CU Connection Bos, hout en papier editie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CU Connection Bos, hout en papier editie"

Transcriptie

1 CU Connection Bos, hout en papier editie NOVEMBER 2014 Nieuwsbrief FSC en PEFC voor alle bedrijven met een FSC, PEFC of Keurhout certificaat 1. PEFC Nieuwe norm Due Dilligence Systeem 2. FSC Gewijzigde standard (Multisite en Groep) Online Claims Platform FSC en Forest Stewardship Council trademarks Uitbesteding bij gecertificeerde bedrijven 3. European Timber Regulation (EU TR) EU TR Europese Houtverordening CU Dienstverlening m.b.t. EU TR Woodtrack 4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheidsrapportage 5. Handig te weten over onze audits 6. Contact Bijlage 1 Leveranciersverklaring omtrent PEFC stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS) Nieuwsbrief voor alle organisaties met een FSC en/of PEFC Chain of Custody certificaat Beste lezer, Elk jaar verandert er wel iets. Een veelgehoorde opmerking tijdens de audit. En dat kunnen we niet ontkennen. Certificering blijkt steeds maar weer dynamisch. Niet alleen de programma-eigenaren passen hun standaarden en vereisten nu en dan aan, ook de bedrijven die gecertificeerd zijn veranderen voortdurend. Om alle veranderingen bij te houden hebben we de belangrijkste uiteengezet in deze nieuwsbrief. Op 1 januari 2015 zal het (100%) duurzame inkoopbeleid van de Nederlandse overheid gaan gelden voor lagere overheden. Hiermee is de verwachting dat de vraag naar FSCen PEFC-gecertificeerde producten zal gaan stijgen. De overheid heeft een website gelanceerd waar meer informatie te vinden is, te weten: Inmiddels is de nieuwe standaard van PEFC bij veel bedrijven geïmplementeerd en is het aangekondigde Guidance Document gepubliceerd. Dit heeft ons met name meer duidelijkheid gegeven over de interpretatie van het PEFC Due Diligence Systeem. Verder is FSC met nieuwe normen gekomen voor Multisite- en Groepscertificering (FSC-STD V2-1) en de standaard (FSC-STD V2-0) voor Certificerende Instellingen die per 1 januari 2015 ingaan (hoofdstuk 2). Verder besteden we aandacht aan het Online Claims Platform, FSC -trademarks en de vereisten omtrent uitbesteding. Hoofdstuk 3 bevat informatie over de European Timber Regulation (EU TR) die nu ruim 1 jaar van kracht is en de NVWA heeft inmiddels bijna 100 importeurs van hout(producten) gecontroleerd. In hoofdstuk 4 kunt u lezen over MVO en Duurzaamheidsrapportage en hoofdstuk 5 bevat handige informatie over audits, wijzigingen en non-conformiteiten (nc) wat relevant kan zijn voor uw certificaat. Namens het hout-team, Diederik Stoel

2 PAGINA 2 1. PEFC Nieuwe norm PEFC Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven (en wellicht tijdens de audit besproken), is er per 24 februari 2014 een nieuwe norm voor PEFC Chain of Custody (PEFC ST 2002:2013) ingegaan. Dit betekent dat alle certificaathouders vanaf die datum verplicht zijn aan deze norm te voldoen. Alle audits na deze datum worden ook volgens de nieuwe norm uitgevoerd. Inmiddels is er vanuit PEFC International een begeleidingsdocument ( Guidance Document ) beschikbaar gesteld met daarin alle interpretaties op de (nieuwe) norm. Dit document (PEFC GD 2001:2014) is te vinden op ons klantenportaal en de website van PEFC Nederland. In deze nieuwsbrief willen vooral ingaan op de interpretatie van de vereisten omtrent het Due Diligence Systeem. Due Diligence Systeem In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid stilgestaan bij de invoering van het PEFC Due Diligence Systeem (DDS). Kort gezegd dient dit stelsel van zorgvuldigheidseisen te bestaan uit 3 stappen: 1) Informatieverzameling (soort en herkomst) 2) Risicobeoordeling (verwaarloosbaar of significant risico) 3) Maatregelen bij significant risico Het DDS dient te worden toegepast voor álle input materiaal binnen de PEFC Chain of Custody, dus voor producten die zijn opgenomen in de PEFC productgroepen. Dit kan worden uitgebreid naar álle input materiaal zodat het verkocht kan worden als PEFC Controlled Sources. Let er bij de inrichting van het DDS op dat de procedures voldoende zijn uitgewerkt. Leg vast wie verantwoordelijk is voor het DDS, welke taken moeten worden uitgevoerd en geregistreerd, hoe instructies hiertoe (tijdig) worden gegeven en dat het DDS ook is opgenomen in het interne audit-programma. Geef ook duidelijk aan welke stappen worden ondernomen bij het ontvangen van gegronde klachten of twijfels over de herkomst van het materiaal. Informatieverzameling Informatieverzameling is de eerst stap in het DDS. Volgens de vereisten is toegang tot de (volgende) informatie noodzakelijk. De informatie hoeft dus niet fysiek in eigen bezit te zijn. Wél moet een procedure zijn ingericht, waarmee kan worden aangetoond dat de certificaathouder over de informatie kán beschikken. Dit kan op diverse manieren, bijvoorbeeld: 1) Er is met de leverancier afgesproken dat de informatie wordt verstrekt. 2) De leverancier verklaart de informatie te verschaffen zodra erom gevraagd wordt, bijvoorbeeld door een leveranciersverklaring, inkoopcontracten of leveringsvoorwaarden. Een leveranciersverklaring die voldoet aan de vereisten is als bijlage toegevoegd aan deze nieuwsbrief. PEFC inkopen De meeste bedrijven gebruiken enkel PEFC gecertificeerde materialen voor PEFC productgroepen (producten die ook met een PEFC claim worden verkocht). Ook producten of materialen die ingekocht worden met een PEFC claim dienen te zijn opgenomen in het DDS systeem. PEFC gecertificeerde inputs/inkopen zijn echter wel uitgesloten van de risicobeoordeling. Zijn er echter gegronde klachten of commentaar omtrent legaliteit en andere criteria betreffende controversiële bronnen, dan dient alsnog een risicobeoordeling plaats te vinden. Let op: onderdelen 1 en 3 blijven van toepassing bij PEFC inkopen. Informatie betreffende soort en herkomst moet aantoonbaar beschikbaar zijn en er moet zijn vastgelegd welke maatregelen worden getroffen bij significante risico s en gegronde twijfels of klachten. FSC inkopen Een enkel bedrijf past een percentagesysteem toe, waarbij FSC gecertificeerd materiaal wordt bijgemengd bij PEFC producten. Hiervoor geldt dat voor het FSC materiaal wél een risicobeoordeling dient te worden uitgevoerd. In deze risicobeoordeling moet op verschillende aspecten worden onderzocht of het materiaal (mogelijk) uit controversiële bronnen is onttrokken. Eén van deze indicatoren is een boscertificering volgens geaccrediteerde schema s (PEFC non-endorsed certification scheme). Zie tabel 1 bij par FSC certificering is derhalve een indicator welke bewijs levert dat de herkomst van het materiaal verwaarloosbare risico`s met zich mee brengt. Mits er uiteraard geen gegronde zorgen zijn geuit betreffende de nakoming van legaliteit of andere criteria.

3 PAGINA 3 2. FSC Gewijzigde standaard (Multisite en Groep) Per 1 januari 2015 gaan er twee vernieuwde standaarden in; V2-0 voor certificerende instellingen (CI s) zoals Control Union V2-1 voor certificaathouders met meerdere vestigingen en/of leden. De standaard gaat in op de vereisten voor certificerende instellingen. Een eventuele verandering welke voor certificaathouders merkbaar zal zijn, is de manier waarop de steekproef van de te bezoeken vestigingen wordt bepaald. De vernieuwde standaard voegt twee normen samen, namelijk de huidige (Multi Site certificaathouders met meerdere vestigingen) en de (certificeren van groepen en groepsleden). Hierdoor ontstaat een nieuwe norm die de eisen voor beide type certificaathouders integreert. Hieronder zal vooral worden ingegaan op de veranderingen voor certificaathouders (Multi-Sites) die nu ook gecertificeerd zijn volgens de huidige norm. Het betreffen de belangrijkste wijzigingen met daarachter de desbetreffende norm-eis ter referentie. We verwijzen graag naar de norm die hierin leidend is. Wijziging De definities van multi-sites zijn aangescherpt, waardoor onafhankelijke entiteiten zonder centraal organisatie- en managementstructuur niet meer in aanmerking komen voor deze vorm van certificering. Vereiste 2.1 en 2.2 Een trainingsprogramma vanuit het hoofdkantoor opgezet voor alle sites, is nu vereist Verscherpte en gewijzigde eisen ten aanzien van de competenties en kwalificaties van zowel de certificaatmanager als de interne auditoren. 5.2 Interne auditoren van certificaathouders met meer dan 20 sites in de scope én waar geen sprake is van één organisatie die tenminste voor 51% eigenaar is van de participerende sites dienen in het bezit te zijn van een formele ISO 9001, ISO of OHSAS Lead Auditor certificaat. Uitgebreidere en verduidelijkte eisen ten aanzien van de interne auditrapporten Er zijn verruimde regels met betrekking tot groei en grootte van het certificaat. 5.5 Bij het aanmelden van een nieuwe site bij Control Union dient het rapport van de interne audit te worden meegestuurd Participerende sites mogen hun eigen sub-code te gebruiken op verkoopdocumenten (bijv. CU-COC ). Deze sub-code is o.a. te vinden op de FSC-database. Aanvullende en verduidelijkte eisen ten aanzien van intern geconstateerde afwijkingen en de monitoring/opvolging hiervan. De overgangsperioden van de genoemde normen lopen af op Alle certificaathouders dienen vanaf deze datum te voldoen aan de nieuwe standaard(en). Control Union zal vanaf voorjaar 2015 alle audits uitvoeren volgens deze nieuwe norm. Op basis van de hierboven genoemde informatie en de ter beschikking gestelde standaard kunnen certificaathouders al wijzigingen gaan doorvoeren. Mochten er nog vragen over de gewijzigde standaarden zijn, mail dan gerust naar 6.2 Annex B Online Claims Platform De afgelopen twee jaar is er veelvuldig gesproken over de vorderingen van de FSC Online Claims Platform (OCP). Hieronder lichten we toe wat de huidige stand van zaken is. Hoe werkt de OCP? Met het OCP kunnen certificaathouders hun ingekochte volumes invoeren op een online database. De OCP werkt daarbij op basis van 3 stappen: Register: Alleen een certificaathouder kan zich laten registreren. Connect: Leveranciers kunnen worden gelinkt met een bevestiging (zoals Facebook gebruik maakt van vriendschapsverzoeken) Claim: Inkopen kunnen worden geüpload d.m.v.: User Interface -> direct invoeren op de website Spreadsheet Processor -> claims kunnen d.m.v. een eigen spreadsheet gemakkelijk worden geüpload. een directe integratie met een eigen IT systeem Wat is de Online Claims Platform? FSC onderkent dat er een hiaat is in de precieze volumes die binnen de keten worden verkocht en ingekocht. Het bestuur van FSC International heeft het besluit genomen dat de OCP een potentieel effectief instrument is om dit hiaat te dichten. Wordt de OCP verplicht? De invoering van de OCP heeft het afgelopen jaar vertraging opgelopen doordat er door diverse betrokkenen bezwaren zijn opgeworpen omtrent veiligheid van de data en administratieve lastenverzwaring. Op dit moment is de OCP een vrijwillige tool voor het verantwoorden van diverse CoC-vereisten, zoals verantwoording van gebruikte inputs, volumes etc. FSC heeft aangekondigd dat bij de volgende revisie van de CoC-standaard zal worden gekeken naar mogelijkheden om het OCP verplicht te stellen en/of dat vergelijkbare methoden toegestaan worden. Vooralsnog is er dus nog geen duidelijk besluit dat de OCP verplicht zal worden gesteld. Waar kan ik meer informatie vinden over de OCP? Kijk op Hier kan ook worden aangemeld voor een demo versie.

4 PAGINA 4 FSC... FSC Trademarks Bij FSC trademarks wordt meestal in de eerste plaats gedacht aan logo-gebruik ( keurmerk ). In de ruimste zin van het woord gaat het echter ook de termen FSC en Forest Stewardship Council. Deze termen zijn namelijk internationaal vastgelegd als handelsmerk. Het is daarom ook niet voor niets dat hierover een aanvullende vereiste is opgenomen dat het trademark symbool ( ) dient te worden weergegeven. Let hier dus op als de termen FSC en Forest Stewardship Council worden weergegeven op (externe/officiële) documentatie zoals briefpapier, leaflets, brochures, catalogi of website! Het gaat daarbij alleen om de eerste vermelding van beide trademarks per tekst. Dit voorkomt dat we dit als een afwijking moeten beschouwen. Let wel: FSC heeft een uitzondering gemaakt voor de claimvermelding FSC 100% of FSC Mix x% en de disclaimer Alleen de producten die als zodanig zijn omschreven op dit document zijn FSC gecertificeerd'. Uitbesteding bij gecertificeerde bedrijven Voor uitbesteding van werkzaamheden bij niet-gecertificeerde bedrijven is een clausule opgenomen in de Chain of Custody, namelijk sectie 12. Hierin is opgenomen aan welke vereisten deze uitbesteding moet voldoen. In Advice Note van de FSC-DIR is een aanvullende interpretatie opgenomen waaraan dient te worden voldaan bij uitbesteding aan gecertificeerde bedrijven (contractant). Hierbij moet rekening worden gehouden met de volgende uitzonderingen op de norm (zoals in sectie 12 beschreven): De werkzaamheden vallen onder de scope van de contractant. Dit dient dan ook op het certificaat te zijn weergegeven (zowel als scope als FSC outsourcing ) De contractant behoeft niet geaudit te worden als onderdeel van de audit bij de opdrachtgever. De contractant mag op zijn/haar beurt werkzaamheden uitbesteden aan een derde partij en mag zijn eigen logo toepassen op de producten. Bent u als bedrijf betrokken bij uitbesteding voor andere gecertificeerde bedrijven, geef dit dan aan ons door. Met deze informatie kunnen wij het certificaat aanvullen met het proces FSC outsourcing. Bovendien wordt dit dan beoordeeld tijdens de jaarlijkse audit en is een eventueel aanvullend onderzoek dan niet noodzakelijk.

5 PAGINA 5 3. European Timber Regulation (EU TR) EU TR - Europese Houtverordening Sinds 3 maart 2013 is de Europese houtverordening van kracht met als doel illegale houtstromen, met name afkomstig uit niet-eu landen, te verbieden. Volgens de wetgeving zullen importeurs van o.a. gezaagd hout en houtproducten (waaronder ook papier) aan moeten kunnen tonen dat hun materiaalstromen een legale oorsprong hebben. Er wordt expliciet in de wetgeving verwezen naar het hebben van een degelijk zorgvuldigheidssysteem dat risico's van deze materiaalstromen in kaart brengt. Echter ook niet-europese bedrijven die onderdeel zijn van de houtstromen richting Europa zullen de nodige bewijslast moeten overleggen aan de importeurs om het voor de importeurs mogelijk te maken aan de wet te voldoen. In elke Europese lidstaat zal de bevoegde autoriteit toezien op het naleven van de wet. In Nederland is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) belast met het controleren op de naleving van deze wettelijke verplichting. Tot nu toe zijn bijna 100 bedrijven door de NVWA gecontroleerd. CU Dienstverlening m.b.t. EU TR Om bedrijven te assisteren bij het naleven van de EUTR heeft Control Union (CU) de volgende diensten ontwikkeld: 1. CU als Monitoring Organisatie Control Union is als eerste Nederlandse organisatie door de Europese Commissie erkend als Monitoring Organisatie (MO) en beschikt over een door de EU erkend monitoringsprogramma Woodtrack.eu. Als MO kan Control Union bedrijven voorzien van een effectief Due Diligence Systeem (DDS) dat voldoet aan de EU TR vereisten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de online applicatie WoodTrack.eu. Door het gebruik van dit systeem is een bedrijf (de operator) in staat inkoopdocumenten op orde te brengen en een gedegen risico inventarisatie uit te voeren. Als laatste kunnen mitigerende (risicobeperkende) maatregelen genomen worden. 2. CU als Verificatie Instantie Met behulp van ons wereldwijde kantoren netwerk, kunnen wij informatie verifiëren d.m.v. een inspectie waar dan ook ter wereld. Ook het verifiëren en valideren van documenten kunnen wij voor u verzorgen. 3. CU als Certificering Instantie Control Union heeft de Timber Legality Verification (TLV) standaard ontwikkeld waartegen bedrijven hun DDS kunnen laten certificeren voor de EU TR. Het heeft een vergelijkbare opzet als de inspecties en certificering voor FSC en PEFC, incl. de jaarlijkse audits. 4. CU als ondersteunende partij CU kan verder de volgende ondersteunende diensten aanbieden: a. Quick Scan Mocht u eerst willen weten in welke mate u reeds voldoet aan de EU TR, dan is de Quick Scan een eenvoudige en snelle manier om te weten waar u momenteel staat t.o.v. de EU TR. b. Product Scan: Valt uw product wel onder de EU TR wetgeving? Ook dit kunnen wij voor u nagaan d.m.v. de Product Scan. c. Het uitvoeren van een Risico beoordeling Namens de klant wordt een inschatting gemaakt van het risico van afwijkingen t.o.v. de EU TR. d. Strategie bepaling Samen met de klant wordt besproken welke strategie nodig is om de vastgestelde risico s t.o.v. de EU TR te minimaliseren. Een actie plan met concrete opvolging is onderdeel van de strategie bepaling. WoodTrack geeft daarbij een goede mogelijkheid om uw handelsketen schematisch en visueel in kaart te brengen en documenten te uploaden die behoren bij specifieke handelstransacties tussen toeleveranciers en ontvangers. Kijk voor meer informatie op of of neem contact op via

6 PAGINA 6 4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheidsrapportage Is uw bedrijf al gericht op duurzaamheid? Zoekt u een manier om al uw niet-financiële inspanningen te communiceren aan klanten en/of investeerders? Dan kan een duurzaamheidsrapport (ook bekend als MVO rapport) volgens de GRI richtlijn interessant voor u zijn. Wat is duurzaamheidsrapportage? Het duurzaamheidsrapport geeft inzicht in de ecologische, sociale en beleidsmatig prestaties van uw bedrijf. Het presenteert de waarden van de organisaties, haar beleid en de link tussen de strategie van de organisatie en haar bijdrage aan een duurzame economie. Er zijn internationale richtlijnen voor het opstellen van een duurzaamheidsrapport. De meest gehanteerde richtlijnen zijn Global Reporting Initiative (GRI) Versie 3.1 of versie 4) en ISO (Internationale Standaard voor MVO). ISOFastTrack ISOFastTrack is een online applicatie die u helpt bij het implementeren en monitoren van uw MVO-beleid. Kleine en middelgrote organisaties implementeren MVO op een effectieve en snelle manier. Met behulp van ISOFastTrack stelt u in 5 stappen uw MVO actie- en beheersplan op basis van ISO op. Hiervoor ontvangt u het MVO Assurance Certificaat, uw MVO-zelfverklaring. ISOFastTrack maakt het u makkelijk om u te richten op de kansen die MVO / ISO u biedt, vorm te geven aan uw MVO-acties en uiteindelijk uw MVO-beleid vast te stellen. Wat biedt Control Union? Technische ondersteuning bij het ontwikkelen van uw duurzaamheidsrapportage Duurzaamheidsstrategie check Gap-analyse in overeenstemming met de GRI richtlijnen Als onafhankelijke derde partij, het verstrekken van/vaststellen dat het duurzaamheidsrapport (en eventueel de website) in overeenstemming met AA1000AS Standaard. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eerik Schipper, Handig te weten over onze audits Om gecertificeerd te kunnen zijn voor FSC en/of PEFC is het noodzakelijk dat er (minimaal) eens per jaar een audit wordt uitgevoerd op uw bedrijf. Als gecertificeerd bedrijf weet u inmiddels hoe dat gaat. Hieronder hebben we een aantal aspecten beschreven die relevant kunnen zijn tijdens een audit of voor het certificaat dat u bezit. Wijzigingen tijdig doorgeven Vanzelfsprekend zijn er wel eens wijzigingen in uw bedrijfsvoering. Meestal zijn het kleine veranderingen, maar soms zijn er ook (ingrijpende) wijzigingen die van invloed zijn op de certificering. Wacht niet met het doorgeven van deze wijzigingen tot de auditor bij u aan tafel zit. In een aantal situaties kan een audit pas worden uitgevoerd nádat de wijzigingen formeel zijn doorgevoerd. En dan kan het maar zo gebeuren dat de auditor het besluit moet nemen de audit af te breken en een nieuwe afspraak moet maken. Hiervoor moeten extra kosten worden gemaakt en verrekend. Voor de volgende wijzigingen is het belangrijk dat deze worden doorgegeven aan CU: Wijzigingen in: bedrijfsvoering, door bijv. fusie of overname contactpersoon locaties of verhuizingen certificaattype (bijv. Single- versus Multi-site, Controlled Wood, Recycled/reclaimed) process categorie (bijv. Secondary -/Primary Processor of Broker/Trader) uitbesteding bij derden producttype en de outputclaim (bijv. FSC Mix, FSC 100%, FSC Controlled Wood of FSC Recycled)

7 PAGINA 7 Handig te weten over onze audits... Hoe om te gaan met NC s Tijdens de audit wordt een bedrijf beoordeeld volgens de geldende standaard, zoals is opgenomen in de scope. Als er op bepaalde vereisten niet wordt voldaan aan de standaard dan resulteert dit in een non-conformiteit (afgekort: NC ). Andere benamingen voor hetzelfde woord zijn: non-compliance, afwijking of tekortkoming. Om het certificaat te behouden dienen tekortkomingen te worden gecorrigeerd. Voor een major tekortkoming geldt een hersteltermijn van maximaal 3 maanden, voor een minor tekortkoming geldt een hersteltermijn van maximaal 12 maanden. Bij FSC wordt een minor na 12 maanden verzwaard naar major. Bij het opnieuw afgeven van een certificaat dienen alle tekortkomingen te zijn gecorrigeerd (bij FSC alleen de major tekortkomingen). Verder geldt bij FSC bij constatering van meer dan 4 majors dat dit resulteert in een directe schorsing van het certificaat. Voor het sluiten van de tekortkomingen dient bewijs te worden opgestuurd waaruit blijkt dat correcties zijn doorgevoerd. In veel gevallen kan dit schriftelijk (via ons klantenportaal CIS). In een enkel geval van complexe en per moeilijk te beoordelen situaties, kan worden besloten dat een verificatie-audit noodzakelijk is. Om tekortkomingen adequaat te corrigeren wordt het principe van Corrective Action Request (CAR) toegepast. Hierbij dienen de volgende punten te worden doorlopen om de tekortkoming op te lossen: Identificatie en analyse van de root cause (wat is er fout gegaan en waar liggen de oorzaken). Correctie (hoe kan de afwijking worden rechtgezet). Preventie (hoe kan worden voorkomen dat dezelfde tekortkoming zich herhaalt). Bewijsmateriaal (aanvullende/aangepaste documenten, registraties of procedures) kan worden geüpload op ons klantenportaal (CIS) bij de betreffende tekortkoming. De auditor krijgt hiervan meteen bericht en zal in de regel binnen een week het bewijs beoordelen. De certificeerder zal hierna een beslissing nemen of de tekortkoming definitief kan worden gesloten. Bij een volgende audit geldt de tekortkoming als aandachtspunt. Zorg ervoor dat bewijsmateriaal tijdig door ons wordt ontvangen. Het kan namelijk voorkomen dat nog aanvullend bewijs nagestuurd moet worden wat extra tijd vergt. Zodra de deadline is verstreken zijn we namelijk verplicht het certificaat op te schorten. Voorkom schorsing door op tijd bewijsmateriaal aan te leveren.

8 Contact Control Union Certifications Telefoon vragen over FSC certificering - vragen over PEFC certificering - aanvragen voor FSC logogoedkeuring - vragen over Keurhout, ISO en andere certificeringen; vragen over de EU Timber Regulation CUC website vermeld documenten van FSC en PEFC (selecteer onder programs PEFC of FSC en onder subprograms COC): Klanten portaal/client Informatie Systeem (CIS) - cis.controlunion.com Links FSC Nederland vragen voor FSC: Nederlandstalige informatie over FSC en de vertaalde standaard: FSC Internationaal Actuele standaarden: Geldigheid van FSC certificaten: info.fsc.org PEFC Nederland vragen voor PEFC: PEFC logogoedkeuring aanvragen: Nederlandstalige informatie over PEFC: PEFC internationaal PEFC-standaard: Geldigheid van PEFC certificaten: Keurhout aanvragen en vragen: Informatie: EU timber regulation Duurzaam inkopen informatie website beheerd door Stichting Probos: Foto s gebruikt met permissie van Mark van Benthem. Control Union Certifications B.V. Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle. T: +31 (0) E: W:

9 Bijlage 1 Leveranciersverklaring omtrent PEFC stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS) Geachte leverancier, [uw bedrijfsnaam invullen] streeft ernaar alleen materiaal in te kopen dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en bovendien willen we ons ervan verzekeren dat het ons geleverde materiaal geen hout bevat dat afkomstig is uit controversiële bronnen. 1 Daarom vragen wij u om de volgende verklaring te ondertekenen: Ondergetekende verklaart dat;» naar ons beste weten het geleverde materiaal geen hout bevat dat afkomstig is uit controversiële bronnen» wij toegang verlenen tot informatie met betrekking tot: product identificatie inclusief handelsnaam en producttype; de boomsoort(en) in het geleverde materiaal (handelsnaam en/of wetenschappelijke naam); land van oogst van het geleverde materiaal en indien van toepassing de sub-nationale regio en/of oogstconcessie; de demonstratie van naleving van de wetgeving en activiteiten zoals bedoeld in de definitie van controversiële bronnen.» Als het geleverde materiaal beschouwd wordt als significant risico: zullen wij informatie verstrekken over de bosbeheereenheid waar het hout ten behoeve van dit materiaal is geoogst en over de volledige handelsketen die dit materiaal vanaf de oogst doorlopen heeft; verlenen wij alle medewerking aan een inspectie, door een tweede of derde partij, van onze bedrijfsvoering alsmede de bedrijfsvoering van voorgaande leveranciers in de keten. Naam leverancier :... Namens deze :... Plaats :... Datum :... Handtekening :... 1 Controversiële bronnen staan gedefinieerd in PEFC ST 2002: 2013, clausule 3.9

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

European Timber Regulation & Certificatie. A. Afman - Projectmanager Nootdorp, 23 februari 2012 bijeenkomst Europese verordening illegaal hout

European Timber Regulation & Certificatie. A. Afman - Projectmanager Nootdorp, 23 februari 2012 bijeenkomst Europese verordening illegaal hout European Timber Regulation & Certificatie A. Afman - Projectmanager Nootdorp, 23 februari 2012 bijeenkomst Europese verordening illegaal hout SGS Group Opgericht in Rouen in 1878, en van oorsprong een

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE.

CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE. CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE. IN 8 STAPPEN NAAR CHAIN OF CUSTODY CERTIFICERING Bedrijven die het PEFC keurmerk willen voeren, moeten over het Chain

Nadere informatie

Forest Stewardship Council FSC Belgium. Vraag & antwoord over FSC en de EU Houtverordening versie januari 2013. 1. Wat is de EU Houtverordening?

Forest Stewardship Council FSC Belgium. Vraag & antwoord over FSC en de EU Houtverordening versie januari 2013. 1. Wat is de EU Houtverordening? Vraag & antwoord over FSC en de EU Houtverordening versie januari 2013 1. Wat is de EU Houtverordening? De EU Timber Regulation (EU TR) 1, ofwel EU Houtverordening, verbiedt het op de markt brengen van

Nadere informatie

6.2 GROEPSREGELS FSC NEDERLANDSE GROEP

6.2 GROEPSREGELS FSC NEDERLANDSE GROEP 6.2 GROEPSREGELS FSC NEDERLANDSE GROEP De regels zijn van toepassing voor alle groepsleden die aangesloten zijn bij het Nederlandse FSC groepscertificaat van De & D Consult en zijn geldig vanaf 1 januari

Nadere informatie

De regels zijn van toepassing voor het groepscertificaat van De & D Consult by Suricata bvba.

De regels zijn van toepassing voor het groepscertificaat van De & D Consult by Suricata bvba. 6.2 GROEPSREGELS De regels zijn van toepassing voor het groepscertificaat van De & D Consult by Suricata bvba. Groepsmanager: Michèle Thijs, Lead Auditor ISO 9001:2008 De & D Consult by Suricata bvba,

Nadere informatie

6.2 GROEPSREGELS PEFC NEDERLANDSE GROEP

6.2 GROEPSREGELS PEFC NEDERLANDSE GROEP 6.2 GROEPSREGELS PEFC NEDERLANDSE GROEP De regels zijn van toepassing voor alle groepsleden die aangesloten zijn bij het Nederlandse PEFC groepscertificaat van De & D Consult en zijn geldig vanaf 1 januari

Nadere informatie

Bewust met hout. Overstappen naar verantwoord hout

Bewust met hout. Overstappen naar verantwoord hout Bewust met hout Overstappen naar verantwoord hout Hout is een belangrijk bouwmateriaal. Bovendien komt het uit een onuitputtelijke bron: onze bossen. Maar als we op lange termijn verzekerd willen blijven

Nadere informatie

2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB, Deventer, Nederland. 6.2.1 Beleid

2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB, Deventer, Nederland. 6.2.1 Beleid 6.2 GROEPSREGELS MSC Deze regels zijn van toepassing voor alle groepsleden die aangesloten zijn bij het MSC groepscertificaat van De & D Consult en zijn geldig vanaf 1 januari 2012. Alle eerdere versies

Nadere informatie

2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB, Deventer, Nederland. 6.2.1 Beleid

2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB, Deventer, Nederland. 6.2.1 Beleid 6.2 GROEPSREGELS MSC Deze regels zijn van toepassing voor alle groepsleden die aangesloten zijn bij het MSC groepscertificaat van De & D Consult en zijn geldig vanaf 1 januari 2012. Alle eerdere versies

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERTALING

NEDERLANDSE VERTALING PEFC INTERNATIONAL STANDAARD PEFC ST 2002:2013 Eisen voor PEFC schema gebruikers 24-05-2013 Chain of Custody van Producten uit Bos - Eisen (Chain of Custody of Forest Based Products Requirements) NEDERLANDSE

Nadere informatie

In dit boekje komt u alles te weten over

In dit boekje komt u alles te weten over hout 100 0/ 0 duurzaam In dit boekje komt u alles te weten over 4 Voordelen van hout Duurzaam bosbeheer Redenen om duurzaam geproduceerd hout te kopen Het kopen en verkopen van miljard hectare van de

Nadere informatie

CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE.

CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE. CHAIN OF CUSTODY: GEDEELDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DUURZAAM BOSBEHEER. ZO DOET U MEE. IN 8 STAPPEN NAAR CHAIN OF CUSTODY CERTIFICERING Bedrijven die het PEFC-keurmerk willen voeren, moeten over het Chain

Nadere informatie

FSC INTERNATIONAL STANDAARD

FSC INTERNATIONAL STANDAARD Forest Stewardship Council FSC INTERNATIONAL STANDAARD Chain of Custody Certificering van meerdere locaties All rights reserved FSC International (FSC F000100) CHAIN OF CUSTODY Titel: Referentiecode document:

Nadere informatie

EU-Houtverordening vanuit de houthandel

EU-Houtverordening vanuit de houthandel EU-Houtverordening vanuit de houthandel Nyenrode 4 februari 2013 Paul van den Heuvel Actieplan Bewust met hout 2010-2015 Samen werken aan duurzaam geproduceerd hout Ambities 80% 1 ste helft 2012 De hele

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer Natuurlijk en duurzaam verpakken Consumenten vinden dat bedrijven een belangrijke rol spelen als het gaat om maatschappelijke

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Bereid u voor op FSC Chain of Custody certificering. 1 Bereid u voor op FSC chain of custody certificering Maart 2014

Bereid u voor op FSC Chain of Custody certificering. 1 Bereid u voor op FSC chain of custody certificering Maart 2014 Bereid u voor op FSC Chain of Custody certificering 1 Bereid u voor op FSC chain of custody certificering Maart 2014 NEPCon Handleiding voor klanten Maart 2014 Inhoudsopgave Over deze handleiding... 2

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek?

Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Toelichting a.d.h.v. de nieuwe Vlaamse criteriafiche: Hoe vertaal je duurzame aankopen van hout naar een bestek? Katrin Goyvaerts Agentschap voor Natuur en Bos Infosessie duurzaam beheerd hout, Gent 21/06/2012

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. PEFC Keurmerk Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. PEFC Keurmerk Telefoon: KAM Consultants PEFC Keurmerk 1 Brochurewijzer 1. Welkom bij KAM Consultants 2. Werkwijze 3. PEFC keurmerk 4. PEFC certificatiebegeleiding 5. QuickScan 6. Coaching 7. Intensieve begeleiding 8. Onderhoud

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer Natuurlijk en duurzaam ontwerpen Gebouwen kunnen profiteren van de bijzondere eigenschappen, structuur en het ecologische voordeel

Nadere informatie

MVO lijkt onbelangrijk bij houten pallets en verpakkingen

MVO lijkt onbelangrijk bij houten pallets en verpakkingen Blog / Expertartikel 25-septmeber-2012 MVO lijkt onbelangrijk bij houten pallets en verpakkingen Mark van Benthem Functie: Expert duurzame logistiek Mark van Benthem is senior adviseur bosbeheer en houtketen.

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst

Opdrachtgeverschap 2.0. Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Opdrachtgeverschap 2.0 Toezien op de afspraken in de verwerkersovereenkomst Doel van deze presentatie Zelf een mening hebben over welke certificering/ verklaring het beste past bij een af te nemen dienst

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA Wat is FSC? Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC weegt de verschillende belangen

Nadere informatie

gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer.

gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer. Chain of Custody: gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzaam BosBeheer. doet u mee? Het Chain of Custody certificaat: garantie voor duurzame herkomst Jaap de Windt, Aannemersbedrijf C. van Dillen en Zoon

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting van de FSC logovereisten:

Nederlandse samenvatting van de FSC logovereisten: FSC GRAFIMEDIA: LOGO VEREISTEN Nederlandse samenvatting van de FSC logovereisten: Conform FSC-STD-50-001 (V1-2) EN Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders Versie: Januari 2011

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB, Deventer, Nederland. 6.2.1 Beleid

2e Pauwenlandstraat 31, 7413 ZB, Deventer, Nederland. 6.2.1 Beleid 6.2 GROEPSREGELS MSC Deze regels zijn van toepassing voor alle groepsleden die aangesloten zijn bij het MSC groepscertificaat van De & D Consult en zijn geldig vanaf 1 mei 2013. Alle eerdere versies van

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 1.0 1 oktober 2014 snf.div.28-1 Reikwijdte en werkwijze inspectie Inleiding Doel

Nadere informatie

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven een uitgave van: Inleiding Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is en blijft een maatschappelijke opgave. Duurzaamheid

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven

Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven Duurzaam inkopen van hout Een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven een uitgave van: Inleiding Het verduurzamen van de gebouwde omgeving is en blijft een maatschappelijke opgave. Duurzaamheid

Nadere informatie

Kijken bij Collega s Excursie

Kijken bij Collega s Excursie Kijken bij Collega s Excursie 20 april 2010 Nut en noodzaak van CoC-certificering Annemieke Winterink, Probos Opbouw presentatie 1. Probos 2. Hout 3. Certificering (FM & CoC) 4. Duurzaam inkoopbeleid 5.

Nadere informatie

CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label

CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label Het Certificatie reglement is door het Bestuur van de Stichting Green Gold Label vastgesteld en goedgekeurd op 1 oktober 2010. Artikel 1. Stichting Green

Nadere informatie

NEDERLANDSE VERTALING

NEDERLANDSE VERTALING PEFC INTERNATIONAL STANDAARD PEFC ST 2001:2008 Tweede editie 2010-11-26 PEFC Logo Usage Rules Requirements NEDERLANDSE VERTALING PEFC Nederland Postbus 186 3990 DD Houten +31 (0)30 693 0040 +31 (0)30 692

Nadere informatie

Werkwijze ISO- en VCA-certificering

Werkwijze ISO- en VCA-certificering Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen?

MiFID Nieuws. MiFID II: Wat nu te doen met de kennis- en bekwaamheidseisen? Juni 2017 Met deze nieuwsbrief willen we je inzicht geven in de ontwikkelingen op het gebied van MiFID II. Per 3 januari 2018 treden de nieuwe vakbekwaamheidseisen uit de MiFID II richtlijn in werking.

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7 Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat)

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Info Disciplinaire maatregelen Versie 1.0 Pagina 1 of 5 1 Inleiding De gecertificeerde wordt geregistreerd in een openbaar register van het

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

duurzaam bosbeheer en certificering Uw keuze maakt het verschil PEFC/

duurzaam bosbeheer en certificering Uw keuze maakt het verschil PEFC/ duurzaam bosbeheer en certificering Uw keuze maakt het verschil PEFC/30-01-01 De uitdaging voor hout en papier Consumenten willen steeds vaker bewijs zien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Op

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

IT-Ernity Holding B.V. P1 RAPPORT. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011

IT-Ernity Holding B.V. P1 RAPPORT. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011 P1 RAPPORT IT-Ernity Holding B.V. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011 Datum van de Audit: Projectnummer: DNV GL Teamleider: Auditteam: 13-feb-2017-15-feb-2017

Nadere informatie

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013

DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 DEELNAME AAN INITIATIEVEN VERSIE: 01 21/05/2013 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord (werkvoorbereider)

Nadere informatie

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Convenant horizontaal toezicht. tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Nederlandse VoedseI- en WareniDltmiteil: ~iuilemidafiisdlfltltrn, lji:ndfloui.r mhmlll'llri! RISK PLA ZA Convenant horizontaal toezicht tussen het Productschap Akkerbouw (systeemeigenaar RiskPlaza) en

Nadere informatie

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website.

ift Rosenheim Onze producten zijn getest door ift Rosenheim. Wij hebben de testcertificaten van ift Rosenheim beschikbaar op onze website. CE markering Bijna alle bouwproducten moeten binnen enkele jaren zijn voorzien van een CE markering. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten hiervoor al hun bouwmaterialen en bouwproducten (laten)

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

FSC drukwerk. Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U.

FSC drukwerk. Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC drukwerk Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U. WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC DRUKWERK WAT KUNT U ER ALLEMAAL MEE? Drukkerij Wihabo is volledig FSC-gecertificeerd. Dat past binnen onze filosofie

Nadere informatie

WIJ REGELEN HET VOOR U.

WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC drukwerk Wat kunt u er allemaal mee? WIJ REGELEN HET VOOR U. WIJ REGELEN HET VOOR U. FSC Drukwerk Wat kunt u er allemaal mee? Drukkerij Wihabo is volledig FSC-gecertificeerd. Dat past binnen onze filosofie

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, 18 december 2002 Consultatiedocument Registratie van certificatiedienstverleners die gekwalificeerde certificaten aanbieden of afgeven aan het publiek met betrekking tot elektronische handtekeningen De Onafhankelijke Post

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

GMP+ Feed Certification scheme

GMP+ Feed Certification scheme GMP+ Feed Certification scheme MI Module: Feed Responsibility Assurance GMP+ MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder 102 Te gebruiken in combinatie met: GMP+ B100 Feed Responsibility Management System

Nadere informatie

EEN PEFC-CHAIN OF CUSTODY VOOR MIJN BEDRIJF 15 GOEDE REDENEN 5 EENVOUDIGE STAPPEN

EEN PEFC-CHAIN OF CUSTODY VOOR MIJN BEDRIJF 15 GOEDE REDENEN 5 EENVOUDIGE STAPPEN EEN PEFC-CHAIN OF CUSTODY VOOR MIJN BEDRIJF 15 GOEDE REDENEN 5 EENVOUDIGE STAPPEN INHOUD PEFC: wie en wat? ---------------------- 3 Wat is een PEFC-Chain of Custody? ---------- 4 15 goede redenen om met

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 631 Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. FSC Certificaat Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. FSC Certificaat Telefoon: KAM Consultants FSC Certificaat 1 Brochurewijzer 1. Welkom bij KAM Consultants 2. Werkwijze 3. FSC certificaat 4. FSC certificatiebegeleiding 5. QuickScan 6. Coaching 7. Intensieve begeleiding 8. Onderhoud

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Het Certificatieproces

Het Certificatieproces Het Certificatieproces Bureau Veritas Certification versie 1/2011 Het certificatieproces in een notendop Deze brochure beschrijft de essentie van het certificatieproces in de praktijk. Staat u aan het

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 2014

Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 2014 Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 214 Deze rapportage is gebaseerd op respons van de VVNH-leden op het rapportageverzoek over zowel de eerste als de tweede helft van 214. Naast de import

Nadere informatie

Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use. Versie 1.0, november 2015

Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use. Versie 1.0, november 2015 Instructie verlengen en hercertificeren van BREEAM- NL In-Use, november 2015 Instructie verlengen en hercertificeren BREEAM-NL In-Use Dit document omschrijft de wijze waarop BREEAM-NL In-Use certificaten

Nadere informatie

Hier volgt een samenvatting van de nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van de FSC handelsmerken.

Hier volgt een samenvatting van de nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van de FSC handelsmerken. Bijlage 10. Gebruik FSC handelsmerken voor deelnemers Groepcertificering Groepsleden dienen zich te houden aan de regels en voorschriften omtrent het gebruik van FSC handelsmerken. Vanaf 1 maart 2010 zijn

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org WAT BETEKENT HET VOOR MIJ? Certificering biedt een geloofwaardig verband tussen verantwoord bosbeheer

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Infoblad Voorbeeld (bestek)bepalingen voor de inkoop van duurzaam geproduceerd hout of producten waarin de grondstof hout is verwerkt

Infoblad Voorbeeld (bestek)bepalingen voor de inkoop van duurzaam geproduceerd hout of producten waarin de grondstof hout is verwerkt Toelichting: De hieronder genoemde bestekbepalingen zijn bedoeld als handreiking voor ambtenaren die zich bezighouden met aanbestedingen en inkoop van producten en werken waarin de grondstof hout is verwerkt.

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten

Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten Forest Stewardship Council FSC Belgium Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten Rapport Enquête Rapport Enquête: Kennis en gebruik van het FSC label bij Belgische gemeenten Inleiding

Nadere informatie

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN

DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN DÉ ONLINE DATABANK VOOR INFORMATIE OVER VOEDSELVEILIGHEID VAN INGREDIËNTEN RISKPLAZA, DÉ TOEGANG TOT UP-TO-DATE DATA VOOR RISICOANALYSE VAN GRONDSTOFGEVAREN Riskplaza is een systeem voor de borging van

Nadere informatie

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring

CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring CASUS HERKOMST EN OORSPRONG Vragen en antwoorden omtrent de Leveranciersverklaring Vraag 1 Waartoe dienen leveranciersverklaringen? Vraag 2 Hoe vul ik een leveranciersverklaring in? Vraag 3 Is een distributeur

Nadere informatie

Nyenrode EUTR. NVWA Certificaten Goederencodes Handhaving Diverse zaken

Nyenrode EUTR. NVWA Certificaten Goederencodes Handhaving Diverse zaken Nyenrode EUTR NVWA Certificaten Goederencodes Handhaving Diverse zaken Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2 Missie De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren

Nadere informatie

FSC LOGOGEBRUIK DOOR FSC CERTIFICAATHOUDERS

FSC LOGOGEBRUIK DOOR FSC CERTIFICAATHOUDERS Forest Stewardship Council International Belgium LOGOGEBRUIK DOOR CERTIFICAATHOUDERS Deze infofiche geeft informatie over het correct gebruik van het logo door Chain of Custody gecertificeerde bedrijven

Nadere informatie