Harrie Heemskerk. Gebruiksbesluit komt e[ nu de erkennings- en certificeringsregelingen nog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harrie Heemskerk. Gebruiksbesluit komt e[ nu de erkennings- en certificeringsregelingen nog"

Transcriptie

1 De elektrotechnische installatie in een gebouw kan een bron van gevaar vormen. Regelmatig wordt hij aangewezen als de oorzaak van brand, daarnaast bestaat er het risico van aanraking en elektrische schok. Tegelijkertijd kan een deel van de installatie de veiligheid juist bevorderen. Denk daarbij aan brandmelding en -detectie, noodverlichting en vluchtwegaanduiding, ontruimingsinstallaties, de elektrisch aangedreven sprinklerinstallatie, de installatie voor rookbeheersing en de noodstroomvoorziening. Een groot deel daarvan moet tijdens brand ook nog eens gedurende een voorgeschreven tijd zijn functie behouden. We vatten dit samen onder de noemer'veiligheidsinstallatie'. Het Gebruiksbesluit dat de overheid halverwege dit jaar wil invoeren, gaat de wet- en regelgeving die op deze installaties van toepassing is landelijk uniform maken. Ook de erkenning en certificering van hierin gespecialiseerde installateurs en inspecteurs is volop in ontwikkeling. Harrie Heemskerk Gebruiksbesluit komt e[ nu de erkennings- en certificeringsregelingen nog Op naar een 'brandveilig gebruik van gebouwen' De eigenaar, beheerder oí gebruiker van een gebouw moet nu nog aan tal van Europese, nationale en lokale wetten en regels voldoen om te voorkomen dat zijn ET-installatie gevaar oplevert En hij moet installatietechnische maatregelen nemen om risico's te reduceren of de gevolgen van calamiteiten te beperken Niet alleen bij de oprichting van een nieuw gebouw inclusief alle bijbehorende installatietechniek, ook tijdens het gebruik daarna is er een ingewikkeld systeem van wet- en regelgeving op van toepassing. Verandering Voor gebouwen waarin veel mensen samenkomen als hotels, theaters en congresgebouwen gelden extra regels. En als die mensen dan ook nog kwêtsbaar zijn, zoals in ziekenhuizen, zorgcentra en krnderdagverblijven, dan wordt de wet- en regelgeving helemaal ingewikkeld. Bovendien kan zij van gemeente tot gemeente verschillen. Dat is lastig voor de adviseur, de installateur en hun opdrachtgevers. Wordt het instaliatietechnische ontwerp voor een kinderdagverblijf de ene gemeente nog goedgekeurd, voor de andere vestigingsplaats moet het weer grondig worden aangepast. Langzaam maar zeker komt hierin verandering. ZelÍregulering De terugtredende overheid ziet het vooral als haar taak eisen te stellen op het gebied van veiligheid en milieu. Het toezicht op de voorschriften verschuift langzamerhand van preventief naar passief. Pas wanneer er iets mis is gegaan, wanneer er schade of letsel is ontstaan, moet de gebouwelgenaar of -gebruiker kunnen aantonen zich aan alle wet- en regelgeving te hebben gehouden. Hoe? Ook dat laat de Functiebehaudkabels in een te volle goot, waarboven ook nog eens niet' F B í n stal I ati edelen zii n bevesti g d. Die kamen bij brand naar beneden en nemen de F9-installatie in hun val mee Daardoor zullen de dan zo belangriike veiligheidsfuncties in het gebouw uitvallen.

2 t3** overheid voor een zo groot mogelijk deel over aan de markt Daar ontwikkelt zich een zelfregulerend systeem van erkenning, certificering, inspectie en accreditatie van vakmensen, de processen in de bedrijven waar zij werken, de producten die zij gebruiken en uiteindelijk de gebouwinstallaties die zij ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inspecteren. l-)ir hala crrctaam ic,- nc y,jdaseero op onafhankelijke (NEN-EN-lSO/lEC-)nor-ningemen waaraan oe mensen, processen, zonderlijke onderdelen van de complete is nog sterk in ontwikkeling. Af- producten en installaties worden elektrotechnische gebouwinstallatie verkeren in een verschillend stadium getoetst. Normen die ook weer door de van markt zelf worden vastgesteld. Dit leidt uiteindelijk tot een hele reeks van certificaten en andere documenten, aan de hand waarvan de wetshandhaver kan controleren of de gebouweigenaar zich aan zijn wettelijke verplichtingen heeft gehouden. ls dat het geval, dan staat die eigenaar bij een juridisch geschil sterk. Zijn de papieren niet in orde, dan moet hij op een andere manier aantonen aan de van toepassing zijnde wetgeving te hebben voldaan. En dat is veel lastiger. Wie zich aan het systeem onderwerpt heeft op zijn minst een'vermoeden van overeenstemming met de wettelijk eisen' En dan ligt de bewijslast bij de tegenpartij Dit hele stelsel van certificering en erken- ontwikkeling, zowel op het gebied van de wet- en regelgeving als de onderliggende normalisatie en de erkenningsen certificeringsregelingen. Omdat de brandveiligheid van gebouwen hoog op de politieke agenda staat, gaan de ontwikkelingen hierin het snelst Dit artikel beperkt zich dan ook tot de <b actieve veiligheidsinstallatie bestaande uit brandmelding en -detectie, noodverlichting en vluchtwegaanduiding, ontruimingsinstallaties en de noodstroomvoorziening. Inclusief desprinklers en systemen voor rookbeheersing. omdat deze vaak worden geïnstalleerdoor gespecialiseerde installatiebedrijven die de gehele gebouwveiligheid voor hun rekening nemen De passieve veiligheid van de elektrotechnische laagspanningsinstallatie volgens NEN 1010 blijft hierbij buiten beschouwing, behalve daar waar hij dient als voeding van de veiligheidsinstallatie of daardoor juist wordt aangestuurd Maar daarvoor zijn dan meestal weer andere normen (in ontwikkeling). Gebruiksbesluit Op de eerste plaats moeten de wettelijke eisen zoveel mogelijk door het hele land gelijkluidend en eenduidig ) 15

3 reeds landelijk van kracht - iets wat nogal eens over het hoofd wordt gezien, maar alleen voor wat betreft de veiligheid van werknemers. Het Gebruiksbesluit richt zich op àlle aanwezigen in gebouwen en zegt daarom ook iets over de aanduiding van vluchtwegen en de zichtbaarheid (verlichting) ervan De norm NEN 6088 wordt dan ook slechts gedeeltelijk aangewezen in de nieuwe wetgeving FB-transmissiewegen in niet-fb instaltatiemateriaat dat bovendien niet functíebehoudend bevesttgtd ls. zijn. Zoals gezegd kunnen die nu nog van gemeente tot gemeente verschillen. Daarom heeft de landelijke overheid besloten de gemeentelijke Gebruiksvergunningen volgens planning halverwege dit jaar te gaan vervangen door het landelijke Gebruiksbesluit. De volledige titel daarvan luidt 'Algemene Maatregel van Bestuur van de regering voor het brandveiligebruik van gebouwen'. Helaas vallen nog niet meteen alle eisen Samengevat wordt in het Gebruiks- landelijk uniform wettelijk voor- waaraan de veiligheidsvoorzieningenbesluit in gebouwen moeten voldoen onder gescnreven: het Gebruiksbesluit Dat zou de zaak nog duidelijker maken. Maar er is meer wetgeving op van toepassing, zoals het Bouwbesluit en het Arbobesluit Die zijn echter eveneens landelijk, waardoor de eisen in de drie besluiten nu beter onderling op elkaar af te stemmen dan wel te integreren zijn. Dus van gemeente tot gemeente zullen de installatie-eisen straks in principe niet meer verschillen. Dat vraagt echter om enige nuancering, zo gaven Hans in 't Hout en Bob van Os al eerder aan in Mag1010 Ze ziln respectievelijk projectleider Gebruiksbesluit en beleidsmedewerker brandveiligheid bij het Ministerie van bouwverordening naar het landelijke Gebruiksbesluit wordt opgedaan De normen Het grootste deel van de huidige normalisatie op deelgebieden van de gehele veiligheidsinstallatie en de al dan niet functiebehoudende eigenschappen ervan worden met het Gebruiksbesluit landelijk van kracht. Inspectie Over geaccrediteerde kwaliteitsborging is nog geen duidelijkheid in het Gebruiksbesluit. Net als nu al het geval is, worden de voorschriften voor het brandveilig gebruik van gebouwen gecontroleerd door de gemeentelijke overheden. Die kunnen daarbij terugvallen op de geldende erkennings- en certificeringsregeilngen, zoals die van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) voor de installatie voor brandmelding en -detectie, of die voor de sprinklers die door LPCB Nederland wordt uitgevoerd. Maar ook die regelingen en de normen waaraan in het kader daarvan mensen, processen, producten en de uiteindelijke complete installaties worden getoetst zijn al enige tijd sterk in beweging, zo vertellen Paul de Graaf en Chris Huijbreghs van R2B Inspecties in Zaltbommel. Dat is een geaccredjteerde onafhankeiljke inspectie-instelling die brandveiligheidsinstallaties onder direct 1. Voor welke categorieën gebouwen een gebruiksvergunning of gebruiksmelding verplicht is, toezicht van de Nederlandse Raad voor 2. Welke brandveiligheidsinstallaties Accreditatie (RvA) toetst aan alle eisen per categorie aanwezig moeten die er vrijwillig of vanuit wetgeving aan z\n, 3 Aan welke eisen de voorgeschreven installaties en het beheer en onderhoud ervan moeten voldoen, al dan niet met verwijzing naar normen zoals ook in het Bouwbesluit het geval is. Voorbeelden daarvan zijn de NEN 2535 voor brandmeldinstallaties (BMl's), de NEN 2575 voor ontruimingsalarminstallaties de NEN 6093, NEN en worden gesteld. Daarnaast leidt R2B Inspecties functionarissen op voor de verschillende erkenningen op het gebied van de projectering, aanleg, oplevering, inbedrijfstelling en het voorgeschreven onderhoud van veiligheids- en brandblusinstallaties gebouwen Paul de Graaf is tevens lid van een aantal normcommissies bij NEN op het gebied van veiligheidsinstallaties Beide heren schetsen de nauwelijks Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM): De eisen zullen fasegewijs steeds meer op elkaar gaan lijken. Of er uiteindelijk aan geen enkele gebouwinstallatie meer een specifieke gemeentelijke eis kan worden gesteld, staat nog niet vast. Dat voorbehoud moeten we maken Want de overheid NPR en -2 en NEN 6098 voor rookbeheersingsinstallaties, en de NEN 2654-reeks voor het beheer en onderhoud ervan. De NEN-EN 1838 voor noodverlichting staat al in het Bouwbesluit, de wetgeving daarop is derhalve al landelijk en komt dan ook niet in het Gebruiksbesluit. in kaart te brengen 'wildgroei' aan certif icerings- en erkenningsregelingen, waarmee zij*en dus ook de Nederlandse gebouweigenaren - te maken hebben En de 'strijd' tussen de verschillende beheerders en uitvoerders ervan Voor elk deel van de totale veiligheidsinstallatie geldt weer iets anders. en dat wil samen met alle belanghebbenden De eisen aan de vluchtrouteaandutdingin verschillende stadia van ontwikkeling. lêring trekken uit de praktijkêrvaring, die in de overgang van de gemeentelijke staan in de Arbowetgeving. De voorschriften daarvoor zijn dus eveneens Voor de BMI's en sprinklerinstallaties is er zo langzamerhand een compleet ) 17

4 met onderliggende normen Maar de wet- en regelgeving laat ook ruimte voor andere regelingen op basis van het'gelijkwaardigheidsbeginsel'. Voor de ontruimingsinstallaties wil er nog niet echt een regeling van de grond komen. En aan de noodverlichting en vluchtwegaanduiding bijvoorbeeld worden weliswaar eisen gesteld in Bouw- en Arbobesluiten, maar zijn er verder alleen nog normen. Voor noodstroomvoorzieningen wordt zelfs daar nog aan gewerkt Erkenning en ceniíicatie We zijn dus blij met de komst van het Gebruiksbesluit, zeggen De GraaÍ en Huijbreghs. Daarmee worden de wettelijke eisen op basis waarvan wij kunnen inspecteren in ieder geval landelijk uniíorm Ook het hele normpakket waarnaar daarbij wordt verwezen wordt steeds duidelijker, completer en samenhangender. En dat is maar goed ook, want de technologische ontwtkkelingen schrijden snel voort. De verschillende deelsystemen binnen een geïntegreerde veiligheidsinstallatie reageren op elkaar en sturen elkaar aan Wordt er bijvoorbeeld in een disco rook gedetecteerd door de BMl, dan is het wel zo veilig dat door de brandmeldcentrale (BMC) in het gebouw niet alleen automatisch de brandweer wordt gealarmeerd, maar ook de geluidsinstallatie wordt afgeschakeld, de ontruimingsinstallatie wordt ingeschakeld, de vluchtdeuren worden vrijgegeven, de rookbeheersing in werking treedt en dat de noodverlichting en vluchtwegaanduiding bli.ift branden als de stroom uitvalt. Dus moeten ook de specifieke normen daarvoor op elkaar worden afgestemd, inclusiefunctiebehoud. Mogelijk komt er voor elk van die deelsystemen uiteindelijk een door de RvA geaccrediteerde erkennings- en cedificeringsregeling De erkende bedrijven mogen de deelsystemen installeren, opleveren, certificeren en onderhouden. ) erkennings- en certificeringssysteem opgesteld brandbeheers- en blussysieem op dit moment gesplitst rn een erkenningsregeling en een inspectieregeling. Inspectie door een geaccrediteerde onafhankelijke derde wordt gezien alseen hogerevorm van kwaliteitsborging dan erkenning/certificatie van de installerende bedrijven. Daarom wil de RvA een duidelijke scheiding. Er ont- de daartoe erkende installatiebedrijven. En we beoordelen ook steeds opnieuw of de installatie als geheel nog voldoet aan de eisen die het werkelijke gebruik van het gebouw van dat moment er aan stelt. De inspecteur geeít een professioneel oordeel over de beveiliging in relatie tot het reële risico. Pas als dit hele stelsel van erkenning, certificering en inspectie, waarbij alle regelingen door de RvA zijn geaccrediteerd, tot stand is gebracht is in de ogen van deze inspecteurs de door de markt zelf gereguleerde en controleerbare gebouwveiligheid gewaarborgd. Beiden zijn ervan overtuigd dat dit stelsel er komt, ondanks de strub- staat dan een stelsel waarin het erkende belingen tussen de beheerders van bedrijf verklaart dat het door haar geleverde deel van de veiligheidsinstallatieerkenningsregelingen: De inspectie- de verschillende certiíicerings- en conform de gestelde eisen is. En wie instellingen vinden dat certificeringsregelingen tot stand moeten komen, controleertenslotte of alle deelinstallaties samen als één veiligheidsinstallatieen worden beheerd door het CCV. goed functioneren, of alle deelsystemen Voor ons inspectiewerk maakt het goed met elkaar communiceren en sa- echter in principe niet uit door wie de cedificeringsregelingen voor de verschillende deelsystemen worden beheerd menwerken? Dat is de taak voor de onafhankelijke, direct door de RvA geaccrediteerde inspectie-instellingen. Net als de inspectie in de gebruiksfase na de oplevering, waarbij wij als onafhankeiijke derde kijken naar de uitvoering van Vernieuwing normen het voorgeschreven onderhoud door Ook de normen waaraan mensen, processen, producten en installaties binnen zo'n erkennings- en certificeringsregeling worden getoetst, moeten technisch/rnhoudelijk meer op elkaar gaan aansluiten, omdat de afzonderlijke delen van de veiligheidsinstallatie in een gebouw zoals gezegd steeds integraler samenwerken. Paul de Graaf, nu als lid van de norm- Het geheel Zij beamen dat een erkend bedrijf dan vóór certificering het eigen werk moet controleren: Maar ze zijn erkend en staan onder toezicht. Op dit moment is op last van de RvA in bestaande kwaliteitsregelingen een ontvlechting van erkenning, certiíicering en inspectie gaande. Zo wordt bijvoorbeeld de LPS1233-regeling voor een vast F}-kabels met ptastic vetbinders en zonder ontlasttdgs/us aangebracht in een verticale goot. Bij brand zullen de kabels door hun eigen gewicht breken, waardoor vitale functies uitvallen. 18

5 l r t, l i j ' : i I i j, ] : ; * l FB-installatiedelen bevestigd op hout, zonder de specifieke vaorzieningen die er voor nodig zijn. commissie: Daarom komt er eind dit jaar een geheel vernieuwde NEN 2535 voor de BMI's In de bestaande versie van 1996 is nog sprake van autonome BMI's. Maar die bestaan nu vrijwel niet meer. De technische ontwikkelingen zijn met name door de digitalisering heel snel gegaan De BMI stuurt nu in geval van brand ook allerlei andere, eerder genoemde veiligheidsfuncties in het gebouw aan. De normen daarvoor moeten dus op elkaar aansluiten Om diezelfde reden wordt ook de NEN 2575 voor ontruimingsalarminstallaties tussen de afzonderlijke delen van de vernieuwd. Bovendien wordt er naar gestreefd de projectiesystematiek overeen te laten komen met die in de NEN 2535 voor automatische melders Voor de sprinklerinstallatie is er nu de Europese norm EN 12845, vertelt Chris Huijbreghs als specialst op dát gebied. Dat is de norm voor het ontwerp, de installatien het onderhoud van complete sprinklerinstallaties. Daarnaast is er de Europese EN deel 1 tot en met 12 als norm waaraan de aízonderlijke producten voor zo'n installatie moeten voldoen. Aan de EN wil de normcommissie in ons land de breed gedragerr eisen in de Voorschriften voor Automatische Sprinklerinstallaties (VAS) als aanvullende informatie toevoegen en publiceren als NEN-EN De EN heeft in Nederland de VAS dan ook nog niet vervangen. Verder is er de NPR 2576 voor functiebehoud van de installaties tijdens brand De Graaf: Die is er nog maar een paar jaar en gaat vooral over functiebehoud van de interne bekabeling van veiligheidsinstallaties en over alle vereiste functiebehoudende transmissiewegen tussen deelsystemen. Die gaat dus al uit van de onderlinge samenwerking veiligheidsinstallatie Daar gaan we weer naar kijken als eerst de hierboven genoemde normen zijn vernieuwd Tot slot zijn er dan nog de NEN-EN 1838 voor noodverlichting, NEN 6088 voor vluchtwegaanduiding en is het aígelopen jaar een ontwerp gepresenteerd voor de nieuwe NEN 6098 voor rookbeheersing Missers En zo komen we dan uiteindelijk bij een gereglementeerd'brandveilig gebruik van gebouwen', wat de bedoellng is van het Gebruiksbesluit. Zover is het echter nog niet. Wat komen de inspecteurs van R2B nu zoal aan missers tegen in hun dagelijks werk? I Dat is nog te veel om op te noemen. De Graaf en Huijbreghs vatten het maar samen: Wij zien regelmatig dat de uitgangspunten voor de installatie niet overeenkomen met het doel van de beveiliging of het wettelijk vereiste minimumniveau. Verder zien we allerlei kleine en grote gebreken bij de oplevering van veiligheidsinstallaties Bepaalde functies doen het simpelweg niet. Ook de verbindingen tussen brandbeveiligingsinstallaties zijn soms niet oí foutief aangesloten. De software in de BMC's vormt ook nog vaak een groot probleem Die is tegenwoordig zo uitgebreid en complex dat ze al snel fouten bevatten. En worden later in de installatie aanpassingen aangebracht, dan wordt de software in de BMC er niet goed op aangepast En dan func tioneren die uitbreidingen of bestaande delen van de installatie dus plotseling niet meer bij brand. Door de integratie van systemen in netwerken, wordt dit probleem in de toekomst alleen nog maar groter. Verder zien we nog veel functiebehoudkabels voor data- en energietransmissie tussen de onderdelen van de veiligheidsinstallatie waarboven andere, niet functiebehoudende installatiedelen zijn gemonteerd. Die storten bil brand naar beneden, beschadigen de FB-kabels en verstoren zo het veiligheidsbesturingssysteem. Bij het ontwerp van brandmeldrnstallaties zou veel meer aandacht moeten worden besteed aan de juiste keuze en plaats van de rookmelders Bij periodieke inspectiestellen we vaak vast dat melders moeten worden vervangen in het kader van de prestatie-eis ongewenste meldingen Bij vaste blusinstallaties als sprinklers gaat het met de installatie zelf steeds vaker goed, maar wordt niet altijd voldaan aan de voorgeschreven procedures bij de bedrilfsvoering Conclusie van Paul de Graaf en Chris Huijbreghs is dan ook: Het Gebruiks besluit is er, maar het vereiste veiligheidsniveau en de certificerings- en erkenningsregelingenog niet En er zal altijd op RvA-geaccrediteerde onafhankelijke wijze op gecontroleerd en gernspecteerd moeten worden wwwncp.nl : 19

NPR 2576: Eindelijk duidelijkheid in functiebehoud

NPR 2576: Eindelijk duidelijkheid in functiebehoud Groot is de opluchting op de stand van het Nederlands Normalisatie-instituut NEN tijdens de vakbeurs Elektrotechniek 2005 in de Utrechtse Jaarbeurs; de NPR 2576 is eindelijk verschenen. Het nummer van

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Martijn Kommer Allianz Nederland Corporate

Martijn Kommer Allianz Nederland Corporate Martijn Kommer Allianz Nederland Corporate 26 september 2012 Agenda 1 Introductie 2 Bouwbesluit 3 Brandveiligheidinstallaties 4 Brandscheidingen 5 Clausules 6 Links & documentatie 2 Bouwbesluit Veranderde

Nadere informatie

Marktregulering elektrische veiligheid: de volgende stap

Marktregulering elektrische veiligheid: de volgende stap auteur Harrie Heemskerk Grote verzekeraars staan achter certificatie ET-inspecties Marktregulering elektrische veiligheid: de volgende stap Vrijwel alle ondernemers en gebouweigenaren hebben zich tegen

Nadere informatie

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n CCV Inspectieschema s brandbeveiliging Spreker namens R2B Inspecties B.V. P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE Introductie P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE R2B Inspecties B.V., Zaltbommel

Nadere informatie

De Regeling UPD opsteller

De Regeling UPD opsteller De Regeling UPD opsteller Opstellen van Uitgangspuntendocumenten en IPB s ASPO 28 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud 1. Kennismaking met LPCB Nederland 2. Wat zijn UPD s en IPB s? 3. Waarom

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Certificering in Wet en Regelgeving Oude situatie (Gebruiksbesluit) Situatie vanaf 2012 (Bouwbesluit

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

STOOM en certificering

STOOM en certificering STOOM en certificering Nationale kennisdag brandpreventie Inhoud Even voorstellen STOOM Gevolgen bouwbesluit 2012 + technische oplossingen Wettelijke basis certificering Certificatie Inspectie Beoordeling

Nadere informatie

Niet alleen de installatie, ook het advies wordt integraal

Niet alleen de installatie, ook het advies wordt integraal Niet alleen de gebouw- en fabrieksinstallatie of die in de utiliteit worden integraal, maar ook het installatieadvies. En dat advies strekt zich niet alleen uit over de technische vakdisciplines, maar

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging Brandveilig met Solar Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging 1 Wijzigingen in het Bouwbesluit (Hfst 6 brandveiligheid) 2 Opleveren BMI met de nieuwe CCV- certificatieschema s 3 Uw voordelen Met het Solar

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning De invloed van de nieuwe productcertificatieschema s. 5 september 2012 - Brandmeld

De nieuwe weg naar erkenning De invloed van de nieuwe productcertificatieschema s. 5 september 2012 - Brandmeld De nieuwe weg naar erkenning De invloed van de nieuwe productcertificatieschema s 5 september 2012 - Brandmeld De nieuwe weg naar erkenning Opening / Algemeen / Doel seminar Seminar Brandmeld 5 september

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 verplicht vanaf 1 maart 2013 Vanaf 1 maart dient voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere brandveiligheidsinstallaties.

Nadere informatie

Verticaal vluchten bij transformatie en renovatie van woongebouwen. Roy Hendriks, Alcedo Stan Veldpaus, Colt International

Verticaal vluchten bij transformatie en renovatie van woongebouwen. Roy Hendriks, Alcedo Stan Veldpaus, Colt International Verticaal vluchten bij transformatie en renovatie van woongebouwen Roy Hendriks, Alcedo Stan Veldpaus, Colt International Even voorstellen Alcedo Roy Hendriks, adviseur brandveiligheid & bouwfysica Colt

Nadere informatie

Eind- en toetstermen BMI

Eind- en toetstermen BMI Eind- en toetstermen BMI CertoPlan B.V. Postbus 510 3430 AM NIEUWEGEIN Nevelgaarde 50 3436 ZZ NIEUWEGEIN Telefoon +31 (0)88 998 3030 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl 2009 1 / 12 EIND-

Nadere informatie

Ascom trainingsoverzicht 2017

Ascom trainingsoverzicht 2017 Ascom trainingsoverzicht 2017 Een calamiteit als brand is dermate ingrijpend, dat het van levensbelang is een zo vroeg mogelijke detectie van brand te laten plaatsvinden, immers elke seconde telt! Een

Nadere informatie

Certificering Brandveiligheid

Certificering Brandveiligheid Certificering Brandveiligheid Inleider: Ronald van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie,

Nadere informatie

NVBR Certificatie van Brandbeveiligingssystemen

NVBR Certificatie van Brandbeveiligingssystemen NVBR Certificatie van Brandbeveiligingssystemen Voorwoord De brandweer heeft een belangrijke taak als het gaat om het borgen van veiligheid. Dat geldt zeker ook in situaties waarbij de kwaliteit van brandbeveiligingssystemen

Nadere informatie

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER NEDERLAND ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER NEDERLAND WHITE PAPER SAMENVATTING De Nederlandse regelgeving voor inspectie en onderhoud van noodverlichting is niet zo eenvoudig. Zo is vaak niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen 6 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie in

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

Tyco Integrated Systems. BPF themadag 10 April

Tyco Integrated Systems. BPF themadag 10 April BPF themadag 10 April Sprinklerinstallaties Tyco Integrated inhoud werking van de sprinkler toepassingsgebied certificeringsprocedure brandweerstandpunt verzekeringsstandpunt conclusie Tyco Integrated

Nadere informatie

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen

Kwaliteitsborging. Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen Kwaliteitsborging Voorkomen van installatiefouten leidt tot hoog rendement zonnepanelen W. van Ophem, directeur KvINL Solar Solutions Expo, 15 & 16 april 2015 - Wie - Wat Wie- Wat- Waarom KvINL - Is een

Nadere informatie

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit 3 Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, juli 2015 Bij deze kennispublicatie hoort ook het online

Nadere informatie

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Siemens Nederland Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Restricted Siemens Nederland 2015 All rights reserved. www.siemens.nl Laat ik mij eerst even voorstellen.. Siemens Nederland N.V.

Nadere informatie

Inspecties van brandveiligheid

Inspecties van brandveiligheid Voeg een foto in met formaat ca24 x 21; werkwijze: - zet in een map een foto of revit model klaar in jpg formaat. Maak dit bestand van te voren klein in windows picturemanager door afbeelding bewerken

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging

Industrial Services. In-Service Verification Brandbeveiliging Industrial Services In-Service Verification Brandbeveiliging Brandveiligheid als zakelijke en morele overweging Brandveiligheid en brandbeveiliging zijn begrippen die binnen de kaders van wet en regelgeving

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam : OTT Hoofddorp Adres : Arnolduspark 4 te Hoofddorp Woonplaats : Hoofddorp Projectnummer: 0014-A-01-Gerssen-OTT Hoofddorp 1.

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Deskundige Brandmeldtechniek

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Deskundige Brandmeldtechniek VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Deskundige Brandmeldtechniek Eind- en toetstermen Deskundige Brandmeldtechniek VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten

Nadere informatie

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen 5 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie

Nadere informatie

Nieuwe Europese regels gebouwbekabeling

Nieuwe Europese regels gebouwbekabeling auteur Harrie Heemskerk Nieuwe Fedet-sectie Kabel: Ketenverantwoordelijkheid Nieuwe Europese regels gebouwbekabeling Een elektrotechnische installatie in een gebouw moet op de eerste plaats veilig zijn.

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Koppeling van systemen

Koppeling van systemen Brandmelding en KNX Koppeling van systemen 1 Even voorstellen Naam: Gerrit Hagen Bedrijf: BVO bv (Brand-)Veiligheid & Opleidingen Functie: (Brand-)Veiligheidskundige Telefoon: 06-51783224 E-mail: g.hagen@bvo-online.nl

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4.

1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4. 1 INHOUD 1. BOUWKUNDIG ONDERHOUD 3 2. INSTALLATIE TECHNISCH ONDERHOUD WERKTUIGBOUWKUNDIG (WT) 4 3. ELEKTROTECHNISCH ONDERHOUD (ET) 6 4. ZWAKSTROOM 7 5. RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN 8 2 1. Bouwkundig onderhoud

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties Certificering en inspectie Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties 1 Certificering en inspectie Behandeling van volgende punten: Relatie met de regelgeving Samenhang tussen certificatie-

Nadere informatie

CERTIFICATIE VAN BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIES (BMI S)

CERTIFICATIE VAN BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIES (BMI S) CERTIFICATIE VAN BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIES (BMI S) Publicatiedatum: 24 februari 2011 Ingangsdatum: 1 oktober 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN Pagina 2/21 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beheer brandmeldinstallaties

Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties Nieuwe technieken en Certificering Siemens Fire Detection Brandrisico en de mogelijke consequenties Branddetetctie Automatisch blussen Evacuatie management Gevaren meldsysteem

Nadere informatie

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties De lettergrootte voor bijschriften is 12 Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties Den Haag 7 april 2016 Michael Haas Introductie Michael Haas Adviseur (senior projectleider)

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD

NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD Over Noodverlichting Waar hoort noodverlichting te hangen? En aan welke eisen dient noodverlichting te voldoen? Welke wettelijke verplichtingen zijn er en welke normen moet

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Versie 2 1 februari 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek.

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Service en onderhoud Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Erkend installatie- en onderhoudsbedrijf voor sprinklers en brandmeldinstallaties Eén aanspreekpunt

Nadere informatie

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek Logboek Naam bedrijf Startdatum logboek Geachte klant, Conform de huidige wet- en regelgeving dient u in het bezit te zijn van een logboek zoals u nu in handen heeft. Doel van de logboekverplichting is

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II E x a m e n b u r e a u B r a n d v e i l i g h e i d 0 8 5 8 7 7 1 1 9 8 W w w w. e x a m e n b u r e a u - b r a n d v e i l i g h e i d. n l E i n f

Nadere informatie

NEN-EN-IEC 62305. De norm voor bliksembeveiliging uitgelegd

NEN-EN-IEC 62305. De norm voor bliksembeveiliging uitgelegd NEN-EN-IEC 62305 De norm voor bliksembeveiliging uitgelegd NEN-EN-IEC 62305 Sinds 1 januari 2009 is NEN-EN-IEC 62305 voor bliksembeveiliging van kracht, met voor Nederland de aanvulling NPR 1014. De norm

Nadere informatie

Certificatie en inspectie VBB-systemen

Certificatie en inspectie VBB-systemen Certificatie en inspectie VBB-systemen Themabijeenkomst NOVB-VBE 23 januari 2013 Zaltbommel Willem van Oppen CCV Not-for-profit organisatie Opgericht 2004 Oprichters: verzekeraars, ministeries, VNO-NCW,

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006

Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006 Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006 Vraag 01 - Halonblusinstallatie Moet ik tijdens brand de luchtkleppen sluiten en ventilatoren uitschakelen

Nadere informatie

Brandveilig gebruik. Afdeiing Bouwen, Milieu en Handhaving O 3 FEB 2015 INGEKOMEN. Formulierversie Bouwwerk brandveilig gebruiken

Brandveilig gebruik. Afdeiing Bouwen, Milieu en Handhaving O 3 FEB 2015 INGEKOMEN. Formulierversie Bouwwerk brandveilig gebruiken Afdeiing Bouwen, Milieu en Handhaving O 3 FEB 2015 INGEKOMEN Formulierversie Brandveilig gebruik Bouwwerk brandveilig gebruiken 1 Situaties Well

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

MODEL. veiligheid door samenwerking

MODEL. veiligheid door samenwerking MODEL Integrale Brandveiligheid Bouwwerken veiligheid door samenwerking Brandveiligheid Rookmelders, sprinklersystemen en brandtrappen; brandveiligheidsmaatregelen vullen elkaar aan en zijn vaak onlosmakelijk

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Noodverlichtingsdeskundige

Voorbeeldexamen Noodverlichtingsdeskundige Voorbeeldexamen Noodverlichtingsdeskundige Lees zorgvuldig onderstaande informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 17 meerkeuzevragen. De casus staat als een apart boekje op de website. Het gebruik van

Nadere informatie

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704

Inspectierapport. Demo rapport. MapTools BV. Rapportnummer : 1704 Inspectierapport Demo rapport Rapportnummer : 1704 MapTools BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gegevens 3. Eindbeoordeling 4. Inspectiemethode 5. Omvang 5.1 Niet geïnspecteerd 6. Opmerkingen 1 Inleiding

Nadere informatie

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars

Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Brandbeveiliging vanuit het standpunt van verzekeraars Hak van der Sijp Agenda 1 Voorstellen 2 Wat wil een verzekeraar 3 Conclusie 4 Uitdagingen 3 1 1 Voorstellen 4 Voorstellen HDI-Risk Consulting (HRC)

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Sprinklermeldinstallatie in plaats van brandmeldinstallatie Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, bestaande bouw, gelijkwaardigheid, handhaving, sprinkler, BMI : Status: Definitief

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Van PAGINA der Meer1 Oktober 2012-1 Intech E&I van september 2012 Rubriek Technische vragen HELPDESK UNETO-VNI HELPT VAN DE WAL IN DE SLOOT In Intech E&I van september 2012 is in de rubriek Technische

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van de brandweer

Een kijkje in de keuken van de brandweer Samenvatting van de lezing van F.Redeker Een kijkje in de keuken van de brandweer Ik wil beginnen met de vraag: Heeft de brandweer nog een taak bij het ontwerpen, bouwen en opleveren van een gebouw of

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren.

Logistieke vrijheid door sprinklers. Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Logistieke vrijheid door sprinklers Technische kennis en vaardigheid geeft ons juist de ruimte om te manoeuvreren. Een terechte eis! Wanneer door brandschade niet aan de leveringsverplichtingen kan worden

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller De Theorie en de Praktijk Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: René Leijzer, LPCB Nederland De Regeling UPD

Nadere informatie

Duurzaam Beheer en Onderhoud. Docentendag 2010. André Derksen Projectcoördinator. Duurzaam Beheer & Onderhoud. Algemene Technieken

Duurzaam Beheer en Onderhoud. Docentendag 2010. André Derksen Projectcoördinator. Duurzaam Beheer & Onderhoud. Algemene Technieken Docentendag 2010 Algemene Technieken André Derksen Projectcoördinator Inhoud Duurzaam Beheer en Onderhoud Zonne-energie Noodverlichtingsinstallaties Sprinklerinstallaties Duurzaam Beheer & Onderhoud Duurzaam

Nadere informatie

Praktijkvraagstukken Brandmeldinstallatie & Ontruimingsalarminstallatie

Praktijkvraagstukken Brandmeldinstallatie & Ontruimingsalarminstallatie Praktijkvraagstukken Brandmeldinstallatie & Ontruimingsalarminstallatie 1 EVEN VOORSTELLEN Marcel Rademakers - Docent bij Hertek Hertek specifieke productkennis Installatie-, Onderhouds- en Projecteringsdeskundige

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

Toelichting. op de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties

Toelichting. op de vervanging van AP08 en de KC s door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties Toelichting op de vervanging van AP08 en de KC s 102 106 door AS 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties 1. Inleiding In wettelijke voorschriften (algemene regels, vergunningen) is er met

Nadere informatie

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen

Veiligheidsrisico s van elektrotechnische. illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Veiligheidsrisico s van elektrotechnische aansluitingen bij illegale hennepkwekerijen Mei 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Formulierversie 2010.02 Aanvraaggegevens

Formulierversie 2010.02 Aanvraaggegevens Gegevens bevoegd gezag Gemeente Lelystad Referentienummer Datum ontvangst 2010.02 Aanvraaggegevens Let op: vul het formulier alstublieft volledig in. Aanvraagnummer - Aanvraagnaam - Uw referentiecode -

Nadere informatie

Beheer gebouw gebonden

Beheer gebouw gebonden Beheer gebouw gebonden Om bedrijven en de particulieren een totaalpakket te kunnen bieden is Taylor Elektrotechniek B.V. in 2008 een samenwerking aangegaan met PBK Technische Installaties B.V Voor een

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

Bliksem- en overspanningsbeveiliging niet in Bouwbesluit

Bliksem- en overspanningsbeveiliging niet in Bouwbesluit Conduct Nederland breidt activiteiten op het dak uit Bliksem- en overspanningsbeveiliging niet in Bouwbesluit Harrie Heemskerk Bliksem- en overspanningsbeveiliging is in ons land nog altijd niet echt verplicht.

Nadere informatie

Stadsverwarming Almere Complete herstructurering. Bouwen voor kwetsbare jongeren Zorgvuldige voorbereiding cruciaal

Stadsverwarming Almere Complete herstructurering. Bouwen voor kwetsbare jongeren Zorgvuldige voorbereiding cruciaal RTPOST 45 Nieuw bouwbesluit Productcertificaat blijft verstandigste optie Stadsverwarming Almere Complete herstructurering Bouwen voor kwetsbare jongeren Zorgvuldige voorbereiding cruciaal AC T I E - AC

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

Eind- en toetstermen PD OAI

Eind- en toetstermen PD OAI Eind en toetstermen PD OAI Luidalarm Luidalarm (DSAI) CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS

Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Handleiding Openbaar Meld Systeem - OMS Doel van deze handleiding Voorkomen van nodeloze brandmeldingen Uw gebouw is voorzien van een Brandmeldinstallatie (BMI) met een automatische doormelding naar de

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

Inspection, testing en maintenance van brandbestrijdingsinstallaties. VSE seminar 7 oktober 2015

Inspection, testing en maintenance van brandbestrijdingsinstallaties. VSE seminar 7 oktober 2015 Inspection, testing en maintenance van brandbestrijdingsinstallaties VSE seminar 7 oktober 2015 Even voorstellen - JK-Fire consultancy - Productspecialist Dr. Sthamer Hamburg - Werkgroepen - PGS14 - PGS15,

Nadere informatie

De installatie zelf. Opbrengst

De installatie zelf. Opbrengst De installatie zelf Risico s van het installeren en beheren van zonnepanelen Frank Smits Directeur eigenaar Parkstad Inspecties Vice voorzitter vakgroep Beheer en Inspecties Bestuurslid UNETO-VNI GG klein

Nadere informatie