Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur."

Transcriptie

1 Spreker: Kees van der Lee Sinds 1996 werkzaam voor de SAOZ, vanaf 2001 als adjunctdirecteur. De SAOZ adviseert overheden inzake o.a. planschade- en nadeelcompensatieclaims van burgers en bedrijven (objectief en onafhankelijk advies). Daarnaast adviseert de SAOZ overheden en projectontwikkelaars inzake de planschadegevolgen van voorgenomen planologische maatregelen (risico-analyses).

2 Planschade in de huidige en de nieuwe WRO Onderwerpen van deze presentatie: Huidige planschaderegeling sinds de spoedwet van 2005 Extra wijzigingen in de nieuwe WRO ten aanzien van planschade Korte schets planschadeprocedure Beoordelingskader planschade: hoe wordt bepaald of er een aanspraak bestaat op planschade? Planschade specifiek in relatie tot externe veiligheid

3 Artikel 49 WRO: huidige redactie planschade-artikel 1. Voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van: a. de bepalingen van een bestemmingsplan, b. het besluit omtrent vrijstelling, als bedoeld in artikel 17 of 19, ( ) schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende door aankoop, onteigening of anderszins is verzekerd kennen burgemeester en wethouders hem op aanvraag een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe. 2. Een aanvraag om vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid, onder a, b, c, of f, moet worden ingediend binnen vijf jaar nadat de desbetreffende bepaling van het bestemmingsplan onderscheidenlijk het desbetreffende besluit onherroepelijk is geworden ( ).

4 Belangrijkste wijzigingen sinds de spoedwet planschade van 2005 Recht van 300,-- (dan wel tussen 100,-- en 500,--) College van burgemeester en wethouders bevoegd orgaan Verjaringstermijn: 5 jaar (effectief vanaf 1 september 2010) Introductie initiatiefnemer / contractant als belanghebbende in de planschadeprocedure

5 Extra wijzigingen in de nieuwe WRO ten aanzien van planschade Introductie forfaitair maatschappelijk risico van 2% van de waarde van de onroerende zaak c.q. het inkomen (uitgezonderd directe planschade)

6 Extra wijzigingen in de nieuwe WRO ten aanzien van planschade Uitbreiding / wijziging van schadegevoelige besluiten: - Bestemmingsplannen, inpassingsplannen en beheersverordeningen exclusief uitwerkings-, wijzigings- en ontheffingsbevoegdheden (huidige artt. 11 & 15 WRO) - Wijzigings- en uitwerkingsplannen & binnenplanse ontheffingen (óók van beheersverordeningen!) - Buitenplanse ontheffingen (huidige artt en 19-3 WRO) - Projectbesluiten (huidige artt en 19-4 WRO) - Overige besluiten (aanhoudingen e.d.)

7 Extra wijzigingen in de nieuwe WRO ten aanzien van planschade verplichting tot motivering van de aanvraag, èn een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming, en toekenning van redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand

8 Korte schets planschade-procedure Indieningsvereisten Eerste check (gemeente!) ontvankelijkheid en mogelijke (on)gegrondheid Advisering door deskundigen (termijnen, first & second opinion) Beslissing en rechtsbescherming

9 Korte schets planschade-procedure Indieningsvereisten: zeer licht (eisen Algemene wet bestuursrecht) eisen worden zwaarder in nieuwe Wro!

10 Korte schets planschade-procedure Eerste check (gemeente!) ontvankelijkheid en mogelijke (on)gegrondheid Recht van 300,-- Is sprake van een maatregel als bedoeld in artikel 49 WRO? Verjaring (vanaf 1 september 2010)?

11 Korte schets planschade-procedure Advisering door deskundigen gemeentelijke planschadeprocedureregeling termijn: doorgaans 16 weken First & Second Opinion advisering Advieskosten: omvang, doorberekenen?

12 Korte schets planschade-procedure Beslissing en rechtsbescherming primair besluit gemeente (college van B&W) daarna: standaard regeling Algemene wet bestuursrecht bezwaar, beroep en hoger beroep

13 Beoordelingscriteria planschade-aanvragen Beoordeling planschade: 4 centrale beoordelingscriteria. Gerechtigde-begrip Planologische vergelijking Schadebepaling Vergoedbaarheid

14 Beoordelingscriteria planschade-aanvragen Gerechtigde-begrip: Zakenrechtelijke rechtsbetrekking ten tijde van het in werking treden van de planologische maatregel Géén gerechtigde: - geleverd vóór in werking treden ( schaduwschade ) - gerechtigd geworden nà in werking treden ( kat in de zak ) Wel een rechtsbetrekking, doch niet gerechtigd tot een schadevergoeding: - persoonlijk gerechtigde die een niet op geld waardeerbaar / overdraagbaar recht heeft (vb. huurder woning)

15 Beoordelingscriteria planschade-aanvragen Planologische vergelijking: maximale invulling van zowel het oude als het nieuwe planologische regime Alle bouw- en gebruiksmogelijkheden maximaal invullen, tenzij zulks als illusoir te bestempelen is.

16 Maximale invulling : maatgevend is hetgeen het planologische regime maximaal mogelijk maakt, tenzij een dergelijke invulling met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is uit te sluiten ( illusoir is ). ABRS 30 maart 2005 inzake Woudrichem: goothoogte: 2,50 meter

17 Maximale invulling : maatgevend is hetgeen het planologische regime maximaal mogelijk maakt, tenzij een dergelijke invulling met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is uit te sluiten ( illusoir is ). ABRS 30 maart 2005 inzake Woudrichem: goothoogte: 2,50 meter

18 Argentinosaurus Allergrootste dinosauriër die ooit op deze aarde heeft rondgelopen. Hoogte van teen naar kruin: 15 meter

19 Beoordelingscriteria planschade-aanvragen Planologische vergelijking: maximale invulling van zowel het oude als het nieuwe planologische regime Alle bouw- en gebruiksmogelijkheden maximaal invullen, tenzij zulks als illusoir te bestempelen is.

20 Beoordelingscriteria planschade-aanvragen Schadebepaling: Taxeren van hoogste waarde vóór en nà de planologische maatregel Taxatie aan de hand van de uitkomst van de planologische vergelijking: geen feitelijke situaties vergelijken; andere taxatiemethoden zoals WOZ hebben amper betekenis

21 Beoordelingscriteria planschade-aanvragen Schadebepaling: Soorten planschade: onderscheid directe en indirecte planschade onderscheid vermogensschade en inkomensschade

22 Beoordelingscriteria planschade-aanvragen Schadebepaling: Directe planschade : schade als gevolg van het afnemen van bouw- of gebruiksmogelijkheden van het eigen object (bijvoorbeeld: wegbestemde bouwmogelijkheden). Indirecte planschade : schade als gevolg van ontwikkelingen op een perceel van derden. Voorzover voor- en nadelen voortvloeien uit dezelfde planologische maatregel mogen deze worden gesaldeerd!

23 Beoordelingscriteria planschade-aanvragen Schadebepaling: Vermogensschade : schade als gevolg van het afnemen van de waarde van een onroerende zaak of zakelijk recht (bijvoorbeeld: waardevermindering van woon- of bedrijfsobjecten als direct gevolg van een planologische maatregel). Inkomensschade : schade als gevolg van een lager inkomen en/of hogere kosten als direct gevolg van een planologische maatregel van derden (bijvoorbeeld: winstderving en/of noodzakelijke kosten voor aanpassing bedrijfsvoering)

24 Beoordelingscriteria planschade-aanvragen Vergoedbaarheid: Schade vergoeden tenzij deze anderszins verzekerd is of voorzienbaar was Anderszins verzekerd zijn: bijvoorbeeld door betaling door initiatiefnemer of profijtelijke transactie voor claimant. Vaststellen naar objectieve maatstaven Voorzienbaarheid: actieve en/of passieve risicoaanvaarding adhv van overheidswege openbaar bekend gemaakte èn voldoende concrete stukken

25 Planschade specifiek in relatie tot Externe Veiligheid Aard van de problematiek: aanpassen bestaande planologische mogelijkheden in verband met aspecten van Externe Veiligheid meest waarschijnlijke vorm van schade: directe planschade soort schade: meestal vermogensschade. Inkomensschade alleen indien bestaande bedrijfsvoering moet worden aangepast. Géén inkomensschade in de zin van gemiste winst uit een nog niet aangevangen exploitatie

26 Planschade specifiek in relatie tot Externe Veiligheid Aard van de problematiek: aanpassen bestaande planologische mogelijkheden in verband met aspecten van Externe Veiligheid Kip en Ei verhaal : vloeit het nadeel rechtstreeks voort uit de planologische maatregel of waren er al belemmeringen? Mogelijkheden tot beperking planschaderisico door: - afgeven signalen voorafgaande aan planologische maatregel (ivm passieve risicoaanvaarding ); - planschadekostenverhaal ex artikel 49a WRO dan wel de hogere kostenregeling van artikel 31a WRO

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166

F 532 F 450 P 3853 P 267 P 222 P 237 P 3221 P 3220 P 195 P 197 P 1697 P 192 P 1695 P 209 P 169 P 208 P 2020 P 207 P 4140 P 2359 P 166 P P P P 0 F 0 F P P P P 0 P P P P P P 0 P P 0 P 00 P P 0 P P P P P P P P P P P P P 0 P P P P P P Kenmerk: 00/GIS0/jbo maart 0 Schaal: :.000 Overzicht transacties omgeving Kampen uwe bouwgrond Formaat:

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911).

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of het ontwerpbesluit, neemt u dan contact op met mevrouw J. van Beest (telefoonnummer 055-5272911). Datum 6 januari 2015 Onderwerp VZR 0133: Ontwerpbeschikking opleggen gedoogplicht 5.24 Waterwet tijdelijke werkterrein Pagina 2 van 2 Op 4 februari 2014 verzonden wij u onze bieding ons kenmerk 579484

Nadere informatie

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS

De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 011 BNA NL INGENIEURS De Nieuwe Regeling 011 Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Tekstvergelijking DNR 2005-2011

Tekstvergelijking DNR 2005-2011 De Nieuwe Regeling 00 De Nieuwe Regeling 0 Tekstvergelijking DNR 00-0 Deze tekstvergelijking beoogt iedereen die met de DNR werkt, inzicht te geven in de verschillen tussen DNR 00 en DNR 0. In dit document

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786

Postadres: postbus 9031 1180MA Amstelveen Tel : 06 11318722 e:mail info@uwwoningkeurder.nl KVK: 34216786 Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Uw Woningkeurder en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Author Motive, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten.

Algemene voorwaarden De Buorkerij voor levering aan niet-consumenten. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen handelsonderneming De Buorkerij, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijk Anders Bestemmen Handreiking voor juristen Tijdelijk Anders Bestemmen Inleiding Nederland is een land waarin de omgeving constant in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de overheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Store055. Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Store055 Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: Store 055 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) AV CZ/54 maart 2006

Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) AV CZ/54 maart 2006 Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen (AVVV 2006) AV CZ/54 maart 2006 Deze AVVV 2006 van de Organisatie voor Erkende Verhuizers zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V.

ALGEMEN VOORWAARDEN / JC de RuiterBeheer B.V. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen JC de Ruiter Beheer B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS

Algemene leveringsvoorwaarden HAZMEDS. Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS Algemene Leveringsvoorwaarden diensten en producten HAZMEDS artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HAZMEDS hierna te noemen: Gebruiker,

Nadere informatie