In 2006 heeft een concernfusie plaatsgevonden tussen Binck N.V. en BinckBank N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In 2006 heeft een concernfusie plaatsgevonden tussen Binck N.V. en BinckBank N.V."

Transcriptie

1

2 De (financiële) rapportage over het jaar 2005 heeíi betrekking op de business units Retaii, Wholesale en Trading. Vanaf i januari 2006 is de business unit Wholesale en de dienstverlening aan professionele klanten die plaatsvond in de business unit Retail door iddel van een herschikking van de activiteiten ondergebracht bij de business unit Professional Services.Als gevolg hiervan wijken de vergelijkende cijfers over 2005 in dit jaarverslag op business unit niveau af van de cijfers in het jaarverslag over n 2006 heeft een concernfusie plaatsgevonden tussen Binck N.V. en BinckBank N.V. Daarbij is de naa van Binck N.V. gewijzigd in BinckBank N.V. n dit jaarverslag wordt regelatig gesproken over BinckBank. Hieree wordt bedoeld Binckûank N.V.

3 Profiel, issie en bedrijfsstrategie Bincküank _ Resultaten in het kort Kerncijfers Bericht van de bestuursvoorzitter Aandeelhoudersinforatie Belangrijke gebeurtenissen in 2006 Bestuursverslag Raad van bestuur en raad van coissarissen BinckBank... Verslag van de raad van coissarissen Corporate Governance Risicobeheer n control stateent Personeel & organisatie Jaarrekening 2006 BinckBank N.V. Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde wins Geconsolideerd kasstroooverzicht Geconsolideerd overzi Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst en verliesrekening Financieel risicobeheer Vennootschappelijke jaarrekening Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst en verliesrekening... Vennootschappelijk overzicht van utaties in het eigen verogen Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening... Toelichting op de vennootschappelijke balans verige gegevens Accountantsverklaring... i16 Statutaire bepalingen inzake prioriteitsaandelen (art. i5 en 21 van de statuten)... i18 Statutaire bepalingen inzake winstbesteing (art. 32 van de statuten)... i18 Voorstel voor verwerking van het resultaat... iig

4 Profiel, issie en bedrijfsstrategie BinckBank N id N M V.. >. 7 Profiel BinckBank is een online bank voor beleggers. Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijkefinonciële arkten ter wereld, accurate adinistratieve verwerking van effectenen geldtranracties en zeer uitgebreide arktinforatie. BinckBank is een beursgenoteerde onafhankelijke online bank. BinckBank heeft Vestigingen in Nederland, België en binnenkort ook in Frankrijk en heeff ca. 250 edewerkers in dienst (ultio 2006). De bedrigsactiviteiten van BinrkBank vinden plaats binnen drie business units te weten Retail, Professional Services en Trading. Retail Retail biedt dienstverlening aan zelfstandige particuliere beleggers et een uitgebreide beleggingssite die onder andere realtie streaing koersen en nieuws, diepte van het orderboek, research, adviezen en analyses biedt. BinckBank is voor het tweede achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot beste internetbroker in Het Nederlands Brokeronderzoek Professional Services Professional Services biedt dienstverlening aan professionele klanten zijnde verogensbeheerders en banken. BinckBank biedt een online product dat zowel de verwerking van effecten en geldtransacties als het volledige'effectengerelateerde adinistratieproces uit handen van deze klanten neet. Professionele klanten van deze business unit kunnen kiezen voor een dienstverleningsovereenkost et BinckBank of voor afnae van de software waarbij de klant zelf zorgdraagt voor de uitvoering van haar dienstverlening. Trading De business unit Trading handelt uitsluitend voor eigen rekening en risico. Door zich bij de handel te laten ondersteunen door geautoatiseerde systeen en kwantitatieve analyse software, streeft Trading naar een voorsprong op de geiddelde arktparticipant.voor de handel wordt een intern vastgesteld liietenstelsel gehanteerd waarbij een axiaal kapitaalsbeslag van 20% van het eigen verogen van BinckBank wordt gehanteerd. Visie Het internet biedt de ogelijkheid voor nieuwe spelers o activiteiten op te starten et relatief lage investeringen en daardoor de concurrentie aan te gaan et bestaande arktpartijen. Consuenten kunnen producten en diensten van nieuwe en bestaande partijen akkelijk vinden en vergelijken via het internet. De ogelijkheid o producten en diensten via vergelijkingssites te selecteren en hierover te couniceren op nieuwsgroepen draagt in toeneende ate bij aan de rationele keuzes van consuenten op basis van prijs, kwaliteit of een cobinatie daarvan, in plaats van keuzes op basis van een erknaa. Wij kunnen aldus concluderen dat een succesvolle productverkoop van een onderneing niet langer alleen wordt bepaald door arketingcapagnes, aar in toeneende ate door de consuent op basis van het gebruik van internet. Hierdoor zal klanttevredenheid een steeds grotere bijdrage gaan leveren aan de toekostige groei van onderneingen. Missie BinckBank streeft naar een zo hoog ogelijke klanttevredenheid en wil zodoende een zo hoog ogelijke aandeelhouderswaarde creëren. nderneingsstrategie BinckBank biedt particuliere en professionele beleggers snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële arkten ter wereld, accurate adinistratieve verwerking van geld en effectentransacties en zeer uitgebreide arktinforatie. Wij willen onze klanten verbazen et een hoogwaardig kwalitatief product, tegen lage tarieven gecobineerd et een buitengewone klantgerichtheid. Daaree willen wij bereiken dat onze klanten abassadeurs worden voor onze dienstverlening. Door ons te richten op groei van ons klantenbestand en te streven naar een zo hoog ogelijke klanttevredenheid, creëren wij aandeelhouderswaarde voor beleggers in BinckBank.

5 nze ondernerningsstrategie voorziet in een internationale expansie van alle BinckBank activiteiten en gaat uit van een verbreding van dienstverlening naar banken et de insourcing van de uitvoering van effectenorders, effectenadinistratie en effectengerelateerd betalingsverkeer (Business Processing utsourcing).

6 Resultaten in het kort \D o o N M LA De totale netto winst in 2006 bedroeg 249 iljoen ten opzichte van 13,~ iljoen in 2005, een stijging van 78%. Het resultaat bevat een eenalige fiscale bate van 2.9 iljoen uit hoofde van een in België aanwezig copensabel verlies ter hoogte van ca. 21 iljoen (ultio 2006), een eenalige bate van 0,~ iijoen uit hoofde van vrijvai voorziening verlieslatende contracten alsede een vrijval van 0,2 iljoen wegens een in het verleden te hoge belastingreservering. De cijfers over 2005 bevatten eenalige netto baten van ca. 1.3 iljoen zodat de voor eenalige posten gecorrigeerde groei van het resultaat 68% bedroeg. De business unit Retail aakt et een resultaat voor belasting van 25.4 iijoen het grootste deel uit van het totale bedrijfsresultaat voor belasting (87%). Het resultaat voor belasting van de business unit Professional Services steeg explosief naar 2,s iljoen en aakt daaree 10% uit van het totale bedrijfsresultaat voor belasting. Het resultaat van Trading liep in 2006 terug naar 0.8 iijoen hetgeen te wijten is aan het feit dat een aantal in het verleden zeer winstgevende handelsstrategieën door gewijzigde arktostandigheden niet langer bijdragen aan het resultaat en de verkoop van de winstgevende activiteiten van Hills ndependent Traders Ltd. Resultaat voor belasting Trading Professional Services 3% 10% Reta 87% De totale baten stegen naar 5 5 ~ iljoen ten opzichte van 44,i iljoen in 2005 (+26%). De totale lasten stegen nauwelijks naar 26,8 iljoen ten opzichte van 26.3 iljoen in 2005 (+2%). Het feit dat de lasten slechts beperkt stijgen houdt verband et de nadrukkelijke focus op kostenbeheersing en de hoge autoatiseringsgraad. Dit had in 2006 een verbeterde costlincoe ratio van 48% tot gevolg (2005: 60%) n 'o.ooo t o Baten o tarten a Netto, / al > ( 1.000;) Baten Lasten Resultaat voor belastingen Belastingen l ~ 55'682 1 (26.322) 1 (35.051) (26.752) (39.186) (44.072) Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten Belang derden Nettoresultaat j i (9.371) (8.867) (906) (566) Aantal personeelsleden ultio ~ Bij het resultatenoverzicht over 2002 tl 2006 oet rekening gehouden worden et het feit dat cijfers over 2002 FRS vwhiiften. en 2003 niet zijn opgesteld overeenkortig

7 (3.263) (1.153) ~~ Ke r n c ij f e r s 2 o o 6 Verdeling van resultaten naai business unit x Totaal Rente pbrengsten uit overige beleggingen Provisies Resultaat uit financiële tranractier,i verige baten 4 Totaal baten Personeelskosten Andere beheerrkorten Afschrijvingen Waardeverindering overige beleggingen Totaal lasten o ! ! (5.794) (3.949) ~ (3.131), (6.135) (9.532; (7.057) (4.698) ~ (1.267) (1.379) (2,162) (1.086) (846) 1 (489) (483) 1 (327) (246) 0 ( (69) 0, i i! ! (6.202) (4.062) ~, (1.044) (1.083) (60) (61)' 2006 ol L1.394) ( ) (9.210 (1.962) (1.636 (69) ( ) (31.528, Bedrijfsresultaat voor belasting Belartingen ! ) Resultaat uit voortgezette bedrijfsartiviteiten L ) De in 2005 ontvangen uitkering van de Vereniging voor de Effectenhandel ten bedrage van is verdeeld over de drie buiineir units in de verhouding 50% (Retaii),?o% (Proferrional Services), 40% (Trading) 2) Deoverige baten hebben betrekking opdoor de in 2006 aangekochtedochter Syntel Beheer 8Ygerealiieerdealet vanafig oktober zaob 31 n "a05 i5 een correctie op voorgaande jaren geaakt voor een in voorgaande jaren te hoog opgenoen beiartingverplichting. n zoob i5 een uitgestelde belastingvordering opgeboekt uit hoofde van copensabele verliezen in 8inrk Belgie NV ten bedrage van E 2.9 iljoen

8

9 Bericht van de bestuursvoorzitter W N M ", L aj > Geachte aandeelhouder, Naens het bestuurvan BinckBankdoe ik u verslag over het boekjaar 2006, dat in vele opzichten een interessant jaar was voor onze organisatie. De aangescherpte strategie waartoe wij aan het begin van 2006 besloten, heeft geleid tot veel en positieve ontwikkelingen. Deze aanscherping is voortgekoen uit onze overtuiging dat wij goede en gewaardeerde dienstverlening bieden; dagelijks kiezen vele beleggers iers voor BinckBank. Dat gegeven heeft ons, eer nog dan voorheen, doen besluiten o onze online beleggingsdiensten verder te verbreden en internationaal uit te rollen. De aangescherpte strategie ging gepaard et een nieuw organisatie en besturingsodel, waarover verderop in dit jaarverslag eer. n 2006 is gestart et de eerste internationale bancaire vestiging in België en de verbreding van onze dienstverlening et het aanbieden van BP dienstverlening. Deze ontwikkelingen lopen voorspoedig; BinckBank in België groeit explosief en de eerste BPD intentieverklaring is ondertekend et Friesland Bank.ok kondigden wij aan dat wij in de tweede helft van 2007 actief de Franse arkt zullen betreden. Wij verwachten dat de internationale activiteiten de koende jaren een krachtige ondersteuning zullen bieden aan de groei van onze organisatie. Vanaf het saengaan tussen Effectenbank Binck en AT in 2004 heeft de organisatie een etaorfose ondergaan. niddels zijn alle buitenlandse handelsactiviteiten van het vooralige AT afgestoten. n 2006 werd de laatste activiteit in Londen verkocht. Door de explosieve groei van de Retail en Professional Services activiteiten en de reorganisatie van de Trading activiteiten in voorgaande jaren, aakt Trading vandaag de dag nog slechts een beperkt onderdeel uit van onze totale onderneing; de strategische focus ligt nadrukkelijk op onze online beleggingsdiensten voor particuliere en professionele beleggers. n vervolg op het terugbrengen van de Trading activiteiten onderzoeken wij in 2007 een ogelijk verzelfstandiging van deze business unit. Wij streven naar een zo efficiënt ogelijke organisatie. Enerzijds vanuit kostenoogpunt, ander zijds o ervoor te zorgen dat onze organisatie zo goed ogelijk is uitgerust o de groei in de koende jaren in goede banen te leiden. die reden besloten wij halverwege het jaar tot een concernfusie tussen Binck N.V. en BinckBank N.V., waarbij de naa tevens werd gewijzigd in BinckBank N.V. Deze fusie heeft een sterkere kapitaalsbasis voor de bancaire activiteiten tot gevolg. Tot ons grote genoegen hebben al deze ontwikke lingen bijgedragen aan de explosieve groei van het resultaat over Dit resultaat heeft ons ervan overtuigd dat onze bedrijfsstrategie haar vruchten afwerpt.voor de koende jaren voorzien wij dan ook gezonde groei van onze belangrijkste activiteiten in Nederland, België en de op te starten activiteiten in Frankrijk. Helaas werd BinckBank onlangs geconfronteerd et een ogelijke voorwetenschap kwestie waarbij iniddels excoissaris de heer Langereis is betrokken. Wij ondervonden dat het vastleggen van stringente regleenten otrent de behandeling van koersgevoelige inforatie, individuele overtreding niet kan ondervangen. Wij betreuren het dat door dit incident de integere reputatie van BinckBank dreigde in het geding te koen.terugkijkend op deze gebeurtenis kunnen wij vaststellen dat het bestuur snel heeft gehandeld door de vroegtijdige verspreiding van koersgevoelige inforatie direct na constatering zelf aan te elden bij de AFM. Wij benadrukken dat het onderzoek zich niet richt op BinckBank. De heer Langereis heeft persoonlijk de volledige verantwoording genoen voor dit incident. Het jaar 2007 zal naar verwachting opnieuw in het teken staan van groei. Wij hebben goedeverwach tingen van de ontwikkelingen op onze thuisarkt en in het buitenland. n 2007 kot er veel nieuwe regelgeving uit hoofde van o.a. MiFD en Basel 2 op ons af, hetgeen aanzienlijke inspanningen zal vergen. Wij zien echter de voordelen en kansen die de nieuwe wetgeving brengt.

10 Het goede resultaat over 2006 hebben wij in de eerste plaats te danken aan het vertrouwen dat onze klanten in ons stellen en daarnaast aan onze edewerkers die et grote inzet en energie zorgen voor de hoge tevredenheid van onze klanten en dus voor het succes van onze onderneing. Het bestuur is ze daar zeer erkentelijk voor.tot slot danken wij onze aandeelhouders voor hun vertrouwen en loyaliteit. Hoogachtend, Thierry Schaap Bestuursvoorzitter Asterda, i aart 2007

11 Aandeelhoudersinforatie Het aandeel BinckBank in zo06 zet in stuks , Slotkoers ultio 2006 Slotkoers ultio 2005 Koersutatie in % Hoogste koers (12.04) Laagste koers (10.01) ,15 60% ASC ultio 2006 ASci ultio 2005 Mutatie in % % o ijanuari ijuii 31 deceber Slotkoers in Totale ozet in stuks Hoogste dagozet (3101) Laagste dagozet (23.11) Geiddelde dagozet Marktkap. in ln i i i 452 Wpa 2006 Wpa 2005 Wpa groei in % % ul N l M V 68 > 1 januari,juli 37 deceber Als gevolg van de concernfusie tussen Binck N.V. en BinckBank N.V. en de daaropvolgende naaswijziging, is de naa van het aandeel in oktober 2006 gewijzigd in BinckBank N.V. ok werd de SNcode gewijzigd in NLoooo (Reuters: Binck AS. Blooberg: Binck NA). Het gewone aandeel BinckBank N.V. is genoteerd op Euronext Asterda. n 2006 zijn er geen nieuwe aandelen uitgegeven zodat het aantal uitstaande gewone aandelen ultio 2006 onveranderd bedroeg. Het aandelenkapitaal is volledig volgestort. Daarnaast beschikt de Stichting Prioriteit AT ( de Prioriteit ) over vijftig prioriteitsaandelen van o,io noinaal, die niet ter beurze zijn genoteerd. Aandelen kapitaal p 31 deceber 2006 beschikte BinckBank over ingekochte eigen aandelen tegen een geiddelde aankoopkoers van 3,78. Deze aandelen dienen o.a. ter dekking van het personeeisoptieplan. Vooralsnog zijn er geen personeelsopties uitgeoefend. Dividend 2006 Dividend zo05 Dividend groei in % 0.40 e 0,22 82% Gewone aandelen Ultio 2006 Ultio 2005 Maatschappelijk Geplaatst , Prioriteitsaandelen Maatschappelijk 50 Geplaatst /i ngekochte aandelen Per 31 deceber 2006 staan de volgende personeelsopties uit: Uitoefen baar koers tot ktober Deceber 2009

12 Beursnotering Het aandeel BinckBank N.V. wordt doorlopend verhandeld op Euronext Asterda. n 2006 heeft BinckEank een actief nvestor Relations beleid toegepast dat heeft geresulteerd in een hogere coverage van het aandeel door analisten van toonaangevende financiële instellingen. De goede resultaten van de onderneing in cobinatie et eer coverage heeft geleid tot een forse stijging van de ozet in het aandeel BinckBank op Euronext. De geiddelde dagozet in 2006 steeg naar ten opzichte van in De hogere koers en de toegenoen ozet hebben ertoe geleid dat BinckBank et ingang van 2 aart 2607 wordt opgenoen in de Asterda Midkapindex (AMX). Dividend Het dividendbeleid van BinckBank bepaalt dat op de prioriteitsaandelen een bedrag wordt uitgekeerd van zes procent van de noinale waarde van die aandelen (50 x o,io x 6%). De Stichting Prioriteit AT bepaalt vervolgens welk gedeelte van de winst wordt gereserveerd. Dit bedrag wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, aar wordt toegevoegd aan de reserves van de vennootschap. Het resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algeene vergadering. Dit betekent dat de algeene vergadering et betrekking tot de resterende winst kan kiezen tussen een uitkering of reservering dan wel een cobinatie van beide. Uitkeringen kunnen in overeensteing et hetgeen hierover is bepaald in de statuten in plaats van in contanten ook, geheel of gedeeltelijk, in gewone aandelen worden gedaan. de perforance van de koers te eten, is een index saengesteld van een aantal internationale concurrenten die qua activiteiten in eer of indere ate vergelijkbaar zijn et BinckBank. Deze groep bestaat uit Aeritrade, ETrade, Codirect, Swissquote en Boursoraa. Voor het ter beschikking stellen van een winst bedrag aan de algeene vergadering hanteert De Prioriteit een ondergrens van een totale netto jaarwinst gelijk aan 5% van het eigen verogen van BinckBank en dient de vennootschap over een naar haar oordeel toereikende liquiditeits en solva biliteitspositie te beschikken. ndien et inacht neing hiervan een winstbedrag aan de algeene vergadering ter beschikking wordt gesteld, streeft de Prioriteit in beginsel naar een payout ratio van 50% van de netto winst per aandeel. Met inachtneing van het bovenstaande beleid i 5 in 2006 een tussentijdse uitkering vastgesteld van 0.11 (onder aftrek van 15% (2005: 25%) dividend belasting) ten laste van de winst van dat boekjaar. Dit interi dividend was gelijk aan circa 30% van de winst per aandeel over de eerste helft van Aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld o een slotdividend uit te keren van Dividend 1 r 2006' ,6% % , 50,0% ,oo i ( 0.42) ( 0.39) 0.0%,% 'nder voorbehoud vin goedkeuring door de algeene vergaderins van aandeelhouder$

13 C Grootaandeelhouders p grond van de Wet Melding Zeggenschap zijn per balansdatu drie aandeelhouders bekend et een belang boven de 5%. Het betreft Vereniging Friesland Bank (i5,og%), Boron nvestents (9.73%) en J. Kluft (6,11%). p het aandelenbelang van de heren Bagijn en Schaap is een lockup regeling van toepassing zoals vereld in het prospectus van 21 april p grond van de Wet Melding Zeggenschap voor bestuurders en coissarissen en in overeensteing et genoede regeling, hebben de persoonlijke houdsteraatschappijen van Kalo Bagijn en Thierry Schaap een verkooptransactie geeld op g ei Het betrof de gezaenlijke voor vrije verkoop beschikbare aandelen BinckBank N.V. De verkoop vond plaats na overleg et de vennootschap. De aandelen werden rechtstreeks bij een grote belegger geplaatst. Het resterende gezaenlijk belang van beide bestuurders dat onder de lockup regeling van 21 april 2004valt bedraagt stukken (4,2%). Financiële kalender april 2007 Publicatie jaarverslag 2006 ig april 2007 i5:oo uur algeene vergadering aandeelhouders ig april juli :oo uur 08:oo uur Qi resultaten 20c Halfjaarcijfers oktober :oo uur Q3 resultaten 2007 nvertor Relationr Telefoon: Fax: eail: internet: i0 N M Y) L al > L i Resultaat in ,l (0.42) (0.39) Dividend in , Dividendrendeent in % ntrinsieke waarde in 43) 2.3 1,81 S,E Beurskoers ultio in , Koerslwinstverhouding ultio *3 1) p basis van het geiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het jaar. 2) p baiir van het aantal uitstaande aandelen aan het eind van het jaar en voor aftrek van het voorgestelde dividend. 3) De daling van de intrinsieke waarde per aandeel in 2004 i5 het gevolg van de overnae van het inderheidsbelang in BinckBank, 4) e cijfer9 van 2002 en 2003 zijn niet opgesteld confor FRS voorschriften.

14 Belangrijke gebeurtenissen in februari Nieuwe bestuurder Pieter Aartsen treed in dienst. De business unit Professional Services kot onder zijn verantwoordelijkheid. 7 aart Het bijkantoor van EinckBank in België, lanceert vanaf 7 aart diensten voor Belgische beleggers. De Belgische vestiging van BinckBank is gestoeld op het Nederlandse business odel en de Nederlandse infrastructuur, aar is volledig afgested op de wensen van de Belgische belegger. 18 april EinckBank publiceert explosief gestegen kwartaalcijfers en eldt dat de activiteiten in België zich goed ontwikkelen. 21 april n reactie op de berichtgeving otrent de nieuwe tariefstructuur van ABN AMR wijzigt EinckBank haar tariefstructuur. De tarieven van EinckBank blijven tot de laagste van Nederland behoren. April Cash roept BinckBank uit tot beste internetbroker van De lezers van Cash waarderen de dienstverlening van EinckBank geiddeld et aar liefst een 8,8. 25 juli BinckBank verkoopt de activiteiten van Hills ndependent Traders Ltd Juli Het nternet Erokersonderzoek 2006 van Netprofiler roept BinckBank uit tot beste internetbroker van Nederland; BinckEank scoort et een 7.9 aanzienlijk beter dan de overige aanbieders. i augustus BinckEank publiceert fors hogere halfjaarcijfers en kondigt verdere internationalisering aan i oktober BinckEank introduceert een vereenvoudigde productstructuur et nieuwe lagere tarieven. De nieuwe structuur is het gevolg van voortdurende innovatie van de BinckBank producten, onder andere op basis van suggesties en wensen van klanten. i2 oktober De juridische fusie tussen BinckEank N.V. en Binck N.V. wordt goedgekeurd door de aandeelhouders. De naa van Binck N.V. wijzigt daarbij in EinckBank N.V. 13 oktober Volgend op het onderzoek naar internationale uitbreiding, kondigt Bincküank aan dat een vestiging zal worden geopend in Frankrijk. De keuze valt op dit land odat BinckBank een onderscheidende propositie kan bieden in één van de grootste beleggersarkten in Europa. ig oktober BinckBank doet een strategische overnae et de aankoop van Syntel Beheer E.V. (Syntel) Syntel is arktleider in Nederland op het gebied van software voor de verwerking en adinistratie van effectentransacties voor financiële instellingen. 27 oktober BinckBank wordt uitgeroepen tot beste broker in Het Nederlands Brokeronderzoek 2006 door op alle onderdelen de eeste punten te scoren. i noveber n het derde kwartaalbericht aakt BinckBank fors gestegen winstcijfers, de start van Professional Services in België en het explosief gestegen aantal klanten in België bekend 15 noveber Friesland Bank en EinckEank ondertekenen een intentieverklaring et betrekking tot de uitbesteding van de uitvoering van effectenorders. adinistratie en effectengerelateerd betalingsverkeer (BP) aan BinckBank. Beide partijen zien een solide basis voor een duurzae saenwerking en een verbetering van de dienstverlening voor cliënten van Friesland Bank.

15

16 Best u u rsvers ag ui W 1 0 N M Ln L > L Algeene gang van zaken in 2006 Het jaar 2006 is een bijzonder ooi jaar geweest voor EinckBank. ndanks toegenoen concurrentie et nae op onze thuisarkt is de winst voor het derde opeenvolgende jaar explosief gestegen naar 24.0 iljoen ten opzichte van 13.5 iljoen in De groei van het aantal klanten en de transacties die zij genereren, evenals de groei van het toevertrouwd verogen en de daaruit voortvloeiende rentearge zijn de belangrijkste drijvers achter de opbrengstengroei van BinckBank. Alle business units hebben daaraan positief bijgedragen. Het resultaat bevat een eenalige fiscale bate van 2,9 iljoen uit hoofdevan een in België aanwezig copensabel verlies (totaal copensabel verlies ultio 2006 ca. 21 iljoen), een eenalige bate van o,2 iljoen uit hoofde van vrijval voorziening verlieslatende contracten alsede een vrijvai van 0,2 iljoen wegens een in het verleden te hoge belastingreservering. De cijfers over 2005 bevatten een eenalige netto bate van ca. 1.3 iljoen zodat de voor eenalige posten gecorrigeerde groei van het resultaat 68% bedroeg. Aan het begin van het jaar werd een aangescherpte strategie geïntroduceerd die voorziet in internationale expansie van het totale dienstenpakket en verbreding van de dienstverlening et de insourcing van de uitvoering van effectenorders, effectenadinistratie en effectengerelateerd betalingsverkeer (EP) voor banken. De diensten aan particuliere en professionele klanten werd opgesplitst en ondergebracht in de separate business units Retail en Professional Services onder de respectievelijke anageentverantwoordelijkheid van Kalo Bagijn en Pieter Aartsen. n vervolg op de terugtreding uit Trading activiteiten die in 2004 is begonnen, werden de activiteiten van Hills ndependent Traders Ltd. (derivatenhandel voor eigen rekening vanuit Londen) in juli 2006 verkocht. BinckEank startte in 2006 et de internationalisering van haar dienstverlening in België en kondigde een nieuwe vestiging aan in Frankrijk. Eij het opzetten van een buitenlandse vestiging wordt de dienstverlening volledig afgested op de lokale beleggers. n de eerste fase van een nieuwe vestiging wordt aangevangen et Retail activiteiten. De activiteiten op het gebied van Professional Services volgen in de tweede fase. Deze strategie is succesvol gebleken in België en zal derhalve eveneens worden toegepast bij het opstarten van activiteiten in Frankrijk, naar verwachting in de tweede helft van n het verlengde van de aangescherpte strategie kocht BinckEank Syntel Beheer B.V. ('Syntel') in oktober 2006.Afhankelijk van de brutoarge van Syntel in de koende twee jaar bedraagt de overnaeso tussen de 10.5 en 12 iljoen. De totale overnaeso wordt door EinckBank volledig vanuit haar eigen iddelen gefinancierd. Deze strategische overnae heeft de positie van EinckEank op de arkt voor EP0 dienstverlening aanzienlijk versterkt. Belangrijk is het feit dat BinckEank hieree de beschikking heeft gekregen over de technologie die het hart vort van onze dienstverlening waardoor de continuïteit van de BinckEank dienstverlening verder is verzekerd. n noveber volgde de eerste BPintentieverklaring et Friesland Bank. EinckBank beoogt et de BP dienstverlening een aanvullende stabiele inkostenstroo te ontwikkelen. Voor de verwerking van de BPgerelateerde effectentransacties wordt gebruik geaakt van hetzelfde technologische platfor als voor de andere klantgroepen. BPgerelateerde activiteiten zullen daaro bijdragen aan een algehele kostenverlaging per effectentransactie. De Syntel opbrengsten zijn verantwoord onder de business unit Professional Services. in staat te blijven snel en adequaat in te spelen op veranderingen in de arkt, streeft BinckEank naar een zo efficiënt ogelijke organisatie. n oktober 2006 werd daaro besloten tot een concernfusie tussen Binck N.V. en BinckEank N.V., waarbij de naa werd gewijzigd in BinckBank N.V. Naast efficiencyvoordelen, heeft de fusie tot gevolg gehad dat het eigen verogen van beide entiteiten geconsolideerd is ondergebracht in BinckEank N.V., waaree de kapitaalsbasis van BinckBank verder werd versterkt. De solvabiliteitsratio van BinckEank is ede hierdoor verbeterd van ca. 15% ultio 2005 naar ca. 25% ultio Het beleid van EinckBank is gericht op kostenbeheersing en een hoge ate van autoatisering, waardoor bij groei van het aantal klanten c.q.

17 transacties de lasten aanzienlijk inder hard stijgen dan de baten. Dit heeft nadrukkelijk bijgedragen aan de explosief gestegen winst. De totale baten stegen naar 55#7 iljoen ten opzichte van 44.1 iljoen in De totale lasten stegen nauwelijks naar 26.8 iljoen ten opzichte van E 263 iljoen in Hierdoor verbeterde de costlincoe ratio in 2006 naar 48% ten opzichte van 60% in Vanwege het in Binck België N.V. aanwezige fiscaal copensabele verlies is in het derde kwartaal een actieve belastinglatentie gevord ter grootte van 2,g iljoen. Deze bate is opgenoen in de post belastingeteneinde verzekerd te blijven van continuïteit van dienstverlening is in 2006 fors geïnvesteerd in de beschikbaarheid en schaalbaar heid van systeen. De investeringen in 2006 bedroegen 2,7 iljoen ten opzichte van 1.6 iljoen in beschreven in de paragraaf Risicobeheer op pagina 42 en inde n control stateent op pagina 46. Confor het dividendbeleid van de onderneing, wordt tijdens de algeene vergadering van aandeelhouders op ig april 2007 voorgesteld o een slotdividend van 0.29 in contanten uit te keren. Na goedkeuring van de vergadering ontvangen houders van BinckEank N.V. aandelen het dividend onder aftrek van 15% dividend belasting op donderdag 3 ei. Vanaf 23 april aanstaande zullen de aandelen BinckBank N.V. ex dividend noteren. Retail: online brokerage voor particuliere beleggers De business unit Retail treedt onder het label EinckBank op als internetbroker voor particuliere beleggers. n 2006 steeg het totaal aantal klanten explosief naar ten opzichte van in 2005 (+64,9%). Gezaenlijk genereerden de BinckBank klanten 2.1 iljoen transacties ten opzichte van 1.2 iljoen transacties in Naar schatting bedroeg het totale transactievolue in 2006 van Nederlandse particuliere beleggers ca iljoen, waaree het aandeel van EinckBank in het parti culiere transactievolue ca. 14% bedroeg in Het totale toevertrouwde verogen (in geld en effecten) steeg in 2006 naar E 2,7 iljard ten opzichte van 16 iljard in 2005 (+68.8%). De aanhou dende groei van de toevertrouwde iddelen heeft geleid tot een stijging van de rentearge naar io,8 iljoen ten opzichte van 6.0 iljoen in 2005 (+go%). De beloning van leden van het bestuur van BinckBank wordt nader uiteen gezet in het reuneratiebeleid zoals oschreven op pagina 28 tot en et 30 van dit jaarverslag. Eij de uitvoering van haar activiteiten heeft BinckBank te aken et verschillende risico s. inzicht te krijgen in deze risico s en de ontwikkeling daarvan te volgen.voert EinckBank jaarlijks een risico analyse uit. Het identificeren van risico s en het instellen en aanpassen van relevante beheersaatregelen is een continu proces binnen BinckEank. nforatie over risicobeheer staat Retail groeide in 2006 explosief en leverde opnieuw de grootste bijdrage aan het resultaat. pnieuw kozen veel beleggers voor BinckBank waardoor het aantal klanten fors toena, evenals het aantal transacties en het toevertrouwd verogen. De BinckEank dienstverlening wordt voortdurend getest en afgested op de wensen van klanten en arktostandigheden. Naast de ontwikkeling van de Belgische beleggingssite in het eerste en tweede kwartaal werd in het derde kwartaal dan ook veel aandacht besteed aan uitbreiding van het bestaande product. Zo werd de BinckBank site onder andere aangevuld et de ogelijkheid tot het plaatsen van geavanceerde orders. Geavanceerde orders bevatten condities die de belegger zelf kan vaststellen en die door BinckBank worden bewaakt. Daarnaast introduceerde BinckBank een nieuwe obiele beleggingssite en werd het beurzenaanbod uitgebreid et alle Europese beurzen. ok werd de site uitgebreid et technische en fundaentele analyse op vrijwel alle fondsen. n het vierde kwartaal kwa BinckBankals antwoord op veranderende arktostandigheden et een vernieuwde tarief en productstructuur waar tevens veel ontwikkelingstijd aan werd besteed. Met nae aan de ontwikkeling van DayTrader als onderdeel van het nieuwe

18 productpakket werd veel aandacht besteed. Uit onderzoek bleek dat de arkt behoefte heeft aan één duidelijk product en tariefoverzicht. BinckBank introduceerde daaro in oktober één product et één tariefstructuur onder de naa BinckCopleet. Afhankelijk van de activiteit ontvangt de klant extra korting op de standaard tarieven en wordt BinckCopleet gratis uitgebreid et extra applicaties. ok in 2006 behaalde BinckBank weer de hoogste score in verschillende onafhankelijke onderzoeken naar internet brokers. Beursbulletin, Cash en Netprofiler riepen BinckBank uit tot beste internetbroker van Nederland. pvallend aan het onderzoek van Netprofiler was bovendien dat veel online beleggers die oenteel beleggen bij een grootbank overwegen o te switchen naar een andere aanbieder.voor 55% van deze beleggers valt de keuze in voornoed onderzoek in dat geval op BinckBank. BinckBank laat jaarlijks onderzoek uitvoeren door TNS NP naar haar naasbekendheid. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat de naasbekendheid wedero aanzienlijk is gestegen t.o.v. vorig jaar.? Uit jaarlijks intern onderzoek blijkt dat 97% van onze klanten tevreden tot zeer tevreden is over de BinckBank dienstverlening. Vanaf 2007 zal BinckBank de net prooterscore ethode toepassen o de tevredenheid van klanten te eten. Deze ethode gaat uit van één vraag: zou u BinckBank aanbevelen bij uw vrienden en collega's. Het percentage van prooters (tevreden klanten) in het percentage detractors (ontevreden klanten) geeft de net prooter score aan. Bij een positief percentage heeft een bedrijf eer tevreden klanten (abassadeurs) onder haar klanten dan ontevreden klanten. Deze eetethode sluit naadloos aan bij het streven van BinckBank naar een hoge ate van klanttevredenheid. De introductie van BinckBank in België in aart 2006, was een direct gevolg van de aangescherpte strategie et betrekking tot internationalisering van de BinckBank dienstverlening. ervoor te zorgen dat de BinckBank dienstverlening is afgested op de wensen van de Belgische belegger en de Belgische wet en regelgeving stond de productontwikkeling et nae in het eerste kwartaal van 2006 in het teken van de opzet van de Belgische activiteiten. n het tweede kwartaal werd veel aandacht besteed aan de'finetuning' van de Belgische beleggingssite. Door de sneller dan verwachte groei van het aantal klanten in België, ag geconcludeerd worden dat de BinckBank dienstverlening aanslaat op de Belgische arkt. Het succes van België heeft geleid tot het besluit o de Retail dienstverlening verder uit te rollen naar Frankrijk. Uit onderzoek is gebleken dat BinckBank een onderscheidende propositie kan bieden aan de Franse belegger. Geeten naar het aantal transacties en particuliere beleggers is de Franse beleggersarkt één van de grootste in Europa. Hoewel Franse particuliere beleggers voor een groot deel via traditionele kanalen bij grootbanken beleggen, stapt een toeneend aantal over op internet beleggen. Door de BinckBank propositie in cobinatie et de arktgrootte en het gedrag van de Franse belegger verwacht BinckBank een goede positie te kunnen verwerven op de Franse arkt. Het oent waarop de Franse activiteiten van start zullen gaan is ede afhankelijk van de toesteing van de toezichthoudende instanties, aar zal naar verwachting in de tweede helfi van 2007 plaatsvinden. Het in Parijs gevestigde bijkantoor zal gebruik aken van de Nederlandse infrastructuur waardoor de kostenbasis laag blijft. Aan het eind van het jaar is BinckBank gestaakt et het leveren van het adviesproduct Rendeentrekening. Gebleken is dat dit product niet goed aansloot bij de wensen van klanten en prospects. Deze klanten bleken de voorkeur te geven aan uitbesteding van het beheer van hun portefeuilles. Aangezien BinckBank deze dienstverlening niet zelf aanbiedt is deze klanten de ogelijkheid geboden o hun portefeuilles onder te brengen bij één van de verogensbeheerklanten van Professional Services. Ultio 2006 is het klantenaantal bij Retail in verband hieree afgenoen et ca. 800 klanten en is het klantenaantal bij Professional Services toegenoen et ca TNS NP. januari 2007

19 Resultaten Door de explosieve groei van het aantal klanten en het aantal transacties dat zij genereren, realiseerde de business unit Retail opnieuw het grootste gedeelte van het resultaat et een resultaat voor belastingen van 25.4 iljoen ten opzichte van 13.9 iljoen in 2005 (+82,3%). De totale baten stegen naar 39.3 iljoen ten opzichte 23,4 iljoen in 2005 (+67,9%). De lasten stegen naar 13.9 iljoen in 2006 ten opzichte van 9.5 iljoen in 2005 (+46,8%). Het toevertrouwd verogen van de business unit Retail steeg in 2006 naar i,g iljard ten opzichte van 1.1 iljard in 2005 (+72,7%). n 2006 bedroeg de rentearge g,i iljoen ten opzichtevan 4,9 iljoen in een stijging van 85.7%. Het totaal aantal Retail klanten groeide naar ten opzichte van ultio 2005 (+66,8%). Gezaenlijk genereerden deze klanten i,g iljoen transacties ten opzichte van 1.0 iljoen in 2005 (+85,8%). BinckBank in België had ultio klanten die gezaenlijk transacties genereerden. Het toevertrouwde verogen in België bedraagt 141 iljoen ultio Professional Services: dienstverlening aan professionele partijen Professional Services biedt bancaire diensten, de uitvoering van effectenorders en draagt zorg voor gehele effectenadinistratie voor verogens beheerders en banken. Deze dienstverlening wordt op volledige geautoatiseerde wijze online verzorgd. De kwaliteit van de dienstverlening van BinckBank s Professional Services leidt tot positieve ontwikkelingen op het gebied van klantengroei, het aantal transacties en het toevertrouwd verogen. eer specifieke aandacht te besteden aan de groei van de dienstverlening aan professionele klanten, werd deze aan het begin van 2006 ondergebracht in een nieuwe business unit Professional Services onder leiding van de begin 2006 nieuw aangetreden bestuurder Pieter Aartsen. De overnae van Syntel in oktober 2006 ligt in het verlengde van de uitbreiding van de dienst verlening et BPservices voor banken, die plaatsvindt binnen de business unit Professional Services. Door de cobinatie van BinckBank s ervaring in de verwerking van hogevolues in effectengerelateerde transacties en de software van Syntel, ontstaat de ogelijkheid tot ontwikkeling van een onderscheidend product op basis van hoge kwaliteit tegen zeer aantrekkelijke tarieven. Door deze overnae heeft BinckBank iers de gehele controle op de broker activiteiten, de operationele verwerking en de software. Kort na de overnae van Syntel tekenden BinckBank en Friesland Bank N.V. een BP intentie verklaring. Deze intentieverklaring zal worden uitgewerkt tot een definitieve uitbestedings overeenkost voor vijf jaar. BinckBank verzorgt hierbij de volledige conversie van het bestaande effectengerelateerde bedrijfsproces bij Friesland Bank naar de ultibancaire webbased ogeving.: van BinckBank. Na conversie zal Friesland Bank haar effectenadinistratie via BinckBank laten verlopen. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in oktober De verwachte jaarlijkse opbrengst voor deze dienstverlening aan Friesland Bank bedraagt ca. i iljoen waardoor deze nieuwe activiteit naar verwachting vanaf de start positief zal bijdragen aan het resultaat van BinckBank. De aangekondigde pilot ten behoeve van Professional Services in België heeft tot bevredi gende resultaten geleid. Als gevolg hiervan is in de tweede helft van 2007 gestart et Professional Services voor Belgische verogensbeheerders. n het verlengde van de dienstverlening aan verogensbeheerders et een rekening bij BinckBank, is BinckBank in België iddels haar dochteronderneing Binck België N.V. in 2006 gestart et het aanbieden van institutionele brokerage diensten aan professionele beleggers zonder een rekening bij BinckBank. Resultaten Professional Services genereerde een explosieve groei van het resultaat voor belastingen van 2,8 iljoen ten opzichte van 0,~ iljoen in 2005 (+422,2%). n 2005 is een negatief resultaat van circa 1.2 iljoen voor belastingen verwerkt uit hoofde van de beëindigde Wholesale activiteiten tegenover ca. 0,s iljoen in Syntel

20 n L n N M L al > L 7 behaalde in het vierde kwartaal een resultaat voor belasting van ca. 1oo.000. De totale baten stegen naar 7,8 iljoen ten opzichte 5.4 iljoen in 2005 (~433%). De lasten bleven nagenoeg gelijk op 4.9 iljoen in 2006 ten opzichte van Het toevertrouwd verogen (in geld en effecten) steeg in 2006 naar 0,8 iljard ten opzichte van 0.5 iljard in 2005 (+60%). n 2006 bedroeg de rentearge i,3 iljoen ten opzichtevan i,o iljoen in Het totaal aantal particuliere beleggers dat via onze professionele klanten (externe verogensbeheerders) bij BinckBank belegt,groeide naar ten opzichte van ultio 2006 (+50%). Gezaenlijk genereerden deze klanten transacties ten opzichte van in 2005 (+53.4%). Professional Services is aan het einde van het vierde kwartaal in België van start gegaan et een beperkt aantal klanten. n het vierde kwartaal 2006 werden ca. 600 Rendeentrekening klanten die voorheen werden gerapporteerd onder Retail ondergebracht bij Professional Services. Trading: handel voor eigen rekening in aandelen en obligaties Trading heeft in 2006 beperkt bijgedragen aan de winst. Als gevolg van veranderende arktostandigheden dragen een aantal in 2004 en 2005 zeer winstgevende handelsstrategieën niet langer bij aan het resultaat.tevens zijn de winstgevende activiteiten van HT in de loop van 2006 verkocht. De verkoop van de activiteiten van HT kot voort uit een toeneende focus op onze beiddelingsactiviteiten in Retail en Professional Services. Door de verkoop van de activiteiten van HT is het risicoprofiel van Trading verder teruggebracht. Hieree heeft BinckBank voldaan aan haar doelstelling o het kapitaalsbeslag voor Trading te axialiseren op 33% van het beschikbare verogen. Voor 2007 en verder geldt een verscherpte doelstelling van 20% van het eigen verogen. Trading aakt een steeds inder groot onderdeel uit van de organisatie door de voortgaande groei van Retail en Professional Services. Trading biedt een synergetisch voordeel voor de organisatie doordat gebruik wordt geaakt van onder steunende diensten en haar bijdrage aan gezaenlijk inkoopvoordeel. optiaal gebruik te aken van deze synergetische voordelen, werd begin 2007 de in Asterda bestaande Trading activiteit ook vanuit België actief. ndanks deze synergetische voordelen zal BinckBank onderzoek doen naar een ogelijke verzelfstandiging van Trading. Bij een eventuele verzelfstandiging van Trading zal indien ogelijk worden gekozen voor een constructie waarbij het synergetisch voordeel gedeeltelijk blijft bestaan. Resultaten De totale baten daalden van i5,3 iljoen naar 8,6 iljoen in 2006 (44%). De lasten daalden eveneens van 11.9 iljoen naar 7.8 iljoen (34%). Dit voornaelijk uit hoofde van een lagere uitkering van resultaatafhankelijke bonussen. HT leverde in 2006 een winstbijdrage van 0,~ iljoen, welke is verantwoord onder resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten. Vooruitzichten ndanks de toegenoen concurrentie op het gebied van online brokerage heeft BinckBank een bijzonder goed resultaat geboekt in ok de business unit Professional Services heeft een gezonde groei laten zien en de business unit Trading blijft positief bijdragen aan de winst. Deze positieve ontwikkelingen zijn de basis voor onze positieve verwachtingen voor de toekost. Hierbij zijn wij vanzelfsprekend ede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële arkten. Voor de Retail activiteiten passen wij de eerder bekend geaakte doelstelling tot het behalen van een arktaandeel van 15%20% van het particuliere Nederlandse transactievolue binnen enkele jaren aan, naar een doelstelling van 20%. Gezien de forse groei van onze Belgische activiteiten zal deze doelstelling op de iddellange terijn ook gelden voor de Belgische arkt. Het resultaat van de Belgische activiteiten zal naar verwachting binnen enkele jaren een breakeven niveau bereiken. Gezien de grootte van de arkt zal voor Frankrijk een inder abitieuze doelstelling gelden. De Franse doelstelling kan pas worden vastgesteld wanneer BinckBank in Frankrijk van start is gegaan

Inhoud Jaarrekening 2006 BinckBank N.V. Geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening Overige gegevens

Inhoud Jaarrekening 2006 BinckBank N.V. Geconsolideerde jaarrekening Vennootschappelijke jaarrekening Overige gegevens Jaarverslag 2006 De (financiële) rapportage over het jaar 2005 heeft betrekking op de business units Retail, Wholesale en Trading. Vanaf 1 januari 2006 is de business unit Wholesale en de dienstverlening

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007 Persbericht Amsterdam, 27 juli 2007 BinckBank blijft hard groeien Nettowinst stijgt met 23% naar 13,8 miljoen in 1e halfjaar 2007 (H1 06: 11,2 miljoen) BinckBank activiteiten in België winstgevend over

Nadere informatie

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 1. Opening Dhr. Scholtes Agenda Opening Presentatie jaarverslag 2009 Aandeelhoudersbesluiten Rondvraag Sluiting 3 2. Presentatie jaarverslag 2009 Dhr. Beentjes Inhoudsopgave

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag wordt regelmatig gesproken over BinckBank. Hiermee wordt bedoeld BinckBank N.V. Wanneer wordt gesproken over Alex, dan wordt bedoeld Alex Beleggersbank, voormalig onderdeel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011

Remuneratierapport 2013. Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratieapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2013 Hoofdlijnen remuneratierapport

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Remuneratierapport 2011

Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport 2011 Remuneratierapport van de raad van commissarissen van BinckBank N.V. over het boekjaar 2011 Remuneratierapport 2 In dit remuneratierapport wordt uitvoering gegeven aan best practice

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8

GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 GBE3.1 EXTERNE VERSLAGGEVING (2) LES 3 HOOFDSTUK 8 R u b ricering van het eigen vermogen Het eigen vermogen van een onderneming is het overblijvend belang in de activa van de onderneming na aftrek van

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED RETAIL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van VastNed Retail op dinsdag 7 april 2009 om

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Visie, missie en kernwaarden

Visie, missie en kernwaarden Factsheet Profiel BinckBank BinckBank N.V. (BinckBank), opgericht in 2000, is een online bank voor beleggers met marktleiderschap in Nederland en België, een derde positie in Frankrijk en is sinds 2012

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

ŢļJE CHOICE. Breda Roosendaal. Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B Vestigingsrapportage ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B ŢļJE CHOICE arktonderzoek 8L advies Theroeter Klanttevredenheid Welzorg vestiging: Breda Roosendaal Periode : 1 [ januari noveber

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER N.V.

KEMPEN BEWAARDER N.V. KEMPEN BEWAARDER N.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2006 Kempen Bewaarder N.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Winstdeling Polishouders. Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Winstdeling Polishouders Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. Juridische fusie Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en RVS Levensverzekering N.V. De juridische

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33)

Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Themaonderzoek 2011 Winst per aandeel (IAS 33) Toezicht Financiële Verslaggeving 27 oktober 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Hoofdlijnen remuneratierapport Algemeen Volgens best practice bepaling II.2.12 van de Code dient in het remuneratierapport verslag te worden gedaan van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid

Nadere informatie