Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier. Keurmerk Veilig Ondernemen. Bedrijventerreinen"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Kiwa NCP. Aanvraagformulier Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen versie 2015

2 Handleiding Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een audit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het is bruikbaar voor KVO-B (Bedrijventerreinen). De aanvrager wordt geacht in het bezit te zijn van de richtlijn Keurmerk Veilig Ondernemen versie 2.1 en hiervan kennis te hebben genomen, zie ook op de website van het CCV (www.hetccv.nl ) onder regelingen. Het aanvraagformulier bestaat uit een drietal onderdelen: 1. Algemene gegevens Waarin de algemene gegevens zijn opgenomen, zoals: naam/ adres/telefoonnummer en website van Gemeente of ondernemersvereniging welke het centrale aanspreekpunt is van deze samenwerking. Tevens worden deze gegevens op het certificaat vermeld. 2. Verklaring Waarin de aanvrager aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van de het Keurmerk en het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld. De aanvrager wordt verzocht om slechts een volledig ingevuld aanmeldingsformulier te richten aan het Kiwa NCP. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met: Marion Brakeboer telefoonnummer: Adresgegevens: Kiwa Nederland B.V. t.a.v. Marion Brakeboer Groningenweg 10 PO Box 256, 2800 AG Gouda Tel Fax e mail: Internet: 3. Certificatieovereenkomst Waarin de uitgangspunten, tijdspad, de kosten, de bepalingen en het Kiwa-reglement in worden genoemd die als grondslag dienen voor de beoordeling van uw Publiek Private Samenwerking. Pagina 2 van 6

3 1. Algemene gegevens Bedrijfsgegevens Aankruisen (volledig en leesbaar) wat van toepassing is: 0 KVO Basis Samenwerken ( 0 meting) voor bedrijventerrein(en); 1 KVO Continu Samenwerken ( 1 meting ) voor bedrijventerrein(en); 2 KVO Continu Samenwerken ( 2 meting ) voor bedrijventerrein(en); 3 KVO Continu Samenwerken ( 3 meting ) voor bedrijventerrein(en); 4 KVO Continu Samenwerken ( 4 meting of meer) voor bedrijventerrein(en); 5 KVO nieuwbouw voor bedrijventerrein(en); 6 KVO combi audit meerdere terreinen (2-3 terreinen) voor bedrijventerreinen; 7 KVO combi audit meerdere terreinen (>3 terreinen) voor bedrijventerreinen; Bedrijventerreinen vermeld op 1 certificaat; 8 Bedrijventerreinen vermeld op.. separate certificaten; 9 Setje extra certificaten (10 stuks) * Bij de aanvraag m.b.t. meerdere gebieden moet een overzichtskaartje (gearceerd) worden aangeleverd om welke terreinen/gebieden het gaat. Volledig, leesbaar en verplicht* invullen door de voorzitter van de werkgroep: *Naam bedrijventerrein(en) : KVO Certificaat nr (s) : *Bedrijfsnaam of Gemeente : *Naam contactpersoon (voorzitter) : *Postadres : *Postcode en plaats : Telefoon (algemeen) : *Telefoon (mobiel) : Internetsite : * *Bezoekadres : *Postcode en Plaats : Pagina 3 van 6

4 Facturatie gegevens Volledig, leesbaar en verplicht* invullen: *Bedrijf/Gemeente : *T.a.v dhr/mevr : *Telefoon : * *Postadres : *Vestigingsadres : *Postcode en plaats : 2. Verklaring Ondergetekende verklaart: hij/zij gedurende de looptijd van de certificering de medewerking zal verlenen die nodig is voor de beoordeling of aan de criteria van de certificering wordt voldaan; hij/zij de certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen en de daarbij behorende bijlagen kent en zal naleven; hij/zij de kosten die met deze aanvraag (zie certificatieovereenkomst) zijn gemoeid via factuur zal voldoen; hij/zij het aanmeldformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en er mee bekend is dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot beëindiging van de certificeringovereenkomst. Alle schade die als gevolg hiervan wordt geleden zal op degene die opzettelijk de onjuiste gegevens heeft verstrekt worden verhaald. Namens de werkgroep (PPS), Naam : Functie : Plaats en datum : Handtekening voorzitter : Pagina 4 van 6

5 Certificatie-overeenkomst Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden/bedrijventerrein Partij ter ener zijde Kiwa Nederland BV, gevestigd te Rijswijk en Partij ter andere zijde Publiek Private Samenwerking Partijen komen het volgende overeen: 1. Het beheerssysteem van Keurmerk Veilig Ondernemen, zal getoetst worden in overeenstemming met certificatieschema KVO versie 2.1 en De behandeling van de aanvraag en de certificatieprocedure zijn conform hetgeen beschreven in de Algemene Voorwaarden voor het Uitvoeren van Opdrachten: 2014 en het Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: De Reglementen zijn beschikbaar via 4. In de kosten voor de continuering van het certificaat zijn tevens de kosten opgenomen voor het beheer van het certificatieschema(s), het verzorgen van publicaties betreffende de certificatieschema(s), het beheer van het internetportaal, het bemensen en faciliteren van de technische werkgroep en College van Deskundigen. 5. De kosten voor de KVO audit zijn gebaseerd op basis van door Kiwa bekende standaard advies rapportage. 6. Bij annulering van een afspraak minder dan 10 werkdagen voor de geplande datum, kan Kiwa per geannuleerde dag volgens het Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie een bedrag van het dan geldende dagtarief in rekening brengen. Dit bedrag zal niet hoger zijn dat het gefactureerde bedrag voor de certificatie-overeenkomst. 7. Voor het afhandelen van een veelvoud van (kritische) tekortkomingen (verificatie van corrigerende maatregelen) of andere extra werkzaamheden zoals onafhankelijk onderzoek in het kader van een klacht kan er op regiebasis meerwerk gefactureerd worden tegen het dan geldende uurtarief. 8. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De bedragen (tarieven hierna vermeld) in deze overeenkomst zijn gebaseerd op het Kiwa prijspeil van 2015 en worden jaarlijks aangepast aan de prijsontwikkeling. De externe afdracht (licentiekosten) worden door de licentiegever vastgesteld en via Kiwa doorberekend. 9. Door ondertekening van deze certificatie-overeenkomst verklaart u de Algemene Voorwaarden en de Reglementen te hebben gelezen en dat u instemt met de inhoud. 10. Aanvraagformulieren worden tenminste 4 weken voor de audit Kiwa aangeboden. Het volgende kostenoverzicht zal worden gefactureerd aan de individuele aanvrager geborgd op aanvraagformulier direct na de uitgevoerde KVO audit. 11. De KVO audit bestaat uit een: - documentatiebeoordeling (off site) en een - audit en rondgang op locatie (on site). Pagina 5 van 6

6 Tarieven overzicht: 0/ KVO Basis Samenwerken voor 1 bedrijventerrein 1450,=; 1/ KVO Continu Samenwerken ( 1 meting ) voor 1 bedrijventerrein 1350,=; 2/ KVO Continu Samenwerken ( 2 meting ) voor 1 bedrijventerrein 1280,=; 3/ KVO Continu Samenwerken ( 3 meting ) voor 1 bedrijventerrein 1280,=; 4/ KVO Continu Samenwerken ( 4 meting of meer ) voor 1 bedrijventerrein 1280,=; 5/ KVO Nieuwbouw 1450,=; 6/KVO certificering voor 2 bedrijventerreinen* (op 1 certificaat/1 PvA) ; 1650,=; 6/KVO certificering voor 3 bedrijventerreinen* (op 1 certificaat/ 1 PvA) ; 1850,=; 7/KVO certificering voor 4 bedrijventerreinen of meer (In overleg vastgesteld met Kiwa):.** 8/ separate certificaten (stuk prijs incl. afdracht CCV): 150,=; 9/ setje extra certificaten (10 stuks) 150,=; * Bedrijventerreinen homogeen en aangrenzend. ** Prijs vastgesteld en ondertekend in overleg met Kiwa. Facturering De kosten van de KVO audit worden direct na de audit in rekening gebracht. Vergoeding na certificaatverlening is bedoeld voor het recht en gebruik van het certificaat en de instandhouding daarvan; Betalingstermijn is 30 dagen. Kiwa partner for progress. Kiwa streeft naar het leveren van toegevoegde waarde. Tijdens het uitvoeren van de audits staat uw Publiek Private Samenwerking dan ook centraal. Vanuit deze basis en de te beoordelen KVO richtlijn wordt gezocht naar elementen die bijdragen aan een verbetering van de werking van het systeem binnen uw samenwerking. Duur en geldigheid Deze overeenkomst gaat in op de dag dat Kiwa de getekende overeenkomst/aanvraag heeft ontvangen. Met inachtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde Kiwa-Reglementen zal deze overeenkomst, zonder schriftelijke opzegging, na 2 jaar (KVO 2.1) of 3 jaar (KVO 3.1) worden verlengd. Door ondertekening verplicht u zich om te voldoen aan de in of krachtens deze overeenkomst vastgelegde bepalingen ten aanzien van certificatie en ondergetekende verklaart juridisch bevoegd te zijn om namens alle in deze overeenkomst genoemde (neven)vestigingen en/of bedrijven deze overeenkomst aan te gaan. Pagina 6 van 6

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers

Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Het kantoor Nautilusstraat 3 K 7821 AG Emmen T 0591 20 04 14 M 06 37 40 88 84 F 0591 64 62 96 E info@mariskaharbers.nl Algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Mariska Harbers Artikel 1 Definities In

Nadere informatie

Paraaf opdrachtgever Paraaf Proserve B.V. - 1 -

Paraaf opdrachtgever Paraaf Proserve B.V. - 1 - - 1 - Paraaf Proserve B.V. Ondergetekenden: Leveringsovereenkomst tussen Communicatie Infrastructuur Advies Groep B.V. en Test 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Communicatie Infrastructuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur

Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Algemene voorwaarden VTH Advocatuur Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. VTH Advocatuur: de maatschap VTH Advocatuur, ook wel aangeduid met het kantoor, met inbegrip van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie Partijen, Bedrijfsnaam Rechtsgeldig vertegenwoordiger Adres Postcode Woonplaats hierna te noemen Afnemer en vof mobiel-bellen.com, Tormentil 15, 8445RP Heerenveen, Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

AtoAvertaling vertaalbureau

AtoAvertaling vertaalbureau Algemene voorwaarden AtoAvertaling voor het uitvoeren van vertaalopdrachten Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden van AtoAvertaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer

Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Graafseweg 274 6532ZV Nijmegen T: (024) 3738863 info@polarisbewindvoering.nl www.polarisbewindvoering.nl Algemene voorwaarden Polaris bewindvoering en financieel beheer Artikel 1. Begripsbepaling 1.1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 FEB. 2015. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) FNV Zelfstandigen pia. Postbus 4050 4900 CB OOSTERHOUT Datum Betreft

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014

Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 Nationaal Hoger Onderwijs Congres 2014 25, 26 en 27 november 2014 Samenwerkingsvoorstel Uw contactpersoon: Guusje Verhoeven Salesmanager onderwijs Tel: 040 2972729 Mob: 06 51618303 E mail: g.verhoeven@sbo.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer)

MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) MODELOVEREENKOMST ten behoeve van opwekking zonne- energie op [naam school] (# contractnummer) De ondergetekenden: A. Het bestuur van [naam school] hierna te noemen de school, vertegenwoordigd door [naam];

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van BaBeMe

Algemene Voorwaarden van BaBeMe Algemene Voorwaarden van BaBeMe Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BaBeMe: De opdrachtnemer gevestigd te Oisterwijk. Kamer van Koophandel nummer: 60383534. BTW NL047146527B01.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Algemene Voorwaarden Levering Elektriciteit aan Zakelijke Grootverbruikers Artikel 1. Definities Aansluiting : Eén of meer verbindingen tussen een elektriciteitsnet en een onroerende zaak als bedoeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs Algemene Voorwaarden MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs 1. Partijen 1. Opdrachtnemer is mr. drs. M.Vissers, handelend onder de naam MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs. MDMV Advocaten en Bedrijfsadviseurs

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Da Costalaan 87 2281 SE Rijswijk T. 06 36 33 23 77 info@kraamzorgpuckenco.n l www.kraamzorgpuckenco.nl NL 43 KNAB 0721 8952 47 KVK 62409832 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: DEFINITIES Basiskwaliteitseisen

Nadere informatie