ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS"

Transcriptie

1 ALGEMEEN REGLEMENT DEEL II REGELS VOOR OPTIE 2 EN OPTIE 1 MULTI-SITES MET QMS NEDERLANDSE VERSIE 4.0 (in geval van twijfel geldt de Engelse versie) EDITIE 4.0-2_MAR2013 GELDIG VANAF: MAART 2013 VERPLICHT VANAF: JUNI 2013

2 INHOUDSOPGAVE 1. EISEN VOOR MULTI-SITES MET QMS EN PRODUCENTENGROEPEN JURIDISCHE GRONDSLAG, ADMINISTRATIE EN STRUCTUUR MANAGEMENT EN ORGANISATIE BEHEER VAN DOCUMENTEN KLACHTENAFHANDELING INTERNE AUDIT VAN HET KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM INTERNE INSPECTIES VAN PRODUCENT EN PRODUCTION MANAGEMENT UNIT (PMU) AFWIJKINGEN, CORRIGERENDE MAATREGELEN EN SANCTIES PRODUCTTRACEERBAARHEID EN SCHEIDING TERUGHALEN VAN PRODUCT ONDERAANNEMERS REGISTRATIE VAN EXTRA PRODUCENTEN OF PMU'S OP HET CERTIFICAAT... 8 BIJLAGE II.1 KWALIFICATIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN INTERNE AUDITOREN EN INSPECTEURS HOOFDTAKEN VAKBEKWAAMHEIDS-/OPLEIDINGSEISEN BIJLAGE II.2 DEFINITIES VAN GLOBALG.A.P.-STATUSSEN VOOR LEDEN VAN PRODUCENTENGROEPEN Pag.: 2 van 14

3 In dit onderdeel worden de eisen vastgesteld waaraan producentengroepen en producenten met multi-sites (waar een QMS geïmplementeerd is) moeten voldoen om gecertificeerd te kunnen worden. Voldoening aan deze eisen moet intern en extern beoordeeld worden via de QMS-checklist van GLOBALG.A.P. om volledigheid en doeltreffendheid zeker te stellen. 1. EISEN VOOR MULTI-SITES MET QMS EN PRODUCENTENGROEPEN 1.1 Juridische grondslag, administratie en structuur Juridische grondslag a) Er dient documentatie te zijn waarin duidelijk wordt aangetoond dat de aanvrager een juridische entiteit is. b) De juridische entiteit moet het wettelijke recht verkregen hebben om agrarische productie en/of handel uit te voeren en in staat zijn een wettelijke overeenkomst aan te gaan met en op te treden als vertegenwoordiger van de groepsleden en productielocaties. c) De juridische entiteit gaat een overeenkomst met GLOBALG.A.P. aan door de Sublicentieen Certificeringsovereenkomst voor GLOBALG.A.P. aan te gaan met een door GLOBALG.A.P. erkende CI en wordt de enige houder van het GLOBALG.A.P.-certificaat. d) Eén juridische entiteit kan slechts volgens één QMS per teelt per land werken. Alleen een juridische entiteit die gecertificeerd kan worden onder Optie 1 mag zich aansluiten bij een groep voor certificering onder Optie 2. Indien een groep of een multi-site zich aansluit bij een andere groep of een andere multi-site, gaan de twee kwaliteitsmanagementsystemen samen tot één systeem dat beheerd wordt door één juridische entiteit die de certificaathouder is Producenten en Productielocaties Vereisten voor producentengroepen (i) Er dienen getekende overeenkomsten van kracht te zijn tussen elke lidproducent en de juridische entiteit. De overeenkomst dient de volgende elementen te omvatten: a) naam producentengroep en juridische identificatie; b) naam en/of juridische identificatie van de producent; c) contactadres van producent; d) gegevens over de individuele productielocaties en eventuele production management units (PMU), waaronder begrepen zowel gecertificeerde als nietgecertificeerde producten; e) gegevens over areaal (gewassen) of hoeveelheid (tonnage); f) De toezegging van de producent de eisen van de GLOBALG.A.P.-standaard te zullen naleven, hetgeen wordt aangetoond door de productaanvaardingsstatus in de database van GLOBALG.A.P.; g) de verbintenis van de producent te zullen voldoen aan de gedocumenteerde procedures, het beleid en, waar voorzien, het technische advies van de groep; h) sancties die kunnen worden opgelegd indien niet wordt voldaan aan de GLOBALG.A.P.-eisen en andere interne eisen; i) handtekeningen van de producent en groepsvertegenwoordigers. (ii) De geregistreerde leden van de producentengroep moeten juridisch verantwoordelijk zijn voor hun desbetreffende productielocaties (en eventueel opgegeven PMU's), hoewel hierop het gemeenschappelijke QMS van de groep van toepassing is. (iii) De producent kan eigen producten die onder de groepsoptie gecertificeerd zijn alleen via de groep verkopen Vereisten voor multi-sites (i) Alle PMU's moeten eigendom zijn van of gehuurd door en onder het directe beheer staan van de juridische entiteit. (ii) Voor PMU's waarvan de juridische entiteit niet de eigenaar is, moeten er schriftelijke overeenkomsten van kracht zijn tussen de eigenaar van elke PMU en de juridische entiteit. In de overeenkomsten dienen de volgende elementen voor te komen: Pag.: 3 van 14

4 a) naam certificaathouder en juridische identificatie; b) naam en/of juridische identificatie van de eigenaar van de locatie; c) contactadres van de eigenaar van de locatie; d) details van de individuele PMU's; e) een duidelijke vermelding dat de eigenaar van de locatie geen verantwoordelijkheid, inbreng of beslissingsbevoegdheid heeft ten aanzien van de productieactiviteiten op de verhuurde locatie; f) handtekeningen van vertegenwoordigers van beide partijen. (iii) De certificaathouder is juridisch verantwoordelijk voor alle geregistreerde productie, waaronder begrepen het in de handel brengen van het product Intern register van producent en locatie i) Er dient een register te worden bijgehouden van alle producenten die lid zijn van de groep waarmee een overeenkomst is gesloten en van alle desbetreffende locaties waar productie plaatsvindt volgens de GLOBALG.A.P.-standaard Vereisten voor producentengroepen (i) Alle producenten in het interne register van de producentengroep moeten individueel geregistreerd worden in de GLOBALG.A.P.-database volgens de vereisten van Deel I van het Algemeen Reglement, Bijlage 2 (ii) Het register dient ten minste de volgende informatie voor elke producent te bevatten: a) naam van de producent; b) naam van de contactpersoon; c) volledig adres (bezoekadres en postadres); d) contactgegevens (telefoonnummer en adres en/of faxnummer); e) overige juridische identiteitsinformatie (BTW-nummer, ILN, UAID etc.) waar nodig voor het land van productie, zoals vermeld in Bijlage I.2; f) geregistreerd product; g) teelt-/productieareaal en/of hoeveelheid voor elk geregistreerd product; h) certificerende instelling(en) indien een producent gebruikmaakt van meer dan 1 CI; i) GLOBALG.A.P.-status. (iii) De producenten van de juridische entiteit die geen aanvraag doen voor opname in de groepscertificering volgens GLOBALG.A.P. moeten afzonderlijk vermeld worden en hoeven niet geregistreerd te worden in de GLOBALG.A.P.-database (tenzij ze een aanvraag hebben ingediend voor een gebenchmarkte optie of een andere GLOBALG.A.P.-standaard). Deze lijst is bestemd voor managementdoeleinden binnen de producentengroep en bekendmaking van de inhoud ervan naar derden is niet vereist, tenzij dit nodig is voor het ophelderen van problemen die zich hebben voorgedaan, bijvoorbeeld ten aanzien van de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) van de producentengroep. De aanvullende regels voor Parallelle Productie en Eigendom zijn niet van toepassing op deze gevallen. Alle regels inzake gegevensbescherming moeten gepubliceerd en in acht genomen worden Vereisten voor multi-sites (i) Bovendien dient het register ten minste de volgende informatie voor elke locatie te bevatten: a) relatie van de juridische entiteit met de production management unit (eigendom, gehuurd etc.); b) locatie van de PMU; c) geregistreerd product; d) teelt-/productieareaal en/of hoeveelheid voor elk geregistreerd product 1.2 Management en organisatie a) Het QMS moet robuust zijn en moet aantonen dat de geregistreerde leden of PMU's van de groep op uniforme wijze voldoen aan de eisen van de GLOBALG.A.P.-standaard. Pag.: 4 van 14

5 1.2.1 Structuur a) De structuur moet geschikt zijn voor de passende implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) bij alle geregistreerde lidproducenten of PMU's. b) De aanvrager dient te beschikken over een managementstructuur en adequaat getraind personeel om op doeltreffende wijze te waarborgen dat alle producenten en alle PMU's voldoen aan de eisen van GLOBALG.A.P. c) De organisatiestructuur moet gedocumenteerd zijn en moet aangeven welke personen verantwoordelijk zijn voor: (i) het beheren van de implementatie van GLOBALG.A.P.; (ii) het beheren van het QMS; (iii) de jaarlijkse interne inspecties bij elke lidproducent en/of PMU (d.w.z. interne inspecteur(s)); (iv) de interne audit van het kwaliteitsmanagementsysteem en het controleren van de interne inspecties (d.w.z. interne auditor); (v) technisch advies aan de groep (afhankelijk van de scope van de groep). Dit zou dezelfde persoon kunnen zijn als vermeld in (i) hierboven Vakbekwaamheid en opleiding van personeel a) De vakbekwaamheid, opleiding en kwalificaties voor personeel op sleutelposities (zoals genoemd in 1.2.1, maar ook ander geïdentificeerd personeel) dienen te worden gedocumenteerd en moeten voldoen aan alle vakbekwaamheids-/opleidingseisen zoals beschreven in de GLOBALG.A.P.-standaard. b) Het management dient erop toe te zien dat al het personeel dat verantwoordelijkheid draagt voor het naleven van de GLOBALG.A.P.-standaard voldoende opgeleid is en aan de beschreven vakbekwaamheids-/opleidingseisen voldoet. (i) De vakbekwaamheid van interne auditoren (zoals beschreven in Bijlage II.1) moet door het management gecontroleerd worden. (ii) De vakbekwaamheid van interne inspecteurs (zoals beschreven in Bijlage II.1) moet door de interne auditor gecontroleerd worden. (iii) Daar waar de interne auditor niet de noodzakelijke voedselveiligheids- en G.A.P.- training heeft gevolgd, maar alleen beschikt over training/ervaring op het gebied van QMS, dient een andere persoon met deze kwalificaties (die geïdentificeerd wordt in het QMS) onderdeel uit te maken van het auditteam dat de bedrijfsinspecties goedkeurt. c) Dossiers van opleidingen en trainingen dienen bijgehouden te worden om de bekwaamheid aan te tonen van al het personeel op sleutelposities (managers, auditoren, inspecteurs etc.) dat betrokken is bij het naleven van de GLOBALG.A.P.-eisen. d) Er moeten voor alle interne inspecteurs/auditoren dossiers worden bijgehouden van afgeronde online trainingen en afgelegde examens die door GLOBALG.A.P. zijn aangeboden. e) Indien er meer dan één interne auditor of inspecteur is, moeten zij opleidingen volgen en beoordeeld worden met het oog op een consistente benadering en interpretatie van de standaard (bijv. door gedocumenteerde schaduwaudits/-inspecties). f) Er dient een systematiek te zijn waaruit blijkt dat het personeel op sleutelposities bekend is met en geïnformeerd over ontwikkelingen, aandachtspunten en wetswijzigingen die van belang zijn voor het naleven van de GLOBALG.A.P.-standaard. 1.3 Beheer van documenten a) Alle documentatie die van belang is voor het functioneren van het QMS voor naleving van de GLOBALG.A.P.-standaard dient naar behoren te worden bijgehouden. Deze documentatie moet onder andere het volgende omvatten: (i) het kwaliteitshandboek; (ii) bedrijfsprocedures voor GLOBALG.A.P.; (iii) werkinstructies; (iv) (v) registratieformulieren; relevante externe standaarden, bijv. de actuele normatieve documenten van GLOBALG.A.P. Pag.: 5 van 14

6 b) Het beleid en de procedures dienen voldoende gedetailleerd te worden beschreven om aan te tonen dat er controles zijn uitgevoerd van naleving van de eisen van de GLOBALG.A.P.- standaard. c) Er moeten procedures en beleidsdocumenten beschikbaar zijn voor geregistreerde leden van een producentengroep en het desbetreffende personeel. d) De inhoud van het kwaliteitshandboek dient periodiek te worden beoordeeld en herzien om te zorgen dat dit aan de eisen van de GLOBALG.A.P.-standaard en die van de aanvrager blijft voldoen. Elke relevante aanpassing van de GLOBALG.A.P.-standaard of gepubliceerde richtlijnen die van kracht wordt, moet binnen de door GLOBALG.A.P. aangegeven periode in het kwaliteitshandboek worden opgenomen Eisen aan documentbeheer a) Er dient een schriftelijke procedure te zijn die het beheer van documenten beschrijft. b) Alle documenten dienen te worden beoordeeld en goedgekeurd door geautoriseerde medewerkers alvorens ze uit te geven en te distribueren. c) Alle beheerde documenten dienen te worden voorzien van een versienummer, versie- /beheerdatum en een goede paginering. d) Alle wijzigingen in deze documenten dienen te worden beoordeeld en goedgekeurd door daartoe geautoriseerde medewerkers voordat distributie plaatsvindt. Waar mogelijk dient een toelichting op de reden en de aard van de veranderingen te worden gegeven. e) Een kopie van alle relevante documentatie dient beschikbaar te zijn op elke locatie waar het QMS wordt beheerd. f) Er dient een systeem te zijn om ervoor te zorgen dat documentatie wordt herzien en dat volgend op de uitgave van nieuwe documenten verouderde documenten effectief opgeheven worden Documenten/dossiers a) Er moeten documenten/dossiers zijn die aantonen dat het QMS effectief beheerd en geïmplementeerd wordt en dat aan de eisen van de GLOBALG.A.P.-standaard wordt voldaan. b) Deze documenten/dossiers moeten ten minste 2 jaar bewaard worden. c) Documenten/dossiers dienen authentiek en leesbaar te zijn, onder goede omstandigheden gearchiveerd en bewaard te worden en waar nodig toegankelijk te zijn voor inspectie. d) Documenten/dossiers die online of elektronisch bewaard worden, zijn geldig. Als een handtekening nodig is, dan kan dit een wachtwoord of elektronische handtekening zijn die de unieke referentie en autorisatie van de persoon die ondertekent zeker stelt. Als een schriftelijke handtekening van de verantwoordelijke persoon nodig is, dan moet deze aanwezig zijn. De elektronische documenten/dossiers moet beschikbaar zijn tijdens de inspecties door de CI. Back-ups moeten altijd voor controle beschikbaar zijn. 1.4 Klachtenafhandeling a) De aanvrager dient te beschikken over een systeem om klachten van klanten doeltreffend te behandelen en het desbetreffende gedeelte van het klachtensysteem moet beschikbaar zijn voor de lidproducenten. b) Er dient een gedocumenteerde procedure te zijn waarin staat hoe klachten worden ontvangen, geregistreerd, geïdentificeerd, onderzocht, opgevolgd en beoordeeld. c) De procedure dient op verzoek beschikbaar te zijn voor klanten. d) De procedure heeft betrekking op zowel klachten tegen de aanvrager als tegen individuele producenten of locaties. 1.5 Interne audit van het kwaliteitsmanagementsysteem a) Het QMS voor het GLOBALG.A.P.-programma moet ten minste jaarlijks worden geaudit. b) Interne auditoren moeten voldoen aan de vereisten van Bijlage II.1 c) Interne auditoren moeten onafhankelijk zijn van het gebied dat wordt geaudit. (i) Het is toegestaan dat een en dezelfde persoon het QMS in eerste instantie ontwikkelt en vervolgens de vereiste jaarlijkse QMS-audit uitvoert, maar het is de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijkse management van het QMS niet toegestaan om de interne QMS-audits af te nemen. Pag.: 6 van 14

7 d) Documenten/dossiers van het interne auditplan, de auditbevindingen en de opvolging van corrigerende maatregelen die volgen op een audit dienen te worden bewaard en beschikbaar te zijn. e) De ingevulde QMS-checklist met opmerkingen voor elk QMS-beheerspunt moet op de locatie beschikbaar zijn zodat de auditor dit tijdens de externe audit kan beoordelen. f) Indien de interne audit niet op één dag wordt uitgevoerd, maar doorlopend gedurende een periode van 12 maanden, moet er vooraf een planning worden opgesteld. 1.6 Interne inspecties van producent en production management unit (PMU) a) Er zullen tenminste één keer per jaar inspecties uitgevoerd worden bij elke geregistreerde producent (en de desbetreffende productielocaties) of PMU op alle relevante beheerspunten en vereisten van GLOBALG.A.P. b) Interne inspecteurs moeten voldoen aan de vereisten van Bijlage II.1 c) Interne inspecteurs moeten onafhankelijk zijn van het gebied dat wordt geaudit. Interne inspecteurs mogen niet hun dagelijkse werk inspecteren. d) Nieuwe leden van de groep en nieuwe PMU's moeten altijd intern geïnspecteerd en goedgekeurd worden voorafgaand aan opname in het interne register voor GLOBALG.A.P. e) De originele inspectieverslagen en aantekeningen moeten bewaard worden en beschikbaar zijn voor de CI-inspectie. f) Het inspectieverslag moet de volgende informatie bevatten: (i) identificatie van geregistreerd producent en/of productielocatie(s); (ii) handtekening van de geregistreerde producent of de verantwoordelijke voor de PMU; (iii) datum; (iv) naam van de inspecteur; (v) geregistreerde producten; (vi) evaluatieresultaat voor elk GLOBALG.A.P.-beheerspunt; (vii) het onderdeel Opmerkingen van de checklist moet informatie bevatten voor de 1. Major Must-beheerspunten waaraan voldaan blijkt te zijn, 2. Major en Minor Must-beheerspunten waaraan niet voldaan blijkt te zijn, en 3. Major en Minor Must-beheerspunten die niet van toepassing blijken te zijn, tenzij GLOBALG.A.P. een checklist opstelt waarin wordt vastgelegd voor welke beheerspunten en vereisten een opmerking moet worden opgenomen. Dit is nodig om achteraf inzicht te krijgen hoe de audit is uitgevoerd; (viii) details van alle geïdentificeerde afwijkingen en de tijdsduur voor de corrigerende maatregelen; (ix) inspectieresultaat met berekening van de mate van naleving; (x) duur van de inspectie; (xi) naam van de interne auditor die de checklist heeft goedgekeurd. g) De interne auditor (of het auditteam; zie bijlage III.2) beoordeelt en neemt op basis van de inspectieverslagen die worden overgelegd door de interne inspecteur de beslissing of de producent of locatie voldoet aan de eisen van GLOBALG.A.P. h) Indien er slechts één interne auditor is die ook de interne inspecties uitvoert, moet een andere persoon, bijv. de in het QMS geïdentificeerde vertegenwoordiger van het management, de interne inspecties goedkeuren. i) Indien de interne inspecties plaatsvinden gedurende een periode van 12 maanden, moet daarvoor een vooraf gedefinieerde planning op worden toegepast. 1.7 Afwijkingen, corrigerende maatregelen en sancties a) Er dient een procedure te zijn die aangeeft hoe te handelen bij afwijkingen en corrigerende maatregelen die het gevolg kunnen zijn van interne of externe audits en/of inspecties, klachten van klanten of gebreken in het QMS. b) Er dienen gedocumenteerde procedures te zijn voor de identificatie en beoordeling van tekortkomingen en afwijkingen ten opzichte van het QMS door de groep of respectievelijk door haar leden. c) Corrigerende maatregelen die volgen op afwijkingen dienen te worden geëvalueerd en er dient een periode te worden bepaald waarin de maatregelen uitgevoerd dienen te worden. d) De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van en het oplossen van de corrigerende maatregelen dient te worden beschreven. Pag.: 7 van 14

8 e) Er moet een systeem van sancties en tekortkomingen gebruikt worden bij producenten of PMU's die voldoen aan de in Deel I van het Algemeen Reglement van GLOBALG.A.P. vastgelegde eisen. f) Er moeten procedures geïmplementeerd zijn om de door GLOBALG.A.P. erkende certificerende instelling onmiddellijk op de hoogte te stellen van schorsingen of beëindigingen van geregistreerde producenten of PMU's. g) Van alle sancties dienen documenten/dossiers te worden bewaard, inclusief bewijs van de daaropvolgende corrigerende maatregelen en besluitvormingsprocessen. 1.8 Producttraceerbaarheid en scheiding a) Een product dat voldoet aan de eisen van de GLOBALG.A.P.-standaard en als zodanig op de markt wordt gebracht, dient traceerbaar te zijn en zodanig te worden behandeld dat vermenging met producten die niet aan de GLOBALG.A.P.-standaard voldoen wordt voorkomen. b) Er dient een gedocumenteerde procedure te zijn voor de identificatie van geregistreerde producten en om traceerbaarheid van alle, al dan niet afwijkende, producten naar de desbetreffende productielocatie mogelijk te maken. Er moet een massabalans worden uitgevoerd om naleving binnen de rechtspersoon aan te tonen. c) Er dienen effectieve systemen en procedures aanwezig te zijn om het risico van het verkeerd etiketteren of het vermengen van volgens GLOBALG.A.P. geregistreerde producten met niet volgens GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten uit te sluiten. d) Indien een lid van de groep zich laat registreren voor Parallele Productie, zijn de beheerspunten voor Traceerbaarheid en Scheiding (AF.12) van toepassing voor dat lid. e).voor het certificeren voor de scope Groenten en Fruit: op de productbewerkingslocatie dient te worden gewerkt volgens procedures die het mogelijk maken het geregistreerde product te identificeren en te traceren vanaf ontvangst tot behandeling, opslag en verzending. 1.9 Terughalen van product a) Er dienen gedocumenteerde procedures te zijn om het terughalen van geregistreerde producten effectief te sturen. b) De procedures dienen aan te geven welke soorten gevallen kunnen leiden tot het terughalen van het product, welke personen verantwoordelijk zijn voor het nemen van beslissingen over het mogelijk terughalen van het product, welke procedures er zijn om de klanten en de door GLOBALG.A.P. erkende certificerende instelling op de hoogte te stellen en welke methodes worden gebruikt voor het aanpassen van de voorraad. c) De procedure dient op elk moment toegepast te kunnen worden. d) De procedure dient ten minste één keer per jaar op een passende manier op zijn effectiviteit te worden getest en de testrapporten dienen bewaard te worden Onderaannemers a) Indien diensten worden uitbesteed aan derden, moeten er procedures bestaan om erop toe te zien dat deze werkzaamheden in overeenstemming met de eisen van de GLOBALG.A.P.- standaard worden verricht (zie het beheerspunt Module Alle Agrarische Bedrijven AF 4.1). b) Er dienen documenten/dossiers bijgehouden te worden die aantonen dat de vakbekwaamheid van elke onderaannemer is beoordeeld en dat deze voldoet aan de eisen van de standaard. c) Onderaannemers dienen conform het QMS en de desbetreffende procedures van de groep te werken en dit dient te worden gespecificeerd in SLA's (overeenkomsten inzake het serviceniveau) Registratie van extra producenten of PMU's op het certificaat Er mogen nieuwe producenten en locaties worden toegevoegd aan een bestaand certificaat (mits voldaan wordt aan interne goedkeuringsprocedures). Het is de verantwoordelijkheid van de certificaathouder (groep of multi-site) om de CI onmiddellijk op de hoogte te brengen van iedere locatie die wordt toegevoegd aan of verwijderd wordt van de lijst met geregistreerde producenten. a) Er mag maximaal 10% nieuwe locaties van producenten binnen één jaar aan de goedgekeurde lijst worden toegevoegd door die producentlocaties te registreren bij de door GLOBALG.A.P. erkende certificerende instelling zonder dat nadere verificatie door de certificerende instelling nodig is. Pag.: 8 van 14

9 b) Indien het aantal erkende geregistreerde locaties van producenten met meer dan 10% per jaar toeneemt, kunnen nadere externe steekproefsgewijze inspecties (het minimum is de vierkantswortel van de nieuwe producenten of locaties) van de nieuw toegevoegde producenten of locaties en eventueel een audit van het QMS gedurende dat jaar vereist worden, voordat aanvullende producenten aan de goedgekeurde lijst kunnen worden toegevoegd. c) Ongeacht het percentage waarmee het aantal erkende geregistreerde locaties van producenten per jaar toeneemt, is de regel dat indien door de nieuw erkende geregistreerde bedrijven het areaal of het aantal dieren van eerder erkende geregistreerde producten met meer dan 10% per jaar toeneemt, of indien er een verandering van 10% optreedt van het aantal producenten, nadere externe steekproefsgewijze inspecties (het minimum is de vierkantswortel van de nieuwe producenten of locaties) van de nieuw toegevoegde bedrijven of producenten en eventueel een audit van de kwaliteitsmanagementsystemen gedurende dat jaar vereist is, voordat nieuwe bedrijven of producenten aan de goedgekeurde lijst kunnen worden toegevoegd. Pag.: 9 van 14

10 BIJLAGE II.1 KWALIFICATIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN INTERNE AUDITOREN EN INSPECTEURS 1. Hoofdtaken 1.1 Inspecteurs: a) Mogen inspecties uitvoeren van bedrijven (PMU's binnen een multi-site of van leden van een producentengroep) om te beoordelen of aan de certificeringseisen voldaan wordt. b) Mogen geen taken van auditoren uitvoeren. c) Dienen binnen de gestelde termijn accurate rapporten over die inspecties op te stellen. 1.2 Auditoren: a) Auditen het QMS van de producentengroep of van de multi-site om te beoordelen of aan de certificeringseisen voldaan wordt. b) Verlenen goedkeuring voor de leden van de groep of van de PMU's van een multi-site, op basis van inspectieverslagen van de interne inspecteur. Indien een interne auditor de inspectie verricht, kan hij/zij dat inspectieverslag niet goedkeuren. c) Stellen binnen de gestelde termijn accurate verslagen van de audits op. 2. Vakbekwaamheids-/opleidingseisen 2.1 Formele opleidingseisen Inspecteur: (i) Een diploma volgend op het middelbareschooldiploma in een discipline gerelateerd aan de te certificeren scope (Plantaardige productie en/of Dierlijke productie en/of Aquacultuur) of een diploma van een hogere agrarische opleiding met 2 jaar ervaring in de desbetreffende subscope na afstuderen Auditor: (i) Een diploma volgend op het middelbareschooldiploma in een discipline gerelateerd aan de te certificeren scope (Plantaardige productie en/of Dierlijke productie en/of Aquacultuur) of een diploma van een hogere agrarische opleiding met 2 jaar ervaring in de desbetreffende subscope na afstuderen of 2 jaar ervaring met kwaliteitsmanagementsystemen met 2 jaar ervaring in de desbetreffende subscope na afstuderen. 2.2 Technische vaardigheden en kwalificaties Training voor inspecteur (i) Een praktische eendaagse inspectiecursus waarin de basisprincipes van inspectie worden uiteengezet. (ii) Twee bijwoningsinspecties (eventueel volgens GLOBALG.A.P.) of 2 schaduwaudits door de CI Training voor auditor (i) Praktijkkennis van kwaliteitsmanagementsystemen. (ii) Het afronden van een interne cursus/opleiding tot auditor, gerelateerd aan het QMS (min. 16 uur) Training op het gebied van voedselveiligheid en G.A.P. (i) Training in HACCP-uitgangspunten, hetzij als onderdeel van de formele opleiding van de auditor, hetzij door het met succes afsluiten van een formele cursus op basis van de uitgangspunten van de Codex Alimentarius of training op het gebied van ISO Pag.: 10 van 14

11 (ii) Training op het gebied van voedselhygiëne, hetzij als onderdeel van de formele opleiding van de auditor, hetzij door het met succes afsluiten van een formele cursus. (iii) Voor de scope Plantaardige productie: training op het gebied van gewasbescherming, bemesting en IPM, hetzij als onderdeel van de formele opleiding, hetzij door het met succes afsluiten van een formele cursus. (iv) Voor de scopes Dierlijke productie en Aquacultuur: Basistraining diergeneeskunde en veehouderijschap inclusief diergezondheid- en welzijnsonderwerpen. 2.3 Communicatieve vaardigheden a) Kennis van vakterminologie in de eigen taal. De taalvaardigheid dient ook de gespecialiseerde terminologie te omvatten die lokaal gebruikt wordt. b) Uitzonderingen op deze regel dienen vooraf overlegd te worden met het GLOBALG.A.P.- secretariaat. OPMERKING: De desbetreffende CI dient te beschikken over een volledige en actuele lijst van alle interne inspecteurs en auditoren van de producentengroep. Deze interne inspecteurs dienen tijdens de externe inspecties door de CI s goedgekeurd te worden. Pag.: 11 van 14

12 BIJLAGE II.2 DEFINITIES VAN GLOBALG.A.P.-STATUSSEN VOOR LEDEN VAN PRODUCENTENGROEPEN GLOBALG.A.P. kent 2 typen statussen: 1. Producentenstatussen (gekoppeld aan de juridische entiteit van een lid van een producentengroep) 2. Productstatussen (gekoppeld aan de producten van een lid van een producentengroep) 1. Producentenstatussen De volgende statussen verwijzen naar de leden van een producentengroep. De definities van de statussen voor producenten die individueel gecertificeerd zijn en voor producentengroepen worden uitgelegd in Bijlage III Producentenstatus: Not confirmed (Niet bevestigd) De leden van producentengroepen met de status Not Confirmed zijn de leden waarvan de registratiegegevens zijn vastgelegd in de database en gekoppeld zijn aan een bedrijfsvertegenwoordiger (CI/derde). De registratie-informatie is nog niet bevestigd of herbevestigd door de bedrijfsvertegenwoordiger. De registratievergoeding hoeft nog niet te worden betaald door het lid van de producentengroep met deze status. 1.2 Producentenstatus: Registered (Geregistreerd) Producenten of producentengroepen met de status Registered zijn gekoppeld aan een bedrijfsvertegenwoordiger. De producentenstatus Registered is een voorwaarde voor productaanvaarding en -certificering. De status Registered kan alleen worden ingesteld door een bedrijfsvertegenwoordiger. 1.3 Producentenstatus: CB/PG Accepted (CI/PG geaccepteerd) De producentenstatus Registered voor leden van een producentengroep wordt automatisch veranderd in CB/PG Accepted, zodra de productstatus voor een of meer producten is ingesteld op Accepted. Leden van een producentengroep met de status CB/PG Accepted moeten de registratievergoeding aan de bedrijfsvertegenwoordiger betalen, overeenkomstig de actuele vergoedingentabel die gepubliceerd is op 1.4 Producentenstatus: Annulled (niet-actief) De leden van een producentengroep met de status Annulled zijn nog altijd geregistreerd in de database (ze hebben nog steeds een geldig GGN), maar zijn niet meer gekoppeld aan een certificerende instelling of een producentengroep. Alle registratie-informatie wordt ten minste 5 jaar in de database bewaard en kan te allen tijde opnieuw geactiveerd worden. De leden van een producentengroep met deze status hoeven de registratievergoeding niet te betalen. 2. Productstatussen Productstatussen binnen GLOBALG.A.P.-certificering verwijzen naar de status van het productieproces van het product in kwestie. De producent kan alleen gecertificeerd worden met betrekking tot één of meer productieprocessen van het product of de producten. Hoewel de term productstatus gebruikt wordt, verwijst deze term alleen naar de status van het productieproces van het product waaruit het product geleverd wordt en niet naar de status van het product op zich. 2.1 Productstatus: Not confirmed (Niet bevestigd) Zodra een lid van een producentengroep producten in de database registreert, worden deze producten op de status Not confirmed gesteld. Aanvullende producten kunnen te allen tijde worden ingevoerd als het lid van de producentengroep de status Not confirmed, Registered of CB/PG Accepted heeft. Als een productcertificaat niet verlengd wordt, wordt de productstatus automatisch ingesteld op Not confirmed. Er kunnen geen nieuwe producten worden geregistreerd als de producent de status Annulled heeft. Pag.: 12 van 14

Algemeen Reglement. Deel Ⅱ Regels voor Kwaliteitsmanagementsystemen NEDERLANDSE VERSIE 5.0 (IN GEVAL VAN TWIJFEL GELDT DE ENGELSE VERSIE.

Algemeen Reglement. Deel Ⅱ Regels voor Kwaliteitsmanagementsystemen NEDERLANDSE VERSIE 5.0 (IN GEVAL VAN TWIJFEL GELDT DE ENGELSE VERSIE. Algemeen Reglement Deel Ⅱ Regels voor Kwaliteitsmanagementsystemen NEDERLANDSE VERSIE 5.0 (IN GEVAL VAN TWIJFEL GELDT DE ENGELSE VERSIE.) GELDIG VANAF: 1 JULI 2015 VERPLICHT VANAF: 1 JULI 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance

Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance VERSION 3.0-1_2JULY07 (Voorlopige Nederlandse versie) DEEL V TRAININGS-VOORSCHRIFTEN Geldig vanaf: 2 juli 2007 Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne) Germany

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label

CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label CERTIFICATIE REGLEMENT Stichting Green Gold Label Het Certificatie reglement is door het Bestuur van de Stichting Green Gold Label vastgesteld en goedgekeurd op 1 oktober 2010. Artikel 1. Stichting Green

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GRASP Algemeen Reglement V 1.3 Geldig vanaf: 1 juli 2015 Verplicht vanaf: 1 oktober 2015 Nederlandse versie (Ingeval van twijfel

Nadere informatie

Checklist Integrated Farm Assurance MODULE ALLE AGRARISCHE BEDRIJVEN

Checklist Integrated Farm Assurance MODULE ALLE AGRARISCHE BEDRIJVEN Checklist Integrated Farm Assurance MODULE ALLE AGRARISCHE BEDRIJVEN Nederlandse Versie In geval van twijfel geldt de Engelse versie Final Version 4.0_Mar2011 Geldig vanaf: 1 maart 2011 Tel: +49-221-57993-25;

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance

Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance Algemeen Reglement Integrated Farm Assurance VERSION 3.0-1_2JULY07 (Voorlopige Nederlandse versie) DEEL II - Regels Certificatie- instelling Geldig vanaf: 2 juli 2007 Spichernstr. 55, D-50672 Köln (Cologne)

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) Algemeen Reglement voor GRASP V 1.2 Geldig vanaf: 1 december 2013 Verplicht vanaf: 1 maart 2014 NEDERLANDSE VERSIE (in geval

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Registratie-Verlengingsformulier

Registratie-Verlengingsformulier 1) Huidige gegevens registratie GLOBALG.A.P. scope die van toepassing is (bijv. fruit en groenten, bloemen en siergewassen, etc): Bent u geregistreerd of eerder geregistreerd geweest voor GLOBALG.A.P.

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 EindvVerantwoordelijke Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GRASP Module V 1.3 Geldig vanaf: 01.07.2015 Verpflicht vanaf: 01.10.2015 Nederlandse Versie N Beheerspunt vereisten WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGER(S)

Nadere informatie

Communicatie met filialen

Communicatie met filialen Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Verantwoordelijke Directie/bestuur heeft schriftelijk een persoon aangewezen die verantwoordelijk

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d

Normen voor foodservice hoofdkantoor Versie 1.0, d.d Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Kwaliteitssysteem Sanctie Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden. Algemeen FHK01 Eindverantwoordelijke

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING

BRL 9500 Deel 00 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN. voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING BRL 9500 Deel 00 2011-08-31 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit

Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Toelichting Aanmelding en Vragenlijst pagina 1 Toelichting op het Aanmeldingsformulier en de Vragenlijst Integriteit Inleiding In dit document wordt een toelichting gegeven op de in het Aanmeldingsformulier

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vragen over de leverancier kwaliteitsbeoordelingvragenlijst kunt u contact opnemen met ondergetekende. info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Aan Straatnaam ## 1234 AB Plaatsnaam s-hertogenbosch, 6 oktober 2011 Betreft: leverancier kwaliteitsbeoordeling Geachte relatie, met bijgaande vragenlijst

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Bijlage BC. Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.3. Marine Stewardship Council. Uitgiftedatum: 14 januari 2013

Bijlage BC. Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.3. Marine Stewardship Council. Uitgiftedatum: 14 januari 2013 GECERTIFICEERD DUURZAME VISSERIJ Marine Stewardship Council Bijlage BC Uittreksel van de MSC certificeringseisen, versie 1.3. Uitgiftedatum: 14 januari 2013 Dit document is een uittreksel van de certificeringseisen

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP)

GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GLOBALG.A.P. Risico-inventarisatie ten aanzien van sociale praktijken (GRASP) GRASP-checklist V 1.1 Geldig vanaf: 01.01.2011 Verplicht vanaf: 01.07.2011 NEDERLANDSE VERSIE (in geval van twijfel geldt de

Nadere informatie

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31

Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 Energielabels Inhoudelijke gevolgen van de overgang naar de nieuwe BRL 9500, d.d. 2011-08-31 KBI heeft per 31 augustus 2011 nieuwe versies vastgesteld van BRL 9500-00, 01 en 03. De overgang van BRL 9500,

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen Inhoud Cursus Opbouw organisatie CAMO Bevoegdheden organisatie CAMO Opbouw CAME ARC Inspecties Onderhoudsprogramma s Ondersteuning Website CTZ voor de CAMO. Wanneer van

Nadere informatie

INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN

INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN VRO Services b.v. Stationsweg 78-f T +31 180619933 2991 CM Barendrecht F +31 180618721 Postbus 2037 E info@vro.nl 2990 DA Barendrecht I www.vro.nl INSPECTIENORM CHAMPIGNONHANDELAREN Auditor : Naam auditor

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema).

Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom Toelichting wordt

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG ACCREDITATIE RvA-F001-a-NL ONDERGETEKENDE : Dhr./Mevr. NAAM ORGANISATIE : ADRES : PLAATS : hierna te noemen de Instelling, waarvoor details zijn gegeven in deel 1 van dit

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register A. Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN. snf.div Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3

REGLEMENT KLACHTEN. snf.div Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3 REGLEMENT KLACHTEN Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2015 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3 snf.div.36-1 REGLEMENT KLACHTEN De Stichting Normering Flexwonen beheert een register van

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

Algemeen Reglement. Deel І Algemene Eisen NEDERLANDSE VERSIE 5.0 EDITIE 5.0-2_JULY2016 (IN GEVAL VAN TWIJFEL GELDT DE ENGELSE VERSIE.

Algemeen Reglement. Deel І Algemene Eisen NEDERLANDSE VERSIE 5.0 EDITIE 5.0-2_JULY2016 (IN GEVAL VAN TWIJFEL GELDT DE ENGELSE VERSIE. Algemeen Reglement Deel І Algemene Eisen NEDERLANDSE VERSIE 5.0 EDITIE 5.0-2_JULY2016 (IN GEVAL VAN TWIJFEL GELDT DE ENGELSE VERSIE.) VERPLICHT VANAF: 1 JULI 2016 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. NORMATIEVE

Nadere informatie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register. A. Normenset. Administratie Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten -> SNF-inhuur-register A. Normenset Administratie Norm Kwalificatie Opmerkingen A.1 Uit de administratie van de onderneming blijkt een bewonerslijst met de namen

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

ATA-wegwijzer in vijf stappen

ATA-wegwijzer in vijf stappen ATA-wegwijzer in vijf stappen De erkende kwaliteitsverklaring ATA door Kiwa biedt leveranciers in de drinkwatersector de mogelijkheid om kenbaar te maken dat hun producten voldoen aan criteria die in verband

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. 8 maart 2017 snf.div.14156712-1 Reikwijdte en werkwijze inspectie Inleiding Doel van het

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. RISICO-INVENTARISATIE TEN AANZIEN VAN SOCIALE PRAKTIJKEN (GRASP)

GLOBALG.A.P. RISICO-INVENTARISATIE TEN AANZIEN VAN SOCIALE PRAKTIJKEN (GRASP) GLOBALG.A.P. RISICO-INVENTARISATIE TEN AANZIEN VAN SOCIALE PRAKTIJKEN (GRASP) GRASP-Checklist Versie 1.3 Checklist Producentengroep (Optie 2) Geldig vanaf: 1 juli 2015 Verplicht vanaf: 1 oktober 2015 DEZE

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016

Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Vragen en antwoorden toezichtondersteunende private kwaliteitssystemen Versiedatum: 13 september 2016 Korte inleiding In 2014 heeft de Taskforce Voedselvertrouwen een set criteria opgesteld waaraan private

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Energieprestatieadvisering Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Productcertificatie BRL 9500 Document code: RvA-SAP-C017-NL Versie 1, 15 november 2012 Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP)

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT

DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT LEIDRAAD VOOR HET BEDRIJF Algemeen MPS-ECAS is een certificatie-instelling die gespecialiseerd is in het verrichten

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD)

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) BEKNOPT RICHTSNOER Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) In dit document wordt in eenvoudige bewoordingen toegelicht welke

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER

PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER PROCEDURE REGISTRATIE PROCEDURE REGISTRATIE WERKWIJZE SNF-INHUUR-REGISTER Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 1.0 1 oktober 2014 snf.div.28-1 Reikwijdte en werkwijze inspectie Inleiding Doel

Nadere informatie

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen.

Dit document is gebaseerd op het business plan van het Agentschap en de waarden opgenomen in de gidsen. TECHNISCHE SPECIFICATIE VOOR HET BEPALEN VAN HET AANTAL MANDAGEN EN VAN DE FREQUENTIE BIJ AUDITS IN HET KADER VAN DE VALIDATIES VAN AUTOCONTROLESYSTEMEN Versie 14-12-07 I. INLEIDING De bedoeling van dit

Nadere informatie

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland)

Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Certificering: Workshop hoe werkt dat? Regionale Bodemdagen Ketenhandhaving 2010 door SIKB en CI (Kiwa-Intron-Eerland) Inleiding Beleid overheid Wet: Bodemkwaliteit Toezicht CI's en bevoegd gezag Normen

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 00 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06

BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 BRL 9500 Deel 02 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het KOMO -procescertificaat voor het afgeven

Nadere informatie

BRL 9500 Deel

BRL 9500 Deel BRL 9500 Deel 01 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. RISICO-INVENTARISATIE TEN AANZIEN VAN SOCIALE PRAKTIJKEN (GRASP)

GLOBALG.A.P. RISICO-INVENTARISATIE TEN AANZIEN VAN SOCIALE PRAKTIJKEN (GRASP) GLOBALG.A.P. RISICO-INVENTARISATIE TEN AANZIEN VAN SOCIALE PRAKTIJKEN (GRASP) GRASP-Checklist Versie 1.3 Checklist Individuele Producent (Optie 1) Geldig vanaf: 1 juli 2015 Verplicht vanaf: 1 oktober 2015

Nadere informatie

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM

BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 BEDRIJFSNAAM DATUM BEDRIJFSSCAN EN 1090 & EN-ISO 3834 DATUM BEDRIJFSNAAM DOCUMENT OPGESTELD DOOR: ELEKTROLAS LASTECHNIEK B.V. GOMPENSTRAAT 9 5145 RM WAALWIJK +31 (0)416336777 CONTACTPERSONEN: JOOST VAN DEN HOOVEN RUUD SCHIPPER

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost

BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost BRL Keurcompost Uitgifte: 1 januari 2013 Bijlage: 040 Certificatie Voorbeeld Checklist Toepassingsgebied GFT compost Groencompost Naam bedrijf:... Datum audit:... Auditor(en):... Dit is een toelatingsaudit/opvolgingsaudit

Nadere informatie

KEURMERK ONDERNEMINGSDOSSIER REGLEMENT

KEURMERK ONDERNEMINGSDOSSIER REGLEMENT KEURMERK ONDERNEMINGSDOSSIER REGLEMENT Versie 1.0 juni 2013 Ministerie van Economische Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Artikel - Definities... 3 2. Inleiding en achtergrond... 4 2.1 Artikel - Het Ondernemingsdossier

Nadere informatie

Registerreglement Register (Highrisk) Security Officer Instructor (RHSOI )

Registerreglement Register (Highrisk) Security Officer Instructor (RHSOI ) Registerreglement Register (Highrisk) Security Officer Instructor (RHSOI ) Code : RR-RHSOI Datum : 02.05.2012 Eigenaar : Voorzitter TC RHSOI 1. INLEIDING De in dit register opgenomen functionarissen mogen

Nadere informatie

PROCEDURES. Onderhoudsrapport uitwerken (hoeft niet ter plekke op locatie, zie 2.5) Etiket plakken Hologram plakken

PROCEDURES. Onderhoudsrapport uitwerken (hoeft niet ter plekke op locatie, zie 2.5) Etiket plakken Hologram plakken PROCEDURES Registratie bij onderhoud (koppeling met paragraaf 2.3 REOB:2008) Voor aanvang onderhoud documenten aanwezig: o Onderhoudsdocumentatie van specifieke blusmiddel (art. 2.2) o checklist / onderhoudsrapport

Nadere informatie