RWS partner in wonen Treasurystatuut december Treasurystatuut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut"

Transcriptie

1 Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark DZ GOES Postbus AD GOES T (0113) F (0113) Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur op 28 november 2013 Goedgekeurd door de RvC op 19 februari

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemeen Extern kader van het Treasurystatuut Doel van het Treasurystatuut Doelstelling van de treasury-functie Opstellen, vaststellen, goedkeuren en wijzigen van het Treasurystatuut Distributie Accountantscontrole Begrippen Risicobeheer Definitie Doelstelling Renterisicobeheer Kredietrisicobeheer Liquiditeitsrisicobeheer Opslagrisico Beschikbaarheidsrisico Valutarisicobeheer Juridisch risicobeheer Operationeel risicobeheer Nieuwe producten Financieringen Algemeen Geborgde financieringen Niet-geborgde financieringen Liquiditeitenbeheer & Beleggen Definitie Beleggen Doelstellingen Betalingsverkeer Saldo- en liquiditeitenbeheer Relatiebeheer Uitgangspunten Huisbank

3 5.3 Financiële tegenpartijen Gebruik brokers, bemiddelaars Derivaten Definitie Uitgangspunten Richtlijnen Administratieve Organisatie en Interne Controle Uitgangspunten Administratieve organisatie en interne controle Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Besluiten Transactievoorstellen Interne en Externe Informatievoorziening Ondertekening Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 2: Treasuryprotocol verbindingen van RWS

4 1. Inleiding 1.2 Algemeen Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking te Goes (verder: RWS) is een toegelaten instelling (TI) in de zin van de Woningwet. RWS is een kapitaalintensieve organisatie en de rentelasten vormen een belangrijke kostenpost. Treasury is het proces waarbij de huidige en toekomstige financiële positie, kasstromen en de hieraan verbonden financiële en operationele risico s worden bestuurd en beheerst. Treasury-activiteiten zijn de financierings- en beleggingsactiviteiten en ook het risicobeheer en alle activiteiten die erop gericht zijn huidige en toekomstige financiële risico s in kaart te brengen en te beheersen. De kaders, afspraken en procedures waarbinnen RWS haar treasury-activiteiten uitvoert worden vastgelegd in de volgende interne beheersinstrumenten: a. het Treasurystatuut; b. het Treasuryjaarplan; c. de Managementrapportage (4 keer per jaar); d. de Treasury Commissie (TC) (4 keer per jaar); e. de Administratieve Organisatie/ Interne Controle van de treasury-processen (AO/IC). RWS kan verbindingen oprichten voor risicodragend gebieds- en projectontwikkeling of andere specifieke activiteiten. De kaders waarbinnen besluiten op het gebied van treasury, ten aanzien van de verbindingen, worden genomen zijn vastgelegd in het Treasury-protocol (zie bijlage 2). 1.2 Extern kader van het Treasurystatuut RWS heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting en conformeert zich aan het extern kader dat onder meer gevormd wordt door: a. het Burgerlijk Wetboek; b. de (herziene) Woningwet; c. het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh); d. het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV); e. de regels en normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW); f. de regels en normen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) (of de instantie die diens taken uitvoert); g. de MG circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); h. de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting (verder: Beleidsregels derivaten); i. het Eigen Middelen beleid van het WSW; j. de Governancecode Woningcorporaties; k. de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving; l. de statuten van RWS (intern kader) 1.3 Doel van het Treasurystatuut Dit Treasurystatuut geldt als een gedragscode en heeft tot doel een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk te maken, middels een formeel kader waarbinnen de treasury-activiteiten binnen RWS dienen plaats te vinden. 4

5 1.4 Doelstelling van de treasury-functie Alle Treasury-activiteiten zijn ondergeschikt en dienend aan de missie en visie van RWS. In het strategische beleid, de kerntaken en doelstellingen van RWS is inhoud gegeven aan de missie en visie. De hoofdtaak van Treasury is de financiële continuïteit op de korte en lange termijn te waarborgen Om de financiële continuïteit op korte en lange termijn te waarborgen, dienen onderstaande activiteiten te worden verricht: a. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele (marktconforme) condities en risico s, zodat te allen tijde in de behoefte aan financiële middelen kan worden voorzien; b. Het beschermen van vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico s, zoals renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en operationeel risico; c. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; d. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van wettelijke regelingen, voorschriften en de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut; e. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het Treasury Beleid in het Treasuryjaarplan, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarover; Aan de treasury-functie wordt geen winstverantwoordelijkheid toegekend. 1.5 Opstellen, vaststellen, goedkeuren en wijzigen van het Treasurystatuut De adviseur Strategie, Control & Treasury initieert en stelt het Treasurystatuut op. Vaststelling van het Treasurystatuut en de eventuele wijzigingen daarop vindt plaats door de Directeur-bestuurder. Goedkeuring van het Treasurystatuut vindt plaats door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC (her)bekrachtigt het Treasurystatuut op voordracht van de Directeur-bestuurder jaarlijks. Bij het opstellen of wijzigen van het Treasurystatuut laat de Directeur-bestuurder zich adviseren door de Treasury Commissie. Het Treasurystatuut heeft door haar aard en inhoud een langdurige werking. Het Treasurystatuut wordt jaarlijks door de Controller getoetst aan de actualiteit. Bij afwijkingen wordt conform bovenstaande punten gehandeld. Als een wijziging van de wet- en/of regelgeving plaatsvindt waardoor strijdigheid met het huidige Treasurystatuut ontstaat, dan zal het vigerende Treasurystatuut daaraan ondergeschikt zijn. De adviseur Strategie, Control & Treasury en Controller zullen na bekendmaking van nieuwe weten/of regelgeving in het eerstvolgend TC-overleg voorstellen doen aan de Directeur-bestuurder om strijdigheden op te heffen. Afwijkingen van het vigerende Treasurystatuut kunnen slechts na vaststelling door de Directeurbestuurder én voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de RvC plaatsvinden. 1.6 Distributie Het Treasurystatuut is bestemd voor intern gebruik door functionarissen betrokken bij het Treasury proces bij RWS, de interne en externe toezichthouders en de accountant. Voor verspreiding is toestemming nodig van de Directeur-bestuurder. 5

6 1.7 Accountantscontrole Bij de controle van de jaarrekening of interim controle zal de accountant aandacht geven aan de beheersing van de financiële risico s en hierbij de toepassing van het Treasurystatuut betrekken. De accountant geeft jaarlijks een oordeel over het bestaan, de opzet en de werking van de AO/IC van de treasury-processen. De accountant heeft hierin een adviesrol naar de RvC. 1.8 Begrippen De begrippen in dit statuut worden met een hoofdletter geschreven en omschreven c.q. gedefinieerd in de bijgesloten lijst van begrippen (Bijlage 1). 6

7 2. Risicobeheer 2.1 Definitie Risicobeheer betreft het identificeren en beoordelen van financiële - en operationele risico s en het vaststellen van maatregelen ter bescherming van het eigen vermogen en beheersing van de negatieve gevolgen op de renteresultaten. RWS sluit met haar risicobeheersysteem aan bij de Governancecode Woningcorporaties. 2.2 Doelstelling Doel van het risicobeheer is het gestructureerd expliciet maken en beheersen van risico s ten einde de doelstellingen van RWS te realiseren. De beheersing van de financiële en operationele risico s dient aan strikte richtlijnen te voldoen en frequent gemonitord en getoetst te worden. RWS herkent de volgende risico s op het gebied van treasury: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, beschikbaarheidsrisico, valutarisico, juridisch risico en operationeel risico. Hieronder worden de risico s beschreven, specifieke richtlijnen verder uitgewerkt en de beheersstrategie bepaald: het beëindigen, beheersen, overdragen of accepteren van vastgestelde risico s binnen de kaders van dit Treasurystatuut. 2.3 Renterisicobeheer Renterisicobeheer betreft het geheel aan maatregelen ter bescherming van het eigen vermogen en beheersing van renteresultaten tegen nadelige invloeden van rentebewegingen. RWS beheerst en monitort het renterisico integraal. De doelstelling van renterisicobeheer is het beperken van de gevoeligheid voor renteschommelingen in enig jaar middels een evenwichtige spreiding van renterisico s over de tijd (gemeten in tijdvakken van twaalf maanden). Renterisico wordt inzichtelijk gemaakt, gemeten en genormeerd aan de hand van de WSWmethodiek. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt: WSW deelnemers mogen een renterisico hebben van maximaal 15% van het vreemd vermogen op de meest recente achterliggende balansdatum, gerekend over een aaneengesloten voortschrijdende periode van twaalf maanden. Onder renterisico verstaat het WSW de optelsom van de contractuele (eind-) aflossingen op leningen, leningen met een variabel rentetype, leningen met renteconversies, opslagherzieningen van basisrenteleningen en kortgeld minus de som van de schuldrestanten van de leningen waarvan de renterisico s afgedekt zijn met derivaten en de (uitgestelde) stortingen van leningen; Er worden geen renteafspraken gemaakt voor rente op leningen, renteconversies, opslagherzieningen of rente-instrumenten die een startdatum hebben die verder dan drie jaar in de toekomst liggen (conform WSW-eisen). Het gebruik van Derivaten ter afdekking van renterisico s is toegestaan binnen de richtlijnen van de Beleidsregels derivaten en de voorschriften die in hoofdstuk 6 Derivaten beschreven zijn. Voor renterisicobeheer is de beheers-strategie beheersen. 7

8 2.4 Kredietrisicobeheer Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Krediet- of tegenpartijrisico loopt RWS op financiële contracten waarbij RWS een ongedekte vordering heeft op de tegenpartij, zoals uitzettingen (tot twee jaar) en positieve marktwaarde op derivaten. Onder tegenpartij wordt verstaan, alle juridisch verbonden partijen. Om het kredietrisico te beperken heeft RWS de volgende richtlijnen voor tegenpartijen opgesteld: a. Uitzettingen tot drie maanden vinden uitsluitend plaats bij: Solide debiteuren waarvan het land van vestiging tot het eurogebied behoort én het desbetreffende land én de debiteur minimaal een lange termijn internationale kredietbeoordeling heeft van A3/A- toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde kredietbeoordeling bureaus (Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services of Fitch Ratings); Verbindingen ná voorafgaande goedkeuring van de RvC; Nederlandse overheden of instanties, die een publieke taak dienen en een solvabiliteitsweging van 0% hebben; b. Uitzettingen langer dan drie maanden vinden uitsluitend plaats bij: Solide debiteuren waarvan het land van vestiging tot het eurogebied behoort én het desbetreffende land én de debiteur minimaal een lange termijn kredietbeoordeling heeft van Aa3/AA-, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde kredietbeoordeling bureaus (Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services of Fitch Ratings); Verbindingen ná voorafgaande goedkeuring van de RvC; Nederlandse overheden of instanties, die een publieke taak dienen en een solvabiliteitsweging van 0% hebben; c. Derivatentransacties vinden uitsluitend plaats met financiële instellingen waarvan het land van vestiging tot het eurogebied behoort én het desbetreffende land én de financiële instelling minimaal een kredietbeoordeling heeft van A2/A, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services of Fitch Ratings). Indien de kredietbeoordeling van een debiteur, dan wel de staat waarin deze gevestigd is, verlaagd ( Downgrading ) wordt tot een niveau lager dan de hierboven voorgeschreven lange termijn kredietbeoordeling, zal de Controller dit direct melden aan de Directeur-bestuurder en direct onderzoeken of de lopende uitzettingen afgewikkeld kunnen worden en tegen welke kosten. Binnen een week neemt de Directeur-bestuurder een besluit, na advies van de Treasurycommissie en de Controller, dat direct ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC. Het maximale kredietrisico dat RWS accepteert per tegenpartij bedraagt 10 mln. plus maximaal 1 mln. opgelopen rente. Overschrijding van dit kredietrisico wordt door de Controller terstond gemeld aan de Directeur-bestuurder, die dit direct meldt aan de RvC. Voor kredietrisico is de beheers-strategie beëindigen en beheersen en waar dat niet mogelijk is accepteren. 2.5 Liquiditeitsrisicobeheer Liquiditeitsrisico is het risico dat niet kan worden voldaan aan actuele (en potentiële) financiële verplichtingen of het leveren van onderpand op de vervaldatum. RWS kan te allen tijde aan haar actuele (en toegezegde toekomstige) financiële verplichtingen voldoen. Uitgangspunt is dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn, dan wel 8

9 voldoende ruimte in de gecommitteerde kredietfaciliteiten beschikbaar is in combinatie met eventueel beschikbare opnamecapaciteit op roll-over leningen met een variabele hoofdsom. Indien RWS liquiditeitsverplichtingen uit hoofde van Derivatencontracten heeft, monitort de adviseur Strategie, Control & Treasury wekelijks dat RWS de beschikking heeft over een Liquiditeitsbuffer die een daling van de vaste rente in de markt met 2% kan opvangen. Voor Breakclauses geldt dat vanaf één jaar vóór vervaldatum een liquiditeitsbuffer beschikbaar is om een rentedaling van 2% op te kunnen vangen. RWS dient te voldoen aan een minimale ICR en een DSCR conform de eisen van het WSW. RWS zorgt dat zij voldoet aan de eisen van het Eigen Middelen beleid van het WSW. RWS bouwt eigen middelen op conform het Eigen Middelen beleid van het WSW. Voor liquiditeitsrisico is de beheers-strategie beheersen. 2.6 Opslagrisico Opslagrisico is het risico dat op herzieningsmoment de opslag, die de financier/bank boven de variabele Euribor rente óf basisrente (basisrenteleningen) in rekening brengt na enige tijd voor een zelfde looptijd, hoger is dan de huidige opslag. Dit risico kan ontstaan door een wijziging in de kredietbeoordeling van RWS of de sector en/of door hogere kosten die de financier/bank door marktomstandigheden en/of wet- en regelgeving genoodzaakt is door te berekenen. Opslagrisico wordt herkend bij roll-over leningen en basisrenteleningen. RWS maximeert het jaarlijkse opslagrisico op leningen met een opslagherziening op 15% van de uitstaande nominale hoofdsom van de leningenportefeuille per ultimo voorgaand boekjaar en binnen de renterisicolimieten van het WSW. Voor opslagrisico is de beheers-strategie beheersen. 2.7 Beschikbaarheidsrisico Beschikbaarheidsrisico is het risico dat geldgevers niet bereid zijn om tegen acceptabele tarieven geld te verstrekken. RWS vermindert het beschikbaarheidsrisico door te voldoen aan de eisen en normen van het WSW en het CFV (of de instantie die diens taak uitvoert), en de specifieke eisen van haar geldgevers. RWS vermindert het beschikbaarheidsrisico door het spreiden van de afloopdata van langlopende leningen en faciliteiten, door voldoende gecommitteerde kredietfaciliteiten ter beschikking te hebben en door haar financieringsbronnen te diversifiëren. Het jaarlijks beschikbaarheidsrisico wordt beperkt door de 15% renterisiconorm (WSW en het bedrijfseconomisch renterisico). RWS voldoet aan de Kasstroomtoets van het WSW, waarbij de som van de exploitatiekasstroom minus de rente en een fictieve aflossing van 2% voor de eerste vijf jaar positief dient positief te zijn. Indien hieraan niet voldaan wordt, dienen terstond maatregelen genomen te worden. RWS dient te voldoen aan een minimale ICR en DSCR conform de eisen van het WSW. Voor beschikbaarheidsrisico is de beheers-strategie beheersen. 2.8 Valutarisicobeheer Valutarisico worden door RWS uitgesloten, doordat financiële instrumenten slechts worden afgesloten, verstrekt of gegarandeerd in euro s. Voor valutarisico is de beheers-strategie beëindigen. 9

10 2.9 Juridisch risicobeheer Het juridisch risico is het risico van: a. veranderingen in, en naleving van wet- en regelgeving, b. niet-afdwingbaarheid van contractuele bepalingen; c. niet-correct gedocumenteerde contractuele bepalingen. Ter voorkoming van juridische risico s draagt RWS er zorg voor dat juridische documentatie van optimale kwaliteit is door het gebruik van geactualiseerde standaarddocumentatie én het laten opstellen of controleren door een gespecialiseerde jurist van niet-standaarddocumentatie. Voor juridisch risico is de beheers-strategie beheersen en overdragen Operationeel risicobeheer Operationele risico s zijn risico s van een potentieel verlies als gevolg van inadequate of falende processen, menselijk gedrag en systemen of externe gebeurtenissen. RWS vermindert deze risico s door een deugdelijke functiescheiding tussen besluitvormende, uitvoerende, registrerende en controlerende functies, een goed beschreven administratieve organisatie en interne controle en toezicht op naleving van de afgesproken procedures zoals vastgelegd in de AO/IC. De opzet en werking van het treasury-proces wordt jaarlijks getoetst door de Controller De Directeur-bestuurder van RWS waarborgt dat het bij de treasury-activiteiten betrokken personeel voldoende deskundig is en blijft door opleidingseisen te stellen. Voor operationeel risico is de beheers-strategie beheersen Nieuwe producten Nieuwe producten zijn financiële instrumenten of leningsvormen die afwijken van de tot dan toe door RWS gehanteerde instrumenten. Nieuwe producten dienen te voldoen aan de volgende eisen: a. Toegestaan (CFV, WSW en het Ministerie BZK); b. Passend in het risicoprofiel; c. Transparant; d. Begrijpelijk; e. Toegevoegde waarde; f. Liquide markt. Alvorens RWS nieuwe financiële instrumenten of leningsvormen kan gaan gebruiken, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn: a. RWS maakt een beschrijving van het nieuwe instrument; b. RWS motiveert de ingebruikname van het nieuwe product, waarin o.a. de voordelen en nadelen ten opzichte van traditionele instrumenten worden beschreven; c. RWS maakt een beschrijving van de risico s van het nieuwe product, waarin minimaal de volgende zaken aan de orde komen: De liquiditeit, c.q. verhandelbaarheid van het nieuwe instrument; De prijsvorming van het nieuwe instrument; De kosten en consequenties voor de administratieve organisatie; Het oordeel van de Controller; Het oordeel van de accountant; Het oordeel van de Treasuryadviseur (extern). d. RWS maakt een beschrijving van het beheer en de administratieve organisatie van het nieuwe product; 10

11 e. Op basis van deze informatie neemt de Directeur-bestuurder een besluit dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC; f. Zes maanden na ingebruikname wordt een evaluatie gedaan of het product aan de gestelde eisen voldoet. Indien het product niet aan de gestelde eisen voldoet, zullen terstond maatregelen genomen worden om wel aan de gestelde eisen te voldoen, en indien dit niet mogelijk is zal het afsluiten van dit instrument of leningsvorm stopgezet worden. 11

12 3. Financieringen 3.1 Algemeen Onder financieren wordt verstaan het voor langere termijn aantrekken van gelden bij derden. Hierbij geldt een minimale looptijd van twee jaar. 3.2 Geborgde financieringen Definitie Geborgde financiering is financiering onder garantie van het WSW ten behoeve van borgbare activiteiten óf onder garantie van een gemeente. Een actueel overzicht van borgbare activiteiten is beschikbaar op de website van het WSW (www.wsw.nl). Doelstellingen a. RWS streeft naar bedrijfsfinanciering, wat inhoudt dat financiering wordt afgestemd op de totale financieringsbehoefte; b. De jaarlijkse rentekosten zullen zoveel mogelijk stabiel zijn. c. Realisatie van zo laag mogelijke financieringskosten tegen acceptabele risico s zoals beschreven in hoofdstuk 2; d. De leningenportefeuille moet voldoende flexibel zijn om adequaat in te kunnen spelen op wijzigingen in de financieringsbehoefte. Randvoorwaarden a. De financieringsbehoefte wordt in het Treasury Jaarplan vastgelegd. De berekening vindt plaats op basis van de Meerjaren Begroting en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsprognoses met een planningshorizon van minimaal het lopende jaar plus negen jaar; b. De opbouw van de huidige leningenportefeuille en de meerjarige kasstroomprognoses zijn bepalend voor het aantrekken van leningen. De keuze van modaliteiten (looptijd, hoofdsomverloop en rentebetalingen en -conversies) van financiering zijn passend binnen de risico s die RWS wenst te lopen; c. RWS kiest primair voor interne financiering, waardoor een beroep op externe financieringsbronnen geminimaliseerd wordt en daarmee de financieringskosten beperkt. Interne middelen moeten worden aangewend volgens het Eigen Middelen beleid van het WSW; d. Er worden geen leningen aangetrokken met een storting die meer dan drie jaar in de toekomst ligt; e. Er worden geen leningen aangetrokken met als doel beleggen (zie ook paragraaf 4.2); f. De coupondata dienen zoveel mogelijk over de maanden van het jaar verspreid te liggen. Hierdoor wordt het liquiditeitenbeheer geoptimaliseerd; g. Het totaal vreemd vermogen per ultimo vorig boekjaar is kleiner dan 50% van de WOZwaarde van al het bezit; h. Het schuldrestant van WSW-geborgde leningen per ultimo vorig boekjaar is kleiner dan 40% van de WOZ-waarde van het bij het WSW ingezette onderpand, conform Eigen Middelen beleid WSW; i. De aflossingsfictie dient binnen uiterlijk 5 (prognose)jaren gemiddeld minimaal 2% te zijn. j. Bij nieuwe financieringen voldoet RWS aan het gedifferentieerd rentemaximum dat maandelijks door het WSW wordt herijkt; k. Toezichtbelemmerende bepalingen in contracten, die betrekking hebben op het CFV(of de instantie die diens taak uitvoert) en/of het ministerie van BZK, worden niet geaccepteerd; 12

13 3.3 Niet-geborgde financieringen Definitie Niet-geborgde financiering is commerciële of niet-daeb financiering, welke niet geborgd wordt door het WSW of een andere partij. RWS voldoet aan de vereisten van het WSW om gebruik te mogen maken van het Eigen Middelen beleid van het WSW. De financiering van niet-daeb activiteiten mag te allen tijde de ongestoorde voortgang van de kernactiviteiten niet in de weg staan. Toezicht belemmerende bepalingen worden niet in de leningencontracten opgenomen. Niet-DAEB activiteiten worden commercieel gefinancierd (zonder borging van het WSW) voor zover dit niet mogelijk is, c.q. toegestaan uit interne kasstromen en wettelijk toegestane interne financiering van de DAEB activiteiten. Een definitieve investeringsbeslissing in niet-daeb activiteiten kan pas genomen worden nadat sluitende afspraken gemaakt zijn over de financiering. Investeringsbeslissingen in niet-daeb, het verstrekken of verkrijgen van garanties en het verstrekken van financiering aan dochtermaatschappijen en/of verbindingen is onderworpen aan de goedkeuring door de RvC. In het besluit tot het aangaan van commerciële financieringen zullen contractuele voorwaarden van de geldgever, waaronder ratio s, zekerheidsstellingen en convenanten, duidelijk vermeld staan.. Voor het financieren van dochtermaatschappijen en verbindingen gelden de volgende uitgangspunten: a. vermogen wordt slechts verstrekt tegen marktconforme condities; b. garantiestellingen worden tegen marktconforme condities verstrekt; c. financieringen aan de dochtermaatschappijen en/of verbindingen mogen de financierbaarheid van RWS niet aantasten. Het verstrekken van garanties door RWS wordt beschouwd als het verstrekken van financieringen en dient hetzelfde besluitvormingsproces te ondergaan. Bij het verkrijgen van garanties wordt de kredietwaardigheid van de garantiegever beoordeeld. Indien de tegenpartij niet voldoet aan de kredietbeoordelingscriteria zoals beschreven in paragraaf 2.4, wordt de garantie verstrekt door een derde partij, veelal een financiële instelling, die wel aan de criteria voldoet. 13

14 4. Liquiditeitenbeheer & Beleggen 4.1 Definitie Onder liquiditeitenbeheer wordt verstaan het beheer van saldi in rekening-courant, de portefeuille geldmarkttransacties met een looptijd korter dan twee jaar. 4.2 Beleggen RWS zal geen beleggingsactiviteiten ontplooien. Beleggingen zijn onttrekkingen van de beschikbare liquiditeit voor een looptijd langer dan twee jaar met als doel het realiseren van rendement. Deelname aan initiatieven binnen de volkshuisvesting die voldoen aan matchingscriteria van toezichthouders (CFV, BZK) gelden niet als belegging. Deelname dient door de Directeurbestuurder vastgesteld te worden en door de RvC te zijn goedgekeurd. 4.3 Doelstellingen Het optimaliseren van financiële geldstromen tussen RWS, financiële tegenpartijen en verbindingen van RWS. Het minimaliseren van de kosten van het betalingsverkeer. Het voorkomen van fraude en vergissingen bij het betalingsverkeer en het beheer van liquiditeiten. Het zeker stellen van de beschikbaarheid van middelen om verplichtingen tijdig na te komen. Het realiseren van een hoger rendement dan wel lagere kosten met inachtneming van de geformuleerde randvoorwaarden. 4.4 Betalingsverkeer RWS heeft te allen tijde inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven voor de eerstvolgende twaalf maanden, de beschikbare ruimte op de rekening-courant faciliteit, de kasgeldfaciliteit en de opnameruimte op roll-over leningen met variabele hoofdsom. De kostenstructuur van het betalingsverkeer dient steeds inzichtelijk te zijn. Bankrekeningen mogen alleen geopend of gesloten worden na goedkeuring van de Directeurbestuurder. Het betalingsverkeer wordt gestroomlijnd door rekeningen die aangehouden worden bij een daartoe aangewezen Huisbank(en). De rekeningen maken deel uit van een saldo- en rentecompensatieregeling per bank. De bankprocuratie voor het betalingsverkeer is geregeld in een interne procuratieregeling. Kastransacties worden tot een minimum beperkt. Kasbetalingen zijn in principe niet toegestaan maar incidentele gevallen worden geaccepteerd. 4.5 Saldo- en liquiditeitenbeheer De richtlijnen ter beheersing van de liquiditeitsrisico s en kredietrisico zijn in de respectievelijke hoofdstukken, en gelden hier onverkort. 14

15 Besluiten in het saldo- en liquiditeitenbeheer worden genomen op basis van een liquiditeitsplanning met een minimale horizon van twaalf maanden, die minimaal viermaal per jaar geactualiseerd wordt. RWS mag in het lopende kalenderjaar maximaal 7 ½% van de omvang van de materiële vaste activa (gewaardeerd tegen bedrijfswaarde) aan kortgeldfaciliteiten hebben volgens de meest recente jaarrekening. Onder een kort geld (faciliteit) wordt verstaan: het kunnen aantrekken van vreemd vermogen met een looptijd korter dan twee jaar. Geldmarkttransacties worden alleen afgesloten indien dit zinvol is in relatie tot de daarmee gemoeide directe en indirecte kosten. Geldmarkttransacties dienen een aantoonbare meeropbrengst te hebben ten opzichte van geen transactie. Beschikbare middelen worden primair binnen de eigen organisatie aangewend. Aanwending van middelen van buiten de eigen organisatie is het gevolg van een mismatch tussen inkomende en uitgaande geldstromen. Uitzettingen in het kader van liquiditeitenbeheer zijn toegestaan in de vorm van: a. Rekening-courant; b. Onderhandse leningen met een resterende looptijd van maximaal twee jaar rentevast; c. Deposito s met een maximale looptijd van twee jaar rentevast; d. Roll-over leningen met of zonder variabele hoofdsom inclusief mutaties op kredietvormen met een variabele hoofdsom; e. Spaarrekening bij een financiële instelling met voldoende kredietwaardigheid; f. Rentedragende spaar- en beleggingsproducten met hoofdsomgarantie met een maximale looptijd van twee jaar rentevast. Opnamen in het kader van liquiditeitenbeheer zijn toegestaan in de vorm van: a. Rekening-courant; b. Kasgeldleningen; c. Roll-over leningen met of zonder variabele hoofdsom, inclusief mutaties op kredietvormen met variabele hoofdsom; d. Spaarrekening bij een financiële instelling; e. Geborgde en ongeborgde leningen. 15

16 5. Relatiebeheer 5.1 Uitgangspunten RWS beoogt het realiseren van gunstige, c.q. marktconforme condities voor het afnemen van financiële diensten en hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 5.2 Huisbank De Huisbank wordt beschouwd als een strategische partner. De volgende eisen worden aan de huisbank gesteld: a. vestiging in Nederland en onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank en AFM; b. een minimale lange termijn kredietrating van A3/A- toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde kredietbeoordeling bureaus (Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services of Fitch Ratings); c. marktconforme tarieven (betalingsverkeer, credit- en debetrente); d. het beschikbaar stellen van rekening-courant kredietfaciliteit. De bankrelatie met de Huisbank en de condities waaronder de rekening-courant faciliteit wordt aangehouden, alsmede de daarbij gehanteerde transactietarieven, worden tenminste één keer per vijf jaar beoordeeld op marktconformiteit. Jaarlijks vindt er met de Huisbank een evaluatie plaats van de dienstverlening door de bank. Mocht hierover twijfel bestaan, dan wordt bij minimaal twee andere banken offertes aangevraagd. Mocht er aanleiding zijn om de keuze van de huisbankier te heroverwegen, dan wordt een voorstel hiervoor ingediend bij de Directeur-bestuurder, waarbij in ieder geval bij minimaal een andere bank offerte wordt aangevraagd, waarna inzicht gegeven wordt in de gevolgen voor de AO/IC en de kostenstructuur. Het aangaan en wijzigen van de Huisbank wordt door de Directeur-bestuurder besloten. 5.3 Financiële tegenpartijen RWS onderhoudt uitsluitend contact met financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen), die onder Nederlands of anderszins EU-toezicht vallen, zoals een Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank en/of de Verzekeringskamer. 5.4 Gebruik brokers, bemiddelaars Brokers of bemiddelaars zijn tussenpersonen die bemiddelen tussen twee partijen in het tot stand brengen van financiële contracten, waarvoor zij na het afsluiten van de transactie worden vergoed middels een bemiddelingsprovisie. Het gebruik van brokers/bemiddelaars is toegestaan onder de volgende voorwaarde: a. Zij dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten, en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen, en/of onder toezicht te staan van een Europese centrale bank; b. In de besluitvorming gebruik te maken van een bemiddelaar worden de totale kosten, inclusief de bemiddelingsprovisie, meegenomen; c. De maximale provisie bedraagt 0,05% over de looptijd en hoofdsom van de lening; d. Indien de provisie meer bedraagt dan 0,05%, dan besluit de Directeur-bestuurder en wordt goedkeuring gevraagd aan de RvC; e. Een separate provisienota wordt direct aan de crediteurenadministratie van RWS gestuurd. 16

17 6. Derivaten 6.1 Definitie Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een onderliggend goed, waarbij op een zeker moment een recht op, of een verplichting tot een periodieke betaling ontstaat of kan ontstaan over een afgesproken nominale waarde. 6.2 Uitgangspunten Voor lopende en nieuw af te sluiten Derivaten gelden de Beleidsregels derivaten. Derivaten vóór 1 oktober 2012 afgesloten zijn rechtmatig, mits er geen toezicht belemmerende bepalingen in de contracten zijn opgenomen. Vanaf 1 oktober 2012 mogen slechts Payer Swaps en Caps afgesloten worden onder strikte voorwaarden van de Beleidsregels. Basisrenteleningen vóór 1 december 2012 afgesloten zijn rechtmatig, mits er geen toezicht belemmerende bepalingen in de contracten zijn opgenomen. Basisrenteleningen ná 1 december 2012 afgesloten dienen te voldoen aan de Beleidsregels. Voor basisrenteleningen behoeft geen Liquiditeitsbuffer aangehouden te worden. Vanaf 1 september 2013 mogen Basisrenteleningen slechts afgesloten worden voor specifieke situaties onder strikte voorwaarden én na voorafgaande toestemming van CFV en WSW. Het verkopen van financiële derivaten anders dan het sluiten van derivatenposities is niet toegestaan. Derivaten mogen alleen afgesloten worden in combinatie met onderliggende roll-over leningen. Open posities in Derivaten zijn niet toegestaan. RWS beschikt over en onderhoudt voldoende kennis over derivaten. RWS beschikt over beheersingsstructuren en administratieve systemen, die de risico s van financiële derivaten monitoren en beheersen. 6.3 Richtlijnen Caps en Payer Swaps mogen alleen gebruikt worden om opwaartse renterisico s op bestaande roll-over leningen af te dekken. De looptijd van Caps en Payer Swaps mag niet langer zijn dan de looptijd van de onderliggende roll-over lening, waarbij de Payer Swap nooit langer mag lopen dan het lopende jaar plus 9 jaar. RWS past het model Kostprijshedge-accounting toe, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Richtlijn 290, Financiële Instrumenten. Derivatentransacties worden verantwoord volgens de voorschriften behorend bij dit model: a. Documentatie van de hedge-relatie vindt plaats op basis van documentatie per individuele hedge-relatie; b. Documentatie beschrijft bij aanvang: hoe de hedge-relatie past in de doelstellingen van risicobeheer; de hedge-strategie; de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedge-relatie; het in de hedge-relatie betrokken afdekkingsinstrument en de afgedekte positie. c. Aan het einde van ieder boekjaar wordt de effectiviteit van de hedge beoordeeld door het vergelijken van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie. 17

18 Tegenpartijen voldoen aan de in 2.4 genoemde voorwaarden en richtlijnen. Alvorens een derivatentransactie met een bepaalde bank af te sluiten: a. zullen de wederzijdse verplichtingen die daaruit voortkomen, vastgelegd worden in een speciaal daartoe af te sluiten standaard raamovereenkomst, conform bijlage I en II (artikel 5 lid 2 en artikel 6 lid 2) van de Beleidsregels derivaten; b. zal de bank in het kader van de zorgplichtregels van de Wet op het financieel toezicht, RWS als niet-professionele belegger classificeren. Voor derivaten waarvoor tussen de bank en RWS een liquiditeitsverplichting middels een CSA, c.q. marktwaardeverrekening is overeengekomen, dient RWS een liquiditeitsbuffer aan te houden ter grootte van de negatieve marktwaarde bij een rentedaling van 2% minus een afgesproken Threshold. Indien RWS hieraan niet kan voldoen zal dit terstond gemeld worden aan het CFV (of de instantie die diens taak uitvoert) en de RvC. In overleg met het CFV wordt dan een herstelplan opgesteld. Voor derivaten waarvoor tussen de bank en RWS een liquiditeitsverplichting middels Breakclauses is overeengekomen, dient RWS, vanaf één jaar voordat de Breakclause datum vervalt, een liquiditeitsbuffer aan te houden ter grootte van de negatieve marktwaarde bij een rentedaling van 2%. De liquiditeitsverplichtingen: a. RWS voldoet aan de vereisten van het WSW om voor het Eigen Middelen beleid in aanmerking te komen; b. dienen te allen tijde afgedekt te kunnen worden uit beschikbare middelen, zoals rekeningcourant- of bankkrediet of opnameruimte op variabele roll-over leningen, welk gebruik voor dit doel niet expliciet daartoe is uitgesloten. Indien RWS onvoldoende Liquiditeitsbuffer heeft om 1% rentedaling op te vangen, zal RWS geen nieuwe derivatentransacties aangaan. De marktwaardeontwikkeling van de derivatenportefeuille is te allen tijde inzichtelijk. Voor afgesloten, lopende Derivatentransacties wordt viermaal per jaar gerapporteerd in de managementrapportage, waarin minimaal de volgende zaken aan de orde komen: a. De marktwaarde per tegenpartij; b. Het liquiditeitsrisico op basis van twee rentescenario s (1% daling en 2% daling). 18

19 7. Administratieve Organisatie en Interne Controle 7.1 Uitgangspunten Administratieve organisatie en interne controle RWS draagt zorg dat de administratieve organisatie toereikend is om de administratieve verwerking van de aangegane overeenkomsten doelmatig, accuraat en tijdig te verzorgen ten behoeve van te nemen besluiten en maatregelen in het treasury-proces en de bewaking daarvan. RWS draagt zorg dat tijdig betrouwbare informatie aangeleverd kan worden aan de Directeurbestuurder over de lopende risico s. RWS draagt zorg voor een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De opzet, het bestaan en werking van de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) wordt jaarlijks door de Accountant getoetst. 7.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de functionarissen die een rol spelen in het treasuryproces. Van ieder worden de belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden samengevat. Vervolgens wordt beschreven hoe besluiten (op basis van een transactievoorstel) worden genomen en uitgevoerd en waar een transactievoorstel minimaal aan moet voldoen. Tot slot komt de verantwoording aan bod. Raad van Commissarissen a. Geeft goedkeuring aan het Treasurystatuut en de wijzigingen daarin; b. Geeft goedkeuring aan het jaarlijks op te stellen Treasuryjaarplan en eventuele tussentijdse wijzigingen hierin; c. Geeft goedkeuring aan transactievoorstellen die buiten het bereik van het Treasurystatuut of het Treasuryjaarplan vallen; d. Verleent decharge aan de Directeur-bestuurder over het gevoerde treasury-beleid; e. Houdt toezicht op het gevoerde treasury-beleid en laat zich periodiek informeren over het gevoerde beleid en de doelstellingen in het Treasuryjaarplan, afgezet tegen de resultaten van geëffectueerde transacties en maatregelen; f. Bespreekt jaarlijks met de accountant de controlebevindingen van het treasury-proces. Directeur-bestuurder a. Stelt het Treasurystatuut en eventuele wijzigingen hierin vast; b. Stelt het Treasuryjaarplan en eventuele tussentijdse wijzigingen hierin vast; c. Stelt de werkwijze (processen en procedures) binnen de treasury vast; d. Laat zich periodiek informeren over de treasury-activiteiten; e. Neemt besluiten op grond van schriftelijke transactievoorstellen, die passen binnen het Treasurystatuut en Treasuryjaarplan; f. Legt transactievoorstellen die buiten het bereik van het treasurystatuut of het Treasuryjaarplan vallen, na vaststelling ter goedkeuring voor aan de RvC; g. Verleent decharge aan de bij de uitvoering betrokken medewerkers binnen het treasuryproces; h. Legt jaarlijks verantwoording af aan de RvC. i. Parafeert transactievoorstellen; Controller 19

20 a. Vervult in het treasury-proces een onafhankelijke interne adviesfunctie richting de Directeur-bestuurder; b. Beoordeelt vooraf de effectiviteit van treasury-activiteiten en transacties; c. Controleert de naleving van genomen besluiten en gemaakte afspraken (formele controle); d. Beoordeelt de in het treasury-overleg ingebrachte rapportages en analyses op consistentie en volledigheid; e. Beoordeelt transactievoorstellen op wenselijkheid; f. Monitort kredietbeoordeling van tegenpartijen in financiële contracten en signaleert afwijkingen ten opzichte van het treasurystatuut; g. Ziet toe op de juiste vastlegging van treasury-transacties (intra- en extracomptabel); h. Ziet toe op de juiste verantwoording van treasury-resultaten in de verslaglegging; i. Ziet toe op de naleving van de AO/IC van de treasury-functie; j. Rapporteert over ontwikkelingen in het tegenpartij- en liquiditeitsrisico dat de corporatie loopt op haar financiële contracten; Rapporteert (onafhankelijk) over geconstateerde afwijkingen aan de Directeurbestuurder. Adviseur(s) Strategie, Control (& Treasury) a. Initieert en coördineert de beleidsvoorbereidende informatievoorziening; b. Voert, op basis van vastgelegde procedures, de operationele treasury-activiteiten op het gebied van het liquiditeitenbeheer (< 2 jaar) uit; c. Stelt minimaal één maal per kwartaal de liquiditeitsprognose op; d. Houdt toezicht op de naleving van besluiten en richtlijnen door medewerkers binnen het treasury-proces; e. Brengt direct een voorstel in bij de Directeur-bestuurder, indien de rating van de tegenpartij van een uitzettingen/belegging, een rente-instrument of de huisbank wordt verlaagd tot een niveau lager dan in het treasurystatuut staat opgenomen; f. Rapporteert maandelijks over ontwikkelingen in het tegenpartij- en liquiditeitsrisico dat de corporatie loopt op haar financiële contracten; g. Legt per kwartaal verantwoording af over de uitvoering van het treasury-beleid aan de Directeur-bestuurder; h. Vertegenwoordigt RWS bij banken en de sectorinstituten WSW en CFV (of de instantie die diens taak uitvoert). i. Houdt marktinformatie bij en interpreteert deze; j. Bereidt de bijeenkomsten van de Treasurycommissie voor; k. Is uitsluitend bevoegd te handelen op basis van getekende transactievoorstellen l. Legt verantwoording af aan de Directeur-bestuurder over de uitgevoerde transacties; Afdeling Bedrijfsvoering (onderdeel Financiën) a. Legt iedere treasury-transactie vast in de (financiële) administratie. Tevens worden verplichtingen als gevolg van het afsluiten van financieringen en/of derivaten in de (financiële) administratie geregistreerd; b. Draagt zorg voor het beheren van debiteuren en crediteuren; c. Legt verantwoording af aan de manager Bedrijfsvoering; d. Draagt zorg voor het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen en financiële administratie; e. Is verantwoordelijk voor het afhandelen van het contante en girale geldverkeer. 20

Volksbelang Wijk bij Duurstede

Volksbelang Wijk bij Duurstede Treasury Statuut Volksbelang Wijk bij Duurstede april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 WETTELIJK KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.4 DOELSTELLING

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury

Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury September 2016 Inhoud 1.1 Uitgangspunten Administratieve organisatie en interne controle... 2 1.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland Treasurystatuut (Definitief) Wonen Noordwest Friesland december 2013 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 WETTELIJK KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.3 DOEL VAN HET

Nadere informatie

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen.

Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die op onze woningen zijn aangewezen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 TREASURYSTATUUT Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 2 1. Status van het treasurystatuut Doel Het treasurystatuut van

Nadere informatie

Treasurystatuut Laurentius

Treasurystatuut Laurentius Treasurystatuut Laurentius versie 1.1 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Treasurybeleid... 4 4.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 4.2 Waarborgen financiële continuïteit... 5 4.2.1

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2015-001 Ingangsdatum : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 9 juni 2015 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 9 juni 2015 2 INHOUDSOPGAVE 0

Nadere informatie

Treasurystatuut KleurrijkWonen. mei 2015 (Definitief concept t.b.v. directie, Treasurycommissie en stuurgroep)

Treasurystatuut KleurrijkWonen. mei 2015 (Definitief concept t.b.v. directie, Treasurycommissie en stuurgroep) Treasurystatuut KleurrijkWonen mei 2015 (Definitief concept t.b.v. directie, Treasurycommissie en stuurgroep) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Treasurystatuut Centrada Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Auteur: Manager F&I Beheerder: Manager F&I Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 18 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut Woonstichting SSW

Treasurystatuut Woonstichting SSW Treasurystatuut Woonstichting SSW Vastgesteld: 23 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Extern kader van het Treasurystatuut... 4 1.3 Doel van het Treasurystatuut... 5 1.4

Nadere informatie

Treasurystatuut. Augustus Treasurystatuut Rentree

Treasurystatuut. Augustus Treasurystatuut Rentree Treasurystatuut Augustus 2016 Treasurystatuut Rentree 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Extern kader van het Treasurystatuut... 4 1.3 Doel van het Treasurystatuut... 4 1.4 Doelstelling

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2013-001 Ingangsdatum : 1 december 2013 Vastgesteld door het bestuur : 7 november 2013 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 25 november 2013 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasury Statuut. 27 september 2016

Treasury Statuut. 27 september 2016 Treasury Statuut 27 september 2016 Vastgesteld door bestuurder d.d.: 15 september 2016 Besproken door de auditcommissie d.d.: 27 september 2016 Goedgekeurd door de RvC d.d.: 27 september 2016 Treasurystatuut

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Vastgesteld en goedgekeurd:. 1 Inhoud Inleiding 3 1. Status van het Treasurystatuut 4 1.1. Doel 1.2. Vaststelling 1.3. Toepassing 1.4. Onderhoud en wijzigingen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

Treasurystatuut. September Treasurystatuut Plavei

Treasurystatuut. September Treasurystatuut Plavei Treasurystatuut September 2016 Treasurystatuut Plavei 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Extern kader van het Treasurystatuut... 4 1.3 Doel van het Treasurystatuut... 4 1.4 Doelstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 Treasury Statuut INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel treasury statuut 3 1.3 Doelstellingen treasury 3 1.4 Goedkeuring en wijziging 4 1.5 Accountantscontrole 4 2. Organisatie treasury functie

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Onderwerp: wijziging div. verordeningen agv Nota Treasury Islands Agendanummer: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen. Toelichting Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting Inleiding Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de normen inzake beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM 1. Voorwoord Hogeschool Rotterdam is een onderwijsinstelling die, grotendeels, wordt gefinancierd uit publieke middelen. De hogeschool ontvangt deze publieke middelen

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.0 Datum 19 mei 2015 Frank aan de Wiel / Thésor Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.0 Datum 19 mei 2015 Frank aan de Wiel / Thésor Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.0 Datum 19 mei 2015 Auteur Frank aan de Wiel / Thésor Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming... 6 2.1 Taken,

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

Treasuryen beleggingsstatuut

Treasuryen beleggingsstatuut Treasuryen beleggingsstatuut Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 14 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Extern kader van het

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Auteur Frank aan de Wiel Afdeling Financiën Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming...

Nadere informatie

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld: Memorie van toelichting Fiancieringsstatuut 2015 Memorie van toelichting Financieringsstatuut 2016 Inleiding: In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2015

TREASURYSTATUUT 2015 TREASURYSTATUUT 2015 30 juni 2015 Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting juni 2015 Pagina 2 van 50 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Extern kader van het treasurystatuut...

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN Sector : II Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; gelet op het bepaalde in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel;

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Treasurystatuut het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden en de financiële verordening; Vast

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

Treasury statuut Woonveste

Treasury statuut Woonveste Treasury statuut Woonveste Opgesteld door : Peter Nuytens Vastgesteld door : Directeur-Bestuurder 8 oktober 2015 1 INLEIDING De primaire doelstelling van Woonveste is het werkzaam zijn op het gebied van

Nadere informatie

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Oss, februari 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene uitgangspunten... 5 2. Cashmanagement... 6 3. Financieringsmanagement... 7 4. Beleggingsmanagement...

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie 08-10-2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel financieringsstatuut... 3 1.2 Wettelijke voorschriften... 3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel besluit met de vaststelling van het Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 nadere regels met betrekking

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW

CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW CONTROLSTATUUT WOONSTICHTING SSW Vastgesteld: 23 november 2016 1 Algemene bepalingen 1.1 SSW hanteert three lines of defense, te weten (1) de medewerker zelf, (2) de activiteit businesscontrol in de organisatie

Nadere informatie

Model Reglement Financieel Beleid en Beheer. d.d

Model Reglement Financieel Beleid en Beheer. d.d Model Reglement Financieel Beleid en Beheer d.d. 19-04-2016 Disclaimer: De corporatie is zelf verantwoordelijk voor een adequaat Reglement financieel beleid en beheer, dat voldoet aan de Wettelijke bepalingen,

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol

Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Versienummer 2010.01 Datum: 7 september 2010 Treasurystatuut Woningbouwvereniging Beter Wonen te Ammerstol Het treasurystatuut op hoofdlijnen

Nadere informatie

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen.

Het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege besluit het Treasurystatuut vast te stellen. CvB-Besluit: Treasurystatuut Stichting Carmelcollege MT Bestuursbureau --- Definitief besluit CvB 20 september 2016 Ter info : CvS 29 september 2016 Ter info : GMR 11 oktober 2016 Het College van Bestuur

Nadere informatie

Treasurysta tuut. Steelande wonen. December 2012

Treasurysta tuut. Steelande wonen. December 2012 Treasurysta tuut Steelande wonen December 2012 Inhoud INLEIDING.4 1. ALGEMEEN S 2. TREASURYORGANISATIE & -BESLUITVORMING 7 2.1. TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 7 2.2. TREASURYCOMMISSIE /

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Treasurystatuut 24 juni 2015 Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Inhoudsopgave Het Treasurystatuut op hoofdlijnen 2 1 Inleiding 3 2 Treasurybeleid 4 2.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Treasurystatuut 2016 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Asten

Treasurystatuut Gemeente Asten Treasurystatuut 2014 Gemeente Asten Artikel 1: Doelstellingen van de treasuryfunctie De treasuryfunctie van de gemeente dient tot: 1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Vraag en antwoord bij de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen

Vraag en antwoord bij de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen Versie 15 juli 2014 Vraag en antwoord bij de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen Op 1 oktober 2012 zijn de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie