VERSLAG VAN HET BEGELEIDINGSCOMITE VAN DE STATEN-GENERAAL VAN DE VERKEERSVEILIGHEID AAN DE STUURGROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN HET BEGELEIDINGSCOMITE VAN DE STATEN-GENERAAL VAN DE VERKEERSVEILIGHEID AAN DE STUURGROEP"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN HET BEGELEIDINGSCOMITE VAN DE STATEN-GENERAAL VAN DE VERKEERSVEILIGHEID AAN DE STUURGROEP 22 november 2001

2 Blz 2 van 14 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. III. IV. EEN KWANTITATIEVE DOELSTELLING ONGEVALLENSTATISTIEKEN ONDERZOEKSORGAAN NAAR DE OORZAKEN VAN BEPAALDE ONGEVALLEN V. BESLUITEN VI. VII. AANBEVELINGEN INZAKE OPVOLGING EN DE EVALUATIE VAN DE DOELSTELLING DOSSIERS Dossier 1 : Dossier 2 : Dossier 3 : Dossier 4 : Dossier 5 : Dossier 6 : Dossier 7 : Dossier 8 : Dossier 9 : Dossier 10 : Overdreven en onaangepaste snelheid Rijden onder invloed Vermoeidheid aan het stuur Rijopleiding Vrachtwagens zijn te vaak betrokken in zware ongevallen* Straatcode Gordeldracht en gebruik van veiligheidsuitrustingen De actieve en passieve veiligheid van voertuigen zou moeten worden verbeterd* Aangepaste infrastructuren Slachtofferhulp bij verkeersongevallen* * Deze dossiers zullen later worden afgewerkt door het Begeleidingscomité.

3 Blz 3 van 14 I. INLEIDING De Ministerraad van 18 mei 2001 besliste de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid, bestaande uit een Stuurgroep en een Begeleidingscomité, op te richten. Bovendien droeg ze het Begeleidingscomité op de volgende documenten op te stellen: - overzicht van de belangrijkste problemen inzake verkeersveiligheid en hun evolutie in de komende jaren - overzicht van de genomen maatregelen en/of vooropgestelde doelstellingen op vlak van de Gewesten om het aantal doden en zwaargewonden op de wegen te verminderen - voorstellen voor een kwantitatieve doelstelling, in het licht van de belangrijkste vernoemde problemen, van de initiatieven genomen door de Gewesten en van de statistieken van de Lidstaten van de Europese Unie - overzicht van de in te voeren maatregelen. Het Nationaal Plan voor de Verkeersveiligheid en het Federaal Plan voor de Verkeersveiligheid vormen de basisteksten voor deze taak - aanbevelingen inzake slachtofferhulp - aanbevelingen inzake opvolging en evaluatie van de doelstelling. I.a) Identificatie door het comité van de belangrijkste problemen inzake verkeersveiligheid Het Begeleidingscomité wenst erop te wijzen dat de problematiek van de verkeersveiligheid ontegensprekelijk kadert in de ruimere problematiek van de mobiliteit en dat hierbij de keuze van vervoermiddel, de kwaliteit en de beschikbaarheid van het openbaar vervoer, de uitbreiding van thuiswerk, een aanzienlijke impact hebben op de verkeersveiligheid. Rekening houdend met het feit dat problemen die rechtstreeks in verband staan met de verkeersveiligheid reeds meerdere domeinen bestrijken en het feit dat verschillende partijen erbij betrokken zijn, beperkte het Begeleidingscomité zich tot deze problemen. Hoewel dit niet deel uitmaakt van de belangrijkste problemen op vlak van de verkeersveiligheid, impliceert de verbetering van de verkeersveiligheid dat de verschillende partijen binnen aanvaardbare termijnen kunnen beschikken over volledige, betrouwbare en voldoende gedetailleerde statistieken. De momenteel beschikbare statistieken komen niet voldoende tegemoet aan deze noodzaken en het Begeleidingscomité nam in hoofdstuk III van onderhavig document aanbevelingen op over het opstellen en de behandeling van de statistieken betreffende de verkeersveiligheid. Bovendien geeft het Begeleidingscomité de aanbeveling een onderzoeksorgaan in te stellen naar de oorzaken van verkeersongevallen. Dit punt komt aan bod in hoofdstuk IV.

4 Blz 4 van 14 In het kader van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid en van de opdracht die de Stuurgroep gaf aan het Begeleidingscomité, stelt laatstgenoemd comité in een eerste analyse voor stappen te nemen op basis van de volgende lijst van belangrijke problemen inzake verkeersveiligheid. Bij de uitwerking van deze lijst werd grotendeels gerefereerd aan de lijst van de belangrijkste problemen inzake verkeersveiligheid in de Europese Unie, die werd opgesteld door de High level group van de Europese Commissie. 1) Overdreven of onaangepaste snelheid is een wijdverbreid verschijnsel 2) Talrijke ongevallen zijn te wijten aan rijden onder invloed van alcohol of drugs. 3) Talrijke ongevallen zijn te wijten aan een opeenstapeling van vermoeidheid of in slaap vallen achter het stuur (vooral bij beroepschauffeurs). 4) Het proces voor het behalen van het rijbewijs zou opnieuw moeten worden geëvalueerd teneinde het te grote gevaar voor ongevallen bij jonge bestuurders te doen afnemen, en teneinde een evaluatie te maken van de geschiktheid van het gedrag van de weggebruikers 5) Vrachtwagens zijn te vaak betrokken bij zware ongevallen. 6) Het gevaar voor ongevallen met voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorrijders ligt te hoog. Bovendien kunnen de verschillende weggebruikers elkaar niet goed genoeg zien. 7) Beschermende uitrustingen zoals veiligheidsgordels en helmen worden te weinig gebruikt 8) De actieve en passieve veiligheid van de voertuigen zou moeten worden verbeterd.. Met name de voertuigen zouden moeten worden aangepast om minder gevaar te veroorzaken bij botsingen met zwakke weggebruikers, en om de problematiek van de dode hoek bij vrachtwagens op te lossen. 9) De weginfrastructuur zou moeten worden verbeterd. Er zijn nog teveel uiterst gevaarlijke plaatsen op kruispunten, op bepaalde baanvakken en in bepaalde woonwijken. Bij elk van deze thema s worden opmerkingen gemaakt in hoofdstuk VII. Deze opmerkingen bevatten een korte herinnering aan de belangrijkste resultaten van de onderzoeken die op deze gebieden werden gevoerd, een herinnering van de reeds bestaande maatregelen en een lijst van maatregelen die werden aanbevolen door het Begeleidingscomité.

5 Blz 5 van 14 II. EEN KWANTITATIEVE DOELSTELLING Bij de vaststelling van de kwantitatieve doelstellingen inzake verkeersveiligheid moeten een termijn en één of meerdere referentie-indicatoren worden gedefinieerd, dient de huidige situatie te worden gekwantificeerd m.b.t. deze indicatoren, moeten voor de beschouwde periode doelstellingen worden gesteld op vlak van indicatoren en moeten middelen worden gekozen om de doelstellingen te bewerkstelligen. Termijn In haar Witboek met als titel Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010 : tijd om te kiezen beschouwt de Europese Unie 2010 als referentiejaar voor de invoering van de doelstelling. Landen zoals het Verenigd Koninkrijk of Nederland, die op Europees niveau samen met Zweden betere scores behalen op vlak van verkeersveiligheid, hebben 2010 eveneens als streefjaar gekozen voor hun strategisch plan. Doelstellingen In het Witboek opteerde de Europese Unie voor het ambitieuze voorstel om tegen 2010 het dodenaantal op de wegen te verminderen met 50%. Het Verenigd Koninkrijk, momenteel één van de veiligste landen van Europa en zelfs van de hele wereld, bevestigt zijn wil om het aantal slachtoffers nog verder te verminderen, vooral dan onder kinderen. Het stelde zich dan ook een drieledige doelstelling tegen 2010 (in vergelijking met het gemiddelde van ): het aantal doden en ernstig gewonden verminderen met 40% het aantal gedode of ernstig gewonde kinderen met 50% verminderen het aantal lichtgewonden met 10% verminderen (lichtgewonden/100 miljoen voertuigen-kilometers) Nederland stelde zich eveneens duidelijke doelstellingen: tegen % doden en min 25% ernstig gewonden, in vergelijking met Zweden van zijn kant koos voor een verkeersveiligheid die steunt op een langetermijndoelstelling: de Nulvisie, m.a.w. geen enkele dode of ernstig gewonde in verkeersongevallen over het hele Zweedse grondgebied. Het Ontwerp voor een Mobiliteitsplan van het Vlaams Gewest heeft het eveneens over een nulvisie op lange termijn en kiest in eerste instantie als doelstelling het jaar 2010 (ten opzichte van het jaar 1999) : een vermindering met meer dan 50% van het aantal doden 30 dagen een vermindering met meer dan 50% van het aantal ernstig gewonden een vermindering met meer dan 60% van het aantal doden 30 dagen per jongeren van minder dan 26 jaar een vermindering met meer dan 30% van het aantal lichtgewonden per 100 miljoen voertuigen-kilometers. Een belangrijk element waarmee men rekening moet houden om een kwantitatieve doelstelling te bepalen voor 2010 is de toename van de verkeersstroom die men kan verwachten tegen deze datum. Tussen 1980 en 1995 nam de verkeersstroom toe in de

6 Blz 6 van 14 Europese Unie met 50%. Als geen enkele maatregel wordt genomen wat de verdeling van de transportmiddelen betreft, verwacht men dat tegen 2010 het verkeer zal toenemen met nagenoeg 33% ten opzichte van Men mag ook niet uit het oog verliezen dat het aantal ongevallen en gewonden dat wordt geregistreerd door het NIS waarschijnlijk lager ligt dan de werkelijkheid. Vooral de ongevallen met één enkele weggebruiker, de minder ernstige ongevallen en de ongevallen met een zwakke weggebruiker die minder goed worden geregistreerd. In Duitsland bijvoorbeeld zouden slechts 25% van de ongevallen met fietsers worden aangegeven, terwijl men in Nederland slechts 60% van de ongevallen met gewonden die werden opgenomen in het ziekenhuis en slechts 25% van de ongevallen registreerde waarbij de slachtoffers enkel de eerste zorgen werden toegediend. In Nederland stelt men ook vast dat het dodenaantal wordt onderschat met 6%. Als we rekening houden met al deze elementen, zou een ambitieuze, maar noodzakelijke doelstelling als we daadwerkelijk willen deelnemen aan de verkeersveiligheid op nationaal en op Europees vlak, bestaan in een vermindering van het dodenaantal op onze wegen met 50%. Indicatoren Het dodenaantal is de indicator die men terugvindt in de algemene doelstelling die de Europese Commissie bepaalde voor de hele Europese Unie. De definitie van ernstig gewonde verschilt van het ene land tot het andere en kan dus moeilijk worden gebruikt als indicator op Europees vlak. Zoals we reeds zagen, stelden bepaalde landen zoals het Verenigd Koninkrijk of Nederland individuele doelstellingen vast wat het dodenaantal betreft, maar ook wat het aantal ernstig gewonden betreft. Als men de verschillende landen onderling wil vergelijken, zijn andere indicatoren noodzakelijk, zoals het aantal doden per inwoners (in 1999 telde België er 137, terwijl het gemiddelde cijfer voor landen uit de Europese Unie 111 bedroeg) of het aantal doden per miljard voertuigen-kilometers (15,7 voor België, tegenover 12,3 in Europa). Uitgangspunt Hier ziet u de elementen die in België zouden kunnen worden gebruikt als indicatoren en zouden kunnen dienen als basis om de evolutie van de verkeersveiligheid op te meten, om doelstellingen te bepalen op nationaal vlak of, voor sommige indicatoren althans, een vergelijking te maken op Europees vlak: Gemiddeld Aantal doden 30 dagen Aantal doden 30 dagen + ernstig gewonden Aantal doden 30 dagen per 14,7 13,7 14,4 14, inwoners Aantal doden 30 dagen per miljard voertuigen-kilometers 17,4 15,7 16,3 16,5

7 Blz 7 van 14 Besluiten Het Begeleidingscomité geeft de aanbeveling voor België een doelstelling te nemen die erin zou bestaan het aantal doden 30 dagen tegen 2010 te verminderen met de helft van de gemiddelde cijfers van 1998, 1999 en 2000, wat neerkomt op een maximum van 750 doden (30 dagen) tegen het jaar Om een vergelijking te kunnen maken op Europees vlak, stellen wij voor als 2 de indicator het aantal doden 30 dagen per inwoners te nemen en voor deze indicator een maximum waarde van 7 voorop te stellen tegen het jaar 2010.

8 Blz 8 van 14 III. ONGEVALLENSTATISTIEKEN Het proces dat leidt tot een ongeval is vaak een complex proces, waarbij talrijke parameters een rol spelen en waarbij het zou volstaan dat een bepaalde parameter wordt gewijzigd om een ongeval te vermijden of om de gevolgen ervan aanzienlijk te verminderen. Deze benaderingswijze van de verkeersveiligheid stemt overeen met het concept van gedeelde verantwoordelijkheid op vlak van verkeersveiligheid. De problematiek van de verkeersonveiligheid vereist aanzienlijke bedragen. Op basis van de geschatte waarde van 1 miljoen euro per overlijden, dat in het algemeen wordt toegepast op Europees niveau, kosten enkel de dodelijke ongevallen België meer dan 1,5 miljard euro. Verkeersveiligheid is een zeer emotionele aangelegenheid, wat de communicatie en de gedachtenwisseling tussen personen met verschillende gevoeligheden bemoeilijkt. Bijgevolg moet elk actieplan inzake verkeersveiligheid gebaseerd worden op een rationele analyse van de processen die het ongeval veroorzaakten. Om deze analyses te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat snel kan worden beschikt over volledige (exhaustieve), exacte en gedetailleerde gegevens over de verkeersongevallen. Wij moeten echter vaststellen dat de momenteel beschikbare gegevens niet tegemoetkomen aan deze criteria. De momenteel beschikbare statistieken vertonen immers talrijke zwakke punten. De belangrijkste zijn: - De gegevens worden slechts beschikbaar gesteld 6 maanden na het betreffende jaar. - Verschillende analyses laten veronderstellen dat er een aanzienlijke onderschatting is van de ongevalstatistieken. - De gegevens over de locatie vertonen vaak een gebrek aan juistheid. - De gegevens over de ongevallen bevatten niet alle informatie voor een gedetailleerde analyse van de oorzaken van de ongevallen. - De huidige procedure om gegevens te verzamelen is omslachtig op administratief vlak. - Wat de informatie betreft die noodzakelijk en nuttig is voor de studies en het beleidsvoorbereidend onderzoek inzake beheer van de verkeersonveiligheid, zouden de momenteel beschikbare gegevens onder meer moeten worden aangevuld met de volgende gegevens: - Datum behalen van het rijbewijs (om de te grote betrokkenheid van de jonge bestuurders bij verkeersongevallen te analyseren). - Model gevolgd voor het behalen van het rijbewijs (aanpassing van de verschillende types rijopleiding). - Ouderdom van het voertuig - Uitrusting van het voertuig inzake actieve en passieve veiligheid - Verhouding gewicht-vermogen van het voertuig (analyse van de correlatiecoëfficiënt tussen deze verhouding en het aantal ongevallen) -

9 Blz 9 van 14 Het Begeleidingscomité geeft dan ook de aanbeveling dat stappen zouden worden ondernomen om op korte termijn een performant statistisch systeem inzake verkeersveiligheid op punt te stellen. Dergelijk systeem zou moeten worden gebaseerd op de volgende elementen: - Registratie van de minimale identificatiegegevens en de omstandigheden van het ongeval door de politiediensten op de plaats van het ongeval, indien mogelijk via onmiddellijke invoering in de PC of de PDA. i. Rechtstreekse link met het nationaal register teneinde onmiddellijk de individuele identificatiegegevens in te vullen (en deze te verifiëren). ii. Onmiddellijke link met het DIV-bestand voor de identificatie van het voertuig. - Periodiek doorsturen van deze gegevens naar een databank van het type data warehouse. - De ongevalgegevens vervolledigen met aanvullende gegevens uit andere bestanden. Hoewel de link tussen de bestanden moet worden tot stand gebracht op basis van individualiseerbare gegevens, kunnen de individuele gegevens vervolgens anoniem worden gemaakt, aangezien de gegevens voor de analyses slechts statistische gegevens zijn. - Raadpleging mogelijk maken van de databank d.m.v. OLAP softwareprogramma s van de vierde generatie die de gebruikers de mogelijkheid bieden een on-line multidimensionele analyse uit te voeren. - De verschillende betrokken partijen inzake verkeersveiligheid de mogelijkheid bieden de statistieken te raadplegen via het Internet. In een eerste analyse zouden nuttige links kunnen worden tot stand gebracht met de volgende databanken: - Bestand van de rijbewijzen; aanpassing van de rijopleidingen, - Bestanden met de technische eigenschappen van de voertuigen; invloed van uitrustingen voor actieve en passieve veiligheid, van de verhouding gewicht/vermogen, - Bestand van de ziekenhuizen; invloed van de verkeersongevallen op de sociale zekerheid, type trauma s, De eerste stap die op dit vlak moet worden ondernomen is de uitvoering van een haalbaarheidsstudie die trouwens rekening zal moeten houden met de studies SSTC-DWTC : - OPTIMA I die werd uitgevoerd in het kader van het programma PODO II, en - de studie over de statistieken van de politiediensten die werd uitgevoerd in het kader van het programma AGORA.

10 Blz 10 van 14 IV. ONDERZOEKSORGAAN NAAR DE OORZAKEN VAN BEPAALDE ONGEVALLEN De belangrijkste besluiten van de werkgroep van de ETSC voor onderzoek naar ongevallen in het algemeen en naar verkeersongevallen, worden hierna samengevat: "a. Onderzoek naar daadwerkelijke ongevallen en incidenten levert op lange termijn een positieve bijdrage om een langdurige bijdrage te leveren voor de verbetering van de veiligheid op vlak van transport b. organen voor het onderzoek naar vervoersongevallen zouden volledig onafhankelijk moeten zijn van het wetgevend orgaan en van gerechtelijke en operationele regelingen c. Alle verslagen over ongevallen zouden moeten worden gepubliceerd en openbaar worden gemaakt zonder beperkingen. d. e. Voldoende middelen zouden ter beschikking moeten worden gesteld van voldoende ervaren, erkende ongevalsonderzoekers zodat zij hun werk grondig kunnen uitvoeren f. De lessen die werden getrokken uit de onderzoeken van ongevallen en de veiligheidsaanbevelingen die aan de hand hiervan werden gedaan, zouden via gecentraliseerde Europese databanken vrij moeten kunnen worden uitgewisseld tussen de Lidstaten. g. De EU en de Lidstaten moeten procedures creëren om tijdig antwoord te geven op de veiligheidsaanbevelingen, om zo de vooruitgang van de toepassing van de veiligheidsaanbevelingen in kaart te brengen en zicht te krijgen op de ondernomen acties en de doeltreffendheid ervan. h. Gezien het groot aantal verkeersdoden in de EU, is de toepassing van onafhankelijke onderzoekstechnieken voor ongevallen absoluut noodzakelijk. Een gemeenschappelijke onafhankelijke Europese strategie voor onderzoek naar verkeersongevallen zou moeten worden ontwikkeld met nieuwe systematische gegevenssystemen voor grondige analyse van verwondingen en oorzaken van ongevallen. i. Financiële steun van de EU voor grondig onderzoek naar de oorzaken van ongevallen zou slechts mogen worden verleend aan zij die de onderzoeken uitvoeren en superviseren en niet aan diegenen die belang hebben bij de financiële gevolgen van de studie. j. Zwarte dozen zullen geleidelijk aan worden aangebracht in alle voertuigen voor passagier- en goederenvervoer. In dit verband worden procedures gecreëerd om toegang te verlenen tot de gegevens. k. Als nieuwe Europese organen ter reglementering van de veiligheid van om het even welk transportmiddel worden gecreëerd, zouden aparte schikkingen moeten worden getroffen voor de aanmaak en het beheer van de EU-databanken en voor het in beeld brengen van de prestaties op vlak veiligheid. l. Verdere samenwerking tussen de verschillende Lidstaten voor het onderzoek naar ongevallen zou moeten worden aangemoedigd." Het Begeleidingscomité geeft de aanbeveling een onafhankelijk orgaan in te stellen voor het onderzoek naar verkeersongevallen dit orgaan kan eventueel worden opgericht binnen een bestaande instelling dat de opdracht zou krijgen bepaalde ongevallen te analyseren teneinde te bepalen hoe het ongeval plaatsvond, waarom het plaatsvond en welke maatregelen moeten worden genomen om te vermijden dat een gelijkaardig ongeval in de

11 Blz 11 van 14 toekomst kan worden vermeden, of om te bepalen hoe de gevolgen van een dergelijk ongeval kunnen worden ingeperkt. De ongevallen zullen natuurlijk moeten worden geanalyseerd in het ruime kader van het concept gedeelde verantwoordelijkheid op vlak van verkeersveiligheid. Deze analyse zal dus ruim het enge kader van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid overstijgen. Om de onderzoekswerkzaamheden te vergemakkelijken, geeft het Begeleidingscomité de aanbeveling de resultaten van de onderzoeken anoniem te maken zodat deze niet kunnen worden gebruikt op strafrechtelijk vlak. Het Begeleidingscomité geeft de aanbeveling snel dergelijke onderzoeken te organiseren, eventueel mits beperking, in een eerste fase, van het aantal ongevallen die in aanmerking worden genomen bij de onderzoeken en/of mits vaststelling van de prioritaire ongevalscategorieën: - ongevallen met kinderen - ongevallen met zwakke weggebruikers - ongevallen met meerdere doden -.

12 Blz 12 van 14 V. BESLUITEN De Stuurgroep moet zich uitspreken over het voorstel voor een kwantitatieve doelstelling van het Begeleidingscomité en dient in functie de omvang van de doelstelling van een coherente uitspraak te doen over de aanbevelingen van onderhavig verslag. Indien nodig moet het ook de nodige middelen vrijmaken voor de toepassing van de maatregelen. Onderhavige maatregelen omvatten in het bijzonder een verhoging van het drieluik Sensibilisatie handhaving communicatie betreffende de handhaving. De verhoging van de handhaving, zowel wat het luik vaststellingen als wat het luik vervolgingen betreft, zal waarschijnlijk samengaan met een wijziging van de prioriteiten of een verhoging van de mankracht en technische middelen, of met een combinatie van beide. Aangezien de doelstelling erop gericht is het gedrag te wijzigen en niet de boetes te verhogen, zou de toename van de lasten voor de rechtbanken na zekere tijd moeten verdwijnen. Rekening houdend met het aantal en het belang van de voorgestelde maatregelen, is het wenselijk de voorgestelde maatregelen te spreiden in de tijd. Een wezenlijke en snelle afname van de verkeersonveiligheid, van het aantal doden en ernstig gewonden op de wegen, gaat ontegensprekelijk gepaard met sensibilisatie, handhaving en communicatie betreffende de handhaving inzake de drie belangrijkste problemen, namelijk overdreven en onaangepaste snelheid, rijden onder invloed van alcohol of drugs en de gordeldracht. Wat het gedrag van de weggebruikers betreft, stelt men een zeer negatieve houding vast ten opzichte van rijden onder invloed, een gematigde gevoeligheid ten opzichte van de gordeldracht en stelt men een doorgaans positieve houding vast ten opzichte van snel rijden. Bijgevolg blijkt dat de sensibilisatieacties kunnen worden beperkt tot permanente sensibilisatie voor rijden onder invloed, dat deze acties meer omvang moeten hebben voor de gordeldracht en dat er wat overdreven snelheid betreft, een consequente sensibiliseringsstrategie inzake de gevolgen van snel rijden, in werking moet treden, teneinde de opvatting dat snel rijden sociaal aanvaardbaar is tegen te gaan. Een doeltreffende strategie voor de inwerkingstelling zou kunnen zijn: 2002: - Voortzetten van de permanente sensibilisatie inzake rijden onder invloed van alcohol (BOB-campagne). - Grotere inspanningen voor het luik handhaving -vaststellingen en vervolgingen- voor rijden onder invloed van alcohol. - Uitwerken van een sensibilisatiestrategie over het thema snelheid en eerste fase van de inwerkingstelling ervan - Voortzetten van de sensibilisatie- handhavings- communicatie inzake handhaving - acties betreffende de gordeldracht. 2003: - Voortzetten van de permanente sensibilisatie inzake rijden onder invloed van alcohol (BOB-campagne). - Grotere inspanningen voor het luik handhaving -vaststellingen en vervolgingen- voor rijden onder invloed van alcohol. - Inwerkingstelling op grote schaal van sensibilisatiecampagne inzake overdreven snelheid. - Voortzetten van de sensibilisatie- handhavings- communicatie inzake handhaving - acties betreffende de gordeldracht.

13 Blz 13 van Voortzetten van de permanente sensibilisatie inzake rijden onder invloed van alcohol (BOB-campagne). - Voortzetting op een hoog niveau van het luik handhaving -vaststellingen en vervolgingen- voor rijden onder invloed van alcohol. - Gevoelige verhoging van de controles op het naleven van de snelheidsbeperkingen, zowel door het gebruik van camera s als door de opvoering van de controles door de politiediensten. - Voortzetten van de sensibilisatie- handhavings- communicatie inzake handhaving - acties betreffende de gordeldracht. Dergelijke strategie zou de politiediensten de mogelijkheid bieden hun inspanningen beter te spreiden over de tijd en om de bekommernissen inzake verkeersveiligheid geleidelijk aan te integreren in de verschillende lokale politiezones, die het resultaat zijn van de recente politiehervorming. Deze strategie zou het bovendien mogelijk moeten maken de gevolgen in te schatten die de verhoging van de controles zou hebben voor de rechtbanken. De termijnen voor de inwerkingstelling van de sensibilisatie (2002 en 2003) zouden moeten worden gebruikt om de wetgevingen aan te passen, om de onmiddellijke inning te veralgemenen en om betalingsformulieren te verzenden samen met de PV s. Deze termijn is ook noodzakelijk voor meer cohesie en meer logica in de snelheidsbeperkingen. De sensibilisatieacties inzake vermoeidheid aan het stuur zullen parallel lopen, maar hebben een specifieker publiek. Tenslotte zou de wetgeving op de rijopleiding moeten worden aangepast aan de hand van de gedane aanbevelingen. De gevolgen van deze maatregelen zouden echter enkel voelbaar zijn op langere termijn. Er moeten studies en onderzoeken worden uitgevoerd over de verschillende technische aspecten zoals intelligent speed adaptation (ISA), opsporingssystemen tegen in slaap vallen achter het stuur,, teneinde de gevolgen ervan voor de verkeersveiligheid te evalueren en de werking ervan te verbeteren, teneinde de toepassingsmodaliteiten ervan te bepalen en om, indien nodig, hun erkenning of wettelijke verplichting in de vorm van reglementering mogelijk te maken. Rekening houdend met deze voorwaarden, is het weinig waarschijnlijk dat deze aspecten een aanzienlijke impact kunnen hebben op de verbetering van de verkeersveiligheid tegen Er moeten echter voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden opdat deze technische aspecten in het volgende plan zouden bijdragen aan een verhoogde verkeersveiligheid. Wat de snelheid betreft, zijn sensibilisatie- en handhavingsacties zeker een noodzakelijke voorwaarde voor de inwerkingstelling -volgens te bepalen modaliteiten- van systemen zoals ISA. Wij stellen bovendien, rekening houdend met de termijnen voor de inwerkingstelling, voor dat de Stuurgroep snel een principieel akkoord zou bereiken over drie belangrijke aanbevelingen van het Begeleidingscomité : - Starten met een studie van de statistieken (zie III) - Onderzoek starten naar bepaalde wegongevallen (zie IV) - Oprichten van een auditorgaan voor de infrastructuur (zie dossier 9 infrastructuur) In geval van een positief principieel akkoord, zal het Begeleidingscomité de praktische modaliteiten bepalen voor de inwerkingstelling van dergelijke organen.

14 Blz 14 van 14 VI AANBEVELINGEN INZAKE OPVOLGING EN EVALUATIE VAN DE DOELSTELLING De vaststelling van een kwantitatieve doelstelling voor de afname van de verkeersonveiligheid is uiterst belangrijk, vooral voor het opstellen van opvolgings- en evaluatieprocedures die samengaan met een kwantitatieve doelstelling. Het Begeleidingscomité verwacht van de Stuurgroep dat deze zich uitspreekt over de gedane aanbevelingen en deelt het Begeleidingscomité de maatregelen mee die effectief zullen worden toegepast. De maatregelen die werden goedgekeurd door de Stuurgroep zullen vervolgens gedetailleerd worden uitgewerkt en er zal hiervoor een planning worden opgesteld. Bepaalde maatregelen impliceren de invoering van indicatoren waarvan de toepassingsmodaliteiten zullen moeten worden bepaald. De invoering en de opvolging van deze indicatoren zal immers het belangrijkste hulpmiddel zijn voor het Begeleidingscomité en voor de Stuurgroep om de effectieve toepassing van de maatregelen op te volgen en om de globale -impact van de maatregelen op de verkeersonveiligheid en dus op de verwezenlijking van de vastgelegde doelstelling, op te volgen. Het Begeleidingscomité geeft de aanbeveling dat: - Elk van de dossiers (belangrijkste problemen van de verkeersveiligheid) zou worden toevertrouwd aan een personeelslid van het BIVV, die verslag zal uitbrengen aan het Begeleidingscomité. - Het Begeleidingscomité minimum drie keer per jaar bijeen zou komen om de evolutie te analyseren van de toepassing van de maatregelen die werden goedgekeurd door de Stuurgroep. De evolutie van de verschillende dossiers zal worden voorgesteld door de daartoe aangeduide verslaggevers. - Het Begeleidingscomité op dezelfde vergadering de evolutie zou volgen van de verschillende ingevoerde indicatoren. - De maatregelen inzake ongevallenstatistieken vlug in aanmerking zouden worden genomen zodat maandelijks de statistieken over verkeersongevallen zouden kunnen worden gepubliceerd, en zodat het Begeleidingscomité deze tenminste om de 4 maand (in juni voor de eerste 4 maanden, in oktober voor de eerste 8 maanden, en in februari of maart voor de jaarlijkse statistieken).

De verkeersveiligheid in 2008

De verkeersveiligheid in 2008 Kabinet van de Staatssecretaris PERSCONFERENTIE VAN 25 FEBRUARI 2009 De verkeersveiligheid in 2008 Resultaten van de Verkeersveiligheidsbarometer Etienne SCHOUPPE Staatssecretaris voor Mobiliteit Voorzitter

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid. A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Het Mobiliteitsplan Vlaanderen De strategische doelstelling verkeersveiligheid A. Carpentier, M. Govaerts & G. Wets Inhoud Achtergrond Strategische doelstelling verkeersveiligheid Operationele doelstellingen

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde

DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen. Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde DEEL 1: Mobiliteit en Verkeersveiligheid in Vlaanderen Universiteit Hasselt Bachelor- en master Verkeerskunde www.uhasselt.be/verkeerskunde Algemene situatie Wereldwijd: ± 1 milj. verkeersdoden/jaar 11

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Flitscontroles in de zone 30

Flitscontroles in de zone 30 Persnota Flitscontroles in de zone 30 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten van de stadsco- alitie. Elk verkeersslachtoffer is er

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 mei 2000 (23.05) (OR. pt) 8439/00 LIMITE TRANS 71 ENT 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 mei 2000 (23.05) (OR. pt) 8439/00 LIMITE TRANS 71 ENT 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 mei 2000 (23.05) (OR. pt) 8439/00 LIMITE TRANS 7 ENT 66 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-resolutie van de Raad betreffende de vergroting

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013

PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 PERSBERICHT Brussel, 5 augustus 2013 Minder slachtoffers door verkeersongevallen in België in 2012 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de recentste cijfers over

Nadere informatie

LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK?

LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK? LETSELPREVENTIE-ONDERZOEK: SYMPTOOMBESTRIJDING OF NOODZAAK? Inleiding ter gelegenheid van het bezoek van Staatsecretaris Drs. J. F. Scherpenhuizen aan het Instituut voor Wegtransportmiddelen TNO op 25

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 18 juni 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) PE-CONS 3620/07 TRANS 169 CODEC 531 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV

MOTAC Motorcycle Accident Causation. Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV MOTAC Motorcycle Accident Causation Heike Martensen, onderzoeker BIVV Mathieu Roynard, onderzoeker BIVV Motorrijders Uitdagend om te besturen Onverzoenlijk tegenover fouten Kwetsbaarheid Doelstellingen

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 7 juni 2017 Verkeersongevallen 2016 in detail: oorzaken, leeftijd, & type weggebruiker, plaats & tijd ongeval De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

De 3 killers in het verkeer Miran Scheers Directeur Kenniscentrum Verkeersveiligheid Studiedag CPS 8 november 2012

De 3 killers in het verkeer Miran Scheers Directeur Kenniscentrum Verkeersveiligheid Studiedag CPS 8 november 2012 De 3 killers in het verkeer Miran Scheers Directeur Kenniscentrum Verkeersveiligheid Studiedag CPS 8 november 2012 Beschikbare bronnen om het verkeersveiligheidsbeleid te oriënteren - verkeersongevallenstatistieken

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Naar een nieuwe benadering van zwaargewonden. Wouter Van den Berghe Directeur, Kenniscentrum BIVV

Naar een nieuwe benadering van zwaargewonden. Wouter Van den Berghe Directeur, Kenniscentrum BIVV Naar een nieuwe benadering van zwaargewonden Wouter Van den Berghe Directeur, Kenniscentrum BIVV Inleiding: een kleine quiz 1 Is er in de volgende gevallen sprake van een verkeersongeval? 1. De bestuurder

Nadere informatie

Internationale vergelijking van verkeersveiligheid op basis van ongevallendata en risicofactoren

Internationale vergelijking van verkeersveiligheid op basis van ongevallendata en risicofactoren Internationale vergelijking van verkeersveiligheid op basis van ongevallendata en risicofactoren Elke Hermans Tom Brijs Geert Wets Steunpunt MOW - verkeersveiligheid Instituut voor Mobiliteit Universiteit

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen

Verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen Verkeersveiligheidsbeleid in Vlaanderen Gilbert Bossuyt 26-11-2003 HUIDIGE VLAAMSE SITUATIE (2001) 848 verkeersdoden (binnen 30 dagen) 6.573 doden en zwaar gewonden 44.643 slachtoffers 32.073 letselongevallen

Nadere informatie

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen

Aantal ongevallen en aantal verkeersslachtoffers dalen 1 Limburg veiligst voor fietsers Als je op de website van het NIS kijkt naar de verkeersongevallen volgens type weggebruiker, dan is het verschil tussen Limburg en de andere Vlaamse provincies opvallend.

Nadere informatie

Dossier : snelheid 1

Dossier : snelheid 1 Dossier : snelheid 1 Overdreven of onaangepaste snelheid verhoogt het risico op en de ernst van verkeersongevallen aanzienlijk. Niets nieuws, aangezien het om een basisgegeven van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Strategie voor meer verkeersveiligheid

Strategie voor meer verkeersveiligheid Strategie voor meer verkeersveiligheid Algemene context: de doelstelling = maximum 420 verkeersdoden tegen 2020. Het afgelopen decennium slaagde ons land erin om het aantal doden op de weg met 44% terug

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Databeheer ongevallen en verkeersveiligheidsaudits

Databeheer ongevallen en verkeersveiligheidsaudits Databeheer ongevallen en verkeersveiligheidsaudits Elin Cosemans Teamleider Verkeersveiligheidsaudit & -advies Lokale Politie Antwerpen Ongevalsgegevens Antwerpen Doden Zwaargewonden Lichtgewonden 2010

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

De voorzitter: Mevrouw Schauvliege heeft het woord. Mevrouw Joke Schauvliege:

De voorzitter: Mevrouw Schauvliege heeft het woord. Mevrouw Joke Schauvliege: Actuele vraag van mevrouw Joke Schauvliege tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de verwijdering van alle bolle verkeersspiegels langs gewestwegen

Nadere informatie

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten brochure dode hoek 2 20/03/02 12:26 Page 1 BROCHURE VOOR VRACHTWAGEN- CHAUFFEURS EN ONDERNEMINGEN DIE VRACHTWAGENS GEBRUIKEN BEROEPSVERENIGINGEN De volgende beroepsverenigingen steunen de actie : DODE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 43 van 14 december 2001 met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid bij uitzendarbeid.

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016)

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) De lokale verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de lokale politie geregistreerde verkeersfeiten:

Nadere informatie

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014.

In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen met doden en gewonden, dat is een daling met 26 ongevallen (-7,1%) ten opzichte van 2014. De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2015 gebeurden er in Genk 342 verkeersongevallen

Nadere informatie

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken Agenda 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken 3. Conceptnota Motorvriendelijk Mobiliteitsbeleid: een opportuniteit Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier

VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN. Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier VERKEERSVEILIGHEID VAN KINDEREN IN VLAANDEREN Door Annelies Schoeters en Aline Carpentier INHOUD Statistische analyse van verkeersongevallen Omvang van de problematiek Kenmerken van Slachtoffers Tijdstip

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2017/0779/13

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/2017/0779/13 Verkeersveiligheidsbarometer Het jaar 216 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid D/217/779/13 INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES...

Nadere informatie

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid

Doelstellingen (2002/2007) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid Doelstellingen (2002/) van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid -50% 50% doden op de Belgische wegen/max. 750 doden 30 dagen Referentiecijfer 1500 = afgerond gemiddeld aantal doden 30 dagen 1998-2000

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

PIJLER 1 Sensibiliseren (Fiche 2)

PIJLER 1 Sensibiliseren (Fiche 2) Pagina 5 van 126 PIJLER 1 Sensibiliseren (Fiche 2) Met permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit van de Vlaming positief beïnvloeden. Een rationele kennis over de gevaren van het verkeer

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 Verkeersongevallen in België 2011 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de meest recente cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar 2014. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar 2014. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsbarometer Het jaar 214 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES... 3 A2. BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Statistisch Product. Verkeersongevallen. Algemene informatie

Statistisch Product. Verkeersongevallen. Algemene informatie Statistisch Product Verkeersongevallen Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Sinds 1 juli 1926 maakt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie de statistiek van

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/09/105 BERAADSLAGING NR 09/058 VAN 15 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Nationaal beleid voor transport veiligheid. Pieter van Vliet

Nationaal beleid voor transport veiligheid. Pieter van Vliet Nationaal beleid voor transport veiligheid Pieter van Vliet Zonder transport geen economische ontwikkeling Nationaal Verkeer en VervoersPlan: Nota mobiliteit 2002 2020 Meerjaren planning van infrastructuur

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar 2014. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar 2014. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsbarometer Het jaar 214 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES... 3 A2. BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Zwaar verkeersongeval? Enforcement. Inwerken op verkeersgedrag. Engineering. Engineering. Benadering van zware verkeersongevallen. Federale Wegpolitie

Zwaar verkeersongeval? Enforcement. Inwerken op verkeersgedrag. Engineering. Engineering. Benadering van zware verkeersongevallen. Federale Wegpolitie Benadering van zware verkeersongevallen Federale Wegpolitie Zwaar verkeersongeval? Dit is een verkeersongeval met zware materiële gevolgen (burgerlijk gebied): Langdurige werkongeschiktheid; Invaliditeit

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juli 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0213 (NLE) 11120/16 VOORSTEL van: ingekomen: 12 juli 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENER 281 RELEX 619 COWEB

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheidsbarometer. Het jaar Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Verkeersveiligheidsbarometer Het jaar 215 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid INHOUD INHOUD... 1 TECHNISCHE PRECISERINGEN... 2 ALGEMENE RESULTATEN... 3 A1. ALGEMENE EVOLUTIES... 3 A2. BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering inzake het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers

Stad Genk Publicatie Verkeersongevallen en slachtoffers De cijfers over de verkeersongevallen omvatten de ongevallen met doden of gewonden op de openbare weg zoals ze door de politie en het parket zijn opgetekend. In 2016 gebeurden er in Genk 343 verkeersongevallen

Nadere informatie

Psychologische en medische hulp voor een veilige mobiliteit (PASS)

Psychologische en medische hulp voor een veilige mobiliteit (PASS) Psychologische en medische hulp voor een veilige mobiliteit (PASS) Een interdisciplinair model 1. Veronderstellingen 2. Het niveau van het verkeersinzicht verbeteren en vastleggen 3. Preventief ingrijpen

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

Attitudes van Belgische autobestuurders

Attitudes van Belgische autobestuurders Attitudes van Belgische autobestuurders Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting Uta Meesmann Onderzoeker, Kenniscentrum BIVV Methode 3-jaarlijkse attitudemeting van het BIVV sinds 2003 Veldwerk:

Nadere informatie

Aanbeveling van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

Aanbeveling van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) Aanbeveling van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) Aan de spoorwegondernemingen werkzaam in België, met het oog op het toepassen van goede praktijken tot het verbeteren

Nadere informatie

Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004

Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004 abcdefgh Actieplan Jonge Bromfietsers 3 september 2004 1 Inhoudsopgave........................................................................................ 1. Doelstelling Actieplan Jonge bromfietsers

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Mobiliteit & Duurzame ontwikkeling. Kirsten De Mulder Stafmedewerker/Clusterverantwoordelijke Vorming Professionals

Mobiliteit & Duurzame ontwikkeling. Kirsten De Mulder Stafmedewerker/Clusterverantwoordelijke Vorming Professionals Mobiliteit & Duurzame ontwikkeling Kirsten De Mulder Stafmedewerker/Clusterverantwoordelijke Vorming Professionals Basisopleiding Mobiliteiscoördinatoren module 1 donderdag 18 april 2013 Inhoud Mobiliteit

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Lichte stijging verkeersdoden in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-026 19 april 2012 14.15 uur Lichte stijging verkeersdoden in 2011 661 verkeersdoden in 2011 Stijging bij oudere fietsers Daling bij inzittenden van personenauto

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart A D V I E S Nr. 1.507 ---------------------------- Zitting van donderdag 24 maart 2005 -------------------------------------------------- Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage x x x 2.114-1 Blijde

Nadere informatie

Van incident naar beleid

Van incident naar beleid Van incident naar beleid Roger Versluis Directeur Fleet & Logistics SITA Nederland 23-05-2012 Inhoud Aanleiding Veiligheid in Nederland Project Veilig Rijden Veiligheidssessies Invloeden op veilig rijden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

BESPARINGEN OV IN WEST-VLAANDEREN

BESPARINGEN OV IN WEST-VLAANDEREN BESPARINGEN OV IN WEST-VLAANDEREN Margo Swerts Expert mobiliteit 11.02.2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be Besparingstypes OV Toestand 31/01/2015: dimmen

Nadere informatie

observatorium voor de verkeersveiligheid

observatorium voor de verkeersveiligheid observatorium voor de verkeersveiligheid kerncijfers verkeersveiligheid 2010 Verantwoordelijke uitgever: M. Van Houtte BIVV, Observatorium voor de Verkeersveiligheid, Brussel, 2011 inhoudstabel inleiding...4

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 september 2004 (22.09) (OR. en) 12294/04 Interinstitutioneel dossier: 2003/0252 (COD) LIMITE PUBLIC TRANS 282 CODEC 989 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/5 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 26/2012 van 20 september 2012 Betreft: Beraadslaging houdende het verlenen van een machtiging aan de MIVB om bij de DIV de identificatiegegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma

Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma Belangrijke informatie: de Gemeenschappelijke Prioriteit met het Frans-Engelse Kanaal programma 1. Uittreksel uit het 2 Zeeën Operationeel Programma, Prioriteit 4 : Gemeenschappelijke Prioriteit met het

Nadere informatie

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Parket CVOM Afdeling Beleid & Strategie 17 december 2015 1 Inleiding De missie is het vergroten van de verkeersveiligheid door het verminderen van het aantal

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERKEER 2014

JAARVERSLAG VERKEER 2014 JAARVERSLAG VERKEER 2014 Politiezone Assenede-Evergem VERKEERSONGEVALLEN ALGEMEEN VERKEERSONGEVALLEN PER JAAR In 2014 acteerde onze politiezone (PZ) 662 vaststellingen en aangiften van verkeersongevallen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO

Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO Prebes Kring Zuid 12/04/2012 EHBO 1 Inhoudstafel Evolutie van de wetgeving m.b.t. EHBO KB 15/12/2010 : voornaamste wijzigingen - Procedures - Uitrusting - Vorming - Risicoanalyse Vragen 2 Evolutie van

Nadere informatie

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Monitoring van de schoolplaatsen In het kader van het ontwerp-gpdo heeft de gewestregering de opdracht gegeven om een 'stand van zaken op te maken

Nadere informatie