Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden"

Transcriptie

1 For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots. Artikel 1 - Toepasselijkheid, definities 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten van HousingSpots, hierna te noemen Makelaar, sluit met haar Opdrachtgevers in hun hoedanigheid van aspirant-huurder, hierna te noemen Opdrachtgever Onder bemiddeling wordt verstaan: de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het tegen betaling van een bemiddelingsvergoeding (courtage) door Opdrachtgever in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële verhuurder(s), opdat Opdrachtgevermet een verhuurder van een woonruimte een huurovereenkomst sluit, waaronder is begrepen de begeleiding door Makelaar bij bezichtiging(en) van een of meer woonruimte(n )als bedoeld in artikel 7:425 BW Onder bemiddelingsvergoeding of courtage wordt verstaan de door Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigde tegenprestatie voor diens bemiddelingswerkzaamheden Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin Opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijfzal deze worden aangeduid als de consument Bepalingen die afwijken van deze algemene bemiddelingsvoorwaardenmaken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen Onder schriftelijk wordt in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden tevens verstaan: per e- mail, per brief of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld De door Makelaarte vervaardigen c.q. door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als de bescheiden. Onder de bescheiden worden verstaan: schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen Indien Opdrachtgever bestaat uit twee of meer (rechts)personen zijn zij jegens Makelaar hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen jegens Makelaar. 1

2 1.9. Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet Indien Makelaar niet binnen bekwame spoed nakoming door Opdrachtgever verlangt, laat dit het recht op nakoming van Makelaar onverlet Opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene bemiddelingsvoorwaarden niet aan hem ter hand gesteld zijn indien Makelaar deze algemene bemiddelingsvoorwaarden al eerder bij een andere transactie aan Opdrachtgever ter hand gesteld heeft Makelaar behoudt zich het recht voor ombij gewijzigde regelgevingde algemene bemiddelingsvoorwaarden van Makelaar te wijzigen. Artikel 2 - Overeenkomsten, opdrachten 2.1. Mondelinge afspraken binden Makelaareerst nadat deze schriftelijk door Makelaar zijn bevestigd dan wel zodra Makelaarmet instemming van Opdrachtgevereen aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt Aanvullingen of wijzigingen op de algemene bemiddelingsvoorwaardenof anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Makelaar bindend. Artikel 3 - Inschrijven & uitschrijven 3.1. De inschrijving voor de opdracht tot woning bemiddeling is geldig gedurende één kalenderjaar. De gegevens die u aan Makelaar verstrekt worden na de inschrijvingsperiode uit het bestand verwijderd. Tevens worden uw gegevens ook verwijderd na een geslaagde bemiddeling Inschrijving bij Makelaar wordt pas geactiveerd als Makelaar een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen met een akkoordverklaring van de Algemene Voorwaarden & bemiddelingsvoorwaarden van HousingSpots. Inschrijfkosten betreft 29, De gegevens zoals gevraagd op het inschrijfformulier worden geregistreerd door Makelaar. Dit zijn uw naam, geslacht, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw adres. Verder worden de woonwensen zoals door u zijn aangegeven geregistreerd; soort gezochte woning, aantal kamers, aantal personen, gewenste woonplaats, gewenst aanvangsdatum, minimale en maximale huurprijs en overige woonwensen. Op basis van deze informatie is HousingSpots in staat, om conform uw wensen, woonruimte aan te bieden U kunt te allen tijde de door u verstrekte gegevens controleren en door ons laten wijzigen of verwijderen Indien de zoeker de inschrijving wenst op te zeggen kan dit door dit melden via de ; 2

3 Artikel 4 - Verplichtingen van Opdrachtgever, verschuldigdheid van courtage 4.1. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Makelaargewenste vorm aan Makelaar ter beschikking worden gesteld Opdrachtgever zal in alle opzichten zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst door beide partijen. Opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren Indien Opdrachtgeveren/of zijn relaties blijken te gaan wonen in een woonruimte, waarvan Opdrachtgeverde gegevens van Makelaar heeft verkregen, is Opdrachtgeverde courtage aan Makelaar verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door bemiddeling van Makelaar tot stand is gekomen Indien door welke oorzaak dan ook Opdrachtgever niet gaat wonen in de woning voor welke door de bemiddeling door Makelaar een huurovereenkomst tot stand is gekomen, of indien de huurovereenkomst voor deze woning wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de courtage te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan Indien Opdrachtgeverin aanmerking komtvoor woonruimte waarvoor een vergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Opdrachtgevergehouden de courtage te voldoen ongeacht of de vergunning is of zal worden verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen Indien Opdrachtgever na het geven van een akkoord voor het huren van een woonruimte, om redenen welke niet aan Makelaar zijn toe te rekenen, de woonruimte niet langer wenst aan te huren, is Opdrachtgever gehouden aan Makelaar een bedrag te voldoen van 30% van de courtage die Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigd zou zijn geweest indien definitief een huurovereenkomst tot stand zou zijn gekomen met de betreffende verhuurder. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden Makelaar te vrijwaren voor eventueel door de betreffende verhuurder geleden schade. 4.7.Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Makelaar gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgeverwel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Artikel 5 - Contract- en administratiekosten 5.1. Huurder betaalt enkel de contract- administratiekosten indien wij de woning aanbieden in opdracht van de verhuurder. Deze kosten mag de Makelaar aan de hurende partij doorberekenen. De behorende contract- en administratiekosten bedragen 295,- vermeerderd met 21% BTW De contactkosten dienen direct door de desbetreffende partij te worden voldaan. Restitutie van betalingen is niet mogelijk. 3

4 Artikel 6 - Persoonsgegevens De persoonsgegevens van Opdrachtgeverworden opgenomen in de administratie van Makelaar. Makelaar verstrekt zonder toestemming van Opdrachtgever geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Makelaargebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Artikel 7 - Termijnen 7.1. Opgegeven termijnen waarbinnen door Makelaarde werkzaamheden moeten zijn verricht c.q. de bescheiden en/of diensten moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Makelaar haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld Makelaar is bevoegd om -ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Opdrachtgevervooruitbetaling of zekerheid van Opdrachtgeverte verlangen, alvorens met de te verrichten werkzaamheden te startenalthans deze voort te zetten. Artikel 8 - Voortgang, uitvoering overeenkomst 8.1. Makelaar is gehouden de overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren Makelaar kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Artikel 9 - Duur overeenkomst, inspanningsverplichting makelaar 9.1. Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen Makelaar zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is ten allen tijde een inspanningsverplichting van Makelaar en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Makelaar, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat. 4

5 Artikel 10 - Einde en opzegging van de bemiddelingsovereenkomst Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden, eindigt de bemiddelingsovereenkomstonder meer door: a. vervulling van de overeenkomst door Makelaar; b. opzegging door Opdrachtgever; c. opzegging door Makelaar De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaatis bereikt Opdrachtgever en Makelaar zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij. Artikel 11 - Reclames en klachten Opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van bescheiden, zoals de (concept) huurovereenkomst van Makelaar tot controle van deze bescheiden over te gaan. Eventuele onvolkomenheden dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bescheiden schriftelijk aan Makelaar te worden gemelden minimaal voor het ingaan van de huurovereenkomst Overige reclames -waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden c.q. de verleende diensten -dienen per aangetekend schrijvenuiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking dan wel nadat Opdrachtgever deze redelijkerwijs had moeten ontdekken door Opdrachtgever aan Makelaar te worden gemeld, bij gebreke waarvan Opdrachtgevergeen beroep meer kan doen op eventuele gebreken in de prestatie van de Makelaar. Artikel 12 - Aansprakelijkheid Indien Makelaar bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Makelaar nimmer partij bij de huurovereenkomst en is zij niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst. Makelaaris in geen geval aansprakelijkvoor de schade van Opdrachtgeverdie het gevolg is van de situatie dat de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wet Makelaar kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Makelaar, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden Makelaar is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door deandere partij bij de door bemiddeling van Makelaar tot stand gekomen huurovereenkomst De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Makelaar Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de 5

6 aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Makelaarin het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Makelaar hiervoor verzekerd is Indien Makelaar niet verzekerd is alsbedoeldin het vorige lid is de aansprakelijkheid van Makelaarte allen tijde beperkt tot twee maal de hoogte van de door Makelaar aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen courtage Makelaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door opdrachtgever van de woning aanwezig is. Het is aan opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de verhuurder daarop aan te spreken De website van Makelaar is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website. Makelaar is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Artikel 13 - Betaling 13.1.Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever al hetgeen hij aan Makelaar verschuldigd is te betalen binnen 3 werkdagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als fatale termijn. Bij niet tijdige betaling: a. zal Opdrachtgever aan Makelaar een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden als volle maand beschouwd; b. zal Opdrachtgever, na daartoe door Makelaar te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van 40,00; Al hetgeen Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigd is wordt door Opdrachtgever tijdig voldaan zonder enig beroep op korting, opschorting, verrekening of ongedaanmaking Ter keuze van Makelaar kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding Indien Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Makelaar bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Makelaar het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever te twijfelen Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6

7 Artikel 14 - Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen Opdrachtgever en Makelaar gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever: a. in staat van faillissement wordt verklaard; b. (voorlopige)surséance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. Artikel 15 - Bijzondere bepalingen Makelaar behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te passen De door Makelaar verstrekte informatie is vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor zoekers en de opdrachtgevers Er kunnen geen rechten aan de Algemene Voorwaarden van Makelaar ontleend worden. Artikel 16 - Copyright & Merken Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een hardcopy, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van HousingSpots is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Makelaar, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Makelaar is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. 7

8 Artikel 17 - Diversen Wijzigingen in, of afwijkingen van de Algemene Voorwaarden van Makelaar, tussen partijen gesloten bemiddelingsovereenkomst(en) en/of aanvullende dan wel afwijkende bedingen zijn alleen van kracht, indien partijen deze schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend De nietigheid c.q. het onverbindend zijn van een bepaling van de bemiddelingsovereenkomst heeft niet tot gevolg dat de overeenkomst in haar geheel nietig c.q. onverbindend is. In plaats van de nietige of ongeldige bepaling zullen partijen een passende regeling overeenkomen, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert Het niet nemen door een partij van enige actie in geval van wanprestatie ter zake van enige bepaling van deze overeenkomst door de andere partij of het toestaan of gedogen van een afwijking van enige bepaling van deze overeenkomst, kan niet worden beschouwd als afstand van recht. Artikel 18 - Bevoegde rechter, toepasselijk recht Op de tussen Makelaar en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Makelaar, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet,de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Makelaaris gevestigd.. 8

9 Conditions for Home seekers Conditions for Home seekers in HousingSpots. Adopted on March 24, 2015 and valid for the office HousingSpots. Article 1 - Applicability, definitions 1.1. These conditions apply to all offers and all mediation agreements that the office of HousingSpots, hereinafter referred to as 'agency', close with its Clients in their capacity as prospective tenant, hereinafter 'Client' Mediation means the obligation of agency aimed at combating pay a brokerage fee (commission) spend Client contact Client with potential landlord (s) so that the Principal with a landlord of a living close a lease, which includes the guidance by Broker at appointment (s) of one or more living space (s) referred to in Article 7: 425 DCC Brokerage fee or commission means the Client by Broker due consideration for his mediation work If in the following, a provision specific to the situation where a Client natural person not acting in the exercise of a profession or business will be referred to as 'the consumer' Provisions that deviate from these terms and conditions of mediation are only part of the contract between the parties if and to the extent that the parties expressly agreed in writing agreed 'Written' in these general conditions of mediation also means: , by fax or any other means of communication that in view of the prior art and in the the accepted beliefs this can be equated By producing agency or provided by Client written opinions, documents (appraisal) reports, investigations, etc. will be referred to hereinafter as 'Modest'. Under the "modest" means written documents and other media recorded works, such as computer disks, on USB sticks or any other data carriers as well. All this, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing If the Client consists of two or more (legal) persons, they are jointly and severally against agency liable for the fulfillment of all obligations to Broker It is therefore for any reason, are not applicable for a (part of a) provision of these general conditions of mediation shall not affect the validity of the remaining provisions If agency does not require within expeditiously performance by the Client, let the right to performance of agency unaffected The Client can not rely on the fact that the general conditions are not mediation handed to him if his agency these general conditions of mediation earlier has been handed over to the Client in another transaction Agent reserves the right to change the general rules mediation conditions of change agency. 9

10 Article 2 - Agreements, assignments 2.1. Verbal agreements bind agency after these have been confirmed by Broker or as soon as agency commenced with the consent of the Client has made implementing acts Additions or changes to the general conditions of mediation or other changes or additions to the contract only after written confirmation by Broker binding. Article 3 - Subscribe & unsubscribe 3.1. Registration for the housing agency commission is valid for one calendar year. The information you provide to Agency, after the tendering of the file. Also, your data will be deleted after a successful mediation Registration with Agency is only activated when a fully completed application form has received an acceptance by the General Conditions of Agency & Mediation Conditions Home Seekers. Registration is 29, The information as requested on the registration form are registered by Agency. These are your name, gender, address, telephone number and address. Furthermore, the housing needs as you have chosen registered Mandate type, number of bedrooms, number of people, desired location, desired starting date, minimum and maximum rent and other living requirements. Based on this information Agency able, according to your wishes, to offer accommodation You can always check the information you have provided and us modify or remove If the seeker wishes to withdraw from the tender can do so by this report via Article 4 - Obligations of the Client, chargeability of brokerage 4.1. Client must ensure that the necessary for the implementation of the agreement data required time and in the disposal agency by agency desired shape be asked Client will cooperate in all respects with the proper performance of the mediation agreement by both parties. Client will do nothing and / or omissions that a proper implementation of this Agreement may impede or hinder If the Client and / or his relationships seem to live in a living space, which Client has obtained the data from Agent, Client shall pay to the commission Broker payable regardless of whether the lease through to agency arose If for whatever reason the Client does not live in the property for which by mediation by a rental agency has been established, or if the lease for this property is terminated, destroyed or dissolved, remains Client shall pay the fee and the Client is not entitled to full or partial refund thereof If the Customer is eligible for housing for which a license is required, then obtaining this permit for the account and risk of the Client and The Client is obliged to pay the fee regardless of whether the license has been or will be granted, unless the parties have agreed otherwise. 10

11 4.6. If, after giving an agreement to rent a living space, to reasons which are not attributable to his agency, the living no longer wishes to rent, Client is obliged to meet Agent an amount equal to the fee that Principal to Agent would have been due if a final lease up could have been established with the respective landlord. In addition, Principal is required Indemnify broker for any loss suffered by the respective landlord If there is no time to the obligations mentioned in this article are met, Broker is entitled the execution of the agreement to suspend until the Client or to these obligations. The costs associated with the delay or the costs of undertaking additional work or other resulting there from consequences for the account and risk of the Client. Article 5 - Contract Costs 5.1. Client only pays the contract/ administration costs if Agent offer the property on behalf of the landlord. These costs shall be allowed the agency to the hiring party. The corresponding contract and administrative costs amount to 295, - plus 21% VAT The costs have to been done directly by the relevant contracted parties. Refund of payments is not possible. Article 6 - Personal Information The personal data of the Client are included in the administration of agency. Broker provided without consent of Customer data to third parties. The recorded data will only be used by agency for the purpose of implementing through its agreements with the Client. Article 7 - Deadlines 7.1. Specified deadlines which must be carried out by the agency work or the documents and / or services must be delivered may never be regarded as fatal installments, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing. If Agent its obligations under the agreement or fail to timely comply, they should therefore written Failing to be asked Agent is authorized to - regarding the fulfillment of financial obligations of the Client - demand advance payment or security from the Client before by making the starting work at least to continue this. Article 8 - Progress, implementation agreement 8.1. Property is held the contract expert, careful manner and in accordance with the above in its industry to implement applicable standards Agent can not be required to start with the execution of the work, until all the necessary information in its possession and any agreed (advance) payment has been received. 11

12 Article 9 - Contract duration, commitment broker 9.1. An agreement to mediate runs indefinitely, unless otherwise in writing agreed Agent will be able to know best and strive to achieve the desired Client or to achieve desired results. This is always a commitment of agency and no performance obligation. If the above result is not, this does not relieve the Client therefore not of its obligations towards agency, excluding any obligations that the parties are explicitly linked to the achievement of the desired result. Article 10 - End and termination of the agency contract Unless otherwise agreed and without prejudice to the other provisions of these general mediation conditions, the mediation agreement is ended by: a. the fulfillment of the agreement by the agency; b. cancellation by the Client; c. termination by Broker The agreement is met if the desired result is achieved Client and Agent are entitled to terminate this agreement at any time to cancel The parties may not entitled to terminate the agreement by giving notice derive compensation unless it is terminated due to the failure to fulfill one or more obligations by the other party. Article 11 - Claims and complaints Client is required directly at the receipt of documents, such as the (draft) lease of agency to proceed with control of these documents. Any imperfections must be paid within 2 working days after receipt of the documents written be reported to agency and at least for the beginning of the lease Other complaints - including complaints relating to the work performed or the services - serve by registered mail no later than two months after discovery or after the Client should have reasonably discovered by the Client Broker to be reported, failing which the Client can no longer rely on any defects in the performance of the agency. Article 12 - Liability If agency mediates in the creation of a lease between landlord and tenant agency never a party to the lease and it is not liable for the content and execution of the lease. Broker is by no means liable for the damages of the Client as a result of the situation that the rent and/or the agreed service (cost) and / or the additional non-recurring or not fees are not in accordance with the law Agency lost its role as a company in its industry may be expected, but accepts no liability for damages, including consequential damages, loss of profits, profits and/or stagnation damage that is the result of acts or omissions of agency, its staff or by third parties engaged Agent shall not be liable for damages suffered by the Client as a result of acts or any failure by the other party to the negotiated by Broker mediation lease The limitations of liability included in this article do not apply if the damage due to intent and/or deliberate recklessness of agency. 12

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Algemene Voorwaarden van DEBEIJ TRANSLATIONS Definitie In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het vertaalbureau verstaan: DEBEIJ TRANSLATIONS, gevestigd te 6165 BC Geleen, Kwartelstraat 3. Artikel 1

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

De opdracht komt tot stand door de inschrijving (naar waarheid) via internet op www.robrealestate.nl en acceptatie van deze voorwaarden.

De opdracht komt tot stand door de inschrijving (naar waarheid) via internet op www.robrealestate.nl en acceptatie van deze voorwaarden. BEMIDDELINGSVOORWAARDEN ROB Real Estate ENGLISH BELOW In deze voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die ROB Real Estate (hierna te noemen Makelaar ) een opdracht

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

For the English Version, see page 4. Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden

For the English Version, see page 4. Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden For the English Version, see page 4. Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden Bemiddelingsvoorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015. Definities Makelaar: HousingSpots

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08)

Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten. Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 (AS 104-08) Algemene voorwaarden van: Auto Motive Asten Wilhelminastraat 5 5721 KG Asten (AS 104-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 172434180000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518

Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Algemene Voorwaarden WebChamp B.V. WebChamp B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 57300518 Artikel 1. Definities 1.1. Onder WebChamp wordt verstaan: de bij de Kamer

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten

B2: Specific terms and conditions applicable to Consultancy services. B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten B2: Specifieke voorwaarden van toepassing op Consultancy diensten Dit document vormt een onderdeel van A: Algemene voorwaarden Prowareness. Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000

Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN. Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Algemene voorwaarden van: Auto Electric B.V. Havenstraat 293 1271 GD HUIZEN Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi,- Eem- en Flevoland: 32103850 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN

Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: Dacon Newtonweg 21 6662 PV Elst Inschrijfnummer K.v.K. te Centraal Gelderland : 09137430 Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft

Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft Algemene voorwaarden van: O.G.T. Faber h.o.d.n. II Studio t.h.o.d.n. Design Driven Westvest 35 C 2611 AZ Delft (AS 116-09) Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 301510400000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1:

Nadere informatie