. 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ". 1.2 Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent."

Transcriptie

1 BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VAN READY TO RENT B.V. Definities: Ready to Rent B.V. hierna te noemen: Ready to Rent Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Ready to Rent opdracht heeft verstrekt te zoeken naar woonruimte en te bemiddelen bij de totstandkoming van een huurovereenkomst voor een woonruimte. Bemiddeling: de inspanningsverplichting van Ready to Rent gericht op het in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële verhuurder(s) binnen het verzorgingsgebied van Ready to Rent, gericht op het sluiten van een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en verhuurder inzake woonruimte, waaronder onder meer is begrepen de begeleiding bij bezichtigingen van woningen en het tot stand brengen van een huurovereenkomst. Ready to Rent treedt bij de tot stand te brengen huurovereenkomst uitsluitend op in opdracht van Opdrachtgever en niet in opdracht van de verhuurder. Ready to Rent werkt op no cure no pay basis: Opdrachtgever is voor de dienstverlening van Ready to Rent pas een vergoeding verschuldigd nadat een bemiddeling is geslaagd doordat een huurovereenkomst voor woonruimte tot stand is gebracht. Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst, inschrijving. 1.1 Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door Opdrachtgever ingevulde inschrijfformulier van Ready to Rent of door het versturen door Opdrachtgever van een ingevuld online inschrijfformulier welke toegestuurd kan worden per Alle overige inschrijvingen vinden plaats ten kantore van Ready to Rent Ready to Rent is afhankelijk van het aanbod van woonruimte op de markt en gunning door verhuurder. Inschrijving geeft geen garantie op het vinden van woonruimte Artikel 2 Inschrijving en over te leggen stukken. 2.1 De inschrijving geschiedt ten kantore van Ready to Rent. De inschrijving is gratis en is 6 maanden geldig na datum van de ondertekening van het inschrijfformulier De aanvang van de werkzaamheden door Ready to Rent geschiedt nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier heeft ondertekend en een geldig en origineel legitimatiebewijs en een origineel bewijs van zijn financiële draagkracht heeft overhandigd (voor werknemers door middel van een arbeidsovereenkomst, recente salarisstroken en/of een recente werkgeversverklaring; voor ondernemers door middel van een recent en origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel en een originele verklaring van een registeraccountant). Artikel 3 Werkzaamheden Ready to Rent

2 . 3.1 Ready to Rent verbindt zich jegens Opdrachtgever om, tegen vergoeding, informatie te verstrekken over hetgeen samenhangt bij het zoeken naar en huren van woonruimte, te zoeken naar woonruimte en als tussenpersoon werkzaam te zijn bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen Opdrachtgever als huurder enerzijds en (een) derde(n) als verhuurder anderzijds De werkzaamheden van Ready to Rent kunnen onder meer bestaan uit: * Het voorafgaande aan de totstandkoming van de bemiddelingsovereenkomst inventariseren, selecteren en presenteren (onder meer in de winkel en op de website van Ready to Rent) van beschikbare woonruimte en alle werkzaamheden die daarmee samenhangen); * Het inventariseren van de woonwensen van Opdrachtgever; * Het zoeken naar geschikte woonruimte; * Het begeleiden en evalueren van bezichtigen van en het geven van informatie over één of meer woonruimte(n); * Het, voor zover door Opdrachtgever gewenst, geven van informatie over onder meer de mogelijkheden om woonruimte te vinden, de lokale woningmarkt, de huisvestingsvergunning, de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en dergelijke. * Het voordragen van Opdrachtgever als kandidaat-huurder bij potentiële verhuurder(s) en het zich inspannen om de woning aan Opdrachtgever gegund te krijgen; * Het tot stand brengen van een schriftelijke huurovereenkomst, al dan niet op basis van een daartoe geschikt model van Ready to Rent, inclusief de eventueel met de verhuurder daaraan voorafgaand te voeren onderhandelingen; * Ondersteuning bij de oplevering van de woonruimte bij de aanvang van de huur; * Het geven van informatie over en een toelichting op de huurovereenkomst en de daarin genoemde bepalingen; * Het, voor zover door Opdrachtgever gewenst, geven van enige ondersteuning bij: de overname van zaken van de vorige bewoners, onderhoudscontracten, verhuizing, vervoer / aankoop van inventaris, zoeken naar werklieden in verband met het schilderwerk, behangen en/of het leggen van de vloer etc. * Het, voor zover door Opdrachtgever gewenst, verzorgen van telefoon- en internetaansluiting en aansluiting op nutsvoorzieningen Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, beogen Opdrachtgever en Ready to Rent niet dat Ready to Rent door Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd, zoals is bedoeld in artikel 3:60 BW, om in zijn / haar naam rechtshandelingen te

3 verrichten of dat Ready to Rent uit hoofde van een lastgeving, als bedoeld in artikel 7:414 BW, voor rekening van Opdrachtgever rechtshandelingen verrichten Ready to Rent kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Ready to Rent verstrekte informatie Opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Ready to Rent kunnen doorkruisen en/of die Ready to Rent in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren Opdrachtgever zal na geslaagde bemiddeling een formulier ondertekenen waarop alle feitelijk door Ready to Rent uitgevoerde werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst zijn opgesomd Opdrachtgever dient zelf te zorgen en is verantwoordelijk voor de juiste inschrijvingen in de van toepassing zijnde gemeentelijke en overige administraties Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn dat voor de totstandkoming van een huurovereenkomst in sommige gevallen een verklaring van goed huurderschap van een vorige verhuurder beschikbaar dient te zijn. Artikel 4 Duur en beëindiging van de overeenkomst. 4.1 De opdracht is aangegaan voor zes maanden met ingang van de datum waarop het Inschrijfformulier is ondertekend en door Ready to Rent is ontvangen De bemiddelingsovereenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden zijn voltooid. De opdracht is voltooid na oplevering van de woning aan Opdrachtgever door ondertekening door Opdrachtgever van het daartoe op te maken inspectierapport overhandiging van de sleutel(s) van de desbetreffende woonruimte aan Opdrachtgever Opdrachtgever is bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen Onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de vergoeding voor de werkzaamheden en de onkosten van Ready to Rent te voldoen, kunnen partijen aan beëindiging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd of ontbonden op grond van wanprestatie. 4.5 Voor zover de bemiddelingsovereenkomst verplicht tot behartiging van de belangen van Opdrachtgever door Ready to Rent, eindigt deze verplichting bij het einde van de bemiddelingsovereenkomst. Artikel 5 Betaling van de aan Ready to Rent verschuldigde vergoeding. 5.1 Indien uit de werkzaamheden van Ready to Rent voor de Opdrachtgever een

4 huurovereenkomst voortvloeit, is Opdrachtgever eenmalig aan Ready to Rent op de dag van acceptatie van de woonruimte door Opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding verschuldigd voor de uit de bemiddelingsovereenkomst voortvloeiende dienstverlening van Ready to Rent, welke direct na acceptatie aan Ready to Rent moet worden voldaan. Acceptatie geschiedt door ondertekening door Opdrachtgever van het acceptatieformulier van Ready to Rent of, bij gebreke daarvan, door ondertekening door Opdrachtgever en verhuurder van de huurovereenkomst. Doorslaggevend voor de bepaling van de hoogte van de bemiddelingsvergoeding is de op het acceptatieformulier vermelde bruto huurprijs of, indien er geen acceptatieformulier, is de in de huurovereenkomst vermelde bruto huurpijs. Vermindering, wijziging, verlaging of korting van de huurprijs nadien, ongeacht de wijze van totstandkoming daarvan, geeft geen recht op een lagere vergoeding. Onder bruto huurprijs wordt verstaan de kale huurprijs plus alle eventuele vergoedingen voor leveringen en diensten Indien Opdrachtgever de door Ready to Rent aangeboden woonruimte mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd, de verhuurder de woning aan Opdrachtgever heeft gegund en Opdrachtgever daarna afziet van het huren van deze woonruimte, dan is Opdrachtgever aan Ready to Rent te allen tijde een annuleringsvergoeding verschuldigd ten hoogte van 50% van de bemiddelingsvergoeding als bedoeld in artikel 5.1. Opdrachtgever dient deze annuleringskosten binnen 48 uur na annulering aan Ready to Rent te voldoen De bemiddelingsvergoeding als bedoeld in artikel 5.1 en de annuleringsvergoeding als bedoeld in artikel 5.2 worden vermeerderd met 21% BTW Het te huren object zal niet eerder aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld dan nadat deze aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Ready to Rent heeft voldaan Indien Opdrachtgever en/of haar/zijn relaties blijken te gaan wonen in een woonruimte, waarvan Opdrachtgever de gegevens van Ready to Rent heeft verkregen, is Opdrachtgever de volledige bemiddelingsvergoeding als bedoeld in artikel 5.1 aan Ready to Rent verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door de werkzaamheden van Ready to Rent tot stand is gekomen Indien door welke oorzaak dan ook Opdrachtgever niet in de woonruimte gaat wonen, en/of de betreffende huurovereenkomst wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de bemiddelingsvergoeding aan Ready to Rent te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan Indien Opdrachtgever bestaat uit meer dan één natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, zijn zij allen ten opzichte van Ready to Rent hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens Ready to Rent. Artikel 6 Vergunning 6.1 Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een vergunning van de overheid vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf. Opdrachtgever is derhalve gehouden de vergoeding te voldoen ongeacht of de vergunning is of wordt verleend.

5 Artikel 7 Aansprakelijkheid 7.1 Alle door Ready to Rent en haar medewerkers gedane mededelingen, toezeggingen en aangeboden overeenkomsten worden te allen tijde geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud van goedkeuring door verhuurder en/of eigenaar van de desbetreffende woonruimte. 7.2 Ready to Rent is niet aansprakelijk voor de wijze waarop verhuurder, na het tot stand komen van een huurovereenkomst, zijn verplichtingen al dan niet nakomt. Opdrachtgever zal zich dienaangaande rechtstreeks tot verhuurder te wenden. Opdrachtgever vrijwaart Ready to Rent voor alle aanspraken wegens schade van de eigenaar en/of verhuurder en/of derden in welke vorm dan ook. 7.3 Ready to Rent is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden, onvolledigheden, nietigheden en/of vernietigbaarheden in de huurovereenkomst.

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN HUURDER 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Housing Totaal, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: "NU WONEN BV"

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen. hierna te noemen: NU WONEN BV ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN van Nu Wonen hierna te noemen: "NU WONEN BV" 1. Definities 1.1. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die middels bemiddeling door Nu Wonen een woning huurt. De Huurder

Nadere informatie

SAVELAB energieadvies. Algemene Voorwaarden. Per 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda

SAVELAB energieadvies. Algemene Voorwaarden. Per 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda Algemene Voorwaarden Per 1 januari 2012 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda 1 Artikel 1 - Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIFE ENERGIE-ADVIES B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NIFE ENERGIE-ADVIES B.V. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN NIFE ENERGIE-ADVIES B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Energieovereenkomsten: Leveranciersovereenkomsten en overeenkomsten met één of meer

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de particuliere verhuurder en belegger O.Z.

Informatiebrochure voor de particuliere verhuurder en belegger O.Z. Informatiebrochure voor de particuliere verhuurder en belegger O.Z. Burgemeester van walsumweg 362-366, 3011 MZ Rotterdam T 010-4110096 F 010-4762693 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Wie zijn wij? 2 Wat kost

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V.

Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V. Algemene Voorwaarden BW Banking Support.B.V. 1. Definities Opdrachtnemer: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: BW Banking Support B.V. statutair gevestigd te Sint Oedenrode, hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ALGEMENE VOORWAARDEN PROVADES BV ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Provades BV en iedere tussen de opdrachtgever en Provades BV tot stand

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Meervaardig Nieuwe Kazernelaan 2 D5 6711 JC Ede Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Arnhem, nummer: 561.76.031. Algemene voorwaarden Meervaardig Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: Algemene voorwaarden Artikelen van algemene aard en betekenis. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Birsken als zijnde handelsnaam

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van ALEMENE VOORWAARDEN Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verbintenis tussen Future Wonen, de eigenaar die zijn of haar woning via Future Wonen aan een derde partij verhuurt en deze derde

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL VANGNET ENERGIE Intermediair Energievoorzieningen

STICHTING SOCIAAL VANGNET ENERGIE Intermediair Energievoorzieningen Algemene voorwaarden Stichting Sociaal Vangnet Energie (SVE) 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Energieovereenkomsten: overeenkomsten met energieleveranciers en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie

Algemene Voorwaarden. Pilatusdam Mens & Organisatie Algemene Voorwaarden Pilatusdam Mens & Organisatie Pilatusdam Mens & Organisatie is een maatschap en houdt kantoor aan het Verbreepark 6a te (2731 BR) Benthuizen. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FOI

Algemene voorwaarden FOI Algemene voorwaarden FOI 1. Definities FOI Kroot & Egberink: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: Werkzaamheden: de vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Berkel-Enschot, alsmede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Hays

Algemene voorwaarden van Hays Algemene voorwaarden van Hays INHOUD Artikel 1: Activiteiten Hays en de daarvoor geldende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden Hoofdstuk A: voor alle activiteiten van Hays Artikel 2: Definities Artikel

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISOGOED B.V. Artikel 1: Algemene begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISOGOED B.V. Artikel 1: Algemene begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISOGOED B.V. Artikel 1: Algemene begripsbepalingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever : Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan IsoGoed BV

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie