CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label"

Transcriptie

1 CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label Het Certificatie reglement is door het Bestuur van de Stichting Green Gold Label vastgesteld en goedgekeurd op 1 oktober Artikel 1. Stichting Green Gold Label, hierna aangeduid als de Stichting, is een particuliere non-profit instelling. Producenten, be- en verwerkers en handelaren van biomassa kunnen, na het aangaan van een overeenkomst met een door de Stichting toegelaten certificatie instelling, gebruik maken van het GGL-certificeringsschema. Het GGL certificeringsschema bestaat uit de GGL- en CRM standaarden en dit certificatie reglement. Artikel 2. De scope van Green Gold Label omvat de gehele keten van biomassa voor energieopwekking in energiecentrales, te beginnen bij de primaire productie en eindigend bij invoeding van de biomassa in de energiecentrale. Het betreft alle producten en rest-, bij-, en afgeleide producten van plantaardige afkomst uit de landbouw, en alle producten en rest-, bij- en afgeleide producten van plantaardige afkomst uit de bosbouw en/of het landschaps- en natuurbeheer die hiervoor in aanmerking komen. Artikel 3. In dit zijn de regels vastgelegd die moeten worden toegepast door elke Certificatie Instelling, hierna aangeduid als CI, om een Green Gold Label (GGL) certificaat te verlenen, te verlengen of in te trekken bij producenten of organisaties vallend onder bovengenoemde scope. Dit document is van toepassing op alle GGL-standaarden Artikel 4. De afkortingen GGL en CRM duiden op de normatieve voorwaarden zoals gesteld in de GGL en/of CRM standaarden, hierna aangeduid als de standaard, in overeenstemming waarmee gehandeld moet worden om het predicaat GGL gecertificeerd te mogen voeren. Als een certificaat wordt verleend houdt dit in dat de betreffende producten zijn geëvalueerd en gecontroleerd zoals beschreven in dit document en in de standaard en in overeenstemming zijn bevonden en dat de voorwaarden zoals gesteld door de CI worden nagekomen. 1

2 VOORWAARDEN Artikel 5. De GGL voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: 1. MAJOR MUST: verplichte voorwaarde waaraan aantoonbaar moet worden voldaan voor afgifte van het certificaat. Overtreding heeft betrekking op onvoldoende implementatie van één of meer voorwaarden of op een situatie waarbij niet of onvoldoende geborgd is dat het product voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het niet (blijven) voldoen aan een MAJOR MUST leidt tot intrekking van het certificaat. Corrigerende acties moeten geverifieerd worden door de CI, hetzij door een bedrijfsbezoek, hetzij op een andere manier (zoals documentcontrole). Deadline: 1 maand na vaststelling. 2. MINOR MUST: verplichte voorwaarde waaraan aantoonbaar moet worden voldaan voor verscheping van de gecertificeerde lading biomassa. Overtreding heeft betrekking op het ontbreken van opvolging of beheersing van implementatie van de voorwaarden, voor zover dit geen invloed heeft op het functioneren van het schema in de onderneming. Het niet blijven voldoen aan een MINOR MUST leidt tot opschaling van de tekortkoming tot een MAJOR MUST. Corrigerende acties worden geverifieerd door de CI, hetzij door een bedrijfsbezoek, hetzij op een andere manier (zoals documentcontrole). Deadline: 3 maanden na vaststelling. 3. SHOULD: voorwaarden die de potentie hebben op termijn uit te groeien of te leiden tot een overtreding van een MINOR MUST voorwaarde of een MAJOR MUST voorwaarde. De deelnemer doet er verstandig aan de SHOULD te corrigeren, maar het verlenen van GGL certificaat is er NIET van afhankelijk. Voordat tot afgifte van een certificaat kan worden overgegaan, dient de deelnemer voor alle overtredingen van MAJOR MUST voorwaarden aantoonbaar correcties en corrigerende maatregelen te hebben uitgevoerd. De deelnemer moet daarnaast aan minimaal 80% van de MINOR MUST voorwaarden voldoen. Artikel 6. Alle CRM voorwaarden zijn ingedeeld als MAJOR MUST: verplichte voorwaarde waaraan aantoonbaar moet worden voldaan voor afgifte van het certificaat. Overtreding heeft betrekking op onvoldoende implementatie van één of meer voorwaarden of op een situatie waarbij niet of onvoldoende geborgd is dat het product voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het niet (blijven) voldoen aan een MAJOR MUST leidt tot intrekking van het certificaat. Corrigerende acties moeten op passende wijze geverifieerd worden door de CI, hetzij door een bedrijfsbezoek, hetzij op een andere manier (zoals documentcontrole). Deadline: 1 maand na vaststelling Voordat tot afgifte van een certificaat kan worden overgegaan, dient de deelnemer voor alle MAJOR MUST bevindingen aantoonbaar correcties en corrigerende maatregelen te hebben uitgevoerd.. 2

3 CERTIFICATIE INSTELLING Artikel 7. Alle punten die in deze paragraaf worden beschreven zijn onverkort van toepassing en dienen te worden opgenomen in de overeenkomst tussen de Stichting en de CI. Eerst na ondertekening van de overeenkomst door zowel de Stichting als de CI, kan de CI door de Stichting worden toegelaten. Het verlenen, schorsen of intrekken van GGL certificaten is uitsluitend voorbehouden aan toegelaten Certificatie Instellingen. Artikel 8. Voordat de Stichting overgaat tot toelating van een CI tot het uitvoering van het GGL certificatieschema, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 1. Het aanmeldingsformulier dient door de CI voor goedkeuring aan de Stichting te zijn toegestuurd. 2. De Overeenkomst met de Stichting dient te zijn ondertekend door rechtsgeldige vertegenwoordigers van beide partijen. 3. Het CI-inschrijfgeld moet zijn voldaan. Artikel 9. De CI dient bij een Accreditatie Instelling een aanvraag in te dienen voor EN of ISO 65 accreditatie met GGL scope. De Accreditatie Instelling dient lid te zijn van de Europese Accreditatie (EA) Multilaterale overeenstemming (MLA) voor productcertificatie, of lid te zijn van het Internationale Accreditatie Forum (IAF). Artikel 10. Uiterlijk een jaar na aanmelding bij de Stichting om te worden toegelaten (zie Aanmelding, onderdeel 2), dient de CI het proces voor accreditatie volgens EN of ISO 65 met GGL scope te hebben afgerond met een positieve aanbeveling in de rapportage van de Accreditatie Instelling. Eén en ander uiteraard in overeenstemming met de reglementen van de betreffende Accreditatie Instelling en EU Regulation (EC) 765/2008. Artikel 11. Elke CI die door de Stichting is erkend dient een contactpersoon te benoemen die zal optreden als vertegenwoordiger van deze CI ten opzichte van de Stichting. Deze persoon dient te zijn gekwalificeerd volgens de eisen te stellen aan een certificeerder (zie Bijlage 4). Deze persoon is verantwoordelijk voor het implementeren van de volgende GGL reglementen en standaarden voor zover van toepassing: 1. Certificatie reglement; 2. GGLS1 Chain of Custody and Processing Standards; 3. GGLS2 Agricultural Source Criteria; 4. GGLS4 Transaction Certificate 5. GGLS5 Forest Management Criteria 6. GGLS6 Power Company Criteria 7. CRM1 Chain of Custody and Processing Standards 8. CRM2 Transaction Certificate 3

4 De CI zal verantwoordelijk zijn voor de communicatie van de nieuwe versies aan deelnemers aan het GGL-certificatieschema die bij hen zijn aangesloten. 4

5 STANDAARDEN Artikel 12. Voor het verkrijgen van een GGL en/of CRM certificaat kan een deelnemer opteren voor één of meerdere van de volgende mogelijkheden: Optie GGLS1: Doelgroep: producent of groep van producenten die agrarische producten en/of bosbouw producten be- of verwerken of verhandelen en die een aanvraag voor certificering voor de productie van biomassa indient. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend door de Stichting voor certificering van producenten. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Voorwaarden: GGLS1 Chain of Custody and Processing Standards Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal één interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van.iso/iec Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21 Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 1. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan de eisen van GGLS1. Optie GGLS2: Doelgroep: producent of groep van producenten van agrarische producten die een aanvraag voor productcertificering doet. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend voor een van de onderschreven certificatie programma s, dan wel geaccepteerd is door de Stichting voor het uitvoeren van bron certificering. De registratieprocedure wordt beschreven onder zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. 5

6 Voorwaarden: Onderschreven certificatie programma s and GGLS2 Agricultural Source Criteria; Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal één interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van ISO/IEC Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21 Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 2. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan GGL-eisen. Optie GGLS4: Doelgroep: GGL gecertificeerde producent of groep van producenten die een aanvraag voor product certificering doet. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend door de Stichting voor certificering van GGL-producten. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Voorwaarden: GGLS4 Transaction Certificate Verificatie door de Certificatie Instelling: iedere onder GGL-certificaat af te voeren partij biomassa. De producent moet de CI voorzien van 1) ingevuld formulier leveranciersinformatie, 2) getekende verklaring producent, 3) transportdocumenten en 4) schoon transportmiddel verklaringen. Interne inspecties: de producent of groep van producenten moet in zijn boekhouding getekende leveranciersverklaringen bijhouden, die minimaal de geleverde lading kunnen dekken. De producent of groep van producenten moet hiervoor een input controle uitvoeren. Het resultaat van deze controle moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van ISO/IEC Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Individuele kwalificaties van certificeerder: zie BIJLAGE 4. 6

7 Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan GGL-eisen. Optie GGLS5: Doelgroep: producent of groep van producenten van producten en rest-, bij- en afgeleide producten uit de bosbouw en/of uit het landschaps- en natuurbeheer die een aanvraag voor bron certificering doet. Voorwaarden: Onderschreven certificatie programma s en GGLS5 Forest Management Criteria Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend voor een van de onderschreven certificatie programma s, dan wel geaccepteerd is door de Stichting voor het uitvoeren van bron certificering. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. Ingeval de inspectie een groep betreft dient deze te worden uitgevoerd door een persoon die is gekwalificeerd als lead auditor (zie BIJLAGE 3). Ingeval het om een inspectie gaat bij een deelnemer die géén groep betreft, kan de inspectie ook worden uitgevoerd door een persoon die is gekwalificeerd als auditor (zie BIJLAGE 3). Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal één interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van ISO/IEC Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21 Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 3. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten over de vermelde bedrijven / producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan GGL-voorwaarden. Optie GGLS6: Doelgroep: Elektriciteitsproducent die een aanvraag voor certificering van GGL energie productie doet. Voorwaarden: Onderschreven certificatie programma s en GGLS6 Power Company Criteria; 7

8 Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend voor een van de onderschreven certificatie programma s, dan wel geaccepteerd is door de Stichting voor het uitvoeren van bron certificering. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal een interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van ISO/IEC Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 1. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde energieproducent over de vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan GGL-voorwaarden. Optie CRM1: Doelgroep: producent of groep van producenten die producten en rest-, bij- en afgeleide producten van plantaardige afkomst uit de landbouw en/of producten en rest-, bij- en afgeleide producten van plantaardige afkomst uit de bosbouw, het landschaps- en natuurbeheer be- of verwerken of handelaren in half- of eindproducten uit de landbouw en/of half- of eindproducten uit de bosbouw en/of het landschaps- en natuurbeheer, die een aanvraag voor certificering voor de productie van biomassa indient. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend door de Stichting voor certificering van producenten. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Voorwaarden: CRM1 Chain of Custody and Processing Standards Verificatie door de Certificatie Instelling: minimaal één aangekondigde bedrijfsinspectie per jaar. Interne inspecties: De producent of groep van producenten moet minimaal één interne inspectie per jaar uitvoeren. Het resultaat van deze inspectie moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. 8

9 Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van.iso/iec Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Individuele kwalificaties van auditoren en lead auditoren: zie BIJLAGE 1. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent of groep van producenten of handelaar en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan de CRM-voorwaarden. Optie CRM2: Doelgroep: CRM1 gecertificeerde producent of groep van producenten of handelaar die een aanvraag voor product certificering doet. Registratie: de aanvraag dient te worden ingediend bij een CI die is erkend door de Stichting voor certificering van CRM-producten. De registratieprocedure wordt beschreven in Artikel 13 t/m 21. Voorwaarden: CRM2 Transactie Certificate Verificatie door de Certificatie Instelling: iedere aangevoerde lading CRM-Biomassa. De producent moet de CI voorzien van 1) ingevuld formulier leveranciersinformatie, 2) getekende verklaring producent, 3) transportdocumenten en 4) schoon transportmiddel verklaringen. Interne inspecties: de producent of groep van producenten moet in zijn boekhouding getekende leveranciersverklaringen bijhouden, die minimaal de geleverde lading kunnen dekken. De producent moet hiervoor een input controle uitvoeren. Het resultaat van deze controle moet op verzoek beschikbaar zijn voor de auditor van de CI. Het niet voldoen hieraan zal leiden tot intrekking van het certificaat. Rapportage procedure: het inspectierapport wordt opgesteld volgens de eisen van.iso/iec Erkenning procedure: zoals beschreven in Artikel 13 t/m 21. Individuele kwalificaties van certifier: zie BIJLAGE 3. Toewijzing: certificaat wordt verleend aan de geregistreerde producent en betreft de op het certificaat vermelde bedrijven/vestigingen en producten. Het gehele productieproces van de vermelde producten op bedrijfsniveau moet voldoen aan CRM-voorwaarden. 9

10 GGL/CRM CERTIFICATIE Artikel 13. De GGL en CRM certificatieprocedure moet duidelijk herleidbaar zijn in de door de CI gebruikte documentatie bij het uitvoeren van het auditproces. Artikel 14. Alle relevante documentatie met betrekking tot de deelnemer die GGL of CRM certificaat aanvraagt moet worden vastgelegd. Hierin moet ten minste zijn opgenomen: 1. Identificatie (voornaam en achternaam van de aanvrager bij individuele producenten, alsmede bedrijfsnaam, indien van toepassing) 2. Volledig adres, telefoonnummer en eventueel faxnummer. 3. Eenduidige plaatsbepaling van het aanvragende bedrijf 4. De namens de aanvrager optredende contactpersoon 5. De producten waarop het certificatieschema betrekking heeft 6. Een door een rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanvrager ondertekende verklaring waarin de aanvrager zich verbindt aan het van de Stichting en aan de in dit document gestelde voorwaarden. 7. Een permanent registratienummer als unieke identificatie van de deelnemer. De documenten moeten beschikbaar zijn op verzoek van de Stichting. Artikel 15. De deelnemer verplicht zich om de eventuele voorgeschreven vergoedingen, vastgesteld door de Stichting, tijdig te voldoen. De CI zal de deelnemer registratiekosten in rekening brengen, gebaseerd op het geregistreerde aantal bedrijven of vestigingen. Artikel 16. Onder opties GGLS1, GGLS2, GGLS4, GGLS5, CRM1 en CRM2 dient de inspectie te voldoen aan GGL of CRM richtlijnen. Indien er sprake is van een groep moet er ook een beoordeling worden uitgevoerd om te garanderen dat alle interne inspecties op de juiste wijze worden uitgevoerd en dat gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten duidelijk onderscheiden en herkenbaar zijn. Artikel 17. Er dient een volgsysteem te zijn ingesteld waarmee de herkomst van een product kan worden getraceerd naar het voorgaande bedrijf. Artikel 18. De inspectie van de deelnemer tegen de overeengekomen standaarden wordt uitgevoerd op de locatie die volgens overeenkomst met de deelnemer dient te worden beoordeeld. Artikel 19. Van iedere batch als GGL of CRM aangekocht of verkocht materiaal dienen de van toepassing zijnde verklaringen aanwezig te zijn waarin wordt verklaard dat het materiaal voldoet aan de voorwaarden van GGL of CRM. 10

11 Artikel 20. Binnen de GGL en CRM certificatie programma s worden vier scope-certificaten onderscheiden: Producent van agrarische/ bosbouw (rest) producten Leverancier agrarische (rest)producten (producent) Leverancier van producten en rest- bij- en afgeleide producten van plantaardige afkomt uit de bosbouw en/of het landschaps- en natuurbeheer (producent) Producent van agrarische/ bosbouw (rest) producten GGLS1 Chain of Custody and Processing Standards; GGLS2 Agricultural Source Criteria; GGLS5 Forest Management Criteria; CRM1 Chain of Custody and Processing Standards; Artikel 21. Scope certificaten zijn geldig voor de periode van 16 maanden. De jaarlijks uit te voeren inspectie zal ongeveer 4 maanden voor het verstrijken van het certificaat worden uitgevoerd. Tijdens deze jaarlijkse audit worden alle van toepassing zijnde voorwaarden onverkort geïnspecteerd. 11

12 SANCTIES Artikel 22. Alle Certificatie Instellingen dienen over een sanctieprocedure te beschikken. Artikel 23. De gesanctioneerde deelnemer krijgt een redelijke termijn om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing en door de CI gehoord te worden, d.w.z. een termijn die billijk mag worden geacht om voldoende onderbouwing voor het bezwaar te verzamelen en die bij aanvang van de sanctie afgesproken dient te worden tussen CI en de gesanctioneerde producent. Na deze termijn zal de CI besluiten om de sanctie te handhaven of op te heffen en dit besluit aan de deelnemer kenbaar maken. Artikel 24. Beëindiging van het contract leidt tot een algeheel verbod op het gebruik van enige verwijzing naar een certificatiemerk, certificaat of andere documenten die op enige wijze verband houden met de Stichting. Deze sanctie wordt toegepast indien: niet wordt gehandeld in overeenstemming met een of meer voorwaarden uit het contract waarbij objectief kan worden aangetoond dat er wanbeheer bestaat met betrekking tot procedures op producent niveau. Faillissement van de deelnemer. Artikel 25. Het besluit tot het nemen van sancties wordt genomen door de CI. Alle sancties dienen direct te worden doorgegeven aan het secretariaat van de Stichting, waarbij ook het registratienummer en een overzicht van de gesanctioneerde producten dienen te worden meegezonden. Artikel 26. Wanneer de CI tijdens een inspectie tot de conclusie komt dat een bepaalde tekortkoming kan leiden tot een OORSPRONGSCHANDAAL ( schandaal met betrekking tot de herkomst van het materiaal) moet dit direct worden doorgegeven aan het secretariaat van de Stichting. Daarbij dienen ook het registratienummer en een overzicht van de betrokken producten te worden meegezonden. De deelnemer dient van deze melding op de hoogte te worden gebracht. De meldingsplicht bij een oorsprongschandaal dient in het contract te zijn vermeld. 12

13 INTERPRETATIE EN HARMONISATIE Artikel 27. De interpretatie van begrippen en processen onder GGL en CRM kan uitsluitend door de Stichting worden gedaan en kan alleen publiekelijk kenbaar gemaakt worden door de Stichting. Artikel 28. Een CI kan aanbevelingen voor interpretatie doen aan het secretariaat van de Stichting. De aanbevelingen zullen door het secretariaat van de Stichting aan het bestuur en de Raad van Advies ter advisering worden voorgelegd. De Stichting zal de aanbevelingen in overweging nemen en beslissen of de aanbevelingen opgenomen worden in het GGL/CRM-certificatie schema. Alleen als de aanbeveling goedgekeurd wordt, zal deze informatie publiekelijk kenbaar gemaakt worden door een nieuwe versie van GGL of CRM documenten. Artikel 29. De CI is verplicht een vertegenwoordiger aan het jaarlijkse GGL CI-congres te laten deelnemen 13

14 BIJLAGE 1 GGL AUDITOR VERWERKER OPLEIDINGSEISEN en FUNCTIEBESCHRIJVING Opleidingseisen en Technische Vaardigheden 1. Minimaal HBO of een gelijkwaardige opleiding (minimaal 2 jaar). 2. Kennis en vaardigheden t.a.v. het auditproces zoals omschreven in ISO Minimaal 3 jaar ervaring, waarvan minimaal 2 jaar na afronding van de studie, in de verwerkende industrie. Dit houdt in: werkervaring in de productie of in kwaliteitszorg (inspectie instelling), of binnen de verwerkende industrie. Note: deze ervaring wordt voldoende geacht om betreffende verwerking een goede GGL of CRM inspectie/audit met voldoende diepgang te kunnen uitvoeren. 4. Auditervaring (minimaal 15 dagen). Aanvullende eis voor lead auditor 5. IRCA erkende Lead Assessor cursus. Deze opleiding van minimaal 40 uur, omvat de volgende onderwerpen: Toepasbare normstelling in Kwaliteits Audits Audittechnieken Rapportage Praktijkcase. Communicatieve Vaardigheden 1. Voldoende vaardigheid in de Engelse taal om onderhandelingen te kunnen voeren (communicatie met de Stichting). 2. Kennis van vakterminologie in de eigen taal. Vakterminologie: taal waarin een audit/inspectie onafhankelijk kan worden uitgevoerd zonder een vertaler. De taalvaardigheid dient ook de gespecialiseerde terminologie te omvatten welke lokaal wordt gebezigd. 3. Persoonlijke kenmerken, zoals omschreven in ISO Belangrijkste Taken GGL of CRM of Schema Audits 1. Waar gekwalificeerd dienen audits van de groep van producenten of het Schema uitgevoerd te worden om te beoordelen of in overeenstemming met de GGL of CRM standaarden wordt gehandeld. 2. Er dienen accurate rapporten te worden opgesteld voor deze inspecties volgens de richtlijnen van ISO/IEC GGL of CRM Bedrijf Audits 1. Waar gekwalificeerd dienen inspecties van bedrijven uitgevoerd te worden om te beoordelen of in overeenstemming met de GGL en CRM standaarden wordt gehandeld. 2. Binnen de gestelde termijn dienen accurate rapporten te zijn opgesteld voor deze inspecties volgens de GGL of CRM rapportage richtlijnen. 14

15 Algemeen 1. De auditor dient op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, vraagstukken en wetswijzigingen die verband houden met de sectoren waarin de audits worden uitgevoerd.. Onafhankelijkheid en geheimhouding 1. Auditoren mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid kunnen beïnvloeden; met name mogen zij geen werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot advisering en opleiding, waar dit raakt aan implementatie van GGL standaarden bij de deelnemer. 2. Auditoren moeten zich strikt houden aan de procedures binnen het Bedrijf (met betrekking tot geheimhouding van informatie en verslagen). 15

16 BIJLAGE 2 GGL AUDITOR AGRARISCHE PRODUCTIE OPLEIDINGSEISEN en FUNCTIEBESCHRIJVING Opleidingseisen en technische vaardigheden 1. Minimaal Hogere Landbouwschool of een gelijkwaardige opleiding (minimaal 2 jaar) in een agrarische of bosbouw sector. 2. Minimaal 3 jaar ervaring, waarvan minimaal 2 jaar na afronding van de studie, in de agrarische of bosbouw sector. Dit houdt in: werkervaring in de productie, of in kwaliteitszorg (inspectie instelling), of in voedselveiligheid. Note: deze ervaring wordt voldoende geacht om betreffende agrarische productie een goede GGL of CRM inspectie/audit met voldoende diepgang te kunnen uitvoeren. 3. Kennis en vaardigheden t.a.v. het auditproces zoals omschreven in ISO Inspectie ervaring bij agrarische producenten Aanvullende eis voor lead auditor 5. IRCA erkende Lead Assessor cursus. Deze opleiding van minimaal 40 uur, omvat de volgende onderwerpen: Toepasbare normstelling in Kwaliteits Audits Audittechnieken Rapportage Praktijkcase. Communicatieve vaardigheden 1. Kennis van vakterminologie in de eigen taal. Vakterminologie: taal waarin een audit/inspectie onafhankelijk kan worden uitgevoerd zonder een vertaler. De taalvaardigheid dient ook de gespecialiseerde terminologie te omvatten welke lokaal wordt gebezigd. 2. Persoonlijke kenmerken, zoals omschreven in ISO Belangrijkste Taken GGL of CRM Bedrijfsinspecties 1. Waar gekwalificeerd dienen inspecties van bedrijven uitgevoerd te worden om te beoordelen of in overeenstemming met het GGL en CRM Standaarden wordt gehandeld. 2. Er dienen accurate rapporten te worden opgesteld voor deze inspecties volgens de richtlijnen van ISO/IEC Algemeen 1. De auditor dient op de hoogte blijven van ontwikkelingen, vraagstukken en wetswijzigingen die verband houden met de sectoren waarin de audits worden uitgevoerd. Onafhankelijkheid en geheimhouding 1. Auditoren mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid kunnen beïnvloeden; met name mogen zij geen 16

17 werkzaamheden uitvoeren met betrekking tot advisering en opleiding, waar dit raakt aan implementatie van GGL standaarden bij de deelnemer. 2. Auditoren moeten zich strikt houden aan de procedures binnen het Bedrijf met betrekking tot geheimhouding van informatie en verslagen. 17

18 BIJLAGE 3 GGL AUDITOR BOSBOUW OPLEIDINGSEISEN en FUNCTIEBESCHRIJVING Opleidingseisen en Technische Vaardigheden 1. Minimaal Hogere Bosbouwschool of een gelijkwaardige opleiding (minimaal 2 jaar) in een bosbouw of agrarische sector. 2. Minimaal 3 jaar ervaring, waarvan minimaal 2 jaar na afronding van de studie, in de bosbouw of agrarische sector. Dit houdt in: werkervaring in de productie, of in kwaliteitszorg (inspectie instelling). Note: deze ervaring wordt voldoende geacht om betreffende bosbouw een goede GGL of CRM inspectie/audit met voldoende diepgang te kunnen uitvoeren. 3. Kennis en vaardigheden t.a.v. het auditproces zoals omschreven in ISO Inspectie ervaring bij bosbouw producenten Aanvullende eis voor lead auditor 5. IRCA erkende Lead Assessor cursus. Deze opleiding van minimaal 40 uur, omvat de volgende onderwerpen: Toepasbare normstelling in Kwaliteits Audits Audittechnieken Rapportage Praktijkcase. Communicatieve Vaardigheden 1. Kennis van vakterminologie in de eigen taal. Vakterminologie: taal waarin een audit/inspectie onafhankelijk kan worden uitgevoerd zonder een vertaler. De taalvaardigheid dient ook de gespecialiseerde terminologie te omvatten welke lokaal wordt gebezigd. 2. Persoonlijke kenmerken, zoals omschreven in ISO Belangrijkste Taken GGL of CRM Bedrijfsinspecties 1. Waar gekwalificeerd dienen inspecties van bedrijven uitgevoerd te worden om te beoordelen of in overeenstemming met het GGL of CRM Standaarden wordt gehandeld. 2. Er dienen accurate rapporten te worden opgesteld voor deze inspecties volgens de richtlijnen van ISO/IEC Algemeen 1. De auditor dient op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, vraagstukken en wetswijzigingen die verband houden met de sectoren waarin de audits worden uitgevoerd. Onafhankelijkheid en Geheimhouding 1. Auditoren mogen geen werkzaamheden uitvoeren die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid kunnen beïnvloeden; met name mogen zij geen 18

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS

ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS NEDERLANDSE VERSIE 4.0 (in geval van twijfel geldt de Engelse versie) EDITIE 4.0-2_MAR2013 GELDIG VANAF: MAART 2013 VERPLICHT

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit BRL 5019 d.d.?? Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO -MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen d.d.??

Nadere informatie

WeCare. Certificatieregeling. Certificatieregeling. Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon 088 8887888

WeCare. Certificatieregeling. Certificatieregeling. Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon 088 8887888 WeCare Certificatieregeling Certificatieregeling Postbus 541, 7300 AH Apeldoorn. Telefoon 088 8887888 Pagina 2 van 21 TÜV Rheinland Quality, Apeldoorn, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit

Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Beoordelingsrichtlijn 5019 d.d. 06-06-2013 Beoordelingsrichtlijn Voor het KOMO MANAGEMENTSYSTEEMCERTIFICAAT voor Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit Techniekgebied T Vastgesteld door het Gezamenlijk

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer SIKB BRL SIKB 0100

Beoordelingsrichtlijn Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer SIKB BRL SIKB 0100 Beoordelingsrichtlijn Uitwisselfunctionaliteit procesondersteunende software bodembeheer SIKB Deze beoordelingsrichtlijn (BRL), versie 4.0, is op 29 juni 2005 vastgesteld door het Centraal College van

Nadere informatie

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100

1 Inleiding 99. 2 Definities 99. 3 Werkveldspecifieke kenmerken 100 3.1 Beschrijving document 100 3.2 Actieve partijen 100 3.3 Risicoanalyse 100 BIJLAGE 5 Bijlage 5, behorend bij de ministeriële regeling van 28 februari 2012, nr. G&VW/GW/2012/2776, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de gefaseerde invoering van

Nadere informatie

ALGEMENE EISEN BAROMETER CERTIFICATIESCHEMA DUURZAAM TERREINBEHEER. behorende bij het. 1 maart 2015. Datum van ingang: Herziening per: 1 maart 2016

ALGEMENE EISEN BAROMETER CERTIFICATIESCHEMA DUURZAAM TERREINBEHEER. behorende bij het. 1 maart 2015. Datum van ingang: Herziening per: 1 maart 2016 ALGEMENE EISEN behorende bij het BAROMETER CERTIFICATIESCHEMA DUURZAAM TERREINBEHEER Datum van ingang: Herziening per: Vastgesteld door: Code: 1 maart 2015 1 maart 2016 SMK AEB 12 / BDT 15 Publicatie van

Nadere informatie

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Doelstelling De doelen van deze certificeringsregeling zijn het volgende: Het verder professionaliseren van de textielrecyclingbranche; Het optimaliseren

Nadere informatie

Ontwerp, Realisatie, Beheer en. Ondergrondse deel bodemenergiesystemen

Ontwerp, Realisatie, Beheer en. Ondergrondse deel bodemenergiesystemen Groningenweg 10 telefoon 0182-540675 www.sikb.nl Beoordelingsrichtlijn Ontwerp, Realisatie, Beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen BRL SIKB 11000 BRL SIKB 11000 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

LPCB Certificeringsschema Versie 2.1

LPCB Certificeringsschema Versie 2.1 Pagina 1 van 34 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificeringsschema. 3.0 Introductie 3.1 Bedrijfsvergunning 3.2 Verzekering 3.3 Taal 3.4 Kwaliteitssysteem 3.5 Veiligheidssysteem 3.6 LPS 1233

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

LPCB Certificatieschema

LPCB Certificatieschema Pagina 1 of 13 INHOUD Wijzigingsblad voor dit deel van het certificatieschema...2 1.1 Introductie..3 1.2 Omvang..4 1.3 Erkenningproces voor bedrijven die deel willen nemen aan het LPS 1233 schema.....4

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Reglement Certificatie Groenkeur (Kwaliteitsmanagementsysteem)

Reglement Certificatie Groenkeur (Kwaliteitsmanagementsysteem) Reglement Certificatie Groenkeur versie: 21-11-2013 Pagina 1 Reglement Certificatie Groenkeur (Kwaliteitsmanagementsysteem) Opvraagbaar via www.groenkeur.nl De dato: 21-11-2013 Inleiding Stichting Groenkeur

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1.1 Certificeren 1.1.1 Erkenning Raad voor Accreditatie De certificering wordt in overeenstemming met de norm EN 45011 verricht door een certificatie-instelling

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 5 Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven

Nadere informatie

PAGINA 1 VAN 32 REGLEMENT KEURMERK POLYPLAST. van Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers. Versie 3.1 28-02-2014

PAGINA 1 VAN 32 REGLEMENT KEURMERK POLYPLAST. van Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers. Versie 3.1 28-02-2014 PAGINA 1 VAN 32 REGLEMENT KEURMERK POLYPLAST van Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers Versie 3.1 28-02-2014 Inhoud PAGINA 2 VAN 32 Versiebeheer... 3 1 Algemeen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2

Nadere informatie