In 2006 heeft een concernfusie plaatsgevonden tussen Binck N.V. en BinckBank N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In 2006 heeft een concernfusie plaatsgevonden tussen Binck N.V. en BinckBank N.V."

Transcriptie

1

2 De (financiële) rapportage over het jaar 2005 heeíi betrekking op de business units Retaii, Wholesale en Trading. Vanaf i januari 2006 is de business unit Wholesale en de dienstverlening aan professionele klanten die plaatsvond in de business unit Retail door iddel van een herschikking van de activiteiten ondergebracht bij de business unit Professional Services.Als gevolg hiervan wijken de vergelijkende cijfers over 2005 in dit jaarverslag op business unit niveau af van de cijfers in het jaarverslag over n 2006 heeft een concernfusie plaatsgevonden tussen Binck N.V. en BinckBank N.V. Daarbij is de naa van Binck N.V. gewijzigd in BinckBank N.V. n dit jaarverslag wordt regelatig gesproken over BinckBank. Hieree wordt bedoeld Binckûank N.V.

3 Profiel, issie en bedrijfsstrategie Bincküank _ Resultaten in het kort Kerncijfers Bericht van de bestuursvoorzitter Aandeelhoudersinforatie Belangrijke gebeurtenissen in 2006 Bestuursverslag Raad van bestuur en raad van coissarissen BinckBank... Verslag van de raad van coissarissen Corporate Governance Risicobeheer n control stateent Personeel & organisatie Jaarrekening 2006 BinckBank N.V. Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde wins Geconsolideerd kasstroooverzicht Geconsolideerd overzi Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst en verliesrekening Financieel risicobeheer Vennootschappelijke jaarrekening Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst en verliesrekening... Vennootschappelijk overzicht van utaties in het eigen verogen Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening... Toelichting op de vennootschappelijke balans verige gegevens Accountantsverklaring... i16 Statutaire bepalingen inzake prioriteitsaandelen (art. i5 en 21 van de statuten)... i18 Statutaire bepalingen inzake winstbesteing (art. 32 van de statuten)... i18 Voorstel voor verwerking van het resultaat... iig

4 Profiel, issie en bedrijfsstrategie BinckBank N id N M V.. >. 7 Profiel BinckBank is een online bank voor beleggers. Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijkefinonciële arkten ter wereld, accurate adinistratieve verwerking van effectenen geldtranracties en zeer uitgebreide arktinforatie. BinckBank is een beursgenoteerde onafhankelijke online bank. BinckBank heeft Vestigingen in Nederland, België en binnenkort ook in Frankrijk en heeff ca. 250 edewerkers in dienst (ultio 2006). De bedrigsactiviteiten van BinrkBank vinden plaats binnen drie business units te weten Retail, Professional Services en Trading. Retail Retail biedt dienstverlening aan zelfstandige particuliere beleggers et een uitgebreide beleggingssite die onder andere realtie streaing koersen en nieuws, diepte van het orderboek, research, adviezen en analyses biedt. BinckBank is voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot beste internetbroker in Het Nederlands Brokeronderzoek Professional Services Professional Services biedt dienstverlening aan professionele klanten zijnde verogensbeheerders en banken. BinckBank biedt een online product dat zowel de verwerking van effecten en geldtransacties als het volledige'effectengerelateerde adinistratieproces uit handen van deze klanten neet. Professionele klanten van deze business unit kunnen kiezen voor een dienstverleningsovereenkost et BinckBank of voor afnae van de software waarbij de klant zelf zorgdraagt voor de uitvoering van haar dienstverlening. Trading De business unit Trading handelt uitsluitend voor eigen rekening en risico. Door zich bij de handel te laten ondersteunen door geautoatiseerde systeen en kwantitatieve analyse software, streeft Trading naar een voorsprong op de geiddelde arktparticipant.voor de handel wordt een intern vastgesteld liietenstelsel gehanteerd waarbij een axiaal kapitaalsbeslag van 20% van het eigen verogen van BinckBank wordt gehanteerd. Visie Het internet biedt de ogelijkheid voor nieuwe spelers o activiteiten op te starten et relatief lage investeringen en daardoor de concurrentie aan te gaan et bestaande arktpartijen. Consuenten kunnen producten en diensten van nieuwe en bestaande partijen akkelijk vinden en vergelijken via het internet. De ogelijkheid o producten en diensten via vergelijkingssites te selecteren en hierover te couniceren op nieuwsgroepen draagt in toeneende ate bij aan de rationele keuzes van consuenten op basis van prijs, kwaliteit of een cobinatie daarvan, in plaats van keuzes op basis van een erknaa. Wij kunnen aldus concluderen dat een succesvolle productverkoop van een onderneing niet langer alleen wordt bepaald door arketingcapagnes, aar in toeneende ate door de consuent op basis van het gebruik van internet. Hierdoor zal klanttevredenheid een steeds grotere bijdrage gaan leveren aan de toekostige groei van onderneingen. Missie BinckBank streeft naar een zo hoog ogelijke klanttevredenheid en wil zodoende een zo hoog ogelijke aandeelhouderswaarde creëren. nderneingsstrategie BinckBank biedt particuliere en professionele beleggers snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële arkten ter wereld, accurate adinistratieve verwerking van geld en effectentransacties en zeer uitgebreide arktinforatie. Wij willen onze klanten verbazen et een hoogwaardig kwalitatief product, tegen lage tarieven gecobineerd et een buitengewone klantgerichtheid. Daaree willen wij bereiken dat onze klanten abassadeurs worden voor onze dienstverlening. Door ons te richten op groei van ons klantenbestand en te streven naar een zo hoog ogelijke klanttevredenheid, creëren wij aandeelhouderswaarde voor beleggers in BinckBank.

5 nze ondernerningsstrategie voorziet in een internationale expansie van alle BinckBank activiteiten en gaat uit van een verbreding van dienstverlening naar banken et de insourcing van de uitvoering van effectenorders, effectenadinistratie en effectengerelateerd betalingsverkeer (Business Processing utsourcing).

6 Resultaten in het kort \D o o N M LA De totale netto winst in 2006 bedroeg 249 iljoen ten opzichte van 13,~ iljoen in 2005, een stijging van 78%. Het resultaat bevat een eenalige fiscale bate van 2.9 iljoen uit hoofde van een in België aanwezig copensabel verlies ter hoogte van ca. 21 iljoen (ultio 2006), een eenalige bate van 0,~ iijoen uit hoofde van vrijvai voorziening verlieslatende contracten alsede een vrijval van 0,2 iljoen wegens een in het verleden te hoge belastingreservering. De cijfers over 2005 bevatten eenalige netto baten van ca. 1.3 iljoen zodat de voor eenalige posten gecorrigeerde groei van het resultaat 68% bedroeg. De business unit Retail aakt et een resultaat voor belasting van 25.4 iijoen het grootste deel uit van het totale bedrijfsresultaat voor belasting (87%). Het resultaat voor belasting van de business unit Professional Services steeg explosief naar 2,s iljoen en aakt daaree 10% uit van het totale bedrijfsresultaat voor belasting. Het resultaat van Trading liep in 2006 terug naar 0.8 iijoen hetgeen te wijten is aan het feit dat een aantal in het verleden zeer winstgevende handelsstrategieën door gewijzigde arktostandigheden niet langer bijdragen aan het resultaat en de verkoop van de winstgevende activiteiten van Hills ndependent Traders Ltd. Resultaat voor belasting Trading Professional Services 3% 10% Reta 87% De totale baten stegen naar 5 5 ~ iljoen ten opzichte van 44,i iljoen in 2005 (+26%). De totale lasten stegen nauwelijks naar 26,8 iljoen ten opzichte van 26.3 iljoen in 2005 (+2%). Het feit dat de lasten slechts beperkt stijgen houdt verband et de nadrukkelijke focus op kostenbeheersing en de hoge autoatiseringsgraad. Dit had in 2006 een verbeterde costlincoe ratio van 48% tot gevolg (2005: 60%) n 'o.ooo t o Baten o tarten a Netto, / al > ( 1.000;) Baten Lasten Resultaat voor belastingen Belastingen l ~ 55'682 1 (26.322) 1 (35.051) (26.752) (39.186) (44.072) Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Belang derden Nettoresultaat j i (9.371) (8.867) (906) (566) Aantal personeelsleden ultio ~ Bij het resultatenoverzicht over 2002 tl 2006 oet rekening gehouden worden et het feit dat cijfers over 2002 FRS vwhiiften. en 2003 niet zijn opgesteld overeenkortig

7 (3.263) (1.153) ~~ Ke r n c ij f e r s 2 o o 6 Verdeling van resultaten naai business unit x Totaal Rente pbrengsten uit overige beleggingen Provisies Resultaat uit financiële tranractier,i verige baten 4 Totaal baten Personeelskosten Andere beheerrkorten Afschrijvingen Waardeverindering overige beleggingen Totaal lasten o ! ! (5.794) (3.949) ~ (3.131), (6.135) (9.532; (7.057) (4.698) ~ (1.267) (1.379) (2,162) (1.086) (846) 1 (489) (483) 1 (327) (246) 0 ( (69) 0, i i! ! (6.202) (4.062) ~, (1.044) (1.083) (60) (61)' 2006 ol L1.394) ( ) (9.210 (1.962) (1.636 (69) ( ) (31.528, Bedrijfsresultaat voor belasting Belartingen ! ) Resultaat uit voortgezette bedrijfsartiviteiten L ) De in 2005 ontvangen uitkering van de Vereniging voor de Effectenhandel ten bedrage van is verdeeld over de drie buiineir units in de verhouding 50% (Retaii),?o% (Proferrional Services), 40% (Trading) 2) Deoverige baten hebben betrekking opdoor de in 2006 aangekochtedochter Syntel Beheer 8Ygerealiieerdealet vanafig oktober zaob 31 n "a05 i5 een correctie op voorgaande jaren geaakt voor een in voorgaande jaren te hoog opgenoen beiartingverplichting. n zoob i5 een uitgestelde belastingvordering opgeboekt uit hoofde van copensabele verliezen in 8inrk Belgie NV ten bedrage van E 2.9 iljoen

8

9 Bericht van de bestuursvoorzitter W N M ", L aj > Geachte aandeelhouder, Naens het bestuurvan BinckBankdoe ik u verslag over het boekjaar 2006, dat in vele opzichten een interessant jaar was voor onze organisatie. De aangescherpte strategie waartoe wij aan het begin van 2006 besloten, heeft geleid tot veel en positieve ontwikkelingen. Deze aanscherping is voortgekoen uit onze overtuiging dat wij goede en gewaardeerde dienstverlening bieden; dagelijks kiezen vele beleggers iers voor BinckBank. Dat gegeven heeft ons, eer nog dan voorheen, doen besluiten o onze online beleggingsdiensten verder te verbreden en internationaal uit te rollen. De aangescherpte strategie ging gepaard et een nieuw organisatie en besturingsodel, waarover verderop in dit jaarverslag eer. n 2006 is gestart et de eerste internationale bancaire vestiging in België en de verbreding van onze dienstverlening et het aanbieden van BP dienstverlening. Deze ontwikkelingen lopen voorspoedig; BinckBank in België groeit explosief en de eerste BPD intentieverklaring is ondertekend et Friesland Bank.ok kondigden wij aan dat wij in de tweede helft van 2007 actief de Franse arkt zullen betreden. Wij verwachten dat de internationale activiteiten de koende jaren een krachtige ondersteuning zullen bieden aan de groei van onze organisatie. Vanaf het saengaan tussen Effectenbank Binck en AT in 2004 heeft de organisatie een etaorfose ondergaan. niddels zijn alle buitenlandse handelsactiviteiten van het vooralige AT afgestoten. n 2006 werd de laatste activiteit in Londen verkocht. Door de explosieve groei van de Retail en Professional Services activiteiten en de reorganisatie van de Trading activiteiten in voorgaande jaren, aakt Trading vandaag de dag nog slechts een beperkt onderdeel uit van onze totale onderneing; de strategische focus ligt nadrukkelijk op onze online beleggingsdiensten voor particuliere en professionele beleggers. n vervolg op het terugbrengen van de Trading activiteiten onderzoeken wij in 2007 een ogelijk verzelfstandiging van deze business unit. Wij streven naar een zo efficiënt ogelijke organisatie. Enerzijds vanuit kostenoogpunt, ander zijds o ervoor te zorgen dat onze organisatie zo goed ogelijk is uitgerust o de groei in de koende jaren in goede banen te leiden. die reden besloten wij halverwege het jaar tot een concernfusie tussen Binck N.V. en BinckBank N.V., waarbij de naa tevens werd gewijzigd in BinckBank N.V. Deze fusie heeft een sterkere kapitaalsbasis voor de bancaire activiteiten tot gevolg. Tot ons grote genoegen hebben al deze ontwikke lingen bijgedragen aan de explosieve groei van het resultaat over Dit resultaat heeft ons ervan overtuigd dat onze bedrijfsstrategie haar vruchten afwerpt.voor de koende jaren voorzien wij dan ook gezonde groei van onze belangrijkste activiteiten in Nederland, België en de op te starten activiteiten in Frankrijk. Helaas werd BinckBank onlangs geconfronteerd et een ogelijke voorwetenschap kwestie waarbij iniddels excoissaris de heer Langereis is betrokken. Wij ondervonden dat het vastleggen van stringente regleenten otrent de behandeling van koersgevoelige inforatie, individuele overtreding niet kan ondervangen. Wij betreuren het dat door dit incident de integere reputatie van BinckBank dreigde in het geding te koen.terugkijkend op deze gebeurtenis kunnen wij vaststellen dat het bestuur snel heeft gehandeld door de vroegtijdige verspreiding van koersgevoelige inforatie direct na constatering zelf aan te elden bij de AFM. Wij benadrukken dat het onderzoek zich niet richt op BinckBank. De heer Langereis heeft persoonlijk de volledige verantwoording genoen voor dit incident. Het jaar 2007 zal naar verwachting opnieuw in het teken staan van groei. Wij hebben goedeverwach tingen van de ontwikkelingen op onze thuisarkt en in het buitenland. n 2007 kot er veel nieuwe regelgeving uit hoofde van o.a. MiFD en Basel 2 op ons af, hetgeen aanzienlijke inspanningen zal vergen. Wij zien echter de voordelen en kansen die de nieuwe wetgeving brengt.

10 Het goede resultaat over 2006 hebben wij in de eerste plaats te danken aan het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen en daarnaast aan onze edewerkers die et grote inzet en energie zorgen voor de hoge tevredenheid van onze klanten en dus voor het succes van onze onderneing. Het bestuur is ze daar zeer erkentelijk voor.tot slot danken wij onze aandeelhouders voor hun vertrouwen en loyaliteit. Hoogachtend, Thierry Schaap Bestuursvoorzitter Asterda, i aart 2007

11 Aandeelhoudersinforatie Het aandeel BinckBank in zo06 zet in stuks , Slotkoers ultio 2006 Slotkoers ultio 2005 Koersutatie in % Hoogste koers (12.04) Laagste koers (10.01) ,15 60% ASC ultio 2006 ASci ultio 2005 Mutatie in % % o ijanuari ijuii 31 deceber Slotkoers in Totale ozet in stuks Hoogste dagozet (3101) Laagste dagozet (23.11) Geiddelde dagozet Marktkap. in ln i i i 452 Wpa 2006 Wpa 2005 Wpa groei in % % ul N l M V 68 > 1 januari,juli 37 deceber Als gevolg van de concernfusie tussen Binck N.V. en BinckBank N.V. en de daaropvolgende naaswijziging, is de naa van het aandeel in oktober 2006 gewijzigd in BinckBank N.V. ok werd de SNcode gewijzigd in NLoooo (Reuters: Binck AS. Blooberg: Binck NA). Het gewone aandeel BinckBank N.V. is genoteerd op Euronext Asterda. n 2006 zijn er geen nieuwe aandelen uitgegeven zodat het aantal uitstaande gewone aandelen ultio 2006 onveranderd bedroeg. Het aandelenkapitaal is volledig volgestort. Daarnaast beschikt de Stichting Prioriteit AT ( de Prioriteit ) over vijftig prioriteitsaandelen van o,io noinaal, die niet ter beurze zijn genoteerd. Aandelen kapitaal p 31 deceber 2006 beschikte BinckBank over ingekochte eigen aandelen tegen een geiddelde aankoopkoers van 3,78. Deze aandelen dienen o.a. ter dekking van het personeeisoptieplan. Vooralsnog zijn er geen personeelsopties uitgeoefend. Dividend 2006 Dividend zo05 Dividend groei in % 0.40 e 0,22 82% Gewone aandelen Ultio 2006 Ultio 2005 Maatschappelijk Geplaatst , Prioriteitsaandelen Maatschappelijk 50 Geplaatst /i ngekochte aandelen Per 31 deceber 2006 staan de volgende personeelsopties uit: Uitoefen baar koers tot ktober Deceber 2009

12 Beursnotering Het aandeel BinckBank N.V. wordt doorlopend verhandeld op Euronext Asterda. n 2006 heeft BinckEank een actief nvestor Relations beleid toegepast dat heeft geresulteerd in een hogere coverage van het aandeel door analisten van toonaangevende financiële instellingen. De goede resultaten van de onderneing in cobinatie et eer coverage heeft geleid tot een forse stijging van de ozet in het aandeel BinckBank op Euronext. De geiddelde dagozet in 2006 steeg naar ten opzichte van in De hogere koers en de toegenoen ozet hebben ertoe geleid dat BinckBank et ingang van 2 aart 2607 wordt opgenoen in de Asterda Midkapindex (AMX). Dividend Het dividendbeleid van BinckBank bepaalt dat op de prioriteitsaandelen een bedrag wordt uitgekeerd van zes procent van de noinale waarde van die aandelen (50 x o,io x 6%). De Stichting Prioriteit AT bepaalt vervolgens welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd. Dit bedrag wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, aar wordt toegevoegd aan de reserves van de vennootschap. Het resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algeene vergadering. Dit betekent dat de algeene vergadering et betrekking tot de resterende winst kan kiezen tussen een uitkering of reservering dan wel een cobinatie van beide. Uitkeringen kunnen in overeensteing et hetgeen hierover is bepaald in de statuten in plaats van in contanten ook, geheel of gedeeltelijk, in gewone aandelen worden gedaan. de perforance van de koers te eten, is een index saengesteld van een aantal internationale concurrenten die qua activiteiten in eer of indere ate vergelijkbaar zijn et BinckBank. Deze groep bestaat uit Aeritrade, ETrade, Codirect, Swissquote en Boursoraa. Voor het ter beschikking stellen van een winst bedrag aan de algeene vergadering hanteert De Prioriteit een ondergrens van een totale netto jaarwinst gelijk aan 5% van het eigen verogen van BinckBank en dient de vennootschap over een naar haar oordeel toereikende liquiditeits en solva biliteitspositie te beschikken. ndien et inacht neing hiervan een winstbedrag aan de algeene vergadering ter beschikking wordt gesteld, streeft de Prioriteit in beginsel naar een payout ratio van 50% van de netto winst per aandeel. Met inachtneing van het bovenstaande beleid i 5 in 2006 een tussentijdse uitkering vastgesteld van 0.11 (onder aftrek van 15% (2005: 25%) dividend belasting) ten laste van de winst van dat boekjaar. Dit interi dividend was gelijk aan circa 30% van de winst per aandeel over de eerste helft van Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld o een slotdividend uit te keren van Dividend 1 r 2006' ,6% % , 50,0% ,oo i ( 0.42) ( 0.39) 0.0%,% 'nder voorbehoud vin goedkeuring door de algeene vergaderins van aandeelhouder$

13 C Grootaandeelhouders p grond van de Wet Melding Zeggenschap zijn per balansdatu drie aandeelhouders bekend et een belang boven de 5%. Het betreft Vereniging Friesland Bank (i5,og%), Boron nvestents (9.73%) en J. Kluft (6,11%). p het aandelenbelang van de heren Bagijn en Schaap is een lockup regeling van toepassing zoals vereld in het prospectus van 21 april p grond van de Wet Melding Zeggenschap voor bestuurders en coissarissen en in overeensteing et genoede regeling, hebben de persoonlijke houdsteraatschappijen van Kalo Bagijn en Thierry Schaap een verkooptransactie geeld op g ei Het betrof de gezaenlijke voor vrije verkoop beschikbare aandelen BinckBank N.V. De verkoop vond plaats na overleg et de vennootschap. De aandelen werden rechtstreeks bij een grote belegger geplaatst. Het resterende gezaenlijk belang van beide bestuurders dat onder de lockup regeling van 21 april 2004valt bedraagt stukken (4,2%). Financiële kalender april 2007 Publicatie jaarverslag 2006 ig april 2007 i5:oo uur algeene vergadering aandeelhouders ig april juli :oo uur 08:oo uur Qi resultaten 20c Halfjaarcijfers oktober :oo uur Q3 resultaten 2007 nvertor Relationr Telefoon: Fax: eail: internet: i0 N M Y) L al > L i Resultaat in ,l (0.42) (0.39) Dividend in , Dividendrendeent in % ntrinsieke waarde in 43) 2.3 1,81 S,E Beurskoers ultio in , Koerslwinstverhouding ultio *3 1) p basis van het geiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het jaar. 2) p baiir van het aantal uitstaande aandelen aan het eind van het jaar en voor aftrek van het voorgestelde dividend. 3) De daling van de intrinsieke waarde per aandeel in 2004 i5 het gevolg van de overnae van het inderheidsbelang in BinckBank, 4) e cijfer9 van 2002 en 2003 zijn niet opgesteld confor FRS voorschriften.

14 Belangrijke gebeurtenissen in februari Nieuwe bestuurder Pieter Aartsen treed in dienst. De business unit Professional Services kot onder zijn verantwoordelijkheid. 7 aart Het bijkantoor van EinckBank in België, lanceert vanaf 7 aart diensten voor Belgische beleggers. De Belgische vestiging van BinckBank is gestoeld op het Nederlandse business odel en de Nederlandse infrastructuur, aar is volledig afgested op de wensen van de Belgische belegger. 18 april EinckBank publiceert explosief gestegen kwartaalcijfers en eldt dat de activiteiten in België zich goed ontwikkelen. 21 april n reactie op de berichtgeving otrent de nieuwe tariefstructuur van ABN AMR wijzigt EinckBank haar tariefstructuur. De tarieven van EinckBank blijven tot de laagste van Nederland behoren. April Cash roept BinckBank uit tot beste internetbroker van De lezers van Cash waarderen de dienstverlening van EinckBank geiddeld et aar liefst een 8,8. 25 juli BinckBank verkoopt de activiteiten van Hills ndependent Traders Ltd Juli Het nternet Erokersonderzoek 2006 van Netprofiler roept BinckBank uit tot beste internetbroker van Nederland; BinckEank scoort et een 7.9 aanzienlijk beter dan de overige aanbieders. i augustus BinckEank publiceert fors hogere halfjaarcijfers en kondigt verdere internationalisering aan i oktober BinckEank introduceert een vereenvoudigde productstructuur et nieuwe lagere tarieven. De nieuwe structuur is het gevolg van voortdurende innovatie van de BinckBank producten, onder andere op basis van suggesties en wensen van klanten. i2 oktober De juridische fusie tussen BinckEank N.V. en Binck N.V. wordt goedgekeurd door de aandeelhouders. De naa van Binck N.V. wijzigt daarbij in EinckBank N.V. 13 oktober Volgend op het onderzoek naar internationale uitbreiding, kondigt Bincküank aan dat een vestiging zal worden geopend in Frankrijk. De keuze valt op dit land odat BinckBank een onderscheidende propositie kan bieden in één van de grootste beleggersarkten in Europa. ig oktober BinckBank doet een strategische overnae et de aankoop van Syntel Beheer E.V. (Syntel) Syntel is arktleider in Nederland op het gebied van software voor de verwerking en adinistratie van effectentransacties voor financiële instellingen. 27 oktober BinckBank wordt uitgeroepen tot beste broker in Het Nederlands Brokeronderzoek 2006 door op alle onderdelen de eeste punten te scoren. i noveber n het derde kwartaalbericht aakt BinckBank fors gestegen winstcijfers, de start van Professional Services in België en het explosief gestegen aantal klanten in België bekend 15 noveber Friesland Bank en EinckEank ondertekenen een intentieverklaring et betrekking tot de uitbesteding van de uitvoering van effectenorders. adinistratie en effectengerelateerd betalingsverkeer (BP) aan BinckBank. Beide partijen zien een solide basis voor een duurzae saenwerking en een verbetering van de dienstverlening voor cliënten van Friesland Bank.

15

16 Best u u rsvers ag ui W 1 0 N M Ln L > L Algeene gang van zaken in 2006 Het jaar 2006 is een bijzonder ooi jaar geweest voor EinckBank. ndanks toegenoen concurrentie et nae op onze thuisarkt is de winst voor het derde opeenvolgende jaar explosief gestegen naar 24.0 iljoen ten opzichte van 13.5 iljoen in De groei van het aantal klanten en de transacties die zij genereren, evenals de groei van het toevertrouwd verogen en de daaruit voortvloeiende rentearge zijn de belangrijkste drijvers achter de opbrengstengroei van BinckBank. Alle business units hebben daaraan positief bijgedragen. Het resultaat bevat een eenalige fiscale bate van 2,9 iljoen uit hoofdevan een in België aanwezig copensabel verlies (totaal copensabel verlies ultio 2006 ca. 21 iljoen), een eenalige bate van o,2 iljoen uit hoofde van vrijval voorziening verlieslatende contracten alsede een vrijvai van 0,2 iljoen wegens een in het verleden te hoge belastingreservering. De cijfers over 2005 bevatten een eenalige netto bate van ca. 1.3 iljoen zodat de voor eenalige posten gecorrigeerde groei van het resultaat 68% bedroeg. Aan het begin van het jaar werd een aangescherpte strategie geïntroduceerd die voorziet in internationale expansie van het totale dienstenpakket en verbreding van de dienstverlening et de insourcing van de uitvoering van effectenorders, effectenadinistratie en effectengerelateerd betalingsverkeer (EP) voor banken. De diensten aan particuliere en professionele klanten werd opgesplitst en ondergebracht in de separate business units Retail en Professional Services onder de respectievelijke anageentverantwoordelijkheid van Kalo Bagijn en Pieter Aartsen. n vervolg op de terugtreding uit Trading activiteiten die in 2004 is begonnen, werden de activiteiten van Hills ndependent Traders Ltd. (derivatenhandel voor eigen rekening vanuit Londen) in juli 2006 verkocht. BinckEank startte in 2006 et de internationalisering van haar dienstverlening in België en kondigde een nieuwe vestiging aan in Frankrijk. Eij het opzetten van een buitenlandse vestiging wordt de dienstverlening volledig afgested op de lokale beleggers. n de eerste fase van een nieuwe vestiging wordt aangevangen et Retail activiteiten. De activiteiten op het gebied van Professional Services volgen in de tweede fase. Deze strategie is succesvol gebleken in België en zal derhalve eveneens worden toegepast bij het opstarten van activiteiten in Frankrijk, naar verwachting in de tweede helft van n het verlengde van de aangescherpte strategie kocht BinckEank Syntel Beheer B.V. ('Syntel') in oktober 2006.Afhankelijk van de brutoarge van Syntel in de koende twee jaar bedraagt de overnaeso tussen de 10.5 en 12 iljoen. De totale overnaeso wordt door EinckBank volledig vanuit haar eigen iddelen gefinancierd. Deze strategische overnae heeft de positie van EinckEank op de arkt voor EP0 dienstverlening aanzienlijk versterkt. Belangrijk is het feit dat BinckEank hieree de beschikking heeft gekregen over de technologie die het hart vort van onze dienstverlening waardoor de continuïteit van de BinckEank dienstverlening verder is verzekerd. n noveber volgde de eerste BPintentieverklaring et Friesland Bank. EinckBank beoogt et de BP dienstverlening een aanvullende stabiele inkostenstroo te ontwikkelen. Voor de verwerking van de BPgerelateerde effectentransacties wordt gebruik geaakt van hetzelfde technologische platfor als voor de andere klantgroepen. BPgerelateerde activiteiten zullen daaro bijdragen aan een algehele kostenverlaging per effectentransactie. De Syntel opbrengsten zijn verantwoord onder de business unit Professional Services. in staat te blijven snel en adequaat in te spelen op veranderingen in de arkt, streeft BinckEank naar een zo efficiënt ogelijke organisatie. n oktober 2006 werd daaro besloten tot een concernfusie tussen Binck N.V. en BinckEank N.V., waarbij de naa werd gewijzigd in BinckBank N.V. Naast efficiencyvoordelen, heeft de fusie tot gevolg gehad dat het eigen verogen van beide entiteiten geconsolideerd is ondergebracht in BinckEank N.V., waaree de kapitaalsbasis van BinckBank verder werd versterkt. De solvabiliteitsratio van BinckEank is ede hierdoor verbeterd van ca. 15% ultio 2005 naar ca. 25% ultio Het beleid van EinckBank is gericht op kostenbeheersing en een hoge ate van autoatisering, waardoor bij groei van het aantal klanten c.q.

17 transacties de lasten aanzienlijk inder hard stijgen dan de baten. Dit heeft nadrukkelijk bijgedragen aan de explosief gestegen winst. De totale baten stegen naar 55#7 iljoen ten opzichte van 44.1 iljoen in De totale lasten stegen nauwelijks naar 26.8 iljoen ten opzichte van E 263 iljoen in Hierdoor verbeterde de costlincoe ratio in 2006 naar 48% ten opzichte van 60% in Vanwege het in Binck België N.V. aanwezige fiscaal copensabele verlies is in het derde kwartaal een actieve belastinglatentie gevord ter grootte van 2,g iljoen. Deze bate is opgenoen in de post belastingeteneinde verzekerd te blijven van continuïteit van dienstverlening is in 2006 fors geïnvesteerd in de beschikbaarheid en schaalbaar heid van systeen. De investeringen in 2006 bedroegen 2,7 iljoen ten opzichte van 1.6 iljoen in beschreven in de paragraaf Risicobeheer op pagina 42 en inde n control stateent op pagina 46. Confor het dividendbeleid van de onderneing, wordt tijdens de algeene vergadering van aandeelhouders op ig april 2007 voorgesteld o een slotdividend van 0.29 in contanten uit te keren. Na goedkeuring van de vergadering ontvangen houders van BinckEank N.V. aandelen het dividend onder aftrek van 15% dividend belasting op donderdag 3 ei. Vanaf 23 april aanstaande zullen de aandelen BinckBank N.V. ex dividend noteren. Retail: online brokerage voor particuliere beleggers De business unit Retail treedt onder het label EinckBank op als internetbroker voor particuliere beleggers. n 2006 steeg het totaal aantal klanten explosief naar ten opzichte van in 2005 (+64,9%). Gezaenlijk genereerden de BinckBank klanten 2.1 iljoen transacties ten opzichte van 1.2 iljoen transacties in Naar schatting bedroeg het totale transactievolue in 2006 van Nederlandse particuliere beleggers ca iljoen, waaree het aandeel van EinckBank in het parti culiere transactievolue ca. 14% bedroeg in Het totale toevertrouwde verogen (in geld en effecten) steeg in 2006 naar E 2,7 iljard ten opzichte van 16 iljard in 2005 (+68.8%). De aanhou dende groei van de toevertrouwde iddelen heeft geleid tot een stijging van de rentearge naar io,8 iljoen ten opzichte van 6.0 iljoen in 2005 (+go%). De beloning van leden van het bestuur van BinckBank wordt nader uiteen gezet in het reuneratiebeleid zoals oschreven op pagina 28 tot en et 30 van dit jaarverslag. Eij de uitvoering van haar activiteiten heeft BinckBank te aken et verschillende risico s. inzicht te krijgen in deze risico s en de ontwikkeling daarvan te volgen.voert EinckBank jaarlijks een risico analyse uit. Het identificeren van risico s en het instellen en aanpassen van relevante beheersaatregelen is een continu proces binnen BinckEank. nforatie over risicobeheer staat Retail groeide in 2006 explosief en leverde opnieuw de grootste bijdrage aan het resultaat. pnieuw kozen veel beleggers voor BinckBank waardoor het aantal klanten fors toena, evenals het aantal transacties en het toevertrouwd verogen. De BinckEank dienstverlening wordt voortdurend getest en afgested op de wensen van klanten en arktostandigheden. Naast de ontwikkeling van de Belgische beleggingssite in het eerste en tweede kwartaal werd in het derde kwartaal dan ook veel aandacht besteed aan uitbreiding van het bestaande product. Zo werd de BinckBank site onder andere aangevuld et de ogelijkheid tot het plaatsen van geavanceerde orders. Geavanceerde orders bevatten condities die de belegger zelf kan vaststellen en die door BinckBank worden bewaakt. Daarnaast introduceerde BinckBank een nieuwe obiele beleggingssite en werd het beurzenaanbod uitgebreid et alle Europese beurzen. ok werd de site uitgebreid et technische en fundaentele analyse op vrijwel alle fondsen. n het vierde kwartaal kwa BinckBankals antwoord op veranderende arktostandigheden et een vernieuwde tarief en productstructuur waar tevens veel ontwikkelingstijd aan werd besteed. Met nae aan de ontwikkeling van DayTrader als onderdeel van het nieuwe

18 productpakket werd veel aandacht besteed. Uit onderzoek bleek dat de arkt behoefte heeft aan één duidelijk product en tariefoverzicht. BinckBank introduceerde daaro in oktober één product et één tariefstructuur onder de naa BinckCopleet. Afhankelijk van de activiteit ontvangt de klant extra korting op de standaard tarieven en wordt BinckCopleet gratis uitgebreid et extra applicaties. ok in 2006 behaalde BinckBank weer de hoogste score in verschillende onafhankelijke onderzoeken naar internet brokers. Beursbulletin, Cash en Netprofiler riepen BinckBank uit tot beste internetbroker van Nederland. pvallend aan het onderzoek van Netprofiler was bovendien dat veel online beleggers die oenteel beleggen bij een grootbank overwegen o te switchen naar een andere aanbieder.voor 55% van deze beleggers valt de keuze in voornoed onderzoek in dat geval op BinckBank. BinckBank laat jaarlijks onderzoek uitvoeren door TNS NP naar haar naasbekendheid. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat de naasbekendheid wedero aanzienlijk is gestegen t.o.v. vorig jaar.? Uit jaarlijks intern onderzoek blijkt dat 97% van onze klanten tevreden tot zeer tevreden is over de BinckBank dienstverlening. Vanaf 2007 zal BinckBank de net prooterscore ethode toepassen o de tevredenheid van klanten te eten. Deze ethode gaat uit van één vraag: zou u BinckBank aanbevelen bij uw vrienden en collega's. Het percentage van prooters (tevreden klanten) in het percentage detractors (ontevreden klanten) geeft de net prooter score aan. Bij een positief percentage heeft een bedrijf eer tevreden klanten (abassadeurs) onder haar klanten dan ontevreden klanten. Deze eetethode sluit naadloos aan bij het streven van BinckBank naar een hoge ate van klanttevredenheid. De introductie van BinckBank in België in aart 2006, was een direct gevolg van de aangescherpte strategie et betrekking tot internationalisering van de BinckBank dienstverlening. ervoor te zorgen dat de BinckBank dienstverlening is afgested op de wensen van de Belgische belegger en de Belgische wet en regelgeving stond de productontwikkeling et nae in het eerste kwartaal van 2006 in het teken van de opzet van de Belgische activiteiten. n het tweede kwartaal werd veel aandacht besteed aan de'finetuning' van de Belgische beleggingssite. Door de sneller dan verwachte groei van het aantal klanten in België, ag geconcludeerd worden dat de BinckBank dienstverlening aanslaat op de Belgische arkt. Het succes van België heeft geleid tot het besluit o de Retail dienstverlening verder uit te rollen naar Frankrijk. Uit onderzoek is gebleken dat BinckBank een onderscheidende propositie kan bieden aan de Franse belegger. Geeten naar het aantal transacties en particuliere beleggers is de Franse beleggersarkt één van de grootste in Europa. Hoewel Franse particuliere beleggers voor een groot deel via traditionele kanalen bij grootbanken beleggen, stapt een toeneend aantal over op internet beleggen. Door de BinckBank propositie in cobinatie et de arktgrootte en het gedrag van de Franse belegger verwacht BinckBank een goede positie te kunnen verwerven op de Franse arkt. Het oent waarop de Franse activiteiten van start zullen gaan is ede afhankelijk van de toesteing van de toezichthoudende instanties, aar zal naar verwachting in de tweede helfi van 2007 plaatsvinden. Het in Parijs gevestigde bijkantoor zal gebruik aken van de Nederlandse infrastructuur waardoor de kostenbasis laag blijft. Aan het eind van het jaar is BinckBank gestaakt et het leveren van het adviesproduct Rendeentrekening. Gebleken is dat dit product niet goed aansloot bij de wensen van klanten en prospects. Deze klanten bleken de voorkeur te geven aan uitbesteding van het beheer van hun portefeuilles. Aangezien BinckBank deze dienstverlening niet zelf aanbiedt is deze klanten de ogelijkheid geboden o hun portefeuilles onder te brengen bij één van de verogensbeheerklanten van Professional Services. Ultio 2006 is het klantenaantal bij Retail in verband hieree afgenoen et ca. 800 klanten en is het klantenaantal bij Professional Services toegenoen et ca TNS NP. januari 2007

19 Resultaten Door de explosieve groei van het aantal klanten en het aantal transacties dat zij genereren, realiseerde de business unit Retail opnieuw het grootste gedeelte van het resultaat et een resultaat voor belastingen van 25.4 iljoen ten opzichte van 13.9 iljoen in 2005 (+82,3%). De totale baten stegen naar 39.3 iljoen ten opzichte 23,4 iljoen in 2005 (+67,9%). De lasten stegen naar 13.9 iljoen in 2006 ten opzichte van 9.5 iljoen in 2005 (+46,8%). Het toevertrouwd verogen van de business unit Retail steeg in 2006 naar i,g iljard ten opzichte van 1.1 iljard in 2005 (+72,7%). n 2006 bedroeg de rentearge g,i iljoen ten opzichtevan 4,9 iljoen in een stijging van 85.7%. Het totaal aantal Retail klanten groeide naar ten opzichte van ultio 2005 (+66,8%). Gezaenlijk genereerden deze klanten i,g iljoen transacties ten opzichte van 1.0 iljoen in 2005 (+85,8%). BinckBank in België had ultio klanten die gezaenlijk transacties genereerden. Het toevertrouwde verogen in België bedraagt 141 iljoen ultio Professional Services: dienstverlening aan professionele partijen Professional Services biedt bancaire diensten, de uitvoering van effectenorders en draagt zorg voor gehele effectenadinistratie voor verogens beheerders en banken. Deze dienstverlening wordt op volledige geautoatiseerde wijze online verzorgd. De kwaliteit van de dienstverlening van BinckBank s Professional Services leidt tot positieve ontwikkelingen op het gebied van klantengroei, het aantal transacties en het toevertrouwd verogen. eer specifieke aandacht te besteden aan de groei van de dienstverlening aan professionele klanten, werd deze aan het begin van 2006 ondergebracht in een nieuwe business unit Professional Services onder leiding van de begin 2006 nieuw aangetreden bestuurder Pieter Aartsen. De overnae van Syntel in oktober 2006 ligt in het verlengde van de uitbreiding van de dienst verlening et BPservices voor banken, die plaatsvindt binnen de business unit Professional Services. Door de cobinatie van BinckBank s ervaring in de verwerking van hogevolues in effectengerelateerde transacties en de software van Syntel, ontstaat de ogelijkheid tot ontwikkeling van een onderscheidend product op basis van hoge kwaliteit tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Door deze overnae heeft BinckBank iers de gehele controle op de broker activiteiten, de operationele verwerking en de software. Kort na de overnae van Syntel tekenden BinckBank en Friesland Bank N.V. een BP intentie verklaring. Deze intentieverklaring zal worden uitgewerkt tot een definitieve uitbestedings overeenkost voor vijf jaar. BinckBank verzorgt hierbij de volledige conversie van het bestaande effectengerelateerde bedrijfsproces bij Friesland Bank naar de ultibancaire webbased ogeving.: van BinckBank. Na conversie zal Friesland Bank haar effectenadinistratie via BinckBank laten verlopen. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in oktober De verwachte jaarlijkse opbrengst voor deze dienstverlening aan Friesland Bank bedraagt ca. i iljoen waardoor deze nieuwe activiteit naar verwachting vanaf de start positief zal bijdragen aan het resultaat van BinckBank. De aangekondigde pilot ten behoeve van Professional Services in België heeft tot bevredi gende resultaten geleid. Als gevolg hiervan is in de tweede helft van 2007 gestart et Professional Services voor Belgische verogensbeheerders. n het verlengde van de dienstverlening aan verogensbeheerders et een rekening bij BinckBank, is BinckBank in België iddels haar dochteronderneing Binck België N.V. in 2006 gestart et het aanbieden van institutionele brokerage diensten aan professionele beleggers zonder een rekening bij BinckBank. Resultaten Professional Services genereerde een explosieve groei van het resultaat voor belastingen van 2,8 iljoen ten opzichte van 0,~ iljoen in 2005 (+422,2%). n 2005 is een negatief resultaat van circa 1.2 iljoen voor belastingen verwerkt uit hoofde van de beëindigde Wholesale activiteiten tegenover ca. 0,s iljoen in Syntel

20 n L n N M L al > L 7 behaalde in het vierde kwartaal een resultaat voor belasting van ca. 1oo.000. De totale baten stegen naar 7,8 iljoen ten opzichte 5.4 iljoen in 2005 (~433%). De lasten bleven nagenoeg gelijk op 4.9 iljoen in 2006 ten opzichte van Het toevertrouwd verogen (in geld en effecten) steeg in 2006 naar 0,8 iljard ten opzichte van 0.5 iljard in 2005 (+60%). n 2006 bedroeg de rentearge i,3 iljoen ten opzichtevan i,o iljoen in Het totaal aantal particuliere beleggers dat via onze professionele klanten (externe verogensbeheerders) bij BinckBank belegt,groeide naar ten opzichte van ultio 2006 (+50%). Gezaenlijk genereerden deze klanten transacties ten opzichte van in 2005 (+53.4%). Professional Services is aan het einde van het vierde kwartaal in België van start gegaan et een beperkt aantal klanten. n het vierde kwartaal 2006 werden ca. 600 Rendeentrekening klanten die voorheen werden gerapporteerd onder Retail ondergebracht bij Professional Services. Trading: handel voor eigen rekening in aandelen en obligaties Trading heeft in 2006 beperkt bijgedragen aan de winst. Als gevolg van veranderende arktostandigheden dragen een aantal in 2004 en 2005 zeer winstgevende handelsstrategieën niet langer bij aan het resultaat.tevens zijn de winstgevende activiteiten van HT in de loop van 2006 verkocht. De verkoop van de activiteiten van HT kot voort uit een toeneende focus op onze beiddelingsactiviteiten in Retail en Professional Services. Door de verkoop van de activiteiten van HT is het risicoprofiel van Trading verder teruggebracht. Hieree heeft BinckBank voldaan aan haar doelstelling o het kapitaalsbeslag voor Trading te axialiseren op 33% van het beschikbare verogen. Voor 2007 en verder geldt een verscherpte doelstelling van 20% van het eigen verogen. Trading aakt een steeds inder groot onderdeel uit van de organisatie door de voortgaande groei van Retail en Professional Services. Trading biedt een synergetisch voordeel voor de organisatie doordat gebruik wordt geaakt van onder steunende diensten en haar bijdrage aan gezaenlijk inkoopvoordeel. optiaal gebruik te aken van deze synergetische voordelen, werd begin 2007 de in Asterda bestaande Trading activiteit ook vanuit België actief. ndanks deze synergetische voordelen zal BinckBank onderzoek doen naar een ogelijke verzelfstandiging van Trading. Bij een eventuele verzelfstandiging van Trading zal indien ogelijk worden gekozen voor een constructie waarbij het synergetisch voordeel gedeeltelijk blijft bestaan. Resultaten De totale baten daalden van i5,3 iljoen naar 8,6 iljoen in 2006 (44%). De lasten daalden eveneens van 11.9 iljoen naar 7.8 iljoen (34%). Dit voornaelijk uit hoofde van een lagere uitkering van resultaatafhankelijke bonussen. HT leverde in 2006 een winstbijdrage van 0,~ iljoen, welke is verantwoord onder resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten. Vooruitzichten ndanks de toegenoen concurrentie op het gebied van online brokerage heeft BinckBank een bijzonder goed resultaat geboekt in ok de business unit Professional Services heeft een gezonde groei laten zien en de business unit Trading blijft positief bijdragen aan de winst. Deze positieve ontwikkelingen zijn de basis voor onze positieve verwachtingen voor de toekost. Hierbij zijn wij vanzelfsprekend ede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële arkten. Voor de Retail activiteiten passen wij de eerder bekend geaakte doelstelling tot het behalen van een arktaandeel van 15%20% van het particuliere Nederlandse transactievolue binnen enkele jaren aan, naar een doelstelling van 20%. Gezien de forse groei van onze Belgische activiteiten zal deze doelstelling op de iddellange terijn ook gelden voor de Belgische arkt. Het resultaat van de Belgische activiteiten zal naar verwachting binnen enkele jaren een breakeven niveau bereiken. Gezien de grootte van de arkt zal voor Frankrijk een inder abitieuze doelstelling gelden. De Franse doelstelling kan pas worden vastgesteld wanneer BinckBank in Frankrijk van start is gegaan

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013

TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 TELEGRAAF MEDIA GROEP JAARVERSLAG 2013 Het jaarverslag is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor meer informatie: concerncommunicatie@tmg.nl The annual report is available in the English language via:

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI)

Duurzaamheidverslag BinckBank 2010. Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) Duurzaamheidverslag BinckBank 2010 Dit verslag is opgesteld conform de richtlijnen van Global Reporting Initiative (GRI) 2 Inhoudsopgave 1 Over BinckBank 3 1.1 Strategie en analyse 3 1.2 Organisatieprofiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88

ING bank: NL83 INGB 0007 7338 88 Stichting Rechtsbescherming Beleggers De Aandeelhouder Nieuwsbrief jaargang 27 Nummer 160 4 mei 2015 Redactie: C.M.A. Stevense Redactie: C.M.A. Stevense Beatrixstraat 44 5331 TE Kerkdriel Telefoon: 0418-631891

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE

VALUE8 N.V. JAARVERSLAG CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 N.V. JAARVERSLAG 2011 CREATE AND VALUATE VALUE VALUE8 NV JAARVERSLAG 2011 VALUE8 nv Girl with red pole (1932) 2 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Voorwoord 5 1 Directieverslag 7 2 Verslag van de Raad

Nadere informatie