Certificering van brandmeldinstallaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificering van brandmeldinstallaties"

Transcriptie

1 Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief

2

3 Colofon Versie 1.0 T Pagina 3 van 21

4

5 Inhoud 1 Inleiding Wat is certificering en waarvoor is het Welke belanghebbenden spelen een rol bij certificatie Regelgeving Certificering in de praktijk Wanneer moet een installatie gecertificeerd worden Er zijn twee typen certificaten Het certificatieproces (Onderscheid) certificatietraject bestaande installaties vs nieuwe installaties Nieuwe installaties Bestaande installaties Aanvullende eisen van de Rijksgebouwendienst en van de gebruiker Andere installaties in relatie met certificering Valkuilen in de praktijk en obstakels voor certificering Nieuwe installaties Bestaande installaties Gecombineerde installaties Erkende bedrijven Inspecties Hoe lang is een certificaat geldig? Hoe ziet de toekomst eruit? Pagina 5 van 21

6

7 1 Inleiding Bij veel gebouwen stagneert het proces om een brandmeldinstallatie te certificeren. De oorzaken zijn divers, zoals overschrijding van de prestatie eisen voor het aantal ongewenste meldingen of het niet kunnen certificeren van een bestaande brandmeldinstallatie. Het gevolg is dat er technisch of procesmatig een impasse ontstaat waardoor de installatie oncertificeerd blijft. In deze instructie is uitgelegd hoe het certificatietraject in elkaar zit. Daarnaast is omschreven welke problemen zich in de praktijk voordoen hoe hiermee kan worden omgegaan. Vragen die men in de praktijk tegenkomt zijn bijvoorbeeld: - Wat kan er worden gecertificeerd, welke soorten certificering zijn er en wat voegt certificering toe? - Welke partij is waar verantwoordelijk voor in het certificatietraject? - Moet een installatie daadwerkelijk vervangen worden om het gecertificeerd te krijgen? - Wanneer moeten er inspecties worden uitgevoerd en welke plaats nemen deze in bij certificering? Met deze instructie wordt beoogd een praktische handreiking te geven hoe een brandmeldinstallatie te (laten) certificeren. Er wordt ingegaan op veel voorkomende vragen en valkuilen en wat daarbij passende oplossingsrichtingen zijn. 1.1 Wat is certificering en waarvoor is het Het doel van certificatie is om een bepaald kwaliteitsniveau voor brandmeldinstallaties vast te leggen en te verkrijgen. Dit kwaliteitsniveau geldt enerzijds voor geleverd werk, anderzijds betreft dit kwaliteitsniveau voor de erkenning van bedrijven en personen die betrokken zijn in het proces om te komen tot een brandmeldinstallatie. Deze certificatie geeft aan wat van de brandmeldinstallatie en van de diverse (markt)-partijen wordt verwacht en hoe handhaving en controle plaatsvindt Welke belanghebbenden spelen een rol bij certificatie Branddetectiebedrijf: Het erkend branddetectiebedrijf is verantwoordelijk voor de projectie. Het projecteren tot en met het onderhouden van de brandmeldinstallatie moet door of onder verantwoordelijkheid van het erkend Branddetectiebedrijf worden uitgevoerd. Onderhoudsbedrijf: Het erkend onderhoudsbedrijf is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandmeldinstallatie. Niet elk willekeurig onderhoudsbedrijf is bevoegd om onderhoud uit te voeren aan een brandmeldinstallatie. De onderhoudsbedrijf moet een overeenkomst hebben met de leverancier van de toegepaste componenten zodat altijd gegarandeerd de benodigde componenten geleverd kunnen worden. Installatiebedrijf: Het erkende installatiebedrijf legt de bekabeling van de brandmeldinstallatie aan. Het is mogelijk dat deze werkzaamheden door het branddetectiebedrijf worden uitgevoerd. Pagina 7 van 21

8 Bevoegde autoriteit: Dit zijn de eisende partij(en). Conform het besluit brandveilig gebruik bouwwerken, in de volksmond het gebruiksbesluit genoemd, is dit vaak de gemeente/brandweer. Ook kunnen eigenaren en gebruikers eisende partij(en) zijn. Inspectie instelling: De type A geaccrediteerde inspectie instellingen kunnen beoordelen of de installatie conform de uitgangspunten en norm is aangelegd. Certificatie instelling: Deze instelling geeft, conform de regeling brandmeldinstallatie, het certificaat af van de brandmeldinstallatie. CCV: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is de beheerder van de regeling brandmeldinstallatie. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de diverse partijen zijn in onderstaande tabel weergegeven: Principaal Eisende partij PvE opsteller Eisen opstellen V V B Branddetectie bedrijf Ontwerp bureau Projecteren V B Leveren Installatie bedrijf Installeren V B Beheren V V Onderhouds bedrijf Onderhouden V B Certificeren Inspecteren V/B Inspectie instelling B/V V: verantwoordelijkheid = de plicht verantwoording af te leggen. B: bevoegdheid = het recht tot het uitoefenen van bepaalde handelingen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is de beheerder van de Regeling Brandmeldinstallaties De regeling wordt uitgevoerd door certificatieinstellingen1. Binnen de regeling wordt geïnspecteerd door inspectie-instellingen2. De inspectie-instellingen zijn (al vele jaren) geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). De RvA is het hoogste orgaan op dit gebied in Nederland en voert jaarlijkse controles uit om vast te stellen dat de vereiste kwaliteit is gewaarborijksgebouwendienst. Certificatie-instellingen zijn niet geaccrediteerd. Dit komt omdat de huidige Regeling Brandmeldinstallaties 2002 niet op accreditatieniveau is. Certificatie-instellingen zijn voor hun accreditatie afhankelijk van een nieuwe regeling. 1 Zie voor een actueel overzicht: en voor erkende bedrijven 2 Zie voor een actueel overzicht: Pagina 8 van 21

9 Opmerking 1 Er wordt nog vaak gesproken over de 'NCP-certificering'. Dit komt omdat het NCP als vorige eigenaar deze regeling heeft opgesteld. Nu is het NCP één van de uitvoerende certificatie-instellingen. Certificaten hebben het logo van het CCV. Omdat het CCV alle energie stopt in een nieuwe regeling, staat de oorspronkelijke NCP-regeling nog steeds op de site van het CCV. Opmerking 2 Regelingen van het CCV moeten voldoen aan: transparantie, concurrentie en kwaliteit. Transparantie betekent dat alle 'stakeholders' kunnen participeren in de tot stand koming van een (nieuwe/aangepaste) regeling. De overheid speelt hierin een belangrijke rol. Concurrentie betekent dat er meerdere uitvoerende partijen moeten zijn. Kwaliteit betekent dat de regelingen op accreditatieniveau moeten zijn. Dit betekent dat de uitvoerende certificatie- en inspectie-instellingen geaccrediteerd moeten zijn door de Raad voor Accreditatie te Utrecht (zie hierna). Pagina 9 van 21

10 2 Regelgeving Wettelijk kader: gemeentelijke Bouwverordening Overige voorschriften o Regeling brandmeldinstallaties 2002 en heruitgave 2009 ((te downloaden op In de regeling brandmeldinstallaties is vastgelegd hoe de verschillende partijen moeten samenwerken om een gecertificeerde brandmeldinstallatie te realiseren. o NEN aanvulling A (te downloaden op Brisware). Hierin staan de technische eisen waaraan een brandmeldinstallatie moet voldoen. o Publicatie certificatie van bestaande brandmeldinstallaties (te downloaden op In de publicatie is vastgelegd hoe bestaande brandmeldinstallaties te kunnen certificeren. o Certificatieschema brandmeldinstallaties (te downloaden op Hierin staan de verschillende certificatie trajecten beschreven. Een brandmeldinstallatie kan worden geëist vanuit de Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (het gebruiksbesluit). In bijlage 1 van het gebruiksbesluit staat bij elke gebruiksfunctie beschreven of er een brandmeldinstallatie wordt geëist. Een beknopte samenvatting van deze tabel is in bijlage 1 van dit document weergegeven. Pagina 10 van 21

11 3 Certificering in de praktijk 3.1 Wanneer moet een installatie gecertificeerd worden Alle brandmeldinstallaties die een verplichte rechtstreekse doormelding naar de Regionale Alarmcentrale (de RAC) van de brandweer hebben, dienen ook gecertificeerd te worden volgens de hiervoor aangewezen regeling. In bijlage 1 van het gebruiksbesluit staat bij elke gebruiksfunctie beschreven of er moet worden doorgemeld of niet. Een beknopte samenvatting van deze tabel is in bijlage 1 van dit document weergegeven. Indien er geen installatie geeist is conform het gebruiksbesluit en de gebruiker besluit toch om de installatie te laten doormelden naar de Regionale Alarmcentrale van de brandweer (de RAC), ook dan moet de installatie gecertificeerd worden. Dit geldt niet als de gebruiker de doormelding in deze situatie via de Particuliere Alarm Centrale (de PAC) doormeldt. 3.2 Er zijn twee typen certificaten Product certificaat in de regel. Inspectie certificaat bij uitzondering. Er zijn twee soorten certificatie trajecten. Product certificaat is conform de regeling brandmeldinstallaties. Hierbij geeft de certificatie instelling het certificaat af. Bij inspectie certificaat geeft de inspectie instelling het certificaat af. Het is ook mogelijk om een installatie bij oplevering te voorzien van een inspectie certificaat en bij handhaving te voorzien van een product certificaat. Op de site van het CCV is Het certificatieschema brandmeldinstallaties te downloaden. Hierin staat alle informatie beschreven over product certificeren en inspectie certificeren. Pagina 11 van 21

12 Hieronder is het schema van het certificeringstraject weergegeven. Omdat de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 in de kern een product certificatieregeling is, wordt alleen een certificaat gegeven op datgene wat het branddetectiebedrijf heeft geleverd. Pagina 12 van 21

13 Hieronder is een schematische opbouw van een brandmeldinstallatie weergegeven: Het certificaat volgens de regeling brandmeldinstallatie (BMI) is alleen hetgeen wat zich binnen de stippellijn bevindt. Het certificaat strekt zich dus niet uit over de stuurfuncties. Een inspectiebureau kijkt verder dan hetgeen wat zich binnen de stippellijn bevindt. Die beoordelen ook de stuurfuncties en bouwkundige aspecten die direct betrekking hebben op de brandmeldinstallatie en organisatorische aspecten, zoals het logboek. 3.3 Het certificatieproces Certificering van de brandmeldinstallatie is het volgens een vastgelegde procedure beoordelen of een product voldoet aan de criteria uit de betreffende regeling. De procedure leidt tot een certificaat van de brandmeldinstallatie. Op grond van de erkenning door de certificatie-instelling mag het erkend Branddetectiebedrijf een certificaat voor een brandmeldinstallatie uitgeven. Het erkend Branddetectiebedrijf toont hiermee aan de eisende partijen (bijvoorbeeld de brandweer, eindgebruiker, gemeente, verzekeringsmaatschappij) dat wordt beschikt over de kennis, vaardigheden en bedrijfsmiddelen om een gecertificeerde brandmeldinstallatie op te leveren. Pagina 13 van 21

14 Hieronder is een schematische opbouw van het certificatie traject weergegeven. De certificatie instelling besluit steekproefsgewijs een installatie te laten inspecteren. De kans op een inspectie hangt af van de inspectiefrequentie waarin het bouwwerk valt. In de regeling brandmeldinstallatie, welke te downloaden is op het CCV, staat in bijlage F de inspectiefrequentie beschreven. Ook in het Programma van Eisen (PvE) staat altijd beschreven in wel inspectiesegment de installatie valt. 3.4 (Onderscheid) certificatietraject bestaande installaties vs nieuwe installaties Het is mogelijk bestaande brandmeldinstallaties te certificeren. Het certificatieproces voor bestaande installaties is gelijk aan het proces van nieuwe installaties. De weg naar certificatie kan in de praktijk bij nieuwe installaties verschillend verlopen dan bij bestaande installaties, vandaar dat deze trajecten in de volgende twee paragrafen afzonderlijk behandeld worden Nieuwe installaties De uitgangspunten en prestatie-eisen voor de brandmeldinstallatie worden vastgelegd in een Programma van Eisen. De installatie wordt vervolgens gerealiseerd door erkende marktpartijen. Na afronding wordt er een Rapport van Oplevering opgesteld door het branddetectiebedrijf. Als de installatie is aangelegd conform het Programma van Eisen en het Rapport van Oplevering is volledig ingevuld en ondertekend, kan het branddetectiebedrijf het certificaat aanvragen bij de certificatie-instelling waarbij het branddetectiebedrijf is erkend. Na een procedurele controle door de certificatie-instelling wordt het certificaat afgegeven. Pagina 14 van 21

15 Bij nieuwe installaties zal over het algemeen nieuwe apparatuur, kabels etc worden gebruikt, die geheel aan de huidige regelgeving voldoen Bestaande installaties Bestaande installaties kunnen worden gecertificeerd als aan de certificatieprocedure is voldaan (Programma van eisen, erkende uitvoerende partijen) en als de apparatuur, kabels etc aan de huidige normen voldoet. De norm schrijft niet voor dat apparatuur, kabels etc op het moment van certificering nieuw moeten zijn. Strict volgens de regels is het binnen de huidige regeling Brandmeldinstallaties niet mogelijk om bestaande brandmeldinstallaties te certificeren. De reden is dat niet voldaan wordt aan de volgorde van de processtappen in het certificatietraject. Enkele branddetectiebedrijven werken om deze formele reden niet mee aan het certificeren van bestaande installaties. Er is door het CCV een publicatie op de regeling Brandmeldinstallaties gekomen die het wél mogelijk maakt om bestaande brandmeldinstallaties te certificeren. De publicatie regeling bestaande brandmeldinstallatie is te downloaden op het CCV ( Bij bestaande installaties kan het zijn dat de installatie nog voldoet. De toegepaste componenten hebben nog een geldig certificaat zoals vermeld in de NEN2535. Deze delen kunnen dus worden hergebruikt. Onderstaand is een opsomming van stappen die men moet doorlopen om een gecertificeerde installatie te krijgen. De uitgangspunten voor een brandmeldinstallatie zijn vastgelegd in een goedgekeurd Programma van Eisen (PvE). De eisende partij(en) (dit is de bevoegde autoriteit soms ook een eigenaar of gebruiker). Wie de eisende partij(en) zijn staat beschreven in het PvE. Vaststellen in hoeverre de installatie voldoet aan het Programma van eisen en de onderliggende normen. Handig instrument is het laten uitvoeren van een 0- inspectie door een inspectie-instelling. Het rapport geeft duidelijk aan welke delen (niet) voldoen aan de gestelde eisen. Op zoek gaan naar een erkend branddetectiebedrijf en een erkend installatiebedrijf die mee willen werken aan de certificering van een bestaande installatie. Zij moeten zich namelijk ook verantwoordelijke willen stellen voor het bestaande (over te nemen) deel. Indien er geen erkend bedrijf beschikbaar is, is het altijd mogelijk te certificeren volgens het traject van de inspectie instelling met een inspectie certificaat. Delen van de installatie die niet voldoen, aanpassen of vervangen (dit is afhankelijk van de leeftijd en staat van de installatie): o o o Bekabeling aanpassen of ontheffing aanvragen (b.v. over de kleur van de toegepaste bekabeling) Indien de melderperiferie nog voorzien is van geldig certificaat is alle OK, anders periferie vervangen. Hetzelfde geldt ook voor centrale apparatuur zoals de brandmeldcentrale en nevenpanelen (NCP erkende installateur + branddetectiebedrijf) Projectering aanpassen met melders en alarmgevers (erkende installateur + branddetectiebedrijf) Logboek aanvullen of vernieuwen (erkende installateur + branddetectiebedrijf) Rapport van Oplevering opstellen (branddetectiebedrijf) Certificaat aanvragen bij het de certificatie-instelling (branddetectiebedrijf) Pagina 15 van 21

16 3.5 Aanvullende eisen van de Rijksgebouwendienst en van de gebruiker De uitgangspunten voor een brandmeldinstallatie worden vastgelegd in het Programma van Eisen. Dit wordt opgesteld aan de hand van de eisen uit de norm en regelgeving. Bijvoorbeeld de bewakingsomvang van een installatie. In een aantal gevallen kan hiervan afgeweken worden. Vanuit het gelijkwaardigheidbeginsel in het Bouwbesluit kan er aanvullende detectie geëist worden. Bijvoorbeeld gedeeltelijke bewaking (melders in gangen en risicovolle ruimtes) in plaats van het minimaal vereiste, niet automatische bewaking (alleen handbrandmelders). Ook kan de rijksgebouwendienst voorstellen om een hogere bewakingsomvang te realiseren in verband met een hoge afbreukrisico bij calamiteiten (brand/rook) in bepaalde ruimten. Of een kostbare inventaris, bijvoorbeeld in een museum. Ook kan er bijvoorbeeld geëist / gewenst worden om brandmeldingen door te zetten naar de brandweer. Al deze afwijkingen ten opzichten van de minimum eisen of andere eisen vanuit de geldende norm en regelgeving moet worden vast gelegd in het Programma van Eisen Andere installaties in relatie met certificering Ontruimingsalarminstallatie Daar waar de overheid eisende partij is voor een brandmeldinstallatie, eist zij altijd eveneens een ontruimingsalarminstallatie (zie gebruiksbesluit). Het gaat tenslotte om de veiligheid voor de mens, en dus is een tijdige en geordende ontruiming van groot belang. Ontruimingsalarminstallaties zijn op dit moment alleen certificeerbaar door inspectie instellingen. Dit is echter geen wettelijke eis. Rookbeheersingsinstallatie Rookbeheersingsinstallaties worden om diverse redenen toegepast, onder andere in het kader van ontruiming. Er zijn twee soorten rookbeheersingsinstallaties: rook- en warmte-afvoerinstallaties (RWA) en overdrukinstallaties. RWA-installaties zorgen er voor dat er een rookvrije laag is, waardoor gericht vluchten mogelijk blijft en het gebouw niet instort. Overdrukinstallaties worden in trappenhuizen gebruikt om deze rookvrij te houden. Voor deze installaties bestaat momenteel een certificatieregeling (Regeling Rookbeheersingssystemen 2002), maar deze regeling wordt door belangrijke 'stakeholders' niet ondersteund en zeer beperkt uitgevoerd. Stationaire blusinstallatie Stationaire blusinstallaties worden door de overheid vaak voorgeschreven in het kader van een gelijkwaardige beveiliging. Dit betekent dat een (deel van een) gebouw niet voldoet aan het Bouwbesluit, en de stationaire blusinstallatie (bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie of een rook- en warmte-afvoerinstallatie) wordt aangebracht om tot een gelijkwaardig brandveiligheidsniveau te komen. Voorbeelden van stationaire blusinstallaties zijn sprinklerinstallaties, waternevelinstallaties en blusgasinstallaties. Voor deze installaties is er een certificatieregeling: LPS1233. Deze regeling wordt uitgevoerd door LPCB. Opmerking 1 Ontruimingsalarminstallaties, rookbeheersingsinstallaties en stationaire blusinstallaties kunnen geactiveerd worden vanuit een brandmeldinstallatie. Signalen uit deze installaties (alarm, storing) worden vaak via de brandmeldcentrale (door)gemeld. Brandbeveiligingsinstallaties zijn dus bijna altijd aan elkaar gekoppeld. Hierdoor wordt het nog lastiger om vast te stellen wat er precies gecertificeerd wordt en door wie dit gebeurt. Pagina 16 van 21

17 3.6 Valkuilen in de praktijk en obstakels voor certificering Nieuwe installaties In deze situatie kan het zijn dat er een nieuwe installatie in een nieuw aangehuurd gebouw wordt gerealiseerd of dat de installatie compleet vervangen wordt. Een valkuil hierbij is dat het Programma van Eisen (PvE) in een te laat stadium wordt opgesteld. Soms zelfs als de installatie al voltooid is. Dit is niet volgens de afgesproken regels maar komt nog wel eens voor. Er zal dan alsnog een PvE opgesteld moeten worden. Het PvE gaat vervolgens ter goedkeuring naar de brandweer. In dit traject kunnen er nieuwe eisen op tafel komen, deze eisen zullen vervolgens alsnog gerealiseerd moeten worden. Het is dus van belang om tijdig een PvE op te (laten) stellen en deze goed te laten keuren Bestaande installaties Het certificaat bij de toegepaste componenten (componenten certificaat) is verlopen. Dit is vaak het geval bij oude installaties, bij de leverancier van de installaties kan nagevraagd worden of de componenten nog een geldig certificaat hebben. Als dit niet het geval is dan moet worden aangetoond dat de componenten van de brandmeldinstallatie bij oplevering was voorzien van een componenten certificaat. Uitvoering van de stuurstroomkabels of kabel tussen de brandmeldcentrale en andere centrale delen is niet conform de NEN2535. De installatiekabel moet vervangen worden of er moet in het PvE vastgelegd worden dat er afgeweken wordt. Er is voor de in de norm genoemde bekabeling geen functiebehoud gerealiseerd. Functiebehoud kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. De bekabeling zelf is functiebehoud, 30 minuten brandwerend. Er is een gecertificeerde sprinklerinstallatie in het gehele gebouw aanwezig. Of de bekabeling is in een ringleiding over verschillende brandcompartimenten uitgevoerd. In de NPR 2576 staan alle eisen beschreven over de bekabeling en functiebehoud. Indien er in het gebouw bekabeling zonder functiebehoud is toegepast moet de bekabeling worden vervangen of er moet in het PvE vastgelegd worden dat er afgeweken wordt. De uitgangspunten zijn nooit vastgelegd in een Programma van eisen of komen niet meer overeen met het bestaande Programma van eisen. Na technisch onderzoek door een branddetectiebedrijf of inspectie-instelling (0-inspectie) kan opnieuw een PvE worden opgesteld, of het bestaande Programma van eisen worden aangepast, vaak wordt dan een Nota van Aanvulingen (NvA) geschreven. Bepaalde technische eisen zijn niet uitvoerbaar (bijvoorbeeld in een monumentaal pand) conform de norm. Op dat moment moet in overleg met alle betrokkenen een gelijkwaardige oplossing worden gevonden, en inclusief onderbouwing worden vastgelegd. Onduidelijkheid waar ontheffing voor verkregen kan worden. Dit is afhankelijk van diverse factoren, hier zal in overleg met de brandweer naar gekeken moeten worden. Ontheffingen net als gelijkwaardige oplossingen onderbouwd documenteren. Pagina 17 van 21

18 Wie is de kartrekker voor het certificeren van de installatie. Dit kunnen de rijksgebouwendienst, de gebruiker of de verhurende partij zijn (afhankelijk van het contract met de verhuurder). Opmerking 1 Zie de opmerking hierboven; niet te snel naar het middel 'ontheffing' grijpen of afwijkingen accepteren Gecombineerde installaties Stel: in een gebouw wordt zowel een brandmeldinstallatie als een automatische blusinstallatie (bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie) gerealiseerd. Uit kostenoverwegingen worden de beide centrales gecombineerd of geïntegreerd. Bij gecombineerde installaties worden meestal twee certificatie trajecten gevolgd. De brandmeldinstallatie conform de regeling brandmeldinstallaties. De sprinklerinstallatie conform de regeling LPS1233. Bij geïntegreerde installaties wordt meestal de gehele installatie conform de regeling LPS1233 gecertificeerd Erkende bedrijven Op staan alle erkende bedrijven weergegeven Inspecties Om bovengenoemde redenen kunnen brandmeldinstallaties soms niet worden gecertificeerd. In dat geval kan altijd op basis van een inspectie worden vastgesteld dat de brandmeldinstallatie aan de gestelde normen voldoet. Dit leidt dan tot een inspectierapport met een positieve conclusie. Wel is het zo dat de inspectie-instelling ook kijkt of de stuurfuncties functioneel zijn3. Belangrijke stuurfuncties die niet juist functioneren kunnen tot een negatieve conclusie leiden. 3.7 Hoe lang is een certificaat geldig? Het afgegeven certificaat voor de brandmeldinstallatie heeft een beperkte geldigheidsduur (1 jaar), zodat periodiek moet worden aangetoond dat de installatie nog aan het door alle partijen erkende Programma van Eisen voldoet. Het periodiek beheren en onderhouden is een noodzakelijk onderdeel van de certificatie (NEN ). Het erkend branddetectiebedrijf verstrekt na het jaarlijkse onderhoud een Rapport van Onderhoud, dit rapport wordt verzonden naar de certificatie-instelling. Als de installatie nog voldoet dan kan op basis van het Rapport van Onderhoud via de certificatie-instelling het branddetectiebedrijf het certificaat verlenen. 3 Zie punt 1.3.1, opmerking 3: bij certificering conform de Regeling brandmeldinstallaties 2002 vallen de stuurfuncties niet onder het certificaat. Pagina 18 van 21

19 4 Hoe ziet de toekomst eruit? Bij de huidige installaties kom je voornamelijk het certificatietraject volgens product certificering tegen. In de toekomst zal ook vaker inspectie certificering worden gebruikt. Er zijn diverse certificaten omtrent de brandmeldinstallatie beschikbaar. Dit leidt nogal eens tot verwarring. Een overzicht van verschillende certificaten is hieronder weergegeven: Componenten certificaat: Dit geeft aan of de toegepaste componenten voorzien zijn van een gelden EN-54 keurmerk. Product certificaat: Hiermee geeft het branddetectiebedrijf aan dat de installatie volgens de regeling brandmeldinstallatie is goedgekeurd. Installatie certificaat: Hiermee geeft de certificatie instelling een verkaring af dat het branddetectiebedrijf, installatiebedrijf of onderhoudsbedrijf erkend is. Onderhouds certificaat: Een product certificaat kan alleen bij oplevering worden afgegeven. Zodra een installatie wordt onderhouden, wordt jaarlijks een onderhouds certificaat afgegeven. Inspectie certificaat: Hiermee geeft de inspectie instelling aan dat de installatie volgens de uitgangspunten en normen is aangelegd. In het certificatieschema brandmeldinstallatie, welke te downloaden is op de site van het CCV is meer informatie te vinden over het certificatie traject. Pagina 19 van 21

20 Bijlage 1: aanwezigheid en omvang van installaties In bijlage 1 van het gebruiksbesluit staat bij elke gebruiksfunctie beschreven of een brandmeldinstallatie vereist is, welke bewakings omvang vereist is en of doormelding vereist is. Een beknopte samenvatting van deze bijlage is hieronder weergegeven. Gebruiksfunctie Leden van toepassing Grenswaarden Omvang van de bewaking Artikel Lid 1a 1b 1c 1d 1a 1b 1c 2 2 Bijeenkomstfunctie bijeenkomstfunctie niet zijnde de bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport * * * * * * - * * - * * - * * * 3 Celfunctie * * * - V * * 5 Industriefunctie industriefunctie niet zijnde een lichte industriefunctie * * * * * * - - * Overige industriefunctie Kantoorfunctie * * * * * * - - * * - * 11 Overige gebruiksfunctie Pagina 20 van 21

21 overige besloten gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen * * * * * * * Legenda: - : dit lid is niet van toepassing * : het hele artikel is van toepassing > : alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde ÿ : alle waarden kleiner of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde Pagina 21 van 21

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Certificering in Wet en Regelgeving Oude situatie (Gebruiksbesluit) Situatie vanaf 2012 (Bouwbesluit

Nadere informatie

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Siemens Nederland Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Restricted Siemens Nederland 2015 All rights reserved. www.siemens.nl Laat ik mij eerst even voorstellen.. Siemens Nederland N.V.

Nadere informatie

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties Certificering en inspectie Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties 1 Certificering en inspectie Behandeling van volgende punten: Relatie met de regelgeving Samenhang tussen certificatie-

Nadere informatie

STOOM en certificering

STOOM en certificering STOOM en certificering Nationale kennisdag brandpreventie Inhoud Even voorstellen STOOM Gevolgen bouwbesluit 2012 + technische oplossingen Wettelijke basis certificering Certificatie Inspectie Beoordeling

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld

Nadere informatie

De Regeling UPD opsteller

De Regeling UPD opsteller De Regeling UPD opsteller Opstellen van Uitgangspuntendocumenten en IPB s ASPO 28 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud 1. Kennismaking met LPCB Nederland 2. Wat zijn UPD s en IPB s? 3. Waarom

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie Object : Pathé Nederland B.V. Vijzelstraat 15, 1017 HD AMSTERDAM Opdrachtgever PvE : Pathé Nederland B.V. Postbus 75948 1070 AX AMSTERDAM Document opgesteld door : Ad (A.M.J.) Mol Datum document : 15 september

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 5. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchtroute woning door ijssalon Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, monument, woning, winkel, handhaving, bestaande bouw, vluchtroute, BMI : Status: Definitief Beschrijving

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Welkom bij Solar tps brandmelding. September 24, 2012

Welkom bij Solar tps brandmelding. September 24, 2012 Welkom bij Solar tps brandmelding 1 Bouwbesluit 2012 wijzigingen gebouwfunctie door Raymond Cremer PvE- opsteller Adjunct Hoofdbrandmeester BB2012 / Bijlage 1 3 BB2012 / Bijlage 1 Criterium aantal bouwlagen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld door Document nummer

Nadere informatie

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3.

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3. Handleiding Programma van Eisen Dit model Programma van Eisen vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het Programma van Eisen is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam : OTT Hoofddorp Adres : Arnolduspark 4 te Hoofddorp Woonplaats : Hoofddorp Projectnummer: 0014-A-01-Gerssen-OTT Hoofddorp 1.

Nadere informatie

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n CCV Inspectieschema s brandbeveiliging Spreker namens R2B Inspecties B.V. P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE Introductie P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE R2B Inspecties B.V., Zaltbommel

Nadere informatie

Soetendaalseweg 68 70, Rotterdam. Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie

Soetendaalseweg 68 70, Rotterdam. Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie Soetendaalseweg 68 70, Rotterdam Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Kinderopvang Ikke Ook Erbij BV 2011 Colofon Rapportnummer 2011/kdv/P101 Plaats en datum Elst, 20 januari 2011 Versie 1.1 Status

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

Bestaande ontruimingsalarminstallaties

Bestaande ontruimingsalarminstallaties Rijnstraat 8 Postbus 20952 2500 EZ Den Haag Bestaande ontruimingsalarminstallaties Instructie Versie 1.0 Status Definitief Contactpersoon T 0800-899 1103 info.infofoon @rgd.minbzk.nl Betreft Bestaande

Nadere informatie

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie

Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie Programma van Eisen Ontruimingsalarminstallatie Rivas Blok D Den Briel 1, 3351 HB Papendrecht Documentnummer PvE 60.16.386.0_O1.1 Het PvE is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens

Nadere informatie

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging Brandveilig met Solar Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging 1 Wijzigingen in het Bouwbesluit (Hfst 6 brandveiligheid) 2 Opleveren BMI met de nieuwe CCV- certificatieschema s 3 Uw voordelen Met het Solar

Nadere informatie

CCV-PUBLICATIE TOEPASSING PRODUCTCERTIFICATIE EN INSPECTIE BIJ BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN

CCV-PUBLICATIE TOEPASSING PRODUCTCERTIFICATIE EN INSPECTIE BIJ BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN CCV-PULICATIE TOEPASSING PRODUCTCERTIFICATIE EN INSPECTIE IJ RANDEVEILIGINGSSYSTEMEN Versie : 1.0 van 6 april 2009 Publicatiedatum: 6 april 2009 Ingangsdatum: 6 april 2009 Dit document wordt uitgegeven

Nadere informatie

Programma van Eisen HANDLEIDING

Programma van Eisen HANDLEIDING HANDLEIDING Dit model Programma van en vormt een onderdeel van het Certificatieschema Brandmeldinstallaties:2011. Het Programma van en is bedoeld voor de PvE- opsteller, conform het vernoemde Certificatieschema.

Nadere informatie

CERTIFICATIE VAN BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIES (BMI S)

CERTIFICATIE VAN BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIES (BMI S) CERTIFICATIE VAN BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIES (BMI S) Publicatiedatum: 24 februari 2011 Ingangsdatum: 1 oktober 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN Pagina 2/21 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Programma van en Brandmeldinstallatie Rivas Blok B Den Briel 23, 3351 HB Papendrecht Documentnummer PvE 60.16.156.0_B1.2 Programma van en Brandmeldinstallatie Het PvE is onderverdeeld in een drietal blokken,

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BEM ZK Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat LM Steenbergen

PROGRAMMA VAN EISEN BEM ZK Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat LM Steenbergen BEM1303967 gemeente Steenbergen PROGRAMMA VAN EISEN Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 11-09-2013 ZK13000730 Omgevingsmanager Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat 30 4651 LM

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Programma van Eisen. Handleiding

Programma van Eisen. Handleiding Handleiding Dit model vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde regeling. De PvE-opsteller is vrij om dit model, in overleg

Nadere informatie

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011 Zaaksdossier:: O-000287 OLO: 11 mei 2011 Doc.ond.: 11.004109: Aanvraag omgevingsvergunning-rapport Product: Bouwen, Melding brandveilig gebruik, Toestemming brandveilig gebruik Beh. : Pb/WABO Programma

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT VAN OPLEVERING Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)en Rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT VAN OPLEVERING Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)en Rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)en Rookbeheersingsinstallaties in parkeergarages (Nieuwbouw) Versie: 18-10-2010 Pagina 1 van 12 Rapport van Oplevering

Nadere informatie

Certificering Brandveiligheid

Certificering Brandveiligheid Certificering Brandveiligheid Inleider: Ronald van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie,

Nadere informatie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie Inhoud Voorwoord 5 1 Beheer Brandmeldinstallaties 7 1.1 Wet- en regelgeving 7 1.2 Normering 9 1.3 Certificering van Brandmeldinstallaties 11 1.4 Onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties 13 1.5 Verwijzingen

Nadere informatie

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit 3 Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, juli 2015 Bij deze kennispublicatie hoort ook het online

Nadere informatie

NVBR Certificatie van Brandbeveiligingssystemen

NVBR Certificatie van Brandbeveiligingssystemen NVBR Certificatie van Brandbeveiligingssystemen Voorwoord De brandweer heeft een belangrijke taak als het gaat om het borgen van veiligheid. Dat geldt zeker ook in situaties waarbij de kwaliteit van brandbeveiligingssystemen

Nadere informatie

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen 5 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Naam : VSO-De Hoge Brug Adres : Hillegondastraat 23-25 PC/Woonplaats : 3051PA Rotterdam Bedrijf : Opsteller: Documentnummer:

Nadere informatie

Programma van Eisen. Blok 2 Eisen: De paragraafnummers in dit model PvE, verwijzen naar de desbetreffende paragrafen van de onderhavige norm.

Programma van Eisen. Blok 2 Eisen: De paragraafnummers in dit model PvE, verwijzen naar de desbetreffende paragrafen van de onderhavige norm. Opbouw Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3. Goedkeuring Blok 1 Gegevens: Het blok Gegevens bevat algemene informatie die nodig is om een beeld

Nadere informatie

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES REGELING BRANDMELDINSTALLATIES BMI:2002 Heruitgave : 6 juli 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD BMI:2002 Pagina 2/37 De Regeling Brandmeldinstallaties is een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem,

Nadere informatie

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 verplicht vanaf 1 maart 2013 Vanaf 1 maart dient voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere brandveiligheidsinstallaties.

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller De Theorie en de Praktijk Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: René Leijzer, LPCB Nederland De Regeling UPD

Nadere informatie

Programma van Eisen. Handleiding

Programma van Eisen. Handleiding Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Hardinxveld Giessendam van Handleiding 1 augustus 2017 Coördinator Klant Contact Centrum Dit Programma van en vormt een onderdeel van de CCV-certificatieschema

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Documentnaam: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Pagina: 1 van 9 1. Gegevens Documentnummer: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Datum opmaak: 27-11-2015 PvE-opsteller Certificaat vereist Bouwwerk: Doel installatie Bouwvergunning:

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Logboek Brandmeldinstallatie

Logboek Brandmeldinstallatie Logboek Brandmeldinstallatie Projectnaam + plaatsnaam Notifier NF30 Inhoud 1) Inleiding 2) Verklaring ingebruikstelling 3) Belangrijke personen / Doormeldingen 4) Tijdschema maandelijkse testen 5) Alarm

Nadere informatie

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland

LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland LPS 1233 - Certificatie van vastopgestelde brandbeveiligingssystemen in Nederland Huib Timmerman LPCB ROADSHOW LPS-1233 2006 Programma Historie van certificeren sprinkler- en overige blussystemen in Nederland

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01 Naam: Betreft: Opgesteld door: Contactpersoon: Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie P.C.J. Buijs BJH installatietechniek

Nadere informatie

RAPPORT VAN ONDERHOUD. Brandmeldsystemen

RAPPORT VAN ONDERHOUD. Brandmeldsystemen RAPPORT VAN ONDERHOUD Brandmeldsystemen. Branddetectiebedrijf en Brandmeldonderhoudsbedrijf Pagina: 1 van 9 1. Gegevens Naam: Straat: Plaatsnaam: Eigenaar / gebruiker: Naam: Straat: Plaatsnaam: Leger des

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI 1. Gegevens De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer: 10496EVB20130114 Datum opmaak: 29 mei 2015, Opsteller van het PVE: Naam: E. van Bijsteren Adres: Overveld 21

Nadere informatie

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010 Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Uitgave: 01 februari 2011 VEBON Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek.

Service en onderhoud. Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Service en onderhoud Wat ons betreft begint service en onderhoud al bij het nadenken over de techniek. Erkend installatie- en onderhoudsbedrijf voor sprinklers en brandmeldinstallaties Eén aanspreekpunt

Nadere informatie

Eind- en toetstermen BMI

Eind- en toetstermen BMI Eind- en toetstermen BMI CertoPlan B.V. Postbus 510 3430 AM NIEUWEGEIN Nevelgaarde 50 3436 ZZ NIEUWEGEIN Telefoon +31 (0)88 998 3030 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl 2009 1 / 12 EIND-

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallaties

Programma van Eisen Brandmeldinstallaties Documentnaam: PVE KCAP Kooiplein plandeel fase 5a+b te Leiden Pagina: 1 van 11 Documentnummer: PVE Ontruiming: PVE-BMI-FRA-2013-06-002 PVE-ONT-FRA-2013-06-002 Datum opmaak: 10-6-2013 aangepast 19-2-2014

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE (NEN2535) ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE (NEN2575)

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE (NEN2535) ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE (NEN2575) PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE (NEN2535) En ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE (NEN2575) Object : Naam: Adres: Stroeerdijk 1 : 1777 PG Hippolytushoef Document opsteller : Weveko Brandbeveiliging B.V.

Nadere informatie

Rapport van Onderhoud Brandmeld- & Ontruiminginstallatie

Rapport van Onderhoud Brandmeld- & Ontruiminginstallatie Handleiding Dit model vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties januari 2002. Het Rapport van Onderhoud is bedoeld voor gecertificeerde branddetectiebedrijven, conform de vernoemde regeling.

Nadere informatie

De weerbarstigheid van de praktijk

De weerbarstigheid van de praktijk Themadag Brandpreventieforum 14 mei 2009 Normering en certificering van brandbeveiliging De weerbarstigheid van de praktijk Bertwin van Setten Landelijk Netwerk Brandpreventie Cluster Kennis & Kwaliteit

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING Technisch bulletin 65 datum 23 april 2008 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 INLEIDING Dit Technisch Bulletin gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek

Nadere informatie

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden

Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Regionale Commissie Bouwen en Infrastructuur Regio Haaglanden Brandveiligheid in automatische (ondergrondse) parkeergarages Jan Brekelmans Veiligheidsregio Haaglanden November 2009 Versie 5 november 2009

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

Ongecontroleerde kopie

Ongecontroleerde kopie REGELING ROOKBEHEERSINGSYSTEMEN 2002 De tekst van Regeling Rookbeheersingsystemen april 2002 wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van NCP Certificatie B.V., Postbus 182, 3720 AD Bilthoven. NCP Certificatie

Nadere informatie

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 Inleiding Dit Memorandum gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek van dit Memorandum mogen pas

Nadere informatie

A.1 Uitgangspunten en opbouw van het PvE

A.1 Uitgangspunten en opbouw van het PvE A.1 Uitgangspunten en opbouw van het PvE A.1.1 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten moeten in het PvE worden vastgelegd: a) het type ontruimingssignaal; b) de wijze van activering; c) het ontruimingsgebied;

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen 6 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie in

Nadere informatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie

Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Eenduidigheid t.a.v. het resetten van de doormelding c.q. brandmeldinstallatie Opdrachtgever: Brandweer Nederland Voor: Risicobeheersing en Incidentbestrijding Opstellers: projectgroep bewustzijnbevordering

Nadere informatie

Nota van Aanvulling nummer A.1 op: Programma van Eisen nummer NCP Brandmeldinstallatie. Rafaly B.V. Hoofdweg NA Rilland

Nota van Aanvulling nummer A.1 op: Programma van Eisen nummer NCP Brandmeldinstallatie. Rafaly B.V. Hoofdweg NA Rilland nummer 101850.A.1 op: Programma van Eisen nummer NCP187-11-08-23-001. Brandmeldinstallatie Rafaly B.V. Hoofdweg 60 4411NA Rilland Ebweg 10 2991 LT Barendrecht Postbus 445 2990 AK Barendrecht Telefoon:

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC

Protocol Automatische Branddoormelding. via PAC naar RAC Protocol Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC Versie 2 1 februari 2014 VEBON 2014 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Harrie Heemskerk. Gebruiksbesluit komt e[ nu de erkennings- en certificeringsregelingen nog

Harrie Heemskerk. Gebruiksbesluit komt e[ nu de erkennings- en certificeringsregelingen nog De elektrotechnische installatie in een gebouw kan een bron van gevaar vormen. Regelmatig wordt hij aangewezen als de oorzaak van brand, daarnaast bestaat er het risico van aanraking en elektrische schok.

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Sprinklermeldinstallatie in plaats van brandmeldinstallatie Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, bestaande bouw, gelijkwaardigheid, handhaving, sprinkler, BMI : Status: Definitief

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE) branddetectie

Programma van Eisen (PvE) branddetectie Programma van Eisen (PvE) branddetectie Project Adres : Zorgkwekerij Paradijsvogelbloem : Paradijsweg 4 2461 TM Ter Aar Branddetectiebedrijf : Solar Nederland BV Adres : Effect 5 6921RG Duiven Erkenning

Nadere informatie

Certificering brandveiligheidsinstallaties. Nico Kluwen, EFPC

Certificering brandveiligheidsinstallaties. Nico Kluwen, EFPC Certificering brandveiligheidsinstallaties Nico Kluwen, EFPC Certificering brandveiligheid 1. Het was verwarrend en moeilijk uit te leggen 2. Geen eenduidigheid 3. Jarenlange discussies 4. Wordt het beter?

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder.

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder. Logboek In dit logboek dient door de beheerder (Opgeleid Persoon) en het Branddetectiebedrijf (Deskundig Persoon) s wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie, zoals alarmmeldingen, storingen, uitgevoerde

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Programma van en Brandmeldinstallatie Zorgcentrum Maria Oord Hansweert Documentnummer 133.2.2134 PvE BMI A.3 Model PvE A.3.1 Gegevens De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer:

Nadere informatie

A.3 Model PvE BEM

A.3 Model PvE BEM A.3 Model PvE BEM1502765 A.3.1 Gegevens gemeente Steenbergen De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer: 215164 Datum opmaak: 12 maart 2015 / C1 juni 2010 Opsteller

Nadere informatie

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen. Erkenningsnummer: 7535-0175 Pagina: 1 van 11 1. Gegevens Documentnummer: PVE17041203APO Datum opmaak: 14-04-2017 PvE-opsteller

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning De invloed van de nieuwe productcertificatieschema s. 5 september 2012 - Brandmeld

De nieuwe weg naar erkenning De invloed van de nieuwe productcertificatieschema s. 5 september 2012 - Brandmeld De nieuwe weg naar erkenning De invloed van de nieuwe productcertificatieschema s 5 september 2012 - Brandmeld De nieuwe weg naar erkenning Opening / Algemeen / Doel seminar Seminar Brandmeld 5 september

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. Kreekweg AZ Vlaardingen, Postbus AG Vlaardingen

PROGRAMMA VAN EISEN. Kreekweg AZ Vlaardingen, Postbus AG Vlaardingen BEM1303967 gemeente Steenbergen PROGRAMMA VAN EISEN BEM 1304269 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. 11-09-2013 nr.(s) ZK13000730 Omgevingsmanager 40 Behorend bij de installatie: Ouderenzorg

Nadere informatie

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema).

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom Toelichting wordt

Nadere informatie

Ascom trainingsoverzicht 2017

Ascom trainingsoverzicht 2017 Ascom trainingsoverzicht 2017 Een calamiteit als brand is dermate ingrijpend, dat het van levensbelang is een zo vroeg mogelijke detectie van brand te laten plaatsvinden, immers elke seconde telt! Een

Nadere informatie

Programma van Eisen. Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller. Inspectiefrequentie: Bouwwerk:

Programma van Eisen. Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller. Inspectiefrequentie: Bouwwerk: Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller Inspectiefrequentie: Bouwwerk: Bouwvergunning: Gebruiksvergunning: Eigenaar / Beheerder: Eisende partij(en): Branddetectiebedrijf: Installatiebedrijf: Onderhoudsbedrijf:

Nadere informatie

Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Programma van Eisen brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Programma van Eisen nr. 2484-11-P22-02 26 mei 2017 The Base Parkeergarage P22, Schiphol Adres: The Base Parkeergarage P22 Schiphol Betreft:

Nadere informatie

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;,

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~p.,;, Gemeente Lansingerland 011nkomende Post d.d. 11/10/2011 Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;, Documentnummer: Datum opmaak: 18-08-2011 PvE-opsteller Adres: Batavenweg 13, 5349 BC, Oss Inspectiefrequentie:

Nadere informatie