene Hart Praktijkschool, Alphen aan den Rijn Art. 1. Algemeen Art. 2. Doel Art. 3. Begrippen Art. 4. Totstandkoming en wijziging Art. 5. Publicatie

Nadere informatie

LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE MODULAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES

LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE MODULAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE MODULAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA VANAF CURSUSJAAR 2016-2017 (beroepskennis) Dit les- en examenreglement is een

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO?

Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO? Informatie bijgewerkt tot september 2014. Welk flexibel individueel leertraject is mogelijk in het SO? Individuele VRIJSTELLINGEN van (onderdelen van) 1 of meer secundaire vakken/leerplandoelstellingen

Nadere informatie

INHOUD. Aandachtspunt. Welkom in onze school

INHOUD. Aandachtspunt. Welkom in onze school INHOUD Aandachtspunt Welkom in onze school Hoofdstuk 1 Algemene informatie 1. Schoolbestuur 2. Pedagogisch project 3. Levensbeschouwelijke kentekens 4. Samenstelling van de scholengemeenschap 5. Het begeleidend

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen Richtlijn 2010/1 Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum 12

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

Leraren en schoolleiders over evaluatie in Vlaamse secundaire scholen. Een stand van zaken

Leraren en schoolleiders over evaluatie in Vlaamse secundaire scholen. Een stand van zaken Katholieke Universiteit Leuven Centrum voor Onderwijssociologie Vlerick Leuven Gent Management School Competentiecentrum Mens & Organisatie Leraren en schoolleiders over evaluatie in Vlaamse secundaire

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

KSO STUDIERICHTING MUZIEK

KSO STUDIERICHTING MUZIEK KSO STUDIERICHTING MUZIEK TECHNISCHE EN MUZIKALE TOELATINGSEISEN Schooljaar 2012-2013 Beste leerling/ouder Hieronder vind je de nodige uitleg bij de technische en muzikale toelatingseisen voor het schooljaar

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen

Algemeen gedeelte PTA Leerwegen Algemeen gedeelte PTA Leerwegen VMBO-T Schooljaar 2015-20 2016 Vestiging Horn uitgave september 2015 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-T Scholengemeenschap Sint Ursula vestiging Horn Algemeen gedeelte.

Nadere informatie

De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte BLOSO (Module 1A +B) en een sport specifiek gedeelte (Module 2, 3 en 4).

De cursus bestaat uit twee delen: een algemeen gedeelte BLOSO (Module 1A +B) en een sport specifiek gedeelte (Module 2, 3 en 4). 1. INLEIDING De opleiding Trainer B Golf valt onder de bevoegdheid van de VVG en de VTS (Vlaamse Trainersschool) i.s.m. de PGA of Belgium. De opleiding focust zich op les geven & coachen. 2. WIE KAN ER

Nadere informatie

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo

Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen. vmbo-tl/havo/vwo Ouderavond bovenbouw PTA en Staatsexamen vmbo-tl/havo/vwo Programma Welkom en voorstellen Examen- en Mentoraat zaken Programma van Toetsing en Afsluiting Examendossier Examen Vespucci College (ook in voor-eindexamenjaar

Nadere informatie