DE DOORONTWIKKELING VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK CATALOGUS+ VERKENNING VAN RELEVANTE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE DOORONTWIKKELING VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK CATALOGUS+ VERKENNING VAN RELEVANTE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE"

Transcriptie

1 DE DOORONTWIKKELING VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK CATALOGUS+ VERKENNING VAN RELEVANTE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE EXPERTSESSIE OP 27 MEI 2014 T.B.V. EEN VISIE OP DE NBC+ OVER 5 JAAR

2 Colofon Maurits van der Graaf, Pleiade Management and Consultancy BV Deze publicatie is het resultaat van een studie die/onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van SIOB. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berusten bij de auteur Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, Den Haag Netherlands Institute for Public Libraries Koninginnegracht AA Den Haag Postbus BD Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Mits niet anders vermeld valt de inhoud van deze publicatie van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Zie de licentievoorwaarden op: 2

3 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING 6 EXECUTIVE SUMMARY 8 1. INLEIDING EN LEESWIJZER INLEIDING LEESWIJZER METHODEN ONDERZOEKSVRAAG GEÏNTERVIEWDEN DE NBC+ GEÏNTRODUCEERD OVERZICHT NBC DIVERSE ASPECTEN NADER BEKEKEN KOPPELINGEN API METADATASTROMEN ZICHTBAARHEID IN GOOGLE VIA INTEGRATIE NBC+ MET WAAS LOKALE ERFGOEDCOLLECTIES EFFICIËNTIESLAG TRENDS EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN VOOR NBC+ VOLGENS DE GEÏNTERVIEWDEN UIT NEDERLANDSE BIBLIOTHEEKWERELD TRENDS IN GEBRUIKERSGEDRAG DE MOGELIJKHEDEN VAN LINKED OPEN DATA NAAR OPEN METADATA OVERGANG NAAR DE KB EN DE NATIONALE DIGITALE BIBLIOTHEEK DE TOEKOMST VAN DE GGC EN DE NATIONALE INFRASTRUCTUUR EEN EENVOUDIGER ILS OF EEN MULTITENANT ILS VOOR DE OB S? LOKAAL, NATIONAAL EN MONDIAAL ONDERBRENGING IN GEBRUIKERSOMGEVINGEN OVERIGE OPMERKINGEN WIKIPEDIA EN BIBLIOTHEKEN INLEIDING WIKIPEDIA OP 6E PLAATS TOP WEBSITES TER WERELD 26 3

4 5.3 WIKIPEDIA EN BOEKEN DE WIKIPEDIA-STRATEGIE VAN NBC+ BECOMMENTARIEERD LINKED OPEN DATA EN WIKIDATA FACEBOOK EN WIKIPEDIA WIKIPEDIA LIBRARY EFFECTEN VAN BESCHIKBAARSTELLING VAN MATERIALEN IN WIKIMEDIA / WIKIPEDIA BIBLIOTHEEKPORTALEN EN OPEN VLACC LANDSCHAP OPENBARE BIBLIOTHEKEN VLAANDEREN OPEN VLACC BIBLIOTHEEKPORTALEN MONITORING GEBRUIK BIBLIOTHEEKPORTALEN DE GOOGLE-STRATEGIE VAN BIBLIOTHEEKPORTALEN ETALAGEFUNCTIE VAN BIBLIOTHEEKPORTALEN IAM - IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT TOEKOMST OPENCAT IN FRANKRIJK DATA.BNF.FR OPENCAT - GEBASEERD OP DATA.BNF.FR FIGURE 4 OPENCAT SCHEMA DOELSTELLINGEN: EEN CATALOGUS VOOR VERSPREIDING EN EEN CULTUREEL ECOSYSTEEM OP HET WEB DE OPAC VAN DE LIBRARY OF BIRMINGHAM NIEUW ILS VERSCHILLENDE CATALOGI CATALOGUS GEBRUIK CATALOGISERING BUSINESS, LEREN EN GEZONDHEID & WELZIJN E-BOOKS EN E-AUDIOBOOKS TOEKOMSTPLANNEN ÖVK - VERBUNDKATALOG ÖFFENTLICHER BIBLIOTHEKEN HOOFDDOELSTELLING IS IBL SEPARAAT VAN DE CENTRALE CATALOGUS VOOR ACADEMISCHE BIBLIOTHEKEN HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE DIENSTEN GEBASEERD OP DE ÖVK DEUTSCHE DIGITALE BIBLIOTHEK OPENBARE BIBLIOTHEKEN IN DUITSLAND DEICHMANSKE BIBLIOTEK INLEIDING 41 4

5 10.2 OPENBARE BIBLIOTHEKEN IN NOORWEGEN DE TRADITIONELE CATALOGUS VAN DE DEICHMANSKE BIBLIOTEK LINKED DATA SERVICE BOEKAANBEVELINGEN EN ACTIVE SHELF MIGRATIE NAAR HET KOHA ILS NA DE MIGRATIE: EEN ANDERE MANIER VAN METADATA PRODUCTIE GEBRUIK VAN OPEN LIBRARY EN ANDERE OPEN BRONNEN OP HET INTERNET NIEUWE DIENSTEN IN HET NIEUWE GEBOUW AANVULLENDE INFORMATIEBRONNEN TROVE, FINNA EN CATALOGUS AUSTRALIE: TROVE EN DE CATALOGUS VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK FINNA CATALOGUS SLOTSOM: MOGELIJKE ONTWIKKELRICHTINGEN VOOR DE NBC INLEIDING INNOVATIE AAN DE VOORKANT 48 A. NBC+ IN 2014 EN 2015 (REEDS GEPLANDE ONTWIKKELINGEN) 48 B. ZICHTBAARHEID, AANTREKKINGSKRACHT EN ENGAGEMENT OP HET INTERNET 49 C. DIENSTEN ROND DE CATALOGUS 50 D. LOKALE OPDRACHTEN VAN DE OB S EN DE NBC+ 51 E. AANDACHTSPUNTEN EFFICIENTIE AAN DE ACHTERKANT 52 A. NAAR ANDERE ILS EN VOOR OB S 52 B. OPEN METADATA 52 C. HARMONISATIE EN UNIFORMERING ORGANISATORISCHE VERANDERINGEN 53 A. DIGITALE BIBLIOTHEEK DOOR DE KB 53 B. TOEKOMST VAN DE GGC 53 C. INTERNATIONALISERING VAN DE INFRASTRUCTUUR 54 5

6 MANAGEMENT SAMENVATTING VERKENNENDE STUDIE De Nederlandse Bibliotheek Catalogus (NBC+) is onlangs geïmplementeerd bij de eerste Openbare Bibliotheek. De NBC+ heeft als doelstelling de analoge en digitale content van Openbare Bibliotheken aan de gebruiker te presenteren als een samenhangende collectie, Collectie Nederland. Hoe zou de NBC+ in de komende vijf jaar verder ontwikkeld moeten worden? Dit is de vraagstelling voor een expertmeeting die in mei 2014 gehouden wordt onder auspiciën van het SIOB. Deze verkennende studie gebaseerd op een aantal interviews met gesprekspartners uit de Nederlandse bibliotheekwereld en een aantal casestudies uit het buitenland dient als input voor deze expertmeeting. Centrale onderzoeksvraag De centrale onderzoeksvraag voor dit verkennende onderzoek was: Identificeren en duiden van relevante (technische) ontwikkelingen die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkelingen rond de NBC+ en bepalend zijn voor de visie op de NBC+ over 5 jaar De belangrijkste resultaten worden hieronder kort samengevat. Een uitgebreidere samenvattende bespreking wordt gepresenteerd in hoofdstuk 12 van dit rapport. Trends in zoek- en vindgedrag Catalogi blijken steeds minder de zoekingang te vormen voor gebruikers. Bibliotheekgebruikers zijn internetgebruikers geworden en het zoeken vindt webscale plaats. De functie van de catalogus komt minder te liggen op zoeken & vinden en identificeren, maar meer op selecteren en verkrijgen (van toegang of van de publicatie). Daarnaast wordt in de overvloed van informatie de context van de informatie steeds belangrijker voor gebruikers. Één van de manieren om dit te bereiken is de toepassing van Linked Open Data. Trends in het digitale domein Als meest belangrijkste trend kan Open Data en Linked Open Data worden aangeduid. De NBC+ is hier in technisch opzicht voor toegerust met haar toepassing van LOD en de openstelling van haar gegevens door middel van een API. In juridisch opzicht zijn er nog belemmeringen die een volledige Open Data strategie voor de NBC+ in de weg staan. Organisatorische ontwikkelingen die van invloed zijn op de doorontwikkeling van de NBC+ Twee organisatorische ontwikkelingen zullen van invloed zijn op de NBC+. Ten eerste de overgang van SIOB en BNL naar de KB per 1 januari 2015 en de daarmee samenhangende regierol van de KB voor de openbare bibliotheekwereld in het algemeen en de Nederlandse digitale bibliotheek in het bijzonder. Ten tweede zal door de migratie van de UKB bibliotheken naar het WorldShare platform de huidige GGC haar centrale plaats in de Nederlandse bibliotheek infrastructuur verliezen. Een mogelijke overgang naar het 6

7 WorldShare platform van de GGC met de dienstverlening daaromheen (IBL systemen) lijkt over enkele jaren dan ook aan de orde te komen voor de Openbare Bibliotheken. Vergelijking met Openbare Bibliotheken in andere landen De case studies van met name OpenCat in Frankrijk, Bibliotheekportalen in Vlaanderen en de catalogus van de Deichmanske Bibliotek laten zien dat het onderwerp zichtbaarheid en vindbaarheid op internet van de bibliotheekcatalogi in de verschillende benaderingen voorop staat, net als bij de NBC+. Vertaling naar toekomstige ontwikkelingen NBC+ De resultaten van deze verkennende studie kunnen worden vertaald naar de volgende toekomstige ontwikkelingen van de NBC+: Innovatie aan de voorkant: de gekozen opzet van de NBC+ maakt deze zeer geschikt om op de genoemde technische ontwikkelingen in te spelen teneinde de catalogus te verrijken, innovatieve interfaces en apps te (laten) ontwikkelen en de zichtbaarheid en vindbaarheid van de catalogus en de catalogusgegevens op Internet te vergroten en de dienstverlening rond de catalogus uit te breiden. Aandachtspunt daarbij is om ook mogelijkheden te creëren die invulling geven aan de lokale opdrachten aan de OB s. Efficiëntie aan de achterkant: met de ontwikkeling van de NBC+ en een aantal andere infrastructurele elementen op landelijk niveau krijgen de lokale bibliotheeksystemen (ILS en) een andere, kleinere rol. In deze verkenning kwamen mogelijkheden om efficiëntie te bereiken door de invoering van lightweight ILS en of één multitenant ILS systeem in de cloud naar voren. Een ander belangrijk onderwerp aan de achterkant is de inzet van Open Data. aanbevolen wordt om huidige juridische belemmeringen daarin weg te nemen opdat de NBC+ een Open Data beleid kan inzetten en tegelijkertijd zelf gebruik maken van Open Data van andere bronnen om de catalogus te verrijken. 7

8 EXECUTIVE SUMMARY EXPLORATORY STUDY The Dutch National Library Catalogue (NBC+) has recently been implemented at the first public library. NBC+ aims to present the user with the physical and digital content from public libraries as a coherent collection, The Netherlands Collection. How should the NBC+ be developed in the coming five years from now? This is the focus of an expert meeting that will be held in May 2014 by the SIOB. This exploratory study - based on interviews with a number of partners from the Dutch library and a number of case studies from outside the Netherlands - will serve as input for this expert meeting. CENTRAL RESEARCH QUESTION The central research question for this exploratory study is: Identify and interpret relevant (technical) developments that are crucial for the further developments of the NBC + and will determine the vision on the NBC+ for the coming 5 years The main results are summarized briefly below. A more detailed summary discussion is presented in Chapter 12 of this report. TRENDS IN USER BEHAVIOUR WITH REGARD TO SEARCHING FOR INFORMATION Catalogues are less and less the first point of access for searching by end-users. Library patrons have become Internet users. For searching one uses primarily web scale search engines. For these reasons, the function of the catalogue becomes less important in the domain of searching & finding and becomes more important in the domain of selecting and obtaining/getting access. In addition, because of the information overflow, the context of information becomes increasingly important for end-users. One of the methods to create contextual information is the application of Linked Open Data. TRENDS IN THE DIGITAL DOMAIN Open Data and Linked Open Data can be seen as the most important trends in the digital domain that are relevant for catalogues. NBC + is technically equipped to apply Linked Open Data and can open its data through an API. In legal terms, there are still some obstacles for a full Open Data Strategy of the NBC+. ORGANIZATIONAL DEVELOPMENTS IN RELATION TO THE DEVELOPMENT OF THE NBC + Two organizational developments might influence the development of NBC+. Firstly, because of a new law on libraries in the Netherlands, SIOB (the Netherlands Institute for Public Libraries) and BNL (the foundation that develops the digital infrastructure for Public Libraries in the Netherlands) will be incorporated in the National Library of the Netherlands from January 1, 2015 onwards. The National Library of the Netherlands will from then on have a coordinating role for the Public Libraries in the Netherlands and for a national digital library in particular. 8

9 Secondly, the national shared cataloguing system and union catalogue (GGC/NCC) will lose its central place in the national library infrastructure when the migration of their cataloguing activities by the Dutch University libraries to the WorldShare platform will be completed. This might lead to a migration of the cataloguing activities for the Public Libraries to WorldShare platform. PUBLIC LIBRARIES IN OTHER COUNTRIES The case studies of in particular OpenCat in France, Library Portals in Flanders and the catalogue of the Deichmanske Bibliotek demonstrate that all strive to maximise the visibility and findability on the Internet of their catalogues and information in the catalogues on the Internet. THE POSSIBLE SIGNIFICANCE OF THESE RESULTS FOR THE FUTURE DEVELOPMENT OF NBC+ The results of this study might be translated into the following future development of NBC+: Innovation at the front: the design of the NBC+ makes it possible to maximally profit from the abovementioned technical developments by enriching the catalogue metadata, by creating or having created innovative interfaces and apps to the catalogue, by increasing the visibility and findability of the catalogue and by expanding the end-user services around the catalogue. An important issue in these further developments of the NBC+ is how to fill in the local missions of public libraries. Efficiency at the rear: with the development of the NBC + and a number of other infrastructural elements at the national level, the function for the local integrated library systems (ILS) of the public libraries is reduced. In this study, the introduction of 'lightweight' ILS's or one multitenant ILS system in the cloud was mentioned as an option to increase the efficiency for public libraries. Another important issue at the rear is the usage of Open Data. It is recommended to remove the current legal obstacles in order to make an Open Data policy for the NBC+ possible. 9

10 1. INLEIDING EN LEESWIJZER 1.1 INLEIDING In de branchestrategie voor de Openbare Bibliotheken, zoals neergelegd in de notitie De bibliotheek levert waarde worden drie keuzen benoemd, die elk omgezet zijn in programma s met o.a. sleutelprojecten (zie ook textbox hiernaast). In de keuze De bibliotheek is fysiek en digitaal informatieknooppunt is o.a. het sleutelproject Nationale Bibliotheek Catalogus+ benoemd. Een deelproject hiervan is de NBC+ over vijf jaar, met als doelstelling het identificeren van relevante (technische) ontwikkelingen voor de NBC+ die bepalend zijn voor de visie op de NBC+. De opzet van dit deelproject is om een verkenning uit te voeren naar deze trends en deze te bespreken in een expertmeeting op 27 mei Het deelproject zal uitmonden in een serie aanbevelingen voor de doorontwikkeling van NBC+. Dit rapport beschrijft de resultaten van deze verkenning, die werd uitgevoerd door Maurits van der Graaf van Pleiade Management en Consultancy onder supervisie van Adeline van den Berg en Norma Verheijen van het SIOB. De Bibliotheek levert waarde over de NBC: De Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC) vormt vanaf 2013 de ruggengraat voor de functie van informatieknooppunt. Bibliotheken zijn een aantrekkelijke partner voor uitgeverijen en andere rechthebbenden voor de ontsluiting en (door)levering van content. De NBC+ en het bestand waarin de vier miljoen bibliotheekklanten zijn samengebracht, zijn daarvoor de basis. De NBC+ ontsluit content van openbare en andere bibliotheken, van andere publiekgefinancierde organisaties (erfgoed, omroep) en van commerciële leveranciers (kranten, uitgevers). Via de NBC+ kan de klant lenen en kopen, streamen en downloaden, in de bibliotheek, thuis, op het werk en onderweg. 1.2 LEESWIJZER In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvraag en de geïnterviewden gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de NBC+ In hoofdstuk 4 worden de visies en meningen van de gesprekspartners over de toekomstige ontwikkelingen van de NBC+ uit de Nederlandse bibliotheken geïntegreerd weergegeven. In de hoofdstukken 5 tot en met 11 worden de casestudies gepresenteerd, die in het kader van deze verkenning zijn uitgevoerd: o o o o o o o in hoofdstuk 5 de resultaten van twee interviews met Wikipedianen in hoofdstuk 6 de situatie in Vlaanderen in hoofdstuk 7 het OPENCAT project in Frankrijk in hoofdstuk 8 de OPAC van de Library of Birmingham in hoofdstuk 9 de ÖVK - een gemeenschappelijke catalogus voor openbare bibliotheken in Duitsland in hoofdstuk 10 de Deichmanske Bibliotheek (de openbare bibliotheek van Oslo) in hoofdstuk 11 wordt kort ingegaan op twee relevante zoekmachines in Australië en Finland en op een recent boek over catalogi 10

11 In hoofdstuk 12 worden de resultaten van deze verkenning in het kader van de verdere ontwikkeling van de NBC + samenvattend gepresenteerd. 11

12 2. METHODEN 2.1 ONDERZOEKSVRAAG De doelstelling van de verkenning is: Identificeren en duiden van relevante (technische) ontwikkelingen die cruciaal zijn voor de verdere ontwikkelingen rond de NBC+ en bepalend zijn voor de visie op de NBC+ over 5 jaar (toekomstscenario s). Daarbij staan de volgende vragen centraal: Wat zijn de huidige trends in zoek- en vindgedrag van de beoogd gebruikers van de digitale bibliotheek? Welke trends in het digitale domein zullen van invloed zijn op de technische doorontwikkeling van de NBC+? Welke organisatorische ontwikkelingen zullen van invloed zijn op de doorontwikkeling van de NBC+? Op welke manier geven bibliotheken in vergelijkbare Europese landen hun catalogus online vorm? 2.2 GEÏNTERVIEWDEN Ten behoeve van deze verkenning werden de volgende gesprekspartners geinterviewd (8 persoonlijke interviews, 6 telefonische interviews en 1 per ). Gesprekspartners Nederlandse bibliotheekwereld Frits van Latum SIOB; BTUD Saskia Leferink OCLC Enno Meijers BNL Johan Stapel BNL Brigit van Berkel BNL Maria Heijne UB Amsterdam Josje Calff UB Vrije Universiteit Elsbeth Kwant Koninklijke Bibliotheek Hans Jansen Koninklijke Bibliotheek Overige gesprekspartners Hay Kranen Martin Poulter Jane Callear Johan Mijs Agnes Simon; Marianne Clatin Reiner Diedrichs Asgeir Rekkavik Wikipedian in residence; KB Jisc Wikimedia Ambassador Library of Birmingham Bibnet.be Bibliothèque nationale de France Directeur VZG (GBV) Metadata specialist 12

13 3. DE NBC+ GEÏNTRODUCEERD 3.1 OVERZICHT NBC+ FIGURE 1 SCHEMA NBC+ NBC+ heeft als doelstelling de analoge en digitale content van Openbare Bibliotheken aan de gebruiker presenteren als een samenhangende collectie, Collectie Nederland. In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de NBC. Hieronder een toelichting: Het productiesysteem dat de NBC+ voedt: Voor wat betreft metadata van boeken en tijdschriften wordt de GGC op het CBS systeem gebruikt: de voornaamste invoer van metadata wat betreft boeken en tijdschriften gebeurt door NBD Biblion, de Plusbibliotheken en de KB (zie verderop). Daarnaast worden er nog andere metadata stromen in de GGC ingevoerd. 13

14 De GGC is gekoppeld aan 169 bibliotheken met 60 ILS systemen voor de bezits- en exemplaarsynchronisatie. Op de GGC draait een algoritme dat de entiteit work creert 1. Er worden circa een half miljoen work entiteiten gecreëerd op ruim 3 miljoen titels. Via de zgn. opnamestraat worden er andere metadata (landelijke en lokale contentbronnen; vooral erfgoedmateriaal) toegevoegd aan de NBC. Het is de bedoeling om de metadata stromen van erfgoedmateriaal door te geleiden naar de NL aggregator, die Nederlandse data aggregeert ten behoeve van het Europeana platform. Deze koppeling is overigens nog niet geïmplementeerd. Het zoekplatform NBC+: In technische zin is de NBC+ een open zoekplatform dat (1) metadata aggregeert en indexeert (2) via slimme filters en indexen doorsnedes geeft uit de Collectie Nederland en (3) via semantische technologie en standaarden koppelingen en inhoudelijke verbanden legt met andere platforms zoals Europeana, NLaggregator, Edurep (Kennisnet) etc. Het NBC+-platform heeft volgende karakteristieken: De interne format van de GGC wordt geconverteerd naar een bibliografisch format in RDF structuur, dat geënt is op het in ontwikkeling zijnde BIBFRAME. Overigens wil men het niet beperken tot BIBFRAME maar ook andere ontologieën/vocabulaires gebruiken zoals FOAF, OWL, Dublin Core vocabulaire en dergelijke om zo breed mogelijk koppelingen te kunnen leggen. De RDF structuur maakt het mogelijk om links te leggen met VIAF en via Dbpedia/ Wikidata met Wikipedia en met andere Open Linked data verzamelingen. Het is de bedoeling dat op deze manier gebruikers van Wikipedia het NBC+platform ingetrokken worden en de collecties van Openbare Bibliotheken via deze weg beter vindbaar te maken. Het betreft Linked Data geen Linked Open Data. De ambitie vanuit het NBC+ is overigens wel om zoveel mogelijk van de metadata als Linked Open Data te publiceren. De API maakt het mogelijk voor derde partijen om hierop een zoekinterface te bouwen. 3.2 DIVERSE ASPECTEN NADER BEKEKEN Bezitsregistratie (titelsynchronisatie en exemplaarsynchronisatie): De GGC heeft als functie de bezitsregistratie van de bibliotheken. Er zijn koppelingen aangelegd tussen de lokale bibliotheeksystemen en de GGC zodat de gegevens wat betreft exemplaargegevens en holdings altijd actueel zijn. Het betreft een titelsynchronisatie en een exemplaarsynchronisatie vanuit de lokale systemen richting de GGC terwijl vanuit de GGC de PPN aan het lokale systeem wordt toegevoegd. De grote operatie van dit project bezitsregistratie is eenmalig en bijna afgerond. Daarna fungeert het GGC als centrale bron voor titel metadata. Opnamestraat en overige metadata: Overige metadatastromen worden via de opnamestraat rechtstreeks in het zoekplatform NBC+ ingevoerd. Het gaat in principe om metadata waaraan geen 1 Dit is de entiteit work volgens BIBFRAME dat volgens de gesprekspartners overeen komt met de FRBR entiteit expressie. 14

15 holdingsgegevens van de OB s zijn gekoppeld. Voorbeelden zijn: LexisNexis/de Krantenbank, Consumentenbond, tracks van Cd s van de CDR en metadata van lokale erfgoedcollecties. De zogenaamde opnamestraat is een set tools waarmee metadata van de diverse bronnen worden geaggregeerd en geconverteerd naar RDF voor het zoekplatform NBC. Het is de bedoeling om deze gegevens vanuit NBC+ door te geleiden naar de NL aggregator om zo de erfgoedmaterialen vanuit de OB s door te sturen naar Europeana. Zoals hierboven is aangegeven is deze koppeling nog niet gerealiseerd. De get it knop (orkestratie): binnen het NBC+-platform wordt een zogenaamde get it knop ontwikkeld, ook wel orkestratie genoemd. Dit moet de gebruiker binnen de discovery-omgeving van de NBC+ doorgeleiden naar de plaats waar hij/zij kan komen tot een transactie: dit kan een meer klassieke transactie zijn zoals een reservering of een IBL- of kopie-aanvraag, maar ook een toegang tot een nieuw boek of het luisteren van een muziektrack. De meeste van deze transacties worden afgehandeld door de lokale bibliotheeksystemen van de Openbare Bibliotheken, andere transacties door andere externe services. Toegang tot E-books vindt plaats via een identifier die de gebruiker doorgeleid naar een E-Book-platform. Een Knowledgebase, zoals veel gebruikt in de wetenschappelijke (zie tekstvak), is nauwelijks relevant voor de openbare bibliotheekwereld. 3.3 KOPPELINGEN VIAF en Wikipedia: De Nationale auteurs thesaurus (NTA) is opgenomen in VIAF. VIAF is opgenomen via de zgn. VIAF bot in de Engelstalige Wikipedia, waardoor een gebruiker van een lemma in Wikipedia over een persoon doorgelinkt kan worden naar alle boeken van/over die persoon op het NBC+-platform. Dit is op dit moment nog niet mogelijk: er wordt gewerkt aan een verbinding tussen NBC+ en de NTA zodat de verbinding met VIAF tot stand kan komen. Ook de GND heeft haar eigen data en die van VIAF op een vergelijkbare manier ingebracht in de Duitstalige Wikipedia. Voor de Nederlandse Wikipedia is dit nog niet geregeld zie hieronder. DBpedia/Wikidata: Door middel van een externe ontologie die gekoppeld is aan de verwerking van metadata worden voor bepaalde categorieën automatische koppelingen gelegd tussen de NBC+ enerzijds en Dbpedia anderzijds. Er heeft recentelijk een gesprek plaatsgehad met Wikidata (de beheeromgeving van Wikipedia voor de opslag en beschikbaarstelling van feitelijke data voor de verschillende taalversies van Wikipedia). De eerste stap is om te onderzoeken hoe koppelingen te leggen tussen auteurs en monumenten in de NBC+ (en de RCE) enerzijds en Wikidata anderzijds. Het uiteindelijke doel vanuit het NBC+ gezien is om links aan te brengen in Wikipedia artikelen naar informatiebronnen, die doorlinken naar de NBC+ en zo de gebruiker kunnen bedienen om bijvoorbeeld een bepaald boek in de buurt van de gebruiker op te vragen. Met Knowledgebase wordt hier de terminologie gebruikt die in de wetenschappelijke bibliotheken gebruikelijk is. Daar wordt met Knowledgebase de databank met de toegangsgegevens aangeduid die onder andere de link resolver aanstuurt. NBC+ en andere koppelingen: Het is van belang op te merken dat men niet alleen met Wikipedia wil koppelen maar ook met open bronnen op het internet, bijvoorbeeld in het erfgoeddomein. Een 15

16 recente mogelijkheid is de AAT de Art & Architecture thesaurus van het Getty instituut breed gebruikt in de museumsector - die recentelijk is gepubliceerd als Linked Open Data. NL aggregator en Delpher: NL aggregator ( wordt verzorgd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek en Beeld en Geluid. De NL aggregator is een zgn. dark aggregator - niet vindbaar via bijvoorbeeld Google en uitsluitend bedoeld voor de doorlevering naar Europeana. De genoemde instellingen treden op als zogeheten aggregators voor de verschillende erfgoeddomeinen. Deze NL aggregator brengt de digitale erfgoedcollecties van Nederland op één plek samen. Deze collecties kunnen vervolgens weer gebruikt worden in diverse innovatieve toepassingen, zoals virtuele tentoonstellingen, wetenschappelijk onderzoek, digitale leermiddelen en toeristische applicaties. Tevens vergroot de NL aggregator de internationale zichtbaarheid van Nederlands erfgoed door collecties door te zetten naar Europeana. De wens is om NL aggregator te koppelen aan de NBC+ om de erfgoedcollecties van de OB s aan de NL aggregator te kunnen leveren voor doorlevering aan Europeana. Afhankelijk van de uitkomst van de bij paragraaf 3.7genoemde inventarisatie door de KB en BNL zou NBC+ ook kunnen gaan fungeren als zoekplatform voor de objecten in Delpher (de tekstuele items van NL Aggregator), waarmee de NBC+ de zoekingang voor het brede publiek zou kunnen worden voor deze erfgoedcollectie. 3.4 API API: De API levert bepaalde functionaliteiten en iedereen die een front-end wil bouwen kan van deze functionaliteiten naar believen gebruik maken. Dit betekent een lange reeks van mogelijke toepassingen die ver kunnen afstaan van de traditionele bibliotheekcatalogus. De API is een generiek koppelvlak op het platform, dat vele doorsnedes op de totale verzameling mogelijk maakt. Een voorbeeld zou kunnen zijn om een zoekinterface te bouwen voor kinderboeken van een bepaalde leeftijdscategorie. Overigens bouwt BNL zelf ook front-ends gebaseerd op de API, onder andere een front-end voor landelijk zoeken en ten behoeve van webcomponenten voor speciale selecties, zoals schatkamer, top 10 lijstjes etc. Tenslotte stellen de gesprekspartners van BNL dat er nog 2-3 jaar nodig zullen zijn voor het creëren van robuuste en rijke API s op de NBC+. Toegang API: De toegang tot de data van het NBC+-platform is gekoppeld aan de API key. Met andere woorden: de gegevens van het zoekplatform zijn niet als Linked Open Data beschikbaar. Wel is het de ambitie om zoveel mogelijk data te publiceren als Linked Open Data. Verrijkingsprogramma s: De interne RDF-structuur van de metadata maakt het mogelijk om de hierboven beschreven functionaliteit van de API steeds verder uit te bouwen. Voorbeeld is bijvoorbeeld het zogenaamde PuppyIR-algoritme: een algoritme dat op basis van taalgebruik en dergelijke leeftijdscategorieën voor boeken aangeeft. Dit algoritme wordt door een derde partij verzorgd. Op deze wijze kan men de NBC+ semantisch verrijken, en kunnen derde partijen via de API nieuwe doorsnedes en applicaties ontwikkelen. Op basis van het PPN nummer kan een applicatie ook aangeven waar het gevonden item zich het meest in de buurt van de gebruiker bevindt. Full Text: NBC+ is in principe een metadataplatform. Er is wel een mogelijkheid om ook zoeken op Full Text aan te bieden: dat gebeurt nu al voor LexisNexis waarbij het volledige artikel in de Krantenbank wordt geïndexeerd. 16

17 3.5 METADATASTROMEN FIGURE 2 METADATASTROMEN VAN PUBLICATIES In figuur 2 is de metadatastroom weergegeven. Uitgevers leveren ruwe titeldata aan het Centraal Boekenhuis. De metadata voor de Ebooks worden rechtstreeks geïmporteerd in de GGC. De metadata van gedrukte publicaties worden via de Koninklijke Bibliotheek in de GGC geïmporteerd. NBD Biblion verrijkt de metadata en deze verrijkte metadata worden door de NBD geleverd aan de lokale bibliotheeksystemen van de OB s samen met de plankklaar gemaakte boeken. Deze lokale bibliotheeksystemen zijn weer gekoppeld aan de GGC voor bezitsynchronisatie. De metadata inclusief de bezitsgegevens worden via de GGC doorgeleverd aan NBC+. Het CDR produceert metadata m.b.t. muziek in de GGC, die eveneens worden toegevoegd aan de NBC. NBD Biblion verkoopt overigens deze verrijkte metadata aan de Openbare Bibliotheken als onderdeel van hun dienstverlening en daarom zijn deze metadata als geheel niet als Open Data beschikbaar. NBC+ ambieert overigens wel om data als Linked Open Data ter beschikking te stellen. Een mogelijke oplossing is om de verrijkingen die NBD Biblion toevoegt hier buiten te houden en de overige velden van het metadata record wel als Linked Open Data ter beschikking te stellen. 17

18 3.6 ZICHTBAARHEID IN GOOGLE VIA INTEGRATIE NBC+ MET WAAS BNL heeft eveneens de Website as a Service (Waas) ontwikkeld en is nu bezig met WaaS 2.0. Een belangrijke vervolgstap zal de integratie met NBC+ zijn. Men wil door middel van een API op de NBC+ in het Content Management Systeem categoriepagina s (verzamelingen van recente boeken van een bepaalde categorie, bijvoorbeeld kookboeken), titeldetailpagina s (informatie over één boek) en auteurspagina s creëren. Elke pagina krijgt een unieke URL, zodat deze webpagina s gecrawled kunnen worden door Google (en andere internetzoekmachines) en als zodanig zichtbaar worden. 3.7 LOKALE ERFGOEDCOLLECTIES Er zijn ca. 90 lokale erfgoedcollecties, die zijn opgenomen in de huidige knooppunten van de implementaties van de Aquabrowser. Maar er zijn waarschijnlijk nog meer erfgoedcollecties bij Openbare Bibliotheken aanwezig (mogelijk tot wel 300). Op dit moment wordt een inventarisatie uitgevoerd samen met de KB met als vraag van welke erfgoedcollecties de metadata opgenomen zouden kunnen worden in de NBC+ en van welke objecten in Delpher. 3.8 EFFICIËNTIESLAG De NBC+ vervangt de OPAC s. Er zijn bijvoorbeeld nu 25 verschillende implementaties van de Aquabrowser met ieder een eigen index en integratielaag circa 60 bibliotheeksystemen met vaak een eigen publiekscatalogus. Dit wordt dus nu vervangen door één API met daarachter één index en één integratielaag, die alle OB s kan bedienen. Met andere woorden: de NBC+ betekent een belangrijke efficiëntieslag voor de OB s in Nederland. 18

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2 Enno Meijers 30 september 2014 Inhoud Achtergrond Rol NBC+ voor bibliotheekcollecties van overige instellingen Rol NBC+ voor erfgoedcollecties van bibliotheken

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform Simone Kortekaas& Harry Alberda Projectteam UKB UKB naar WorldSharePlatform:

Nadere informatie

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014 Update NBC+ Mark Knijnenburg 11 september 2014 Inhoud 1. Wat is de NBC+? 2. Stand van zaken 3. Bezitssynchronisatie 4. Landelijk zoeken 5. Visie op de NBC+ over vijf jaar Wat is de NBC+? Wat is de NBC+?

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected.

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected. OCLC Contactdag 2012 Volop in beweging Eric van Lubeek Vandaag in deze zaal Ook vandaag in de zaal Cathy De Rosa, Vice President of the Americas and Global Marketing, OCLC Gene Oliver, Vice President OCLC

Nadere informatie

Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) Stand van zaken maart 2015

Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) Stand van zaken maart 2015 Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) Stand van zaken maart 2015 Inleiding Met de NBC+ wordt invulling gegeven aan de doelstelling om een voorziening te realiseren voor alle Nederlanders die toegang biedt

Nadere informatie

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0

SLIM 3.0. Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA. NOTITIE 2f Work records SLIM 3.0 Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden ONDERDEEL: RDA 2012 NOTITIE 2f Work records Datum 6 januari 2013 Documentgeschiedenis 10 oktober 2012: 1 e versie Peter Schouten 18 november 2012

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september

Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse. Dennis Eijsten 15 september Nationale infrastructuur NBC, Website / widgetstore, Datawarehouse Dennis Eijsten 15 september 28 september 2010 WAT KOMT ERAAN? 2 Beeld > Koptekst en voettekst... 3 28 september 2010 28 september 2010

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1. Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 1 Johan Stapel 30 september 2014 NBC+ Nationale Bibliotheekcatalogus = bibliotheekcollecties + overige bronnen De positie van de bibliotheek binnen het erfgoeddomein

Nadere informatie

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen

Tilburg, 13 september 2012. Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Tilburg, 13 september 2012 Stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen Inhoud 1. NBC Nationale Bibliotheek Catalogus 2. DWH Datawarehouse 3. WaaS Website as a Service 4. Overige projecten 5. Vragen? 2 NBC

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland De KB en Web2.0 Paul Doorenbosch Theo van Veen Met dank aan Optische Technieken KB /Jos Uljee OCN 2006 7 november 2006 INLEIDING Het eerste deel van de presentatie bestond uit afbeeldingen, waarbij het

Nadere informatie

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken Emiel Poortman en Joep Kil General manager HKA en Operations manager OCLC Emiel Poortman Gaat meer vertellen over hostedwise

Nadere informatie

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken hostedwise

Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken hostedwise HKA Nieuwsdag 25 november 2014 Ontwikkelingen voor openbare bibliotheken hostedwise Paul Lucassen (HKA) en Joep Kil (OCLC) Paul Lucassen Gaat meer vertellen over hostedwise Joep Kil Korte introductie en

Nadere informatie

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid

Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014. Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland 30 september 2014 Pieter Vijn Beeld& Geluid Op weg naar de Digitale Collectie Nederland(Pieter Vijn, Beeld en Geluid) Het consortiumproject Digitale Collectie,

Nadere informatie

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur @t.uu,,ïnrïïï Landelijke Digitale Infrastruetuur e Vertrekpunt is: de digitale bibliotheek > collecties en diensten obv collecties en content I Vereist: een faciliterend platform (techniek) met randvoorwaardelijke

Nadere informatie

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling

Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling OCLC Contactdag 2016 6 oktober 2016 Samenwerken op het platform WorldShare in ontwikkeling Ellen Hartman Library Consultant Frank van Klaveren Senior Implementation Consultant Voorstellen Frank van Klaveren

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

Linked Open Data en EDM. Jacco van Ossenbruggen Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Vrije Universiteit Amsterdam

Linked Open Data en EDM. Jacco van Ossenbruggen Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Vrije Universiteit Amsterdam Linked Open Data en EDM Jacco van Ossenbruggen Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) Vrije Universiteit Amsterdam Cultureel erfgoed & informatica Projecten Token2000 (1999) MultimediaN, CATCH (2004) Europeana

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Proces Mediaverwerking

Proces Mediaverwerking Proces Mediaverwerking Anne Werst, manager Catalogiseren awerst@beeldengeluid.nl Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Cijfers Ruim 750.000 uur radio, televisie, film 1.500.000 catalogusbeschrijvingen

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services

De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Kwaliteitsinformatie l Beheer van bronnen l Toegang l Integratie l Consultatie De bibliotheek van de toekomst Jort Ruiter Account Development Manager EBSCO Information Services Agenda Introductie EBSCO

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service

1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service 1 Deelproject Spraakherkenning: SHoUT Audio Indexering Service De in het CHoral project ontwikkelde audio-indexeringstechnologie op basis van automatische spraakherkenning (SHoUT) wordt beschikbaar gemaakt

Nadere informatie

Naar een bibliotheek voor

Naar een bibliotheek voor Naar een bibliotheek voor (lees)machines steven.claeyssens@kb.nl @sclaeyssens Een n-aantal mogelijk talen gebruikt hetzelfde vocabulaire; in sommige laat het symbool bibliotheek de correcte definitie

Nadere informatie

MARC21 en RDA in het GGC

MARC21 en RDA in het GGC Groningen Utrecht Maastricht Den Haag Leidschendam mei - juli 2012 MARC21 en RDA in het GGC Daniel van Spanje OCLC Leiden Vooraf: de grote verandering Catalogiseren wordt metadata management http://www.rug.nl/cit/organisatie/pictogram/archief/2000-7-3/leidseboekjes.htm

Nadere informatie

Gegevens, getallen en achtergrond

Gegevens, getallen en achtergrond Gegevens, getallen en achtergrond Organisatie: Vereniging Wikimedia Nederland Bezoekadres: Postadres: Woordvoerders: Mariaplaats 3, 3511 LH, Utrecht Postbus 167, 3500 AD, Utrecht Sandra Rientjes Directeur

Nadere informatie

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning

Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Mediawijsheid in de Bibliotheek op school vo verkenning Achtergrond In de huidige informatiesamenleving groeien jongeren op met media. Om te werken en te leren in de (digitale) wereld moeten jongeren leren

Nadere informatie

Op naar de sterren en daar voorbij

Op naar de sterren en daar voorbij The mind of the universe Op naar de sterren en daar voorbij De toekomst van de aarde, productie van medicijnen en het leven met robots: het is slechts een kleine greep uit de themakalender van The mind

Nadere informatie

Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016

Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016 Verkenning en aanpak Onderzoek collectief systeem landelijke shared services Jos Debeij / Mark Deckers / Dennis Eijsten Directeurendag KB 19 mei 2016 Agenda 1. Aanleiding 2. Gezamenlijke verkenning 3.

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons Inleiding Welkom bij deze korte inventarisatie. Deze wordt georganiseerd door Open Cultuur Data (OCD) en is onderdeel van de impactmeting van Nederlandse open cultuurdata. Het doel is inzicht te krijgen

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Linked Data: stap voor stap, deel 4 Table of Contents

Linked Data: stap voor stap, deel 4 Table of Contents Linked Data: stap voor stap, deel 4 Table of Contents Linked Data: stap voor stap, deel 4...1 Inleiding...2 Identiteitslinken...2 Opzoeken...2 Link manueel leggen...4 Relaties leggen...6 Het vinden van

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

DATA-AQUILAE. Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015

DATA-AQUILAE. Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015 DATA-AQUILAE Slimmer met DATA Miniseminar Gebiedsmodellen CORSTENS INFORMATIE-ARCHITECTUUR 31 maart 2015 Ad Steenbakkers a.steenbakkers@data-aquilae.nl Begrippenkader Open, Big, Linked Data Wereld van

Nadere informatie

Geo-data als onderdeel van het eco-systeem van het web. Marcel Reuvers 2 september 2015

Geo-data als onderdeel van het eco-systeem van het web. Marcel Reuvers 2 september 2015 Geo-data als onderdeel van het eco-systeem van het web Marcel Reuvers 2 september 2015 de informatiesamenleving Ontwikkeling van de samenleving Oude samenleving (voorontwikkelingsfase) Kantelperiode Nieuwe

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

OpenIMS 4.2 Portaal Server

OpenIMS 4.2 Portaal Server OpenIMS 4.2 Portaal Server Inhoudsopgave 1 WAT IS EEN ENTERPRISE INFORMATIE PORTAAL?...3 1.1 BESPARINGEN...3 1.2 GERICHT OP EEN SPECIFIEKE DOELGROEP...3 2 OPENIMS PORTAAL SERVER (PS)...4 2.1 CENTRAAL BEHEER...4

Nadere informatie

PILNAR web applicatie. Handleiding

PILNAR web applicatie. Handleiding PILNAR web applicatie Handleiding Table of Contents De PILNAR editor...3 Toegang tot de omgeving...3 De PILNAR omgeving...3 Hoofdmenu...4 Navigatie...5 Zoeken...6 Detailoverzichten...6 Collectie... 7 Inzending...

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS)

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvragen Versie 1.1 Maart 2015 Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek. 2015 Koninklijke Bibliotheek. Dit document is beschermd door copyright. Distributie

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer. Netwerk Digitaal Erfgoed

Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer. Netwerk Digitaal Erfgoed Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer Netwerk Digitaal Erfgoed Wilbert Helmus De Informatiemaatschappij als Collectie KNVI congres, 9 november 2017 Inhoud presentatie 1. Voorbeeld 2. Speelveld

Nadere informatie

Een Digitale Leer- en Werkomgeving uit de cloud Beat Nideröst Cloud vendor dagen 21 september 2011 Agenda DLWO case Hogeschool van Amsterdam Extended DLWO EduGroepen Demo Inzichten ICT Landschap Hogeschool

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Full Text Finder. Functionaliteiten. Zoeken naar publicaties

Full Text Finder. Functionaliteiten. Zoeken naar publicaties Full Text Finder Full Text Finder vormt een nieuwe standard voor het beheer van uw bibliotheekholdings en links. De geïntegreerde oplossing bevat naast een kennisbank met informatie over uw holdings tevens

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE

Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE Modelconvenant toetreding tot de ERFGOEDSUITE De ondergetekenden: 1. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevestigd te Amersfoort vertegenwoordigd door Dirk Houtgraaf, hoofd sector Kennisuitwisseling

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Bibliotheekcollecties in het Netwerk. Project initiatie document

Bibliotheekcollecties in het Netwerk. Project initiatie document Programma Digitale Bibliotheek Projectnummer 7470 Project initiatie document Datum voltooid: 05-03-2014 Auteur: Maaike Napolitano Versie: 1.0 Status: Definitief Bestandsnaam: PID.doc Documenthistorie Revisies

Nadere informatie

lessons learned HUBERT DIEMEL, DR. LEO KANNERHUIS

lessons learned HUBERT DIEMEL, DR. LEO KANNERHUIS lessons learned INTEGRALE BUSINESS CASE IN DE GEZONDHEIDSZORG MEI 2016 Eerste ervaringen met de werkgroep 1. Taaie materie 2. Het sneeuwt onder 3. Organisatie veranderingen 4. Het is nooit af

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Additioneel onderzoek OAI-PMH College Standaardisatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Additioneel onderzoek OAI-PMH College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Concept COLLEGE NOTITIE FS28-10-05C Agendapunt: 05 Lijst

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

informatie architectuur lesweek 4 IAM V

informatie architectuur lesweek 4 IAM V informatie architectuur lesweek 4 IAM V1. 2009-2010 vandaag tags metadata controlled vocabulary search IAM informatie architectuur Herkennen, structureren en vindbaar maken van informatie. containerbegrip

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek

Module 1. Welke soorten informatiebronnen zijn er? www.thomasmore.be/bibliotheek www.thomasmore.be/bibliotheek Module 1 Welke soorten informatiebronnen zijn er? Gebaseerd op de tutorials informatievaardigheden van Bibliotheek Letteren - K.U.Leuven Module 1 In deze module maak je kennis

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven

Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Stappenplan Linked (Open) Data voor Archieven Contents Inleiding... 2 De stappen... 2 STAP 1: ORIENTATIE... 2 STAP 2: BEPAAL SCOPE... 2 STAP 3: ZOEK PARTNERS... 2 STAP 4: MAAK LINKED DATA... 2 STAP 5:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO search 2.0

Gebruikershandleiding GO search 2.0 Gebruikershandleiding GO search 2.0 1 Gebruikershandleiding Product: GO search 2.0 Documentversie: 1.1 Datum: 2 februari 2015 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van GemeenteOplossingen worden

Nadere informatie

Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek?

Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek? Intellectueel Kapitaal 10 e jaargang, nummer 4, 2011 Kennis delen met storytelling Marleen Stikker: Geen Mediawijsheid, maar Technologiewijsheid! Discussie: Op weg naar een nieuwe bibliotheek? www.ikmagazine.nl

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL

Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL Thesaurus driven semantic search applied to structuring Electronic Learning Environments Rotterdam, EURlib symposium, November 23 2006 Wilco te Winkel, Liesbeth Mantel Erasmus University Rotterdam,NL What

Nadere informatie

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren

SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren SharePoint intranet bij Barco Beter (samen)werken en communiceren Els De Paepe Hans Vandenberghe 1 OVER BARCO 90+ 3,250 +1 billion Presence in more than 90 countries Employees Sales for 4 consecutive years

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Ontdek een betere manier om uw catalogus te doorzoeken

Ontdek een betere manier om uw catalogus te doorzoeken Ontdek een betere manier om uw catalogus te doorzoeken Kijk voor meer informatie op www.medialab.nl of neem contact met ons op: Medialab Solutions BV Modemstraat 2B 1033 RW Amsterdam Tel. 020 635 3190

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

BIJLAGE _functionele_eisen_demonstrator. 1. Opzet project, databank instantie, serverconfiguratie, NoSQL database

BIJLAGE _functionele_eisen_demonstrator. 1. Opzet project, databank instantie, serverconfiguratie, NoSQL database BIJLAGE 7. 20140616_functionele_eisen_demonstrator Objectieven Bouwen van een demonstrator- applicatie waarmee je de inhoudelijke verbanden (wie, wat, wanneer), overlappingen en hiaten tussen de tien databanken

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie : relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie Peter Backx en Bas Roest Wolters Kluwer Nederland Relevante digitale oplossingen Peter Backx Manager Strategie en Innovatie Wolters

Nadere informatie

Handboek)voor)een)Data)uitgever)

Handboek)voor)een)Data)uitgever) Handboek)voor)een)Data)uitgever) Auteur:AlinaSaenko,BertLemmens Datum:14.04.2015 Versie Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16.02.2015 Kladversie AlinaSaenko 0.2 19.02.2015 Updateinhoud AlinaSaenko 0.3 02.03.2015

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens.

Zo kan je linken maken tussen je verschillende groepen van gegevens. 1 1. Entity Reference Entity Reference zal ook een onderdeel zijn van Drupal 8. Het is een module van het type veld. Het is een heel krachtige module die toelaat om referenties te maken tussen verschillende

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

ONZE PARTNERS GROEIEN.

ONZE PARTNERS GROEIEN. WE WILLEN DE BESTE ZIJN. SAMEN MET ONZE PARTNERS EN KLANTEN NAAR EEN NEXT LEVEL GROEIEN. Paul Ramakers, Exact DRIVEN BY AMBITION WOENSDAG 11 MEI INN STYLE, MAARSSEN EXACT LIGHTWEIGHT INTEGRATION SERVER

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie