Telecare voor ouderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Telecare voor ouderen"

Transcriptie

1 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Telecare voor ouderen Socio-economische analyse van het gebruik van videotelefonie binnen de ouderenzorg Annick Peetermans, Georges Hedebouw, Jozef Pacolet i.s.m. Paul Devoldere (Hyphen), Filip D'Haene (Telesenior), Roland Pouillie (LCM-Solival), William Botteldoorn (M-Tec), Piet Grymonprez & Hans Ameel (Hogeschool West-Vlaanderen, Dept. PIH) Eindverslag in opdracht van Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC), overeenkomst nr. 12/AE/106 Meerjarig ondersteuningsprogramma voor de uitbouw van de informatiemaatschappij Hoger instituut voor de arbeid

2 Telecare voor ouderen. Socio-economische analyse van het gebruik van videotelefonie binnen de ouderenzorg / Annick Peetermans, Georges Hedebouw, Jozef Pacolet i.s.m. Paul Devoldere, Filip D'Haene, Roland Pouillie, William Botteldoorn, Piet Grymonprez & Hans Ameel. - Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. Hoger instituut voor de arbeid, 2004, 381 p. ISBN Copyright (2004) Hoger instituut voor de arbeid (K.U.Leuven) E. Van Evenstraat 2e, 3000 Leuven Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by mimeograph, film or any other means, without permission in writing from the publisher.

3 iii INHOUD EXECUTIVE SUMMARY IX 1. Inleiding ix 2. De technologie x 3. Het dienstverleningsmodel x 4. De markt xi 5. Onderzoeksinstrumenten kosten batenstudie xii 6.1 Betreffende de technische configuratie xiii 6.2 Betreffende het dienstverleningsmodel xiv 6.3 Betreffende de markt xv 6.4 Betreffende de kosten batenstudie xvi LIJST VAN AFKORTINGEN LIJST VAN FIGUREN LIJST VAN TABELLEN XVII XIX XXI

4 iv INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 DE TECHNOLOGIE 3 1. Inleiding 3 2. Beschrijving van de technologie 3 3. Technische voorstelling Telesenior Kortrijk Situering Eerste component: technologie zorgvrager Tweede component: technologie zorgaanbieder Derde component: netwerktechnologie Toepassingen van breedband en andere technologie in de zorg Inleiding Passieve alarmsystemen: domotica en assistive technology Algemeen Specifieke projecten Overige telecaretoepassingen zonder videotelefonie Ondersteuning van hulpverleners via telecommunicatie Ondersteuning van zorgbehoevenden en mantelzorgers via telecommunicatie Conclusie 28 HOOFDSTUK 2 HET DIENSTVERLENINGSMODEL Inleiding Omschrijving Telecareconcept met de verschillende componenten Het begrip Telecare De verschillende Telecare componenten Teleassistance Tele social care Telemedicine Telenursing Videoconferencing Teleservice Beschrijving dienstverleningsmodel Telesenior Kortrijk Historiek Doelstelling Situering Dienstverlening Beschrijving projectregio Afbakening doelgroep 52

5 v 4. Andere mogelijke dienstverleningsmodellen met videotelefonie Situering Buitenlandse telecare toepassingen met videotelefonie The Kaiser Permanente Tele Home Health Research Project, USA Tokio, Japan OMNI project, Nederland TESS project, Duitsland Telenursingproject Kansas, USA HausTeleDienst, Frankfurt am Main, Duitsland Action project, Zweden IST programma s TeleCARE, ontwikkeling van een virtual community in de ouderenzorg Telecaretoepassingen met videotelefonie in België OCMW Heuvelland UZ Gasthuisberg, Leuven Jonge Kamera, Menen en Tielt Biba Platform Project Vlaanderen Interactief Buitenlandse voorbeelden van telecare als uitbreiding op het PAS SAFE 21 project Personenalarmering in combinatie met domotica Situering Dienstverlening: 3 domoticapakketten Gebruik en waardering videotelefonie bij het Pas Waardering door gebruikers Technische vereisten Organisatorische vereisten Het concept zorgcentrale Het toekomstige dienstverleningsmodel Telesenior Algemeen Behoud van huidige dienst met uitbreiding dienstverlening Integratie van de technologie binnen een bestaande dienst Besluit 84 HOOFDSTUK 3 VERKENNING VAN DE POTENTIËLE MARKT Inleiding De markt van ouderen en zorg Inleiding De zorgvraag Het verbruik van gezondheidszorg Het zorgaanbod Ruimte voor technologische oplossingen? 101

6 vi 3. Beschrijving huidig technologiegebruik eindgebruikers Technologiegebruik bij ouderen Technologiegebruik bij zorgverleners Bepaling telecaremarkt Marktonderzoek videotelefonie en breedbandtechnologie Omschrijving van de telecaredoelgroep Mogelijke meerwaarden videotelefonie Besluit 125 HOOFDSTUK 4 ONDERZOEKSINSTRUMENTEN Inleiding Ontwikkelde evaluatiemethoden Het registratiesysteem Literatuuronderzoek elektronische dossiers Elektronisch Medisch Dossier (EMR) Elektronisch verpleegdossier (ENRC) Ontwikkeling elektronisch cliëntendossier Telesenior Technisch concept van het registratiesysteem Methodologie kosten effectiviteitsstudie Literatuurstudie economische evaluaties Soorten economische evaluaties Standpunt Definiëring kosten en opbrengsten Berekeningsmethoden kostprijs Ontwikkeling van kosten in de tijd Indeling van kosten en opbrengsten Literatuurstudie economische analyses telecare/videotelefonie Opzet kosteneffectiviteitsstudie Telesenior Algemeen Identificatie van relevante kosten en opbrengsten Waardering relevante kosten en opbrengsten Constructie van een meetinstrument Validiteit en betrouwbaarheid van meetinstrumenten Ontwikkeling vragenlijst Evaluatie van het Telesenior gebruik Door zorgvragers Beschrijving huidig gebruik Betrekken van gebruikers bij ontwikkeling technologie Door zorgaanbieders: bevraging denktank Telesenior Situering Samenvattende resultaten 166

7 vii 4. Evaluatie van de kosten en opbrengsten Besluit 174 HOOFDSTUK 5 ROLL OUT OVER VLAANDEREN Inleiding Beslissingsmodel Vereisten voor roll out: juridische aspecten en privacy Juridische aspecten Beheer van de toegangsrechten van de patiënt Afschermen van bepaalde gegevens Beveiliging van informatiesystemen en netwerken Aandachtspunten bij implementatie ICT of videotelefonie Bevorderende factoren Samenwerking tussen de verschillende diensten Actieve betrokkenheid van gebruikers en zorgverleners Algemene toepasbaarheid technologie Duidelijkheid dienstverlening Belemmerende factoren Technology push Sociaal isolement Weerstanden tegen verandering Gebrek aan tijd en geld Gebrek aan deskundigheid en ervaring Technologische problemen Projectmatige aanpak Gebrek aan meetbaarheid of onzichtbaarheid efficiëntie Ethische beschouwingen Impact van technologie op arbeid Aandachtpunten bij de rekrutering van de eindgebruikers Integratie videotelefonie in andere dienstverleningsmodellen Inleiding Integratie in een Sit/Sel/GDT werking Integratie in een CAW Integratie in een lokaal dienstencentrum Integratie in een dienst voor thuisverpleging Internationale literatuur Integratie videotelefonie in de Belgische thuisverpleging? Integratie in een serviceflat, (toekomstige) zorgflat of woon zorgcentrum? Integratie in andere dienstverleningsmodellen Aanpassingen aan de technische configuratie 205

8 viii 6. PAS als ankerpunt voor Telecare Inleiding Het huidige PAS systeem in Vlaanderen Situering Organisatie en gebruik van het Pas Profiel PAS gebruikers De visie van de aanbieders van het PAS Situering Methodologie Resultaten Conclusie Videotelefonie en Pas binnen Telecare Besluit 235 FICHES Fiche Nederlands Fiche Engels 244 BIJLAGEN 251 BIJLAGE 1 VRAGENLIJST 0 METING 252 BIJLAGE 2 INTAKEFORMULIER 305 BIJLAGE 3 VRAGENLIJST HULPVERLENERS DENKTANK TELESENIOR 314 BIJLAGE 4 VOORSTEL VAN OVEREENKOMST 327 BIJLAGE 5 MINISTERIEEL BESLUIT PERSONENALARMERING 14/11/ BIJLAGE 6 VRAGENLIJST WERKGROEP PAS LCM 334 BIBLIOGRAFIE 345

9 ix EXECUTIVE SUMMARY 1. Inleiding Telecare kan (en zal waarschijnlijk) naar de toekomst toe een belangrijke schakel worden in de thuiszorg (en in residentiële zorgvormen) voor zorgbehoevende ouderen. Onder telecare verstaat men alle zorg die vanop afstand geleverd kan worden door middel van ICT-toepassingen. Soms verloopt deze via eenvoudige audioverbindingen zoals die nu reeds bestaan in personenalarmsystemen. Het valt te verwachten dat hoogwaardige beeldtelefonie eveneens een plaats binnen het standaardarsenaal van hulpmiddelen zal veroveren. Het Kortrijks Teleseniorexperiment verkent één van de mogelijkheden daartoe. Het project zocht nieuwe toepassingen voor de breedbandtechnologie en kwam uit bij een hoogwaardige beeldverbinding via het gewone Tv-toestel zoals dit in iedere huiskamer aanwezig is. Deze verbinding laat toe in de twee richtingen een hoogwaardig visueel contact tussen hulpverlener en hulpvrager tot stand te brengen. Het project poogde uit te zoeken welke de toepassingsmogelijkheden van deze technologie zijn. Uiteindelijk geraakten er door omstandigheden heel weinig toestellen bij gebruikers geïnstalleerd waardoor een empirische evaluatie niet mogelijk bleek. Toch kon er op basis van literatuur en contacten met allerlei gebruikersgroepen heel wat informatie worden verzameld waarover we hier verslag uitbrengen. Deze informatie betreft op de eerste plaats het dienstverleningmodel omheen de technologie: wat gaat men aanbieden (vorming, sociale babbels, toezicht...) en welke hulpverleners nemen dit op? Vervolgens schetsen we de mogelijke markt voor het product: welke zijn mogelijke doelgroepen en hoe groot is de vraag? Ten derde brengen we verslag uit omtrent het onderzoeksinstrumentarium dat werd uitgewerkt en uitgetest. Tenslotte stellen we een aantal voorlopige- beleidsaanbevelingen i.v.m. de bredere toepassing van het systeem. We vertrekken van een beschrijving van de technologie.

10 x 2. De technologie De drie grote technische componenten van het huidige Telesenior-model zijn: De cliënt thuis die voor de videotelefonie gebruikt maakt van zijn Tv-toestel. Als extra technologie heeft hij een settopbox en een camera met ingebouwde microfoon. Het uitzicht en de inhoud van de gebruikersinterface (dit zijn de verschillende schermen die een cliënt thuis op het Tv-toestel ziet en die hij moet doorbladeren voor o.a. het opzetten van de beeldverbinding) werden verder ontwikkeld. Andere aspecten waren ondermeer de inhoud en het uitzicht van de gebruikershandleiding, het uitzicht van de afstandbediening en de beeld- en geluidskwaliteit bij verschillende bandbreedtes tijdens testen bij de netwerkprovider. De andere partij is de hulpverlener in de Telesenior-centrale. Deze heeft naast een scherm en camera met microfoon ook een registratiesysteem met aangepaste software. Het ontwikkelde elektronische cliëntendossier bevat enerzijds een automatische registratie van iedere oproep (oproepduur tijdstip datum) en anderzijds verschillende invoerschermen voor een manuele registratie door de hulpverlener (invoer van gegevens over de gezondheid, ADL-activiteiten, sociaal netwerk, organisatie van de thuiszorg, inhoud van de gesprekken met Telesenior,..). Via dit elektronisch cliëntendossier kan het gebruik van de videotelefonie binnen het zorgproces in kaart gebracht en geëvalueerd worden (bijvoorbeeld van welke diensten maken de cliënten het meest gebruik, hoeveel tijd besteed de Telesenior-hulpverlener er aan ). De derde component is de communicatieverbinding: een snelle breedbandverbinding om het beeld en geluid op een kwalitatieve manier in de twee richtingen door te sturen. Momenteel maakt Telesenior gebruik van het telefoonnetwerk ( twisted pair, ADSL) en het kabeldistributienetwerk (HFC, High Fiber Coax ). De vraag stelt zich of deze drie componenten in het toekomstige Telesenior-model op dezelfde wijze dienen gebruikt te worden en of er mogelijkheden zijn om andere componenten hieraan toe te voegen waardoor de dienstverlening kan uitgebreid worden (bv. mogelijkheid om ook via kleine videofoons te communiceren of mogelijkheid om via PC met webcam te communiceren). 3. Het dienstverleningsmodel De diensten die in het huidige teleseniormodel worden aangeboden zijn de volgende: sociaal (informeel) contact, informatie en advies, begeleiding op gezondheidsvlak, psychosociale begeleiding, zorgbemiddeling. Op die manier kan Telesenior-Kortrijk worden beschouwd als een vorm van begeleid wonen voor ouderen waarbij de grenzen van thuiszorg kunnen worden verlegd.

11 xi Een uitgebreide Belgische en internationale literatuurstudie had de bedoeling het huidige Kortrijkse model te positioneren binnen de ruimere gezondheidszorg en het bestaande aanbod van zorg en technologie. Hiertoe werden vooreerst een aantal casestudies bestudeerd van initiatieven die technologie in de zorg gebruiken in het algemeen (bv. domoticaprojecten ter bevordering van het zelfstandig wonen, projecten waar websites voorzien in informatie en advies,.. ) en projecten die specifiek videotelefonie voor de zorgverlening gebruiken in het bijzonder (bv. IST-projecten, projecten met videotelefoons voor gehospitaliseerde kinderen,.. ). 4. De markt Voor de verkenning van de markt van ouderen en zorg werd de demografische evolutie van onze huidige samenleving in kaart gebracht alsook de hieruit voortvloeiende toename van zorgbehoevendheid en gestegen nood aan zorgvoorzieningen om deze vraag op te vangen. We brachten het gebruik van een aantal zorgvoorzieningen in kaart zoals het aantal ziekenhuisopnames, het gebruik van thuisverpleging en het aantal opnames in ROB s en RVT s. Naast deze kwantitatieve veranderingen, beschouwden we ook een aantal kwalitatieve veranderingen in de vraagzijde (ouderen willen bijvoorbeeld zo lang mogelijk zelfstandig wonen). Naast deze analyse van de vraagzijde, werd ook de aanbodzijde geschetst. Zo werden de recente ontwikkelingen beschreven die zich voordoen in de woon- en zorgsector voor ouderen en werd aandacht besteed aan de evoluties in het aanbod van de mantelzorg (toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, kleinere gezinnen, toegenomen mobiliteit,..). Ook het huidig en toekomstig aanbod van de professionele hulpverleners werd in kaart gebracht (bijvoorbeeld evolutie in de aantrekkingskracht van het verpleegkundig beroep). Hierbij ging ook aandacht naar de mogelijke tekorten in deze aanbodzijde die door telecaretoepassingen zouden kunnen worden ingevuld. Tot slot werd op basis van bovenstaande marktstudies ook de potentiële markt van telecare beschouwd. Een eerste aspect hierbij beschreven is de huidige markt van videotelefonie en breedbandtechnologie: de penetratie van breedband en technologie in de samenleving in het algemeen en bij hulpverleners en ouderen in het bijzonder (bv. gebruik van ADSL, Tv, GSM, PC,..), de interesse van ouderen en hulpverleners in nieuwe technologieën, de weerstand van ouderen tegen technologie, de interesse in beeldtelefonie. Hiertoe werden o.a. een aantal marktonderzoeken naar beeldtelefonie bestudeerd.

12 xii 5. Onderzoeksinstrumenten kosten-batenstudie Het hoofdobjectief van het DWTC Telesenior-project was de kosten-batenstudie. Daartoe werden heel wat voorbereidende stappen gezet: de operationalisering van de doelgroep, het uitwerken van de rekruterings- en intakeprocedure van de nieuwe potentiële eindgebruikers. Om het rekruterings- en intakeproces zo goed mogelijk te kunnen begeleiden werden aandachtspunten bestudeerd die andere telecareprojecten aanhalen bij het implementeren van technologie in de zorg. We beschreven een aantal bevorderende en belemmerende factoren die ook voor de uitvoering van het Telesenior-project een steun kunnen zijn. Alsook beschreven we een aantal ethische vragen die kunnen gesteld worden bij het gebruik van technologie in de zorg en beschouwden we de impact van technologie op arbeid. In dit kader werd ook een aanmeldings- en intakeformulier ontwikkeld. Het aanmeldingsformulier wordt gebruikt door hulpverleners uit de thuiszorgorganisaties om basisgegevens van een kandidaat-cliënt bij rekrutering aan Telesenior door te geven. Het intakeformulier wordt door de Teleseniorhulpverlener gebruikt om een aantal essentiële gegevens te bevragen tijdens het eerste intakehuisbezoek. Vervolgens werd er een literatuurstudie over soorten economische evaluaties en mogelijke kostprijsberekeningen uitgevoerd. We identificeerden hierbij een aantal kosten en opbrengsten met betrekking tot telecare. Deze werden mee opgenomen bij de ontwikkeling van het meetinstrument voor de uitvoering van de kosteneffectiviteitsstudie. We definiëren de mogelijke kosten en opbrengsten van telecare zeer ruim. Niet alleen de gemaakte en vermeden professionele kosten, aanpassingen aan de woning, hulpapparatuur en het geneesmiddelenverbruik worden geregistreerd, ook de informele zorgtijd, de opportuniteitskost voor de mantelzorger en de psychologische last van de zorg worden in beeld gebracht. Ook de impact op de hulpbehoevende, de kwaliteit van leven en het algemeen welbevinden komen hierbij aan bod. We trachten hierbij te analyseren wat de meerwaarde van het beeld bij de videotelefonie is ten opzichte van de klassieke spreek-luisterverbinding van de gewone telefonie en ten opzichte van een contact met iemand in levende lijve.

13 xiii 6. Besluiten en aanbevelingen inzake de verspreiding en valorisatie van de resultaten De uiteindelijke bedoeling van het onderzoek was de bruikbaarheid van het systeem voor de thuiszorg te testen. Telecare kan ons inziens in het bekabelde Vlaanderen aangewend worden om de toegenomen zorgvraag in de (ouderen) thuiszorg gedeeltelijk te beantwoorden en kan ook de zorgaanbieders ondersteunen in hun dienstverlening. Daarom was in de tweede fase van het project voorzien dat het Kortrijks teleseniormodel in andere omgevingen (en andere thuiszorgsettings) zou geïmplementeerd worden. Daarop anticiperend werden in de eerste fase reeds verschillende stappen gezet om op deze roll out te anticiperen. Op basis daarvan waren we in staat een aantal besluiten of aanbevelingen i.v.m. de bredere toepassing van het systeem te formuleren. 6.1 Betreffende de technische configuratie Door studie en gesprekken met zowel de technische experts als de eindgebruikers (cliënten, hulpverleners, familieleden) deden we enkele vaststellingen met betrekking tot het verder ontwikkelen van de huidige technische configuratie. Het mogelijk maken van oproepen tussen cliënten onderling, tussen cliënten en mantelzorgers en tussen cliënten en andere hulpverleners kan een belangrijke meerwaarde bieden. Een cliënt kan nu enkel een oproep maken met de hulpverlener van de Telesenior-centrale. Ook andere hulpverleners kunnen hun cliënt of de hulpverlener van de Telesenior-centrale niet oproepen omdat ze niet over de apparatuur beschikken; Het verdient aanbeveling om in de toekomst te streven naar een flexibel, modulair opgebouwde configuratie waarvoor niet noodzakelijk met de huidige drie grote technische componenten moet gewerkt worden Videotelefonische verbindingen kunnen ook aangeboden worden via kleine videotelefoons of via een PC met webcam zodat het toepassingsgebied kan vergroot worden (bijvoorbeeld een veraf wonend familielid kan voldoende hebben aan het kleinere beeld van een videotelefoon of een hulpverlener kan via zijn reguliere PC een videotelefonisch verbinding met zijn cliënt hebben zonder veel extra investeringen in extra apparatuur). Er kan voorzien worden dat anderen ook het initiatief tot oproep kunnen nemen (in plaats van enkel de cliënt). Extra telecarediensten die hierdoor kunnen worden aangeboden zijn o.a. een beperkte telemonitoring (bijvoorbeeld de cliënt herinneren aan het nemen van medicatie) of het voorzien van video-oppas. Hierbij dienen afspraken te worden gemaakt i.v.m. de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt, de mogelijkheid tot weigering van de oproep, het vooraf voorzien van enkel een geluidsverbinding waarbij de cliënt kiest of zijn beeld wordt toegevoegd of niet

14 xiv Voor welbepaalde telecarefuncties zoals bijvoorbeeld de toezichtsfunctie is wellicht een complexere camera nodig (bijvoorbeeld camera met zoomfunctie, roteerbaar vanop afstand,.. ). De huidig gebruikte camera met een ingebouwd microfoon is een relatief eenvoudig model. Er is telkens één per cliënt aanwezig. Dit zorgt voor vrij statische beelden: de cliënt in zijn zetel voor zijn Tv-toestel en telkens vanop dezelfde afstand. 6.2 Betreffende het dienstverleningsmodel I.v.m. de ontwikkeling van mogelijke dienstverleningsmodellen waar de nieuwe technologie kan ingepast worden werden verschillende sporen verkend. Vooreerst werd het concept van de Teleseniorcentrale zoals het in Kortrijk werd opgezet verder vorm gegeven. Geïnspireerd door de ervaringen met de personenalarmering (PAS) en in overleg met gebruikers, hulpverleners en technici werden de details van de werking verder uitgewerkt. Het betrof hier de ideale openingsuren van de centrale, de nodige bestaffing, kwalificatie en opdrachten van de hulpverleners, de hulpverleningsmethodiek (bijvoorbeeld zorg op maat ), de ergonomische aspecten van het werken in een videocallcenter, de procedures bij plaatsing en onderhoud van de toestellen, de organisatie van het toestelbeheer, de regeling van de aansprakelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat het personenalarmsysteem (PAS) in Vlaanderen één van de meest verspreidde technologische toepassingen in de thuiszorg is. Vermits het PAS een uitgebreide doelgroep kent en heel wat expertise heeft opgebouwd rond het gebruik van technologie in de (ouderen) thuiszorg kan er overwogen worden om ook videotelefonie toe te voegen aan het PASdienstverleningsaanbod. Zo zal er niet alleen een spreek-luisterverbinding tot stand kunnen komen tussen de zorgvrager en de PAS-hulpcentrale, maar ook een beeldverbinding. De studie van de internationale literatuur op dit vlak, waarin een aantal proefprojecten worden beschreven, en een bevraging van een aantal aanbieders van het PAS leverde daaromtrent nieuwe inzichten op. Deze piste zal verder door de CM-partner worden opgenomen. Vanuit het denken over het bestaande Teleseniormodel rijpte de idee dat videotelefonie ook kan geïntegreerd worden in bestaande thuiszorgsettings zoals de thuisverpleging, de centra voor ambulant welzijnswerk (CAW), een huisartsenpraktijk, een lokaal dienstencentrum, een personenalarmdienst (PAS), een samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg, een serviceflat of het nieuwe concept van de woon- en zorgzones. Ook zij kunnen immers aanbieders zijn van zorg door middel van videotelefonie. Daarom werd er onderzoek gedaan naar de regelgeving van deze settings, werd bekeken voor welke dienstverlening zij videotelefonie kunnen gebruiken en welke telecarecomponenten zij bijgevolg zouden kunnen opnemen in hun dienstverleningsaanbod om in te spelen op de zorgnoden die bij hun doelgroep bestaan.

15 xv Een volgende piste betrof het gebruik van het elektronisch dossier zoals het ontwikkeld werd binnen het Telesenior-project in andere thuiszorgsettings. In Vlaanderen blijken vanuit verschillende (thuis)zorgdiensten al heel wat aparte initiatieven te bestaan met betrekking tot de ontwikkeling daarvan. Deze verschillende diensten hebben echter geen geïntegreerd thuiszorgdossier waardoor dezelfde gegevens verschillende malen bij de cliënt moeten worden opgevraagd. Ook zijn er geen standaarden over wat deze zorgdossiers moeten bevatten, is er geen vergoeding voorzien voor het bijhouden van een dergelijk zorgdossier, blijven er vragen bestaan omtrent de regelgeving i.v.m. privacy en de bescherming van persoonsgegevens en dan specifiek de bescherming van (para)medische gegevens. In het onderzoek wordt daarover meer duidelijkheid verschaft. Er werd ook internationale literatuur bestudeerd waarin aandacht gaat naar hoe de technologie kan worden ingebouwd in de zorgverlening, welke nieuwe technologieën er hiervoor bestaan en op welke manier ze kunnen worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is het zorgkruispunt van de woonzorgzone in Nederland. 6.3 Betreffende de markt De pretestings voor het onderzoek en het overzicht van de internationale literatuur op dit vlak leerde ons dat het met de vermeende weerstand bij ouderen tegen technologie best wel meevalt. Bovendien kan verwacht worden dat de volgende generatie van ouderen hoe dan ook meer vertrouwd zal zijn met technologie zowel vanuit het professionele als het alledaagse leven. Wanneer men eenmaal met de technologie vertrouwd is, blijkt men vooral de voordelen te zien. Wel is het essentieel om in de rekruteringsfase voldoende duidelijke informatie te geven en concrete afspraken te maken ondermeer omtrent privacy en aansprakelijkheid. Om de acceptatie te vergroten kan er gewerkt worden met vertrouwenspersonen zoals een familielid dat mee geïnformeerd wordt over het project. Ook bleken de contacten en de samenwerking met de zorgaanbieders (ondermeer in de denktank Telesenior) essentieel om het telecaredienstenaanbod bekend te maken en de rekruteringsacties te ondersteunen. Bij de bepaling van welke doelgroep in aanmerking komt voor welke telecarefuncties is het o.i. vooral belangrijk in te zien dat er op maat moet gewerkt worden: iedere specifieke doelgroep heeft immers nood aan een specifiek zorgaanbod en dus ook aan een specifiek telecare-aanbod. Dé telecaredoelgroep of dé markt voor telecare bestaat dus niet.

16 xvi 6.4 Betreffende de kosten-batenstudie De ontwikkelde methodologie inzake de kosten-effectiviteitsstudie is mits enkele aanpassingen ook bruikbaar voor de evaluatie van andere projecten. Zowel de hardware, software als het voor telecare noodzakelijk breedbandnetwerk blijken nu nog erg duur te zijn. Misschien dient de overheid voor de zorgsector specifieke projecten op te zetten met een subsidie van de breedbandlijnen naar analogie met de onderwijssector.

17 xvii LIJST VAN AFKORTINGEN ADL CAW DMW EMR ENRC EPRC GDT GPS GVO HRQOL HTA IADL ICAW ICT idtv LST Maf MHP Activiteiten va het Dagelijkse Leven Centrum voor algemeen welzijnswerk Dienst maatschappelijk werk (in de ziekenfondsen) Electronic medical record Electronic nursing record communication Electronic patient record communcation Geïntegreerde dienst voor thuisverzorging Global positioning system Gezondheidsvoorlichting en opvoeding Health-related quality of life Health Technology Assessment Instrumentele Activiteiten van het Dagelijkse Leven Ingebouwd centrum voor ambulant welzijnswerk Informatie en Communicatie Technologie interactieve Digitale Televisie Lokaal steunpunt thuiszorg Maximumfactuur Multimedia Home Platform

18 xviii MOS SF-36 NHP NHS NIS Medical Outcomes Study Short Form-36 Nottingham Health Profile National Health Services Nationaal Instituut voor de Statistiek NVKVV Nationaal verbond van katholieke verpleegkundigen en vroedvrouwen OCMW OESO PAS PGG QOL Riziv ROB RVT SIF Sel Sit VT VZW WGO WHO WIGW Ziv Openbaar centrum maatschappelijk welzijn Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Personenalarmering Persoonsgegevens i.v.m. de gezondheid Quality of life Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Rustoord voor bejaarde Rust- en verzorgingstehuis Sickness Impact Profile Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg Samenwerkingsinitiatief thuiszorg Videotelefonie Vereniging zonder winstoogmerk Wereldgezondheidsorganisatie World Health Organisation Weduwen, invaliden, gehandicapten en wezen Ziekte- en invaliditeitsverzekering

19 xix LIJST VAN FIGUREN Figuur 1.1 Telesenior-cliënt in gesprek met hulpverlener van de Telesenior-centrale 6 Figuur 1.2 Hulpverlener Telesenior-centrale in gesprek met cliënt 6 Figuur 1.3 Set Top Box Telesenior 7 Figuur 1.4 Camera: Voor, zij- en achterzicht 8 Figuur 1.5 Thomson Universal Remote Control ROC130 8 Figuur 1.6 Philips Universal Remote Control SBC RU 110/00U 9 Figuur 2.1 Schematische voorstelling van het Telecare-concept 32 Figuur 2.2 Een mogelijk model voor de TeleCARE-infrastructuur 69 Figuur 2.3 Concrete mogelijkheden van de TeleCARE-dienst voor een cliënt 70 Figuur 2.4 Voorstelling van de zorgpoort in het geheel van de gezondheidszorg 80 Figuur 3.1 Evolutie van de ouderenbevolking in België naar leeftijd voor Figuur 3.2 Reëel (2000) en verwacht aantal ROB- en RVT-bewoners, volgens de huidige gebruikerspercentages, Vlaamse Gemeenschap, Figuur 3.3 De kans op het gebruik* van thuisverpleging op jaarbasis, volgens leeftijd in de Vlaamse Gemeenschap en België, Figuur 3.4 Het aantal patiënten dat gebruik maakt van thuisverpleging op jaarbasis, volgens leeftijd, Vlaamse Gemeenschap, België, Figuur 3.5 Evolutie van de aantrekkingskracht van de opleidingen tot HO-verpleegkundige, vroedvrouw en BSO-verpleegkundige ( ) tegenover het aantal 18-jarigen in de Vlaamse Gemeenschap 100 Figuur 3.6 Evolutie van het aantal eerstejaarsstudenten verpleegkunde (hoger onderwijs en aanvullend beroepssecundair onderwijs), vroedvrouwen en verzorgenden, Vlaamse Gemeenschap, Figuur 3.7 Het System Acceptability Model volgens Nielsen 107 Figuur 3.8 Typologie van het ICT-gebruik (in procent) bij zorgverleners in Europa 109 Figuur 3.9 Ideaaltypische weergave van de S-vormige diffusiecurve 112 Figuur 3.10 Algemene belangstelling voor zestien diensten en toepassingen via een vaste of draadloze telefoonverbinding bij Belgische internetgebruikers. 113 Figuur 3.11 Breedbandpenetratie in de Oeso-landen in juni 2002: aantal lijnen per 100 inwoners 115 Figuur 3.12 Het telecare-systeem met classificatie van de eindgebruikers 116 Figuur 5.1 Beslissingsmodel Telecare 178 Figuur 5.2 Alarmzender en alarmmelder 209

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2012 door het Instituut Samenleving & Technologie (IST), Vlaams Parlement, 1011 Brussel

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting

Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Het civiel effect van inburgering: conceptuele beschouwingen en nulmeting Johan Wets, Marie Seghers, Fernando Pauwels, Peter De Cuyper & Piet Van Avermaet HET CIVIEL EFFECT VAN INBURGERING: CONCEPTUELE

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten

De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten De patiënt als consument Noden en wensen van chronisch zieke patiënten Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jan de Deo, Gent in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform vzw Opdracht van het Federaal Ministerie

Nadere informatie

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s omotica n de Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie angdurige van technieken en risico s Handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van

Nadere informatie

Leven (z)onder leefloon

Leven (z)onder leefloon KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN www.hiva.be UCL Université catholique de Louvain FOPES Faculté ouverte de politique économique et sociale Leven (z)onder leefloon Deel 2. Methodiekboek bij onderbescherming:

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health

MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG. Whitepaper Voka Health Community mobile Health MHEALTH ALS SLEUTEL TOT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID VAN ZORG Whitepaper Voka Health Community mobile Health inhoudstafel inleiding p. 4 hoofdstuk 1: mhealth? Kenmerken en situering p. 8 hoofdstuk 2: Meerwaarde

Nadere informatie

Technische Universiteit tg) Eindhoven

Technische Universiteit tg) Eindhoven Technische Universiteit tg) Eindhoven Faculteit Elektrotechniek Vakgroep Informatie- en Communicatiesystemen Afstudeerverslag: De PC-based switch Ontwerp en Realisatie A.M.A. Wouters Begeleiders: Afstudeerhoogleraar:

Nadere informatie

INFORMATIEBEVEILIGING

INFORMATIEBEVEILIGING INFORMATIEBEVEILIGING EN HET NIEUWE WERKEN Afstudeerscriptie IT audit opleiding Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 Adriaan van Nieuwmegen Gerlof Miedema 1 VOORWOORD Er is een

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis

Door de bomen het bos. Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Met tekstbijdragen van: Koos Baas Albert Boekhorst Jan Karmiggelt Dirk van der Veen Maarten van Veen Iwan Wopereis Onder redactie van: Maarten van Veen Door de bomen het bos Informatievaardigheden in het

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Een goede oude dag. De stem van de zestigplusser op Aruba. Glenn sankatsing. CARIBBEAN REALITY STUDIeS CENTER. Aruba, 2011

Een goede oude dag. De stem van de zestigplusser op Aruba. Glenn sankatsing. CARIBBEAN REALITY STUDIeS CENTER. Aruba, 2011 Een goede oude dag De stem van de zestigplusser op Aruba Glenn sankatsing Aruba, 2011 CARIBBEAN REALITY STUDIeS CENTER EEN GOEDE OUDE DAG De stem van de zestigplusser op Aruba GLENN SANKATSING Onderzoek

Nadere informatie

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl TNO-rapport T +31 15 285 70 00 F +31 15 285 70 57 info-ict@tno.nl Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Datum 25 februari 2010

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie