Niet alleen de installatie, ook het advies wordt integraal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet alleen de installatie, ook het advies wordt integraal"

Transcriptie

1 Niet alleen de gebouw- en fabrieksinstallatie of die in de utiliteit worden integraal, maar ook het installatieadvies. En dat advies strekt zich niet alleen uit over de technische vakdisciplines, maar tevens over de verschillende fasen in de lifecycle van een installatie. Dus zowel over het ontwerp en de uitvoering van het installatieproject, alsook over de beheers- en onderhoudsfase ervan. Althans, dat is de visie van adviesbureau Kovo in Staphorst. Dit bedrijf heeft daarom - naast de gebruikelijke activiteiten van een installatieadviesbureau - een nieuwe vorm van dienstverlening in de installatietechniek ontwikkeld. Over de technische vakdisciplines én de levensfasen van de installatie heen Niet alleen de installatie, ook het advies wordt integraal Het is een vorm van installatietechnische dienstverlening die aan blijkt te slaan bij opdrachtgevers. Deze derde tak van adviesbureau Kovo kent al een tiental grote opdrachtgevers, waaronder overheden, woningbouwverenigingen, ziekenhuizen en fabrikanten, met vaak een groter aantal vestigingslocaties. En wat doet Kovo voor hen? Heel kort samengevat: het technisch-documentbeheer. Want door de complexiteit van de wet- en regelgeving en de daarbij behorende normalisatie, is voor een gemiddelde gebouweigenaar, werkgever of fabrikant niet meer te overzien welk deel van zijn installaties wanneer, hoe vaak en door wie moet worden geïnspecteerd. En ook niet welke tekeningen, technische documenten en logboeken hij bij zijn installaties actueel en paraat moet hebben, om aan te kunnen tonen dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Terwijl dat belangrijk is, wanneer er economische schade of zelfs persoonlijk letsel ontstaat. Directeur Klaas Oostra van Kovo ziet de markt voor deze activiteiten alleen maar groeien. Zo snel zelfs, dat Een van de normen waarin staat hoe allerlei gegevens over elektrotechnische installaties in technische tekeningen worden vastgelegd, is de nog veel gehanteerde Nederlandse NEN Een aantal jaren geleden al moest deze plaats maken voor de wereldwijde NEN-EN-IEC er een tweede veel grotere vestiging in Inspectieregime Assen is geopend. Waar komt die groei Nadat de energiemaatschappijen deels vandaan? geprivatiseerd zijn en niet meer mogen 34

2 Elektrotechnische tekeningen worden doorgaans op de computer gemaakt. Sinds vorig jaar mag ook de in normen en richtlijnen voorgeschreven technische documentatie, waarvan de technische tekeningen deel uitmaken, in digitale vorm worden bewaard. Kovo legt daarom digitale installatiedossiers aan, zowel voor installateurs als adviseurs en gebouweigenaren of beheerders. controleren en inspecteren, is langzaam maar zeker een regime ontstaan van allerlei opleverings- en periodieke inspecties van (delen van) gebouw-, industriële, utilitaire en woninginstallaties. Deze inspecties worden voorge schreven vanuit onder meer arbo-, milieu-, bouwen legionellawetgeving en uitgevoerd volgens normen. Dat stelsel van zelfregulerende controle en inspectie aan de hand van tal van normen onder toezicht van de overheid, wordt sinds een aantal jaren steeds completer. Het strekt zich langzaam maar zeker uit over alle onderdelen van de installatie. En dat zijn er vele, waardoor het voor de eigenaar of beheerder bepaald niet duidelijker en overzichtelijker wordt. De eisen zijn wel helder, maar ze worden tevens steeds ingewikkelder en groter in aantal. Daarbij komt een hoeveelheid Europese regelgeving als Laagspannings-, Atex-, EMC- en Machinerichtlijnen met talloze bijbehorende normen. En dit nationale en internationale stelsel van regel geving en normen blijft onder invloed van maatschappelijke en technologische ont wikkelingen ook nog eens voortdurend in beweging. Hou het allemaal maar eens bij, als eigenaar en beheerder of als installateur en inspecteur. Normen Het Nederlands Normalisatie-instituut NEN in Delft heeft daarom vorig jaar zelfs een norm ontwikkeld waarmee wordt vastgesteld aan de hand van welke normen bepaalde installaties - of delen daarvan - in eveneens bepaalde specifieke omstandigheden geïnspecteerd moeten worden. Daarnaast geeft NEN een aantal cursussen over dit onderwerp. In een aantal van die normen wordt tevens voorgeschreven hoe de resultaten van alle inspecties, keuringen en controles van installaties moeten worden vastgelegd. En in de verwijzende wet- en regelgeving staat over welke documenten een gebouweigenaar moet beschikken om aan te tonen dat hij aan al deze verplichtingen voldoet. De hoeveelheid te bewaren tech nische documenten bij installaties wordt derhalve steeds groter, net als het belang ervan. Vooral nu de wetshandhaving in ons land van preventief steeds passiever wordt. Pas wanneer zaken mis gaan wordt gecontroleerd of de mogelijke veroorzaker aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 35

3 ET-tekeningen en de normen Een van de normen waarin staat hoe allerlei gegevens over elektrotechnische installaties in technische tekeningen worden vastgelegd is de nog veel gehanteerde Nederlandse NEN Een aantal jaren geleden al moest deze plaats maken voor de wereldwijde NEN-EN-IEC Deze beschrijft de methode om technische systemen en de verschillende onderdelen daarvan in tekeningen vast te leggen en herkenbaar te maken met codes en symbolen. NEN-EN-IEC bestaat uit 4 delen. De delen 1 en 2 zijn internationale normen die ook in Europa en in Nederland van kracht zijn. Deel 1 gaat over structuurbeginselen en referentieaanduiding en deel 2 gaat over objectclassificering. De delen 3 en 4 zijn technische rapporten en dienen slechts als toe lichting op de delen 1 en 2. Steeds meer in wet- en regelgeving genoemde normen verwijzen inmiddels naar de nieuwe norm voor ET-tekeningen. Bovendien wordt nieuwe tekensoftware ook op NEN-EN-IEC gebaseerd. Voor de Nederlandse ET-engineer is vooral deel 2 van belang. Daarom is dat deel door het Nederlands Normalisatie-instituut NEN in het Nederlands gepubliceerd (de andere zijn wel in het Engels leverbaar). In de nieuwe coderingsmethode is een heel aantal zaken uit de voormalige Nederlandse NEN 5158 herkennen. Met name het gebruik van de karakters als =, + en -. De twee grootste verschillen tussen de nieuwe en oude tekenmethode zijn: de nieuwe coderingsmethode is altijd aan beide kanten uit te breiden, de oude methode had een vast begin- en eindpunt; met de nieuwe coderingsmethode wordt een object voornamelijk aangeduid met slechts één type karakter (= of + of ) en niet meer met een vaste volgorde van =, + en in één codering. Het toepassen van NEN-EN-IEC reeks wordt niet rechtstreeks in wetgeving aangewezen. Echter, in andere wél aangewezen normen kan worden verwezen naar deze norm, waardoor hij toch de voorkeur verdient. Voorbeelden hiervan zijn: NEN-EN-IEC Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines. Deel 1 met de titel Algemene eisen verwijst in paragraaf 17.3 Eisen te stellen aan alle documentatie naar NEN-EN-IEC NEN 1010 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties verwijst in de jongste editie van 2007 naar NEN-EN-IEC Documentbeheer Dergelijke documenten kan Kovo op de eerste plaats voor opdrachtgevers aanleggen, bewerken en beheren. Daar hebben we nu de software voor ontwikkeld, vertelt Klaas Oostra. Echter, zo constateert hij, bij al langer bestaande installaties zijn de meeste van de nu verplichte gegevens vaak niet meer voor handen. Technische tekeningen zijn reeds jaren geleden bij allerlei verkopen en overdrachten van gebouwen verloren geraakt. Tal van wijzigingen, aanpassingen en uitbreidingen van installaties zijn of worden vaak niet op tekening bijgehouden. Of op de verkeerde manier. Oostra: In veel gevallen weten gebouweigenaren eigenlijk helemaal niet wat voor technische installaties ze in huis hebben. Wordt zo n installaties na een uitbreiding of aanpassing voor de eerste maal netjes volgens de huidige wet- en regelgeving plus normen geïnspecteerd, dan constateert het onafhankelijke inspectiebedrijf al op de eerste plaats dat er geen tekeningen of technische documentatie aanwezig zijn. Dan moet de installatie worden afgekeurd. In De ordnersystemen met technische documentatie van bijvoorbeeld scholen, hotels, ziekenhuizen en fabrieken groeien compleet uit hun voegen en zijn vaak totaal onoverzichtelijk geworden. Steeds meer gebouweigenaren, gebouwbeheerders en hun installateurs en inspecteurs willen dat anders. Al is het alleen al voor hun eigen onderlinge communicatie. dat geval wordt Kovo dan door óf het inspectiebedrijf óf de opdrachtgever/ gebouweigenaar ingeschakeld om de Digitaal technisch dossier Vervolgens kan dit bedrijf met die gegevens als uitgangspunt een digitaal installatie eerst goed in kaart te brengen dossier opbouwen en vervolgens op een technische tekening. bijhouden, na iedere (deel)inspectie, 37

4 aanpassing of uitbreiding van de installatie. Andere opdrachtgevers van Kovo hebben alle technische tekeningen van hun gebouwen en de inspectierapporten wél goed op orde. Maar allemaal nog op papier. De dossiermappen nemen nu een zo grote omvang aan, dat besloten wordt alles te digitaliseren. Dat mag tegenwoordig, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Oostra: In aanvang is dat een enorme klus. Papieren tekeningen kun je natuurlijk inscannen, maar vaak moeten ze voor minstens een deel digitaal opnieuw worden gemaakt, omdat ze niet meer actueel zijn. Is dat eenmaal allemaal gebeurd, dan wordt het beheer, het installatiemanagement, dankzij onze software een stuk eenvoudiger. Steeds weer kan dan een actueel overzicht worden opgehaald wanneer een bepaald installatiegedeelte geïnspecteerd moet worden en waarop (Stek, Scios, NEN 1010, NEN 3140, NEN 1078 en NPR 3378, NEN 1006, NEN 1017, etc.). En vervolgens wanneer dat is gebeurd, wat de resultaten zijn, en welke actie daarop is ondernomen. Deze activiteit noemen wij dan ook het ontzorgen van de opdrachtgever. En dat kan de gebouweigenaar zijn, maar ook de installateur of de inspecteur die deze taak van de opdrachtgever heeft overgenomen. Zij kunnen hem vervolgens bij ons in uitvoering geven. Dat gebeurt ook veel. Advies De eerste tak van Kovo Partner in Installatietechniek, zoals het bedrijf voluit heet, is wat gebruikelijker van aard. Dat is de functie die een adviesbureau gewoonlijk in deze bedrijfstak heeft; het ontwerpen en tekenen van alle elektrotechnische installaties. Daarmee be gonnen Klaas Oostra en Jan Voskuil dertien jaar geleden hun eigen onderneming. Naast de elektrotechniek kwamen daar al snel de andere vakdisciplines als gas, water, lood en klimaatbeheersing (gawalo en HVAC) bij. Nu houden dertig engineers en tekenaars bij Kovo zich alleen al met het ontwerpen van installaties bezig. Ondanks de naam installeert het bedrijf zelf niets, het werkt in opdracht van architecten of direct voor de eindopdrachtgever. Ontzorgen De tweede tak van het bedrijf wordt door Oostra omschreven als het verder ontzorgen van de installateur. Ter ondersteuning van de installateur kunnen behalve het ontwerp nog tal van andere activiteiten worden uitgevoerd. Bij voorbeeld het maken van calculaties voor aanbestedingen waarop het installatiebedrijf wil inschrijven, maar waarvoor de eigen calculatieafdeling op dat moment te druk is. Vandaag heb je het als installateur misschien druk, maar het inschrijven op projecten moet ook doorgaan want daaruit komt je werk van morgen. Ook worden in opdracht van de installateur werktekeningen gemaakt, of er worden Kovo-tekenaars en -engineers aan de installateur verhuurd. Bij pieken in de bedrijfsvoering neemt Kovo zelfs hele projecten over. Oostra: Dat doen we indien gewenst zelfs risicodragend. En: Onze nieuwe derde activiteit is daar eigenlijk als vanzelf uit voortgekomen. Behalve de installateur willen we ook diens opdrachtgever ontzorgen. Wij zagen de afgelopen dertien jaar de papierberg bij het installatiewerk onder meer door wet- en regelgeving en normalisatie - steeds groter en ingewikkelder worden. Denk daarbij naast gas, elektriciteit, water, de klimaatbeheersing en de riolering ook maar eens aan ventilatiesystemen, sprinklers, liften, noodverlichting, ontruimingsinstallaties, brandmelding en detectie, inbraak beveiliging, en de compartimentering en projectie van alle installaties daarvoor. Of aan de energieprestatiecertificaten. Kovo leent ook engineers en tekenaars uit aan installateurs. Want: Vandaag heb je het als installateur misschien nog druk, maar het inschrijven op projecten moet ook doorgaan. Daaruit komt immers je werk voor morgen. 38

5 De nieuwe tweede vestiging van Kovo in Assen, net na de oplevering. De ordnersystemen met technische documentatie van bijvoorbeeld scholen, hotels, ziekenhuizen en fabrieken groeien compleet uit hun voegen en zijn vaak totaal onoverzichtelijk geworden. Afzonderlijke delen van de documentatie worden ook nog eens bij verschillende installateurs en inspecteurs bijgehouden. Steeds meer gebouweigenaren, gebouwbeheerders en hun installateurs en inspecteurs willen dat anders. Al is het alleen al voor hun eigen onderlinge communicatie, maar zeker ook voor de verantwoording naar buiten toe. En om het geheel beheersbaar, overzichtelijk en managable te houden. Wij willen daar orde in aanbrengen, digitaal. Down time De software die Kovo daarvoor gebruikt is te koppelen aan andere ontwerp-, onderhouds- en beheersprogrammatuur. Zo kunnen inspecties en gepland onderhoud onderling op elkaar worden afgestemd voor een verkorting van de down time. In het kader daarvan zijn storingen door de eigen TD of het onderhoudsbedrijf ook sneller op te lossen, wanneer een installatie goed en digitaal is gedocumenteerd. Verder zijn er koppelingen mogelijk op teken- en rekensystemen voor de installatiebranche als Bink, Vabi, Stabiplan en AutoCad. Normen Wat er op technische tekeningen moet staan en wat daarover in normen is vastgelegd, is in de ogen van Klaas Oostra op het gebied van de elektrotechniek behoorlijk duidelijk. En voor leidingwaterinstallaties gaat het ook nog wel, maar op het gebied van cv, koeling, luchtbehandeling, ventilatie en riolering staat niet echt in de van toepassing zijnde normen wat en hoe er precies op tekening moet worden vastgelegd. Daaraan valt nog veel te verbeteren. De normen verwachten een isometrische weergave van de installaties. Dat is nog wel duidelijk, maar wat er precies in die weergave moet kunnen worden teruggevonden staat er niet bij. Daarom zijn wij zelf handleidingen voor het tekenen van al deze installatiedelen aan het ontwikkelen. Onafhankelijk De drie onderscheiden activiteiten van Kovo worden de komende jaren als afzonderlijke bedrijfsonderdelen verder uitgebouwd, mede vanuit de nieuwe vestiging in Assen waar ook de projecteringsdeskundigen voor de veiligheidsinstallaties zijn gehuisvest. Zo kunnen we een integraal installatieadvies maken, niet alleen over de verschillende technische disciplines heen, maar ook over de gehele levensduur van een installatie bij zowel het ontwerp en de oprichting als in de beheers- en onderhoudsfase. Dat gebeurt allemaal op basis van totale onafhankelijkheid, voegt Klaas Oostra daar nadrukkelijk aan toe. Wij inspecteren of installeren zelf helemaal niets. En we zijn ook aan geen enkel installatie- of inspectiebedrijf gebonden. SD Voor zoeken in het archief: 39

NPR 5313 wordt Europese norm NEN-EN 50600

NPR 5313 wordt Europese norm NEN-EN 50600 auteur Harrie Heemskerk Richtlijn computerruimtes en datacenters uitgebreid met overspanningsbeveiliging NPR 5313 wordt Europese norm NEN-EN 50600 Begin dit jaar heeft NEN de eerste Nederlandse praktijkrichtlijn

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven?

Hoe? Zo! Documentmanagement Waar is dat dossier gebleven? Hoe? Zo! Waar is dat dossier gebleven? Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is documentmanagement? 4 3 Waarom is documentmanagement belangrijk voor mij? 8 4 Hoe kun je documentmanagement inrichten? 13 5 Hoe

Nadere informatie

Dure plannen, goedkope oplossingen

Dure plannen, goedkope oplossingen Dure plannen, goedkope oplossingen Adviseren over organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 3 Deel 1: Mogelijke financiële

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving

Vertrouwen en betrouwbaarheid. Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Vertrouwen en betrouwbaarheid Een visie op de functionaliteit van de bouwregelgeving Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Managementsamenvatting 6 Bouwregelgeving in perspectief 8 Structuur en organisatie 14 Verbeterpunten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam &

meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over CE-markering De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT t: (030)

Nadere informatie

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN

overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN overtuiging de toekomst. De massale opkomst voor het RESULTATEN ONDERZOEK ZONNEPANELEN OP BASISSCHOLEN DISCLAIMER De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op de input van 268 respondenten. Hoewel

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

AccountView voor Grote Beer-gebruikers

AccountView voor Grote Beer-gebruikers AccountView voor Grote Beer-gebruikers Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl

Bestaande bouw. Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen. Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl Bestaande bouw Handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen 2015 Kijk voor de meest recente uitgave op www.politiekeurmerk.nl 2 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 Verschil nieuwbouw en

Nadere informatie

Een project opzetten, plannen en beheren.

Een project opzetten, plannen en beheren. Een project opzetten, plannen en beheren. Stephan Ramaekers, IVLOS, Universiteit Utrecht Een project wordt opgestart, uitgevoerd en afgesloten. Dit wordt wel de levenscyclus van een project genoemd. Om

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie