Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal Amsterdam, 24 oktober 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008"

Transcriptie

1 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal rekeninghouders groeit naar (+5,9% tegenover 30 juni 2008) Sterke solvabiliteitsratio van 16,8% ultimo derde kwartaal 2008 Start inkoopprogramma eigen aandelen vanaf 30 september. Groei nieuwe effectenrekeningen in de eerste weken van oktober gelijk aan groei over gehele derde kwartaal Veelbelovende start in Frankrijk Thierry Schaap (Bestuursvoorzitter) De recente heftige neerwaartse bewegingen op wereldwijde effectenbeurzen laten onze klanten en BinckBank niet onberoerd. Net als alle beleggers hebben onze klanten het zwaar te verduren en kampen zij met waardeverminderingen op hun portefeuilles. Onder andere met de Alex Academy beleggingsopleidingen helpen wij onze klanten om beter om te gaan met de risico s van beleggen. Toch worden de huidige lage koerswaarderingen door veel particuliere beleggers gezien als een goed instapmoment. Beleggers vertrouwen daarbij op de soliditeit van BinckBank getuige de aanhoudende groei van nieuwe rekeninghouders in het derde kwartaal 2008 en de stormachtige groei van rekeninghouders in de eerste weken van oktober. In België en Frankrijk werden mijlpalen behaald: momenteel heeft België de grens van beleggende klanten gepasseerd en verwelkomde Frankrijk de e belegger. Onze bestaande klanten handelden actief op beweeglijke markten wat heeft geleid tot een fors toegenomen aantal transacties in het derde kwartaal. Samen met voortdurende focus op kostenbeheersing en de kostenbesparingen uit de integratie met Alex, zorgde dit voor een goed en positief kwartaalresultaat. De huidige instabiele financiële markten als gevolg van de kredietcrisis hebben in het derde kwartaal geen negatief effect gehad op de sterke financiële basis van BinckBank. Op basis van onze stevige solvabiliteitsratio startten wij onlangs zelfs een aandelen inkoopprogramma, waardoor het aantal uitstaande aandelen zal afnemen en de winst per aandeel zal toenemen. Al met al zijn wij tevreden met een mooie gecorrigeerde netto winst van 14,7 miljoen in deze turbulente tijden. Pagina 1 van 8

2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening * Verschil YTD YTD*** Verschil (x EUR 1,000) % % Netto rentebaten % % Netto provisiebaten % % Netto overige baten % % Netto resultaat op financiele activa en passiva (1.832) (370) -80% (340) % Bijzondere waardeveranderingen, fin. instrumenten (121) -176% % Totaal baten % % Personeelskosten % % Andere beheerskosten % % Afschrijvingen % % Bedrijfslasten % % Operationeel resultaat % % Opbrengsten uit deelnemingen % % Bedrijfsresultaat voor belastingen % % Belastingen % % Belastingen % 24% 20% 23% 23% 24% Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten % % Resultaat uit beeindigde bedrijfsactiviteiten 222 (116) % % Netto resultaat % % Gecorrigeerde netto winst ** % % WPA en waarde aandeel Winst per aandeel 0,13 0,07 0,10 43% 0,30 0,72-58% Gecorrigeerde winst per aandeel 0,23 0,18 0,19 6% 0,60 0,72-17% Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Intrinsieke waarde per aandeel 6,16 5,98 5,97 0% 5,97 2,58 131% Slotkoers van het aandeel BinckBank NV 8,25 6,73 5,39-20% 5,39 9,61-44% Kosten & ratios Integratiekosten Bedrijfslasten excl. integratiekosten Cost Income ratio 68% 79% 72% 73% 46% C/I ratio exclusief IFRS afschrijving 50% 58% 52% 53% 46% C/I ratio excl. IFRS afshrijving & integratiekosten 47% 53% 50% 50% 46% Kapitaaltoereikendheid Gestort en geplaatst kapitaal Agioreserve Ingekochte eigen aandelen (487) (105) (104) (104) Overige reserves Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen Af: goodwill ( ) ( ) ( ) ( ) Af: overige immateriële vaste activa ( ) ( ) ( ) ( ) Af: reserve ongerealiseerd resultaat (AfS) Af: geschat dividenduitkering (20.461) (15.705) (7.631) (7.631) Kernvermogen Af: aftrekposten (605) (1.090) (1.165) (1.165) Totaal aanwezig vermogen - Tier 1 (TAC) Total benodigd kapitaal (TRC) Solvabiliteitsratio (= TAC/TRC * 8%) 13,2% 15,3% 16,8% 16,8% Klantgegevens Aantal rekeninghouders % % Effectenrekeningen % % Spaarrekeningen % % Advies- en vermogensbeheerrekeningen % % Aantal transacties % % Toevertrouwd vermogen % % *) De gepresenteerde resultaten op individuele lijnen in de geconsolideerde winst & verliesrekening uit voorgaande perioden kunnen niet materiële afwijkingen vertonen als gevolg van reclassificaties die zijn ontstaan bij het integreren van de financiële administraties van Alex en BinckBank. **) Netto resultaat gecorrigeerd voor IFRS afschrijvingen en de belastingbesparing op het verschil tussen de fiscale en commerciële afschrijving van de bij acquisitie van Alex verworven immateriele activa en goodwill. ***) Aangezien de acquisitie van Alex heeft plaatsgevonden op 31 december 2007 hebben de vergelijkende cijfers over 2007 slechts betrekking op de resultaten van BinckBank exclusief Alex. Toelichting op het derde kwartaalresultaat 2008 Netto rentebaten De daling van de totale netto rentebaten in het derde kwartaal naar 9,8 miljoen ten opzichte van 11,2 miljoen in het tweede kwartaal 2008 wordt met name veroorzaakt door afnemende hoogte van effectenkredieten en verhoging van de rente op Alex spaarrekeningen naar 4%. Pagina 2 van 8

3 In verband met het negatieve marktsentiment maakten beleggers in het derde kwartaal minder gebruik van effectenkredieten. Ook werd het bevoorschottingsbeleid voor het aangaan van effectenkrediet aangescherpt. De hoogte van de verstrekte effectenkredieten nam met 24% af naar 339 miljoen. Daarnaast werd over het volledige derde kwartaal 4% spaarrente betaald op de Alex spaarrekeningen in tegenstelling tot het tweede kwartaal waarin tot en met 21 mei een spaarrente van 3,8% werd betaald. Het vermogen op de spaarrekeningen van klanten bedroeg ultimo september miljoen tegenover miljoen ultimo juni 2008, een daling van 3,8%. Een gedeelte van de daling wordt veroorzaakt door klanten die spaargeld aanwenden voor beleggingen in effecten. Netto rentebaten Effectenkrediet 12,000 11,000 11, ,000 9,000 9,346 9, , , , Netto provisiebaten Historisch gezien realiseert BinckBank doorgaans het minst goede resultaat in het derde kwartaal. Echter, als gevolg van de huidige volatiele markten en de voortgaande groei in rekeninghouders, steeg het totale aantal transacties in het derde kwartaal naar ongeveer het niveau van het eerste kwartaal van dit jaar. Aantal rekeninghouders Aantal transacties ,800 1,750 1,700 1,782 1, , ,600 1,550 1,500 1,450 1,553-1,400 B eleggen Sparen A dvies & V ermogensbeheer Hoewel het aantal transacties in het derde kwartaal steeg ten opzichte van het tweede kwartaal, zijn de totale netto provisiebaten gelijk gebleven. Dit werd veroorzaakt door lagere koersen met een daling van de gemiddelde transactieomvang als gevolg en daardoor lagere commissieopbrengsten. Bovendien leidden de volatiele markten tot hoge prijzen voor opties, waardoor klanten minder contracten per transactie verhandelden. In het derde kwartaal werden aanzienlijk meer opties verhandeld ten opzichte van het tweede kwartaal; 54% van het totaal aantal transacties bestond uit optietransacties ten opzichte van 49% in het tweede kwartaal. Pagina 3 van 8

4 Provisiebaten x EUR Netto overige baten De overige baten betreffen met name de baten van dochteronderneming Syntel. Netto resultaat op financiële activa en passiva Voorzichtigheidshalve en anticiperend op marktontwikkelingen waarbij beleggers kapitaal gebruiken om te beleggen is eind september een deel van de beleggingsportefeuille verkocht om meer liquiditeit te genereren. Door lagere koersen bij verkoop heeft dit ultimo het derde kwartaal 2008 tot een beperkt verlies geleid van 0,2 miljoen. Alle uitzettingen zijn belegd in beursgenoteerde obligaties en kunnen daarom direct en snel worden verkocht als het nodig is. Per 21 oktober 2008 is de liquiditeitspositie bij banken circa 506 miljoen. Bedrijfslasten In het derde kwartaal werden integratiekosten van 0,5 miljoen gemaakt voor de samenvoeging van de activiteiten van Alex en Binck. Naar verwachting zullen de eerder bekend gemaakt integratiekosten van 5 miljoen in 2008 niet worden overschreden. Ook werd zoals eerder voorzien aanzienlijk minder uitgegeven aan marketing. Al met al daalden de totale kosten (gecorrigeerd voor integratie) in het derde kwartaal 2008 met 4,7% naar 24,2 miljoen ten opzichte van 25,2 miljoen in het tweede kwartaal Gecorrigeerde netto winst De licht hogere baten in combinatie met gedaalde kosten had een sterke netto gecorrigeerde winst van 14,7 miljoen in het derde kwartaal en 46,1 miljoen tot gevolg per ultimo september In het tweede kwartaal bedroeg de gecorrigeerde netto winst 13,8 miljoen (+6,5%). Kosten (gecorrigeerd voor integratie) Cost / Income ratio's % 75% 65% % % % C/ I C/I ex IFRS C/I ex IFRS & Integratie Pagina 4 van 8

5 Berekening van de gecorrigeerde netto winst Verschil YTD YTD Verschil (x EUR 1,000) % % Netto resultaat % % IFRS afschrijving (A) Fiscale goodwill afschrijving* (B) IFRS afschrijving (C) (7.049) (7.049) (7.049) (21.147) - Extra fiscale afschrijving (D) Belastingbesparing door extra fiscale afschrijving (E) Gecorrigeerde netto winst ** % % *) De fiscale afschrijving over het eerste halfjaar is herberekend. De fiscale afschrijving per kwartaal is EUR resulterend in een belastingbesparing van EUR 698 per kwartaal. **) Berekeningen van de gecorrigeerde netto winst zijn als volgt: (D)=(B)+(C) (E) = (D) * 25,5% Gecorrigeerde netto winst = Netto resultaat + (A) + (E) Financiële positie De huidige problematiek op wereldwijde financiële markten heeft geen negatieve invloed gehad op de financiële positie van BinckBank in het derde kwartaal. BinckBank heeft geen afschrijvingen gedaan op de beleggingsportefeuille. Per 30 september 2008 beschikt BinckBank over een gezonde vermogenspositie en liquiditeitspositie. De solvabiliteitsratio (Tier-1) ultimo september 2008 onder Bazel 2 bedraagt 16,8%. De huidige prijs van het aandeel BinckBank in combinatie met de sterke financiële positie van de bank heeft geleid tot een inkoopprogramma van eigen aandelen met als doel door vermindering van het aandelenkapitaal de winst per aandeel te verbeteren. BinckBank zal tot nader order op gezette tijden aandelen inkopen en intrekken tot een solvabiliteitsratio van minimaal 15%. BinckBank s eigen vermogen en de toevertrouwde middelen van haar klanten vormen de basis voor financiering van de dagelijkse activiteiten. Het totale eigen vermogen van BinckBank per 30 september 2008 bedroeg 460,2 miljoen, het Tier-1 vermogen 75,6 miljoen. Het totale bedrag aan toevertrouwd vermogen (bestaande uit geld en effecten voor klanten) per 30 september 2008 bedroeg miljoen waarvan miljoen aan geld (inclusief 962 miljoen aan spaarvermogen). Toevertrouwd vermogen (excl. sparen) x EUR Toevertouwd vermogen AEX In verhouding tot de scherp gedaalde AEX index (-/-22%) nam het toevertrouwde vermogen exclusief het spaarvermogen ultimo september 2008 minder af (-/-12%). Per 30 september 2008 bedroeg het totale bedrag aan financiële activa miljoen bestaande uit beleggingen in staatsgegarandeerde obligaties, Duitse öffentliche Pfandbriefe en effectenkredieten. Van de financiële activa is 73% uitgezet bij partijen met minimaal een AAA rating en 4% bij partijen met minimaal een AA-rating. De overige 23% betreft verleende effectenkredieten aan particulieren met een ruime dekkingsgraad. Effectenkredieten worden verstrekt op beursgenoteerde effecten variërend van 0% op incourante effecten met een hoog risicoprofiel tot een maximum van 70% a 80% op courante effecten met een lager risicoprofiel. Pagina 5 van 8

6 Uitzettingen BinckBank NV A A - 4 % R et ail 2 3 % A A A 73 % Hoewel de ontwikkelingen op de rentemarkt gunstig waren in het derde kwartaal, werd een deel van de beleggingsportefeuille als tijdelijke voorzorgsmaatregel verkocht om te zorgen voor meer liquiditeit. Wanneer uitzicht is op stabilisering van financiële markten zullen deze middelen opnieuw worden belegd. Concluderend mag worden gesteld dat BinckBank geen last heeft van de huidige kapitaalsproblematiek waar andere banken momenteel wel mee kampen. Toelichting op de business units Resultaat per segment Verschil YTD YTD Verschil (x EUR 1,000) % % Netto rentebaten % % Retail % % Professional Services % % Netto provisiebaten % % Retail % % Professional Services % % Netto overige baten % % Retail 100 (103) % % Professional Services % % Netto resultaat op financiele activa en passiva (1.832) (370) -80% (340) % Retail (1.579) (324) -79% (288) % Professional Services 247 (253) (46) -82% (52) % Bijzondere waardeveranderingen, fin. instrumenten (121) -176% % Retail (121) -176% % Professional Services Totaal baten % % Retail % % Professional Services % % Personeelskosten % % Retail % % Professional Services % % Andere beheerskosten % % Retail % % Professional Services % % Afschrijvingen % % Retail % % Professional Services % % Bedrijfslasten % % Retail % % Professional Services % % Operationeel resultaat % % Retail % % Professional Services % % Kosten / income ratio's Cost Income ratio 68% 79% 72% 73% 46% C/I ratio Retail 68% 80% 73% 73% 40% C/I ratio Retail exclusief IFRS afschrijving 48% 57% 50% 51% 40% C/I ratio Retail excl. IFRS afschr. & integratiekosten 45% 51% 48% 48% 40% C/I Professional Services 67% 68% 69% 68% 66% Klantgegevens Aantal rekeninghouders % % Retail % % Professional Services % % Aantal transacties % % Retail % % Professional Services % % Toevertrouwd vermogen % % AuA Retail % % AuA Professional Services % % AEX index 442,43 425,93 331,45-22% 331,45 540,98-39% Pagina 6 van 8

7 Retail: Europese full service online bank voor particuliere beleggers De business unit Retail levert online beleggingsdiensten aan zelfstandige particuliere beleggers in Nederland, België en Frankrijk. Na de overname van Alex is de doelstelling van BinckBank gericht op groei in Nederland en Europa en streeft de onderneming naar een verbreding van activiteiten (full service) op het gebied van beleggen. In het derde kwartaal blijft Retail hard groeien in het aantal rekeninghouders in zowel Nederland als België. Ultimo derde kwartaal 2008 telde het aantal rekeninghouders in de business unit ten opzichte van ultimo juni Het grote aantal beleggers dat een rekening opende bij BinckBank ging gepaard met aanzienlijk lagere marketinguitgaven. De marketingkosten per nieuwe beleggende klant in het derde kwartaal bedroeg 213 ten opzicht van 247 over het eerste halfjaar. Per heden is in België de grens van rekeninghouders gepasseerd en is de 1.000e beleggingsrekening in Frankrijk geopend. BinckBank startte haar activiteiten op de Franse beleggersmarkt op 9 september jl. De eerste reacties uit de Franse markt zijn veelbelovend; Franse beleggers reageren enthousiast op de laagste prijs garantie zoals blijkt uit het grote aantal reacties. Het Franse team telt inmiddels 15 medewerkers. Retail Verschil % Rekeninghouders België % Rekeninghouders Nederland % Toevertrouwd vermogen België (mln) % Toevertrouwd vermogen Nederland (mln) % Aantal transacties België % Aantal transacties Nederland % Professional Services: online effectenbank voor professionele partijen Professional Services biedt bancaire diensten, de uitvoering van effectenorders en draagt zorg voor de gehele effectenadministratie voor vermogensbeheerders en banken. Deze dienstverlening wordt op volledige geautomatiseerde wijze en online verzorgd. De activiteiten van Professional Services blijven hard groeien. Het toevertrouwde vermogen in België verdubbelde in het derde kwartaal van circa 38 miljoen ultimo juni 2008 naar circa 75 miljoen ultimo het derde kwartaal Gebeurtenissen na 30 september en vooruitzichten In de eerste weken na het kwartaaleinde vindt er een stormachtige groei plaats in nieuwe effectenrekeningen. De effectenrekeningen namen toe tot (+5.500) waarvan ruim Belgische en Franse rekeninghouders. Door een sterke focus op kwaliteit van dienstverlening en kosten, blijft de onderliggende groei van het aantal klanten en het financiële resultaat goed, ondanks zeer turbulente tijden. BinckBank handhaaft daarom de eerder vastgestelde doelstellingen betreffende beoogde groei in het aantal rekeninghouders met uitzondering van de spaarrekeningen; deze nieuwe doelstelling bedraagt 1,5 miljard aan spaarvermogen in de komende jaren. Onrust op de spaarmarkt en spaarvermogen dat aangewend wordt voor beleggingen zou de ontwikkeling in spaarvermogen op korte termijn enigszins kunnen vertragen. Ook de transactieactiviteit van beleggende klanten blijft goed op niveau, ingegeven door zeer volatiele markten. De ontwikkeling van voornoemde transactieactiviteit is vanzelfsprekend afhankelijk van marktontwikkelingen. Het benutten van de commerciële mogelijkheden en potentiële besparingen voortvloeiende uit de in het halfjaarbericht bekendgemaakte best execution service joint venture is derhalve een speerpunt in alle beoogde ontwikkelingen in de nabije toekomst. BinckBank blijft zich daarnaast ook concentreren op de groei van effectentransactieonafhankelijke producten zoals Pagina 7 van 8

8 spaarrekeningen, online advies, online beheer en inkomsten door de verkoop van producten van derden zoals beleggingsfondsen en special products. Grote schommelingen in de koersen van aandelen kunnen resulteren in bijzondere waardeverminderingen op verstrekte kredieten. Hieruit zou een bijzondere waardevermindering op verstrekte kredieten kunnen voortvloeien. BinckBank heeft het recht om eventuele krediettekorten op bezittingen van klanten te kunnen verhalen. Naar schatting zou de bijzondere waardevermindering op kredieten in het vierde kwartaal maximaal 1 miljoen kunnen bedragen. De heer Koen Beentjes is in oktober gestart als COO van BinckBank N.V. De Nederlandsche Bank heeft goedkeuring aan zijn benoeming tot bestuurder verleend en zijn benoeming tot statutair directeur zal tijdens de aandeelhoudersvergadering van 28 april aan de aandeelhouders worden voorgelegd. Het sterke kwartaalresultaat, de groei van het aantal klanten en onze sterke kapitaalspositie geven ons vertrouwen voor de rest van het jaar. BinckBank N.V. BinckBank is de grootste, onafhankelijke Nederlandse online broker met een top-5 positie in Europa. Wij bieden onze klanten snelle en goedkope toegang tot alle belangrijke financiële markten ter wereld, online advies en vermogensbeheerdiensten, online sparen, accurate administratieve verwerking van effecten en geldtransacties voor professionele partijen en zeer uitgebreide marktinformatie. BinckBank is een op Euronext Amsterdam genoteerde onafhankelijk online bank met vestigingen in Nederland, België en Frankrijk. BinckBank heeft ca. 500 medewerkers in dienst. De activiteiten van BinckBank vinden plaats in twee business units, Retail en Professional Services. BinckBank werd opgericht in 2000 en heeft vandaag de dag ruim rekeninghouders. Belangrijke data 2009*: - Jaarcijfers 2008 : 9 maart Eerste kwartaalresultaten 2009 : 28 april Aandeelhoudersvergadering 2009 : 28 april Ex dividend : 30 april Record-date : 5 mei Betaling dividend : 6 mei Halfjaarcijfers 2009 : 27 juli Ex interim dividend : 28 juli Record-date interim dividend : 30 juli Betaling interim dividend : 31 juli Derde kwartaalcijfers 2009 : 30 oktober 2009 * Data onder voorbehoud Persvoorlichting: Jonneke van Staveren Hoofd PR/IR Telefoon: / BinckBank N.V. Vijzelstraat HK Amsterdam Pagina 8 van 8

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat

Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Persbericht Amsterdam, 7 augustus 2014 Delta Lloyd: solide ontwikkeling van nieuwe productie, solvabiliteit en IFRS resultaat Solide commercieel resultaat, winstgevende periodieke levenpremies verder gestegen

Nadere informatie

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011

Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Kapitaaltoereikendheid & Risicorapport 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Profiel BinckBank 3 1.2 Toepassingskader 3 1.3 Kapitaalmanagement BinckBank 4 1.4 Kapitaaltoereikendheid BinckBank 2011 4 1.5

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid

Stijgende resultaten bij duurzaam beleid PERSBERICHT, 20 augustus 2014 Stijgende resultaten bij duurzaam beleid Het sturen op het vervullen van klantbehoeften werpt zijn vruchten af. a.s.r. kende een uitstekend eerste halfjaar en ligt goed op

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie

Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Interim management statement: Eerste drie maanden van 2014 Persbericht Amsterdam, 8 mei 2014 Delta Lloyd: Goed eerste kwartaal met toonaangevende nieuwe productie Groei jaarpremies: NAPI +16%; hypotheekproductie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief

Jaarverslag 2011/12. Betrokken Betrouwbaar Proactief Jaarverslag 2011/12 Betrokken Betrouwbaar Proactief Dit zijn de kernwaarden van Brocacef Groep. Deze waarden gelden altijd, voor iedereen. Dit zijn de waarden waarvoor wij staan, zij geven aan hoe wij

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie