Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal Amsterdam, 24 oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008"

Transcriptie

1 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal rekeninghouders groeit naar (+5,9% tegenover 30 juni 2008) Sterke solvabiliteitsratio van 16,8% ultimo derde kwartaal 2008 Start inkoopprogramma eigen aandelen vanaf 30 september. Groei nieuwe effectenrekeningen in de eerste weken van oktober gelijk aan groei over gehele derde kwartaal Veelbelovende start in Frankrijk Thierry Schaap (Bestuursvoorzitter) De recente heftige neerwaartse bewegingen op wereldwijde effectenbeurzen laten onze klanten en BinckBank niet onberoerd. Net als alle beleggers hebben onze klanten het zwaar te verduren en kampen zij met waardeverminderingen op hun portefeuilles. Onder andere met de Alex Academy beleggingsopleidingen helpen wij onze klanten om beter om te gaan met de risico s van beleggen. Toch worden de huidige lage koerswaarderingen door veel particuliere beleggers gezien als een goed instapmoment. Beleggers vertrouwen daarbij op de soliditeit van BinckBank getuige de aanhoudende groei van nieuwe rekeninghouders in het derde kwartaal 2008 en de stormachtige groei van rekeninghouders in de eerste weken van oktober. In België en Frankrijk werden mijlpalen behaald: momenteel heeft België de grens van beleggende klanten gepasseerd en verwelkomde Frankrijk de e belegger. Onze bestaande klanten handelden actief op beweeglijke markten wat heeft geleid tot een fors toegenomen aantal transacties in het derde kwartaal. Samen met voortdurende focus op kostenbeheersing en de kostenbesparingen uit de integratie met Alex, zorgde dit voor een goed en positief kwartaalresultaat. De huidige instabiele financiële markten als gevolg van de kredietcrisis hebben in het derde kwartaal geen negatief effect gehad op de sterke financiële basis van BinckBank. Op basis van onze stevige solvabiliteitsratio startten wij onlangs zelfs een aandelen inkoopprogramma, waardoor het aantal uitstaande aandelen zal afnemen en de winst per aandeel zal toenemen. Al met al zijn wij tevreden met een mooie gecorrigeerde netto winst van 14,7 miljoen in deze turbulente tijden. Pagina 1 van 8

2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening * Verschil YTD YTD*** Verschil (x EUR 1,000) % % Netto rentebaten % % Netto provisiebaten % % Netto overige baten % % Netto resultaat op financiele activa en passiva (1.832) (370) -80% (340) % Bijzondere waardeveranderingen, fin. instrumenten (121) -176% % Totaal baten % % Personeelskosten % % Andere beheerskosten % % Afschrijvingen % % Bedrijfslasten % % Operationeel resultaat % % Opbrengsten uit deelnemingen % % Bedrijfsresultaat voor belastingen % % Belastingen % % Belastingen % 24% 20% 23% 23% 24% Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten % % Resultaat uit beeindigde bedrijfsactiviteiten 222 (116) % % Netto resultaat % % Gecorrigeerde netto winst ** % % WPA en waarde aandeel Winst per aandeel 0,13 0,07 0,10 43% 0,30 0,72-58% Gecorrigeerde winst per aandeel 0,23 0,18 0,19 6% 0,60 0,72-17% Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 6,16 5,98 5,97 0% 5,97 2,58 131% Slotkoers van het aandeel BinckBank NV 8,25 6,73 5,39-20% 5,39 9,61-44% Kosten & ratios Integratiekosten Bedrijfslasten excl. integratiekosten Cost Income ratio 68% 79% 72% 73% 46% C/I ratio exclusief IFRS afschrijving 50% 58% 52% 53% 46% C/I ratio excl. IFRS afshrijving & integratiekosten 47% 53% 50% 50% 46% Kapitaaltoereikendheid Gestort en geplaatst kapitaal Agioreserve Ingekochte eigen aandelen (487) (105) (104) (104) Overige reserves Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen Af: goodwill ( ) ( ) ( ) ( ) Af: overige immateriële vaste activa ( ) ( ) ( ) ( ) Af: reserve ongerealiseerd resultaat (AfS) Af: geschat dividenduitkering (20.461) (15.705) (7.631) (7.631) Kernvermogen Af: aftrekposten (605) (1.090) (1.165) (1.165) Totaal aanwezig vermogen - Tier 1 (TAC) Total benodigd kapitaal (TRC) Solvabiliteitsratio (= TAC/TRC * 8%) 13,2% 15,3% 16,8% 16,8% Klantgegevens Aantal rekeninghouders % % Effectenrekeningen % % Spaarrekeningen % % Advies- en vermogensbeheerrekeningen % % Aantal transacties % % Toevertrouwd vermogen % % *) De gepresenteerde resultaten op individuele lijnen in de geconsolideerde winst & verliesrekening uit voorgaande perioden kunnen niet materiële afwijkingen vertonen als gevolg van reclassificaties die zijn ontstaan bij het integreren van de financiële administraties van Alex en BinckBank. **) Netto resultaat gecorrigeerd voor IFRS afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen de fiscale en commerciële afschrijving van de bij acquisitie van Alex verworven immateriele activa en goodwill. ***) Aangezien de acquisitie van Alex heeft plaatsgevonden op 31 december 2007 hebben de vergelijkende cijfers over 2007 slechts betrekking op de resultaten van BinckBank exclusief Alex. Toelichting op het derde kwartaalresultaat 2008 Netto rentebaten De daling van de totale netto rentebaten in het derde kwartaal naar 9,8 miljoen ten opzichte van 11,2 miljoen in het tweede kwartaal 2008 wordt met name veroorzaakt door afnemende hoogte van effectenkredieten en verhoging van de rente op Alex spaarrekeningen naar 4%. Pagina 2 van 8

3 In verband met het negatieve marktsentiment maakten beleggers in het derde kwartaal minder gebruik van effectenkredieten. Ook werd het bevoorschottingsbeleid voor het aangaan van effectenkrediet aangescherpt. De hoogte van de verstrekte effectenkredieten nam met 24% af naar 339 miljoen. Daarnaast werd over het volledige derde kwartaal 4% spaarrente betaald op de Alex spaarrekeningen in tegenstelling tot het tweede kwartaal waarin tot en met 21 mei een spaarrente van 3,8% werd betaald. Het vermogen op de spaarrekeningen van klanten bedroeg ultimo september miljoen tegenover miljoen ultimo juni 2008, een daling van 3,8%. Een gedeelte van de daling wordt veroorzaakt door klanten die spaargeld aanwenden voor beleggingen in effecten. Netto rentebaten Effectenkrediet 12,000 11,000 11, ,000 9,000 9,346 9, , , , Netto provisiebaten Historisch gezien realiseert BinckBank doorgaans het minst goede resultaat in het derde kwartaal. Echter, als gevolg van de huidige volatiele markten en de voortgaande groei in rekeninghouders, steeg het totale aantal transacties in het derde kwartaal naar ongeveer het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar. Aantal rekeninghouders Aantal transacties ,800 1,750 1,700 1,782 1, , ,600 1,550 1,500 1,450 1,553-1,400 B eleggen Sparen A dvies & V ermogensbeheer Hoewel het aantal transacties in het derde kwartaal steeg ten opzichte van het tweede kwartaal, zijn de totale netto provisiebaten gelijk gebleven. Dit werd veroorzaakt door lagere koersen met een daling van de gemiddelde transactieomvang als gevolg en daardoor lagere commissieopbrengsten. Bovendien leidden de volatiele markten tot hoge prijzen voor opties, waardoor klanten minder contracten per transactie verhandelden. In het derde kwartaal werden aanzienlijk meer opties verhandeld ten opzichte van het tweede kwartaal; 54% van het totaal aantal transacties bestond uit optietransacties ten opzichte van 49% in het tweede kwartaal. Pagina 3 van 8

4 Provisiebaten x EUR Netto overige baten De overige baten betreffen met name de baten van dochteronderneming Syntel. Netto resultaat op financiële activa en passiva Voorzichtigheidshalve en anticiperend op marktontwikkelingen waarbij beleggers kapitaal gebruiken om te beleggen is eind september een deel van de beleggingsportefeuille verkocht om meer liquiditeit te genereren. Door lagere koersen bij verkoop heeft dit ultimo het derde kwartaal 2008 tot een beperkt verlies geleid van 0,2 miljoen. Alle uitzettingen zijn belegd in beursgenoteerde obligaties en kunnen daarom direct en snel worden verkocht als het nodig is. Per 21 oktober 2008 is de liquiditeitspositie bij banken circa 506 miljoen. Bedrijfslasten In het derde kwartaal werden integratiekosten van 0,5 miljoen gemaakt voor de samenvoeging van de activiteiten van Alex en Binck. Naar verwachting zullen de eerder bekend gemaakt integratiekosten van 5 miljoen in 2008 niet worden overschreden. Ook werd zoals eerder voorzien aanzienlijk minder uitgegeven aan marketing. Al met al daalden de totale kosten (gecorrigeerd voor integratie) in het derde kwartaal 2008 met 4,7% naar 24,2 miljoen ten opzichte van 25,2 miljoen in het tweede kwartaal Gecorrigeerde netto winst De licht hogere baten in combinatie met gedaalde kosten had een sterke netto gecorrigeerde winst van 14,7 miljoen in het derde kwartaal en 46,1 miljoen tot gevolg per ultimo september In het tweede kwartaal bedroeg de gecorrigeerde netto winst 13,8 miljoen (+6,5%). Kosten (gecorrigeerd voor integratie) Cost / Income ratio's % 75% 65% % % % C/ I C/I ex IFRS C/I ex IFRS & Integratie Pagina 4 van 8

5 Berekening van de gecorrigeerde netto winst Verschil YTD YTD Verschil (x EUR 1,000) % % Netto resultaat % % IFRS afschrijving (A) Fiscale goodwill afschrijving* (B) IFRS afschrijving (C) (7.049) (7.049) (7.049) (21.147) - Extra fiscale afschrijving (D) Belastingbesparing door extra fiscale afschrijving (E) Gecorrigeerde netto winst ** % % *) De fiscale afschrijving over het eerste halfjaar is herberekend. De fiscale afschrijving per kwartaal is EUR resulterend in een belastingbesparing van EUR 698 per kwartaal. **) Berekeningen van de gecorrigeerde netto winst zijn als volgt: (D)=(B)+(C) (E) = (D) * 25,5% Gecorrigeerde netto winst = Netto resultaat + (A) + (E) Financiële positie De huidige problematiek op wereldwijde financiële markten heeft geen negatieve invloed gehad op de financiële positie van BinckBank in het derde kwartaal. BinckBank heeft geen afschrijvingen gedaan op de beleggingsportefeuille. Per 30 september 2008 beschikt BinckBank over een gezonde vermogenspositie en liquiditeitspositie. De solvabiliteitsratio (Tier-1) ultimo september 2008 onder Bazel 2 bedraagt 16,8%. De huidige prijs van het aandeel BinckBank in combinatie met de sterke financiële positie van de bank heeft geleid tot een inkoopprogramma van eigen aandelen met als doel door vermindering van het aandelenkapitaal de winst per aandeel te verbeteren. BinckBank zal tot nader order op gezette tijden aandelen inkopen en intrekken tot een solvabiliteitsratio van minimaal 15%. BinckBank s eigen vermogen en de toevertrouwde middelen van haar klanten vormen de basis voor financiering van de dagelijkse activiteiten. Het totale eigen vermogen van BinckBank per 30 september 2008 bedroeg 460,2 miljoen, het Tier-1 vermogen 75,6 miljoen. Het totale bedrag aan toevertrouwd vermogen (bestaande uit geld en effecten voor klanten) per 30 september 2008 bedroeg miljoen waarvan miljoen aan geld (inclusief 962 miljoen aan spaarvermogen). Toevertrouwd vermogen (excl. sparen) x EUR Toevertouwd vermogen AEX In verhouding tot de scherp gedaalde AEX index (-/-22%) nam het toevertrouwde vermogen exclusief het spaarvermogen ultimo september 2008 minder af (-/-12%). Per 30 september 2008 bedroeg het totale bedrag aan financiële activa miljoen bestaande uit beleggingen in staatsgegarandeerde obligaties, Duitse öffentliche Pfandbriefe en effectenkredieten. Van de financiële activa is 73% uitgezet bij partijen met minimaal een AAA rating en 4% bij partijen met minimaal een AA-rating. De overige 23% betreft verleende effectenkredieten aan particulieren met een ruime dekkingsgraad. Effectenkredieten worden verstrekt op beursgenoteerde effecten variërend van 0% op incourante effecten met een hoog risicoprofiel tot een maximum van 70% a 80% op courante effecten met een lager risicoprofiel. Pagina 5 van 8

6 Uitzettingen BinckBank NV A A - 4 % R et ail 2 3 % A A A 73 % Hoewel de ontwikkelingen op de rentemarkt gunstig waren in het derde kwartaal, werd een deel van de beleggingsportefeuille als tijdelijke voorzorgsmaatregel verkocht om te zorgen voor meer liquiditeit. Wanneer uitzicht is op stabilisering van financiële markten zullen deze middelen opnieuw worden belegd. Concluderend mag worden gesteld dat BinckBank geen last heeft van de huidige kapitaalsproblematiek waar andere banken momenteel wel mee kampen. Toelichting op de business units Resultaat per segment Verschil YTD YTD Verschil (x EUR 1,000) % % Netto rentebaten % % Retail % % Professional Services % % Netto provisiebaten % % Retail % % Professional Services % % Netto overige baten % % Retail 100 (103) % % Professional Services % % Netto resultaat op financiele activa en passiva (1.832) (370) -80% (340) % Retail (1.579) (324) -79% (288) % Professional Services 247 (253) (46) -82% (52) % Bijzondere waardeveranderingen, fin. instrumenten (121) -176% % Retail (121) -176% % Professional Services Totaal baten % % Retail % % Professional Services % % Personeelskosten % % Retail % % Professional Services % % Andere beheerskosten % % Retail % % Professional Services % % Afschrijvingen % % Retail % % Professional Services % % Bedrijfslasten % % Retail % % Professional Services % % Operationeel resultaat % % Retail % % Professional Services % % Kosten / income ratio's Cost Income ratio 68% 79% 72% 73% 46% C/I ratio Retail 68% 80% 73% 73% 40% C/I ratio Retail exclusief IFRS afschrijving 48% 57% 50% 51% 40% C/I ratio Retail excl. IFRS afschr. & integratiekosten 45% 51% 48% 48% 40% C/I Professional Services 67% 68% 69% 68% 66% Klantgegevens Aantal rekeninghouders % % Retail % % Professional Services % % Aantal transacties % % Retail % % Professional Services % % Toevertrouwd vermogen % % AuA Retail % % AuA Professional Services % % AEX index 442,43 425,93 331,45-22% 331,45 540,98-39% Pagina 6 van 8

7 Retail: Europese full service online bank voor particuliere beleggers De business unit Retail levert online beleggingsdiensten aan zelfstandige particuliere beleggers in Nederland, België en Frankrijk. Na de overname van Alex is de doelstelling van BinckBank gericht op groei in Nederland en Europa en streeft de onderneming naar een verbreding van activiteiten (full service) op het gebied van beleggen. In het derde kwartaal blijft Retail hard groeien in het aantal rekeninghouders in zowel Nederland als België. Ultimo derde kwartaal 2008 telde het aantal rekeninghouders in de business unit ten opzichte van ultimo juni Het grote aantal beleggers dat een rekening opende bij BinckBank ging gepaard met aanzienlijk lagere marketinguitgaven. De marketingkosten per nieuwe beleggende klant in het derde kwartaal bedroeg 213 ten opzicht van 247 over het eerste halfjaar. Per heden is in België de grens van rekeninghouders gepasseerd en is de 1.000e beleggingsrekening in Frankrijk geopend. BinckBank startte haar activiteiten op de Franse beleggersmarkt op 9 september jl. De eerste reacties uit de Franse markt zijn veelbelovend; Franse beleggers reageren enthousiast op de laagste prijs garantie zoals blijkt uit het grote aantal reacties. Het Franse team telt inmiddels 15 medewerkers. Retail Verschil % Rekeninghouders België % Rekeninghouders Nederland % Toevertrouwd vermogen België (mln) % Toevertrouwd vermogen Nederland (mln) % Aantal transacties België % Aantal transacties Nederland % Professional Services: online effectenbank voor professionele partijen Professional Services biedt bancaire diensten, de uitvoering van effectenorders en draagt zorg voor de gehele effectenadministratie voor vermogensbeheerders en banken. Deze dienstverlening wordt op volledige geautomatiseerde wijze en online verzorgd. De activiteiten van Professional Services blijven hard groeien. Het toevertrouwde vermogen in België verdubbelde in het derde kwartaal van circa 38 miljoen ultimo juni 2008 naar circa 75 miljoen ultimo het derde kwartaal Gebeurtenissen na 30 september en vooruitzichten In de eerste weken na het kwartaaleinde vindt er een stormachtige groei plaats in nieuwe effectenrekeningen. De effectenrekeningen namen toe tot (+5.500) waarvan ruim Belgische en Franse rekeninghouders. Door een sterke focus op kwaliteit van dienstverlening en kosten, blijft de onderliggende groei van het aantal klanten en het financiële resultaat goed, ondanks zeer turbulente tijden. BinckBank handhaaft daarom de eerder vastgestelde doelstellingen betreffende beoogde groei in het aantal rekeninghouders met uitzondering van de spaarrekeningen; deze nieuwe doelstelling bedraagt 1,5 miljard aan spaarvermogen in de komende jaren. Onrust op de spaarmarkt en spaarvermogen dat aangewend wordt voor beleggingen zou de ontwikkeling in spaarvermogen op korte termijn enigszins kunnen vertragen. Ook de transactieactiviteit van beleggende klanten blijft goed op niveau, ingegeven door zeer volatiele markten. De ontwikkeling van voornoemde transactieactiviteit is vanzelfsprekend afhankelijk van marktontwikkelingen. Het benutten van de commerciële mogelijkheden en potentiële besparingen voortvloeiende uit de in het halfjaarbericht bekendgemaakte best execution service joint venture is derhalve een speerpunt in alle beoogde ontwikkelingen in de nabije toekomst. BinckBank blijft zich daarnaast ook concentreren op de groei van effectentransactieonafhankelijke producten zoals Pagina 7 van 8

8 spaarrekeningen, online advies, online beheer en inkomsten door de verkoop van producten van derden zoals beleggingsfondsen en special products. Grote schommelingen in de koersen van aandelen kunnen resulteren in bijzondere waardeverminderingen op verstrekte kredieten. Hieruit zou een bijzondere waardevermindering op verstrekte kredieten kunnen voortvloeien. BinckBank heeft het recht om eventuele krediettekorten op bezittingen van klanten te kunnen verhalen. Naar schatting zou de bijzondere waardevermindering op kredieten in het vierde kwartaal maximaal 1 miljoen kunnen bedragen. De heer Koen Beentjes is in oktober gestart als COO van BinckBank N.V. De Nederlandsche Bank heeft goedkeuring aan zijn benoeming tot bestuurder verleend en zijn benoeming tot statutair directeur zal tijdens de aandeelhoudersvergadering van 28 april aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Het sterke kwartaalresultaat, de groei van het aantal klanten en onze sterke kapitaalspositie geven ons vertrouwen voor de rest van het jaar. BinckBank N.V. BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online broker met een top-5 positie in Europa. Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online advies en vermogensbeheerdiensten, online sparen, accurate administratieve verwerking van effecten en geldtransacties voor professionele partijen en zeer uitgebreide marktinformatie. BinckBank is een op Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online bank met vestigingen in Nederland, België en Frankrijk. BinckBank heeft ca. 500 medewerkers in dienst. De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht in 2000 en heeft vandaag de dag ruim rekeninghouders. Belangrijke data 2009*: - Jaarcijfers 2008 : 9 maart Eerste kwartaalresultaten 2009 : 28 april Aandeelhoudersvergadering 2009 : 28 april Ex dividend : 30 april Record-date : 5 mei Betaling dividend : 6 mei Halfjaarcijfers 2009 : 27 juli Ex interim dividend : 28 juli Record-date interim dividend : 30 juli Betaling interim dividend : 31 juli Derde kwartaalcijfers 2009 : 30 oktober 2009 * Data onder voorbehoud Persvoorlichting: Jonneke van Staveren Hoofd PR/IR Telefoon: / BinckBank N.V. Vijzelstraat HK Amsterdam Pagina 8 van 8

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008

Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Persbericht Amsterdam, 6 mei 2008 Klantengroei BinckBank zet onverminderd door in eerste kwartaal 2008 Netto resultaat 9.7 miljoen in Q1 2008 ( 0,13 per aandeel) Netto gecorrigeerd resultaat 17,6 miljoen

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2009 *

Eerste kwartaalbericht 2009 * Eerste kwartaalbericht 2009 * Sterke performance BinckBank zet door in eerste kwartaal 2009 Gecorrigeerde nettowinst Q1 FY09 17,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,24) Meer dan 19.500 nieuwe rekeningen geopend

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007

Persbericht. BinckBank blijft hard groeien. Amsterdam, 27 juli 2007 Persbericht Amsterdam, 27 juli 2007 BinckBank blijft hard groeien Nettowinst stijgt met 23% naar 13,8 miljoen in 1e halfjaar 2007 (H1 06: 11,2 miljoen) BinckBank activiteiten in België winstgevend over

Nadere informatie

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010

AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 AvA BinckBank N.V. 26 april 2010 1. Opening Dhr. Scholtes Agenda Opening Presentatie jaarverslag 2009 Aandeelhoudersbesluiten Rondvraag Sluiting 3 2. Presentatie jaarverslag 2009 Dhr. Beentjes Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persbericht STERKE PERFORMANCE BINCKBANK IN CRISISJAAR 2008

Persbericht STERKE PERFORMANCE BINCKBANK IN CRISISJAAR 2008 Persbericht STERKE PERFORMANCE BINCKBANK IN CRISISJAAR 2008 Gecorrigeerde nettowinst over 2008 64,1 miljoen ( 0,83 per aandeel) Ongekende groei aantal rekeninghouders naar 293.236 (+37% t.o.v. ultimo 2007)

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015

Halfjaarverslag 2015 Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave Kernboodschap halfjaarverslag 2015 3 Kerncijfers halfjaarvergelijking 4 Kerncijfers kwartaalvergelijking 5 Verslag van het bestuur Algemeen 6 Toelichting op het geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarbericht 2009. 2009 bijzonder goed jaar voor BinckBank

Jaarbericht 2009. 2009 bijzonder goed jaar voor BinckBank Jaarbericht 2009 2009 bijzonder goed jaar voor BinckBank Gecorrigeerde nettowinst in FY09 Q4 21,8 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,29) Gecorrigeerde nettowinst over FY09 78,1 miljoen (gecorrigeerde WpA 1,04)

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2011

Derde kwartaalbericht 2011 Derde kwartaalbericht 2011 Gecorrigeerde nettowinst FY11 Q3 18,5 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,25) Gecorrigeerde nettowinst FY11 YTD 51,6 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,70) Het aantal transacties steeg in

Nadere informatie

Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank

Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank Halfjaarverslag 2009 Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank Gecorrigeerde nettowinst in FY09 Q2 16,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,22) Gecorrigeerde netto winst in FY09 H1 34,8 miljoen (gecorrigeerde

Nadere informatie

Visie, missie en kernwaarden

Visie, missie en kernwaarden Factsheet Profiel BinckBank BinckBank N.V. (BinckBank), opgericht in 2000, is een online bank voor beleggers met marktleiderschap in Nederland en België, een derde positie in Frankrijk en is sinds 2012

Nadere informatie

Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank

Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank Halfjaarverslag 2009 Sterk tweede kwartaalresultaat BinckBank Gecorrigeerde nettowinst in FY09 Q2 16,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,22) Gecorrigeerde netto winst in FY09 H1 34,8 miljoen (gecorrigeerde

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2010

Eerste kwartaalbericht 2010 Eerste kwartaalbericht 2010 BinckBank goed van start in 2010 Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q1 18,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,26) Mijlpaal van 400.000 rekeningen in zicht BinckBank Frankrijk lanceert

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014

Halfjaarverslag 2014 , Halfjaarverslag 2014 Gecorrigeerde nettowinst FY14 H1: 20,2 miljoen (FY13 H1: 21,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY14 Q2: 8,5 miljoen (FY13 Q2: 12,7 miljoen) Interim-dividend 0,10 per aandeel Alex

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Data en kerngegevens van het aandeel BinckBank N.V. 36 Belangrijke data BinckBank N.V Jaarbericht 2013

Inhoudsopgave. Data en kerngegevens van het aandeel BinckBank N.V. 36 Belangrijke data BinckBank N.V Jaarbericht 2013 , Jaarbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13: 55,2 miljoen (FY12: 55,0 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q4: 22,7 miljoen (FY12 Q4: 15,1 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13: 2,1 miljard Aantal

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. Op dit document is geen accountantscontrole toegepast

Jaarbericht 2010. Op dit document is geen accountantscontrole toegepast Jaarbericht 2010 Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q4 18,1 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,25) Gecorrigeerde nettowinst in FY10 75,2 miljoen (gecorrigeerde WpA 1,02) Voorgesteld slotdividend per aandeel 0,27

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2014

Derde kwartaalbericht 2014 , Derde kwartaalbericht 2014 Gecorrigeerde nettowinst FY14 Q3: 24,6 miljoen (FY13 Q3: 10,6 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY14 Q3: 2,3 miljard (FY13 Q3: 1,8 miljard) Aantal transacties in FY14 Q3: 1,9

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2010

Derde kwartaalbericht 2010 Derde kwartaalbericht 2010 Nieuwe initiatieven in rustige markt Gecorrigeerde nettowinst in 17,4 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,23) Gecorrigeerde nettowinst in YTD 57,2 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,77) Volwaardig

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter

PERSBERICHT. Acceptabele performance in turbulente markt. 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Quote van de voorzitter PERSBERICHT voor meer informatie: 25 augustus 2011 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Acceptabele performance in turbulente markt Beperkte omzet-

Nadere informatie

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2017

BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2017 PERSBERICHT Amsterdam, 24 april 2017 BinckBank N.V. trading update eerste kwartaal 2017 Positieve start voor BinckBank Gecorrigeerde nettowinst per aandeel 17Q1 0,12 hoger dan 16Q4 en in lijn met 16Q1.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde balans Activa 2008 2007 Geldmiddelen en tegoeden bij de centrale bank 1.248.801 936.146 Bankiers 1.693.720 2.023.207 Kredieten 2.433.933 2.353.276 Reverse repurchase agreements 732.641

Nadere informatie

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie:

PERSBERICHT. Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen. 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen. Overzicht kerncijfers 1 / 8. voor meer informatie: PERSBERICHT voor meer informatie: 1 maart 2013 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com Winstherstel, klanttevredenheid verder gestegen Totale winst in

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2011

Eerste kwartaalbericht 2011 Eerste kwartaalbericht 2011 Gecorrigeerde nettowinst FY11 Q1 18,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,26) Aantal transacties in FY11 Q1 stijgt met 12% naar 2,6 miljoen t.o.v. FY10 Q4 Alex Vermogensbeheer zet

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2012

Derde kwartaalbericht 2012 Derde kwartaalbericht 2012 Gecorrigeerde nettowinst FY12 YTD: 40,0 miljoen (FY11 YTD: 51,6 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY12 Q3: 12,1 miljoen (FY11 Q3: 18,5 miljoen) Aantal beurstransacties in FY12

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V.

Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Halfjaarverslag 2009 BNG CAPITAL MANAGEMENT B.V. Behandeld door A. Groenendijk Referentienummer R&C-FA/1103339/1008072 Doorkiesnummer (070) 3750 202 Faxnummer (070) 3750 987 Datum Inhoud 1 Profiel 1 2

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Halfjaarverslag BinckBank goed op koers

Halfjaarverslag BinckBank goed op koers Halfjaarverslag 2010 BinckBank goed op koers Gecorrigeerde nettowinst in FY10 Q2 20,9 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,28) Gecorrigeerde nettowinst in FY10 H1 39,8 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,54) Interim

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kerncijfers jaarvergelijking 3 Kerncijfers kwartaalvergelijking 4

Inhoudsopgave. Kerncijfers jaarvergelijking 3 Kerncijfers kwartaalvergelijking 4 Jaarbericht 2011 Gecorrigeerde nettowinst FY11 Q4 13,6 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,18) Gecorrigeerde nettowinst FY11 65,1 miljoen (gecorrigeerde WpA 0,88) Aantal transacties FY11 Q4 2,4 miljoen (FY11

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Jaarbericht Op dit document is geen accountantscontrole toegepast

Jaarbericht Op dit document is geen accountantscontrole toegepast , Jaarbericht 2014 Gecorrigeerde nettowinst FY14: 57,5 miljoen (FY13: 55,2 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY14 Q4: 12,7 miljoen (FY13 Q4: 22,7 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY14: 2,0 miljard (FY13:

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015

Halfjaarverslag 2015 Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave Kernboodschap halfjaarverslag 2015 3 Kerncijfers halfjaarvergelijking 4 Kerncijfers kwartaalvergelijking 5 Verslag van het bestuur Algemeen 6 Toelichting op het geconsolideerde

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 Hoofdpunten Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.)

Jaarrekening 2002. Effectenbank Binck N.V. Amsterdamoor. (voorheen Binck Brokers N.V.) Jaarrekening 2002 Effectenbank Binck N.V. (voorheen Binck Brokers N.V.) Amsterdamoor Colofon Jaarreke Uitgave Effectenbank Binck N.V. Vijzelstraat 20 1017 HK Amsterdam Jaarrekeningen Exemplaren van deze

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

* De vergelijkende cijfers zijn bijgesteld naar aanleiding van de aanpassingen in IAS 19R met ingang van 1 januari 2013.

* De vergelijkende cijfers zijn bijgesteld naar aanleiding van de aanpassingen in IAS 19R met ingang van 1 januari 2013. Datum: 20 februari 2014 Voor informatie: mr. M.G.F.M.V. Janssen - Secretaris Raad van Bestuur T: +31 20 557 52 30 I: www.kasbank.com Totale winst 13% lager op 12,3 mln als gevolg van reorganisatielast

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012

BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS. Uden, 26 oktober 2012 BETER BED HOLDING N.V. DERDEKWARTAALCIJFERS 2012 Uden, 26 oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Persbericht derdekwartaalcijfers 2012. 3 2. Geconsolideerde balans. 6 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening..

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Profiel BinckBank. 2 Factsheet 2015 BinckBank N.V.

Profiel BinckBank. 2 Factsheet 2015 BinckBank N.V. Factsheet 2015 Profiel BinckBank De particulier van vandaag wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen. De rente is historisch laag, het pensioenstelsel wordt versoberd en de sociale zekerheid wordt

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2014

Eerste kwartaalbericht 2014 , Eerste kwartaalbericht 2014 Gecorrigeerde nettowinst FY14 Q1: 11,6 miljoen (FY13 Q1: 9,2 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY14 Q1: 2,5 miljard (FY13 Q1: 1,4 miljard) Aantal Retail transacties in FY14

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 Ctac continueert opgaande lijn van resultaat Netto resultaat stijgt in eerste halfjaar met ruim 40% s-hertogenbosch, 20 augustus 2015 ICT Solution Provider

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2016

BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2016 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2016 BinckBank N.V. trading update derde kwartaal 2016 Gecorrigeerde nettowinst per aandeel op kwartaalbasis gelijk aan 16Q2 op 0,11 Netto-rentebaten op kwartaalbasis

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Eerste kwartaalbericht 2015

Eerste kwartaalbericht 2015 , Eerste kwartaalbericht 2015 Gecorrigeerde nettowinst FY15 Q1: 16,4 miljoen (FY14 Q1: 11,6 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY15 Q1: 2,0 miljard (FY14 Q1: 2,5 miljard) Aantal transacties in FY15 Q1:

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V.

Halfjaarbericht HeadFirst Source Group N.V. Halfjaarbericht 2017 HeadFirst Source Group N.V. 1 Inhoud Geconsolideerde halfjaarcijfers 2017 1. Toelichting eerste halfjaar 2017 2. Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT

2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2008 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2 Forse groei van het resultaat Achmea Hypotheekbank heeft over het eerste halfjaar van 2008 een winst voor belastingen behaald van EUR 19,4 miljoen. Dit

Nadere informatie

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening.

De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening in duizenden euro s Algemeen De grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening. Conform

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen.

Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. Persbericht JA ARCIJFERS 2014 Sligro Food Group N.V. Nettowinst 2014 Sligro Food Group 69 miljoen. De nettowinst over het boekjaar bedroeg 69 miljoen. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2013.

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie