Jaarplan Immuno Valley 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan Immuno Valley 2014"

Transcriptie

1 Jaarplan Immuno Valley 2014 Algemeen Het vipps programma en ALTANT programma bepalen grotendeels de koers van Immuno Valley in Daarnaast zal er inzet en inhoud gegeven worden aan de organisatie van het 3 de IOHC, het opzetten van AtoB day en de continuering van Immuno Valley na Het vipps programma gaat formeel het laatste jaar in, hetgeen betekent dat we accenten dienen te leggen op de doelen die binnen bereik liggen, echter nog niet behaald zijn. In een mid term review met de co-financiers in september 2013, is de stand van zaken van het programma besproken en is duidelijk naar voren gekomen dat er vanuit de co-financiers brede steun en waardering bestaat voor de reeds behaalde resultaten, maar dat het concretiseren van economische meerwaarde aandacht vereist. Er is eventueel een mogelijkheid om het vipps programma met een half jaar te verlengen als daartoe aanleiding is en indien dit niet leidt tot een tussentijdse aanpassing van programma of budget. Hiertoe zal bij de indiening van het jaarrapport door de Directie een voorstel worden gedaan ter onderbouwing van een eventuele verlenging. Het ALTANT programma gaat een fase in van het concretiseren van een productformulering met bijbehorende onderbouwing door data. Met nog twee jaar voor de boeg zullen er duidelijke stappen gemaakt moeten worden om aan het einde van het programma een proof of concept te kunnen laten zien. Het management van het programma zal erop gericht zijn daar waar mogelijk resultaten te dissemineren. Hiertoe wordt o.a. aankomend jaar een eerste ALTANT congres gehouden in Utrecht waarbij een internationale deelname wordt voorzien zal ook een jaar worden waarin we zullen gaan werken aan een verdere verzelfstandiging van het consortium, zodat de exploitatie voor een kleiner deel dan wel helemaal niet meer van subsidie afhankelijk is. Dit betekent dat we een strategie moeten ontwikkelen die ons in staat stelt financiering te bemachtigen voor diensten die we leveren aan het consortium. Het Immuno Valley consortium zal een zodanige omvang en samenstelling moeten hebben, dat we onderscheidend zijn en tevens voldoende massa hebben om een factor van belang te kunnen zijn in ons werkveld. ViPps Professionalize De inrichting van de organisatie is het afgelopen jaar verregaand geprofessionaliseerd. De activiteiten van het Immuno Valley bureau zullen zich verder richten op de verbetering van de interactie tussen de verschillende partners van het consortium. Dit zal lopen via de actielijnen van Connect, Coordinate en Commercialize. Communicate en Professionalize zullen deze actielijnen schragen. De deelnemersraad zal de vertegenwoordiging van de partners vormen. Hiertoe wordt 2x per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Ten behoeve van duurzame verzelfstandiging van het consortium zal een nieuw businessplan gebaseerd op concrete strategische opties voor bureau en consortium Immuno Valley Jaarplan

2 gerealiseerd worden (zie ook hieronder Immuno Valley na 2014). Het bestuur zal minimaal 4x bijeenkomen om de voortgang, plannen en strategie te bespreken. 4 bestuursvergaderingen (Q1-4) 2 deelnemersraad bijeenkomsten (Q2 en Q4) Connect Het aantal aangesloten bedrijven is in 2013 sterk toegenomen. Het onderhouden van relaties dient daarmee nog efficiënter te gebeuren. Vanuit de partners is ook duidelijk naar voren gebracht dat persoonlijk contact en gepersonaliseerd advies een belangrijke toegevoegde waarde is van Immuno Valley. Het actief gebruik van de Expertise Database kan deels voorzien in die behoefte en kan de partners de mogelijkheid bieden zelf de contacten te leggen die men nodig heeft voor samenwerking. Daarnaast zal een up-to-date CRM systeem essentieel zijn voor een effectief relatiebeheer. We zullen er naar blijven streven tenminste 2x per jaar een-op-een contact te hebben met onze partners. We zullen buiten de regio, en zelfs internationaal, naast bedrijven ook kennisinstellingen accepteren als partner indien de kennisbasis daarmee significant wordt uitgebreid en we ook een betere kans maken via ons consortium in EU-projecten te participeren. In 2013 hebben we voor het eerst een Jaarcongres georganiseerd, dit ter viering van ons eerste lustrum. De reacties van de deelnemers waren zodanig positief, dat we dit als netwerkevenement willen voortzetten in Verder zullen we naast het ALTANT congres nog minimaal 1 thematische bijeenkomst organiseren. De deelnemersraad bijeenkomsten zijn goed bezocht en de combinatie met het gastheerschap van een van de partners is een aansprekende formule gebleken. Ook deze bijeenkomsten zullen in deze vorm worden voortgezet. Er zullen bijeenkomsten georganiseerd worden die de interactie tussen de deelnemers in het netwerk bevorderen en waarin expertise en faciliteiten aanwezig in het netwerk worden getoond. Accountcontacten (2x per jaar) (Q1-4) Volledige integratie en up to date houden van CRM (Q1-4) Inzetten van Expertise Database als CONNECT tool voor partners(q1-4) Analyse werkzaamheid (Q2?), up to date houden en mogelijke uitbreiding Expertise Database met eventueel nieuwe kennispartners, dan wel bedrijven (Q3-4?) Thematische en netwerk bijeenkomsten organiseren (4x per jaar) (Q1-4) Coordinate Het subsidie-alerting systeem werkt op zich goed, echter partners laten zich liever persoonlijk informeren welke mogelijkheden er specifiek voor hen zijn. Naast de nieuwsbrief zullen we blijven inzetten op specifieke informatie voor deelnemers op basis van wensen die geïnventariseerd worden tijdens accountcontacten. Rubriek subsidiemogelijkheden doorlopend actualiseren op website, nieuwsbrief en via accountcontacten (Q1-4) Gepersonaliseerde directe mailings naar partners betreffende subsidiemogelijkheden (Q1-Q4) Immuno Valley Jaarplan

3 Het Topsector beleid heeft tot nu toe voor One Health weinig mogelijkheden voor onderzoeksprojecten geboden. STW Perspectief is het enige programma waar we op hebben ingezet. In 2013 is een eerste aanvraag net buiten de ranking gevallen. Eind 2013 hebben we een nieuw projectvoorstel ingediend, dat mogelijk meer kans maakt in 2014 gehonoreerd te worden. Daarnaast zijn er concrete ingangen in EU programma s zoals IMI en de nieuwe programma s als Horizon en JPIAMR. Gezien de complexiteit van subsidievoorstellen voor EU programma s wordt er eventueel gezocht naar mogelijkheden om externe expertise hiervoor in te schakelen. Aangezien het bouwen en managen van onderzoeksprogramma s een kracht is van ons bureau willen we hier sterk op inzetten. Er zal nadrukkelijk worden gezocht naar mogelijkheden voor pre-competitieve, business gedreven samenwerking waarbij financiering grotendeels vanuit de partners wordt ingebracht. Inventarisatie externe partners /expertise voor EU programma s (Q2) Bouwen consortia op basis van geïnventariseerde marktvragen (Q1-4) Benutten mogelijkheden voor STW Perspectief, IMI, JPIAMR en Horizon 2020 (Q1-4) PPS onderzoeksprogramma s ontwikkeld (Q2-4) Commercialize De TTO s binnen de kennisinstellingen hebben steeds meer een eigen strategie mbt valorisatie van het Intellectueel Eigendom. Samen met de TTO wordt nog wel afgestemd welke opportunities worden uitgezet, echter hierin wordt door Immuno Valley niet meer echt geïnvesteerd. Veelal zijn de licensing opportunities in een te vroeg stadium van ontwikkeling en voor veel bedrijven nog niet interessant. Via partnering events zoals BIO Europe en BIO USA zullen contacten worden geïntensiveerd met industriële partners, ook als instrument voor acquisitie. Belangrijk hierin is de versterking van de (reeds bestaande) relaties met als resultaat partnership in Immuno Valley of in samenwerkingsprogramma s. Best practice zal worden vastgelegd en openbaar gemaakt. Uitbouwen contacten met bedrijven (Q1-4) 2 beurzen als BIO Europe of BIO USA bezoeken en deelnemen aan partnering sessies (Q2 en Q4) Terugkoppeling contacten mbt opportunities naar TTO en BD.(Q1-4) Identificeren en vastleggen van gemeenschappelijke best practice. (Q4) Communicate Met het aanstellen van Aurélie Veltema (voorheen CM bij Life Sciences & Health) als Communicatie medewerker met aansturing van Denise van Heijningen is het team in de breedte in expertise gegroeid en is reeds in 2013 een prima basis gelegd voor een heldere communicatie binnen en buiten het consortium. Binnen het consortium wordt in 2014 gestuurd op een intensievere relatie tussen de partners van Immuno Valley via website, nieuwsbrief en bijeenkomsten/evenementen. De dynamische website wordt mede ingezet voor een betere profilering van het consortium met aandacht voor de boodschap van individuele partners en de benutting van de toegevoegde waarde van het consortium voor de bedrijfsvoering van de partner (business cases). Het gebruik van de Expertise Database, door Immuno Valley Jaarplan

4 de partners zal dit jaar actief gestimuleerd worden. Dit is noodzakelijk om de toegevoegde waarde van dit instrument te analyseren en indien gewenst, door te ontwikkelen tot bv een exclusief communicatie en expertise platform voor de partners. Publicatie van nieuwe business cases van partners op de website (Q1-4) Promoten van actief gebruik van Expertise Database (Q1-4) Interne nieuwsbrief ( 6x/jaar) Nieuwsberichten mbt Infectieziekten en Immunologie van mens en dier op website (Q1-4) Om de zichtbaarheid van Immuno Valley op nationaal en internationaal niveau te vergroten zal een PR plan ontwikkeld moeten worden in lijn met de toekomststrategie van Immuno Valley. Grotere zichtbaarheid en duidelijke communicatie van producten en diensten van Immuno Valley is van belang voor acquisitie van nieuwe (inter)nationale kennis en bedrijvenpartners. Internationaal kan de relatie met One Health stakeholders versterkt worden na de definitieve acquisitie van het 3rd International One Health Conference naar NL in Immuno Valley is belast met de randvoorwaardelijke kant van de organisatie van dit congres (zie Organisatie Internationaal One Health Congres) waarvan communicatie een zeer belangrijk onderdeel is. Er wordt gestart met rondzending van een internationale nieuwsbrief. Communicatie van topsector LSH & AF gericht op stakeholders (Q1-Q4) Promotie van Immuno Valley en/of individuele Immuno Valley partners in de context van IOHC (Q2-4) PR plan tbv vergroten zichtbaarheid Immuno Valley nationaal en internationaal in lijn met toekomst strategie (Q3-4) Inzet internationale nieuwsbrief (Q3) ALTANT Binnen ALTANT lopen de twee projecten EVAC en ASIA. Het management van deze projecten is de verantwoordelijkheid van het Immuno Valley bureau en loopt naar tevredenheid van alle belanghebbenden. Aandacht blijft nodig voor de valorisatie van de bevindingen, zowel het vastleggen van nieuwe vindingen als het in de juiste vorm presenteren en publiceren van resultaten zonder de IP positie te schaden. Communicatie over het ALTANT programma blijft belangrijk voor de sponsoren en is een van de kerntaken van Immuno Valley programma management. Naast de voortgang en de financiële status van de projecten zal ook de disseminatie mbt de voortgang en resultaten met de begeleidingscommissie (BC) besproken worden. In dit kader wordt in van 14 t/m 16 mei 2014het 1ste internationale ALTANT congres gehouden waarbij de ontwikkeling van kennis met betrekking tot het innate immune system centraal staat. Beide projectteams zijn bij de organisatie betrokken en hebben hun netwerk ingezet om deze conferentie te doen slagen. De bedrijven uit het ALTANT programma zullen benaderd worden voor financiële ondersteuning. Immuno Valley Jaarplan

5 Regelmatig contact met de projectleiders (minimaal 4 x per jaar) Bijwonen Steering committee meetings (2x per project per jaar, Q1 en Q3) Zorgdragen voor teammeeting van IP management (1x per project per jaar) Organiseren van het ALTANT congres, mei 2014 (Q1-2). Tijdige integrale rapportage naar de BC ALTANT 2x vergadering met BC ALTANT. (Q2 en Q4) Media aandacht voor het programma, waar mogelijk en wenselijk (Q1-4) AtoB day Een speciaal evenement om business gerelateerde vragen in publiek-private samenwerking te laten oplossen. Als trigger is een grant beschikbaar gesteld van max 40,000 Euro. AtoB day is bedoeld om samenwerking binnen het netwerk te bevorderen en zicht te krijgen op de business vragen die er leven bij de bedrijven. De Expertise Database is hierbij instrumenteel. Neerzetten organisatie AtoB day incl. randvoorwaarden AtoB day evenement (april 2014) en pitch /beoordelings bijeenkomst (juni 2014) Organisatie 3 rd International One Health Congress Met het binnenhalen van het 3rd IOHC 2015 is een organisatie commissie geinstalleerd onder voorzitterschap van Anton Pijpers. Immuno Valley zit in het kernteam van de organisatie cie. Het Immuno Valley team heeft het communicatie management op zich genomen, is trekker van de sponsorcommissie en mede-organisator van het side-event in Utrecht. Daarnaast is het administratieve beheer van de stichting IOHC in handen van Immuno Valley. Adminstratieve beheer Stichting IOHC (Q1-4) Communicatie 3 rd International One Health Congress 2015 (Q1-4) Trekken Sponsorcommissie (Q1-4) Organisatie Side Event Utrecht (Q1-4) Immuno Valley na 2014 Een verdergaande verzelfstandiging van Immuno Valley vereist een nieuw businessplan gebaseerd op concrete strategische opties voor bureau en consortium. Via een aantal bijeenkomsten met bestuur en directie en gesprekken met het team worden deze opties geïdentificeerd. Na toetsing met stakeholders wordt de aanpak geformuleerd in een businessplan. Strategische opties identificeren via verschillende bijeenkomsten met team en bestuur (Q1-2) Toetsing met stakeholders ter verificatie van aanpak (Q1-2) Businessplan opstellen (Q2-3) Immuno Valley Jaarplan

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving

Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving Vereniging Wikimedia Nederland Jaarplan 2013 - deel 2 Activiteitenbeschrijving vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland op 23 september 2013 1 I. COMMUNITY: ondersteunen

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Jaarplan 2008 projectbureau NHW Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier... 5 1 - Kwaliteit... 5 2 - Marketing, Communicatie & pr... 6 3 - Liniebrede projecten... 8 4 - Internationale samenwerking... 10

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities

1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities Bijlage bij Green Deal Smart Energy Cities Programma Opschaling Slimme Energie Concepten Inhoudsopgave 1 Rationale en uitgangspunten van Smart Energy Cities... 1 2 Doel van de Green Deal Smart Energy Cities...

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi Jaarplan 2008 juni 2008, versie 0.4 Reeshmi 1. Inleiding Het LAT-BRZO heeft zich na de oprichting in de afgelopen anderhalf jaar gevormd tot een overkoepelende organisatievorm waarin landelijk richtinggevende

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015

Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 Chemie maakt toekomst mogelijk Koers voor de chemie bij NWO 2011-2015 September 2011, Den Haag Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Waar staan we? Chemie

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie