Eind- en toetstermen BMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eind- en toetstermen BMI"

Transcriptie

1 Eind- en toetstermen BMI CertoPlan B.V. Postbus AM NIEUWEGEIN Nevelgaarde ZZ NIEUWEGEIN Telefoon +31 (0) Website Mail / 12

2 EIND- EN TOETSTERMEN INSTALLATIEDESKUNDIGE BRANDMELDINSTALLATIES Eindtermen De kandidaat dient: Brandveiligheid A. Globale kennis te hebben van de grondbeginselen van brand, branduitbreiding en rookverspreiding, alsmede de beveiliging daartegen; Techniek B. Componenten van brandmeldsystemen te herkennen en de toepassing hiervan te kennen; Normering C. Kennis te hebben van de normering op het gebied van het installeren van brandmeldinstallaties (de relevante gedeelten uit NEN 2535); Uitvoering D. Uitgebreide kennis te hebben van en vakbekwaamheid te hebben in het installeren van brandmeldinstallaties. CertoPlan, april / 12

3 Toetstermen De kandidaat: A. Brandveiligheid A.1 kent de factoren van de verbrandingsvijfhoek en hun rol bij het verbrandingsproces; A.2 kan de 3 O s benoemen A.3 kan de 3 typen voorzieningen noemen A.4 kan voorbeelden geven van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen en organisatorische maatregelen, gericht op het voorkomen van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen en schade bij brand en het bestrijden van brand; A.5 kan aangeven hoe een brand verloopt; A.6 kan aangeven wat de gevaaraspecten van rook zijn. B. Techniek B.1 kan een tekstpaneel, een alfanumeriek display en een geografisch brandweerpaneel herkennen; B.2 kan aangeven wat het doel is van een brandweerpaneel; B.3 kan aangeven in welke gevallen een geografisch paneel nodig kan zijn; B.4 kan aangeven wat het doel is van een brandmeldcentrale; B.5 kan aangeven dat een brandmeldcentrale moet voldoen aan NEN-EN 54-2 B.6 kan aangeven wat het werkingsprincipe en wat de toepassing is van de verschillende typen thermische melders, rookmelders en vlammenmelders; B.7 kan aangeven wat wordt verstaan onder primaire energievoorziening en noodstroomvoorziening (of secundaire energievoorziening). C. Normering Nog niet nader uitgewerkt. D. Uitvoering D.1 kan aangeven wat wordt verstaan onder een prestatie-eis aan een brandmeldinstallatie en hier voorbeelden van noemen. D.2 kan aangeven hoe het totale traject dat leidt tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie eruit ziet en wat de verantwoordelijkheid van het brandmeldinstallatiebedrijf hierin is; D.3 kan tekeningen en blokschema s, zoals deze worden geleverd door het branddetectiebedrijf lezen en interpreteren; D.4 kan bekabelingschema s maken gegeven een tekening waarop de melders staan aangegeven; D.5 kan aangeven wat wordt verstaan onder de omvang van een brandmeldinstallatie en de verschillende mogelijkheden noemen; D.6 kan de begrippen detectiezone, meldergroep en melderlus omschrijven; D.7 kan de begrippen alarmeringszone en stuurzone omschrijven; D.8 kan aangeven aan welke eisen gesteld zijn aan de energievoorziening, de verlichting en de achtergrondgeluiden van de ruimte waarin de brandmeldcentrale of een brandweerpaneel is opgesteld; D.9 aangeven aan welke eisen de plaats waar de brandmeldcentrale, het geografisch paneel of het brandweerpaneel is opgesteld moet voldoen; D.10 kan gegeven de projectie van het branddetectiebedrijf, op basis van de ter plaatse geconstateerde bouwkundige situatie de afwijkingen van de projectie herkennen; D.11 kan gegeven de projectie van het branddetectiebedrijf en de ter plaatse geconstateerde afwijkingen de plaats van de puntmelders bepalen in standaardruimten zoals deze zijn gedefinieerd in de NEN 2535; CertoPlan april

4 D.12 gegeven de projectie van het branddetectiebedrijf en de ter plaatse geconstateerde afwijkingen in gecompliceerde gevallen een juiste melding doen aan het branddetectiebedrijf; D.13 kan tekeningen van de gerealiseerde installatie maken; D.14 kan het branddetectiebedrijf informeren over wijzigingen tijdens de bouw die relevant zijn voor de brandmeldinstallatie gelet op het Programma van Eisen; D.15 kan aangeven aan welke eisen de elektrische installatie van een brandmeldinstallatie moet voldoen bij aansluiting van de brandmeldinstallatie op het openbare elektriciteitsnet; D.16 kan aangeven aan welke elektrische en mechanische eigenschappen de in de brandmeldinstallatie toegepaste kabel moet voldoen; D.17 kan aangeven hoe de kabels en de leidingen ten behoeve van een brandmeldinstallatie moeten worden aangelegd; D.18 kan aangeven op welke wijze onderlinge beïnvloeding (EMC) tussen de brandmeldinstallatie en andere installaties moet worden voorkomen; D.19 kan aangeven hoe en op welke plaats de kabels, behorende tot de brandmeldinstallatie, gemerkt moeten zijn; D.20 kan aangeven waar lassen zijn toegestaan en waaraan deze moeten voldoen; D.21 aangeven hoe klemmenkasten, behorende tot de brandmeldinstallatie, gemerkt moeten worden; D.22 kan aangeven waarop moet worden gelet wanneer de bekabeling als een ringleiding wordt uitgevoerd; D.23 kan aangeven waarom NEN 2535 aangeeft dat er afdoende maatregelen moeten worden genomen voor een overspanningbeveiliging; D.24 kan aangeven welke maatregelen genomen moeten worden voor overspanningbeveiliging; D.25 kan aangeven wat wordt verstaan onder functiebehoud van kabels; D.26 kan voorbeelden noemen van verbindingen die na een brandmelding gedurende minimaal 30 minuten hun functie moeten behouden; D.27 kan voorbeelden noemen van mogelijkheden om dergelijke verbindingen (30 min. functiebehoud) te realiseren; D.28 kan aangeven wat voor eisen er gesteld worden aan bekabeling die bestemd is voor doormelden en sturingen; D.29 kan aangeven op welke manier men kan bepalen of een sturing functioneert. CertoPlan april

5 EIND- EN TOETSTERMEN PROJECTERINGSDESKUNDIGE BRANDMELDINSTALLATIES Eindtermen De kandidaat dient: Algemeen A. Op grond van gebleken theoretische en praktische kennis ter zake, brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften betrekking hebbend op elektronische branddetectie en brandmelding, in staat te zijn tot het zelfstandig overeenkomstig de voorschriften ontwerpen en projecteren van een brandmeldinstallatie. Brandveiligheid B. Uitgebreide kennis te hebben van het verschijnsel brand, brandoorzaken, brandgedrag van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, branduitbreiding en rookverspreiding. Voorts van de brandrisicobeoordeling en de in relatie hiermee te nemen maatregelen. Techniek C. Uitgebreide kennis te hebben van de hedendaagse techniek op het gebied van automatische brandmeldsystemen en -apparatuur en de toepassing hiervan. Projectie D. Uitgebreide kennis te hebben van de projectering van brandmeldsystemen in verschillende soorten gebouwen, overeenkomstig geldende nationale en Europese normen en voorschriften. Bouwkundig E. Kennis te hebben van de bouwkunde in relatie tot brandveiligheid en de samenhang tussen structuur, vorm en bouwkundige uitvoering van een gebouw en de in een gebouw aan te brengen passieve en actieve brandveiligheidsvoorzieningen. Brandbeveiligingsinstallaties F. Kennis te hebben van de verschillende passieve en actieve brandveiligheidsvoorzieningen en de eventuele aansturing van dit soort voorzieningen door de brandmeldinstallatie. Normering en regelgeving G. Kennis te hebben van de normering op het gebied van de brandveiligheid, zowel nationaal (NEN) als internationaal (CEN). Voorts van de regels die overheid en verzekeraars stellen op het gebied van de brandveiligheid. Uitvoering H. Toezicht te kunnen uitoefenen op de installatiewerkzaamheden en deze te kunnen begeleiden, alsmede kennis te hebben van de procedures van de inbedrijfstelling. Onderhoud I. Kennis te hebben van het noodzakelijke onderhoud en in een onderhoudsschema vast te kunnen leggen welk onderhoud dient te worden uitgevoerd. CertoPlan april

6 Toetstermen Achter de toetsterm is tussen haakjes aangegeven op welke eindtermen de betreffende toetsterm betrekking heeft alsmede het niveau waarop gevraagd kan worden (K= kennis, I = inzicht en T = toepassing). De kandidaat: A. Algemeen A.1 kan een PvE lezen en interpreteren (T) A.2 kan een installatieplattegrond lezen en interpreteren (T) A.3 kan een projectie maken op een installatieplattegrond (T) A.4 kan een blokschema maken (T) A.5 kan een functiematrix maken (T) B. Brandveiligheid B.1 kent de factoren van de verbrandingsvijfhoek en hun rol bij het verbrandingsproces (K); B.2 kan de verdeling in perioden met hun kenmerken van het verbrandingsproces verklaren (K); B.3 Weet wat vuurbelasting is en wat verbrandingswaarde inhoudt (K); B.4 kan de genormeerde brandklassen en de relatie tussen brandstoffen en blusstoffen benoemen (K); B.5 kan de werking en toepassing van blusstoffen verklaren (I); B.6 kan het begrip brandrisico verklaren en voorbeelden van brandveiligheidsmaatregelen geven (I). C. Techniek C.1 heeft uitgebreide kennis van de functie, toepassing en werking van (T): Brandmeldcentrale Handbrandmelders Automatische melders Elementen Brandweerpaneel Nevenpanelen Brandmeldcentrales in netwerken Energievoorziening Nevenindicatoren C.2 kan storingsbronnen van automatische melders herkennen (I); C.3 kan de omgevingsinvloeden op brandmeldapparatuur herkennen (I); C.4 kent de technische en organisatorische mogelijkheden om ongewenste en onechte brandmeldingen te verminderen (K). D. Projectie D.1 kan een PvE interpreteren en hiermee een brandmeldinstallatie ontwerpen (T); D.2 weet wat prestatie-eisen voor de brandmeldinstallatie zijn en kan deze in het ontwerp toepassen (I); D.3 weet wat bewakingsomvang is en kan deze in het ontwerp toepassen (K); D.4 weet wat detectiezone-indeling, alarmeringszone, stuurzone, meldergroep en melderlus is en kan deze in het ontwerp toepassen (K); D.5 kan de benodigde capaciteit van de energievoorziening vaststellen (T); CertoPlan april

7 D.6 kan het toepassingsgebied, aantal en plaats bepalen van (T): Brandmeldcentrale Brandmelders Nevenindicatoren Brandweerpaneel Nevenpanelen D.7 kent de toepassing van brandbeveiligingsapparatuur in ruimten met explosiegevaar (K). E. Bouwkundig E.1 heeft kennis van gebouwen met betrekking tot de onderwerpen (K): Vluchtmogelijkheden Compartimentering Toegepaste materialen Bouwkundige constructie Omgeving E.2 kan preventieve brandveiligheidsmaatregelen beoordelen (T); E.3 kan organisatorische maatregelen beoordelen (T); E.4 kan bouwkundige voorzieningen beoordelen (T); E.5 kan installatietechnische voorzieningen bepalen (T). F. Brandbeveiligingsinstallaties F.1 heeft kennis van onderstaande brandbeveiligingsvoorzieningen en weet hoe hij deze moet aansturen (K): Ontruimingsalarminstallatie Brandblusinstallatie (brandslanghaspels) Sprinklerinstallatie Gasblusinstallaties Lichtschuiminstallatie Waternevelinstallatie Voorzieningen voor rook- en brandwerende scheidingen Luchtbehandelings- en ventilatie-installatie Rook- en warmte afvoerinstallatie (RWA) Overdrukinstallatie Liftinstallatie Ontgrendelen brandweeringang Rolluiken Flitslichten Doormelding (brandalarm en storing) G. Normering en regelgeving G.1 heeft kennis van de onderwerpen welke van toepassing zijn op de brandveiligheid in (K): De woningwet Brandweerwet Bouwbesluit Bouwverordening Arbo-wet Wet milieubeheer Omgang met ionisatierookmelders CertoPlan april

8 G.2 heeft kennis van de normen, richtlijnen en regelingen (K): NEN-EN 54 reeks NEN 2535 NEN NEN 2575 NPR 2576 PGS richtlijnen (voorheen CPR richtlijnen genoemd) Certificeringsregeling op het gebied van brandveiligheid H. Uitvoering H.1 kent de eisen voor aanleg van leidingen (K); H.2 kent de eisen voor functiebehoud van transmissiewegen (K); H.3 kent de eisen voor kabels buiten gebouwen (K); H.4 kent de eisen voor inbedrijfstelling (K); H.5 kent de eisen voor oplevering en beproeving en deze uitvoeren (K); H.6 kan proefbranden uitvoeren (T). I. Onderhoud I.1 kent de definitie onderhoud kan de elementaire soorten onderhoud verklaren (K); I.2 kent de definitie nominale staat (K); I.3 weet welke noodzakelijke documenten bij oplevering dienen te worden overgedragen (K); I.4 kan een onderhoudsschema voor periodieke controle en preventief onderhoud opstellen (T); I.5 kan verklaren wat een alarmorganisatie is (T); I.6 kent de onderhoudswerkzaamheden van de (K): Brandmeldcentrale Brandmelders Nevenindicatoren Energievoorziening Onderwerp Weegfactor A. Algemeen 3 B. Brandveiligheid 1 C. Techniek 3 D. Projectie 3 E. Bouwkundig 1 F. Brandbeveiligingsinstallaties 2 G. Normering en regelgeving 3 H. Uitvoering 2 I. Onderhoud 1 CertoPlan april

9 EIND- EN TOETSTERMEN ONDERHOUDSDESKUNDIGE BRANDMELDINSTALLATIES Eindtermen De kandidaat dient: Algemeen A. Op grond van gebleken theoretische en praktische kennis ter zake, brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften betrekking hebbend op elektronische branddetectie en brandmelding, in staat te zijn tot het zelfstandig overeenkomstig de voorschriften onderhouden van een brandmeldinstallatie. Brandveiligheid B. Kennis te hebben van het verschijnsel brand, brandoorzaken, brandgedrag van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen, branduitbreiding en rookverspreiding. Voorts van de brandrisicobeoordeling en de in relatie hiermee te nemen maatregelen. Techniek C. Uitgebreide kennis te hebben van de hedendaagse techniek op het gebied van automatische brandmeldsystemen en -apparatuur en de toepassing hiervan. Brandbeveiligingsinstallaties D. Kennis te hebben van de verschillende passieve en actieve brandveiligheidsvoorzieningen en de eventuele aansturing van dit soort voorzieningen door de brandmeldinstallatie. Normering en regelgeving E. Kennis te hebben van de nationale normering (NEN) op het gebied van de brandveiligheid. Voorts van de regels die overheid en verzekeraars stellen op het gebied van de brandveiligheid. Onderhoud F. Uitgebreide kennis te hebben van het noodzakelijke onderhoud en in een onderhoudsschema vast te kunnen leggen welk onderhoud dient te worden uitgevoerd. Gebruik Gebouw G. In een gebouw voorzien van een brandmeldinstallatie kunnen vaststellen of: a) het gebruik van de ruimten is gewijzigd; b) er bouwkundige en/of organisatorische wijzigingen zijn. De onderhoudsdeskundige moet dit kunnen melden aan het Branddetectiebedrijf op adequate wijze overeenkomstig de daarvoor geldende procedures. CertoPlan april

10 Toetstermen Achter de toetsterm is tussen haakjes aangegeven het niveau waarop gevraagd kan worden (K= kennis, I = inzicht en T = toepassing). De kandidaat: A. Algemeen A.1 kan een PvE lezen en interpreteren (T) A.2 kan een installatieplattegrond lezen en interpreteren (T) A.3 kan een blokschema lezen en interpreteren (T) A.4 kan een functiematrix lezen en interpreteren (T) B. Brandveiligheid B.1 kent de factoren van de verbrandingsvijfhoek en hun rol bij het verbrandingsproces (K); B.2 kan de verdeling in perioden met hun kenmerken van het verbrandingsproces verklaren (K); B.3 Weet wat vuurbelasting is en wat verbrandingswaarde inhoudt (K); B.4 kan de genormeerde brandklassen en de relatie tussen brandstoffen en blusstoffen benoemen (K); B.5 kan de werking en toepassing van blusstoffen verklaren (I); B.6 kan het begrip brandrisico verklaren en voorbeelden van brandveiligheidsmaatregelen geven (I). C. Techniek C.1 heeft uitgebreide kennis van de functie, toepassing en werking van (T): Brandmeldcentrale Handbrandmelders Automatische melders Elementen Brandweerpaneel Nevenpanelen Brandmeldcentrales in netwerken Energievoorziening Nevenindicatoren C.2 kan storingsbronnen van automatische melders herkennen (I); C.3 kan de omgevingsinvloeden op brandmeldapparatuur herkennen (I); C.4 kent de technische en organisatorische mogelijkheden om ongewenste en onechte brandmeldingen te verminderen (K). C.5 kan de benodigde capaciteit van de energievoorziening berekenen (K). CertoPlan april

11 D. Brandbeveiligingsinstallaties D.1 heeft kennis van onderstaande brandbeveiligingsvoorzieningen en weet hoe hij deze moet aansturen (K): Ontruimingsalarminstallatie Brandblusinstallatie (brandslanghaspels) Sprinklerinstallatie Gasblusinstallatie Lichtschuiminstallatie Waternevelinstallatie Voorzieningen voor rook- en brandwerende scheidingen Luchtbehandelings- en ventilatie-installatie Rook- en warmte afvoerinstallatie (RWA) Overdrukinstallatie Liftinstallatie Ontgrendelen brandweeringang Rolluiken Flitslichten Doormelding brandalarm en storing E. Normering en regelgeving E.1 heeft kennis van de onderwerpen welke van toepassing zijn op de brandveiligheid in (K): De woningwet Brandweerwet Bouwbesluit Bouwverordening Arbo-wet Wet milieubeheer Omgang met ionisatierookmelders E.2 heeft kennis van de normen, richtlijnen en regelingen (K): NEN 2535 NEN NPR 2576 Certificeringsregeling op het gebied van brandveiligheid F. Onderhoud F.1 kent de definitie onderhoud en kan de elementaire soorten onderhoud verklaren (K); F.2 kent de definitie nominale staat (K); F.3 weet welke noodzakelijke documenten bij oplevering dienen te worden overgedragen(k); F.4 kan een onderhoudsschema voor periodieke controle en preventief onderhoud opstellen(t); F.5 kan verklaren wat een alarmorganisatie is (T); F.6 kan de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de (T): Brandmeldcentrale Brandmelders Nevenindicatoren Energievoorziening Brandalarmeringsapparatuur Doormeldapparatuur Brandweer- en nevenpanelen Besturingsapparatuur voor aut.brandbeveiligingsinstallaties CertoPlan, april / 12

12 F.7 kan een functionele beproeving uitvoeren (T) F.8 kan reparaties aan de brandmeldinstallatie uitvoeren (T) F.9 kan de uitgevoerde werkzaamheden vastleggen in een logboek en Rapport van Onderhoud.(T) F.10 kan de systeembeschikbaarheid berekenen (T) F.11 kan een berekening uitvoeren om vast te stellen of op basis van het aantal onechte en ongewenste meldingen aan de prestatie-eis wordt voldaan (T) F.12 kan de benodigde maatregelen treffen in een ruimte met explosiegevaar (K). G. Gebruik Gebouw G.1 kan de beheerder instrueren over de brandmeldinstallatie (T) G.2 kan maatregelen nemen indien gebruik van ruimten zijn gewijzigd (T) G.3 kan maatregelen nemen bij bouwkundige wijzigingen (T) G.4 kan maarregelen nemen bij organisatorische wijzigingen (T) G.5 kan de noodzakelijke rapportage naar het Branddetectiebedrijf uitvoeren (T) Onderwerp Weegfactor A. Algemeen 3 B. Brandveiligheid 1 C. Techniek 3 D. Brandbeveiligingsinstallaties 3 E. Normering en regelgeving 1 F. Onderhoud 3 G. Gebruik Gebouw 2 CertoPlan, april / 12

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Deskundige Brandmeldtechniek

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Deskundige Brandmeldtechniek VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Deskundige Brandmeldtechniek Eind- en toetstermen Deskundige Brandmeldtechniek VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten

Nadere informatie

Eind- en toetstermen PD OAI

Eind- en toetstermen PD OAI Eind en toetstermen PD OAI Luidalarm Luidalarm (DSAI) CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (3 daagse opleiding)

Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (3 daagse opleiding) Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties (3 daagse opleiding) De trainingen die door Lobeco worden gegeven zijn sterk praktijkgericht. Er wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen. Omdat er van

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld door Document nummer

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam : OTT Hoofddorp Adres : Arnolduspark 4 te Hoofddorp Woonplaats : Hoofddorp Projectnummer: 0014-A-01-Gerssen-OTT Hoofddorp 1.

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE) branddetectie

Programma van Eisen (PvE) branddetectie Programma van Eisen (PvE) branddetectie Project Adres : Zorgkwekerij Paradijsvogelbloem : Paradijsweg 4 2461 TM Ter Aar Branddetectiebedrijf : Solar Nederland BV Adres : Effect 5 6921RG Duiven Erkenning

Nadere informatie

Rapport van Onderhoud

Rapport van Onderhoud 1. Gegevens Werkbonnummer: 2M131688 Datum opmaak: 11-12-2013 Bouwwerk: Soort: School, onderwijsfunctie Adres: Sportstraat 3, 1767CD, Kolhorn Eigenaar / Beheerder: Adres: Stichting Surplus, Postbus 1740AJ

Nadere informatie

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3.

Programma van Eisen. Het Programma van Eisen is onderverdeeld in een drietal blokken, te weten: 1. Gegevens 2. Eisen 3. Handleiding Programma van Eisen Dit model Programma van Eisen vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het Programma van Eisen is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BEM ZK Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat LM Steenbergen

PROGRAMMA VAN EISEN BEM ZK Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat LM Steenbergen BEM1303967 gemeente Steenbergen PROGRAMMA VAN EISEN Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 11-09-2013 ZK13000730 Omgevingsmanager Behorend bij de installatie: Ouderenzorg Anders Van Glymesstraat 30 4651 LM

Nadere informatie

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem

Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl. Logboek Brandmeldsysteem Al-Beveiliging Service B.V. Buitenhaven 7a 5211 TP s-hertogenbosch Telefoon : 073-6133405 Email : info@al-beveiliging.nl Logboek Brandmeldsysteem Logboek Brandmeldsysteem Gedeeltelijke overname uit de

Nadere informatie

Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie (conform NEN2535:2009 bijlage A) Ontruimingsinstallatie (conform NEN2575:2012 bijlage A)

Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie (conform NEN2535:2009 bijlage A) Ontruimingsinstallatie (conform NEN2575:2012 bijlage A) Programma van Eisen Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 161858-2386707 Brandmeldinstallatie (conform NEN2535:2009 bijlage A) Ontruimingsinstallatie (conform NEN2575:2012

Nadere informatie

Soetendaalseweg 68 70, Rotterdam. Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie

Soetendaalseweg 68 70, Rotterdam. Programma van Eisen. Brandmeldinstallatie Soetendaalseweg 68 70, Rotterdam Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Kinderopvang Ikke Ook Erbij BV 2011 Colofon Rapportnummer 2011/kdv/P101 Plaats en datum Elst, 20 januari 2011 Versie 1.1 Status

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI

PROGRAMMA VAN EISEN BMI & AOI 1. Gegevens De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer: 10496EVB20130114 Datum opmaak: 29 mei 2015, Opsteller van het PVE: Naam: E. van Bijsteren Adres: Overveld 21

Nadere informatie

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer

Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven, moeten direct worden gemeld aan de onderhouder. telefoonnummer LOGBOEK In het logboek moet alles wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie worden ingevuld (zoals alarmen, storingen, uitgevoerde controles, reparaties en wijzigingen). Het invullen van het logboek

Nadere informatie

RAPPORT VAN ONDERHOUD. Brandmeldsystemen

RAPPORT VAN ONDERHOUD. Brandmeldsystemen RAPPORT VAN ONDERHOUD Brandmeldsystemen. Branddetectiebedrijf en Brandmeldonderhoudsbedrijf Pagina: 1 van 9 1. Gegevens Naam: Straat: Plaatsnaam: Eigenaar / gebruiker: Naam: Straat: Plaatsnaam: Leger des

Nadere informatie

Programma van Eisen. Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller. Inspectiefrequentie: Bouwwerk:

Programma van Eisen. Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller. Inspectiefrequentie: Bouwwerk: Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller Inspectiefrequentie: Bouwwerk: Bouwvergunning: Gebruiksvergunning: Eigenaar / Beheerder: Eisende partij(en): Branddetectiebedrijf: Installatiebedrijf: Onderhoudsbedrijf:

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II E x a m e n b u r e a u B r a n d v e i l i g h e i d 0 8 5 8 7 7 1 1 9 8 W w w w. e x a m e n b u r e a u - b r a n d v e i l i g h e i d. n l E i n f

Nadere informatie

Praktijkvraagstukken Brandmeldinstallatie & Ontruimingsalarminstallatie

Praktijkvraagstukken Brandmeldinstallatie & Ontruimingsalarminstallatie Praktijkvraagstukken Brandmeldinstallatie & Ontruimingsalarminstallatie 1 EVEN VOORSTELLEN Marcel Rademakers - Docent bij Hertek Hertek specifieke productkennis Installatie-, Onderhouds- en Projecteringsdeskundige

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Naam : VSO-De Hoge Brug Adres : Hillegondastraat 23-25 PC/Woonplaats : 3051PA Rotterdam Bedrijf : Opsteller: Documentnummer:

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE (NEN2535) ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE (NEN2575)

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE (NEN2535) ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE (NEN2575) PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE (NEN2535) En ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE (NEN2575) Object : Naam: Adres: Stroeerdijk 1 : 1777 PG Hippolytushoef Document opsteller : Weveko Brandbeveiliging B.V.

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Programma van en Brandmeldinstallatie Rivas Blok B Den Briel 23, 3351 HB Papendrecht Documentnummer PvE 60.16.156.0_B1.2 Programma van en Brandmeldinstallatie Het PvE is onderverdeeld in een drietal blokken,

Nadere informatie

Programma van Eisen brandmeldinstallatie

Programma van Eisen brandmeldinstallatie Programma van Eisen brandmeldinstallatie Museum Boerhaave Leiden Opsteller Verificatie Opsteller Document nummer Datum Revisie Status Wilfried van Meer Erwin de Graaf Smits van Burgst Beveiliging BV 7259.30

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Programma van en Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie PvE FQ - 170802 - Kulturhus - Rev.01.docx School en bijeenkomstgebouw Doctor van Noortstraat 92 2266 HA Leidschendam Opgesteld door: A. van Wijngaarden

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE) Brandmeldinstallatie conform NEN 2535

Programma van Eisen (PvE) Brandmeldinstallatie conform NEN 2535 1. Gegevens Documentnummer: Datum opmaak: Opsteller van het PvE: Versie norm: Certificaat vereist: 0013712045bmi01 25 april 2016 Naam: NEN 2535:2009/A1:2010 JA, conform Risicocatagorie: J.N. Blom DPA CaubergHuygen

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Documentnaam: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Pagina: 1 van 9 1. Gegevens Documentnummer: 6086BD54-PVE-2015-11-27 Datum opmaak: 27-11-2015 PvE-opsteller Certificaat vereist Bouwwerk: Doel installatie Bouwvergunning:

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Programma van en Brandmeldinstallatie Zorgcentrum Maria Oord Hansweert Documentnummer 133.2.2134 PvE BMI A.3 Model PvE A.3.1 Gegevens De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer:

Nadere informatie

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder.

Logboek. Alle storingen die niet kunnen worden opgeheven moeten direct worden gemeld aan het branddetectiebedrijf / onderhouder. Logboek In dit logboek dient door de beheerder (Opgeleid Persoon) en het Branddetectiebedrijf (Deskundig Persoon) s wat betrekking heeft op de brandmeldinstallatie, zoals alarmmeldingen, storingen, uitgevoerde

Nadere informatie

Programma van Eisen. Handleiding

Programma van Eisen. Handleiding Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Hardinxveld Giessendam van Handleiding 1 augustus 2017 Coördinator Klant Contact Centrum Dit Programma van en vormt een onderdeel van de CCV-certificatieschema

Nadere informatie

A.3 Model PvE BEM

A.3 Model PvE BEM A.3 Model PvE BEM1502765 A.3.1 Gegevens gemeente Steenbergen De gegevens moeten worden ingevuld door de opsteller van het PvE. Documentnummer: 215164 Datum opmaak: 12 maart 2015 / C1 juni 2010 Opsteller

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Object : Pathé Nederland B.V. Vijzelstraat 15, 1017 HD AMSTERDAM Opdrachtgever PvE : Pathé Nederland B.V. Postbus 75948 1070 A AMSTERDAM Document opgesteld door : Ad (A.M.J.) Mol Datum document : 15 september

Nadere informatie

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01. Logiesfunctie. Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Programma van eisen nr. 1165MA10-PvE01 Naam: Betreft: Opgesteld door: Contactpersoon: Amsterdamsestraatweg 10 1165 MA Halfweg Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie P.C.J. Buijs BJH installatietechniek

Nadere informatie

Rapport van Onderhoud Brandmeld- & Ontruiminginstallatie

Rapport van Onderhoud Brandmeld- & Ontruiminginstallatie Handleiding Dit model vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties januari 2002. Het Rapport van Onderhoud is bedoeld voor gecertificeerde branddetectiebedrijven, conform de vernoemde regeling.

Nadere informatie

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Gezondheidszorgcomplex te Schagen. Erkenningsnummer: 7535-0175 Pagina: 1 van 11 1. Gegevens Documentnummer: PVE17041203APO Datum opmaak: 14-04-2017 PvE-opsteller

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011

Programma van Eisen. (Conform NEN2575:2004 met wijzigingsplan NEN2575:2004/C1:2006) : 20 mei 2011 Zaaksdossier:: O-000287 OLO: 11 mei 2011 Doc.ond.: 11.004109: Aanvraag omgevingsvergunning-rapport Product: Bouwen, Melding brandveilig gebruik, Toestemming brandveilig gebruik Beh. : Pb/WABO Programma

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. Kreekweg AZ Vlaardingen, Postbus AG Vlaardingen

PROGRAMMA VAN EISEN. Kreekweg AZ Vlaardingen, Postbus AG Vlaardingen BEM1303967 gemeente Steenbergen PROGRAMMA VAN EISEN BEM 1304269 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. 11-09-2013 nr.(s) ZK13000730 Omgevingsmanager 40 Behorend bij de installatie: Ouderenzorg

Nadere informatie

Programma van Eisen HANDLEIDING

Programma van Eisen HANDLEIDING HANDLEIDING Dit model Programma van en vormt een onderdeel van het Certificatieschema Brandmeldinstallaties:2011. Het Programma van en is bedoeld voor de PvE- opsteller, conform het vernoemde Certificatieschema.

Nadere informatie

Naam: Adres: Relatienummer: Hoog. Midden. Laag. Voorgaande: Huidige: Soort: Adres: Adres: Telefoon: Naam Opgeleid Persoon: Brandweer.

Naam: Adres: Relatienummer: Hoog. Midden. Laag. Voorgaande: Huidige: Soort: Adres: Adres: Telefoon: Naam Opgeleid Persoon: Brandweer. 1 Gegevens Documentnummer: Datum opmaak: Branddetectiebed rijf: Naam: Adres: Relatienummer: Inspectiefrequen tie: Hoog Midden Laag Certificaat nummer: Bouwwerk: Voorgaande: Huidige: Soort: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE

LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 www.esser-systemen.nl 30 03 2010 versie 2 In het logboek dienen alle meldingen, storingen, uitschakelingen, controles,

Nadere informatie

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;,

Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~p.,;, Gemeente Lansingerland 011nkomende Post d.d. 11/10/2011 Prog ramma van Eiser IIIWlm~~~~!!~~~l~~""p"".,;, Documentnummer: Datum opmaak: 18-08-2011 PvE-opsteller Adres: Batavenweg 13, 5349 BC, Oss Inspectiefrequentie:

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE)

Programma van Eisen (PvE) Programma van Eisen (PvE) Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie Object: Hornbach Bouw- en Tuinmarkt te Apeldoorn Versiebeheer AIVN16.0012-003 0.5 03-01-2017 Opmerkingen bevoegd gezag verwerkt R. Dam

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam ASVZ Locatie Zorgboerderij Nooitgedacht Adres Zuidbuurt 91 Woonplaats 3132 KA Vlaardingen Bedrijf : Opsteller: Documentnummer:

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80

BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 BRANDMELDCENTRALE TYPE BMC 80 LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 80 In het logboek

Nadere informatie

Logboek ontruimingsinstallatie

Logboek ontruimingsinstallatie Logboek ontruimingsinstallatie Blicon Diensten en Service B.V. Den Bulk 2 5126 PW Gilze Telefoon : 0161-458880 Telefax : 0161-458886 Email : info@blicon.nl Logboek Brandmeldsysteem Gedeeltelijke overname

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld

Nadere informatie

Logboek Brandmeldinstallatie

Logboek Brandmeldinstallatie Logboek Brandmeldinstallatie Projectnaam + plaatsnaam Notifier NF30 Inhoud 1) Inleiding 2) Verklaring ingebruikstelling 3) Belangrijke personen / Doormeldingen 4) Tijdschema maandelijkse testen 5) Alarm

Nadere informatie

Programma van Eisen. Documentnr.: UPD-T7485 pve 0.1 Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties versie 2015a1. - Concept -

Programma van Eisen. Documentnr.: UPD-T7485 pve 0.1 Brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties versie 2015a1. - Concept - - Concept - Documentnummer UPD-T7485 pve 0.1, volgens 2535 (oktober 2009) en 2575 (december 2004) Project: Mosae Zorggroep Locatie Campagne te: Maastricht Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeld- en

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE) Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van het Gastenhuis te Leusden

Programma van Eisen (PvE) Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van het Gastenhuis te Leusden Programma van Eisen (PvE) Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie van het Gastenhuis te Leusden Versiebeheer AIVN16.0040-001: 0.1 12-05-2015 PvE ter goedkeuring bevoegd gezag C.R. Duursema G.H. Boon

Nadere informatie

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker

Naam: Adres: Hoog. Midden. Laag n.v.t. Adres: Newtonstraat 1. Telefoon: 0318 505 548. Brandweer. Verzekeraar. Eigenaar / Gebruiker 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: Datum opmaak: PvE-opsteller: Naam: Adres: Certificaat vereist: Ja Nee, wel rapport van oplevering Inspectiefrequentie: Hoog Midden Laag n.v.t. Bouwwerk:

Nadere informatie

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010. Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2010 Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Uitgave: 01 februari 2011 VEBON Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Voor HEMA te Leiden (Haarlemmerstraat )

Voor HEMA te Leiden (Haarlemmerstraat ) Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 130431 / 768083 Voor HEMA te Leiden (Haarlemmerstraat 130-138) MEBA beveiligingen B.V. 1 Handleiding Dit model Programma van Eisen

Nadere informatie

ri ga a Programma van Eisen Brandmeldinstallaties Conform de NEN 2535:2009 reproducts solutions nederland Fax: Mail: utions.

ri ga a Programma van Eisen Brandmeldinstallaties Conform de NEN 2535:2009 reproducts solutions nederland Fax: Mail: utions. ee Zaakkenmerk: Z/16/295934 Documenttype: Aanvraag (inkomend) o Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 36 reproducts solutions nederland Programma van Eisen Brandmeldinstallaties Conform de NEN 2535:2009

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallaties

Programma van Eisen Brandmeldinstallaties Documentnaam: PVE KCAP Kooiplein plandeel fase 5a+b te Leiden Pagina: 1 van 11 Documentnummer: PVE Ontruiming: PVE-BMI-FRA-2013-06-002 PVE-ONT-FRA-2013-06-002 Datum opmaak: 10-6-2013 aangepast 19-2-2014

Nadere informatie

Programma van Eisen. Handleiding

Programma van Eisen. Handleiding Handleiding Dit model vormt een onderdeel van de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Het is bedoeld voor de PvE-opsteller, conform de vernoemde regeling. De PvE-opsteller is vrij om dit model, in overleg

Nadere informatie

FAQ Brandveiligheid NEN 2535

FAQ Brandveiligheid NEN 2535 FAQ Brandveiligheid NEN 2535 1. Heeft het zin om handbrandmelders toe te passen als extra signalering naast rookmelders in een niet-zelfredzame gezondheidsfunctie? Ja, dit heeft wel degelijk zin en wordt

Nadere informatie

Logboek Brandmeldinstallatie

Logboek Brandmeldinstallatie Logboek Brandmeldinstallatie Inleiding Met dit Model logboek probeert Tesmo een overzichtelijk ingedeeld logboek te introduceren. Dit logboek moet uitnodigen tot invullen en moet een handig middel zijn

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie NEN2535+C1:2010 // NEN2575

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie NEN2535+C1:2010 // NEN2575 Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie NEN2535+C1:2010 NEN2575 Naam GebruikerObject : Aldi Weert Opgesteld door : GBB BV Datum : 05-04-2016 Document nr. : PvE 16-004.2 Revisie : 2.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELD-/ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND ROMAR VOSS BV ROGGEL

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELD-/ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND ROMAR VOSS BV ROGGEL PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELD-/ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND ROMAR VOSS BV ROGGEL Object: Romar Voss B.V. Bevelantstraat ong. 6088 PB Roggel Opdrachtgever: Derckx B.V. Postbus 10045

Nadere informatie

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES REGELING BRANDMELDINSTALLATIES BMI:2002 Heruitgave : 6 juli 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD BMI:2002 Pagina 2/37 De Regeling Brandmeldinstallaties is een kwaliteitszorg- en certificatiesysteem,

Nadere informatie

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie

Programma van Eisen Ontruimingsinstallatie Object : Pathé Nederland B.V. Vijzelstraat 15, 1017 HD AMSTERDAM Opdrachtgever PvE : Pathé Nederland B.V. Postbus 75948 1070 AX AMSTERDAM Document opgesteld door : Ad (A.M.J.) Mol Datum document : 15 september

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X

BRANDMELDCENTRALE TYPE 8000X LOGBOEK EN BEDIENINGSINSTRUCTIES Novar Nederland B.V. Postbus 233 4940 AE Raamsdonksveer T 0162 520290 F 0162 517858 LOGBOEK BRANDMELDINSTALLATIE TYPE BMC 8000X In het logboek dienen alle meldingen, storingen,

Nadere informatie

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000C esserbus-plus 02/08/2007 Algemeen Geschikt voor esserbus-plus techniek. Wordt standaard geleverd met één analoog-ringlus moduul type 4382+. Één vrije plaats aanwezig voor een micro-moduul naar keuze. Systeemspanning

Nadere informatie

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES

CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES CERTIFICEREN IN GEBRUIK STELLEN SERVICE EN ONDERHOUD VERVANGINGSADVIES Hefas Branddetectie BV biedt u een breed spectrum aan diensten en service om brandmeld-en ontruimingssystemen in gebruik te stellen,

Nadere informatie

Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2011

Programma van Eisen Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2011 Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2011 1. Gegevens Invullen door PvE-opsteller Documentnummer: 150345 PvE BMI en ONT WV De Cirkel OTT concept versie 3 Datum opmaak: 21-4-2016 PvE-opsteller InspectiefCertificaat

Nadere informatie

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Noordzee Résidence Dishoek

Programma van Eisen. Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Noordzee Résidence Dishoek Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Noordzee Résidence Dishoek. Erkenningsnummer: 7535-0175 Pagina: 1 van 12 1. Gegevens Documentnummer: PVE16030701APO Datum opmaak: 07-03-2016 PvE-opsteller Hertek

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Bedrijfshal - Nieuwe Hemweg Amsterdam. Document nr pve-01v0.1 d.d.

Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Bedrijfshal - Nieuwe Hemweg Amsterdam. Document nr pve-01v0.1 d.d. Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie Bedrijfshal - Nieuwe Hemweg Amsterdam Document nr. 02570-01-pve-01v0.1 d.d. 18-07-2016 Betreft Scope Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie

Nadere informatie

Handleiding Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen. Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen NEN 2535:2009

Handleiding Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen. Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen NEN 2535:2009 Bepaling maximum aantal ongewenste en onechte brandmeldingen NEN 2535:2009 VEBON-NOVB 2017 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006

Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006 Overzicht Frequently Asked Questions normcommissie 353 086 Brandmeldsystemen versie 3 januari 2006 Vraag 01 - Halonblusinstallatie Moet ik tijdens brand de luchtkleppen sluiten en ventilatoren uitschakelen

Nadere informatie

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige

Rookbeheersing. Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden. Ronald Driessens. rookbeheersingsdeskundige Rookbeheersing Rookbeheersingsystemen regelgeving en randvoorwaarden Ronald Driessens rookbeheersingsdeskundige Inhoud presentatie Rookbeheersing: Wat is rookbeheersing? Wanneer wordt het toegepast? Waaruit

Nadere informatie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie

Inhoud Beheer Brandmeldinstallaties Hardware Brandmeldinstallatie 3 Beheerdersfunctie Inhoud Voorwoord 5 1 Beheer Brandmeldinstallaties 7 1.1 Wet- en regelgeving 7 1.2 Normering 9 1.3 Certificering van Brandmeldinstallaties 11 1.4 Onderhoud en beheer van brandmeldinstallaties 13 1.5 Verwijzingen

Nadere informatie

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema).

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom Toelichting wordt

Nadere informatie

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES

REGELING BRANDMELDINSTALLATIES REGELING BRANDMELDINSTALLATIES 2002 Regeling Brandmeldinstallaties 2002, 1 januari 2002 1 De tekst van Regeling Brandmeldinstallaties januari 2002 wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Nationaal

Nadere informatie

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2008

Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2008 Enquête Onderhoud brandmeldinstallaties 2008 Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland Uitgave: 01 november 2009 VEBON Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbus-plus

PRODUKTINFORMATIE. BRANDMELDCENTRALE essertronic 8000M esserbus-plus 02/08/2007 Algemeen De brandmeldcentrale type 8000M is modulair opgebouwd. Geschikt voor esserbus-plus techniek. Systeemspanning 12 VDC. Eenvoudige bediening door middel van een numeriek toetsenbord. LCD

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 5751VJ01-PvE001. De Vlieger. Schelde VJ Deurne. Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie

Programma van Eisen. Programma van eisen nr. 5751VJ01-PvE001. De Vlieger. Schelde VJ Deurne. Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie Programma van eisen nr. 5751VJ01-PvE001 Naam: Betreft: Opgesteld door: Contactpersoon: Schelde 1 5751 VJ Deurne Brandmeld-, ontruimingalarminstallatie E.W.J.H. Spierings BJH installatietechniek Staalsteden

Nadere informatie

1 Inleiding 2 3 4 5 6

1 Inleiding 2 3 4 5 6 1 Inleiding 2 3 4 5 6 Installatie attest Algemene gegevens en project informatie Instructies bij brandalarm / storing / uitschakeling Het activeren van het ontruimingsalarm en het instellen van de doormeld

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer.

Van de brandmeldinstallatie weet u het volgende: De installatie is voorgeschreven door de brandweer. BBMI PRAKTIJKOPDRACHT 1 VERWERKEN VAN EEN ALARM EN EEN STORING Leerdoelen De cursist kan beschrijven 1. hoe hij een alarmmelding en een storingsmelding op de juiste wijze dient af te handelen. 2. hoe hij

Nadere informatie

Beheer brandmeldinstallaties

Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties Nieuwe technieken en Certificering Siemens Fire Detection Brandrisico en de mogelijke consequenties Branddetetctie Automatisch blussen Evacuatie management Gevaren meldsysteem

Nadere informatie

Programma van Eisen nr /PvE/BMI-OAI Revisie B. Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie. 4 november 2016

Programma van Eisen nr /PvE/BMI-OAI Revisie B. Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie. 4 november 2016 Boedelhofweg 38A 7211 BS Eefde 0575 544 966 advies@brandexpert.nl www.brandexpert.nl Programma van Eisen nr. 2203-1/PvE/BMI-OAI Revisie B Brandmeldinstallatie Ontruimingsalarminstallatie 4 november 2016

Nadere informatie

Aanvraagformulier tentvergunning

Aanvraagformulier tentvergunning Valkenburg aan de Geul t.a.v. afdeling Brandweer Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Aanvraagformulier tentvergunning Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub a4 of brandweerwet 1985, artikel 12 Bouwverordening

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties

Regeling Brandmeldinstallaties 18 februari 2009 Versie 1.0 Certificatieschema Productcertificaat voor het ontwerp, de aanleg, inbedrijfstelling en oplevering van Brandmeldinstallaties 18 februari 2009 Versie 1.0 Certificatieschema Productcertificaat

Nadere informatie

Programma van Eisen. PVE BMI/OAI conform NEN2535;2009 NEN2575;2004. Adres: Gyroscoopweg 6-8. Documentnummer: Status: Definitief

Programma van Eisen. PVE BMI/OAI conform NEN2535;2009 NEN2575;2004. Adres: Gyroscoopweg 6-8. Documentnummer: Status: Definitief Programma van Eisen mobius consult bv Patrominiumstraat 1 3971 MR Driebergen t 0343-512886 e-mail: yvonne@mobiusconsult.nl Object: Industriegebouw Gyroscoopweg 6-8 PC/Plaats: 1042 AB Amsterdam Documentnummer:

Nadere informatie

Nee, deze dient autonoom te zijn, de reden hiervoor is het voorkomen van storende invoelden door andere installaties.

Nee, deze dient autonoom te zijn, de reden hiervoor is het voorkomen van storende invoelden door andere installaties. 1) Handbrand melders moeten op bereikbare plaatsen nabij brandslanghaspels zijn aangebracht. Indien er geen brandslanghaspels aanwezig zijn, moeten den brandmelders op bereikbare plaatsen in de verkeersruimten

Nadere informatie