Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treasurystatuut 2.1. Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen."

Transcriptie

1 Rondom Wonen is van mensen, voor mensen en staat voor gewoon goed wonen. Vanuit deze visie werken wij samen met onze partners aan het perspectief voor mensen die op onze woningen zijn aangewezen.

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Algemeen Wettelijk kader van het Treasurystatuut Doel van het Treasurystatuut Doelstelling van de Treasuryfunctie Opstellen, vaststellen, goedkeuren en wijzigen van het Treasurystatuut Distributie Begrippen Risicobeheer Definitie Doelstelling Renterisicobeheer Tegenpartijrisicobeheer Liquiditeitsrisicobeheer Beschikbaarheidsrisico Valutarisicobeheer Juridisch risicobeheer Operationeel risicobeheer Financieringen Algemeen Geborgde financieringen Niet-geborgde financieringen Liquiditeitenbeheer & Beleggen Definitie Beleggen Doelstellingen Betalingsverkeer Saldo- en liquiditeitenbeheer Tegenpartijen Relatiebeheer Uitgangspunten Huisbank Gebruik brokers, bemiddelaars Derivaten Definitie Uitgangspunten Richtlijnen

3 7 Administratieve Organisatie en Interne Controle Uitgangspunten Administratieve organisatie en interne controle Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Besluiten Transactievoorstellen Interne en Externe Informatievoorziening Ondertekening Bijlage 1: Begrippenlijst Bijlage 2: Normen/percentages/toetsen

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen Treasurystatuut Woningcorporatie stichting Rondom Wonen te Pijnacker (Verder: Rondom Wonen) is een toegelaten instelling (TI) in de zin van de Woningwet. Rondom Wonen is een kapitaalintensieve organisatie en de rentelasten vormen een belangrijke kostenpost Treasury is het proces waarbij de huidige en toekomstige financiële positie, kasstromen en de hieraan verbonden financiële en operationele risico s worden bestuurd en beheerst Treasury-activiteiten zijn de financierings- en beleggingsactiviteiten alsmede ook het risicobeheer en alle activiteiten die erop gericht zijn huidige en toekomstige financiële risico s in kaart te brengen en te beheersen De kaders, afspraken en procedures waarbinnen Rondom Wonen haar treasury-activiteiten uitvoert worden vastgelegd in de volgende interne beheersinstrumenten: a. het Treasurystatuut; b. het Treasuryjaarplan; c. een Treasury-semesterrapportage; d. een halfjaarlijks Treasury Commissie (TC) overleg; e. de Administratieve Organisatie/ Interne Controle van de Treasuryprocessen (AO/IC) Dit Treasurystatuut geldt ook voor de verbindingen van Rondom Wonen, waarin zij een meerderheidsbelang en/of volledig aansprakelijk vennoot is De kaders en normen van de Beleidsregels Beleggen zijn opgenomen in dit treasurystatuut. Rondom Wonen stelt geen separaat beleggingsstatuut op 1.2 Wettelijk kader van het Treasurystatuut Rondom Wonen heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting en conformeert zich aan het kader dat onder meer gevormd wordt door: a. het Burgerlijk Wetboek; b. de (herziene) Woningwet; c. het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV): Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB s); d. de Ministeriele Regelingen (MR s); e. het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) (tot 1 juli 2015); f. het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) (tot 1 juli 2015); g. de regels en normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW); h. de regels en normen van de Autoriteit Woningcorporaties (AW)(tot 1 juli 2015: het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)) i. de MG circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); j. de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting (verder: Beleidsregels derivaten) met de Toelichting en de Question & Answer (Q&A) lijst met betrekking tot deze beleidsregels; k. het Eigen Middelen beleid van het WSW; l. de Governancecode Woningcorporaties; m. Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving; n. de Statuten van Rondom Wonen. 4

5 1.3 Doel van het Treasurystatuut Treasurystatuut 2.1 Dit Treasurystatuut geldt als een gedragscode en heeft tot doel een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk te maken, middels een formeel kader waarbinnen de treasury-activiteiten van Rondom Wonen dienen plaats te vinden. 1.4 Doelstelling van de Treasuryfunctie Alle Treasury-activiteiten zijn ondergeschikt en dienend aan de missie en visie van Rondom Wonen. In het strategische beleid, de kerntaken en doelstellingen van Rondom Wonen is inhoud gegeven aan de missie en visie De hoofdtaak van Treasury is de financiële continuïteit op de korte en lange termijn te waarborgen Om de financiële continuïteit op korte en lange termijn te waarborgen, dienen onderstaande activiteiten te worden verricht: a. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele (marktconforme) condities en risico s, zodat te allen tijde in de behoefte aan financiële middelen kan worden voorzien; b. Het beschermen van vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico s, zoals renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en operationele risico; c. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; d. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van wettelijke regelingen, voorschriften en de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut; e. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het Treasurybeleid in het Treasuryjaarplan, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarover; Aan de Treasuryfunctie wordt geen winstverantwoordelijkheid toegekend. 1.5 Opstellen, vaststellen, goedkeuren en wijzigen van het Treasurystatuut De Treasurer (extern) initieert en stelt het Treasurystatuut op Vaststelling van het Treasurystatuut en de eventuele wijzigingen daarop vindt plaats door de Algemeen directeur, tevens bestuurder Goedkeuring van het Treasurystatuut vindt plaats door de Raad van Commissarissen (RvC) Het Treasurystatuut wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de minister (vanaf 1 juli 2015) De RvC (her)bekrachtigt het Treasurystatuut op voordracht van de Algemeen directeur, tevens bestuurder jaarlijks Bij het opstellen of wijzigen van het Treasurystatuut laat de Algemeen directeur, tevens bestuurder zich adviseren door de Treasury Commissie Het Treasurystatuut heeft door haar aard en inhoud een langdurige werking. Het Treasurystatuut wordt jaarlijks door de Stafmedewerker Finance & Control getoetst aan de actualiteit. Bij afwijkingen wordt conform regel tot en met regel gehandeld Als een wijziging van de wet- en regelgeving plaatsvindt waardoor strijdigheid met het huidige Treasurystatuut ontstaat, dan zal het vigerende Treasurystatuut daaraan ondergeschikt zijn. Het hoofd van de afdeling Financiën zal na bekendmaking in het eerstvolgend TC-overleg voorstellen doen aan de Algemeen directeur, tevens bestuurder om strijdigheden op te heffen Afwijkingen van het vigerende Treasurystatuut kunnen slechts na vaststelling door de Algemeen directeur, tevens bestuurder en voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de RvC plaatsvinden. 5

6 1.6 Distributie Treasurystatuut 2.1 Het Treasurystatuut is bestemd voor intern gebruik door functionarissen betrokken bij het Treasuryproces bij Rondom Wonen, de externe toezichthouders en de accountant. Voor verspreiding is toestemming nodig van de Algemeen directeur, tevens bestuurder. 1.7 Begrippen De begrippen in dit statuut worden met een hoofdletter geschreven en omschreven c.q. gedefinieerd in de bijgesloten lijst van begrippen (Bijlage 1). 6

7 2 Risicobeheer 2.1 Definitie Risicobeheer betreft het identificeren en beoordelen van financiële - en operationele risico s en het vaststellen van maatregelen ter bescherming van het eigen vermogen en beheersing van de negatieve gevolgen op de renteresultaten Rondom Wonen sluit met haar risicobeheersysteem aan, zoals beschreven in de uitwerking van de Governancecode Woningcorporaties. 2.2 Doelstelling Doel van het risicobeheer is het gestructureerd expliciet maken en beheersen van risico s ten einde de doelstellingen van Rondom Wonen te realiseren De beheersing van de financiële en operationele risico s dient aan strikte richtlijnen te voldoen en frequent gemonitord en getoetst te worden Rondom Wonen herkent de volgende risico s op het gebied van treasury: renterisico, tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico, beschikbaarheidsrisico, valutarisico, juridisch risico en operationeel risico. Hieronder worden de risico s beschreven, en de van toepassing zijnde specifieke richtlijnen verder uitgewerkt. Dit binnen de kaders van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 2.3 Renterisicobeheer Renterisicobeheer betreft het geheel aan maatregelen ter bescherming van het eigen vermogen en beheersing van renteresultaten tegen nadelige invloeden van rentebewegingen Rondom Wonen beheerst en monitort het renterisico integraal, rekening houdend met de verschillende componenten in de totale rentelast, zoals rente- en opslagrisico s De doelstelling van renterisicobeheer is het beperken van de gevoeligheid voor renteschommelingen in enig jaar middels een evenwichtige spreiding van renterisico s inde tijd Rondom Wonen zorgt ervoor dat de renterisico s inzichtelijk zijn Renterisico wordt gemeten en genormeerd door twee methodes: a. De WSW-methode. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt: WSW deelnemers mogen een renterisico hebben van maximaal 15% van het vreemd vermogenspositie per het laatst afgesloten boekjaar, gerekend over een aaneengesloten voortschrijdende periode van twaalf maanden. Onder renterisico verstaat het WSW de optelsom van de contractuele (eind-) aflossingen op leningen, leningen met een variabel rentetype, leningen met renteconversies, opslagherzieningen van basisrenteleningen (voor 50%) minus de som van de schuldrestanten van de leningen waarvan de renterisico s afgedekt zijn met derivaten en minus (uitgestelde) stortingen van leningen; b. De Bedrijfseconomische-methode. Het renterisicovolume wordt gemeten aan de hand van het (netto) geldvolume dat gerekend over een boekjaargevoelig is voor rentebewegingen. Dit omvat de kasstromen uit exploitatie, (des)investeringen en financieringen aangevuld met renteconversies en leningen met een variabel rentetype verminderd met het matigende effect van stortingen van leningen en rente-instrumenten. Het Bedrijfseconomisch renterisico wordt uitgedrukt in een nominaal bedrag én een percentage van de restant hoofdsom van de leningen per ultimo voorgaand boekjaar en bedraagt in enig boekjaarmaximaal 15% Er worden geen renteafspraken gemaakt voor rente op leningen die een startdatum hebben die verder dan drie jaar in de toekomst liggen (conform WSW-eisen) Het gebruik van Derivaten ter afdekking van renterisico s is toegestaan binnen de richtlijnen van de Beleidsregels gebruik financiële derivaten en de voorschriften die in hoofdstuk 6 Derivaten van het Treasurystatuut beschreven zijn. 7

8 2.4 Tegenpartijrisicobeheer Tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Krediet- of tegenpartijrisico loopt Rondom Wonen op financiële contracten waarbij zij een vordering heeft op een tegenpartij, zoals bijvoorbeeld bijop beleggingen, c.q. uitzettingen en opbij positieve marktwaardes op derivaten Voor tegenpartijrisico zijn de richtlijnen uit de Woningwet, de Beleidsregels derivaten en de Beleidsregels beleggen leidend. Voor zover onderstaande regels strenger zijn dan de kaders van de bovengenoemde wetgeving, gelden onderstaande regels Uitzetten van middelen die niet voor lopende betalingen benodigd zijn wordt conform de wet gezien als belegging. Alle positieve saldi worden gekwalificeerd als Belegging Onder tegenpartij wordt verstaan, alle juridisch verbonden partijen Om het tegenpartijrisico te beperken heeft Rondom Wonen de volgende richtlijnen voor tegenpartijen opgesteld: a. Uitzettingen tot drie maanden vinden uitsluitend plaats bij: Financiële ondernemingen waarvan het land van vestiging tot de eurozone behoort, en waarvan het desbetreffende land minimaal een internationale, lange termijn kredietbeoordeling van AA/Aa2 heeft toegekend gekregen door minstens twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Standard & Poor s Ratings Services, Moody s Investors Service of Fitch Ratings) én de tegenpartij minimaal een lange termijn kredietbeoordeling van A/A2 heeft toegekend gekregen door minstens twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Standard & Poor s Ratings Services, Moody s Investors Service of Fitch Ratings); Fondsbeleggingen (ook zonder einddatum) mits de onderliggende beleggingen voldoen aan de Beleidsregels beleggen; De Nederlandse staat.. b. Uitzettingen langer dan drie maanden vinden uitsluitend plaats bij: Financiële ondernemingen waarvan het land van vestiging tot de eurozone behoort, en waarvan het desbetreffende land minimaal een lange termijn kredietbeoordeling van AA/Aa2 heeft toegekend gekregen door minstens twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Standard & Poor s Ratings Services, Moody s Investors Service of Fitch Ratings) én de tegenpartij minimaal een internationale, lange termijn kredietbeoordeling hebben van AA-/Aa3 toegekend door minstens twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Standard & Poor s Ratings Services, Moody s Investors Service of Fitch Ratings); Fondsbeleggingen (ook zonder einddatum) mits de onderliggende beleggingen voldoen aan de Beleidsregels beleggen; De Nederlandse staat. c. Uitzettingen/beleggingen die onder de werking van de Beleidsregels beleggen vallen hebben een maximale looptijd van vijf jaar. d. Derivatentransacties vinden uitsluitend plaats met financiële instellingen waarvan het land van vestiging tot het eurogebied behoort én het desbetreffende land én de financiële instelling minimaal een kredietbeoordeling heeft van AA/Aa2, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services of Fitch Ratings) Indien de kredietbeoordeling van een debiteur, dan wel de staat waarin deze gevestigd is, verlaagd ( Downgrading ) wordt tot een niveau lager dan de in a. t/m d. voorgeschreven normen, zal het hoofd van de afdeling Financiën terstond onderzoeken of de lopende uitzettingen afgewikkeld kunnen worden en tegen welke kosten. De Algemeen directeur, tevens bestuurder neemt uiterlijk binnen een week na advies van de Treasurycommissie en de Stafmedewerker Finance & Control een besluit. 8

9 2.5 Liquiditeitsrisicobeheer Treasurystatuut Liquiditeitsrisico is het risico dat niet kan worden voldaan aan actuele (en potentiele) financiële verplichtingen of het leveren van onderpand op de vervaldatum Rondom Wonen kan te allen tijde aan haar actuele (en toegezegde toekomstige) financiële verplichtingen voldoen. Uitgangspunt is dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn, dan wel voldoende ruimte beschikbaar is onder de gecommitteerde kredietfaciliteiten beschikbaar is eventueel in combinatie met beschikbare opnamecapaciteit op roll-over leningen met een variabele hoofdsom Indien Rondom Wonen liquiditeitsverplichtingen uit hoofde van Derivatencontracten heeft, monitort het hoofd van de afdeling Financiën dagelijks dat Rondom Wonen de beschikking heeft over een Liquiditeitsbuffer die een daling van de vaste rente in de markt met 2% kan opvangen. Voor Breakclauses geldt dat vanaf één jaar voor vervaldatum een liquiditeitsbuffer beschikbaar is om een rentedaling van 2% op te kunnen vangen Rondom Wonen zorgt dat zij voldoet aan de eisen van het Eigen Middelen beleid van het WSW Rondom Wonen bouwt eigen middelen op conform het Eigen Middelen beleid van het WSW. 2.6 Beschikbaarheidsrisico Beschikbaarheidsrisico is het risico dat geldgevers niet bereid zijn om tegen acceptabele tarieven geld te verstrekken Rondom Wonen vermindert het beschikbaarheidsrisico door te voldoen aan de eisen en normen van het WSW en Autoriteit Woningcorporaties (tot 1 juli 2015: CFV)), en de specifieke eisen van haar geldgevers Rondom Wonen mitigeert het beschikbaarheidsrisico door het spreiden van de afloopdata van langlopende leningen en faciliteiten en door haar financieringsbronnen te diversifiëren Het jaarlijks beschikbaarheidsrisico wordt beperkt door de 15% renterisiconorm (WSW en het bedrijfseconomisch renterisico) Rondom Wonen voldoet aan de minimale eisen voor financiële ratio s conform de WSWberekeningswijze. Indien hier niet aan voldaan wordt, dienen terstond maatregelen genomen te worden. De belangrijkste WSW-eisen waaraan voldaan dient te worden zijn (niet limitatief en afhankelijk van de meest recente ontwikkelingen zoals gepubliceerd op a. een ICR die gemiddeld over de laatste drie jaren én gemiddeld gewogen over de komende vijf jaren, minimaal 1,4 bedraagt; b. een DSCR die gemiddeld over de laatste drie jaren én gemiddeld gewogen over de komende vijf jaren, minimaal 1 bedraagt; c. een Loan to Value (LtV):een vreemd vermogenspositie over het laatste en over het komende jaar van maximaal 75% van de bedrijfswaarde van het bezit; d. een solvabiliteit over het laatste en over het komende jaar van minimaal 20%; e. een dekkingsratio van maximaal 50% voor de omvang van WSW-geborgde leningenportefeuille, afgezet tegen de WOZ-waarde van het bij het WSW ingebrachte onderpand (DAEB en niet-daeb). 2.7 Valutarisicobeheer Valutarisico wordt door Rondom Wonen uitgesloten, doordat financiële instrumenten slechts worden afgesloten, verstrekt of gegarandeerd in euro s. Voor valutarisico is de beheersstrategie beëindigen. 9

10 Juridisch risicobeheer Het juridisch risico is het risico dat gelopen wordt ten gevolge van: a. veranderingen in, en naleving van wet- en regelgeving, b. niet-afdwingbaarheid van contractuele bepalingen; c. niet-correct gedocumenteerde contractuele bepalingen Ter voorkoming van juridische risico s draagt Rondom Wonen er zorg voor dat juridische financiële documentatie van optimale kwaliteit is door het gebruik van geactualiseerde standaarddocumentatie, het laten opstellen of controleren door een gespecialiseerde jurist van niet-standaarddocumentatie Er mogen geen Toezichtbelemmerende bepalingen, die betrekking hebben op het CFV/AW en/of het ministerie van BZK, in contracten opgenomen worden Voor juridisch risico is de beheersstrategie beheersen. 2.8 Operationeel risicobeheer Operationele risico s zijn risico s van een potentieel verlies als gevolg van inadequate of falende processen, menselijk gedrag en systemen of externe gebeurtenissen Rondom Wonen mitigeert deze risico s door een deugdelijke functiescheiding tussen besluitvormende, uitvoerende, registrerende en controlerende functies, een goed beschreven administratieve organisatie en interne controle en toezicht op naleving van de afgesproken procedures zoals vastgelegd in de AO/IC De opzet en werking van het treasuryproces wordt jaarlijks getoetst door de Stafmedewerker Finance & Control De Algemeen directeur, tevens bestuurder van Rondom Wonen waarborgt dat het bij de treasury-activiteiten betrokken personeel voldoende deskundig is en blijft door opleidingseisen te stellen Voor operationeel risico is de beheersstrategie beheersen. 10

11 3 Financieringen 3.1 Algemeen Onder financieren wordt verstaan het voor langere termijn aantrekken van middelenbij derden De financieringsbehoefte wordt jaarlijks in het Treasuryjaarplan vastgelegd.in het Treasuryjaarplan vraagt de Directeur-Bestuurder toestemming aan de RvC om financiering aan te mogen trekken voor DAEB-activiteiten tot maximaal het door het WSW afgegeven Borgingsplafond (BP). Dit BP is gebaseerd op De berekening vindt plaatsde dpi-opgaaf op basis van de Begroting en de Meerjarenbegroting. De planningshorizon van het Treasuryjaarplan bedraagt het lopende jaar plus negen aansluitende jaren De risico s uit de bestaande leningenportefeuille en de (meerjarige) kasstroomprognoses zijn bepalend voor de keuze van de modaliteiten van aan te trekken leningen. De keuze van de modaliteiten (looptijd, hoofdsomverloop en rentebetalingen en -conversies) dient passend te zijn, binnen het risicoprofiel van Rondom Wonen Er worden geen renteafspraken gemaakt voor renteconversies en opslagherzieningen die een startdatum kennen die verder dan drie jaar in de toekomst ligt Er worden geen leningen aangetrokken met als doel beleggen ( Bankieren of near banking ) (zie ook paragraaf 4.2) Het is slechts toegestaan om nieuwe financiering aan te trekken van Nederlandse overheden, Nederlandse banken, banken uit andere lidstaten die vallen onder de Wet op het financieel toezicht(wft) én Professionele beleggers als bedoeld in de Wft. Banken dienen minimaal een lange termijn kredietbeoordeling van A/A2 te hebben, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Standard & Poor s Ratings Services, Moody s Investors Service of Fitch Ratings). Tevens zijn categorieën van instellingen toegestaan, die bij MR daartoe zijn aangewezen. 3.2 Geborgde financieringen Definitie Geborgde financiering is financiering onder garantie van het WSW ten behoeve van borgbare activiteiten óf onder garantie van een gemeente. De borgbare activiteiten zijn de diensten van algemeen economisch belang (DAEB), waaronder bouw, renovatie, exploitatie en verhuur van woningen tot een maximale huurtoeslaggrens, van maatschappelijk vastgoed en van activiteiten om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Een actueel overzicht van borgbare activiteiten is beschikbaar op de website van het WSW (www.wsw.nl) Doelstellingen a. Rondom Wonen streeft naar bedrijfsfinanciering, wat inhoudt dat financiering wordt afgestemd op de totale financieringsbehoefte; b. De jaarlijkse rentekosten zullen zoveel mogelijk stabiel zijn. c. Realisatie van zo laag mogelijke financieringskosten tegen acceptabele risico s zoals beschreven in hoofdstuk 2; d. De leningenportefeuille moet voldoende flexibel zijn om adequaat in te kunnen spelen op wijzigingen in de financieringsbehoefte Randvoorwaarden a. De financieringsbehoefte wordt in het Treasuryjaarplan vastgelegd. De berekening vindt plaats op basis van de Meerjaren Begroting en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsprognoses met een planningshorizon van het lopende jaar plus negen jaar; b. De opbouw van de huidige leningenportefeuille en de meerjarige kasstroomprognoses zijn bepalend voor het aantrekken van leningen. De keuze van modaliteiten (looptijd, hoofdsomverloop en rentebetalingen en -conversies) van financiering zijn passend binnen de risico s die Rondom Wonen wenst te lopen; 11

12 c. Rondom Wonen kiest primair voor interne financiering, waardoor een beroep op externe financieringsbronnen geminimaliseerd wordt en daarmee de financieringskosten beperkt. Interne middelen moeten worden aangewend volgens het Eigen Middelen beleid van het WSW; d. Er worden geen WSW-geborgde leningen aangetrokken waarvan de stortingsdatum meer dan 6 maanden na de afsluitdatum ligt, tenzij van het WSW vooraf toestemming is verkregen voor een latere stortingsdatum. In dat geval ligt de stortingsdatum maximaal 3 jaar na de afsluitdatum van de lening. e. De coupondata dienen zoveel mogelijk over de maanden van het jaar verspreid te liggen. Hierdoor wordt het liquiditeitenbeheer geoptimaliseerd; f. Het schuldrestant van WSW-geborgde leningen per ultimo vorig boekjaar is kleiner dan 40% van de WOZ-waarde van het bij het WSW ingezette onderpand, conform Eigen Middelen beleid WSW; g. Rondom Wonen voldoet aan de minimale eisen voor financiële ratio s conform WSWberekeningswijze; h. Bij nieuwe financieringen voldoet Rondom Wonen aan het gedifferentieerd rentemaximum dat maandelijks door het WSW wordt herijkt; i. Toezichtbelemmerende bepalingen in contracten, die betrekking hebben op het CFV / AW en/of het ministerie van BZK, worden niet geaccepteerd; 3.3 Niet-geborgde financieringen Definitie Financiering is commerciële of niet-daeb financiering wanneer deze niet geborgd wordt door het WSW of een andere partij Om niet-daeb activiteiten uit eigen middelen te mogen financieren, dient het uitstaande bedrag aan WSW-geborgde leningen lager te zijn dan 40% van de WOZ-waarde van het bij het WSW ingezette onderpand. Rondom Wonen streeft derhalve naar een Dekkingsratio lager dan 40% De financiering van niet-daeb activiteiten mag te allen tijde de ongestoorde voortgang van de kernactiviteiten niet in de weg staan Niet-DAEB activiteiten worden commercieel gefinancierd (zonder borging van het WSW) voor zover dit niet mogelijk is, c.q. toegestaan uit interne kasstromen en wettelijk toegestane interne financiering van de DAEB activiteiten Een definitieve investeringsbeslissing in niet-daeb activiteiten kan pas genomen worden nadat sluitende afspraken gemaakt zijn over de financiering In het besluit tot het aangaan van commerciële financieringen zullen contractuele voorwaarden van de geldgever, waaronder ratio s, zekerheidsstellingen en convenanten, duidelijk vermeld staan Tijdelijke, overtollige ten behoeve van het project opgenomen financiële middelen dienen bij dezelfde financiële onderneming te worden uitgezet waar ook geleend is. Indien geen nettingsovereenkomst is afgesloten met de desbetreffende financiële onderneming, moeten ook uitzettingen als gevolg van tijdelijke overtollige middelen uit projectfinanciering voldoen aan de kredietbeoordelingscriteria zoals opgenomen in paragraaf Voor het financieren van dochtermaatschappijen en verbindingen gelden de volgende uitgangspunten: a. vermogen wordt slechts verstrekt tegen marktconforme condities; b. garantiestellingenaan niet DAEB verbindingen mogen niet worden verstrekt (vanaf 1 juli 2015); c. financieringen aan de dochtermaatschappijen en/of verbindingen mogen de financierbaarheid van Rondom Wonen niet aantasten. 12

13 4 Liquiditeitenbeheer & Beleggen 4.1 Definitie Treasurystatuut 2.1 Onder liquiditeitenbeheer wordt verstaan het beheer van saldi in rekening-courant, van de portefeuille geldmarkttransacties en het muteren van de hoofsommen van leningen met een variabele hoofdsom (roll-over leningen met een variabele hoofdsom). Beleggen is gericht op het beperken van risico s van het financiële beleid en beheer van de financiële continuïteit. Liquiditeitenbeheer, waar het uitzettingen van middelen bij een financiële onderneming betreft, valt onder de werking van de Beleidsregels verantwoord beleggen (zie ook paragraaf 2.4) 4.2 Beleggen Beleggen betreft het tijdelijk uitzetten van beschikbare liquiditeit, die niet voor lopende betalingen benodigd is. Ook aangehouden tijdelijke positieve saldi worden gekwalificeerd als Beleggingen, conform definitie CFV/AW Rondom Wonen belegt alleen risicomijdend en hanteert geen rentevisie bij het beleggen Het inkopen of voortijdig aflossen van eigen leningen is toegestaan. Voor WSW-geborgde leningen is vooraf toestemming van het WSW nodig Leningen u/g in de vorm van interne financiering vallen niet onder werking van de Beleidsregels verantwoord beleggen De looptijd van een belegging staat in verhouding tot de periode waarin de belegde middelen feitelijk niet benodigd zijn om aan lopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen, zoals blijkend uit de liquiditeitsprognose, en bedraagt maximaal vijf jaar Beleggen in aandelen, achtergesteld papier, Nederlandse decentrale overheden, lening u/g aan personeel en beleggen als Bankieren ( near banking ) zijn niet toegestane activiteiten Rondom Wonen heeft door de samenstelling van de treasury commissie, waarin ook een extern treasurer/- adviseur zitting heeft, gewaarborgd dat voldoende professionaliteit inzake beleggen aanwezig is In het treasuryjaarplan wordt de liquiditeitsprognose beschreven en indien van toepassing de verwachte beleggingspositie en mandatering In de jaarrekening wordt gerapporteerd over de beleggingsposities conform Beleidsregels beleggen (artikel 7). 4.3 Doelstellingen Het financiële beleid is dienstbaar aan het realiseren van de gewenste volkshuisvestelijke doelstellingen, en dient daartoe op transparante wijze gericht te zijn op financiële continuïteit Het optimaliseren van financiële geldstromen tussen Rondom Wonen, financiële tegenpartijen en verbindingen van Rondom Wonen Het minimaliseren van de kosten van het betalingsverkeer Het voorkomen van fraude en vergissingen bij het betalingsverkeer en het beheer van liquiditeiten Het zeker stellen van de beschikbaarheid van middelen om verplichtingen tijdig na te komen Het realiseren van een hoger rendement dan wel lagere kosten met inachtneming van de geformuleerde randvoorwaarden. 13

14 4.4 Betalingsverkeer Treasurystatuut Rondom Wonen heeft te allen tijde inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven voor de eerstvolgende twaalf maanden, de beschikbare ruimte op de rekening-courant faciliteit, de kasgeldfaciliteit en de opnameruimte op roll-over leningen met variabele hoofdsom De kostenstructuur van het betalingsverkeer dient steeds inzichtelijk te zijn Bankrekeningen mogen alleen geopend of gesloten worden na goedkeuring van de Algemeen directeur, tevens bestuurder Het betalingsverkeer wordt gestroomlijnd door rekeningen die aangehouden worden bij een daartoe aangewezen Huisbank(en) De rekeningen maken deel uit van een saldo- en rentecompensatieregeling per bank De bankprocuratie voor het betalingsverkeer is geregeld in een interne machtigingsregeling. 4.5 Saldo- en liquiditeitenbeheer De richtlijnen ter beheersing van de liquiditeitsrisico s en tegenpartijrisico zoals beschreven in respectievelijk paragraaf 2.5 en 2.4 en gelden hier onverkort Rondom Wonen streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de huisbank Besluiten in het saldo- en liquiditeitenbeheer worden genomen op basis van een liquiditeitsplanning met en minimale horizon van twaalf maanden, die minimaal viermaal per jaar geactualiseerd wordt Rondom Wonen mag in het boekjaar maximaal 7,5% van de omvang van de materiele vaste activa (gewaardeerd tegen bedrijfswaarde) aan kortgeldfaciliteiten hebben volgens de meest recente jaarrekening. Onder een kort geld (faciliteit) wordt verstaan: het kunnen aantrekken van vreemd vermogen met een looptijd korter dan twee jaar Geldmarkttransacties worden alleen afgesloten indien dit zinvol is in relatie tot de daarmee gemoeide directe en indirecte kosten. Geldmarkttransacties dienen een aantoonbare meeropbrengst te hebben van 1000,- per handeling ten opzichte van géén transactie Beschikbare middelen worden primair binnen de eigen organisatie aangewend. Aanwending van middelen van buiten de eigen organisatie is het gevolg van een mismatch tussen inkomende en uitgaande geldstromen Uitzettingen in het kader van liquiditeitenbeheer zijn toegestaan in de vorm van: a. Rekening-courant; b. Onderhandse leningen met looptijd van maximaal vijf jaar ; c. Deposito s bij financiële ondernemingen met een maximale looptijd van vijf jaar rentevast; d. Terugplaatsen van bedragen op roll-over leningen met een variabele hoofdsom; e. Spaarrekeningen bij een financiële onderneming; f. Rentedragende spaar- en beleggingsproducten met hoofdsomgarantie en een maximale looptijd van vijf jaar; g. Fondsbeleggingen (ook zonder einddatum) mits de onderliggende beleggingen voldoen aan de Beleidsregels beleggen Opnamen in het kader van liquiditeitenbeheer zijn toegestaan in de vorm van: a. Rekening-courant; b. Kasgeldleningen; c. Roll-over leningen met of zonder variabele hoofdsom, inclusief mutaties op kredietvormen met variabele hoofdsom; d. Opnames van spaarrekeningen bij een financiële onderneming e. Verkopen van fondsbeleggingen 4.6 Tegenpartijen Tegenpartijen voldoen aan de in 2.4 genoemde voorwaarden en richtlijnen. 14

15 5 Relatiebeheer 5.1 Uitgangspunten Rondom Wonen beoogt het realiseren van gunstige, c.q. marktconforme condities voor het afnemen van financiële diensten.hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 5.2 Huisbank De Huisbank wordt beschouwd als een strategische partner. De volgende eisen worden aan de huisbank gesteld: a. vestiging in Nederland en onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank en AFM; b. Een minimale lange termijn kredietrating van A2/A- toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde kredietbeoordeling bureaus (Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services of Fitch Ratings); c. marktconforme tarieven (betalingsverkeer, credit- en debetrente); d. het beschikbaar stellen van rekening-courant kredietfaciliteit De bankrelatie met de Huisbank en de condities waaronder de rekening-courant faciliteit wordt aangehouden, alsmede de daarbij gehanteerde transactietarieven, worden tenminste een keer per vijf jaar beoordeeld op marktconformiteit. Jaarlijks vindt er met de Huisbank een evaluatie plaats van de dienstverlening door de bank. Mocht hierover twijfel bestaan, dan wordt bij minimaal twee andere banken offertes aangevraagd Mocht er aanleiding zijn om de keuze van de huisbankier te heroverwegen, dan wordt een voorstel hiervoor ingediend bij de Algemeen directeur, tevens bestuurder, waarbij in ieder geval bij minimaal twee andere banken offertes worden aangevraagd en inzicht gegeven wordt in de gevolgen voor de AO/IC en de kostenstructuur Het aangaan en wijzigen van de Huisbank wordt door de Algemeen directeur, tevens bestuurder besloten. 5.3 Gebruik brokers, bemiddelaars Bemiddelaars (brokers/makelaars) zijn tussenpersonen die bemiddelen tussen twee partijen in het tot stand brengen van financiële contracten, waarvoor zij na het afsluiten van de transactie worden vergoed middels een bemiddelingsprovisie Het gebruik van brokers/bemiddelaars is toegestaan onder de volgende voorwaarde: a. Zij dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten, en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen, en/of onder toezicht te staan van een Europese centrale bank; b. Zij verklaren geen bemiddelingsprovisie van de geldgever ontvangen te hebben. c. In de besluitvorming gebruik te maken van een bemiddelaar worden de totale financieringskosten, inclusief de bemiddelingsprovisie, meegenomen; d. De maximale provisie bedraagt 0,02% over de looptijd en hoofdsom van de lening met een maximum van Indien de provisie het genoemde maximum overschrijdt dient effectuering vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen; e. De hoogte van de provisie moet voldoen aan het criteria maatschappelijk verantwoord ; f. Een separate provisienota wordt direct aan de backoffice/afdeling Financiën van Rondom Wonen gestuurd. 15

16 6 Derivaten 6.1 Definitie Treasurystatuut 2.1 Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een onderliggend goed, waarbij op een zeker moment een recht op, of een verplichting tot een periodieke betaling ontstaat of kan ontstaan over een afgesproken nominale waarde. Derivaten vallen onder de Beleidsregels derivaten (zie Bijlage). 6.2 Uitgangspunten De beleidsregels derivaten zijn zowel op lopende als nieuw af te sluiten Derivaten van toepassing Voor Derivaten gelden tevens de regels zoals vastgelegd in de Europese verordening European Market Infrastructure Regulation, de zogenaamde EMIR-regelgeving Derivaten vóór 1 oktober 2012 afgesloten zijn rechtmatig, mits er geen toezicht belemmerende bepalingen in de contracten zijn opgenomen Vanaf 1 oktober 2012 mogen slechts Payer Swaps en Caps afgesloten worden onder strikte voorwaarden van de Beleidsregels Basisrenteleningen vóór 1 december 2012 afgesloten zijn rechtmatig, mits er geen toezicht belemmerende bepalingen in de contracten zijn opgenomen. Basisrenteleningen ná 1 december 2012 afgesloten dienen te voldoen aan de Beleidsregels. Voor basisrenteleningen behoeft geen Liquiditeitsbuffer aangehouden te worden. Vanaf 1 september 2013 mogen Basisrenteleningen slechts afgesloten worden voor specifieke situaties en onder strikte voorwaarden én voorafgaande toestemming van CFV / AW en WSW Het verkopen van e derivaten anders dan het sluiten van derivatenposities is niet toegestaan Derivaten mogen alleen afgesloten worden in combinatie met onderliggende roll-over leningen. Open posities in Derivaten zijn niet toegestaan Rondom Wonen beschikt over beheersingsstructuren en administratieve systemen, die de risico s van financiële derivaten monitoren en beheersen. 6.3 Richtlijnen Caps en Payer Swaps mogen alleen gebruikt worden om opwaartse renterisico s op bestaande roll-over leningen af te dekken De looptijd van Caps, Payer Swaps mag niet langer zijn dan de looptijd van de onderliggende rollover lening, waarbij de Payer Swap nooit langer mag lopen dan het lopende jaar plus 9 jaar Rondom Wonen past het model Kostprijshedge-accounting toe, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Richtlijn 290, Financiële Instrumenten. Derivatentransacties worden verantwoord volgens de voorschriften behorend bij dit model: a. Documentatie van de hedgerelatie vindt plaats op basis van documentatie per individuele hedgerelatie; b. Documentatie beschrijft bij aanvang hoe de hedgerelatie past in de doelstellingen van risicobeheer; de hedgestrategie; de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedgerelatie; het in de hedgerelatie betrokken afdekkingsinstrument en de afgedekte positie. c. Aan het einde van ieder boekjaar wordt de effectiviteit van de hedge beoordeeld door het vergelijken van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie. 16

17 6.3.4 Tegenpartijen voldoen aan de in 2.4 genoemde voorwaarden en richtlijnen Alvorens een derivatentransactie met een bepaalde bank af te sluiten: a. zullen de wederzijdse verplichtingen die daaruit voortkomen, vastgelegd worden in een speciaal daartoe af te sluiten standaard raamovereenkomst, conform bijlage I en II (artikel 5 lid 2 en artikel 6 lid 2) van de Beleidsregels van BZK van 5 september 2012; b. zullen geen bepalingen in de Raamovereenkomst en/of Bijlage worden opgenomen, die een toekomstig liquiditeitsrisico veroorzaken, zoals marktwaardeverrekening, Breakclauses, early termination events en toezicht belemmerende bepalingen; c. zal de bank in het kader van de zorgplichtregels van de Wet op het financieel toezicht, Rondom Wonen als niet-professionele belegger classificeren Voor derivaten waarvoor tussen de bank en Rondom Wonen een liquiditeitsverplichting middels een CSA, c.q marktwaardeverrekening is overeengekomen, dient Rondom Wonen een liquiditeitsbuffer aan te houden ter grootte van de negatieve marktwaarde bij een rentedaling van 2% minus een afgesproken Threshold. Indien Rondom Wonen hieraan niet kan voldoen zal dit terstond gemeld worden aan de Autoriteit Woningcorporaties (tot 1 juli 2015: het CFV)en de RvC. In overleg met de AWwordt dan een herstelplan opgesteld Voor derivaten waarvoor tussen de bank en Rondom Wonen een liquiditeitsverplichting middels Breakclauses is overeengekomen, dient Rondom Wonen vanaf één jaar voordat de Breakclause datum vervalt een liquiditeitsbuffer aan te houden ter grootte van de negatieve marktwaarde bij een rentedaling van 2% De liquiditeitsverplichtingen: a. Rondom Wonen voldoet aan de vereisten van het WSW om voor het Eigen Middelen beleid in aanmerking te komen; b. dienen te allen tijde afgedekt te kunnen worden uit beschikbare middelen, zoals rekeningcourant- of bankkrediet of opnameruimte op variabele roll-over leningen, welk gebruik voor dit doel niet expliciet daartoe is uitgesloten; Indien Rondom Wonen onvoldoende Liquiditeitsbuffer heeft om 2% rentedalingscenario op te vangen, zal Rondom Wonen geen nieuwe derivatentransacties aangaan De marktwaardeontwikkeling van de derivatenportefeuille is te allen tijde inzichtelijk Voor afgesloten, lopende derivatentransacties wordt viermaal per jaar een interne Treasury- en Derivatenrapportage opgesteld, waarin minimaal de volgende zaken aan de orde komen: a. De marktwaarde per tegenpartij; b. De kredietbeoordeling van de tegenpartij waarmee derivatentransacties lopen; c. Het liquiditeitsrisico op basis van minimaal drie rentescenario s (1% daling, 2% daling en rente op 0%) berekend wordt; d. De liquiditeitsverplichting op basis van 2% rentedaling (indien in contracten afgesproken). 17

18 7 Administratieve Organisatie en Interne Controle 7.1 Uitgangspunten Administratieve organisatie en interne controle Rondom Wonen draagt zorg dat de administratieve organisatie toereikend is om de administratieve verwerking van de aangegane overeenkomsten doelmatig, accuraat en tijdig te verzorgen ten behoeve van te nemen besluiten en maatregelen in het treasuryproces en de bewaking daarvan Rondom Wonen draagt zorg dat tijdig betrouwbare informatie aangeleverd kan worden aan het management over de lopende risico s Rondom Wonen draagt zorg voor een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De opzet, het bestaan en werking van de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) wordt jaarlijks door de Accountant getoetst Rondom Wonen voldoet daarbij aan artikel 3 van de Beleidsregels Derivaten en artikel 4 van de Beleidsregels Beleggen. Dit betekent dat ik elk geval is geborgd dat er aandacht is voor: de wijze waarop en de mate waarin het gebruik van financiële derivaten (zie hoofdstuk 6) en beleggingen (zie hoofdstuk 4) bijdraagt aan het beperken van risico s bij het financiële beleid en beheer en de wijze waarop het bijdraagt aan de financiële continuïteit; de interne organisatiestructuur (hoofdstuk 7) inzake aanschaf en gebruik van financiële derivaten en beleggingen, waaronder in elk geval regels inzake bevoegdheden en mandatering, interne controle, interne verantwoording, rol en betrokkenheid van de externe accountant, en rol en betrokkenheid van het orgaan waaraan het toezicht op het bestuur is opgedragen; waarborging van voldoende interne professionaliteit inzake beleggingen, ook bij het orgaan waaraan het toezicht op het bestuur is opgedragen; beheersingsstructuren rond de risico s van financiële derivaten en beleggingen, onder meer gericht op de marktwaarde, de omvang en de samenstelling van de derivaten- c.q. beleggingenportefeuille en de monitoring van de marktwaarde en de liquiditeitsbuffer in relatie tot liquiditeits- en renterisico s van financiële derivaten en beleggingen. 7.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de functionarissen die een rol spelen in het treasuryproces. Van een ieder worden de belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden samengevat. Vervolgens wordt beschreven hoe besluiten (op basis van een transactievoorstel) worden genomen en uitgevoerd en waar een transactievoorstel minimaal aan moet voldoen. Tot slot komt de verantwoording aan bod Raad van Commissarissen a. Geeft goedkeuring aan het Treasurystatuut en de wijzigingen daarin; b. Geeft goedkeuring aan het jaarlijks op te stellen Treasuryjaarplan en eventuele tussentijdse wijzigingen hierin; c. Geeft goedkeuring aan transactievoorstellen die buiten het bereik van het Treasurystatuut of het Treasuryjaarplan vallen; d. Verleent décharge aan de Algemeen directeur, tevens bestuurder over het gevoerde Treasurybeleid; e. Houdt toezicht op het gevoerde Treasurybeleid en laat zich periodiek informeren over het gevoerde beleid en de doelstellingen in het Treasuryjaarplan, afgezet tegen de resultaten van geëffectueerde transacties en maatregelen; f. Bespreekt jaarlijks met de accountant de controlebevindingen van het treasuryproces. 18

19 7.2.2 Algemeen directeur, tevens bestuurder a. Stelt het Treasurystatuut en eventuele wijzigingen hierin vast; b. Stelt het Treasuryjaarplan en eventuele tussentijdse wijzigingen hierin vast; c. Stelt de werkwijze (processen en procedures) binnen de treasury vast; d. Laat zich periodiek informeren over de treasury-activiteiten; e. Neemt besluiten op grond van schriftelijke transactievoorstellen, die passen binnen het Treasurystatuut en Treasuryjaarplan; f. Legt transactievoorstellen die buiten het bereik van het Treasurystatuut of het Treasuryjaarplan vallen, na vaststelling vooraf ter goedkeuring voor aan de RvC; g. Verleent décharge aan de bij de uitvoering betrokken medewerkers binnen het treasuryproces; h. Legt jaarlijks verantwoording af aan de RvC Het hoofd van de afdeling Financiën a. Initieert en coördineert de beleidsvoorbereidende informatievoorziening; b. Voert, op basis van vastgelegde procedures, de operationele treasury-activiteiten op het gebied van het liquiditeitenbeheer (< 2 jaar) uit; c. Beoordeelt de in het Treasuryoverleg ingebrachte rapportages en analyses op consistentie en volledigheid; d. Beoordeelt transactievoorstellen op wenselijkheid; e. Parafeert transactievoorstellen; f. Houdt toezicht op de naleving van besluiten en richtlijnen door medewerkers binnen het treasuryproces; g. Brengt terstond een voorstel in bij de Algemeen directeur, tevens bestuurder, indien de rating van de tegenpartij van een uitzettingen/belegging, een rente-instrument of de huisbank wordt verlaagd tot een niveau lager dan in het Treasurystatuut staat opgenomen; h. Monitort kredietbeoordeling van tegenpartijen in financiële contracten en signaleert afwijkingen ten opzichte van het Treasurystatuut; i. Rapporteert in de semesterrapportage over ontwikkelingen in het tegenpartij- en liquiditeitsrisico dat de corporatie loopt; j. Legt per kwartaal verantwoording af over de uitvoering van het treasurybeleid aan de Algemeen directeur, tevens bestuurder; k. Vertegenwoordigt Rondom Wonen bij banken en de sectorinstituten WSW en CFV / AW Stafmedewerker Finance & Control a. Legt iedere treasurytransactie vast in de (financiële) administratie. Tevens worden verplichtingen als gevolg van het afsluiten van financieringen en/of derivaten in de (financiële) administratie geregistreerd; b. Draagt zorg voor het beheren van debiteuren en crediteuren; c. Stelt minimaal één maal per kwartaal de liquiditeitsprognose op; d. Legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Financiën; e. Draagt zorg voor het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen en financiële administratie; f. Is verantwoordelijk voor het afhandelen van het contante en girale geldverkeer; g. Beoordeelt achteraf de effectiviteit van treasuryactiviteiten en transacties (materiële controle); 19

20 h. Controleert de naleving van genomen besluiten en gemaakte afspraken (formele controle); i. Ziet toe op de juiste vastlegging van treasurytransacties (intra- en extracomptabel); j. Ziet toe op de juiste verantwoording van treasuryresultaten in de verslaglegging; k. Ziet toe op de naleving van de AO/IC van de treasuryfunctie Treasurer (extern) a. Rondom Wonen maakt gebruik van een externe Treasurer. De externe Treasurer staat onder toezicht van het AFM en heeft geen direct (geldelijk of anderzins) belang bij het afsluiten van transacties en de uitkomst van te nemen beslissingen. De externe Treasurer verricht treasurywerkzaamheden voor Rondom Wonen, welke in een contract zijn vastgelegd; b. Houdt marktinformatie bij en interpreteert deze; c. Brengt kennis in van financiële markten en de werking van financiële producten; d. Bereidt de bijeenkomsten van de treasurycommissie voor; e. Stelt ten behoeve van de treasurycommissie rapportages en analyses op; f. Werkt op basis van de ingebrachte rapportages en analyses, indien nodig, transactievoorstellen uit; g. Geeft uitvoering aan de operationele treasuryactiviteiten op het gebied van financieren, beleggen en renterisicobeheer; h. Doet voorstellen ter verbetering van het liquiditeits - en tegenpartijrisico dat de corporatie loopt op haar financiële contracten; i. Is uitsluitend bevoegd te handelen op basis van getekende transactievoorstellen; j. Legt verantwoording af aan de Algemeen directeur, tevens bestuurder over de uitgevoerde transacties; k. Adviseert, indien nodig, over wijzigingen in het Treasurystatuut; l. Is opsteller van het Treasuryjaarplan en Treasurystatuut Budgethouders a. Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan afdeling Financiën over toekomstige uitgaven en ontvangsten; b. Het zorgdragen voor het tijdig aandragen van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan afdeling Financiën; c. Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de budgetten waarvan zij in de begroting als budgethouder zijn aangewezen; 20

Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury

Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury Administratieve Organisatie en Interne Controle Treasury September 2016 Inhoud 1.1 Uitgangspunten Administratieve organisatie en interne controle... 2 1.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Volksbelang Wijk bij Duurstede

Volksbelang Wijk bij Duurstede Treasury Statuut Volksbelang Wijk bij Duurstede april 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 WETTELIJK KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.4 DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij

Versie 2013-08. TREASURYSTATUUT Stichting Woontij Versie 2013-08 TREASURYSTATUUT Stichting Woontij 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Wonen Noordwest Friesland

Wonen Noordwest Friesland Treasurystatuut (Definitief) Wonen Noordwest Friesland december 2013 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 WETTELIJK KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 4 1.3 DOEL VAN HET

Nadere informatie

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij

TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij TREASURY EN BELEGGINGSSTATUUT Stichting Woontij Versie 2015-06 1. Inleiding Een groot deel van de kosten bij een wooncorporatie bestaat uit rente. Richtlijnen ten aanzien van financieren en beleggen zijn

Nadere informatie

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen.

Met deze beleidsregels wordt bijgedragen aan het risicogerichte externe toezicht op de toegelaten instellingen. Toelichting Beleidsregels verantwoord beleggen door toegelaten instellingen volkshuisvesting Inleiding Met deze beleidsregels wordt nadere invulling gegeven aan de normen inzake beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Treasurystatuut. Stichting Proloog

Treasurystatuut. Stichting Proloog Treasurystatuut Stichting Proloog Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Proloog d.d. 29 september 2009 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 Verantwoording 1.2 Indeling Treasurystatuut 2. DOELSTELLING

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Versie Wijzigingen Status

Versie Wijzigingen Status Treasury Statuut Versie Wijzigingen Status versie 2.0 Goedgekeurd RvT 9 oktober 2015 Vastgesteld RvB 12 oktober 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOELSTELLINGEN EN KADERS TREASURY 3 3. TREASURY OPBOUW

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting.

Uitgangspunten Het treasurybeleid van de Stichting maakt deel uit van het financiële beleid van de Stichting. Treasury Statuut Inleiding Algemeen Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities

Nadere informatie

Treasurystatuut KleurrijkWonen. mei 2015 (Definitief concept t.b.v. directie, Treasurycommissie en stuurgroep)

Treasurystatuut KleurrijkWonen. mei 2015 (Definitief concept t.b.v. directie, Treasurycommissie en stuurgroep) Treasurystatuut KleurrijkWonen mei 2015 (Definitief concept t.b.v. directie, Treasurycommissie en stuurgroep) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1

Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek. Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 Treaserystatuut Stichting Wonen Vierlingsbeek Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 1 TREASURYSTATUUT Treasurystatuut Wonen Vierlingsbeek 2 1. Status van het treasurystatuut Doel Het treasurystatuut van

Nadere informatie

Treasurystatuut Laurentius

Treasurystatuut Laurentius Treasurystatuut Laurentius versie 1.1 16 juli 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Treasurybeleid... 4 4.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 4.2 Waarborgen financiële continuïteit... 5 4.2.1

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Augustus Treasurystatuut Rentree

Treasurystatuut. Augustus Treasurystatuut Rentree Treasurystatuut Augustus 2016 Treasurystatuut Rentree 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Extern kader van het Treasurystatuut... 4 1.3 Doel van het Treasurystatuut... 4 1.4 Doelstelling

Nadere informatie

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1

Treasurystatuut Centrada. Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Treasurystatuut Centrada Datum: 14 mei 2014 Versie: 1.1 Auteur: Manager F&I Beheerder: Manager F&I Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 18 juni 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen

Nadere informatie

Treasurystatuut Woonstichting SSW

Treasurystatuut Woonstichting SSW Treasurystatuut Woonstichting SSW Vastgesteld: 23 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Extern kader van het Treasurystatuut... 4 1.3 Doel van het Treasurystatuut... 5 1.4

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2015-001 Ingangsdatum : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 9 juni 2015 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 9 juni 2015 2 INHOUDSOPGAVE 0

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

Treasury Statuut. 27 september 2016

Treasury Statuut. 27 september 2016 Treasury Statuut 27 september 2016 Vastgesteld door bestuurder d.d.: 15 september 2016 Besproken door de auditcommissie d.d.: 27 september 2016 Goedgekeurd door de RvC d.d.: 27 september 2016 Treasurystatuut

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2868 30 januari 2015 Beleidsregels van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 januari 2015, nr. 2014-0000068292

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN

FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN FINANCIERINGSSTATUUT OMGEVINGSDIENST GRONINGEN Algemeen Bestuur Veendam 29 oktober 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. VOORBEREIDING EN VASTSTELLING VAN HET TREASURYBELEID... 3 2.1. Beleids- en verantwoordingscyclus...3

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Treasurystatuut. September Treasurystatuut Plavei

Treasurystatuut. September Treasurystatuut Plavei Treasurystatuut September 2016 Treasurystatuut Plavei 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Extern kader van het Treasurystatuut... 4 1.3 Doel van het Treasurystatuut... 4 1.4 Doelstelling

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT 4.1 Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld RvT Financiën nvt 15 december 2010 4.1 Treasurystatuut Financiën/Treasurystatuut Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1. Verantwoording 3 2. Doelstelling

Nadere informatie

Treasuryen beleggingsstatuut

Treasuryen beleggingsstatuut Treasuryen beleggingsstatuut Versie: 2016.01 Vastgesteld door bestuur: 14 november 2016 Goedgekeurd door RvT: 22 november 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Extern kader van het

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Model Reglement Financieel Beleid en Beheer. d.d

Model Reglement Financieel Beleid en Beheer. d.d Model Reglement Financieel Beleid en Beheer d.d. 19-04-2016 Disclaimer: De corporatie is zelf verantwoordelijk voor een adequaat Reglement financieel beleid en beheer, dat voldoet aan de Wettelijke bepalingen,

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2015

TREASURYSTATUUT 2015 TREASURYSTATUUT 2015 30 juni 2015 Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting juni 2015 Pagina 2 van 50 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Extern kader van het treasurystatuut...

Nadere informatie

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd.

In het statuut worden afspraken over onderwerpen als beheersing van rentekosten en -risico's, financierings- en beleggingsvraagstukken vastgelegd. Treasurystatuut Dynamiek Scholengroep 1. Verantwoording Scholen/schoolbesturen krijgen jaarlijks een bedrag waaruit alle kosten moeten worden gedekt en waarmee waarborgen voor 'bedrijfsvoering' op langere

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld: Memorie van toelichting Fiancieringsstatuut 2015 Memorie van toelichting Financieringsstatuut 2016 Inleiding: In het Financieringsstatuut 2016 zijn 19 artikelen opgenomen die als volgt kunnen worden ingedeeld:

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding 3 Treasury Statuut INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doel treasury statuut 3 1.3 Doelstellingen treasury 3 1.4 Goedkeuring en wijziging 4 1.5 Accountantscontrole 4 2. Organisatie treasury functie

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL

ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL TREASURYSTATUUT ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND EERSEL 1 INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 3 2. Treasurybeleid 3 2.1. Uitgangspunten 3 2.2. Doelstellingen 4 2.3. Treasury instrumenten. 4 3. Organisatie en bevoegdheden

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen

TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen 1 TREASURYSTATUUT Sprengenland Wonen Versie : 2013-001 Ingangsdatum : 1 december 2013 Vastgesteld door het bestuur : 7 november 2013 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen : 25 november 2013 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer

Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer Beoordelingskader Reglement financieel beleid en beheer Opmerking vooraf Met dit document wil de Autoriteit woningcorporaties (hierna: Aw ) corporaties informeren over de hoofdlijnen van de beoordeling

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl

Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Treasurystatuut Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl Vastgesteld en goedgekeurd:. 1 Inhoud Inleiding 3 1. Status van het Treasurystatuut 4 1.1. Doel 1.2. Vaststelling 1.3. Toepassing 1.4. Onderhoud en wijzigingen

Nadere informatie

TREASURY- en BELEGGINGSSTATUUT

TREASURY- en BELEGGINGSSTATUUT TREASURY- en BELEGGINGSSTATUUT Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in de vergadering van 3 maart 2015. 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Financieren, beleggen en rentemanagement 2.1 Doelstellingen treasury

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM

TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM TREASURYSTATUUT HOGESCHOOL ROTTERDAM 1. Voorwoord Hogeschool Rotterdam is een onderwijsinstelling die, grotendeels, wordt gefinancierd uit publieke middelen. De hogeschool ontvangt deze publieke middelen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut.

Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015. Treasury statuut. Nummer 0,2 Versie 1 Datum 12-05-2014 Besluitvormingscyclus 5 Proceseigenaar E. Leenders Evaluatiemoment Mei 2015 Treasury statuut Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Verantwoording... 3

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.0 Datum 19 mei 2015 Frank aan de Wiel / Thésor Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.0 Datum 19 mei 2015 Frank aan de Wiel / Thésor Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.0 Datum 19 mei 2015 Auteur Frank aan de Wiel / Thésor Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming... 6 2.1 Taken,

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden

Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Financieringsstatuut Openbaar Lichaam Drechtsteden Versie 08-10-2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1 Doel financieringsstatuut... 3 1.2 Wettelijke voorschriften... 3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN MET FINANCIERING

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9

Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Aan de raad AGENDAPUNT 6.9 Treasurystatuut 2010 Voorstel: het Treasurystatuut 2010 vaststellen. Inleiding In februari 2009 hebben wij u geïnformeerd over de treasury bij onze gemeente. Aanleiding hiervoor

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden

Financieel Statuut 2015. Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden Financieel Statuut 2015 Financierings- en beleggingsbeleid Beter Wonen IJsselmuiden 1 Inhoud 1. Waarom een financieel statuut... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 1.2 Instrumenten... 3 1.3 Relatie externe toezichthouders...

Nadere informatie

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht.

In artikel 2 worden de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente weergegeven, hieronder worden deze afzonderlijk toegelicht. Memorie van toelichting In dit treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeente op hoofdlijnen vastgelegd. Dat gebeurt in de eerste plaats door het aangeven van de doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse

4.4 Financiering. 4.4.3 De financiering van de gemeente Spijkenisse 4.4 Financiering 4.4.1 Inleiding De kaders voor het beleid van de gemeente Spijkenisse ten aanzien van de treasuryfunctie liggen wettelijk vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido). Deze

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

Treasurystatuut Aqualysis 2014

Treasurystatuut Aqualysis 2014 Treasurystatuut Aqualysis 2014 Het algemeen bestuur van Aqualysis, gezien het voorstel van @@ d.d. @@; gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur; artikel 50 e van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Paragraaf Financiering De Financieringsparagraaf is samen met het treasurystatuut bij de invoering van de wet Fido, per 1 januari 2001 verplicht gesteld. Het doel is om de raad op deze wijze beter te informeren

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0

Treasurystatuut. 24 juni 2015. Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Treasurystatuut 24 juni 2015 Woningstichting Dinteloord Treasurystatuut - 28-11-2013 0 Inhoudsopgave Het Treasurystatuut op hoofdlijnen 2 1 Inleiding 3 2 Treasurybeleid 4 2.1 Doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Treasury statuut Hogeschool ipabo

Treasury statuut Hogeschool ipabo Treasury statuut Hogeschool ipabo Inleiding De instandhouding van de Hogeschool ipabo wordt voor het overgrote deel bekostigd uit middelen die worden verstrekt door het Ministerie van OCW. Dit betreft

Nadere informatie

Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten. 1 juli 2017

Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten. 1 juli 2017 Beoordelingskader en vereisten herstructurering derivaten 1 juli 2017 Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving en Transport ILT/Autoriteit woningcorporaties Graadt van Roggenweg 500 Utrecht Postbus

Nadere informatie

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2

RVC/ZGB2/13/006. Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Financieel Statuut ZorgGoedBrabant 2 Oss, februari 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene uitgangspunten... 5 2. Cashmanagement... 6 3. Financieringsmanagement... 7 4. Beleggingsmanagement...

Nadere informatie

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen.

Onderstaande tabel geeft het verloop weer van onze huidige langlopende geldleningen. 4 Financiering Het doel van deze paragraaf is om de raad beter te informeren omtrent het treasurybeleid en de beheersing van financiële risico s. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) De raad van de gemeente Almere, Gelet op artikel 212, tweede lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het navolgende treasurystatuut welk statuut in nauwe samenhang met de Wet

Nadere informatie

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1).

- Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 december 2010 (agendapuntnummer 3.1). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 031 Naam Besluit Financieringsstatuut gemeente Nijmegen Publicatiedatum 2 maart 2011 Opmerkingen - Besluit van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006

Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Dienst / Sector: FBV Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 130430 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Onderwerp: wijziging div. verordeningen agv Nota Treasury Islands Agendanummer: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Treasury statuut Woonveste

Treasury statuut Woonveste Treasury statuut Woonveste Opgesteld door : Peter Nuytens Vastgesteld door : Directeur-Bestuurder 8 oktober 2015 1 INLEIDING De primaire doelstelling van Woonveste is het werkzaam zijn op het gebied van

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut

Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool. Treasury Statuut Postbus 124 8080 AC Elburg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog - Wildemaetschool Treasury Statuut BELEIDSSTUK 38 Vastgesteld door AB d.d. 21-02-2008 Instemming GMR: 13-02-2008 Treasurystatuut

Nadere informatie

Financieel statuut 2015

Financieel statuut 2015 Financieel statuut 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten financierings- en beleggingsbeleid... 2 2.1 Algemeen kader... 2 2.2 Liquiditeit en vermogensstructuur... 2 2.3 Financieringsbeleid...

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna. Status: definitief

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER. Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna. Status: definitief REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Woningbouwvereniging Anna Paulowna Postbus 66, 1760AB Anna Paulowna Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 12 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT

Nadere informatie

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht

rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Frank aan de Wiel Patrimonium Barendrecht rapport Treasurystatuut Versie 1.1 Datum 22 november 2012 Auteur Frank aan de Wiel Afdeling Financiën Patrimonium Barendrecht Inhoud Inleiding... 3 1. Algemeen... 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming...

Nadere informatie

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering

BEGROTING 2014. Paragraaf Financiering BEGROTING 2014 Paragraaf Financiering Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering Inleiding In de BBV 2004 (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering

Nadere informatie

Financieel Statuut Financierings- en beleggingsbeleid

Financieel Statuut Financierings- en beleggingsbeleid Financieel Statuut 2016 Financierings- en beleggingsbeleid Stichting Beter Wonen December 2015 Inhoud 1. Waarom een financieel statuut... 3 1.1 Uitgangspunten... 3 1.2 Instrumenten... 3 1.3 Relatie externe

Nadere informatie

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina 3-6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina 6-7 4. TREASURYPARAGRAAF

Nadere informatie

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond.

correcties op de door de corporatie in dpi ingevulde informatie. - Ten slotte verrekent WSW het borgingstegoed met het borgingsplafond. Nr. Vraag Antwoord Wat is een borgingsplafond Het borgingsplafond van een corporatie is de maximale omvang van de geborgde leningportefeuille van een corporatie gedurende het betreffende kalenderjaar.

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie