Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT"

Transcriptie

1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT Inhoudsopgave I. Inleiding II. De examenperioden III. De examenvorm IV. Deelname aan de examens V. Niet-deelname aan de examens, inhaalexamens VI. Lineaire opleidingen van het hoger onderwijs: overdrachten en overzettingen VII. Vrijstellingen VIII. De examencommissie Samenstelling Bevoegdheden Wijze van beraadslaging Beslissing van de examencommissie Bekendmaking van de examenresultaten IX. Ombudsman/vrouw X. Fraude XI. Conflicthantering 1

2 I. INLEIDING Het examenreglement heeft tot doel, conform artikel 38 van het decreet volwassenenonderwijs, duidelijke regels inzake de organisatie en het verloop van de examens te bepalen. Het examenreglement wordt bij de 1ste inschrijving of na een onderbreking, en telkens wanneer het reglement gewijzigd wordt, aan de cursisten overhandigd tegen ontvangstbewijs. Over alle in dit examenreglement niet expliciet weergegeven gevallen beslist de examencommissie autonoom en soeverein. 2

3 II. DE EXAMENPERIODEN Algemeen De directeur stelt jaarlijks de data van de examens vast. Het examenrooster maakt integraal deel uit van dit examenreglement, wordt vastgelegd door de directeur en wordt binnen een redelijke termijn ad valvas bekendgemaakt Secundair niveau In het modulair georganiseerd onderwijs organiseert het CVO ten minste op het einde van elke eenheid of module een examen. Examens worden afgenomen in één zittijd, eventueel opgesplitst in meerdere evaluatieperioden. Enkel voor theoretische vakken kunnen eventueel herexamens worden ingericht bij beslissing van de examencommissie Hoger niveau In het lineair georganiseerd onderwijs worden binnen één schooljaar twee zittijden georganiseerd. De directeur bepaalt jaarlijks de data van de examenperioden per opleiding en per leerjaar. In het modulair georganiseerd onderwijs worden per organisatieperiode van een eenheid of module twee zittijden georganiseerd. 3

4 III. DE EXAMENVORM De examenvorm wordt bepaald door de directeur, na raadpleging van de examinatoren. Per onderwijsactiviteit wordt de manier van evalueren vastgesteld en via het examenrooster, ad valvas, meegedeeld. Elke lesgever informeert de cursisten bij aanvang van een onderwijsactiviteit over: de doelstellingen van de onderwijsactiviteit; de evaluatie en/of examenvorm. De volgende examen en/of evaluatievormen zijn mogelijk: 1. mondeling examen (ME) 2. schriftelijk examen (SE) 3. mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (MESV) 4. permanente evaluatie (PE) 5. praktisch examen (PrE) 6. jaarwerk: evaluatie aan de hand van een werk of project, de cursist verdedigt dit jaarwerk mondeling (JW) 7. permanente evaluatie in combinatie met een schriftelijk (P/SE) of een mondeling examen (P/ME) 8. een combinatie van bovenstaande mogelijkheden ( en ) De schriftelijke neerslag van examens wordt door het CVO bewaard gedurende een termijn van drie jaar na datum van de deliberatie. Ingeval een eindwerk is opgenomen in het studieprogramma, bevat het eindexamen hierover een eindproef. De directeur kan, om ernstige redenen, individuele afwijkingen toestaan op de vastgestelde examenvorm. 4

5 IV. DEELNAME AAN DE EXAMENS Algemeen Niemand mag zich in de loop van eenzelfde opleidingsperiode meer dan tweemaal aanmelden voor een examen over hetzelfde vak. Niemand mag over een vak een tweede keer examen afleggen vóór de eerste deliberatie heeft plaatsgevonden. Een cursist moet zich met het oog op deelname aan de examens aanmelden op de in het examenrooster vastgestelde en ad valvas bekendgemaakte tijdstippen en plaatsen. Inschrijving examens Om te worden toegelaten tot een examen moet een cursist: voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het schooljaar of de eenheid of module en regelmatig zijn ingeschreven; het inschrijvingsgeld vereffend hebben of hiervan vrijgesteld zijn; deelgenomen hebben aan het geheel van de vorming (onderwijsactiviteiten regelmatig volgen, voldoen aan de door het studieprogramma opgelegde verplichtingen zoals bv. stage, practica enz.) Een cursist die te dikwijls zonder geldige reden afwezig is geweest in de lessen of onvoldoende heeft geparticipeerd aan het geheel van de vorming, kan het recht verliezen om deel te nemen aan de examens. Het verlies van dit recht wordt uitgesproken door de directeur na de cursist gehoord te hebben. Onder bovenstaande voorwaarden zijn cursisten automatisch ingeschreven voor de eerste examenperiode. Cursisten schrijven zich in op het secretariaat om deel te nemen aan hetzij eventuele herexamens, hetzij een tweede examenperiode. Deze inschrijving is verplicht en wordt gedaan binnen de door de directeur van het CVO vastgestelde termijn. 5

6 V. NIET-DEELNAME AAN DE EXAMENS, INHAALEXAMENS 5.1. Secundair niveau Een cursist dient aan alle examens van de eenheden of module(s) waarvoor hij/zij is ingeschreven deel te nemen ongeacht het resultaat. Een cursist die tijdens een zittijd/examen afwezig is, of niet verder deelneemt aan de examens, deelt dit onmiddellijk mee aan het secretariaat. Een cursist die niet deelneemt aan een examen en dit niet onmiddellijk meldt en wettigt, is onwettig afwezig. Deze cursist wordt dan automatisch als nietgeslaagd beschouwd voor de eenheid of module. Een cursist kan een wettige reden hebben om op een examen afwezig te zijn. Hij/zij moet dit staven door het secretariaat een medisch attest of andere bewijsstukken te bezorgen. Onder deze voorwaarden kan de directeur beslissen een inhaalexamen toe te staan. Een gewettigde afwezigheid houdt niet automatisch het recht op een inhaalexamen in. De directeur oordeelt in overleg met de betrokken lesgever over een mogelijke verplaatsing van het examen binnen eenzelfde zittijd, vóór de deliberatie van de desbetreffende zittijd Hoger niveau Lineair georganiseerd onderwijs Een cursist dient aan alle examens deel te nemen ongeacht het resultaat. Een cursist die tijdens een zittijd/examen afwezig is, of niet verder deelneemt aan de examens, deelt dit onmiddellijk mee aan het secretariaat. Een cursist die niet deelneemt aan een examen en dit niet onmiddellijk meldt en wettigt, is onwettig afwezig. Deze cursist wordt dan automatisch als niet-geslaagd beschouwd. In de eerste examenperiode kan de examencommissie hem/haar verwijzen naar de tweede examenperiode die voor hem/haar geldt als enige examenperiode. In de tweede examenperiode wordt hij/zij als afgewezen beschouwd. Een cursist kan een wettige reden hebben om op een examen afwezig te zijn. Hij/zij moet dit staven door het secretariaat een medisch attest of andere bewijsstukken te bezorgen. Onder deze voorwaarden kan de directeur beslissen een inhaalexamen toe te staan. Een gewettigde afwezigheid houdt niet automatisch het recht op een inhaalexamen in. De directeur oordeelt in overleg met de betrokken lesgever over een mogelijke verplaatsing van het examen binnen eenzelfde zittijd, vóór de deliberatie van de betreffende zittijd. Ingeval een inhaalexamen niet (meer) mogelijk is, kan een cursist die gewettigd afwezig is tijdens de eerste zittijd, de reeds behaalde resultaten overdragen naar de tweede zittijd. Tijdens de tweede zittijd kan een cursist met gewettigde afwezigheid reeds behaalde resultaten overzetten naar een nieuw schooljaar. Overzetting is slechts geldig voor het volgend schooljaar. Ingeval de cursist zijn studies stopzet en zich later opnieuw inschrijft, kan de directeur na overleg met de betrokken lesgever beslissen om opnieuw een overzetting van examenresultaten toe te kennen. 6

7 Modulair georganiseerd onderwijs Een cursist dient aan alle examens van de eenheden of module(s) waarvoor hij/zij is ingeschreven deel te nemen ongeacht het resultaat. Een cursist die afwezig is op een examen of niet verder deelneemt aan de examens, deelt dit onmiddellijk mee aan het secretariaat. In de eerste zittijd kan de directeur aan een cursist de toelating verlenen om niet deel te nemen aan (een) examen(s). De cursist verliest hierbij het recht op deelname aan twee examens (twee kansen) per organisatieperiode van een module. De cursist moet hiertoe ten laatste één week voor de aanvang van de examenperiode een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag indienen. Een cursist die niet deelneemt aan een examen en dit niet onmiddellijk meldt en wettigt, is onwettig afwezig. Tijdens een eerste zittijd wordt deze cursist automatisch als niet-geslaagd beschouwd voor dit examen. In de eerste examenperiode kan de examencommissie hem verwijzen naar de tweede examenperiode die voor hem/haar geldt als enige examenperiode. Onwettige afwezigheid tijdens de tweede zittijd brengt met zich dat de cursist als niet-geslaagd wordt beschouwd. Een cursist kan een wettige reden hebben om op een examen afwezig te zijn. Hij/zij moet dit staven door het secretariaat een medisch attest of andere bewijsstukken te bezorgen. Onder deze voorwaarden kan de directeur beslissen een inhaalexamen toe te staan. Een gewettigde afwezigheid houdt niet automatisch het recht op een inhaalexamen in. De directeur oordeelt in overleg met de betrokken lesgever over een mogelijke verplaatsing van het examen binnen eenzelfde zittijd, vóór de deliberatie van de betreffende zittijd. 7

8 VI. LINEAIRE OPLEIDINGEN VAN HET HOGER ONDERWIJS: OVERDRACHTEN EN OVERZETTINGEN De examencommissie kan onder bepaalde voorwaarden een niet-geslaagde cursist toestaan een examencijfer over een afgelegd examen te behouden in een tweede zittijd van hetzelfde leerjaar (overdracht), of bij een nieuwe inschrijving voor hetzelfde leerjaar in het volgend schooljaar (overzetting). Voorwaarden voor overdracht van examencijfer naar een volgende zittijd: ten minste 50% behaald hebben voor het geheel der vakken; voor het betrokken praktijkvak een examencijfer van tenminste 50% behaald hebben; voor het betrokken theorievak een examencijfer van tenminste 50% behaald hebben. Voorwaarden voor overzetting van examencijfers naar het volgend schooljaar: tenminste 50% behaald hebben voor het geheel der vakken; voor het betrokken vak een examencijfer van tenminste 50% behaald hebben. Voor vakken die in het volgende schooljaar duidelijk wijzigen naar inhoud of omvang wordt overzetting van examencijfers niet toegestaan. 8

9 VII. VRIJSTELLINGEN De directeur van het CVO kan vrijstelling van opleidingsonderdelen verlenen. Vrijstelling wordt niet toegestaan voor praktische proeven en voor stage. Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen door de directeur worden uitgesloten van de mogelijkheid tot vrijstelling. Grond voor vrijstelling: 1. Vooropleiding (een door de Vlaamse Gemeenschap erkend studiebewijs) de cursist heeft een vooropleiding die naar niveau, inhoud, omvang voldoende overeenstemt met het opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling wordt gevraagd 2. Kennis (attest uitgereikt door een andere opleidings- of vormingsinstelling) de cursist heeft een vooropleiding die voldoende overeenstemt met het vrij te stellen opleidingsonderdeel 3. Beroepservaring de cursist heeft beroepservaring die voldoende overeenstemt met het vrij te stellen opleidingsonderdeel 4. Vrijstellingsproef de proef bepaalt of de cursist de nodige kennis en vaardigheden heeft om een vrijstelling te bekomen. Procedure aanvraag vrijstelling: Aanvraag: de cursist richt binnen de maand na aanvang van de lessen een gemotiveerd schrijven aan de directeur van het CVO Stavingsdocumenten: 1. Studiebewijzen 1.1. Document 8 (wekelijkse lessentabel) van de gevolgde afdeling 1.2. Overzicht van de afgelegde examens en behaalde examenresultaten 1.3. Beknopte inhoud van de opleidingsonderdelen die als basis dienen voor de vrijstelling 2. Kennis 2.1. Attest van de gevolgde opleiding 2.2. Inhoud en duur van de opleiding 9

10 3. Beroepservaring 3.1. Attest van de werkgever 3.2. Motivatie over de relevantie van de beroepservaring 4. Vrijstellingsproef 4.1. Uiterlijk de vijfde dag na het einde van de aanvraagtermijn (1 maand na aanvang van de lessen) richt de directeur van het CVO een vrijstellingsproef in; de directeur van het CVO oordeelt of de cursist over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt om de module of het leerjaar aan te vatten. De directeur bepaalt in overleg met de betrokken leerkracht(en) wanneer en waar de vrijstellingsproef plaatsvindt, evenals de vorm ervan. Een vrijstellingsproef kan bestaan uit een praktische proef en/of mondeling en/of schriftelijk examen. De genomen beslissing betreffende de aanvraag tot vrijstelling wordt meegedeeld aan de cursist, de gemotiveerde beslissing van de directeur wordt opgenomen in het dossier van de cursist. Beroepsprocedure: In geval van betwisting van de beslissing richt de cursist zich tot de directeur uiterlijk binnen de twee werkdagen. Als de betwisting na dit onderhoud blijft bestaan dan kan tegen de beslissing van de directeur beroep aangetekend worden bij de beroepscommissie van de inrichtende macht. Het beroep moet aangetekend ingediend worden binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de beslissing. De beroepscommissie wordt op onderstaand adres aangeschreven: Beroepscommissie Volwassenenonderwijs VGC p/a Technologiestraat 1, 3e verd., 1082 Brussel Niet tijdig ingediende bezwaarschriften worden onontvankelijk verklaard door de directeur Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het voorzitterschap van de beroepscommissie Volwassenenonderwijs wordt waargenomen door de directeur Onderwijs of zijn/haar afgevaardigde. Bij betwistingen over vrijstellingen zijn daarenboven volgende leden aangeduid: vier lesgevers van het CVO die niet rechtstreeks bij de door de directeur genomen beslissing betrokken waren. De beraadslaging is geldig als vier leden aanwezig zijn. De beroepscommissie onderzoekt de klacht grondig en beslist binnen de vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. Indien nodig, beslist de commissie voorafgaandelijk de cursist te horen. In dat geval kan de cursist zich laten bijstaan door een raadsman. De beroepscommissie bevestigt of herziet de beslissing van de directeur van het CVO. De gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie wordt door middel van een aangetekend schrijven aan de cursist meegedeeld. 10

11 VIII. DE EXAMENCOMMISSIE 8.1. De samenstelling De directeur van het CVO richt per opleiding, per leerjaar en/of module een examencommissie op. De directeur regelt de werking van het examensecretariaat en duidt de secretaris aan. Iedere examencommissie bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: de directeur, hij/zij neemt het voorzitterschap waar of, bij diens afwezigheid, een door hem/haar aangewezen lid van de examencommissie; de leden van het onderwijzend personeel, belast met de onderwijs- en andere studieactiviteiten van de cursist. Iedere examencommissie kan bestaan uit de volgende niet-stemgerechtigde leden: de secretaris van de examencommissie externe commissieleden ombudsman/vrouw Externe commissieleden kunnen deel uitmaken van de examencommissie bij de beoordeling van de eindexamens van het lineair georganiseerd onderwijs en bij het modulair georganiseerd onderwijs van het secundair en hoger niveau Bevoegdheden De examencommissie beoordeelt het geheel van de examenresultaten van de regelmatig ingeschreven cursist. Ingeval van fraude gepleegd door de cursist, beslist de examencommissie over de mogelijke gevolgen (cfr. X). De examencommissie is bevoegd voor het toestaan van overdrachten en overzettingen van examencijfers. De examencommissie ziet bij de uitreiking van studiebewijzen toe op de regelmatigheid van eventueel buiten het centrum verleende vrijstellingen, de regelmatigheid van de uitgereikte deelcertificaten van modulaire opleidingen en overtuigt er zich van dat het geheel van de verworven studiebewijzen voldoet voor de studiebekrachtiging. 11

12 8.3. Wijze van beraadslaging De stemgerechtigde leden van de examencommissie hebben de plicht de beraadslaging bij te wonen. Van deze regel kan enkel in geval van heirkracht worden afgeweken. Een lid van de examencommissie kan niet deelnemen aan de beraadslaging van de examencommissie voor de examens van een bloed of aanverwant tot en met de vierde graad. De examencommissie kan slechts geldige beslissingen nemen indien voor elke cursist twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Zijn om gewettigde redenen niet twee derde van de stemgerechtigde leden van de examencommissie aanwezig, dan wordt de examencommissie op een later tijdstip door de voorzitter bijeen geroepen. Op deze vergadering wordt rechtsgeldig beslist, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden. Het om gewettigde redenen afwezig lid van de examencommissie kan zijn bevindingen schriftelijk meedelen aan de examencommissie. De lesgevers stellen de punten van de evaluatie voor, maar deze worden slechts toegekend na overleg en zo nodig met stemming, door de examencommissie. De examencommissie neemt haar beslissingen bij unanimiteit van de stemgerechtigde leden. Ingeval er geen unanimiteit is, legt de voorzitter de stemming op. De leden van de examencommissie stemmen bij handopsteken. Ingeval ten minste twee stemgerechtigde leden of de ombudsman/vrouw zich hiertegen verzetten, gebeurt de stemming schriftelijk en geheim. Dit verzet dient telkens opnieuw te worden geformuleerd. Bij geheime stemmingen zijn blanco stemmen gelijkgesteld met onthouding. Elk stemgerechtigd lid van de examencommissie heeft per cursist slechts één stem, ongeacht het aantal opleidingsonderdelen waarover het in het betreffende leerjaar heeft geëxamineerd. Wanneer in een opleidingsonderdeel meerdere lesgevers fungeren, wordt voor de beraadslaging een stemgerechtigde van dat opleidingsonderdeel aangeduid. Indien een cursist overdracht of overzetting van een examencijfer geniet, heeft de lesgever geen stemrecht voor de betrokken cursist. De voorzitter van de examencommissie formuleert het voorstel waarover de leden zullen stemmen. Geldig stemmen gebeurt door zich, volgens de afgesproken procedure, ondubbelzinnig voor of tegen het voorstel van de voorzitter uit te spreken of door zich te onthouden. Het voorstel van de voorzitter is aanvaard als het meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen behaalt. Een onthouding wordt beschouwd als een niet-uitgebrachte stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De beraadslaging van de examencommissie is geheim. Dit betekent dat de leden van de examencommissie tot geheimhouding verplicht zijn over de beraadslaging en over de stemming. Het proces-verbaal vermeldt de samenstelling van de examencommissie en de aanwezigen bij de beraadslagingen. Het bevat per cursist het globale examenresultaat, de genomen beslissingen over het slagen, het niet slagen, overdracht of overzetting van examencijfers en motivering van de afwijzing. Ten minste de voorzitter en de secretaris van de examencommissie ondertekenen het proces-verbaal. Het proces-verbaal van de beraadslaging door de examencommissie wordt door het CVO bewaard gedurende een termijn van dertig jaar. 12

13 8.4. Beslissing van de examencommissie Secundair niveau De beslissing van de examencommissie betreft de leerstof van de ganse organisatieperiode en betreft alle eenheden/modules waarvoor de cursist is ingeschreven. De examencommissie verklaart een cursist geslaagd of niet-geslaagd. Een cursist die 50% per eenheid/module behaalt is geslaagd. Enkel voor theoretische vakken kunnen eventueel herexamens worden toegestaan bij beslissing van de examencommissie. Dit betreft dan een uitstel van een definitieve beslissing. Wat evenwel de lagere en hogere secundaire beroepsafdelingen betreft, is de student geslaagd indien hij 50% behaalt voor het geheel van de praktische vakken en 50% voor het geheel van de andere vakken Hoger niveau De examencommissie verklaart, in de eerste zittijd, een cursist geslaagd of niet-geslaagd. Een cursist die per vak/eenheid/module 50% behaalt, en 50% voor het geheel van de examens is geslaagd. Een niet-geslaagde cursist wordt uitgesteld of afgewezen. Een uitgestelde cursist kan zich inschrijven voor een tweede zittijd. De examencommissie kan eventueel overdracht van examenresultaten toestaan (zie VI). Een afgewezen cursist wordt niet toegelaten tot de tweede zittijd. Een cursist wordt afgewezen bij een onvoldoende voor onderwijsactiviteiten waarvoor een cursist permanent geëvalueerd werd en waarvoor een nieuwe beoordeling onmogelijk is. Een cursist wordt eventueel afgewezen in geval van fraude (zie X). In de tweede zittijd verklaart de examencommissie een cursist geslaagd of niet-geslaagd onder dezelfde voorwaarden als in de eerste zittijd. Voor de lineaire opleidingen van het hoger niveau kan de examencommissie aan een niet-geslaagde cursist overzetting van examenresultaten toestaan (zie VI) Bekendmaking van de examenresultaten De beslissing van de examencommissie wordt ten laatste acht werkdagen na de beraadslaging meegedeeld in termen van geslaagd, niet-geslaagd: uitgesteld, of niet-geslaagd: afgewezen. Individuele, gedetailleerde examenresultaten worden vanaf dat ogenblik ter beschikking gesteld van de cursisten. In geval van deliberatie voor een vak wordt een D vermeld. Er worden telefonisch geen examenresultaten meegedeeld. De cursist heeft inzagerecht in de afgelegde examens, na afspraak met de directie. 13

14 IX. DE OMBUDSMAN- OF VROUW De directeur kan ieder schooljaar voor de lineaire opleidingen en iedere organisatieperiode voor de modulaire opleidingen, onder de personeelsleden van het CVO één of meerdere personen aanduiden voor de ombudstaak. De namen van de met een ombudstaak belaste personen worden op het einde van de inschrijvingsperiode ad valvas bekendgemaakt, evenals waar en wanneer ze bereikbaar zijn. De betrokkenen voeren hun opdracht uit voor de cursisten waarvoor zij aangewezen zijn. De ombudsman/vrouw kan in geen geval een stemgerechtigd lid zijn van de examencommissie. De ombudsman/vrouw treedt op als de bemiddelaar tussen de cursist en de directeur en/of de examencommissie. Hij/zij onderzoekt alle klachten in verband met de examenregeling, het verloop van de examens en de deliberatie. Om zijn/haar taak zo goed mogelijk te vervullen heeft de ombudsman/vrouw het recht zowel vóór als tijdens de deliberatie, aan de leden van de examencommissie inlichtingen te vragen over de examens. Hij/zij is tot geheimhouding verplicht. De ombudsman/vrouw bezorgt op het einde van het schooljaar/organisatieperiode een verslag over zijn/haar activiteiten aan de directeur van het CVO. X. FRAUDE Wie wordt betrapt op bedrog tijdens een examen, wordt gehoord door de directeur of zijn/haar vervanger, in aanwezigheid van de toezichthouder. Ingeval de fraude bewezen wordt geacht door de directeur of zijn/haar vervanger, krijgt de cursist voor het desbetreffende examen een nul toegewezen. De examencommissie beslist of aan de betrokken cursist de kans geboden zal worden om een herexamen (secundair onderwijs) of een tweede zittijd (hoger onderwijs) af te leggen. Bij bewezen fraude tijdens een herexamen (secundair onderwijs) of examen in een tweede zittijd (hoger onderwijs) wordt de betrokken cursist als afgewezen beschouwd voor dit examen. 14

15 XI. CONFLICTBEHANDELING Voor klachten in verband met de toepassing of de naleving van het examenreglement richt de betrokkene zich tot de directeur. De directeur hoort de betrokken personeelsleden en tracht een oplossing te vinden. Bij betwisting kan de cursist een beroep doen op de bemiddeling van de ombudsman/vrouw. Deze procedure moet binnen de vijf werkdagen na de indiening van de klacht afgehandeld zijn. Bij betwisting over vermoede materiële vergissingen wordt de directeur onmiddellijk en uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de bekendmaking van de examenresultaten verwittigd. De directeur gaat na in hoeverre de betwisting gegrond is. Ingeval de directeur vaststelt dat de betwisting gegrond is, neemt hij/zij samen met de secretaris en een lid van de examencommissie een beslissing. Bij eventuele betwisting van een beslissing van de examencommissie moet de betrokken cursist binnen de 2 werkdagen na de bekendmaking van de examenresultaten een persoonlijk onderhoud aanvragen bij de directeur van het CVO. Deze aanvraag kan mondeling gebeuren. Het gesprek tussen de directeur en de betrokken cursist kan ertoe leiden dat: Er geen betwisting meer is. De cursist aanvaardt de gegrondheid van de genomen beslissing; De betwisting blijft bestaan. De directeur oordeelt dat de argumenten van de betrokken cursist onvoldoende zijn om de examencommissie opnieuw bijeen te roepen; De directeur oordeelt dat de argumenten van de betrokken cursist voldoende zwaar wegen om de examencommissie samen te roepen. De directeur roept de examencommissie samen en de beslissing wordt nogmaals overwogen. Het resultaat van deze bijeenkomst wordt schriftelijk per aangetekende zending aan de cursist meegedeeld. Uiterlijk vijf werkdagen nadat blijkt dat de betwisting is blijven bestaan, hetzij na het persoonlijk onderhoud met de directeur, hetzij na de nieuwe bijeenkomst van de betrokken examencommissie, kan de cursist schriftelijk en aangetekend beroep aantekenen bij de beroepscommissie van de inrichtende macht. De beroepscommissie wordt op onderstaand adres aangeschreven: Beroepscommissie Volwassenenonderwijs VGC p/a Technologiestraat 1, 3e verd., 1083 Brussel Niet tijdig ingediende bezwaarschriften worden onontvankelijk verklaard door de directeur Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 15

16 Het voorzitterschap van de beroepscommissie Volwassenenonderwijs wordt waargenomen door de directeur Onderwijs of zijn/haar afgevaardigde. Bij betwistingen over een beslissing van de examencommissie zijn daarenboven volgende leden aangeduid: vier lesgevers van het CVO die niet rechtstreeks bij de door de directeur genomen beslissing betrokken waren. De beraadslaging is geldig als vier leden aanwezig zijn. Indien nodig, beslist de commissie voorafgaandelijk de cursist te horen. In dat geval kan de cursist zich laten bijstaan door een raadsman. De beroepscommissie onderzoekt de klacht en beslist binnen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep of de betrokken examencommissie al dan niet opnieuw moet samenkomen. Indien de betrokken examencommissie niet opnieuw moet samenkomen, deelt de beroepscommissie deze gemotiveerde beslissing schriftelijk aan de cursist mee met een aangetekende brief. Indien de betrokken examencommissie opnieuw dient samen te komen om een definitieve beslissing te nemen, moet dit gebeuren uiterlijk op 20 september van het daaropvolgende schooljaar. De cursist wordt door de beroepscommissie van deze gemotiveerde beslissing per aangetekende brief in kennis gesteld. Gezien om gevoegd te worden bij het collegebesluit 05/407 van 22 september 2005 houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout-COOVI. De Collegeleden, Brigitte GROUWELS Pascal SMET Guy VANHENGEL 16

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/ CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat 70 1030 Brussel tel: 02/250.11.30 fax:02/250.11.11 ivan.dewitte@sintlukas.be EXAMENREGLEMENT 1. Inleiding... 2 2. De evaluatiemodaliteiten in het H.O.S.P...

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN

EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN 1 Welkom bij CVO VTI Lier Borgerhout! We zijn verheugd u te mogen verwelkomen als cursist van ons centrum! We zullen dan ook alles in het werk stellen om de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement Koken

Aanvullend Evaluatiereglement Koken Aanvullend Evaluatiereglement Koken Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be tel

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT

EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Schooljaar 2014-2015 Campus Handelsschool Keizersplan 19 9300 Aalst Tel: 053/70.89.45 of 053/70.89.56 Fax: 053/70.23.25 Campus Meuleschettestraat

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT

EVALUATIEREGLEMENT BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

BISDOM ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT

BISDOM ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT BISDOM ANTWERPEN HOGER INSTITUUT VOOR GODSDIENSTWETENSCHAPPEN ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT ART. 1 INLEIDING Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de examens aan het HIGW-Antwerpen

Nadere informatie

De ombudsdienst. CVO-VSPW-Gent De ombudsdienst Pagina 1

De ombudsdienst. CVO-VSPW-Gent De ombudsdienst Pagina 1 De ombudsdienst De ombudsdienst Pagina 1 1.1. Samenstelling en taak van deze dienst De ombudsdienst is een interne dienst binnen het Centrum voor Volwassenenonderwijs VSPW-Gent die open staat voor alle

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMEN REGLEMENT Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR REGLEMENT VAN ORDE VAN DE COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR TITEL 1. Definities Artikel 1. Voor de toepassing van het reglement van orde wordt verstaan onder: 1 het decreet: het decreet van 13 juli 2001 betreffende

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21

EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21 EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten MSN/NOTA/2012/114 06.09/2012 NOTA AAN HET MANAGEMENT SYNTRA-NETWERK Betreft: Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten Examenreglementen Probleemstelling: Het Besluit van

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

GR Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015)

GR Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015) GR20150618 Punt 19. Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - oprichting beroepscommissie (datum van publicatie 30/07/2015) Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging.

- de ambtenaar instelt tegen de evaluatie onvoldoende en tegen de beslissing tot loopbaanvertraging. Huishoudelijk reglement van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid Artikel 1. De raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse overheid bestaat uit 3 kamers : De eerste kamer neemt

Nadere informatie

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Examenreglement. Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Examenreglement Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf Baarn, januari 2008 Kenmerk: SVS-006 Versie: 2008-01 Pagina 1 van 8 1. De Examencommissie a. Het bestuur van de Stichting Vakopleidingen Sloopbedrijf

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement RITCS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2015-2016 RITCS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN

Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Examenreglement parkeercontroleur VEXPAN Bladzijde 1 van 7 A. Begripsbepalingenn Bestuur Commissie van Beroep Diploma Examen Examencommissie Examenlocatie Examenonderdeel Examenreglement Examenleider Kandidaat

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015

REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 REGLEMENT VAN DE OPLEIDINGSCOMMISSIES VAN RITS SCHOOL OF ARTS d.d. 3 februari 2015 Hoofdstuk I. Algemeen reglement van de opleidingscommissies aan de Erasmushogeschool Brussel (goedgekeurd door het College

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER SYNTRA

EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER SYNTRA EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER SYNTRA Dit examenreglement is een uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012, betreffende de ondernemerschapstrajecten

Nadere informatie

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

55826 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 55826 BELGISCH STAATSBLAD 31.08.2010 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2010 3033 [C 2010/35620] 16 JULI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering De Vlaamse Regering, Gelet op de wet van 6 juli 1970 op het

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT

EVALUATIEREGLEMENT Campus Dé Handelsschool (hoofdzetel) Keizersplan 19 9300 Aalst Tel: 053 46 19 00 Campus Meuleschette Meuleschettestraat 32 9300 Aalst Campus TechniGO! De Voorstad Welvaartstraat 70/1 9300 Aalst Campus

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie

Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie Hoofdstuk 14 Tentamen- en examenreglement voor het diploma Liquorist van de Wijnacademie 1.Algemene bepalingen Dit reglement verstaat onder: 1.1 Wijnacademie : het instituut dat de opleiding tot het behalen

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 2. Dit tuchtreglement is toepasselijk op alle studenten van de Universiteit Hasselt en tul-studenten met

Nadere informatie

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens.

Artikel 2 Dit Examenreglement heeft betrekking op alle door NIBE-SVV afgenomen DSI PT examens. Examenreglement DSI PT BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 In dit Examenreglement wordt verstaan onder: NIBE-SVV: De business unit NIBE-SVV Examens. Website: www.nibesvv.nl Kandidaat: Degene die zich voor

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ONDERWIJSRAAD Hoofdstuk I: Samenstelling van de Onderwijsraad. Art. 1: Dit reglement werd opgesteld in uitvoering van en rekening houdend met de bepalingen

Nadere informatie

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 2 juni 2006, inzonderheid op de artikelen 129, 136 en 143; Page 1 of 6 Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering [houdende vaststelling van de tuchtprocedure voor het statutaire gemeentepersoneel ter uitvoering van artikel 129, 136 en 143 van het Gemeentedecreet,

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN

Stichting Jachtopleidingen Nederland. Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Stichting Jachtopleidingen Nederland Reglement op het examen KENNIS & BEHEER VAN REEËN Uitgave januari 2016 Het secretariaat van de Stichting Jachtopleidingen Nederland is gevestigd te Amersfoort Amsterdamseweg

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Examenreglement RAS-Examenbureau

Examenreglement RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau RAS-Examenbureau 2016.01 Pagina 1 van 5 1 ALGEMEEN... 3 2 UITVOERING VAN HET EXAMEN... 3 2.1 Wijze en duur van de examens... 3 2.2 Legitimatie... 3 2.3 Het examen... 3 2.4 Locatie... 3

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

Schoolexamenreglement havo / vwo. Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken Schoolexamenreglement havo / vwo Schooljaar 2014-2015 Vastgesteld: 1 oktober 2014 Schoolexamenreglement havo / vwo 2014-2015 1 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen Bevoegd Gezag: Examinator: Inspectie: Kandidaat:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE

VLAAMS PARLEMENT DEONTOLOGISCHE CODE. van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE Stuk 7-B (1998-1999) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 17 maart 1999 DEONTOLOGISCHE CODE van de Vlaamse volksvertegenwoordigers inzake dienstverlening aan de bevolking REGLEMENT VAN ORDE van de

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie