Midterm review. Periode Samenvatting.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Midterm review. Periode Samenvatting."

Transcriptie

1 Midterm review Periode Samenvatting. St. Greenport Gelderland P/a Bulkseweg PK Kerkdriel Mid term review samenvatting SGG

2

3 1. Inleiding. Binnen de provincie Gelderland is sinds 2007 een publiek-private samenwerking voor de agrarische sector georganiseerd binnen Greenport Gelderland (voorheen Betuwse Bloem). De Greenport bundelt de krachten van de vijf in het Gelderse Rivierengebied aanwezige tuinbouwclusters (pacten) rond de fruitteelt, laanbomenteelt, paddenstoelenteelt, sierteelt onder glas en groenten onder glas. Bedrijven uit het Gelderse Rivierengebied zoals toeleveranciers en afnemers en de vijf tuinbouwpacten zijn vertegenwoordigd in het Ondernemersinitiatief (O.i.). De coördinatie, administratie voor de pacten en het O.i. is ondergebracht bij de Stichting Greenport Gelderland. De organisatorische structuur zorgt tevens voor verbinding (netwerk) tussen de pacten, O.i en stichting, maar ook worden er verbindingen gelegd met de topsectoren Agrofood en Logistiek, op provinciaal niveau met Food Valley NL, Health Valley, energie- en milieutechnologie (kiemt), de maakindustrie (RCT), andere regionaal opererende innovatiecentra, onderwijs en overheden. Het tuinbouwcluster heeft de kenmerken van een sterke economische cluster, dat zich wat betreft bruto toegevoegde waarde landelijk kan meten met de in 2005 door het Rijk erkende Greenports. Op landelijk niveau is er aansluiting bij Greenport Holland (international en overheden) en daarbij heeft de Greenport Gelderland een informele status van Topgebied. Voor de periode is een ambitieprogramma opgesteld om het cluster op verschillende thema s verder te (laten) ontwikkelen. Daarbij is de aandacht gericht op: 1. De economisch kracht van het cluster van tuinbouwactiviteiten optimaal benutten en uitbouwen langs een aantal thema s; 2. De Greenport is er voor ondernemers, maar ook vooral door ondernemers; 3. Actief kennis en ervaring uitwisselen tussen de verschillende pacten (samenhang). Halverwege de projectperiode is de balans opgemaakt. Worden de doelen gebaseerd op de ambities gerealiseerd en liggen we nog op koers? Om hier goed zicht op te krijgen hebben de pacten en het O.i. Midterm reviews opgesteld, een verslag van de eerste twee projectjaren. Dit document geeft een samenvatting van de opgestelde reviews. In de samenvatting zijn de gerealiseerde (financiële) doelen opgenomen en de verwachtingen voor wat betreft de verdere realisatie van de ambities in het tweede deel van de projectperiode. Foto: Werksessie voor het verzamelen van informatie ten behoeve van de omgevingsvisie vanuit de Greenport geledingen. Mid term review samenvatting SGG

4 2. Laanboompact. De samenvatting beschrijft de tussentijdse resultaten van het Laanboompact in 2012 en 2013, als onderdeel van het totale Meerjarenprogramma Greenport Betuwse Bloem Basis voor deze review zijn de in dit programma opgestelde ambities en doelstellingen. De activiteiten zijn uitgevoerd langs drie lijnen: projecten (in totaal 16), bijeenkomsten van de 6 ondernemersnetwerken en communicatie (onder andere via website, nieuwsbrief en deelname aan beurzen). Inspanningen. Deze zijn volgens plan verlopen. Zie onderstaande tabel (*1.000 euro). Dat betekent dat de staande organisatie erin geslaagd is om aanzienlijk meer dan het geplande drievoudige aan projecten te ontwikkelen. De feitelijke hefboom is 1 : 5 (309:1573). Onderdeel Planning Planning Realisatie Verschil Organisatie Cash Uren (in euro s) Projecten Cash Uren (in euro s) Totaal Cash Uren Resultaten (doelstellingen en ambities). Het pact zit goed op schema bij de thema s markt, innovatie en ruimte. De thema s ondernemerschap en duurzaamheid lopen iets achter. Om in 2015 de geplande doelstellingen te kunnen realiseren is de komende twee jaar extra inzet/c.q. versnelling nodig bij de punten afzet, agro business centre, ondernemerschap en de transitie naar duurzame energiebronnen. Spin off, hefboom 1 : veel Deze zijn nu nog moelijk in te schatten, omdat veel projecten nog lopen en opschaling naast de proejcten nog niet echt van de grond gekomen is. Eerste globale inschatting is dat eind 2015 zeker een hefboom van 1 : 10 mogelijk is. Het Laanboompact is dan ook tevreden over de tot nu behaalde resultaten. Maar nog niet alle doelstellingen zijn geraliseerd. Daarom heeft het Laanboompact besloten de samenwerking met kracht door te zetten en heeft het tevens de intentie uitgesproken om de publiek private samenwerking na 2015 voort te zetten. Mid term review samenvatting SGG

5 3. Fruitpact. Hierbij een beschrijving van de tussentijdse resultaten van het Fruitpact in 2012 en Basis voor deze review zijn de in het meerjarenprogramma Greenport Betuwse Bloem aangegeven ambities en doelstellingen en de daarvan afgeleide jaarplannen 2012 en 2013 van het Fruitpact. Inspanningen Deze zijn volgens plan verlopen. Zie onderstaande tabel (*1.000 euro). Onderdeel Planning Planning Realisatie Verschil Organisatie Cash Uren (in euro s) Projecten Cash Uren (in euro s) Totaal Cash Uren Belangrijkste conclusies: 1. Organisatie is conform begroting uitgevoerd (input) 2. Projecten zijn in 2012 voortvarend gestart, wat terug te zien is in de realisatie (output) 3. De staande organisatie is in ergeslaagd meer dan het drievoudige aan projecten te ontwikkelen: de Fruitpact hefboom is 1 : 3,9 (330 : 1282) Resultaten (doelstellingen en ambities). Zitten goed op schema bij de thema s markt, innovatie, duurzaamheid en ruimte. Het thema ondernemerschap loopt achter en het thema leefomgeving geeft een gemixed beeld. Spin off hefboom 1 : veel Zijn nu nog niet in te schatten omdat veel projecten nog lopen. Het Fruitpact is tevreden over de eerste twee jaren. Maar nog niet alle doelstellingen zijn geraliseerd. De impact van de BTW-problematiek is fors en leidt helaas- tot een verminderd budget en daarmee zijn niet alle doelstellingen haalbaar en dienen keuzes (lees: focus) gemaakt te worden. Desalniettemin wenst de stuurgroep van het Fruitpact de samenwerking in het pact met kracht door te zetten en haar verantwoordelijkheid te nemen om een hogere eigen cash bijdrage van de leden van de stuurgroep beschikbaar te stellen om een deel van het BTW-probleem daarmee te dichten. Mid term review samenvatting SGG

6 4. Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen In deze samenvatting een review van de geleverde inspanningen (cash en uren), de behaalde resultaten en een vergelijking met de geformuleerde doelen en ambities en op de noodzakelijk geachte bijstellingen voor 2014 en Inspanningen. Programmamanagement 2012/2013 Totaal Ondernemers KvK LTO+ WUR Gemeenten Provincie Cash Begroot Realisatie Verschil Uren Begroot Realisatie Verschil Conclusies: De totale inzet van het programmamanagement is in cash conform begroting. De financiering van de organisatiekosten is volledig gerealiseerd conform begroting. De gerealiseerd ureninzet van de betrokken partijen is groter dan begroot. Effect van de activiteiten en projecten 2012 en /2013 Totaal Ondernemers KvK LTO+ WUR Gemeenten Provincie Cash projecten Realisatie Uren projecten Realisatie Conclusies: De inzet in zowel cash als in uren in projecten en de inzet van partners in het programma is ruim conform de gewenste hefboom van 1:3. Resultaten Op basis van de resultaten ziet het Glastuinbouwpact noodzaak op enkele punten het voorgenomen uitvoeringsplan op een aantal thema s bij te stellen: Markt en keten: geconstateerd is dat het lastig is om vat te krijgen op het thema markt en keten innovaties. De focus van de ondernemers is sterk gericht op innovatie van de teelt en het productieproces. Het Glaspact vindt dit nog steeds Mid term review samenvatting SGG

7 een belangrijk thema, maar ziet de noodzaak om de ambities en de aanpak opnieuw te bezien in het licht van bovenstaande. Dit is het Glaspact voornemens te doen bij voorkeur in samenspraak met de andere pacten in de komende periode. Onderwijs en ondernemen: Goed ondernemerschap is het fundament van het bedrijf. Na een periode van het aanbieden van diverse wat bredere scholingstrajecten zal de focus meer komen te liggen op: o Maatwerk voor ondernemers (vraaggestuurd via scans) o Meer inzetten op strategisch visieontwikkelingen bij ondernemers met externen (Glastuinbouwacademie) Spin off, hefboom 1 : veel Het Glastuinbouwpact is pas volledig gestart in Nu na twee jaar is voldoende basis gelegd met stakeholders en andere partijen om op enkele thema s verder door te pakken. Voor het in beeld brengen van concrete spin-off is het nog te vroeg. Toch mag gezegd worden dat ondernemers actief aangehaakt zijn bij ingezette projecten en hiermee bewustwording, kennisontwikkeling en inzet op de thema s goed wordt opgepakt. Concrete investeringen zijn op dit moment nog onvoldoende te kwantificeren. De financiele situatie op de bedrijven is er mede het gevolg van dat de investeringsdrang zowiezo op een laag niveau staat. Het Glastuinbouwpact is vanaf de start in september 2011 voortvarend gestart met uitvoering van haar ambitieprogramma. In aanvang zijn de door het Glastuinbouwpact geïnitieerde projecten uit andere fondsen gefinancierd en heeft zij hierdoor geen/beperkt aanspraak hoeven maken op het beschikbare gelden uit het Regiocontract. Hiermee werd 27% van het beschikbare projectbudget (Regiogeld) geïnvesteerd. Afgelopen periode zijn projecten voorbereid waarbij een bijdrage vanuit de Regiogelden noodzakelijk is om deze te kunnen uitvoeren. Hiermee zal voorjaar 2014 ruim 50% van het beschikbare budget worden benut. Op basis van de concrete projecten die daarnaast in voorbereiding zijn voor indiening in 2014 is de verwachting dat de Regiocontractgelden volledig aangewend zullen worden. Mid term review samenvatting SGG

8 5. Glastuinbouwpact Arnhem Nijmegen. Formeel viel het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen in 2012 nog niet onder de systematiek van de Greenport Betuwse Bloem. In 2012 voerde Greenport Arnhem- Nijmegen, onder de vlag van het glastuinbouwpact, een netwerkprogramma uit dat sterk gericht was op community vorming en het verbeteren van het ondernemersklimaat. Aangezien dit netwerkprogramma op een aantal punten aansloot op het programma dat in andere pacten is uitgevoerd, zijn de behaalde resultaten in 2012 meegenomen in deze mid term review. Daarmee is deze review beter te vergelijken met de review s van andere pacten. Inspanningen Organisatie en uitvoering van het werkprogramma Cash Totaal Ondernemers Gemeente Bedrijfsleven Provincie 2012 Begroot Realisatie Begroot Realisatie Subtotaal Begroot Realisatie Verschil Conclusie: In de periode is bijna aan project/activiteiten uitgevoerd. Een belangrijk bijdrage werd daarbij geleverd door de deelnemers aan de projecten en activiteiten. De bijdrage en besteding voor de organisatie van het pact is in hoofdlijnen volgens plan verlopen. De gewenste verhouding tussen de kosten voor organisatie en de waarde van de activiteiten die ontwikkeld zijn hebben ongeveer de verhouding 1 op 3. Door afwezigheid van Regio Gelden is de ontwikkeling van innovatieve projecten achter gebleven. Mid term review samenvatting SGG

9 Resultaten Naast de organisatie van het pact zijn er in het gebied Arnhem-Nijmegen een groot aantal op ondernemers gerichte activiteiten uitgevoerd. In tegenstelling tot de andere projecten hadden deze activiteiten, vanwege de afwezigheid van Regio Gelden, meer een procesmatig karakter (gehad) Er zijn veel activiteiten uitgevoerd, die een voorbeeld zijn voor andere pacten en deels ook gezamenlijk zijn uitgevoerd. Resultaten zijn: Een grote betrokkenheid bij ondernemers en dat deze deelnemen aan een breed scala van activiteiten. Het ondernemersnetwerk in de regio versterkt is en het community gevoel vergroot. Men weet elkaar makkelijker te vinden. In een aantal enquêtes geven ondernemers aan dat zij de activiteiten die georganiseerd worden goed waarderen. Zij vragen wel naar voor de sector relevate onderwerpen die bijvoorkeur bijdragen aan een beter bedrijfsresultaat. Spin off, hefboom De hefboom naar meer investeringen op de bedrijven is nog moeilijk tastbaar te maken. De huidige prijsdruk draagt niet bij aan de investeringsruimte op de bedrijven. Het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen is halverwege de uitvoering van het Meerjarenprogramma Betuwse Bloem Met de uitvoering van haar activiteiten heeft het Glastuinbouwpact bereikt dat de voortgang met het behalen van de doelstellingen en ambities redelijk goed op koers loopt. Er kan nog meer integratie met de andere pacten gezocht worden en samenwerking met kennisinstellingen. De verwachting is dat in 2014 de Regio Gelden beschikbaar komen, met als gevolg een positief effect op de ontwikkeling van projecten. De samenwerking tussen partijen in het gebied zeer constructief. Mid term review samenvatting SGG

10 6. Paddenstoelenpact. In het Ambitieprogramma van de Betuwse Bloem voor de periode is aangegeven dat het paddenstoelenpact de ambitie heeft om het paddenstoelencluster in Maasdriel uit te laten groeien tot het belangrijkste centrum van innovatie en duurzame paddenstoelenteelt in Nederland. Het paddenstoelencluster in de regio Maasdriel is de derde regio van Nederland als het gaat om de productie van paddenstoelen. De toegevoegde waarde is ca. 35 milj. en biedt directe werkgelegenheid aan ongeveer 500 mensen. (bron: Positiebepaling Tuinbouwcluster Betuwse Bloem Buck Consultants International). Als gevolg van concurrentie uit andere regio s van Nederland als ook Oost-Europese landen (vnl. Polen) staat dit cluster onder grote druk. Bovendien zijn er binnen het cluster grote verschillen tussen de ondernemingen in grootte als ook op het gebied van innovatie, ondernemerschap. Het pact is in de loop van 2012 operationeel geworden. Om de ambities te bereiken stond in 2012 het volgende centraal: Het concreet ophalen van de agenda van ondernemers in relatie tot de doelstellingen en de reikwijdte van het pact; Het opstellen van een agenda die gebaseerd is op knelpunten die door ondernemers zijn benoemd en als belangrijk genoeg zijn bevonden om (ook zelf) mee aan de slag te gaan. In 2013 stonden twee speerpunten centraal met de daarbij behorende trajecten: 1) Aanpakken van enkele maatschappelijke aspecten: Infrastructuur en logistiek Fair produce en huisvesting Branding 2) Versterken van de productie en waardeketen: Valorisatie Champost Reductie arbeidsbehoefte Scholing en ondernemerschap Inspanningen Met relatief weinig middelen en inzet en bijdragen van ZLTO is de inventarisatie uitgevoerd en zijn projcten gestart. In deze periode is de gewenste hefboom van 1:3 tussen programma management en projecten ruimschoots gehaald. Resultaten 2012 en 2013 De onderdelen Fair Produce, huisvesting medewerkers, valorisatie champost en opleiding en scholing zijn zeer succesvol geweest. Branding, reduceren arbeidsbehoefte (plukrobot) en verkeersdoorstroming/-veiligheid hebben de einddoelstelling van 2015 nog niet behaald. In 2014 en 2015 zal meer nadruk moeten liggen op het initieren van projecten. Met name bij de thema s duurzaamheid en markt en keten liggen kansen om projecten te starten. De ambities en thema s voor deze sector zijn nog onverminderd van belang. Ook dient er nog meer tijd geïnvesteerd te worden in de clustervorming en samenwerking. Mid term review samenvatting SGG

11 7. Ondernemers Initiatief. Over het geheel genomen zijn de resultaten van het O.i. positief voor de periode Op alle thema s wordt voortgang geboekt om de gewenste ambities te realiseren en ook de beoogde inzet voor het programma management en de te realiseren hefboom met omzet in projecten is goed. Inspanningen In onderstaande tabel is de inzet van middelen en uren aangegeven op basis van planning en realisatie. Uit de tabel blijkt dat de geplande inzet voor programma management (coördinatie) vrijwel volgens planning gerealiseerd is. Het resultaat van de inspanningen, ook met de themaregisseurs die als trekkers voor de verschillende thema s zijn aangesteld, is boven verwachting. Er zijn in het kader van de overkoepelende thema s een aantal grote projecten opgestart die bijdragen aan de realisatie van de projectomzet. Het effect op de hefboom voor het deel Oi binnen de Greenport scoort tweemaal zo hoog als begroot. Overzicht begroting en realisatie middelen en uren over Onderdeel Planning Planning Realisatie Verschil % In keur Coördinatie EUR Cash % EUR Uren % Projecten EUR Cash % EUR Uren % Hefboom 1 :1,7 1:1,7 1:3,8 200% Resultaten De voortgang op de verschillende thema s in relatie met de ambities ligt voor de thema s Human Capital Agenda, Duurzaamheid, Ruimte en Leefomgeving goed op schema. Het thema Kennis en Innovatie heeft goed gescoord de afgelopen jaren, maar vraagt voor de komende periode aandacht. Er zijn nog een drietal grote (onderzoeks) projecten gewenst. Thema infrastructuur en Logistiek is goed verbonden met de activiteiten in de Betuwe (Logistiek Hotspot). Het thema internationalisering (en markt en afzet kansen vergroten) heeft aandacht nodig. Het onderhouden van de publiekprivate samenwerking heeft blijvend aandacht nodig net zoals de positionering in GH. Spin of, hefboom 1:veel Op de langere termijn worden grote (economische) effecten verwacht van een aantal (onderzoeks) projecten (o.a. reststromen, teelttechniek). De hefboom 1 op veel zal zeker na enkele jaren duidelijk zichtbaar worden. Het Oi is positief gestemd over de voortgang en de verwachtingen over het vervolg van de activiteiten in de Greenport. Mid term review samenvatting SGG

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016

Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Speerpuntberaad Regio Rivierenland 8 november 2016 Onderwerpen Wie zijn we? Economisch belang Organisatie Greenport Gelderland Wat doen we? Resultaten 2012-2015 Agenda 2020, aktielijnen en speerpunten

Nadere informatie

VOORWOORD. Directeur Regionale Economie Kamer van Koophandel Midden Nederland

VOORWOORD. Directeur Regionale Economie Kamer van Koophandel Midden Nederland VOORWOORD Het tuinbouwcluster is in al haar facetten van groot economisch belang. De afgelopen jaren is door de provincie Gelderland en lokale overheden veel geïnvesteerd in samenwerking tussen de verschillende

Nadere informatie

Doelen en uitwerking Ambitieprogramma Betuwse Bloem

Doelen en uitwerking Ambitieprogramma Betuwse Bloem Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2013-006591 Doelen en uitwerking Ambitieprogramma Betuwse Bloem 2012-2015 A Doelen Ambitieprogramma In de zomer en najaar van 2011 heeft de sector met de partijen in

Nadere informatie

Jaarverslag Activiteiten Greenport Arnhem-Nijmegen 2010

Jaarverslag Activiteiten Greenport Arnhem-Nijmegen 2010 Jaarverslag Activiteiten Greenport Arnhem-Nijmegen 2010 De netwerkorganisatie Greenport Arnhem-Nijmegen opereert in de regio in nauwe samenwerking met haar partners Rabobank Oost Betuwe, Tuinbouwcoöperatie

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren

STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015. Verbinden, inspireren en activeren STRATEGISCHE AGENDA 2011-2015 Verbinden, inspireren en activeren Radboud Vorage, juli 2010 ACHTERGROND Netwerkprogramma loopt af Rol GAN continueren, vanuit het bedrijfsleven Aansluiten bij behoefte deelnemers/participanten

Nadere informatie

De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland

De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland De toekomst van het fruitcluster in Rivierenland Geef fruit de ruimte & innovatie Frank Engelbart 30 september 2015 Werkbezoek Provinciale Staten Provincie Gelderland Over Fruitpact Agenda 2020 Sinds 2007

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING GG INNOVATIEFONDS. Subsidieregeling Greenport Gelderland Innovatiefonds

SUBSIDIEREGELING GG INNOVATIEFONDS. Subsidieregeling Greenport Gelderland Innovatiefonds Subsidieregeling Greenport Gelderland Innovatiefonds 2017 2019. In deze subsidieregeling voor het Greenport Gelderland innovatiefonds 2017 2019 zijn de voorwaarden aangegeven om financiële middelen te

Nadere informatie

Water. Landschap en Leefomgeving. Biobased economy

Water. Landschap en Leefomgeving. Biobased economy BB + Topsectoren + + Greenports + interviews KvKmet ondernemers 2012 (0, 1, 2 of 3 punten) Greenports en # inhoudelijke links naar topsectoren Topsectoren Prov. Gelderland Greenport Boskoop, Innovatieimpuls.proje

Nadere informatie

projecten Laanboompact

projecten Laanboompact Samenwerken aan gezonde groei Laanboompact projecten 2013 Het Laanboompact is een initiatief van de Boomkwekersvereniging Opheusden e.o., gemeente Neder-Betuwe, Provincie Gelderland, Rabobank West Betuwe

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Ambitiedocument

Ambitiedocument Ambitiedocument 2016-2020 Bestuurlijke context Financiële context oud Regiocontract Tussen Regio en Provincie Contract voor uitvoering regionale programma s 15 miljoen Regie Regio Verdeling over 10 gemeenten

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Biomassa in het Greenport Betuwse Bloem. Door Roelf de Boer Lid projectteam GBB

Biomassa in het Greenport Betuwse Bloem. Door Roelf de Boer Lid projectteam GBB Biomassa in het Greenport Betuwse Bloem Door Roelf de Boer Lid projectteam GBB Aan de slag 1. Verkenning 2. Eerste analyse via open netwerk (pre concurrentiefase) 3. Eerste Lunchbijeenkomst (toetsing aannames

Nadere informatie

Het Bedrijfslevenbeleid

Het Bedrijfslevenbeleid Het Bedrijfslevenbeleid NAAR DE TOP! Sjoerd Visser Programmadirectie Topsectoren i.o. Inhoud Regeerakkoord Bedrijfslevenbeleid - ambitie - topsectoren - ruimtelijke aspecten - financiering - Proces fasering

Nadere informatie

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015

Dairy India. NAFTC-India. Zoetermeer, 18 February 2015 Dairy India NAFTC-India Zoetermeer, 18 February 2015 Netherlands Agro Food Technology Centre Publiek private samenwerking Sector vertegenwoordigend Expertise cluster focus Lokaal gevestigd Ervaring Introductie

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen

Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot. Gemeente Neerijnen Ontwikkeling Rivierenland tot logistieke hotspot Gemeente Neerijnen Opbouw presentatie Aanleiding Logistiek, waar gaat het om? Waarom Rivierenland? Hoe pakken we het aan? Organisatie hotspot Aanleiding

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE

CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE CONVENANT ICT CAMPUS PROGRAMMA 2 e FASE Partijen 1. Namens de onderwijsinstellingen: a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa- Muller, ; b. Hogeschool Arnhem Nijmegen

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011 Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H Datum 05 april 2011 kiemt KANSEN CREËREN EN BENUTTEN Thecogas Binnenstadservice.nl Sidcon Ingrepro Bredenoord Nuon Helianthos Ubbink Solar Solesta

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein WG Tiel Telefoon Businessplan: A15-corridor Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Doelstelling van het Team Onderzoek en Ontwikkeling... 2 2. A15: wat is de huidige situatie?...

Nadere informatie

Werkplan 2014. 1. Inleiding 2. Activiteiten 2014 3. Organisatie 4. Begroting en financiering

Werkplan 2014. 1. Inleiding 2. Activiteiten 2014 3. Organisatie 4. Begroting en financiering Werkplan 2014 1. Inleiding 2. Activiteiten 2014 3. Organisatie 4. Begroting en financiering Vastgesteld door de stuurgroep Laanboompact op 21 november 2013 Bijlage 1: Visie en ambitie Betuwse Bloem/Laanboompact

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Greenport Arnhem-Nijmegen

Jaarverslag 2015 Greenport Arnhem-Nijmegen Jaarverslag 2015 Greenport Arnhem-Nijmegen Greenport Arnhem-Nijmegen Postbus 174 6850 AD Huissen info@greenportarnhemnijmegen.nl www.greenportarnhemnijmegen.nl Onderdeel van Greenport Gelderland Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Proeftuin FoodValley. Biobased economy en energietransitie

Proeftuin FoodValley. Biobased economy en energietransitie Proeftuin FoodValley Biobased economy en energietransitie 1 2 Inhoudsopgave Inleiding Waarom is een biobased economy belangrijk voor FoodValley? Wat is de ambitie voor FoodValley? Hoe kun je innovaties

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Programma 2.1 Stad en Regio

Programma 2.1 Stad en Regio Programma 2.1 Stad en Regio Uitvoeringsagenda De steden worden (structuurversterkend en duurzaam) dynamischer en regio s vitaler. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het doorontwikkelen van het partnerschap;

Nadere informatie

De kracht van het Westland

De kracht van het Westland De kracht van het Westland De kracht van het Westland Burgemeester J. van der Tak De economie (profit): onze economische kracht De mensen (people): onze sociale verbondenheid De ligging (planet): prettige

Nadere informatie

SBIR Verduurzamen voedselproductie

SBIR Verduurzamen voedselproductie SBIR Verduurzamen voedselproductie Informatiebijeenkomst 16 juli 2014 Alexia Michel, Ministerie EZ Topsector Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangmaterialen Achtergrond Initiatief: topsector Agri&Food en ministerie

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Tuinbouwvisie Bommelerwaard Toekomstperspectief. van de tuinbouwsector. Een bank met ideeën.

Tuinbouwvisie Bommelerwaard Toekomstperspectief. van de tuinbouwsector. Een bank met ideeën. Tuinbouwvisie Bommelerwaard 2012. Toekomstperspectief van de tuinbouwsector. Een bank met ideeën. Voorwoord De Rabobank heeft haar wortels in de food & agri-sector. Al meer dan honderd jaar bouwt zij kennis

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat

Aanvraagformulier bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat Aanvraagformulier bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat Aanvrager project: Gemeente: Delft Contactpersoon: R de Groot Emailadres: rdgroot@delft.nl Telefoonnummer: 06-53121727 IBAN: NL21 BNGH 0285001787

Nadere informatie

Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem 13-15

Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem 13-15 MeerWaarde uit Innoveren Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem 13-15 samenvattende rapportage Rik de Werd PPO WageningenUR Leonie Schuur Kamer van Koophandel Wils Kloos Oost NV Bert Pinxterhuis PPO WageningenUR

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Nota inzake Economic Development Board

Nota inzake Economic Development Board Nota inzake Economic Development Board Inleiding De economische ontwikkeling van Noord-Limburg krijgt een grote impuls met de campusontwikkeling, maar daarmee zijn niet alle economische uitdagingen deze

Nadere informatie

Aanpak, uitwerking en rapportage

Aanpak, uitwerking en rapportage RAPPORTAGE De aanleiding voor de verleende projectbijdrage is gelegen in de opstart van het FSI initiatief in 2012 en de daadwerkelijke opstart in Januari 2013. Een van de voornaamste doelstellingen van

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid

Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid Het TKI SOLAR ENERGY in het Nederlandse Energie- / Topsectorenbeleid SundayNL 2014-19 november 2014 - Arnhem Wijnand van Hooff Programmadirecteur TKI Solar Energy Inhoud Het Nederlandse Energiebeleid en

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY

Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract): Energie uit zon Duurzame

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Regio Noordoost-Brabant. Doorgroei Governance

Regio Noordoost-Brabant. Doorgroei Governance Regio Noordoost-Brabant Doorgroei Governance Aanleiding 1. Verhouding Bestuurlijke Regiegroep Strategisch Beraad: Wie besluit over wat? 2. Behoefte aan meer daadkracht/slagvaardigheid, ook t.b.v. (co-)financiering

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012

Voorstel inrichting TKI HTSM. Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Voorstel inrichting TKI HTSM Fred van Roosmalen Roadmapdag Eindhoven 25 juni 2012 Executive Council Utrecht 26 juni 2012 Agenda Uitgangspunten Structuur TKI HTSM Uitvoering TKI toeslag (onder voorbehoud)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij.

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: BP16.00192 Datum: Toekomstagenda Vijf van de Meierij. Datum: Onderwerp Toekomstagenda Vijf van de Meierij Status Besluitvormend Voorstel 1. De Toekomstvisie Vijf van de Meierij als vertrekpunt te hanteren voor verdere samenwerking op subregionaal niveau,

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

Aanpak stimuleren ondernemerschap

Aanpak stimuleren ondernemerschap 1 Collegenota bij Raadsinformatiebrief stimuleren ondernemerschap.docx Aan burgemeester en wethouders Zaaknummer 116066 Portefeuillehouder(s) Ron König Cluster Beleid en Regie Vertrouwelijk Nee Ambtenaar

Nadere informatie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie

RAADSBRIEF ONDERWERP. KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie RAADSBRIEF ONDERWERP Beantwoording van de motie werkbudget economie KENNISNEMEN VAN Invulling werkbudget economie INLEIDING De aanleiding van deze raadsbrief is dat in 2016 besloten is om de OZB op panden

Nadere informatie

Ambitie en organisatie Plan 2012-2015. Na de bloei komen de vruchten

Ambitie en organisatie Plan 2012-2015. Na de bloei komen de vruchten Ambitie en organisatie Plan 2012-2015 Na de bloei komen de vruchten Status: definitief Versie 9 d.d. 15 november 2011 Aanleiding & samenvatting Betuwse Bloem (paraplu met haar vijf pacten) heeft in de

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland -

Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Regels topsectoren en innovatie - provincie Gelderland - Het doel van de Regels topsectoren en innovatie (VITGETOPINNO2014) is het stimuleren van projecten binnen de prioritaire Programma's Topsectoren

Nadere informatie

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland

Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Sterk en Toekomstbestendig bestuur Regio Gelderland Inspelen op een veranderende omgeving Roel Wever 7 april 2014 Rivierenland Een samenwerkingsproject van Provincie Gelderland en VNG Gelderland 1 De essenties

Nadere informatie

Kennis en innovatie; hoe pak je dat op? Van idee / knelpunt tot oplossing en business

Kennis en innovatie; hoe pak je dat op? Van idee / knelpunt tot oplossing en business Kennis en innovatie; hoe pak je dat op? Van idee / knelpunt tot oplossing en business Geert Hermans ZLTO Business developer Projectleider Coördinator TOG Innovatie manager TKI Agro & Food Historie Mede

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer

Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid Flower Mainport Aalsmeer Plantijnweg 32, 4104 BB Culemborg / Postbus 141, 4100 AC Culemborg Telefoon (0345) 47 17 17 / Fax (0345) 47 17 59 / www.multiconsultbv.nl info@multiconsultbv.nl Eigen initiatief Duurzame bereikbaarheid

Nadere informatie

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven.

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven. HBA T.a.v. de heer drs. J.W. Nelson Postbus 895 2700 AW ZOETERMEER Huizen, 20 oktober 2014 Afdeling : ANKO Directie Ons kenmerk : HBA-2014 subsidies/ E-mail : gdeben@anko.nl Uw kenmerk : Betreft : subsidie

Nadere informatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie

Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Van Regionale Ambitie naar succesvolle realisatie Speerpunt Agribusiness Culemborg Buren Neder-Betuwe Geldermalsen Tiel Lingewaal Neerijnen West Maas en Waal Speerpunt Economie en Logistiek Zaltbommel

Nadere informatie

Greenport Midden-Brabant

Greenport Midden-Brabant Greenport Midden-Brabant Jaarverslag 2011 1. Algemene ledenvergadering van 1 februari 2011. Tijdens de goed bezochte algemene ledenvergadering op 1 februari 2011 hebben de leden zich uitgesproken over

Nadere informatie

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen

Profiel. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV. Voorzitter Raad van Commissarissen Profiel Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen 1 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Voorzitter Raad van Commissarissen Algemeen Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland

Projectenformulier Regiocontract 2012-2015 Regio Rivierenland Projectenformulier Regiocontract 20122015 Regio Rivierenland 1. Naam Project Geef de volledige en correcte naam waaronder het project geregistreerd dient te worden Professionalisering Evenementen Rivierenland

Nadere informatie

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB

Omslag notitie. Datum aanvraag 1 februari 2012. Naam aanvrager VGB Trade Services. Naam ontvanger van de bijdrage VGB Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 7b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst Regionale thema s en projecten Woensdag 23 november 2016 Van 17.30 uur tot 21.30 uur Raadhuis Ede Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Op woensdag

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Convenant EBU en U10 regio

Convenant EBU en U10 regio Convenant EBU en U10 regio Doel De uitdaging van de regio Utrecht is om de groei te accommoderen en tegelijkertijd de hoge kwaliteit van leven en concurrentiekracht te blijven versterken. Door bundeling

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

: Periode 31 maart 2012 mei 2013

: Periode 31 maart 2012 mei 2013 Eindrapportage praktijknetwerk Samen leren anders te snoeien Algemeen Naam aanvrager : Combinatie Mauritz B.V. Relatienummer : 200027099 Mede aanvrager Gemachtigde : Huverba BV : Baltissen Aanvraagnummer

Nadere informatie

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland

Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland Bijlage bij Statenbrief Plan van aanpak Natuurvisie- zaaknummer 2016-012209 Plan van aanpak Natuurvisie Gelderland 1. Aanleiding In 2012 hebben Provinciale Staten de Beleidsuitwerking Natuur en Landschap

Nadere informatie

#landgoedbedrijf. Workshop B. Nieuwe omgevingswet. Jannemarie de Jonge

#landgoedbedrijf. Workshop B. Nieuwe omgevingswet. Jannemarie de Jonge #landgoedbedrijf Workshop B Nieuwe omgevingswet Jannemarie de Jonge Omgevingswet: nieuwe ruimte voor maatschappelijk ondernemende landgoederen? Achtergrond Omgevingswet Waarom stelselherziening aansluiting

Nadere informatie

GELDERSE GIETERIJEN TOEKOMSTBESTENDIG

GELDERSE GIETERIJEN TOEKOMSTBESTENDIG GELDERSE GIETERIJEN TOEKOMSTBESTENDIG Plan van aanpak 21 juni 2017 AGENDA: 9.15 uur 9.30 uur 9.45 uur Inloop Welkom door Dirk Jan van den Hout, Managing Director Lovink Technocast B.V, Presentatie van

Nadere informatie

Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid

Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid Green Deal van Essent New Energy met de Rijksoverheid Ondergetekenden: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ieder handelende

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; ONTWERP Beheersverordening Fonds Cofinanciering Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ( versie SP71, SE JZ, JWE : 04-08-2016 ) Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; besluit

Nadere informatie

Van denken naar doen bij A&F

Van denken naar doen bij A&F Van denken naar doen bij A&F Human Capital Agenda A&F (Regionale) economische clusters Behoeftes studenten en (potentiële) werknemers Behoeftes bedrijven A&F Aantrekkelijk werkgeverschap en imago sector

Nadere informatie

Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff

Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff Dairy Campus waar staan we nu? 20 mei 2010 Kees de Koning, Barend Spliethoff Dairy Campus Initiatief Wageningen UR Livestock Research (LR), Van Hall Larenstein (VHL), AERES/ PTC+, Prov. Friesland, Gemeente

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie