Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Noordzee C 381!

2 Hoe publikaties een visitekaartje kunnen worden van

3 RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE NOORDZEE BIBLIOTHEEK SIGNATUUR.: cc^dto Handleiding Publikaties directie Noord2ee Hoe publikaties een viaitekaartje kunnen worden van Publikatie nr NZ-93.1 Opgesteld door: M.A.C. Schelvis (DX) H.M. Alleman (Bidoc) in overleg met secretariaten van de hoofdafdelingen en RFI, RFA en MTBG Januari 1993

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Soorten publikaties Inleiding Rapport Rapport, nota, rapportage "in eigen beheer" Rapport als professionele uitgave Rapport in samenwerking met derden Rapport in opdracht van Brochures en folders Bijdragen aan symposia, presentaties Bijdragen aan periodieken 7 3 Procedures Algemeen Rapport Rapport, nota, rapportage "in eigen beheer" Rapport als professionale uitgave Rapport in samenwerking met derden Rapport in opdracht van Brochures en folders Bijdragen aan symposia, presentaties Bijdragen aan periodieken 14 4 Contactpersonen IS 5 Literatuurlijst 16 Bijlage Voorbeeld Literatuurlijst 17

6

7 1 Inleiding De taken van de brengen met zich mee dat er nogal wat "informatie" op papier wordt gezet. Naast de gewone correspondence, worden er rapporten, notities, presentaties, plannen e.d. in kleine of grotere oplagen verspreid onder de doelgroepen. De doelgroepen van zijn zeer divers en bevinden zich in alle geledingen van de maatschappij in Nederland, bij de overheid, maatschappelijke organisaties, wetenschapsinstituten, in het buitenland, etc. Ook DNZ-medewerkers behoren tot de doelgroepen. (Zie ook notitie "Communicatie en voorlichting bij " dd. 28 September 1992, publicatie nr NZ-92.10). In deze handleiding worden richtlijnen gegeven voor met name de externe publikaties. Zij zijn een van de visitekaartjes van en moeten herkenbaar zijn als een DNZ-product. Daarbij is gehouden aan de regels van de huisstijl van Verkeer en Waterstaat. Er bestaan in dit kader richtlijnen voor de aanmaak, lay-out, vormgeving e.d. van diverse soorten publikaties, namelijk in de brochures: "Opmaak tekstverwerking" en "Folders, brochures en rapporten", die beiden deel uitmaken van het Handbook Huisstijl V&W. In hoofdstuk 2 zal worden beschreven om welke soorten publikaties het in deze handleiding gaat. In hoofdstuk 3 worden de procedures beschreven die binnen directie Noordzee gevolgd dienen te worden bij de totstandkoming van deze publikaties. Hoofdstuk 4 en 5 bevatten namen van contactpersonen en een l i t e r a tuurlijst. De handleiding is bedoeld als naalagverk voor de DNZ-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor of een bijdrage leveren aan de uitgifte, aanmaak en verspreiding van publikaties van. 3

8 2 Soorten publikaties 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de verschillende soorten publikaties die de uitgeeft, in welke vorm dan ook, beschreven. 2.2 Rapport Rapport, nota, rapportage "in eigen beheer" Rapporten, note's, rapportages e.d. die een officieel karakter hebben, een dienst-eigen-gezicht moeten hebben, maar "in eigen beheer" worden aangemaakt en uitgegeven worden de semi-professionele rapporten genoemd. Bij worden de meeste rapporten op de semi-professionele manier vervaardigd, omdat dat eenvoudig in eigen beheer is te doen. Voorbeelden van deze rapporten zijn: - Verontreinigingsrapportage - Verantwoordingsrapportage aan de DG - Beleidsnota Meetnet Noordzee voor de jaren... - Handhavingsplan 1992 e.v. - Evaluatienota Onderhoudsbaggerwerk Buitenhaven Stellendam - Communicatie en voorlichting bij Door de invoering van de nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat zijn er voorschriften gekomen die de diensten in het vervolg moeten toepassen. Zie verder paragraaf

9 2.2.2 Rapport als professionele uitgave Rapporten, publikaties, e.d. die een nog officieler karakter hebben, waarvoor geen beperkingen in het budget aanwezig zijn, en die door externe ontwerperb/drukkers worden vervaardigd, worden professionele rapporten genoemd. Voorbeelden van deze rapporten bij zijn: - Handboek Oliebestrijding - Harmonisatie Noordzeebeleid: Waterkwaliteitsplan Noordzee - Regionaal Ontgrondingenplan Noordzee - Beleidsplan Voordelta. Door de invoering van de nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat zijn er voorschriften gekomen die de diensten moeten toepassen. Zie verder paragraaf Rapport in samenwerking met derden Rapporten, publikaties e.d. die in samenwerking met derden en/of andere V&W-diensten worden uitgegeven kunnen op diverse manieren worden uitgegeven en zowel op de semi-professionele, als de professionele manier worden aangemaakt. Voorbeelden van deze uitgaven zijn: - Integrale Risico Analyse (i.s.m. TNO, NIOZ en CATO Marine Ecosystems) - Microverontreinigingen in Noordzeesediment (i.s.m. DGW) - Ruimtelijke verspreiding van het benthos in de Zuidelijke Noordzee (i.s.m. DGW) - V i s i b i l i t y limits of Oil discharges (i.s.m. DGSM). Door invoering van de nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat zijn er richtlijnen voor ontstaan. Zie verder paragraaf Rapport in opdracht van Een opdracht van aan derden voor bijv. onderzoek, leidt vaak tot een rapportage of een eindrapport. Deze rapporten zijn er in vele vormen en varianten. De nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat geeft geen regels voor dergelijke publicaties. Zie verder paragraaf

10 2.3 Brochures en folders Sedert maart 1991 worden brochures en folders bij zoveel mogelijk op een speciaal daarvoor ontworpen manier vormgegeven en uitgegeven. Sedert november 1991 zijn aan nieuwe uitgaven de huisstijl-kenmerken toegevoegd. Op dit moment zijn de volgende DNZ-folders beschikbaar: - De Directie Noordzee (zowel nederlands- als engelstalig) - Oliebestrijding op de Noordzee (idem) - Zwemwaterkaliteit langs de Nederlandse Noordzeekust + inlegvel per jaar - Remote Sensing Vliegtuig (PH-MNZ) + inlegvel Technische gegevens (zowel nederlands- als engelstalig) - Baggeren... dat is tocht "iets" onder water? - Spelregels voor ontgrondingen op de Noordzee (zowel nederlands- als engelstalig) - Missie en taken van. Daarnaast is er ook een aantal brochures en folders die op een andere wijze, vaak in samenwerking met andere diensten, tot stand zijn gekomen. Deze kennen een andere vormgeving en druk. Voorbeelden zijn: - de Kenmerk-uitgave "De Noordzee" (doelgroep: scholieren) - Maritieme verwachtingen voor zee, kust en havens (uitgave i.s.m. KNMI, zowel nederlands- als engelstalig) - Remote Operated Hoisted Platform (engelstalig) En er is een aantal brochures en folders die door derden zijn uitgegeven met medewerking van. Deze kennen eveneens een afwijkende vormgeving en druk. Voorbeelden zijn: - Multifunctioneel Presentatiestation (MFPS) (uitgave DGW i.s.m. met DNZ, ZL, ZH, RIZA, zowel nederlands- als engelstalig) - Samen naar Schone Baggerspecie (uitgave ZH i.s.m. DNZ, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, Gemeentewerken Rotterdam) Door de invoering van de nieuwe huisstijl bij Verkeer en Waterstaat is het nodig om voor uitgave van brochures en folders de richtlijnen uit het Handbook Huisstijl V&W te volgen. Zie verder paragraaf

11 2.4 Bijdragen aan symposia, presentaties Het komt regelmatig voor dat medewerkers van worden benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren aan een symposium, presentatie, open dag, workshop e.d. Bijvoorbeeld in de vorm van een lezing of college. MTBG levert vaak een bijdrage aan de DNZ-presentator in de vorm van overhead-sheets, dia's e.d. Omdat het in het belang is van dat DNZ-ers op een goede manier naar buiten treden (zij vertegenwoordigen de directie Noordzee en het ministerie van V&W), is het gewenst dat schriftelijke presentaties minimaal voldoen aan de huisstijl-criteria van V&W. Zie verder paragraaf Bijdragen aan periodieken Het komt voor dat medewerkers van worden benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren aan een artikel voor een (vak)tijdschrift, krant, weekblad of andere periodiek. Ook journalisten van radio en TV willen nogal eens direct contact opnemen met de deskundige op een bepaald vakgebied. Bij is het gebruikelijk dat deze verzoeken eerst besproken worden met DX, alvorens toezeggingen te doen aan de journalist of de redactie van een periodiek. Voor de richtlijnen hoe om te gaan met perscontacten wordt verwezen naar de notitie "Communicatie en voorlichting bij " dd. 28 September In deze handleiding gaat het met name om de richtlijnen die gelden bij het schrijven van door derden te publiceren teksten. Zie verder paragraaf

12 3 Procedures 3.1 Algemeen I n d i t h o o f d s t u k worden de p r o c e d u r e s b e s c h r e v e n d i e b i j de v e r v a a r d i- ging van de verschillende soorten publikaties moeten worden gevolgd. 3.2 Rapport Rapport, nota, rapportage "in eigen beheer" Onder "rapport" wordt verstaan: rapport, nota, rapportage, nota en overige publikaties die niet onder een van de andere paragrafen wordt behandeld. Uitgangspunt is dat de projectleider of het afdelingshoofd verantwoor- delijk is voor zowel de inhoud van het rapport als voor de uiteindelijke uitgave. Dit houdt in dat alle hierna genoemde stappen door hem/haar worden gezet cq. onder zijn/haar verantwoordelijkheid plaatsvinden. I. Het rapport wordt in de Nederlandse taal opgesteld (volgens het Groene Boekje). Indien nodig wordt er in het kader van Internationale samenwerking en t.b.v. opname in internetionale literatuurbestanden een Engelse samenvatting bij gemaakt of een Engelse versie. Na de inhoudsopgave wordt een samenvatting gevoegd. N.B. Opdracht voor vertaling van nederlandse tekst wordt door projectleider/afdelingshoofd verzorgd. DX kan eventueel adviseren over de keuze van het vertaalbureau. II. De tekst van het rapport wordt getypt volgens de brochure "Opmaak tekstverwerking" (pagina's 28 t/m 32) in Word Perfect 5.1. De tekst wordt met behulp van de huisstijl-macro (via Alt-FlO > vwmenu > 6 > 8) opgemaakt met lettertype courier 12 cpi. Met Alt-F8 kan in deze macro op eenvoudige wijze hoofdstuk- en paragraafindeling worden gerealiseerd. III. Projectleider/afdelingshoofd vraagt een nummer aan bij de Bibliotheek. Het nummer wordt op de titelpagina van het rapport getypt. 8

13 IV. Projectleider/afdelingshoofd vult aanvraagbon in voor Reprografische verwerking en inbinden. Op de bon moet in elk geval worden aangegeven: - welke kleur het le voorblad en de achterzijde moet hebben (keuze mogelijk uit: wit, geel, l i l a, groen, blauw) - wijze van inbinden (keuze vooralsnog mogelijk uit: zwarte ringband transparante ringband witte ringband) - aantal te vervaardigen - gewenste gereed-datum - eventueel gewenste proefdruk N.B. De voorzijde van het rapport wordt gevormd door een transparent met voorbedrukte tekst, afbeelding van het NCP en het beeldmerk van V&W (een voorbeeld heeft u nu in handen). Rapporten worden dubbelzijdig gekopieerd, tenzij om bepaalde redenen anders wordt verzocht. V. Na reproductie de aanbiedingsbrief + verzendlijst aan Postkamer geven met verzoek voor verzending zorg te dragen. Op de verzendlijst graag ook opnemen: Bibliotheek : 3 exemplaren (De 2 extra exemplaren zijn bestemd voor:. Koninklijke bibliotheek. internationale GLIS (grijze literatuur informatiesysteem) VI. De originele tekst van het rapport ter bewaring (en niet ingebonden) aan de Bibliotheek zenden/geven. Voordeel van het inleveren van de originele tekst bij de Bibliotheek is dat er a l t i j d een exemplaar beschikbaar is bij voor eventuele extra aanmaak van het rapport. VII. Na verzending de restvoorraad inleveren bij de Bibliotheek. De Bibliotheek wordt frequent geraadpleegd voor extra exemplaren. Op verzoek kan de Bibliotheek een overzicht bijhouden van degenen die een exemplaar van een bepaald rapport hebben opgevraagd en toegezonden gekregen. N.B. Het uitgeven van documentatiemateriaal voor offerte-aanvragen kan ook op bovenstaande wijze geschieden, z i j het dat het hiervoor niet noodzakelijk is om een uniek Publikatie-nummer aan te vragen bij de Bibliotheek. 9

14 3.2.2 Rapport als professionele uitgave Onder "rapport" in deze paragraaf wordt verstaan: rapport, nota, rapportage, nota en overige publikaties die niet onder een van de andere paragrafen wordt behandeld. Uitgangspunt is ook hier dat de projectleider of het afdelingshoofd verantwoordelijk is voor zowel de inhoud van het rapport als voor de uiteindelijke uitgave. Dit houdt in dat alle hierna genoemde stappen door hem/haar worden gezet cq. onder zijn/haar verantwoordelijkheid plaatsvinden. I. Het rapport wordt in de Nederlandse taal opgesteld (volgens Groene Boekje). Indien nodig wordt er in het kader van Internationale samenwerking en t.b.v. opname in internationale literatuurbestanden een Engelse samenvatting bij gemaakt of een Engelse versie. Na de inhoudsopgave wordt een samenvatting gevoegd. N.B. Opdracht voor vertaling van nederlandse tekst wordt door projectleider/afdelingshoofd verzorgd. DX kan eventueel adviseren over de keuze van het vertaalbureau. II. Projectleider/afdelingshoofd heeft budget gereserveerd om de uitgave van het rapport op professionele wijze te realiseren. Voor globale kostenraming kan contact worden opgenomen met MTBG. III. Projectleider/afdelingshoofd vraagt nummer aan bij de Bibliotheek. Het nummer wordt op de titelpagina van het rapport getypt. Voor rapporten die een bredere externe verspreiding hebben en/of interessant zijn voor een groter publiek, kan bij de Bibliotheek ook een zgn. ISBN of ISSN worden aangevraagd. Een ISBN (International Standard Book Number) is een uniek nummer dat wordt toegekend door het nationale bureau ISBN te Culemborg. Hiermee wordt de toegankelijkheid en verkrijgbaarheid van een rapport verhoogd. Een ISSN (International Standard Serie Number) wordt toegekend aan series. Iedere publicatie uit de serie krijgt dan hetzelfde ISSN. IV. De tekst van het rapport wordt getypt in Word Perfect 5.1. en op diskette aangeleverd bij MTBG. MTBG verzorgt het overzetten van de tekst in gewenste vorm en lay-out en houdt hierbij rekening met de huisstijlvoorschriften in de brochure "Folders, brochures en rapporten". Indien gewenst kan MTBG ook een passende voorzijde voor het rapport (laten) ontwerpen en eventuele illustraties, kaarten, foto's e.d. verzorgen. MTBG vraagt op basis van de wenaen van projectleider/afdelingshoofd offerte aan voor het drukken in de gewenste oplage. 10

15 V. MTBG geeft copie van de ontvangen offerte en later van de drukproef aan projectleider/afdelingshoofd. Projectleider/afdelingshoofd regelt i.o.m. FC het aangaan van de verplichting cq. de aanmaak van een kredietregel. VI. Indien accoord met offerte en drukproef wordt via MTBG de opdracht verleend (met orderbon of contract). VII. Zodra de rapporten gereed zijn voor verzending: aanbiedingsbrief + verzendlijst aan Postkamer geven met verzoek voor verzending zorg te dragen. Op de verzendlijst graag ook opnemen: Bibliotheek : 3 exemplaren (De 2 extra exemplaren zijn bestemd voor:. Koninklijke bibliotheek. internationale GLIS (grijze literatuur informatiesysteem) VIII. De originele tekst van het rapport ter bewaring (en niet ingebonden) aan de Bibliotheek zenden/geven. Voordeel van het inleveren van de originele tekst bij de Bibliotheek is dat er a l t i j d een exemplaar beschikbaar is bij voor eventuele extra aanmaak van het rapport. IX. Na verzending de restvoorraad inleveren bij de Bibliotheek. De Bibliotheek wordt frequent geraadpleegd voor extra exemplaren. Op verzoek kan de Bibliotheek een overzicht bijhouden van degenen die een exemplaar van een bepaald rapport hebben opgevraagd en toegezonden gekregen Rapport in samenwerking met derden Het kan voorkomen dat u een rapport uitgeeft in samenwerking met derden, waarbij niet geheel duidelijk is wie de hoofdafzender is. In dat geval zijn er (uiteraard in goed overleg met de partner) drie mogelijke oplossingen. 1. Ontwikkeling van een speciale vormgeving (i.o.m. MTBG) of gebruikmaking van de vaste vormgeving van de partner/afzender. Vermelding van de betrokkenheid van V&W, DNZ alleen in het colofon. 2. Zoals beschreven in paragraaf De samenwerking met de partner kan blijken uit de illustratie of foto op de omslag. 3. Zoals beschreven in paragraaf De samenwerking met de partner kan blijken uit de tekst in het colofon. Tussenoplossingen zijn niet toegestaan, want z i j maken het risico te groot dat een product ontstaat met V&W/DNZ als afzender, zonder dat de huisstijl correct is toegepast. 11

16 3.2.4 Rapport in opdracht van Geadviseerd wordt om bij de opdrachtverlening aan derden, naast de inhoudelijke zaken, zo duidelijk mogelijk te omschrijven in welke het rapport uitgebracht moet worden. De volgende aandachtspunten kunnen hierbij een hulpmiddel zijn: - toezending/bespreking van concept-rapport - oplage - invulling colofon - gebruik van niet-chloorgebleekt papier - openbaarheid - origineel exemplaar komt ter beschikking van DNZ N.B. Stukken voor de Tweede Kamer worden via de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat en bureau SG van Verkeer en Waterstaat aangeboden aan de Griffier van de Tweede Kamer, die het drukken in de standaard-vorm voor de Tweede Kamer laat verzorgen. 3.3 Brochures en folders In het dagelijks taalgebruik wordt meestal geen onderscheid gemaakt tussen folders en brochures. Toch is er wel degelijk verschil. Een brochure telt meerdere vellen papier, die aan elkaar gehecht zijn. Een folder bestaat uit een vel, dat gevouwen is. Het vouwen kan op verschillende manieren: tweeslags, drieslags of meerslags. De folders van DNZ zijn een voorbeeld van tweeslags- of drieslagsfolders, met some daarin een los inlegvel. Uitgangspunt is ook hier dat de projectieider of het afdelingahoofd verantwoordelijk is voor de inhoud van de brochure of folder. Voor brochure* en folders geldt dat het hoofdafdelingashoofd goedkeuring geeft op de teket, voordat de opdracht naar de drukker gaat. DX coordineert het proces vanaf de eerste ideeen tot aan de verspreiding van de brochure/folder. X. Het idee, de wens, de noodzaak voor de uitgifte van een brochure of folder wordt doorgegeven aan DX. In een eerste gesprek wordt een aantal aspecten op een r i j t j e gezet: doel, doelgroep, oplage, etc. en worden afspraken gemaakt over: planning, tekstschrijver(s), de te beschrijven onderwerpen, budget e.d. 12

17 XI. De tekst wordt in de Nederlandse taal opgesteld (volgens Groene Boekje). Indien nodig wordt er in het kader van internationale samenwerking een Engelse (of anderstalige) versie opgesteld. De projectleider/afdelingshoofd levert de tekst, DX geeft commentaar, doet suggesties voor aanpassing e.d. DX verzorgt eventueel de opdracht aan het vertaalbureau. III. Projectleider/afdelingshoofd heeft budget gereserveerd voor de uitgifte van de brochure of folder. Voor globale kostenraming kan contact worden opgenomen met MTBG of DX. N.B. De kosten van een brochure of folder komen in principe voor rekening van het project/de afdeling waarvoor de brochure gemaakt wordt. In het afdelings- of projectplan zijn de kosten hiervoor zichtbaar gereserveerd. De kosten van algemene DNZ-brochures komen ten laste van het budget van DX. IV. Nadat DX en de projectleider/afdelingshoofd overeenstemming hebben bereikt over de inhoud van de brochure, wordt de concept-tekst voorgelegd aan de hoofdafdelingshoofd voor f l a t tering. V. De tekst wordt, na eventuele aanpassing, op diskette aangeleverd bij MTBG, die zorg draagt voor: - lay-out (met inachtneming van de huisstijlrichtlijnen) - offerte-aanvraag bij drukker - bijpassende foto's, tekeningen e.d. - beoordeling offerte i.o.m. projectleider/afdelingshoofd en DX - opdrachtverlening aan drukker - voorleggen drukproef aan DX en projectleider/afdelingshoofd - tussentijdse contacten met de drukker - afhandeling factuur (na parafering door projectleider/afdelingshoofd) - bewaren originele films, foto's e.d. VI. Projectleider/afdelingshoofd regelt i.o.m. FC het aangaan van de verplichting cq. de aanmaak van een kredietregel. VII. Zodra de brochures gereed zijn voor verzending stelt DX een concept-aanbiedingsbrief op + een concept-verzendlijst. De projectleider/afdelingshoofd vult de verzendlijst zo. nodig aan. DX coordineert de verzending. VIII. Na verzending wordt de voorraad opgeslagen. Een kleine oplage voor DNZ-ers en bezoekers is beschikbaar bij DX en de Bibliotheek. DX en de Bibliotheek verzenden de brochure op verzoek.

18 3.4 Bijdragen aan symposia, presentaties Indien een NZ-er wordt benaderd voor een inhoudelijke bijdrage ('paper' of presentatie) aan een symposium of workshop, dan zal de betrokken NZer over het algemeen zelf (eventueel in overleg met college's en chefs) kunnen bepalen of h i j / z i j dat verzoek wil honoreren. Om een aantal redenen is het zinvol om de bijdrage te melden aan DX: - bij DX en de Bibliotheek is een exemplaar van gehouden lezingen en presentaties door DNZ-medewerkers beschikbaar - DX beschikt over een algemeen verhaal over de taken van DNZ, dat geheel of gedeeltelijk kan worden gebruikt bij het voorbereiden van de bijdrage/presentatie - wellicht is het zinvol om enig foldermateriaal mee te nemen voor het gezelschap waarvoor de bijdrage is bedoeld Soms kan het verstandiger zijn om niet op een verzoek in te gaan. DX kan hierin adviseren. Op verzoek verzorgt MTBG de aanmaak van overhead-sheets en die's. Ook de vormgeving/lay-out van de 'paper' kan door MTBG worden verzorgd. Graag een kopie van de 'paper' of lezing naar DX zenden t.b.v. opname in het lezingenbestand (van de Bibliotheek en DX). 3.5 Bijdragen aan periodieken Indien een NZ-er wordt benaderd door een journalist of redacteur, met verzoek een tekst te leveren voor een periodiek (tijdschrift, vakblad e.d.), dan is het zaak om een eventuele toezegging hiervoor eerst af te stemmen met DX. Het kan om bepaalde redenen namelijk verstandiger zijn om niet op het verzoek in te gaan. Indien in overleg met DX wordt besloten om wel op het verzoek in te gaan dan volgt een (telefonisch) gesprek over het doel, de doelstelling van de periodiek, de tijdslimiet, eventuele foto's en illustraties e.d. DX coordineert het contact en de afspraken met de journalist, o.a. over het vooraf ter inzage krijgen van de uiteindelijk te publiceren tekst. Indien het i n i t i a t i e f bij DNZ zelf l i g t, dan gelden bovenstaande gedragsregels ook. Graag een kopie van het gepubliceerde artikel zenden aan de Bibliotheek (of DX) t.b.v. opname in het V&W-Literatuurinformatiebestand (VW-LIS). 14

19 4 Contactperionen Hoofd Directiesecretariaat (DX) Marja Schelvia Medewerker Directiesecretariaat/Voorlichting (DX) Cindy Fornari-Myera Hoofd Bibliotheek en Documentatie (Bidoc) Ria Alleman Plv. Hoofd Visuele Vormgeving en Tekensystemen (MTBG) Nico Vink Medewerker PC-ondersteuning (RFA) Marjoleine van Leeuwen Hoofd Ruud Post- en Archiefzaken (PAZ) Wilmer Medewerker Post- en Archiefzaken (PAZ) Henri Schrijvers Reprografie (Repro) Arie Middleton Secretariele ondersteuning hoofdafdeling RF Laura Vroone-van der Swaluw Vera Zoutendijk Secretariele ondersteuning hoofdafdeling AM Xarin Starke-Holleman Mariana de Niet-Janaen Connie Torn-Eichhorn Secretariele ondersteuning hoofdafdeling MT Marinet Knikman-Myera Monique in den Eng Gerrie Hiddendorp-Hoeben 15

20 5 Literatuurllj st Dijk, B. van, 't Hart, N., 1992 Opmaak tekstverwerking Handboek Huisstijl Ministerie van Verkeer en Waterstaat Maart 1992 Hakkenberg, O., 't Hart, N., 1992 Folders, brochures en rapporten Handboek Huisstijl Ministerie van Verkeer en Waterstaat Juni 1992 Rousel, J., Ven-Scheffel, B. van der, 1992 Handleiding publikaties en correspondentie Rapport DGW-92.XXX Oktober 1992 Schelvis, N.A.C., 1992 Communicatie en voorlichting bij Publikatie NZ September

21 Bijlage bij "Handleiding Publikaties " Literatuurlijst Voorbeeld Anoa., 1991 Effects of beamtrawl fishery on the bottom fauna on the North Sea II Netherlands Institute for Sea Research BEON report nr. 13 Anoa., 1989 De bodem van de Noordzee Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Noordzee Rijkswaterstaat, Directie Bean, P.J.A., 1982 Verstoring van de Noordzee en Waddenzee door een kwalitatieve analyse Waterloopkundig Laboratorium T920 menselijk gebruik: Baas, C.J., Harkink, L., Alphen, J.S.L.J, van, 1992 Noordzee-atlas voor het Nederlandse beleid en beheer Interdepartementale Coordinatie Commissie voor Noordzeeaangelegenheden Stadsuitgeverij, Amsterdam, 1992 Clingan, T.A., 1992 The law of the sea convention Ocean and coastal management, 17 (3): Korten, J., Boons, A.H.A., IJlstra, A.H., 1988 Perspectieven voor de Nederlandse zeevisserij Netherlands Institute for the law of the sea Kwiatkwaska, B., 1989 The 200 mile exclusive economic zone in the new law of the sea Publications on ocean development no. 14 Martinua Nijhoff, Dordrecht, 1989 Bidder, B. de, Wal, B. van de, 1982 Noordzeevis(serij) AO nr 1921 Stichting IVIO Turkstra, B., Scholten, M.C.Th., Bowser, C.T., 1991 A comparison of the ecological risks from fisheries and pollution tot the North Sea biota International conference on North Sea pollution 17

22

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten

Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Dienst Weg- en Waterbouwkunde Inspraak bij grensoverschrijdende m.e.r.-projecten Een stappenplan op basis van theorie en praktijk .............................................................................................

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss

Begeleiding Reinwardt Academie: Els van den Bent Begeleiding Stadsarchief Rotterdam: Jeroen van Oss Actieve openbaarheid en het Nederlandse auteursrecht: gaan ze samen of niet? Actieve openbaarheid van Wabo-dossiers vanuit auteursrechtelijk perspectief bekeken ten bate van het Stadsarchief Rotterdam,

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf

Handboek Functie-indeling. voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Handboek Functie-indeling voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf Inhoudsopgave Paginanummer Inhoudsopgave 1 1. Inleiding 2 2. Toelichting 2.1 Uitgangspunten en CAO-bepaling

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 De Stoffenmanager Bouwnijverheid... 4 1.2 Het actieplan... 4 1.3 Samenwerking NOA en BOVATIN... 4 1.4 Doelstelling en

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 ja Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Schrijfwijzer werkstuk of verslag

Schrijfwijzer werkstuk of verslag Schrijfwijzer werkstuk of verslag Inhoudsopgave 1 Onderdelen van een verslag 1.1 Voorkaft en achterkaft 1.2 Omslag en titelpagina 1.3 Voorwoord 1.4 Samenvatting 1.5 Inhoudsopgave 1.6 Inleiding 1.7 Bespreking

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie