For the English Version, see page 4. Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "For the English Version, see page 4. Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden"

Transcriptie

1 For the English Version, see page 4. Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart Definities Makelaar: HousingSpots welke de belangen behartigt van opdrachtgever. Opdrachtgever: De ingeschreven kandidaat bij HousingSpots die middels inschrijving als woningzoekende op de website van HousingSpots akkoord gaat met de Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden van HousingSpots en met de 'Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden'. In aanmerking nemende: - Dat Opdrachtgever op zoek is naar woonruimte om te huren; - Dat Makelaar bemiddelt bij de totstandkoming van huurovereenkomsten tussen huurders en verhuurders van woonruimte, daarbij uitsluitend bemiddelt in opdracht van huurders en niet in opdracht van verhuurders en derhalve uitsluitend de belangen van huurders en niet die van verhuurders behartigt; - Dat Opdrachtgever aan Makelaar opdracht wenst te geven, tegen betaling van courtage,als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst voor woonruimte tussen Opdrachtgever als huurder enerzijds en de verhuurder van de desbetreffende woonruimteanderzijds. Zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1 - Opdracht tot bemiddeling Opdrachtgever geeft Makelaar opdracht om tegen betaling als tussenpersoon zich in te spannen een huurovereenkomst voor een voor opdrachtgever geschikte woonruimte tot stand te brengen met een derde. Artikel 2 - Inhoud van de opdracht, werkzaamheden en werkwijze van Makelaar 2.1. De werkzaamheden van Makelaar kunnen, al naar gelang de wensen van Opdrachtgever en het geen partijen daarover bij de uitvoering van deze overeenkomst nader overeenkomen, bestaan uitonder meer de volgende onderdelen: Het inventariseren van de woonwensen/zoekprofiel van Opdrachtgever; Het zoeken naar en selecteren van/voor Opdrachtgever geschikte woonruimte op basis van de woonwensen/zoekprofiel van Opdrachtgever; Het (doen) bezichtigen door Opdrachtgever van en het geven van informatie over één of meer te huur staande woning(en), alsmede de organisatie rondom deze bezichtiging(en); Het geven van algemene voorlichting over onder meer de mogelijkheden om een woning te vinden, de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunning, de huurtoeslag,de huurbescherming, de huurprijzen, de inschrijving in de gemeentelijkebasisadministratie; 1

2 De evaluatie van bezichtiging(en)met Opdrachtgever; Het samenstellen van een dossier over Opdrachtgeveren het voordragen op basis daarvan van Opdrachtgever als kandidaat-huurder bij potentiëleverhuurder(s) en zich ervoor inspannen dat deze de desbetreffende woning aan Opdrachtgever gunt; Het namens Opdrachtgever voeren van onderhandelingen met potentiële verhuurder(s) over de inhoud van de huurovereenkomst; Het tot stand brengen van een schriftelijke huurovereenkomst en het verzorgen van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen; Het geven van informatie over en een toelichting op de huurovereenkomst; Er op toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht; Het organiseren van de oplevering van de woning aan de Opdrachtgever; Het opstellen van een deugdelijk inspectierapport (met foto s) (waaronder opname van de meterstanden, controlesleutels, controle inventaris, inventarisatie van gebreken); Het zo nodig aanspreken van de verhuurder op de nakoming van zijn verplichtingen bij de aanvang van de huurovereenkomst; Het geven van ondersteuning bij: onderhoudscontracten, verhuizing, vervoer/aankoop van inventaris, zoeken naar werklieden in verband met het schilderwerk, behangen, vloerbedekking e.d.; Het behulpzaam zijn bij het verkrijgen van telefoon-en internetaansluiting en aansluiting op nutsvoorzieningen; Het fungeren als eerstelijns vraagbaak voor Opdrachtgever tijdens de looptijd van de huurovereenkomst Makelaar zal bij de uitvoering van de werkzaamheden als genoemd in artikel 2 lid 1 uitsluitend de belangen van Opdrachtgever behartigen en niet die van de (potentiële) verhuurder Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Makelaar van diverse potentiële verhuurders van woonruimten toestemming heeft of zal krijgen om die woonruimten te presenteren via diverse media, waaronder de website van Makelaar en/of derden, zoals Pararius, ook raampresentaties en dat Makelaar daarvoor geen loon in rekening brengt aan deze potentiële verhuurders. Opdrachtgever stemt daarmee in, ook ingeval het de verhuurder betreft met wie Opdrachtgever door de bemiddelingswerkzaamheden van Makelaar een huurovereenkomst voor de desbetreffende gepresenteerde woonruimte sluit Opdrachtgever en Makelaar beogen niet dat Makelaardoor Opdrachtgever is of zal worden gevolmachtigdom in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Makelaar uit hoofde van een lastgeving voor rekening van Opdrachtgever rechtshandelingen verricht Opdrachtgever zal op eigen initiatief aan Makelaar alle informatie, gegevens en bescheiden verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en Opdrachtgever staat in voor de juistheid daarvan. Onder deze informatie en bescheiden wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan: geldig identiteitsbewijs, geldig bewijs van verblijf in Nederland, recente salarisspecificatie(s), recente bankafschriften (waaruit salarisbetalingen blijken), werkgeversverklaringen dergelijke. 2

3 2.6. Zodra Opdrachtgever zijn keuze heeft bepaald voor een bepaalde woonruimte zullen partijen dit schriftelijk vastleggen in een door Opdrachtgever te ondertekenen Intentieverklaring woningzoekende. Daarin zullen tevens vastgelegd worden: specificaties van de desbetreffende woonruimte, de werkzaamheden die Makelaar reeds heeft verricht, de werkzaamheden die Makelaar nog zal verrichtenende eventueel nog door Opdrachtgever over te leggen informatie, gegevens en bescheiden. Opdrachtgever zal bij de ondertekening van de intentieverklaring bij wege van aanbetaling de huur voor de eerste periode, de waarborgsom en de courtage aan Makelaar betaalbaar stellen. Makelaar zal na de ondertekening van de intentieverklaring Opdrachtgever presenteren bij de verhuurder van de desbetreffende woonruimte en, indien de verhuurder bereid is Opdrachtgever als huurder te aanvaarden, met de verhuurder namens huurder onderhandelingen over de inhoud van de huurovereenkomst starten. Artikel 3 - Vergoeding voor de dienstverlening van Makelaar (courtage); no cure no pay 3.1. Indien uit de dienstverlening vanmakelaar eenhuurovereenkomst voor woonruimte tussen Opdrachtgever en een verhuurder voortvloeit, is Opdrachtgever aan Makelaar een vergoeding, hierna te noemen courtage,verschuldigd Deze standaard courtage is gelijk aan één maand bruto huur (derhalve inclusief eventuele servicekosten)conform het verhuuraanbod van de desbetreffende verhuurder, te vermeerderen met 21% BTW en is door Opdrachtgever bij wege van aanbetaling verschuldigd bij de acceptatie van de woning door Opdrachtgever(bij de ondertekening van de intentieverklaring). Indien de courtage voor de woonruimte afwijkt van voornoemde standaard courtage dan wordt dit door makelaar bij het specifieke object op de website van makelaar expliciet vermeld. De betaling wordt definitief zodra een huurovereenkomst tot stand is gekomen. Indien na de aanbetaling geen huurovereenkomst voor de desbetreffende woonruimte tot stand komt, restitueert Makelaar het bedrag van de aanbetaling aan Opdrachtgever De courtage wordtgeacht een redelijke vergoedingte zijn voor de werkzaamheden die Makelaar voor Opdrachtgever ter uitvoering van deze overeenkomst verricht. Partijen nemen daarbij in aanmerking dat, ongeacht de door Makelaar ter uitvoering van deze overeenkomst verrichte werkzaamheden, door Opdrachtgever geen courtage verschuldigdis, zolang geen huurovereenkomst tot stand gekomen is en dat de verschuldigde courtage een in de markt gebruikelijk tarief is dat niet gekoppeld is aan de omvang van de door Makelaar te verrichten werkzaamheden, maar een tarief betreft dat verbonden is aan een te behalen resultaat (no cure no pay) Opdrachtgever stemt ermee in de huur voor de eerste maand, de waarborgsom en de courtage aan Makelaar te zullen betalen en de woonruimte pas te zullen betrekken nadat hij deze betalingen heeft gedaan. Artikel 4 - Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden (versie 1, 24 maart 2015). Opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben van deze Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden en een exemplaar daarvan te hebben ontvangen bij het aangaan van deze overeenkomst. 3

4 Mediation Conditions Home seekers Mediation Conditions Home seekers in HousingSpots. Adopted on March 24, Definitions Estate Agent: HousingSpots which is based on a no win no fee rate engaged by the client. Client: The tenderer at HousingSpots which means registration as a house on the website HousingSpots agree to the "Conditions for Mediation House hunters' of HousingSpots and with the 'General Conditions for House hunters'. Taking into consideration: - This client is looking for an apartment to rent; - That agency mediates in the realization of rental agreements between tenants and rental of housing, thereby mediates solely on behalf of tenants and not on behalf of landlords and therefore only the interests of tenants and not of represents landlords; - That the Principal to Agent commission wishes to provide, upon payment of fee, as intermediary to be effective in bringing about a lease for living between the Client as a tenant on the one hand and the landlord of the appropriate living space on the other. Have agreed as follows: Article 1 - Assignment to mediation Principal Broker gives command a fee as a middleman to endeavor lease for a living space suitable for the client to establish with one third. Article 2 - Content of the mission, activities and procedures of Agent 2.1. The work of agency may, depending on the needs of the Client and what the parties agree on this further in the implementation of this Agreement exist from, inter alia, the following parts: An inventory of the housing needs / search profile of the Client; The search for and selection of suitable accommodation for the Client on the basis of the housing needs / search profile of the Client; The (do) visited by the Principal of and giving information about one or more to rent house (s) and organization around this visit (s); To provide general information on included the ability to get a home to find the local housing market, the housing permit, the housing allowance, the rent control, rents, enrollment in the municipal administration; The evaluation of inspection (s) with the Client; Putting together a dossier on the Client and to carry on that basis Client as a prospective tenant to prospective landlord (s) and make themselves endeavor that the house in question grants to the Client; 4

5 Conducting behalf of Client negotiations with prospective landlord (s) on the contents of the lease; The creation of a written lease and taking care of the signing the agreement by both parties; Providing information and an explanation of the lease; Ensuring that the first payment to the landlord is timely manner; Organize the delivery of the property to the Client; The establishment of an adequate inspection (with pictures) (including recording of the meter readings, control keys, control inventory, inventory of defects); The appeal, if necessary, of the landlord, the fulfillment of his obligations to the commencement of the lease; Providing support for: maintenance, relocation, transportation / purchase inventory, search for workers in connection with the painting, wallpapering, carpets etc; They are helpful in obtaining telephone and Internet access and connection to utilities; Acting as primary source of information for the Customer during the term of the lease Broker will implement the activities listed in Article 2, paragraph 1, only the represent interests of the Client and not of the (potential) landlord The Client is aware that Broker several potential landlords living quarters permission has or will have to present these units through various media, including the website of agency and / or third parties, such Pararius, also window presentation, and that agency therefore does not pay into account these potential landlords. Client agrees thus, even in case it is the landlord who by the Client mediation activities of an agency contract for the relevant closes presented accommodation Client and Broker do not intend that the Client Agent is or will be authorized to perform legal acts in his name or that agency under conducted a mandate on behalf of the Client acts The Client shall at its own initiative to Agent all information, data and documents provide necessary for the execution of the contract and the Principal for its accuracy. Among these information, and documents are to include, but not limited to: identification, valid proof of residence in the Netherlands, recent salary slip (s), recent bank statements (from which salary payments prove) employer's certificate and the like Once the Customer has given his choice of a particular living space will this party record in writing by signing a Client 'Intent a house'. It will also be recorded: specifications of the relevant living space, the work agency has already carried out, the work Broker will still perform and any information still to be submitted by the Client, information and documents. Client shall at the signing of the MoU in means of payment the rent for the first period, the deposit and the commission to Broker set affordable. Broker will after the signing of the MoU Client present at the landlord of the relevant accommodation and, if the Principal owner is willing to accept as a tenant, the landlord on behalf of tenant start negotiations on the contents of the lease. 5

6 Article 3 - Compensation for services agency (commission); no win no fee 3.1. If the services of a rental agency for accommodation between Client and a landlord arises, the Client Agent to a fee, hereinafter referred to as 'commission' due This 'standard' fee equal to O A month gross rent (thus including any service) to increase in accordance with the rental supply of the relevant landlord, 21% VAT and Client by way of deposit due upon acceptance of the property by the Client (at the signing of the letter of intent). If the brokerage for the living differs from the aforementioned standard fee then it passes broker explicitly mentioned in the specific object on the website of broker. The payment becomes final when a lease is concluded. If after the deposit no rental agreement is concluded for the relevant accommodation, refund Agent the amount of the deposit to the Client The commission is deemed to be reasonable compensation for the work Broker performed pursuant to this agreement for the Client. Parties must take into the fact that, regardless of the work by Agent pursuant to this agreement work, no fee is due by the Client, as long as no lease drawn up and that the brokerage fee in a market usual fare that is not linked to the size of the agency to be performed work but a Tariff associated with a result to be achieved (no cure no pay) The Client agrees to the rent for the first month, the deposit and the commission will pay to Broker and will involve the living only after this made payments. Article 4 - Conditions for Home seekers This agreement is governed by the General Conditions for Home seekers (Version 1, May 24, 2015). Client declares to have read these Terms Conditions for Home seekers having received a copy thereof upon entering of this Agreement. 6

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

Huurprijs: 3.400,- per maand

Huurprijs: 3.400,- per maand Vlamingstraat 36, 2611 KX Delft Huurprijs: 3.400,- per maand Björnd Makelaardij Oude Delft 103 2611 BD, DELFT Tel: 015-2135139 info@bjornd.nl www.bjornd.nl Omschrijving Vlamingstraat 36, 2611 KX Delft

Nadere informatie

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN

VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN VERSTEEG EN GIESBERS NOTARISSEN OMZETTING STICHTING "EUROPEAN FOUNDATION FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION" IN: EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION EN VASTSTELLEN STATUTEN Today, the

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten.

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten. Inleiding Regelmatig worden mij vanuit diverse sectoren vragen gesteld met betrekking tot de (juridische) gang van zaken in Turkije. In de loop der tijd heb ik de antwoorden hierop in rubrieken ondergebracht

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document.

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend ter informatie.

Nadere informatie

De ondergetekenden: Gezamenlijk te noemen Partijen. overwegende dat:

De ondergetekenden: Gezamenlijk te noemen Partijen. overwegende dat: Datum: 12 juni 2015 De ondergetekenden: Opdrachtgever:, kantoorhoudende aan Hardwareweg 11, 3821 BL te Amersfoort en alle tot haar behorende entiteiten, nu en in de toekomst, vertegenwoordigd door J. Van

Nadere informatie

Examenvoorwaarden. 1. Algemeen

Examenvoorwaarden. 1. Algemeen 1 Algemeen 2 Theorie-examen 3 Praktijkexamen 4 Registratie Voor meer informatie 1. Algemeen 1.1 De aanvrager van een examen theorie of praktijk bij het CBR wordt geacht voorafgaand aan de aanvraag kennis

Nadere informatie

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V.

EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. EXPLANATORY NOTES TO THE PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NIELSEN N.V. In anticipation of the cross border merger (the "Merger") between Nielsen N.V. (the "Company") and Nielsen Holdings

Nadere informatie

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit

DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING igor van laere en matty de wit DAKLOOS NA HUISUITZETTING Dakloos na huisuitzetting INHOUD Samenvatting 3 Summary 13 Three research questions 23 Conclusions and recommendations

Nadere informatie

Why take a project management training course?

Why take a project management training course? Why take a project management training course? A project management training course is not only a good investment for the organisation you work for but also for you personally. More and more organisations

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND

ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN PERSPECTIEVEN VANUIT HET BUITENLAND ONAFHANKELIJKE CASEMANAGER IN DE VREEMDELINGENKETEN Perspectieven vanuit het buitenland - eindrapport - Arend Odé

Nadere informatie

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands

Visum voor kort verblijf in Nederland. Short stay visa for the Netherlands Visum voor kort verblijf in Nederland Short stay visa for the Netherlands Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Voor wie is deze brochure bedoeld? 4 3. Wat is een visum kort verblijf? 4 4. Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

Volmacht voor aandeelhouder/shareholder Proxy Form

Volmacht voor aandeelhouder/shareholder Proxy Form 1 Volmacht voor aandeelhouder/shareholder Proxy Form Ondergetekende/The undersigned: Naam/Surname and first name: Adres/Address: Eigenaar van/owner of: Aande(e)l(en) van de vennootschap/share(s) of the

Nadere informatie

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland

Je hebt rechten! You have rights! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland juli 2005 Je hebt rechten! Informatie voor slachtoffers van mensenhandel in Nederland You have rights! Information for victims of trafficking in human beings in the Netherlands Ben jij slachtoffer van

Nadere informatie

Fact Sheet 2b - Vereenvoudigde berekeningsmethodiek uurtarief voor Nederlandse partners

Fact Sheet 2b - Vereenvoudigde berekeningsmethodiek uurtarief voor Nederlandse partners - Vereenvoudigde berekeningsmethodiek uurtarief voor Nederlandse partners Valid from Version 1 27.04.15 Valid to This Fact Sheet only applies to The Netherlands. All beneficiaries in The Netherlands must

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display

GEBRUIKERS- HANDLEIDING. CFX-750 Display GEBRUIKERS- HANDLEIDING CFX-750 Display Versie 1.00 Revisie A Oktober 2010 Divisie Landbouw Trimble Navigation Limited Trimble Agriculture Division 10355 Westmoor Drive Suite #100 Westminster, CO 80021

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224 PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224 Gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening op HIV in België: antwoord op een adviesaanvraag van de volksgezondheidsoverheden. Dit advies heeft tot

Nadere informatie

Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken

Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken Prof. dr. X.E. Kramer Dr. M.L. Tuil Mr. I. Tillema Ondersteunend onderzoekers: M.I. Hazelhorst, LL.M. E.A. Ontanu, LL.M. m.m.v. Dr. J. van Erp Assistentie:

Nadere informatie