Wonen Noordwest Friesland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen Noordwest Friesland"

Transcriptie

1 Treasurystatuut (Definitief) Wonen Noordwest Friesland december 2013 Sint Annaparochie

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING ALGEMEEN WETTELIJK KADER VAN HET TREASURYSTATUUT DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT DOELSTELLING VAN DE TREASURYFUNCTIE OPSTELLEN, VASTSTELLEN, GOEDKEUREN EN WIJZIGEN VAN HET TREASURYSTATUUT DISTRIBUTIE ACCOUNTANTSCONTROLE BEGRIPPEN RISICOBEHEER DEFINITIE DOELSTELLING RENTERISICOBEHEER KREDIETRISICOBEHEER LIQUIDITEITSRISICOBEHEER OPSLAGRISICO BESCHIKBAARHEIDSRISICO SOLVABILITEITSRISICO VALUTARISICOBEHEER JURIDISCH RISICOBEHEER OPERATIONEEL RISICOBEHEER NIEUWE PRODUCTEN FINANCIERINGEN ALGEMEEN GEBORGDE FINANCIERINGEN NIET-GEBORGDE FINANCIERINGEN LIQUIDITEITENBEHEER & BELEGGEN DEFINITIE BELEGGEN DOELSTELLINGEN BETALINGSVERKEER SALDO- EN LIQUIDITEITENBEHEER TEGENPARTIJEN RELATIEBEHEER UITGANGSPUNTEN HUISBANK FINANCIËLE TEGENPARTIJEN GEBRUIK BROKERS, BEMIDDELAARS DERIVATEN DEFINITIE UITGANGSPUNTEN RICHTLIJNEN Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

3 7. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE UITGANGSPUNTEN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN INTERNE CONTROLE TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BESLUITEN TRANSACTIEVOORSTELLEN INTERNE EN EXTERNE INFORMATIEVOORZIENING ONDERTEKENING BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST BIJLAGE 2: NORMEN/PERCENTAGES/TOETSEN BIJLAGE 3: TREASURYPROTOCOL VERBINDINGEN VAN WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

4 1. Inleiding 1.1 Algemeen Wonen Noordwest Friesland te Sint Annaparochie is een toegelaten instelling (TI) in de zin van de Woningwet. Wonen Noordwest Friesland is een kapitaalintensieve organisatie en de rentelasten vormen een belangrijke kostenpost Treasury is het bestuurlijk proces waarbij de huidige en toekomstige financiële positie, kasstromen en de hieraan verbonden financiële en operationele risico s worden bestuurd en beheerst Treasury-activiteiten zijn de financierings- en beleggingsactiviteiten alsmede ook het risicobeheer en alle activiteiten die erop gericht zijn huidige en toekomstige financiële risico s in kaart te brengen en te beheersen De kaders, afspraken en procedures waarbinnen Wonen Noordwest Friesland haar treasury-activiteiten uitvoert worden vastgelegd in de volgende interne beheersinstrumenten: a. het Treasurystatuut (TS); b. het Treasury Jaarplan (TJ); c. een Treasurykwartaal- of tertaalrapportage; d. driemaal per jaar Treasury Commissie (TC) overleg; e. de Administratieve Organisatie/ Interne Controle van de Treasuryprocessen (AO/IC) Wonen Noordwest Friesland kan verbindingen oprichten voor risicodragend gebieds- en projectontwikkeling of andere specifieke activiteiten. De kaders waarbinnen besluiten op het gebied van treasury, ten aanzien van de verbindingen, worden genomen zijn vastgelegd in het treasuryprotocol (zie bijlage 3) Vier corporaties in Friesland zijn met elkaar een samenwerking aangegaan op het gebied van treasury. De aan deze samenwerking deelnemende corporaties zijn: Wonen Noordwest Friesland te Sint Annaparochie De Wieren te Sneek De Bouwvereniging te Harlingen Thus Wonen te Dokkum Deze samenwerking richt zich in belangrijke mate op de treasury van de deelnemers 1.2 Wettelijk kader van het Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland heeft als doel uitsluitend werkzaam te zijn op het gebied van de volkshuisvesting en conformeert zich aan het wettelijk kader dat onder meer gevormd wordt door: a. het Burgerlijk Wetboek; b. de (herziene) Woningwet; c. het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH); d. het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV); e. de regels en normen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW); f. de regels en normen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), c.q. de Financiële Autoriteit Woningcorporaties (FAW); g. de MG circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); h. de Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting (BZK); i. het Eigen Middelen beleid van het WSW; j. de Governancecode Woningcorporaties; k. Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving; l. de Statuten van Wonen Noordwest Friesland. 1.3 Doel van het Treasurystatuut Dit Treasurystatuut heeft tot doel een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk te maken, middels een formeel kader waarbinnen de treasury-activiteiten binnen Wonen Noordwest Friesland dienen plaats te vinden. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

5 1.4 Doelstelling van de Treasuryfunctie Alle Treasury-activiteiten zijn ondergeschikt en dienend aan de missie en visie van Wonen Noordwest Friesland. In het strategische beleid, de kerntaken en doelstellingen van Wonen Noordwest Friesland is inhoud gegeven aan de missie en visie De hoofdtaak van Treasury is de financiële continuïteit op de korte en lange termijn te waarborgen Om de financiële continuïteit op korte en lange termijn te waarborgen, dienen onderstaande activiteiten te worden verricht: a. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele (marktconforme) condities en risico s, zodat te allen tijde in de behoefte aan financiële middelen kan worden voorzien; b. Het beschermen van vermogens- en (rente)resultaten tegen ongewenste financiële risico s, zoals renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en operationele risico; c. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities; d. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van wettelijke regelingen, voorschriften en de limieten en richtlijnen van het Treasurystatuut; e. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het Treasurybeleid in het Treasury Jaarplan, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarover; f. Het voorkomen van over- en onderfinanciering Aan de Treasuryfunctie wordt geen winstverantwoordelijkheid toegekend. 1.5 Opstellen, vaststellen, goedkeuren en wijzigen van het Treasurystatuut De Manager Financiën, Informatievoorziening en Administratie (Manager FIA) initieert en stelt het Treasurystatuut op Vaststelling van het Treasurystatuut en de eventuele wijzigingen daarop vindt plaats door de Bestuurder Goedkeuring van het Treasurystatuut vindt plaats door de Raad van Commissarissen (RvC) De RvC (her)bekrachtigd het Treasurystatuut na aanpassingen Bij het opstellen of wijzigen van het Treasurystatuut laat de Bestuurder zich adviseren door de Treasury Commissie Het Treasurystatuut heeft door haar aard en inhoud een langdurige werking. Het Treasurystatuut wordt jaarlijks door de Controller getoetst aan de actualiteit. Bij afwijkingen wordt conform regel tot en met regel gehandeld Als een wijziging van de wet- en regelgeving plaatsvindt waardoor strijdigheid met het huidige Treasurystatuut ontstaat, dan zal het vigerende Treasurystatuut daaraan ondergeschikt zijn. De Manager FIA zal na bekendmaking voorstellen doen aan de Bestuurder om strijdigheden op te heffen Afwijkingen van het vigerende Treasurystatuut kunnen slechts na voorafgaande goedkeuring door de RvC plaatsvinden. 1.6 Distributie Het Treasurystatuut is bestemd voor intern gebruik door functionarissen betrokken bij het Treasury-proces bij Wonen Noordwest Friesland, de toezichthouder en de accountant. Voor verspreiding is toestemming nodig van de Bestuurder. 1.7 Accountantscontrole Bij de controle van de jaarrekening zal de accountant aandacht geven aan de beheersing van de financiële risico s en hierbij de toepassing van het Treasurystatuut betrekken De accountant geeft jaarlijks een oordeel over het bestaan, de opzet en de werking van de AO/IC van de treasuryprocessen. De accountant heeft hierin een adviesrol naar de RvC. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

6 1.8 Begrippen Voor de toepassing van het bij of krachtens dit Treasurystatuut bepaalde begrippen worden verstaan de in Bijlage 1 bijgesloten lijst van begrippen die daarin omschreven c.q. gedefinieerd worden. De begrippen in dit statuut worden met een hoofdletter geschreven. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

7 2. Risicobeheer 2.1 Definitie Risicobeheer betreft het identificeren en beoordelen van financiële - en operationele risico s en het vaststellen van maatregelen ter bescherming van het eigen vermogen en beheersing van de negatieve gevolgen op de renteresultaten Wonen Noordwest Friesland sluit met haar risicobeheersysteem aan, zoals beschreven in de uitwerking van de Governancecode Woningcorporaties. 2.2 Doelstelling Doel van het risicobeheer is het gestructureerd expliciet maken en beheersen van risico s ten einde de doelstellingen van Wonen Noordwest Friesland te realiseren De beheersing van de financiële en operationele risico s dient aan strikte richtlijnen te voldoen en frequent gemonitord en getoetst te worden Wonen Noordwest Friesland herkent de volgende risico s op het gebied van treasury: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, beschikbaarheidsrisico, valutarisico, juridisch risico en operationeel risico. Hieronder worden de risico s beschreven, en specifieke richtlijnen verder uitgewerkt en de Beheersstrategie bepaald: het beëindigen, beheersen, overdragen of accepteren van vastgestelde risico s binnen de kaders van dit Treasurystatuut. 2.3 Renterisicobeheer Renterisicobeheer betreft het geheel aan maatregelen ter bescherming van het eigen vermogen en beheersing van renteresultaten tegen nadelige invloeden van rentebewegingen Wonen Noordwest Friesland beheerst en monitort het renterisico integraal, rekening houdend met de verschillende componenten in de totale rentelast, zoals rente- en opslagrisico s De doelstelling van renterisicobeheer is het beperken van de gevoeligheid voor renteschommelingen in enig jaar middels een evenwichtige spreiding van renterisico s over de tijd (gemeten in tijdvakken van twaalf maanden) Wonen Noordwest Friesland zorgt ervoor dat de renterisico s inzichtelijk zijn Renterisico wordt gemeten en genormeerd door twee methodes: a. De WSW-methode. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt: WSW deelnemers mogen een renterisico hebben van maximaal 15% van het vreemd vermogen op de meest recente achterliggende balansdatum, gerekend over een aaneengesloten voortschrijdende periode van twaalf maanden. Onder renterisico verstaat het WSW de optelsom van de aflossingen op leningen, leningen met een variabel rentetype, leningen met renteconversies en opslagherzieningen van basisrenteleningen minus de som van de schuldrestanten van de leningen waarvan de renterisico s afgedekt zijn met derivaten; b. De Bedrijfseconomische-methode. Het renterisicovolume wordt gemeten aan de hand van het (netto) geldvolume dat gerekend over een aaneengesloten voortschrijdende periode van twaalf maanden gevoelig is voor rentebewegingen. Dit omvat de kasstromen uit exploitatie, (des)investeringen en financieringen aangevuld met renteconversies en leningen met een variabel rentetype verminderd met het matigende effect van rente-instrumenten. Het Bedrijfseconomisch renterisico wordt uitgedrukt in een nominaal bedrag én een percentage van de restant hoofdsom van de leningen per ultimo voorgaand boekjaar en bedraagt in enig aaneengesloten voortschrijdende periode van twaalf maanden maximaal 15% Er worden geen renteafspraken gemaakt voor rente(conversies) op leningen of rente-instrumenten die een startdatum hebben die verder dan drie jaar in de toekomst liggen (conform WSW-eisen) Het gebruik van Derivaten ter afdekking van renterisico s is toegestaan binnen de richtlijnen van de Beleidsregels gebruik financiële derivaten en de voorschriften die in hoofdstuk 8 Derivaten van het Treasurystatuut beschreven zijn Voor renterisicobeheer is de Beheersstrategie van Wonen Noordwest Friesland tweeledig: het volumerisico wordt beheerst door bovenstaande regels (2.3.1 t/m 2.3.7) en het Prijsrisico wordt geaccepteerd. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

8 2.4 Kredietrisicobeheer Kredietrisico is het risico dat de tegenpartij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Krediet- of tegenpartijrisico loopt Wonen Noordwest Friesland bij uitzetting (tot twee jaar) en belegging (langer dan twee jaar). Daarnaast kan Wonen Noordwest Friesland kredietrisico lopen op overeenkomsten met betrekking tot financiële derivaten Onder tegenpartij wordt verstaan, alle juridisch verbonden partijen Om het kredietrisico te beperken heeft Wonen Noordwest Friesland de volgende richtlijnen voor tegenpartijen opgesteld: a. Uitzettingen tot drie maanden vinden uitsluitend plaats bij: Solide debiteuren waarvan het land van vestiging tot het eurogebied behoort én het desbetreffende land én de debiteur minimaal een lange termijn internationale kredietbeoordeling heeft van A3/ A-, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde kredietbeoordeling bureaus (Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services of Fitch Ratings); b. Uitzettingen langer dan drie maanden vinden uitsluitend plaats bij: Solide debiteuren waarvan het land van vestiging tot het eurogebied behoort én het desbetreffende land én de debiteur minimaal een lange termijn kredietbeoordeling heeft van Aa3/AA-, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde kredietbeoordeling bureaus (Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services of Fitch Ratings); c. Derivatentransacties vinden uitsluitend plaats met financiële instellingen waarvan het land van vestiging tot het eurogebied behoort én het desbetreffende land én de financiële instelling minimaal een kredietbeoordeling heeft van A3/A-, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus (Moody s Investors Service, Standard & Poor s Ratings Services of Fitch Ratings) De actuele kredietbeoordeling worden driemaandelijks door de Manager FIA opgevraagd bij de treasury adviseur Indien de kredietbeoordeling van een debiteur, dan wel de staat waarin deze gevestigd is, verlaagd ( Downgrading ) wordt tot een niveau lager dan een lange termijn kredietbeoordeling van A3/A-, zal de Manager FIA onderzoeken of de lopende uitzettingen afgewikkeld kunnen worden en tegen welke kosten. De Bestuurder neemt na advies van de Treasurycommissie en de Controller een besluit dat binnen vier weken ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC De kredietbeoordeling van tegenpartijen waarmee transacties zijn afgesloten, wordt driemaandelijks getoetst door de Manager FIA en in de Treasurycommissie besproken Wijzigingen in de kredietbeoordeling van tegenpartijen worden direct na bekendmaking intern vastgelegd door de Manager FIA en gerapporteerd aan de Bestuurder Het maximale kredietrisico dat Wonen Noordwest Friesland accepteert per tegenpartij bedraagt 5 mln. plus maximaal 0,5 mln. opgelopen rente. Overschrijding van dit kredietrisico wordt door de Manager FIA terstond gemeld aan de Bestuurder, die dit direct meldt aan de RvC Voor kredietrisico is de beheersstrategie beëindigen en beheersen en waar dat niet mogelijk is accepteren. 2.5 Liquiditeitsrisicobeheer Liquiditeitsrisico is het risico dat niet kan worden voldaan aan actuele (en potentiele) financiële verplichtingen of het leveren van onderpand op de vervaldatum Wonen Noordwest Friesland kan te allen tijde aan haar actuele (en toegezegde toekomstige) financiële verplichtingen voldoen. Uitgangspunt is dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn, dan wel voldoende ruimte in de gecommitteerde kredietfaciliteiten beschikbaar is in combinatie met eventueel beschikbare opnamecapaciteit op roll-over leningen met een variabele hoofdsom Wonen Noordwest Friesland dient te voldoen aan een minimale ICR en een DSCR conform de eisen van het WSW Wonen Noordwest Friesland zorgt dat zij voldoet aan de eisen van het Eigen Middelen beleid van het WSW Wonen Noordwest Friesland bouwt eigen middelen op conform het Eigen Middelen beleid van het WSW Voor liquiditeitsrisico is de beheersstrategie beheersen. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

9 2.6 Opslagrisico Opslagrisico is het risico dat op herzieningsmoment de opslag, die de financier/bank boven de variabele Euribor rente óf basisrente (basisrenteleningen) in rekening brengt na enige tijd voor een zelfde looptijd, hoger is dan de huidige opslag. Dit risico kan ontstaan door een wijziging in de kredietbeoordeling van Wonen Noordwest Friesland of de sector en/of door hogere kosten die de financier/bank door marktomstandigheden en/of wet- en regelgeving genoodzaakt is door te berekenen Opslagrisico wordt herkend bij roll-over leningen en basisrenteleningen Wonen Noordwest Friesland maximeert het jaarlijkse opslagrisico op leningen met een opslagherziening op 15% van de uitstaande nominale hoofdsom van de leningenportefeuille per ultimo voorgaand boekjaar Voor opslagrisico is de beheerstrategie accepteren. 2.7 Beschikbaarheidsrisico Beschikbaarheidsrisico is het risico dat geldgevers niet bereid zijn om tegen acceptabele tarieven geld te verstrekken Wonen Noordwest Friesland verminderd het beschikbaarheidsrisico door te voldoen aan de eisen en normen van het WSW en het CFV/FAW, en de specifieke eisen van haar geldgevers Wonen Noordwest Friesland mitigeert het beschikbaarheidsrisico door het spreiden van de afloopdata van langlopende leningen en faciliteiten, door voldoende gecommitteerde kredietfaciliteiten ter beschikking te hebben en door haar financieringsbronnen te diversifiëren Het jaarlijks beschikbaarheidsrisico wordt beperkt door de 15% renterisiconorm (WSW en het bedrijfseconomisch renterisico) Wonen Noordwest Friesland dient te voldoen aan de Kasstroomtoets van het WSW. Indien hieraan niet voldaan wordt, dienen terstond maatregelen genomen te worden Wonen Noordwest Friesland dient te voldoen aan een minimale ICR en DSCR conform de eisen van het WSW Voor beschikbaarheidsrisico is de beheersstrategie beheersen. 2.8 Solvabiliteitsrisico De solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. Het eigen vermogen vormt het weerstandsvermogen, wat kan worden aangewend om (onverwachte) financiële tegenvallers op te vangen Wonen Noordwest Friesland zal te allen tijde aan de in leningenconvenanten afgesproken minimale solvabiliteit voldoen om te voorkomen dat leningen direct opeisbaar worden Voor solvabiliteitsrisico is de beheersstrategie beëindigen. 2.9 Valutarisicobeheer Valutarisico wordt door Wonen Noordwest Friesland uitgesloten, doordat financiële instrumenten slechts worden afgesloten, verstrekt of gegarandeerd in euro s. Voor valutarisico is de beheersstrategie beëindigen Juridisch risicobeheer Het juridisch risico is het risico van: a. veranderingen in, en naleving van wet- en regelgeving, b. niet-afdwingbaarheid van contractuele bepalingen; c. niet-correct gedocumenteerde contractuele bepalingen Ter voorkoming van juridische risico s draagt Wonen Noordwest Friesland er zorg voor dat juridische documentatie van optimale kwaliteit is door het gebruik van geactualiseerde standaarddocumentatie, het laten opstellen of controleren van niet-standaarddocumentatie door een gespecialiseerde jurist (eventueel door de externe treasury adviseur) Voor juridisch risico is de beheersstrategie overdragen. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

10 2.11 Operationeel risicobeheer Operationele risico s zijn risico s van een potentieel verlies als gevolg van inadequate of falende processen, menselijk gedrag en systemen of externe gebeurtenissen Wonen Noordwest Friesland mitigeert deze risico s door een deugdelijke functiescheiding tussen besluitvormende, uitvoerende, registrerende en controlerende functies, een goed beschreven administratieve organisatie en interne controle en toezicht op naleving van de afgesproken procedures zoals vastgelegd in de AO/IC De opzet en werking van het treasuryproces wordt jaarlijks getoetst door de Controller De Bestuurder van Wonen Noordwest Friesland waarborgt dat het bij de treasury-activiteiten betrokken personeel voldoende deskundig is en blijft door opleidingseisen te stellen De RvC waarborgt dat de RvC voldoende deskundigheid aanwezig heeft Voor operationeel risico is de beheersstrategie beheersen Nieuwe producten Nieuwe producten zijn financiële instrumenten of leningsvormen die afwijken van de tot dan toe door Wonen Noordwest Friesland gehanteerde instrumenten Nieuwe producten dienen te voldoen aan de volgende eisen: a. Toegestaan (CFV/FAW, WSW en het Ministerie); b. Passend in het risicoprofiel; c. Transparant; d. Begrijpelijk; e. Toegevoegde waarde; f. Liquide markt Alvorens Wonen Noordwest Friesland nieuwe financiële instrumenten of leningsvormen kan gaan gebruiken, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn: a. Wonen Noordwest Friesland maakt een beschrijving van het nieuwe instrument; b. Wonen Noordwest Friesland motiveert de ingebruikname van het nieuwe product, waarin o.a. de voordelen en nadelen ten opzichte van traditionele instrumenten worden beschreven; c. Wonen Noordwest Friesland maakt een beschrijving van de risico s van het nieuwe product, waarin minimaal de volgende zaken aan de orde komen: De liquiditeit, c.q. verhandelbaarheid van het nieuwe instrument; De prijsvorming van het nieuwe instrument; De kosten en consequenties voor de administratieve organisatie; Het oordeel van de controller; Het oordeel van de accountant; Het oordeel van de externe treasury adviseur. d. Wonen Noordwest Friesland maakt een beschrijving van het beheer en de administratieve organisatie van het nieuwe product; e. Op basis van deze informatie neemt de bestuurder een besluit dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de RvC; f. Zes maanden na ingebruikname wordt een evaluatie gedaan of het product aan de gestelde eisen voldoet. Indien het product niet aan de gestelde eisen voldoet, zullen terstond maatregelen genomen worden om wel aan de gestelde eisen te voldoen. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

11 3. Financieringen 3.1 Algemeen Onder financieren wordt verstaan het voor langere termijn aantrekken van gelden bij derden. Hierbij geldt een minimale rentevaste looptijd van twee jaar. 3.2 Geborgde financieringen Definitie Geborgde financiering is financiering onder garantie van het WSW ten behoeve van borgbare activiteiten óf onder garantie van een gemeente. De borgbare activiteiten zijn de diensten van algemeen economisch belang (DAEB), waaronder bouw, renovatie, exploitatie en verhuur van woningen tot een maximale huurtoeslaggrens, van maatschappelijk vastgoed en van activiteiten om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. Een actueel overzicht van borgbare activiteiten is beschikbaar op de website van het WSW (www.wsw.nl) Doelstellingen a. Wonen Noordwest Friesland streeft naar bedrijfsfinanciering, wat inhoudt dat financiering wordt afgestemd op de totale financieringsbehoefte; b. De jaarlijkse rentekosten zullen zoveel mogelijk stabiel zijn. c. Realisatie van zo laag mogelijke financieringskosten tegen acceptabele risico s zoals beschreven in hoofdstuk 2; d. De leningenportefeuille moet voldoende flexibel zijn om adequaat in te spelen op wijzigingen in de financieringsbehoefte en wijzigingen in de wet- en/of regelgeving Randvoorwaarden (de normbedragen en percentages zijn opgenomen in bijlage 2) a. De financieringsbehoefte wordt in het Treasury Jaarplan vastgelegd. De berekening vindt plaats op basis van de meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsprognoses met een planningshorizon van minimaal vijf jaar; b. De opbouw van de huidige leningenportefeuille en de meerjarige kasstroomprognoses zijn bepalend voor het aantrekken van leningen. De keuze van modaliteiten (looptijd, hoofdsomverloop en rentebetalingen en -conversies) van financiering zijn passend binnen de risico s die Wonen Noordwest Friesland wenst te lopen; c. Wonen Noordwest Friesland kiest primair voor interne financiering, waardoor een beroep op externe financieringsbronnen geminimaliseerd wordt en daarmee de financieringskosten beperkt. Interne middelen moeten worden aangewend volgens het Eigen Middelen beleid van het WSW. d. Er worden geen leningen aangetrokken met een storting die meer dan drie jaar in de toekomst ligt; e. Er worden geen middelen aangetrokken met als doel beleggen. f. De coupondata dienen zoveel mogelijk over de maanden van het jaar verspreid te liggen. Hierdoor wordt het liquiditeitenbeheer geoptimaliseerd. g. Het waarde van het totaal vreemd vermogen per ultimo vorig boekjaar dient kleiner te zijn dan het maximale normpercentage ten opzichte van de WOZ-waarde van al het bezit zoals het WSW dat heeft vastgesteld; h. Het schuldrestant van WSW-geborgde leningen per ultimo vorig boekjaar dient kleiner te zijn dan het door het WSW gehanteerde maximale normpercentage van de WOZ-waarde van het bij het WSW ingezette onderpand; i. De aflossingsfictie dient binnen uiterlijk 5 (prognose)jaren minimaal binnen het normpercentage van het WSW te vallen. j. Bij nieuwe financieringen voldoet Wonen Noordwest Friesland aan het gedifferentieerd rentemaximum dat maandelijks door het WSW wordt herijkt; k. Toezichtbelemmerende bepalingen in contracten, die betrekking hebben op het CFV/FAW en/of het ministerie van BZK, worden niet geaccepteerd; Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

12 3.3 Niet-geborgde financieringen Definitie Niet-geborgde financiering is commerciële of niet-daeb financiering, welke niet geborgd wordt door het WSW Wonen Noordwest Friesland voldoet aan de vereisten van het WSW om gebruik te mogen maken van het Eigen Middelen beleid van het WSW De financiering van niet-daeb activiteiten mag te allen tijde de ongestoorde voortgang van de kernactiviteiten niet in de weg staan Toezicht belemmerend bepalingen worden niet in de leningencontracten opgenomen Niet-DAEB activiteiten worden commercieel gefinancierd (zonder borging van het WSW) voor zover dit niet mogelijk is, c.q. toegestaan uit interne kasstromen en wettelijk toegestane interne financiering uit de DAEB activiteiten Een definitieve investeringsbeslissing in niet-daeb activiteiten kan pas genomen worden nadat sluitende afspraken gemaakt zijn over de financiering Investeringsbeslissingen in niet-daeb, het verstrekken of verkrijgen van garanties en het verstrekken van financiering aan dochtermaatschappijen en/of verbindingen is onderworpen aan de goedkeuring door de RvC In het besluit tot het aangaan van commerciële financieringen zullen contractuele voorwaarden van de geldgever, waaronder ratio s, zekerheidsstellingen en convenanten, duidelijk vermeld staan Tijdelijke, overtollige ten behoeve van het project opgenomen financiële middelen dienen bij dezelfde financiële onderneming te worden uitgezet waar ook geleend is. Indien geen nettingsovereenkomst is afgesloten met de desbetreffende financiële onderneming, moeten ook uitzettingen als gevolg van tijdelijke overtollige middelen uit projectfinanciering voldoen aan de kredietbeoordelingscriteria zoals opgenomen in Hoofdstuk Voor het eventueel financieren van dochtermaatschappijen en verbindingen gelden de volgende uitgangspunten: a. vermogen wordt slechts verstrekt tegen marktconforme condities; b. garantiestellingen worden tegen marktconforme condities verstrekt; c. financieringen aan de dochtermaatschappijen en/of verbindingen mogen de financierbaarheid van Wonen Noordwest Friesland niet aantasten Het verstrekken van garanties door Wonen Noordwest Friesland wordt beschouwd als het verstrekken van financieringen en dient hetzelfde besluitvormingsproces te ondergaan Bij het verkrijgen van garanties wordt de kredietwaardigheid van de garantiegever beoordeeld. Indien de tegenpartij niet voldoet aan de kredietbeoordelingscriteria, wordt de garantie verstrekt door een derde partij, veelal een financiële instelling, die wel aan de criteria voldoet. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

13 4. Liquiditeitenbeheer & Beleggen 4.1 Definitie Onder liquiditeitenbeheer wordt verstaan het beheer van saldi in rekening-courant, de portefeuille geldmarkttransacties met een oorspronkelijke looptijd korter dan twee jaar. 4.2 Beleggen Wonen Noordwest Friesland zal geen beleggingsactiviteiten ontplooien. Beleggingen zijn onttrekkingen van de beschikbare liquiditeit voor een looptijd langer dan twee jaar met als doel het realiseren van rendement. Deelname aan initiatieven binnen de volkshuisvesting die voldoen aan matchingscriteria van toezichthouders (CFV, BZK) gelden niet als belegging. Deelname dient vooraf door de RvC te zijn goedgekeurd. 4.3 Doelstellingen Het optimaliseren van financiële geldstromen tussen Wonen Noordwest Friesland, financiële tegenpartijen en eventuele verbindingen van Wonen Noordwest Friesland Het minimaliseren van de kosten van het betalingsverkeer Het voorkomen van fraude en vergissingen bij het betalingsverkeer en het beheer van liquiditeiten Het zeker stellen van de beschikbaarheid van middelen om verplichtingen tijdig na te komen Het realiseren van een hoger rendement dan wel lagere kosten. 4.4 Betalingsverkeer Wonen Noordwest Friesland heeft te allen tijde inzicht in de verwachte inkomsten en uitgaven voor de eerstvolgende twaalf maanden, de beschikbare ruimte op de rekening-courant faciliteit, de kasgeldfaciliteit en de opnameruimte op roll-over leningen met variabele hoofdsom De kostenstructuur van het betalingsverkeer dient steeds inzichtelijk te zijn Bankrekeningen mogen alleen geopend of gesloten worden na goedkeuring van de Bestuurder Het betalingsverkeer wordt gestroomlijnd door rekeningen die aangehouden worden bij een daartoe aangewezen Huisbank(en) De rekeningen maken deel uit van een saldo- en rentecompensatieregeling per bank De bankprocuratie voor het betalingsverkeer is geregeld in een interne machtigingsregeling Kastransacties worden tot een minimum beperkt. Kasbetalingen boven de zijn in principe niet toegestaan en moeten separaat geaccordeerd worden door de manager FIA. Het maximale kassaldo op enig moment bedraagt Saldo- en liquiditeitenbeheer De richtlijnen ter beheersing van de liquiditeitsrisico s zijn beschreven in hfd. 2.5 en gelden hier onverkort Wonen Noordwest Friesland streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de huisbank Besluiten in het saldo- en liquiditeitenbeheer worden genomen op basis van een liquiditeitsplanning met en minimale horizon van twaalf maanden, die minimaal driemaal per jaar geactualiseerd wordt Wonen Noordwest Friesland mag in het lopende kalenderjaar maximaal 7 ½% van de omvang van de materiele vaste activa (gewaardeerd tegen bedrijfswaarde) aan kortgeldfaciliteiten hebben volgens de meest recente jaarrekening. Onder een kort geld (faciliteit) wordt verstaan: het kunnen aantrekken van vreemd vermogen met een looptijd korter dan twee jaar Geldmarkttransacties worden alleen afgesloten indien dit zinvol is in relatie tot de daarmee gemoeide directe en indirecte kosten Beschikbare middelen worden primair binnen de eigen organisatie aangewend. Aanwending van middelen van buiten de eigen organisatie is het gevolg van een mismatch tussen inkomende en uitgaande geldstromen Uitzettingen in het kader van liquiditeitenbeheer zijn toegestaan in de vorm van: a. Rekening-courant; Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

14 b. Onderhandse leningen met een resterende looptijd van maximaal twee jaar rentevast; c. Deposito s met een maximale looptijd van twee jaar rentevast; d. Roll-over leningen met of zonder variabele hoofdsom inclusief mutaties op kredietvormen met een variabel hoofdsom; e. Rentedragende spaarproducten met hoofdsomgarantie met een maximale looptijd van twee jaar rentevast Opnamen in het kader van liquiditeitenbeheer zijn toegestaan in de vorm van: a. Rekening-courant; b. Kasgeldleningen; c. Roll-over leningen met of zonder variabele hoofdsom, inclusief mutaties op kredietvormen met variabele hoofdsom; d. Geborgde en ongeborgde leningen. 4.6 Tegenpartijen Tegenpartijen voldoen aan de in 2.4 genoemde voorwaarden en richtlijnen. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

15 5. Relatiebeheer 5.1 Uitgangspunten Wonen Noordwest Friesland beoogt het realiseren van gunstige, c.q. marktconforme condities voor het afnemen van financiële diensten en hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: 5.2 Huisbank De Huisbank wordt beschouwd als een strategische partner. De volgende eisen worden aan de huisbank gesteld: a. vestiging in Nederland; b. voldoende kennis op het gebied van volkshuisvesting; c. minimale lange termijn kredietrating van A3/A- én de status van systeembank, óf een minimale lange termijn kredietrating van A3/A-; d. marktconforme tarieven (betalingsverkeer, credit- en debetrente); e. actieve advisering (zowel gevraagd als ongevraagd); f. het beschikbaar stellen van rekening-courant kredietfaciliteit De bankrelatie met de Huisbank en de condities waaronder de rekening-courant faciliteit wordt aangehouden, alsmede de daarbij gehanteerde transactietarieven, worden tenminste een keer per vijf jaar beoordeeld op marktconformiteit. Jaarlijks vindt er met de Huisbank een evaluatie plaats van de dienstverlening door de bank. Mocht hierover twijfel bestaan, dan wordt bij minimaal twee andere banken offertes aangevraagd Mocht er aanleiding zijn om de keuze van de huisbankier te heroverwegen, dan wordt een voorstel hiervoor ingediend bij de bestuurder, waarbij in ieder geval bij minimaal twee andere banken offertes worden aangevraagd Het aangaan en wijzigen van de Huisbank wordt door de bestuurder besloten en ter goedkeuring aan de RvC voorgelegd. 5.3 Financiële tegenpartijen Wonen Noordwest Friesland onderhoudt uitsluitend contact met financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen), die onder Nederlands of anderszins EU-toezicht vallen, zoals een Europese Centrale Bank, De Nederlandse Bank en/of de Verzekeringskamer. 5.4 Gebruik brokers, bemiddelaars Brokers of bemiddelaars zijn tussenpersonen die bemiddelen tussen twee partijen in het tot stand brengen van financiële contracten, waarvoor zij na het afsluiten van de transactie worden vergoed middels een bemiddelingsprovisie Het gebruik van brokers/bemiddelaars is toegestaan onder de volgende voorwaarde: a. Zij dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten, en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen, en/of onder toezicht te staan van een Europese centrale bank; b. In de besluitvorming gebruik te maken van een bemiddelaar worden de totale kosten, inclusief de bemiddelingsprovisie, meegenomen; c. De maximale provisie bedraagt 0,05% over de looptijd en hoofdsom van de lening; d. Indien de provisie meer bedraagt dan 0,05% is toestemming nodig van de RvC; e. Een separate provisienota wordt rechtstreeks naar Wonen Noordwest Friesland gestuurd. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

16 6. Derivaten 6.1 Definitie Derivaten zijn afgeleide financiële instrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een onderliggend goed, waarbij op een zeker moment een recht op, of een verplichting tot een periodieke betaling ontstaat of kan ontstaan over een afgesproken nominale waarde. 6.2 Uitgangspunten Voor lopende en nieuw af te sluiten Derivaten gelden de Beleidsregels gebruik financiële derivaten van de Minister van BZK (de Beleidsregels) Derivaten vóór 1 oktober 2012 afgesloten zijn rechtmatig, mits er geen toezicht belemmerende bepalingen in de contracten zijn opgenomen Vanaf 1 oktober 2012 mogen slechts Payer Swaps, Caps en Basisrenteleningen afgesloten worden onder strikte voorwaarden van de Beleidsregels Basisrenteleningen vóór 1 december 2012 afgesloten zijn rechtmatig, mits er geen toezicht belemmerende bepalingen in de contracten zijn opgenomen. Basisrenteleningen ná 1 december 2012 afgesloten dienen te voldoen aan de Beleidsregels. Voor basisrenteleningen behoeft geen Liquiditeitsbuffer aangehouden te worden Het verkopen van financiële derivaten anders dan het sluiten van derivatenposities is niet toegestaan Derivaten mogen alleen betrekking hebben op onderliggende roll-over leningen luidend in euro s. Het aangaan van Open posities zonder dat er sprake is van bestaande of toekomstige financieringsbehoefte of renterisico s, is niet toegestaan Wonen Noordwest Friesland beschikt over en onderhoud voldoende kennis over derivaten Wonen Noordwest Friesland beschikt over beheersingsstructuren en administratieve systemen, die de risico s van financiële derivaten monitoren en beheersen Wonen Noordwest Friesland zal zeer terughoudend zijn in het aangaan van derivaten en geen derivaten aantrekken zonder goede onderbouwing en uitdrukkelijke toestemming van de RvC. 6.3 Richtlijnen Caps en Payer Swaps mogen alleen gebruikt worden om opwaartse renterisico s op bestaande roll-over leningen af te dekken De looptijd van Caps, Payer Swaps mag niet langer zijn dan de looptijd van de onderliggende roll-over lening, waarbij de Payer Swap nooit langer mag lopen dan het lopende jaar plus 9 jaar De looptijd van basisrenteleningen mag niet langer zijn dan het lopende jaar plus 9 jaar Wonen Noordwest Friesland past het model Kostprijshedge-accounting toe, zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, Richtlijn 290, Financiële Instrumenten. Derivatentransacties worden verantwoord volgens de voorschriften behorend bij dit model: a. Documentatie van de hedgerelatie vindt plaats op basis van documentatie per individuele hedgerelatie; b. Documentatie beschrijft bij aanvang hoe de hedgerelatie past in de doelstellingen van risicobeheer; de hedgestrategie; de verwachting aangaande de effectiviteit van de hedgerelatie; het in de hedgerelatie betrokken afdekkingsinstrument en de afgedekte positie. c. Aan het einde van ieder boekjaar wordt de effectiviteit van de hedge beoordeeld door het vergelijken van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie Tegenpartijen voldoen aan de in 2.4 genoemde voorwaarden en richtlijnen Alvorens een derivatentransactie met een bepaalde bank af te sluiten: a. zullen de wederzijdse verplichtingen die daaruit voortkomen, vastgelegd worden in een speciaal daartoe af te sluiten standaard raamovereenkomst, conform bijlage I en II (artikel 5 lid 2 en artikel 6 lid 2) van de Beleidsregels van BZK van 5 september 2012; Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

17 b. zullen geen bepalingen in de Raamovereenkomst en/of bijlage worden opgenomen, die een toekomstig liquiditeitsrisico veroorzaken, zoals marktwaardeverrekening, break clauses, early termination events en toezicht belemmerende bepalingen; c. zal de bank in het kader van de zorgplichtregels van de Wet op het financieel toezicht, Wonen Noordwest Friesland als niet-professionele belegger classificeren Bij het aangaan van de rente-instrumenten worden de voorwaarden die de banken hierbij stellen beoordeeld en meegenomen in het besluit. Hierbij is het aangaan van een Credit Support Annex (CSA) of Breakclauses in ieder geval niet toegestaan De liquiditeitsverplichtingen: a. Wonen Noordwest Friesland voldoet aan de vereisten van het WSW om voor het Eigen Middelen beleid in aanmerking te komen; b. dienen te allen tijde afgedekt te kunnen worden uit beschikbare middelen, zoals rekening-courantof bankkrediet of opnameruimte op variabele roll-over leningen, welk gebruik voor dit doel niet expliciet daartoe is uitgesloten; De marktwaardeontwikkeling van de derivatenportefeuille is te allen tijde inzichtelijk Voor afgesloten, lopende Derivatentransacties wordt minimaal driemaal per jaar een interne Treasury- en Derivatenrapportage opgesteld, waarin minimaal: a. De marktwaarde per tegenpartij; b. De kredietbeoordeling van de tegenpartij waarmee derivatentransacties lopen; c. Het liquiditeitsrisico op basis van minimaal drie rentescenario s (1% daling, 2% daling en rente op 0%) berekend wordt; d. De liquiditeitsverplichting op basis van 2% rentedaling. Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

18 7. Administratieve Organisatie en Interne Controle 7.1 Uitgangspunten Administratieve organisatie en interne controle Wonen Noordwest Friesland draagt zorg dat de administratieve organisatie toereikend is om de administratieve verwerking van de aangegane overeenkomsten doelmatig, accuraat en tijdig te verzorgen ten behoeve van te nemen besluiten en maatregelen in het treasuryproces en de bewaking daarvan Wonen Noordwest Friesland draagt zorg dat tijdig betrouwbare informatie aangeleverd kan worden aan het management over de lopende risico s, en moeten de mogelijkheid bieden tot een efficiënte reconciliatie Wonen Noordwest Friesland draagt zorg voor een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De opzet, het bestaan en werking van de Administratieve Organisatie (AO) en Interne Controle (IC) wordt jaarlijks door de Accountant getoetst. 7.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de functionarissen die een rol spelen in het treasuryproces. Van ieder worden de belangrijkste taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden samengevat. Vervolgens wordt beschreven hoe besluiten (op basis van een transactievoorstel) worden genomen en uitgevoerd en waar een transactievoorstel minimaal aan moet voldoen. Tot slot komt de verantwoording aan bod Raad van Commissarissen a. Geeft goedkeuring aan het Treasurystatuut en de wijzigingen daarin; b. Geeft goedkeuring aan het jaarlijks op te stellen Treasuryjaarplan en eventuele tussentijdse wijzigingen hierin; c. Geeft goedkeuring aan transactievoorstellen die buiten het bereik van het Treasurystatuut of het Treasuryjaarplan vallen; d. Verleent décharge aan de Bestuurder over het gevoerde Treasurybeleid; e. Houdt toezicht op het gevoerde Treasurybeleid en laat zich periodiek informeren over het gevoerde beleid en de doelstellingen in het Treasuryjaarplan, afgezet tegen de resultaten van geëffectueerde transacties en maatregelen; f. Geeft goedkeuring aan niet-daeb activiteiten; g. Geeft goedkeuring aan ongeborgde financieringen en garanties; h. Bespreekt jaarlijks met de accountant de controlebevindingen van het treasuryproces Audit Commissie a. Adviseert de Raad van Commissarissen over het wel of niet geven van goedkeuring aan voorgestelde wijzigingen in het Treasurystatuut; b. Adviseert de Raad van Commissarissen over het wel of niet geven van goedkeuring aan het jaarlijks op te stellen Treasuryjaarplan en eventuele tussentijdse wijzigingen hierin; c. Adviseert de Raad van Commissarissen over het wel of niet geven van goedkeuring aan de werkwijze (processen en procedures) binnen de treasury; d. Adviseert de Raad van Commissarissen over het wel of niet geven van goedkeuring aan transactievoorstellen die buiten het bereik van het Treasurystatuut of het Treasuryjaarplan vallen; e. Adviseert de Raad van Commissarissen over het wel of niet geven van goedkeuring aan garanties en ongeborgde financiering; f. Fungeert op verzoek de als van sparringpartner voor de Manager FIA en bestuurder op het gebied van Treasury Bestuurder a. Stelt het Treasurystatuut en eventuele wijzigingen hierin vast; b. Stelt het Treasuryjaarplan en eventuele tussentijdse wijzigingen hierin vast; c. Stelt de werkwijze (processen en procedures) binnen de treasury vast; d. Laat zich periodiek informeren over de treasury-activiteiten; e. Neemt besluiten op grond van schriftelijke transactievoorstellen, die passen binnen het Treasurystatuut en Treasuryjaarplan; Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

19 f. Legt transactievoorstellen die buiten het bereik van het treasurystatuut of het treasuryjaarplan vallen, ter goedkeuring voor aan de RvC; g. Legt garanties en ongeborgde financiering ter goedkeuring voor aan de RvC; h. Verleent décharge aan de bij de uitvoering betrokken medewerkers binnen het treasuryproces; i. Legt verantwoording af aan de RvC Manager FIA a. Initieert en coördineert de beleidsvoorbereidende informatievoorziening; b. Voert, op basis van vastgelegde procedures, de operationele treasury-activiteiten op het gebied van het liquiditeitenbeheer (< 2 jaar) uit; c. Beoordeelt de in het Treasuryoverleg ingebrachte rapportages en analyses op consistentie en volledigheid; d. Beoordeelt transactievoorstellen op wenselijkheid; e. Parafeert transactievoorstellen; f. Houdt toezicht op de naleving van besluiten en richtlijnen door medewerkers binnen het treasuryproces; g. Brengt terstond een voorstel in bij de Bestuurder, indien de rating van de tegenpartij van een uitzettingen/belegging, een rente-instrument of de huisbank wordt verlaagd tot een niveau lager dan in het treasurystatuut staat opgenomen; h. Monitort kredietbeoordeling van tegenpartijen in financiële contracten en signaleert afwijkingen ten opzichte van het treasurystatuut; i. Rapporteert zo nodig over ontwikkelingen in het tegenpartij- en liquiditeitsrisico dat de corporatie loopt op haar financiële contracten; j. Legt per minimaal driemaal per jaar verantwoording af over de uitvoering van het treasurybeleid aan de Bestuurder; k. Vertegenwoordigt Wonen Noordwest Friesland bij banken en de sectorinstituten WSW en CFV/FAW. l. Is verantwoordelijk voor het juist afhandelen van het contante en girale geldverkeer door de afdeling financiën Bedrijfseconomisch medewerker a. Legt iedere treasurytransactie vast in de (financiële) administratie. Tevens worden verplichtingen als gevolg van het afsluiten van financieringen en/of derivaten in de (financiële) administratie geregistreerd; b. Draagt zorg voor het beheren van debiteuren en crediteuren; c. Stelt minimaal driemaal per jaar de liquiditeitsprognose op; d. Legt verantwoording af aan de manager FIA; e. Draagt zorg voor het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen en financiële administratie; Controller a. Vervult in het treasuryproces een onafhankelijke interne adviesfunctie richting de Bestuurder; b. Beoordeelt achteraf de effectiviteit van treasuryactiviteiten en transacties (materiële controle); c. Controleert de naleving van genomen besluiten en gemaakte afspraken (formele controle); d. Ziet toe op de juiste vastlegging van treasurytransacties (intra- en extracomptabel); e. Ziet toe op de juiste verantwoording van treasuryresultaten in de verslaglegging; f. Ziet toe op de naleving van de AO/IC van de treasuryfunctie; g. Rapporteert over ontwikkelingen in het tegenpartij- en liquiditeitsrisico dat de corporatie loopt op haar financiële contracten; h. Rapporteert (onafhankelijk) over geconstateerde afwijkingen aan de Bestuurder Treasuryadviseur (extern) a. Wonen Noordwest Friesland maakt gebruik van een externe treasuryadviseur. De externe treasuryadviseur staat onder toezicht van het AFM en heeft geen direct (geldelijk of anderzins) belang bij het afsluiten van transacties en de uitkomst van te nemen beslissingen. De externe treasuryadviseur verricht treasury werkzaamheden voor Wonen Noordwest Friesland, welke in een contract zijn vastgelegd; b. Houdt marktinformatie bij en interpreteert deze; c. Brengt kennis in van financiële markten en de werking van financiële producten; d. Bereidt de bijeenkomsten van de treasurycommissie voor; e. Stelt ten behoeve van de treasurycommissie rapportages en analyses op; f. Werkt op basis van de ingebrachte rapportages en analyses, indien nodig, transactievoorstellen uit; g. Geeft uitvoering aan de operationele treasuryactiviteiten op het gebied van financieren, beleggen en renterisicobeheer; Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

20 h. Doet voorstellen ter verbetering van het liquiditeits - en tegenpartijrisico dat de corporatie loopt op haar financiële contracten; i. Is uitsluitend bevoegd te handelen op basis van getekende transactievoorstellen; j. Legt verantwoording af aan de Bestuurder over de uitgevoerde transacties; k. Adviseert, indien nodig, over wijzigingen in het treasurystatuut; l. Is opsteller van het treasuryjaarplan Budgethouders a. Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun afdelingen aanleveren aan afdeling financiën over toekomstige uitgaven en ontvangsten; b. Het zorgdragen voor het tijdig aandragen van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan afdeling financiën; c. Het fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de budgetten waarvan zij in de begroting als budgethouder zijn aangewezen; Accountant a. Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en jaarlijks controleren van de feitelijke naleving van het treasurystatuut. Hierin wordt ten minste het bestaan, de opzet en de werking van het administratieve en het organisatorische treasuryproces getoetst. De bevindingen worden vastgelegd in de managementletter Bevoegdheden-matrix: Treasurystatuut Treasury Jaarplan Transacties buiten Jaarplan Transacties ongeborgde financiering Transacties binnen Jaarplan RvC Keurt goed Keurt goed Keurt goed Keurt goed Mandateert Bestuurder Liquiditeitenbeheer Mandateert Bestuurder Treasurycommissie Audit Commissie Bestuurder Controller Manager FIA Bedrijfseconomisch medewerker Adviseert RvC t.a.v. goedkeuring Stelt vast en legt verantwoording af aan RvC Adviseert en controleert Initieert en stelt voor Adviseert RvC t.a.v. goedkeuring Stelt vast en legt voor aan RvC Adviseert en controleert Initieert en stelt voor Adviseert RvC t.a.v. goedkeuring Stelt vast en legt voor aan RvC Adviseert en controleert Initieert, stelt voor en parafeert Treasurer (extern) Adviseert Adviseert Adviseert en voert uit Adviseert RvC t.a.v. goedkeuring Stelt vast en legt voor aan RvC Adviseert en controleert Initieert, stelt voor en parafeert Adviseert en voert uit Stelt vast Adviseert en controleert Initieert, stelt voor en parafeert Adviseert en voert uit Stelt vast Controleert Voert uit Stelt periodiek de liquiditeitsprognose op Adviseert Toehoorder Lid Lid en voorzitter 7.3 Besluiten Periodiek vindt overleg plaats tussen de deelnemende corporaties over treasury aangelegenheden. Dit overleg vindt minimaal driemaal per jaar plaats in de treasurycommissie. De bijeenkomsten hebben ten doel elkaar te informeren over ieders treasury problematiek en inzicht te geven en verkrijgen in de te nemen dan wel genomen besluiten. De leden van de treasurycommissie hebben naar elkaar toe een adviserende taak. De volgende functionarissen nemen namens WNF deel aan de treasurycommissie: Manager FIA Controller Externe treasurydeskundige Besluiten, die passen binnen het Treasurystatuut en Treasuryjaarplan, worden genomen door de bestuurder op basis van schriftelijke transactievoorstellen De leden van de Treasury Commissie adviseren de Manager FIA gevraagd en ongevraagd over treasuryvraagstukken. De Controller neemt als toehoorder deel aan dit overleg en houdt zich terzijde van de besluitvorming. Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Bestuurder waarbij de controller een adviserende taak heeft. De overwegingen die tot het besluit hebben geleid worden genotuleerd. De effecten van de te nemen besluiten op toekomstige financieringsbehoefte en risicoposities worden inzichtelijk gepresenteerd Bij het streven naar minimalisatie van de financieringskosten kan gebruik worden gemaakt van een rentevisie. Deze rentevisie wordt onder andere gebaseerd op macro-economische data en gepubliceerde rentevisies van verschillende Nederlandse en buitenlandse banken. Bij besluiten over treasurytransacties Treasurystatuut Wonen Noordwest Friesland

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut

RWS partner in wonen Treasurystatuut december 2013. Treasurystatuut Treasurystatuut RWS partner in wonen Stationspark 30 4462 DZ GOES Postbus 158 4460 AD GOES T (0113) 23 16 74 F (0113) 23 38 11 Info@rwsgoes.nl www.rwsgoes.nl Goes, november 2013 Vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

WONEN NOORDWEST FRIESLAND

WONEN NOORDWEST FRIESLAND Treasurystatuut WONEN NOORDWEST FRIESLAND Mei 2015 Sint Annaparochie Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT...

Nadere informatie

Treasurystatuut Acantus

Treasurystatuut Acantus Treasurystatuut Acantus versie 19 juni 2015 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 EXTERN KADER VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.4 DOELSTELLING VAN DE

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept)

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015. Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 8 januari 2015 Leeuwarden, 8 januari 2015 (3 e concept) Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 DOEL VAN HET TREASURYSTATUUT... 3 1.3 DOELSTELLING

Nadere informatie

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011

Treasurystatuut. Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Treasurystatuut Wetterskip Fryslân Leeuwarden 16 maart 2011 Leeuwarden, 16 maart 2011 Inhoud Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Samenvatting treasuryproces 6 2.1. Financieren 2.2. Beleggen 2.3. Rentemanagement

Nadere informatie

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015

Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Treasurystatuut vastgesteld op 15 juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Status treasurystatuut en doel treasury... 4 1.1 Doel van het treasurystatuut... 4 1.2 Doel van treasury...

Nadere informatie

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting

Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Treasurystatuut Noordwijkse Woningstichting Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen d.d. 2 december 2009 Treasurystatuut pagina 1 van 25 Inhoud Inleiding 3 1. Algemeen 5 2. Treasuryorganisatie & -besluitvorming

Nadere informatie

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld

Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld Treasurystatuut Woningstichting Barneveld te Barneveld 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Algemene uitgangspunten en randvoorwaarden 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Algemene uitgangspunten 4 3. Cashmanagement

Nadere informatie

Stichting Thuisvester Treasurystatuut

Stichting Thuisvester Treasurystatuut Stichting Thuisvester Treasurystatuut Vastgesteld door het bestuur: 3 april 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 15 april 2015 TREASURYSTATUUT STICHTINGTHUISVESTER DEF 15-4-20153-4-2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7

1. Inleiding 3. 3. Risico management 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Richtlijnen rente risico management 7 3.3 Richtlijnen derivaten 7 TREASURY STATUUT Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Treasury Beleid 4 2.1 Doelstellingen treasury 4 2.2 Goedkeuring en wijziging 4 2.3 Financieringsbeleid 5 2.4 Aanwenden van (tijdelijk) overtollige middelen

Nadere informatie

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot?

Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Renterisico s beheerst of financiële risico s vergroot? Derivaten bij woningcorporaties 2012 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut

Hellendoorn. Aan de raad. Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Punt 6. : Vaststellen nieuw G6ITI66nt6 Treasurystatuut Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het treasurybeleid van gemeenten - het aantrekken en uitzetten van gelden op korte en langere termijn - was

Nadere informatie

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam

Treasurystatuut Hoge School van Amsterdam Hoge School van Amsterdam Augustus 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...3 1.1 Verantwoording...3 1.2 Algemene doelstelling...3 2 Risicobeheer...4 2.1 Uitgangspunten risicobeheer...4 2.2 Renterisico...4 2.2.1

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2011/0337411

Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Provinciaal blad nr. 2011/0337411 Uitvoeringsregeling Treasury besluit van: Gedeputeerde Staten d.d. 6 september 2011 kenmerk: 2011/0157929 gepubliceerd op: 23 december 2011 inwerkingtreding op: 24 december

Nadere informatie

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS

TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS TREASURY STATUUT ZEELAND SEAPORTS 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 3 HOOFDSTUK 2 BEGRIPPENKADER... 3 HOOFDSTUK 3 TREASURYBELEID... 4 3.1 Doelstellingen... 4 3.2 Richtlijnen... 5 3.2.1 Risicobeheer...

Nadere informatie

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt

Treasurystatuut. Woonstichting Gendt Treasurystatuut Woonstichting Gendt Gendt, maart 2012 Inhoud Inleiding 1. Status van het treasurystatuut 4 1.1 Doel 1.2 Vaststelling 1.3 Distributie 2. Reglement treasurycommissie Woonstichting Gendt 5

Nadere informatie

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504

NEE. wethouder Duindam. Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014. Nummer: 14A.00504 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: B.J. Zondag Tel.nr. : Datum: 24 juni 2014 8416 Team: Financiën Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt R. Smits, F. vd Berg.

Nadere informatie

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014

GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 GEMEENTE STICHTSE VECHT TREASURYSTATUUT 2014 1 2 Pagina Inleiding 5 TREASURYSTATUUT Wettelijk kader 6 Treasuryfunctie 8 Kasbeheer 9 Geldstromen Saldo- en liquiditeitenbeheer Beleggen en Financieren 10

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1

TREASURYSTATUUT 2014. Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 TREASURYSTATUUT 2014 Treasurystatuut 2014 stadsregio Rotterdam 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Wettelijke kaders... 3 1.3 Stadsregionale kaders... 3 2 UITGANGSPUNTEN... 4 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6

CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 CMFB 08-04-2014 Agendapunt 6 Sittard, 25 maart 2014 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Aanleiding In december 2013 is de wijziging van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

AB 01-07-2014 Agendapunt 6

AB 01-07-2014 Agendapunt 6 B 01-07-2014 gendapunt 6 WTERSCHPSBLD 2014, NUMMER 014 BIJL.: 1 Sittard, 22 april 2014 N HET LGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Treasurystatuut 2014 Voorstel Het Treasurystatuut 2014 vaststellen. anleiding In

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1.

GEMEENTEBLAD. Nr. 8208. Treasurystatuut MRDH 2015. 29 januari 2015. Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. 1. I nleiding. 1. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 8208 29 januari 2015 Treasurystatuut MRDH 2015 1. I nleiding 1.1 Algemee n Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en

Nadere informatie

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg

Treasury Statu ut. Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Treasury Statu ut Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg INHOUD 1. INLEIDING pagina3 2. DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE pagina 3-6 3. INTERNE ORGANISATIE TREASURYFUNCTIE pagina 6-7 4. TREASURYPARAGRAAF

Nadere informatie

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN

Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN Naarden, september 2000 RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN RAPPORTAGE CFV-ONDERZOEK BANKIEREN BIJ TOEGELATEN INSTELLINGEN INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting en conclusies... 3 2.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2868 30 januari 2015 Beleidsregels van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 januari 2015, nr. 2014-0000068292

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Model Beleggingsstatuut

Model Beleggingsstatuut Model Beleggingsstatuut Datum: 2 april 2015 Auteur: Paul Minke Aedes vereniging van woningcorporaties Publicaties Postbus 29121, 2509 AC Den Haag 088 233 37 00 E-mail publicaties@aedes.nl 1 Voorwoord De

Nadere informatie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie

Scriptie. Professionalisering treasuryfunctie Scriptie Professionalisering treasuryfunctie Hogeschool Zuyd, Faculteit HEAO Financieel Management, Sittard Naam student : Sanne Sijben Studentnummer : 0500305 Opleiding : Bedrijfseconomie Jaar : 2010

Nadere informatie

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie