CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label"

Transcriptie

1 CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label Het Certificatie reglement is door het Bestuur van de Stichting Green Gold Label vastgesteld en goedgekeurd op 1 oktober Artikel 1. Stichting Green Gold Label, hierna aangeduid als de Stichting, is een particuliere non-profit instelling. Producenten, be- en verwerkers en handelaren van biomassa kunnen, na het aangaan van een overeenkomst met een door de Stichting toegelaten certificatie instelling, gebruik maken van het GGL-certificeringsschema. Het GGL certificeringsschema bestaat uit de GGL- en CRM standaarden en dit certificatie reglement. Artikel 2. De scope van Green Gold Label omvat de gehele keten van biomassa voor energieopwekking in energiecentrales, te beginnen bij de primaire productie en eindigend bij invoeding van de biomassa in de energiecentrale. Het betreft alle producten en rest-, bij-, en afgeleide producten van plantaardige afkomst uit de landbouw, en alle producten en rest-, bij- en afgeleide producten van plantaardige afkomst uit de bosbouw en/of het landschaps- en natuurbeheer die hiervoor in aanmerking komen. Artikel 3. In dit zijn de regels vastgelegd die moeten worden toegepast door elke Certificatie Instelling, hierna aangeduid als CI, om een Green Gold Label (GGL) certificaat te verlenen, te verlengen of in te trekken bij producenten of organisaties vallend onder bovengenoemde scope. Dit document is van toepassing op alle GGL-standaarden Artikel 4. De afkortingen GGL en CRM duiden op de normatieve voorwaarden zoals gesteld in de GGL en/of CRM standaarden, hierna aangeduid als de standaard, in overeenstemming waarmee gehandeld moet worden om het predicaat GGL gecertificeerd te mogen voeren. Als een certificaat wordt verleend houdt dit in dat de betreffende producten zijn geëvalueerd en gecontroleerd zoals beschreven in dit document en in de standaard en in overeenstemming zijn bevonden en dat de voorwaarden zoals gesteld door de CI worden nagekomen. 1

2 VOORWAARDEN Artikel 5. De GGL voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: 1. MAJOR MUST: verplichte voorwaarde waaraan aantoonbaar moet worden voldaan voor afgifte van het certificaat. Overtreding heeft betrekking op onvoldoende implementatie van één of meer voorwaarden of op een situatie waarbij niet of onvoldoende geborgd is dat het product voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het niet (blijven) voldoen aan een MAJOR MUST leidt tot intrekking van het certificaat. Corrigerende acties moeten geverifieerd worden door de CI, hetzij door een bedrijfsbezoek, hetzij op een andere manier (zoals documentcontrole). Deadline: 1 maand na vaststelling. 2. MINOR MUST: verplichte voorwaarde waaraan aantoonbaar moet worden voldaan voor verscheping van de gecertificeerde lading biomassa. Overtreding heeft betrekking op het ontbreken van opvolging of beheersing van implementatie van de voorwaarden, voor zover dit geen invloed heeft op het functioneren van het schema in de onderneming. Het niet blijven voldoen aan een MINOR MUST leidt tot opschaling van de tekortkoming tot een MAJOR MUST. Corrigerende acties worden geverifieerd door de CI, hetzij door een bedrijfsbezoek, hetzij op een andere manier (zoals documentcontrole). Deadline: 3 maanden na vaststelling. 3. SHOULD: voorwaarden die de potentie hebben op termijn uit te groeien of te leiden tot een overtreding van een MINOR MUST voorwaarde of een MAJOR MUST voorwaarde. De deelnemer doet er verstandig aan de SHOULD te corrigeren, maar het verlenen van GGL certificaat is er NIET van afhankelijk. Voordat tot afgifte van een certificaat kan worden overgegaan, dient de deelnemer voor alle overtredingen van MAJOR MUST voorwaarden aantoonbaar correcties en corrigerende maatregelen te hebben uitgevoerd. De deelnemer moet daarnaast aan minimaal 80% van de MINOR MUST voorwaarden voldoen. Artikel 6. Alle CRM voorwaarden zijn ingedeeld als MAJOR MUST: verplichte voorwaarde waaraan aantoonbaar moet worden voldaan voor afgifte van het certificaat. Overtreding heeft betrekking op onvoldoende implementatie van één of meer voorwaarden of op een situatie waarbij niet of onvoldoende geborgd is dat het product voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het niet (blijven) voldoen aan een MAJOR MUST leidt tot intrekking van het certificaat. Corrigerende acties moeten op passende wijze geverifieerd worden door de CI, hetzij door een bedrijfsbezoek, hetzij op een andere manier (zoals documentcontrole). Deadline: 1 maand na vaststelling Voordat tot afgifte van een certificaat kan worden overgegaan, dient de deelnemer voor alle MAJOR MUST bevindingen aantoonbaar correcties en corrigerende maatregelen te hebben uitgevoerd.. 2

3 CERTIFICATIE INSTELLING Artikel 7. Alle punten die in deze paragraaf worden beschreven zijn onverkort van toepassing en dienen te worden opgenomen in de overeenkomst tussen de Stichting en de CI. Eerst na ondertekening van de overeenkomst door zowel de Stichting als de CI, kan de CI door de Stichting worden toegelaten. Het verlenen, schorsen of intrekken van GGL certificaten is uitsluitend voorbehouden aan toegelaten Certificatie Instellingen. Artikel 8. Voordat de Stichting overgaat tot toelating van een CI tot het uitvoering van het GGL certificatieschema, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 1. Het aanmeldingsformulier dient door de CI voor goedkeuring aan de Stichting te zijn toegestuurd. 2. De Overeenkomst met de Stichting dient te zijn ondertekend door rechtsgeldige vertegenwoordigers van beide partijen. 3. Het CI-inschrijfgeld moet zijn voldaan. Artikel 9. De CI dient bij een Accreditatie Instelling een aanvraag in te dienen voor EN of ISO 65 accreditatie met GGL scope. De Accreditatie Instelling dient lid te zijn van de Europese Accreditatie (EA) Multilaterale overeenstemming (MLA) voor productcertificatie, of lid te zijn van het Internationale Accreditatie Forum (IAF). Artikel 10. Uiterlijk een jaar na aanmelding bij de Stichting om te worden toegelaten (zie Aanmelding, onderdeel 2), dient de CI het proces voor accreditatie volgens EN of ISO 65 met GGL scope te hebben afgerond met een positieve aanbeveling in de rapportage van de Accreditatie Instelling. Eén en ander uiteraard in overeenstemming met de reglementen van de betreffende Accreditatie Instelling en EU Regulation (EC) 765/2008. Artikel 11. Elke CI die door de Stichting is erkend dient een contactpersoon te benoemen die zal optreden als vertegenwoordiger van deze CI ten opzichte van de Stichting. Deze persoon dient te zijn gekwalificeerd volgens de eisen te stellen aan een certificeerder (zie Bijlage 4). Deze persoon is verantwoordelijk voor het implementeren van de volgende GGL reglementen en standaarden voor zover van toepassing: 1. Certificatie reglement; 2. GGLS1 Chain of Custody and Processing Standards; 3. GGLS2 Agricultural Source Criteria; 4. GGLS4 Transaction Certificate 5. GGLS5 Forest Management Criteria 6. GGLS6 Power Company Criteria 7. CRM1 Chain of Custody and Processing Standards 8. CRM2 Transaction Certificate 3

4 De CI zal verantwoordelijk zijn voor de communicatie van de nieuwe versies aan deelnemers aan het GGL-certificatieschema die bij hen zijn aangesloten. 4

5 STANDAARDEN Artikel 12. Voor het verkrijgen van een GGL en/of CRM certificaat kan een deelnemer opteren voor één of meerdere van de volgende mogelijkheden: Optie GGLS1: Doelgroep: producent of groep van producenten die agrarische producten en/of bosbouw producten be- of verwerken of verhandelen en die een aanvraag voor certificering voor de productie van biomassa indient. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend door de Stichting voor certificering van producenten. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Voorwaarden: GGLS1 Chain of Custody and Processing Standards Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal één interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van.iso/iec Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21 Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 1. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan de eisen van GGLS1. Optie GGLS2: Doelgroep: producent of groep van producenten van agrarische producten die een aanvraag voor productcertificering doet. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend voor een van de onderschreven certificatie programma s, dan wel geaccepteerd is door de Stichting voor het uitvoeren van bron certificering. De registratieprocedure wordt beschreven onder zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. 5

6 Voorwaarden: Onderschreven certificatie programma s and GGLS2 Agricultural Source Criteria; Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal één interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van ISO/IEC Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21 Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 2. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan GGL-eisen. Optie GGLS4: Doelgroep: GGL gecertificeerde producent of groep van producenten die een aanvraag voor product certificering doet. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend door de Stichting voor certificering van GGL-producten. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Voorwaarden: GGLS4 Transaction Certificate Verificatie door de Certificatie Instelling: iedere onder GGL-certificaat af te voeren partij biomassa. De producent moet de CI voorzien van 1) ingevuld formulier leveranciersinformatie, 2) getekende verklaring producent, 3) transportdocumenten en 4) schoon transportmiddel verklaringen. Interne inspecties: de producent of groep van producenten moet in zijn boekhouding getekende leveranciersverklaringen bijhouden, die minimaal de geleverde lading kunnen dekken. De producent of groep van producenten moet hiervoor een input controle uitvoeren. Het resultaat van deze controle moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van ISO/IEC Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Individuele kwalificaties van certificeerder: zie BIJLAGE 4. 6

7 Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan GGL-eisen. Optie GGLS5: Doelgroep: producent of groep van producenten van producten en rest-, bij- en afgeleide producten uit de bosbouw en/of uit het landschaps- en natuurbeheer die een aanvraag voor bron certificering doet. Voorwaarden: Onderschreven certificatie programma s en GGLS5 Forest Management Criteria Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend voor een van de onderschreven certificatie programma s, dan wel geaccepteerd is door de Stichting voor het uitvoeren van bron certificering. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. Ingeval de inspectie een groep betreft dient deze te worden uitgevoerd door een persoon die is gekwalificeerd als lead auditor (zie BIJLAGE 3). Ingeval het om een inspectie gaat bij een deelnemer die géén groep betreft, kan de inspectie ook worden uitgevoerd door een persoon die is gekwalificeerd als auditor (zie BIJLAGE 3). Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal één interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van ISO/IEC Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21 Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 3. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten over de vermelde bedrijven / producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan GGL-voorwaarden. Optie GGLS6: Doelgroep: Elektriciteitsproducent die een aanvraag voor certificering van GGL energie productie doet. Voorwaarden: Onderschreven certificatie programma s en GGLS6 Power Company Criteria; 7

8 Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend voor een van de onderschreven certificatie programma s, dan wel geaccepteerd is door de Stichting voor het uitvoeren van bron certificering. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal een interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van ISO/IEC Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 1. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde energieproducent over de vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan GGL-voorwaarden. Optie CRM1: Doelgroep: producent of groep van producenten die producten en rest-, bij- en afgeleide producten van plantaardige afkomst uit de landbouw en/of producten en rest-, bij- en afgeleide producten van plantaardige afkomst uit de bosbouw, het landschaps- en natuurbeheer be- of verwerken of handelaren in half- of eindproducten uit de landbouw en/of half- of eindproducten uit de bosbouw en/of het landschaps- en natuurbeheer, die een aanvraag voor certificering voor de productie van biomassa indient. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend door de Stichting voor certificering van producenten. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Voorwaarden: CRM1 Chain of Custody and Processing Standards Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal één interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. 8

9 Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van.iso/iec Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 1. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten of handelaar en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan de CRM-voorwaarden. Optie CRM2: Doelgroep: CRM1 gecertificeerde producent of groep van producenten of handelaar die een aanvraag voor product certificering doet. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend door de Stichting voor certificering van CRM-producten. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Voorwaarden: CRM2 Transactie Certificate Verificatie door de Certificatie Instelling: iedere aangevoerde lading CRM-Biomassa. De producent moet de CI voorzien van 1) ingevuld formulier leveranciersinformatie, 2) getekende verklaring producent, 3) transportdocumenten en 4) schoon transportmiddel verklaringen. Interne inspecties: de producent of groep van producenten moet in zijn boekhouding getekende leveranciersverklaringen bijhouden, die minimaal de geleverde lading kunnen dekken. De producent moet hiervoor een input controle uitvoeren. Het resultaat van deze controle moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van.iso/iec Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Individuele kwalificaties van certifier: zie BIJLAGE 3. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan CRM-voorwaarden. 9

10 GGL/CRM CERTIFICATIE Artikel 13. De GGL en CRM certificatieprocedure moet duidelijk herleidbaar zijn in de door de CI gebruikte documentatie bij het uitvoeren van het auditproces. Artikel 14. Alle relevante documentatie met betrekking tot de deelnemer die GGL of CRM certificaat aanvraagt moet worden vastgelegd. Hierin moet ten minste zijn opgenomen: 1. Identificatie (voornaam en achternaam van de aanvrager bij individuele producenten, alsmede bedrijfsnaam, indien van toepassing) 2. Volledig adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer. 3. Eenduidige plaatsbepaling van het aanvragende bedrijf 4. De namens de aanvrager optredende contactpersoon 5. De producten waarop het certificatieschema betrekking heeft 6. Een door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanvrager ondertekende verklaring waarin de aanvrager zich verbindt aan het van de Stichting en aan de in dit document gestelde voorwaarden. 7. Een permanent registratienummer als unieke identificatie van de deelnemer. De documenten moeten beschikbaar zijn op verzoek van de Stichting. Artikel 15. De deelnemer verplicht zich om de eventuele voorgeschreven vergoedingen, vastgesteld door de Stichting, tijdig te voldoen. De CI zal de deelnemer registratiekosten in rekening brengen, gebaseerd op het geregistreerde aantal bedrijven of vestigingen. Artikel 16. Onder opties GGLS1, GGLS2, GGLS4, GGLS5, CRM1 en CRM2 dient de inspectie te voldoen aan GGL of CRM richtlijnen. Indien er sprake is van een groep moet er ook een beoordeling worden uitgevoerd om te garanderen dat alle interne inspecties op de juiste wijze worden uitgevoerd en dat gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten duidelijk onderscheiden en herkenbaar zijn. Artikel 17. Er dient een volgsysteem te zijn ingesteld waarmee de herkomst van een product kan worden getraceerd naar het voorgaande bedrijf. Artikel 18. De inspectie van de deelnemer tegen de overeengekomen standaarden wordt uitgevoerd op de locatie die volgens overeenkomst met de deelnemer dient te worden beoordeeld. Artikel 19. Van iedere batch als GGL of CRM aangekocht of verkocht materiaal dienen de van toepassing zijnde verklaringen aanwezig te zijn waarin wordt verklaard dat het materiaal voldoet aan de voorwaarden van GGL of CRM. 10

11 Artikel 20. Binnen de GGL en CRM certificatie programma s worden vier scope-certificaten onderscheiden: Producent van agrarische/ bosbouw (rest) producten Leverancier agrarische (rest)producten (producent) Leverancier van producten en rest- bij- en afgeleide producten van plantaardige afkomt uit de bosbouw en/of het landschaps- en natuurbeheer (producent) Producent van agrarische/ bosbouw (rest) producten GGLS1 Chain of Custody and Processing Standards; GGLS2 Agricultural Source Criteria; GGLS5 Forest Management Criteria; CRM1 Chain of Custody and Processing Standards; Artikel 21. Scope certificaten zijn geldig voor de periode van 16 maanden. De jaarlijks uit te voeren inspectie zal ongeveer 4 maanden voor het verstrijken van het certificaat worden uitgevoerd. Tijdens deze jaarlijkse audit worden alle van toepassing zijnde voorwaarden onverkort geïnspecteerd. 11

12 SANCTIES Artikel 22. Alle Certificatie Instellingen dienen over een sanctieprocedure te beschikken. Artikel 23. De gesanctioneerde deelnemer krijgt een redelijke termijn om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing en door de CI gehoord te worden, d.w.z. een termijn die billijk mag worden geacht om voldoende onderbouwing voor het bezwaar te verzamelen en die bij aanvang van de sanctie afgesproken dient te worden tussen CI en de gesanctioneerde producent. Na deze termijn zal de CI besluiten om de sanctie te handhaven of op te heffen en dit besluit aan de deelnemer kenbaar maken. Artikel 24. Beëindiging van het contract leidt tot een algeheel verbod op het gebruik van enige verwijzing naar een certificatiemerk, certificaat of andere documenten die op enige wijze verband houden met de Stichting. Deze sanctie wordt toegepast indien: niet wordt gehandeld in overeenstemming met een of meer voorwaarden uit het contract waarbij objectief kan worden aangetoond dat er wanbeheer bestaat met betrekking tot procedures op producent niveau. Faillissement van de deelnemer. Artikel 25. Het besluit tot het nemen van sancties wordt genomen door de CI. Alle sancties dienen direct te worden doorgegeven aan het secretariaat van de Stichting, waarbij ook het registratienummer en een overzicht van de gesanctioneerde producten dienen te worden meegezonden. Artikel 26. Wanneer de CI tijdens een inspectie tot de conclusie komt dat een bepaalde tekortkoming kan leiden tot een OORSPRONGSCHANDAAL ( schandaal met betrekking tot de herkomst van het materiaal) moet dit direct worden doorgegeven aan het secretariaat van de Stichting. Daarbij dienen ook het registratienummer en een overzicht van de betrokken producten te worden meegezonden. De deelnemer dient van deze melding op de hoogte te worden gebracht. De meldingsplicht bij een oorsprongschandaal dient in het contract te zijn vermeld. 12

13 INTERPRETATIE EN HARMONISATIE Artikel 27. De interpretatie van begrippen en processen onder GGL en CRM kan uitsluitend door de Stichting worden gedaan en kan alleen publiekelijk kenbaar gemaakt worden door de Stichting. Artikel 28. Een CI kan aanbevelingen voor interpretatie doen aan het secretariaat van de Stichting. De aanbevelingen zullen door het secretariaat van de Stichting aan het bestuur en de Raad van Advies ter advisering worden voorgelegd. De Stichting zal de aanbevelingen in overweging nemen en beslissen of de aanbevelingen opgenomen worden in het GGL/CRM-certificatie schema. Alleen als de aanbeveling goedgekeurd wordt, zal deze informatie publiekelijk kenbaar gemaakt worden door een nieuwe versie van GGL of CRM documenten. Artikel 29. De CI is verplicht een vertegenwoordiger aan het jaarlijkse GGL CI-congres te laten deelnemen 13

14 BIJLAGE 1 GGL AUDITOR VERWERKER OPLEIDINGSEISEN en FUNCTIEBESCHRIJVING Opleidingseisen en Technische Vaardigheden 1. Minimaal HBO of een gelijkwaardige opleiding (minimaal 2 jaar). 2. Kennis en vaardigheden t.a.v. het auditproces zoals omschreven in ISO Minimaal 3 jaar ervaring, waarvan minimaal 2 jaar na afronding van de studie, in de verwerkende industrie. Dit houdt in: werkervaring in de productie of in kwaliteitszorg (inspectie instelling), of binnen de verwerkende industrie. Note: deze ervaring wordt voldoende geacht om betreffende verwerking een goede GGL of CRM inspectie/audit met voldoende diepgang te kunnen uitvoeren. 4. Auditervaring (minimaal 15 dagen). Aanvullende eis voor lead auditor 5. IRCA erkende Lead Assessor cursus. Deze opleiding van minimaal 40 uur, omvat de volgende onderwerpen: Toepasbare normstelling in Kwaliteits Audits Audittechnieken Rapportage Praktijkcase. Communicatieve Vaardigheden 1. Voldoende vaardigheid in de Engelse taal om onderhandelingen te kunnen voeren (communicatie met de Stichting). 2. Kennis van vakterminologie in de eigen taal. Vakterminologie: taal waarin een audit/inspectie onafhankelijk kan worden uitgevoerd zonder een vertaler. De taalvaardigheid dient ook de gespecialiseerde terminologie te omvatten welke lokaal wordt gebezigd. 3. Persoonlijke kenmerken, zoals omschreven in ISO Belangrijkste Taken GGL of CRM of Schema Audits 1. Waar gekwalificeerd dienen audits van de groep van producenten of het Schema uitgevoerd te worden om te beoordelen of in overeenstemming met de GGL of CRM standaarden wordt gehandeld. 2. Er dienen accurate rapporten te worden opgesteld voor deze inspecties volgens de richtlijnen van ISO/IEC GGL of CRM Bedrijf Audits 1. Waar gekwalificeerd dienen inspecties van bedrijven uitgevoerd te worden om te beoordelen of in overeenstemming met de GGL en CRM standaarden wordt gehandeld. 2. Binnen de gestelde termijn dienen accurate rapporten te zijn opgesteld voor deze inspecties volgens de GGL of CRM rapportage richtlijnen. 14

15 Algemeen 1. De auditor dient op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, vraagstukken en wetswijzigingen die verband houden met de sectoren waarin de audits worden uitgevoerd.. Onafhankelijkheid en geheimhouding 1. Auditoren mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid kunnen beïnvloeden; met name mogen zij geen werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot advisering en opleiding, waar dit raakt aan implementatie van GGL standaarden bij de deelnemer. 2. Auditoren moeten zich strikt houden aan de procedures binnen het Bedrijf (met betrekking tot geheimhouding van informatie en verslagen). 15

16 BIJLAGE 2 GGL AUDITOR AGRARISCHE PRODUCTIE OPLEIDINGSEISEN en FUNCTIEBESCHRIJVING Opleidingseisen en technische vaardigheden 1. Minimaal Hogere Landbouwschool of een gelijkwaardige opleiding (minimaal 2 jaar) in een agrarische of bosbouw sector. 2. Minimaal 3 jaar ervaring, waarvan minimaal 2 jaar na afronding van de studie, in de agrarische of bosbouw sector. Dit houdt in: werkervaring in de productie, of in kwaliteitszorg (inspectie instelling), of in voedselveiligheid. Note: deze ervaring wordt voldoende geacht om betreffende agrarische productie een goede GGL of CRM inspectie/audit met voldoende diepgang te kunnen uitvoeren. 3. Kennis en vaardigheden t.a.v. het auditproces zoals omschreven in ISO Inspectie ervaring bij agrarische producenten Aanvullende eis voor lead auditor 5. IRCA erkende Lead Assessor cursus. Deze opleiding van minimaal 40 uur, omvat de volgende onderwerpen: Toepasbare normstelling in Kwaliteits Audits Audittechnieken Rapportage Praktijkcase. Communicatieve vaardigheden 1. Kennis van vakterminologie in de eigen taal. Vakterminologie: taal waarin een audit/inspectie onafhankelijk kan worden uitgevoerd zonder een vertaler. De taalvaardigheid dient ook de gespecialiseerde terminologie te omvatten welke lokaal wordt gebezigd. 2. Persoonlijke kenmerken, zoals omschreven in ISO Belangrijkste Taken GGL of CRM Bedrijfsinspecties 1. Waar gekwalificeerd dienen inspecties van bedrijven uitgevoerd te worden om te beoordelen of in overeenstemming met het GGL en CRM Standaarden wordt gehandeld. 2. Er dienen accurate rapporten te worden opgesteld voor deze inspecties volgens de richtlijnen van ISO/IEC Algemeen 1. De auditor dient op de hoogte blijven van ontwikkelingen, vraagstukken en wetswijzigingen die verband houden met de sectoren waarin de audits worden uitgevoerd. Onafhankelijkheid en geheimhouding 1. Auditoren mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid kunnen beïnvloeden; met name mogen zij geen 16

17 werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot advisering en opleiding, waar dit raakt aan implementatie van GGL standaarden bij de deelnemer. 2. Auditoren moeten zich strikt houden aan de procedures binnen het Bedrijf met betrekking tot geheimhouding van informatie en verslagen. 17

18 BIJLAGE 3 GGL AUDITOR BOSBOUW OPLEIDINGSEISEN en FUNCTIEBESCHRIJVING Opleidingseisen en Technische Vaardigheden 1. Minimaal Hogere Bosbouwschool of een gelijkwaardige opleiding (minimaal 2 jaar) in een bosbouw of agrarische sector. 2. Minimaal 3 jaar ervaring, waarvan minimaal 2 jaar na afronding van de studie, in de bosbouw of agrarische sector. Dit houdt in: werkervaring in de productie, of in kwaliteitszorg (inspectie instelling). Note: deze ervaring wordt voldoende geacht om betreffende bosbouw een goede GGL of CRM inspectie/audit met voldoende diepgang te kunnen uitvoeren. 3. Kennis en vaardigheden t.a.v. het auditproces zoals omschreven in ISO Inspectie ervaring bij bosbouw producenten Aanvullende eis voor lead auditor 5. IRCA erkende Lead Assessor cursus. Deze opleiding van minimaal 40 uur, omvat de volgende onderwerpen: Toepasbare normstelling in Kwaliteits Audits Audittechnieken Rapportage Praktijkcase. Communicatieve Vaardigheden 1. Kennis van vakterminologie in de eigen taal. Vakterminologie: taal waarin een audit/inspectie onafhankelijk kan worden uitgevoerd zonder een vertaler. De taalvaardigheid dient ook de gespecialiseerde terminologie te omvatten welke lokaal wordt gebezigd. 2. Persoonlijke kenmerken, zoals omschreven in ISO Belangrijkste Taken GGL of CRM Bedrijfsinspecties 1. Waar gekwalificeerd dienen inspecties van bedrijven uitgevoerd te worden om te beoordelen of in overeenstemming met het GGL of CRM Standaarden wordt gehandeld. 2. Er dienen accurate rapporten te worden opgesteld voor deze inspecties volgens de richtlijnen van ISO/IEC Algemeen 1. De auditor dient op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, vraagstukken en wetswijzigingen die verband houden met de sectoren waarin de audits worden uitgevoerd. Onafhankelijkheid en Geheimhouding 1. Auditoren mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid kunnen beïnvloeden; met name mogen zij geen 18

19 werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot advisering en opleiding, waar dit raakt aan implementatie van GGL standaarden bij de deelnemer. 2. Auditoren moeten zich strikt houden aan de procedures binnen het Bedrijf met betrekking tot geheimhouding van informatie en verslagen. 19

20 BIJLAGE 4 GGL CERTIFICEERDER OPLEIDINGSEISEN en FUNCTIEBESCHRIJVING Opleidingseisen en Technische Vaardigheden 1. Minimaal Hogere Bosbouw- of Agrarische school of gelijkwaardige opleiding (minimaal 2 jaar) in een bosbouw of agrarische sector 2. Minimaal 3 jaar ervaring, waarvan minimaal 2 jaar na afronding van de studie, in de bosbouw/agrarische sector. Dit houdt in: werkervaring in de productie, of in kwaliteitszorg (inspectie instelling). Note: deze ervaring wordt voldoende geacht om een goede inschatting te kunnen maken van de juistheid en volledigheid van de uitgevoerde audit. Belangrijkste Taken GGL of CRM Bedrijfsinspecties 1. Waar gekwalificeerd dient de documentbeoordeling uitgevoerd te worden om te beoordelen of in overeenstemming met het GGL of CRM Standaarden wordt gehandeld. 2. Er dienen accurate certificatiebeslissingen genomen te worden, volgens de GGL of CRM rapportage richtlijnen. Algemeen 1. De certificeerder dient op de hoogte blijven van ontwikkelingen, vraagstukken en wetswijzigingen die verband houden met de sectoren waarin de certificering wordt uitgevoerd. Onafhankelijkheid en Geheimhouding 1. Certificeerders mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid kunnen beïnvloeden; met name mogen zij geen werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot advisering en opleiding, waar dit raakt aan implementatie van GGL standaarden bij de deelnemer. 3. Certificeerders moeten zich strikt houden aan de procedures binnen het Bedrijf met betrekking tot geheimhouding van informatie en verslagen. 20

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2

REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 REOB 2010 Veranderingen voor het REOB bedrijf Deel 2 Seminar REOB Veranderingen voor 2012 1 6 juni 2011 Door: Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud Alle aspecten van het nieuwe certificatieschema REOB 2012

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA NVWA, vastgesteld 4 juni 2014 Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht,

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Erkenningsvoorwaarden CI

Erkenningsvoorwaarden CI 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven zoals bedoeld in de POV Regeling Stalkeuring, hierna te

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen

Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Contact info@vwa.nl 64 Titel Borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan grondstoffen Inleiding Volgens Verordening (EG) 852/2004 zijn levensmiddelenbedrijven

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Certificering Mechanisch boren

Certificering Mechanisch boren SIKB, 18 juni 2010 Partner for progress Certificering Mechanisch boren BRL 2100, protocol 2101 Jan Keijzer Inhoud van de prestatie 1. Inleiding 2. Het certificatieproces 3. Planning tot 31-12-2010 Presentatie

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Schema s en schemabeheerders

Schema s en schemabeheerders Raad voor Accreditatie Schema s en schemabeheerders Wijzigingen per 1.1.2017 Ed Wieles, RvA Agenda Toelichting op het waarom van de wijzigingen; Wijzigingen in T033; Validatie; Introductie van BR012 en

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS NEDERLANDSE VERSIE 4.0 (in geval van twijfel geldt de Engelse versie) EDITIE 4.0-2_MAR2013 GELDIG VANAF: MAART 2013 VERPLICHT

Nadere informatie

REGLEMENT REGISTRATIE

REGLEMENT REGISTRATIE REGLEMENT REGISTRATIE Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur d.d.:5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Reglement Certificatie bedrijven

Reglement Certificatie bedrijven Inleiding Groenkeur brengt de belangen van groenprofessionals en opdrachtgevers samen. Voor de opdrachtgever geldt dat zij met het keurmerk kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals,

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen

Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Kiwa NCP. Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen versie 2015 Handleiding Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE

SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE Bijlage 5 "SCVM Reglement hercertificatie (behorende bij Certificatieschema SCVM makelaar/taxateur onroerende zaken ) SCVM REGLEMENT HERCERTIFICATIE INHOUDSOPGAVE 1 Doelstelling, Status en Procedure 2

Nadere informatie

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCVD).

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB Varken (CCVD). 1 Doel document Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven die varkens of varkensvlees produceren zoals bedoeld in

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance

Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance VERSION 3.0-1_2JULY07 (Voorlopige Nederlandse versie) DEEL II - Regels Certificatie- instelling Geldig vanaf: 2 juli 2007 Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne)

Nadere informatie

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT LEIDRAAD VOOR HET BEDRIJF Algemeen MPS-ECAS is een certificatie-instelling die gespecialiseerd is in het verrichten

Nadere informatie

2.5.1 Plan van Aanpak De normtekst en toelichting wordt verplaatst naar 2.1.4 De normnummering van de 2.5.x paragrafen worden aangepast.

2.5.1 Plan van Aanpak De normtekst en toelichting wordt verplaatst naar 2.1.4 De normnummering van de 2.5.x paragrafen worden aangepast. Overzicht wijzigingen norm KZD versie 1.4 naar versie 1.5 2.1.1 Erkenningen en vergunningen Verwijderen onderaan: PBV-verklaring voor vloer wrakkenvooropslag, werkplaatsvloer waarop wrakken vloeistofvrij

Nadere informatie

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Code: ERKKC Versienummer: 1 Geldig per 17 december 2015 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014

Beleid voor afhandeling afwijkingen Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Vastgesteld door het CvD voor Gastec QA op 21/03/2014 Toelichting Het Kiwa reglement voor productcertificatie beschrijft in artikel 12.7 tekortkomingen en en bij tekortkomingen. Naar aanleiding van een

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 4702

Wijzigingsblad BRL 4702 Het gebruik van deze beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met SGS INTRON Certificatie, KIWA, IKOB-BKB is gesloten waarin

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt:

Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Beleidslijn toepassing hardheidsclausule Inleiding In het certificatieschema van VastgoedCert is in paragraaf 8.5 een hardheidsclausule opgenomen. Deze luidt als volgt: Hardheidsclausule bij (her-)certificatie

Nadere informatie

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer

Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Certificatie BRC7 vraagt ketenbeheer Ambition Competence Lisette Stam: Competence Manager ISACert NL Confidence Algemeen Update BRC7 Standaard door bezorgdheid over: Traceerbaarheid in de hele keten Onduidelijkheid

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie)

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie) ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB Het bestuur van de Stichting AVINED heeft, overwegende dat er in de markt voor pluimvee certificatieschema s zijn vastgesteld die uitgaan van een aaneengesloten kwaliteitsbeheersingssysteem

Nadere informatie

Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance

Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance VERSION 3.0-1_2JULY07 (Voorlopige Nederlandse versie) DEEL V TRAININGS-VOORSCHRIFTEN Geldig vanaf: 2 juli 2007 Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne) Germany

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema).

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom Toelichting wordt

Nadere informatie

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1)

Raamovereenkomst audits ten behoeve van het Blik op Werk Keurmerk (inclusief bijlage 1) Onderstaand vindt u de tekst van de raamovereenkomst zoals die is gesloten met alle certificerende instellingen. Voor het gemak is één document opgesteld waarbij in plaats van de naam van de certificerende

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Deel Ⅱ Regels voor Kwaliteitsmanagementsystemen NEDERLANDSE VERSIE 5.0 (IN GEVAL VAN TWIJFEL GELDT DE ENGELSE VERSIE.

Algemeen Reglement. Deel Ⅱ Regels voor Kwaliteitsmanagementsystemen NEDERLANDSE VERSIE 5.0 (IN GEVAL VAN TWIJFEL GELDT DE ENGELSE VERSIE. Algemeen Reglement Deel Ⅱ Regels voor Kwaliteitsmanagementsystemen NEDERLANDSE VERSIE 5.0 (IN GEVAL VAN TWIJFEL GELDT DE ENGELSE VERSIE.) GELDIG VANAF: 1 JULI 2015 VERPLICHT VANAF: 1 JULI 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014

Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie 3, 21 januari 2014 Controle- en certificeringsreglement PROduCERT gecertificeerd Scharrelkippenvlees, versie, januari 0 Artikel Registratieverplichting Ieder bedrijf dat bij wege van bedrijf scharrelkippenvlees verhandelt

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9161

Wijzigingsblad BRL 9161 Wijzigingsblad BRL 9161 Aanbrengen van geleiderail langs wegen 2015-03-19 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Verkeersmaatregelen en Geleiderail d.d.

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014

Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Wijzigingsblad BRL 2202 (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie 31 december 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

6.2 GROEPSREGELS FSC NEDERLANDSE GROEP

6.2 GROEPSREGELS FSC NEDERLANDSE GROEP 6.2 GROEPSREGELS FSC NEDERLANDSE GROEP De regels zijn van toepassing voor alle groepsleden die aangesloten zijn bij het Nederlandse FSC groepscertificaat van De & D Consult en zijn geldig vanaf 1 januari

Nadere informatie

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland

AANGESLOTENENREGLEMENT. Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland AANGESLOTENENREGLEMENT Stichting Tuchtrechtspraak Makelaardij Nederland Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 5 5 Betaling Jaarlijkse

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

BIJLAGE 5: ERKENNINGSVOORWAARDEN CERTIFICERENDE INSTANTIES IKB KIP

BIJLAGE 5: ERKENNINGSVOORWAARDEN CERTIFICERENDE INSTANTIES IKB KIP BIJLAGE 5: ERKENNINGSVOORWAARDEN CERTIFICERENDE INSTANTIES IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 3, vijfde en zesde lid, van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake het

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA

3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA Hoofdgroep Procedure Nummer : Procedure : Werkwijze systeemcertificering : S04 Inhoud : 1 DOEL 2 INLEIDING 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Methodiek ISO / OHSAS 3.2 Methodiek VCA 4 AUDITPROCES 4.1 Aanvraag

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges

Nadere informatie

Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001)

Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) pag.: 1 van 8 code: SPE-MVI-art-017-bl Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) Bron: SCCM, pp. 1-7 Auteur(s): www.sccm.nl Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) 1 Duurzaam

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

STEK-CERTIFICAAT CONTROLEMETHODIEK. Onderdeel van het STEK-certificaat. 14 november STEK, Postbus 5135, 1410AC Naarden

STEK-CERTIFICAAT CONTROLEMETHODIEK. Onderdeel van het STEK-certificaat. 14 november STEK, Postbus 5135, 1410AC Naarden -CERTIFICAAT CONTROLEMETHODIEK Onderdeel van het STEK-certificaat 14 november 2016 STEK, Postbus 5135, 1410AC Naarden Deze certificatieregeling wordt uitgegeven door: Stichting Emissiepreventie Koudetechniek

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

BEOORDELINGSDOCUMENT

BEOORDELINGSDOCUMENT BEOORDELINGSDOCUMENT SCM Certificatie Groningenweg 10 2803 PV Gouda Postbus 150 2800 AD Gouda T +31 (0) 182532300 F +31 (0) 182570216 Pagina 1 van 6 Februari 2011 Juridische entiteit Kiwa Firesafety &

Nadere informatie

Certificatieschema Contractcatering

Certificatieschema Contractcatering Certificatieschema Contractcatering MODULE B Biologisch Certificatieschema Contractcatering MODULE B Biologisch Aanvullende systeemeisen bij de claim biologisch in de contractcatering op zelfbereide of

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen.

Kiwa Reglement voor het: - Algemeen Beleidscollege - Sectorspecifieke Beleidscolleges - Colleges van Deskundigen. Versie 01-05-2014 Versie 01-05-2014 2014 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 12-08-2015 SKG-IKOB RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG-IKOB Nadruk verboden Pagina 2. dd. 12-08-2015 VOORWOORD Deze richtlijn

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

Op 3 juni en 16 september jl. heeft het CCVD-VCA twee besluiten genomen die in deze memo worden toegelicht.

Op 3 juni en 16 september jl. heeft het CCVD-VCA twee besluiten genomen die in deze memo worden toegelicht. Aan : Certificerende instellingen VCA Van : SSVV secretariaat namens CCVD-VCA Datum : 28 september 2016 Betreft : Toelichting besluiten CCVD-VCA inzake VCA 2008/5.1 Op 3 juni en 16 september jl. heeft

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller De Theorie en de Praktijk Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: René Leijzer, LPCB Nederland De Regeling UPD

Nadere informatie