Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM"

Transcriptie

1 1. TENTOONSTELLINGSSUBSIDIE Omdat de SBKM het belangrijk vindt dat Middelburgse kunstenaars hun werk op een professionele wijze aan een breed publiek kunnen presenteren is er een regeling voor de tentoonstellingskosten. Deze kosten kunnen hoog zijn (bijvoorbeeld het laten drukken van een uitnodiging, de opening, de presentatie van het werk, materiaal- en reiskosten, het transport enz.) en kunnen daarom voor kunstenaars een belemmering zijn om zijn of haar werk te presenteren. Middelburgse kunstenaars die alleen of in groepsverband exposeren kunnen een financiële bijdrage in de tentoonstellingskosten aanvragen bij de Commissie Subsidies SBKM (zie bijlage 1 en 2). Er zijn twee soorten tentoonstellingssubsidies. De SBKM vergoedt 2/3 e deel tot een maximaal bedrag van 350 euro voor een tentoonstelling binnen Zeeland en 2/3 e deel tot een maximaal bedrag van 650 euro voor een tentoonstelling buiten Zeeland. Zie bijlage 2 voor een uitvoerige omschrijving van de voorwaarden. 2. PUBLICATIESUBSIDIE Aan de presentatie van kunstenaars worden hoge, professionele eisen gesteld. Vaak is de kwaliteit van de documentatie doorslaggevend en van groot belang voor de toekenning van een provinciale of landelijke subsidie; voor het krijgen van opdrachten of voor de noodzakelijke aandacht van een galerie. Omdat wij van mening zijn vooral documentatie van het werk in een bredere context de meeste impact heeft, kiezen wij ervoor om enkel publicaties, dit kunnen catalogi, kunstenaarsboeken, cd roms, dvd s etc zijn, met een goed omschreven doel en concept te subsidiëren. De bijdrage van de SBKM is nooit hoger dan 50% tot een maximaal bedrag van euro. Een kunstenaar kan maximaal 1 maal in de twee jaar een beroep op deze subsidie doen. Zie bijlage 3 voor de voorwaarden. 3. PROJECT/WERK SUBSIDIE De SBKM vindt het van groot belang dat Middelburgse kunstenaars in staat worden gesteld om bijzondere projecten te realiseren. Projecten die voor een subsidie in aanmerking komen moeten van aantoonbaar belang zijn voor de ontwikkeling van het werk en moeten zijn voorzien van een goed omschreven doel en concept. Een voor subsidie in aanmerking komend project kan vele vormen hebben variërend tot het vervaardigen van een bijzonder werk tot een werk- of studiereis. De project subsidie bedraagt in principe euro. Deze subsidie kan worden uitgebreid met een tentoonstellingssubsidie van maximaal 350 euro voor een presentatie binnen Zeeland en maximaal 650 euro voor een presentatie buiten Zeeland. Ingediende projecten waaraan presentaties zijn gekoppeld zullen een voorkeursbehandeling krijgen. Voor de voorwaarden zie bijlage DOCUMENTATIE EN MATERIAAL SUBSIDIE Middelburgse kunstenaars kunnen eenmaal per jaar een subsidie aanvragen voor de kosten die zij moeten maken voor het documenteren van of het vervaardigen van hun werk. De subsidie bedraagt 2/3 e deel tot een maximaal bedrag van 1000 euro. Voor de voorwaarden zie bijlage WEBSITE SUBSIDIE Middelburgse kunstenaars kunnen eenmaal een subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de kosten die zij moeten maken voor het ontwikkelen van een representatieve website. De subsidie bedraagt 2/3 e deel tot een maximaal bedrag van 750 euro. Een belangrijke voorwaarde is dat de website door een professionele webdesigner ontworpen wordt. Voor de voorwaarden zie bijlage 6. 5 ALGEMEEN Een Middelburgse kunstenaar kan maximaal euro per jaar aan subsidie ontvangen. Het totale budget is per jaar euro. Toegekende subsidie dient binnen een jaar na dagtekening verantwoord te zijn, anders vervalt de subsidie en dient een eventueel ontvangen voorschot terugbetaald te worden. De SBKM stelt het op prijs om achteraf eventuele resultaten te ontvangen (een exemplaar van een publicatie, eventuele recensies, besprekingen, publiciteitsmateriaal etc.). 1

2 Bijlage 1 REGLEMENT COMMISSIE SUBSIDIES STICHTING BEELDENDE KUNST MIDDELBURG 1. Samenstelling 1.1. De Commissie Subsidies SBKM bestaat uit ten hoogste vier leden Naast de stafmedewerker van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg, die tevens secretaris is, is één lid afkomstig van buiten de provincie die geen enkel aantoonbaar eigen belang bij de plaatselijke kunstwereld heeft; de overige leden zijn afkomstig uit Zeeland en hebben een beroepsmatige band met de wereld van de kunst en/of een aantoonbare interesse in kunst De leden van de Commissie Subsidies SBKM worden door de directeur van de SBKM voorgedragen bij de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Commissie Subsidies SBKM Slechts in uitzonderlijke omstandigheden heeft de Raad van Toezicht het recht, met omkleding van redenen, niet tot benoeming van een voorgedragen lid over te gaan De leden van de Commissie Subsidies SBKM worden, met uitzondering van de stafmedewerker, benoemd voor de periode van 3 jaar De benoeming is verlengbaar voor de termijn van ten hoogste nog eens een jaar. 2. Taak 2.1. De Commissie Subsidies SBKM heeft tot taak: a. de binnengekomen subsidieverzoeken te beoordelen op grond van de voor de verschillende subsidieposten aangegeven criteria; b. er zorg voor te dragen dat al de in Middelburg in het bevolkingsregister als woonachtige ingeschreven kunstenaars ruim van te voren (twee maanden) in de gelegenheid gesteld worden de speciale, bij de SBKM verkrijgbare, aanvraagformulieren (vergezeld van de Richtlijnen) op te halen en in te dienen. Hiertoe zullen alle kunstenaars in Middelburg twee maal per jaar aangeschreven worden (per 1 februari en per 1 augustus) door de Commissie Subsidies SBKM; c. er zorg voor te dragen dat de kunstenaars binnen het tijdsbestek van uiterlijk een maand na de laatste bijeenkomst van de Commissie Subsidies SBKM een schriftelijk bericht en (korte) motivering van de beschikking van de Commissie Subsidies SBKM hebben ontvangen en hun de mogelijkheid hebben gegeven hun documentatiemateriaal weer op te halen; d. de besteedbare subsidiebedragen al dan niet conform de principebedragen per subsidiepost over de verschillende subsidieposten te verdelen en zo te besteden dat de uitgangspunten van de SBKM gewaarborgd zijn In de praktijk draagt de secretaris van de Commissie Subsidies SBKM, ondersteunt door het secretariaat van de SBKM, voor de afwerking van punt 2.1.a., 2.1.b. en 2.1.c. zorg Om haar taak naar behoren uit te kunnen voeren komt de Commissie Subsidies SBKM ten minste twee maal per jaar bij elkaar - en verder net zo vaak als nodig is (in ieder geval binnen een maand na sluiting van de aanvraagtermijn). 3. Werkwijze Commissie Subsidies SBKM 3.1. De niet-stemhebbende medewerker van de SBKM maakt van de bijeenkomsten van de Commissie Subsidies SBKM de verslagen; de secretaris zorgt op instigatie van de leden van de commissie voor een juiste formulering van de motivatie van de commissie De secretaris roept de Commissie Subsidies SBKM bijeen (binnen een maand na sluiting van de aanvraagtermijn) en zit haar vergaderingen voor De Commissie Subsidies SBKM neemt haar besluiten t.a.v. de subsidieaanvragen na ampele discussie bij voorkeur in consensus en anders met meerderheid van stemmen De Commissie Subsidies SBKM bepaalt per subsidietoekenning of, alvorens tot uitkering van het van het toegezegde bedrag over gegaan kan worden, eerst verantwoording achteraf (b.v. financieel overzicht na afloop bijzonder project) of aanvullende informatie noodzakelijk is Ook kan de Commissie Subsidies SBKM besluiten eerst een gedeelte van maximaal 50% van het gevraagde subsidiebedrag toe te kennen en na inzage in de aanvullende informatie of de verlangde verantwoording achteraf het resterende subsidiebedrag toe te kennen De verslagen noch de vergaderingen van de Commissie Subsidies SBKM zijn openbaar. 2

3 Bijlage 2 RICHTLIJN TENTOONSTELLINGSSUBSIDIE 1. Een in Middelburg woonachtige en beroepsmatig werkzame beeldend kunstenaar kan een financiële bijdrage vragen in zijn tentoonstellingskosten bij de Stichting Beeldende Kunst Middelburg. 3. De tentoonstelling dient plaats te vinden in een galerie of in een andere voor het publiek vrij toegankelijke ruimte en wel op zodanige tijden dat de mensen er kennis van kunnen nemen. De eisen waaraan de galerie/ruimte moet voldoen, zijn: * optimale mogelijkheid tot presentatie van kunstwerken; * de galerie moet herkenbaar zijn als galerieruimte; * de tentoonstelling moet doorlopend worden begeleid door de galeriehouder, een ander persoon die voorlichting kan geven over het geëxposeerd werk of door de kunstenaar zelf; * indien van toepassing moet er in de expositieruimte een catalogus/lijst aanwezig zijn, met daarop vermeldt de titels, het materiaal/ de techniek en verkoopprijzen; * nieuwe of voor de Commissie Subsidies SBKM onbekende galeries worden voor de subsidietoekenning zo nodig nader getoetst aan de gestelde eisen. 4. Voor de Commissie Subsidies SBKM zal het voor de toekenning van een aanvraag ook een belangrijke overweging zijn of de tentoonstelling voor de kunstenaar een positieve ontwikkeling in zijn presentatie is en een zinvolle toevoeging van de uitoefening van zijn beroepspraktijk betekent. 5. Als tentoonstellingskosten worden beschouwd: de kosten die verband houden met organisatie en inrichting van de tentoonstelling zoals vervoer, verzending van uitnodigingen, reis/verblijfskosten, publiciteit, materiaal en inlijstkosten. 6. De SBKM vergoedt 2/3e deel tot een maximaal bedrag van 350 euro voor een tentoonstelling binnen Zeeland en 2/3e deel tot een maximaal bedrag van 650 euro voor een tentoonstelling buitenzeeland. 7. De aanvraag moet schriftelijk worden gedaan, met gebruikmaking van het speciale 8. Deelnemers aan tentoonstellingen van werk van meer dan vijf aanvragende kunstenaars moeten gezamenlijk een aanvraag indienen, waarbij een van hen als gemachtigde van de groep optreedt. 9. Gezien het feit dat de Commissie Subsidies SBKM twee keer per jaar bij elkaar komt, mag de bijdrage ook achteraf aangevraagd worden, maar niet langer dan een half jaar na de tentoonstelling. 10. Alleen volledig ingevulde formulieren met de daarbij behorende documentatie en bescheiden, ingediend in viervoud, worden door de Commissie Subsidies SBKM in behandeling genomen. Nb. Het digitaal indienen van de aanvraag (aanvraagformulier inclusief documentatie, offertes, portfolio e.d.) als PDF- bestand verdient onze voorkeur. Dit kan gestuurd worden naar 11. De aanvragen dienen op tijd binnen te zijn (voor 1 april of voor 1 oktober). 12. Aanvragen die te laat zijn binnengekomen worden doorgeschoven naar de volgende ronde. 13. Het staat de Commissie Subsidies SBKM vrij, alvorens tot uitkering van een toegekend 14. Als de aanvrager naar het oordeel van de Commissie Subsidies SBKM hierbij in gebreke blijft, heeft de Commissie Subsidies SBKM het recht het toegekende subsidie in te trekken. 15. Over de beschikking van de aanvragen door de Commissie Subsidies SBKM kan inhoudelijk niet gediscussieerd noch gecorrespondeerd noch in beroep gegaan worden. 16. Tegen procedure fouten kan de aanvrager binnen een termijn van vier weken na kennisgeving van de beschikking schriftelijk in beroep gaan bij de Raad van Toezicht van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg. 17. Aan een toegekend subsidiebedrag kan door de aanvrager geen enkel recht ontleend worden. 3

4 Bijlage 3 RICHTLIJN PUBLICATIESUBSIDIE 1. Een in Middelburg woonachtige en beroepsmatig werkzame beeldend kunstenaar kan eenmaal in de twee jaar een financiële bijdrage vragen in zijn publicatie kosten bij de Stichting Beeldende Kunst Middelburg. 3. Onder publicatiekosten wordt verstaan die kosten die een beeldend kunstenaar moet maken om en catalogus/website/multiple/cd, etc. te publiceren. 4. De eisen waaraan de publicatie moet voldoen, zijn: * de aanvraag moet vergezeld worden van een artistiek inhoudelijke motivering en een begroting; * de foto's, dia's, etc. moeten gemaakt worden/zijn door een professionele fotograaf; * de medewerkers aan een publicatie dienen werkzaam te zijn in de wereld van de beeldende kunst of daar een aantoonbare affiniteit mee te hebben. * In de publicatie moet vermeld staan dat deze mede mogelijk werd gemaakt dankzij financiële steun van De Vleeshal. 5. Voor de Commissie Subsidies SBKM zal het bij de toekenning van een bijdrage in de kosten een belangrijke overweging zijn waar en voor wie de publicatie bedoeld is en of er sprake is van een zinvolle toevoeging van de uitoefening van de beroepspraktijk van de aanvrager. 6. In sommige gevallen is het mogelijk een bijdrage te vragen in de publicatie kosten van een groepstentoonstelling. 7. In zulke gevallen moet het gaan om een tentoonstelling waarbij duidelijk sprake is van een kwalitatief sterke profilering van Middelburgse kunstenaars buiten de regio. 8. In het geval van een groepspublicatie van Middelburgse kunstenaars wordt de bijdrage hoofdelijk omgerekend en meegeteld bij het vaststellen van het individuele jaarmaximum van euro. 9. De aanvraag moet schriftelijk worden gedaan met gebruikmaking van het speciale 10. In het geval van een groepsaanvraag moet een gezamenlijke aanvraag ingediend worden, waarbij een van de kunstenaars als gemachtigde van de groep optreedt. 11. De bijdrage van de SBKM bedraagt nooit meer dan 50% en heeft een maximum van euro per publicatie. 12. Gezien het feit dat de Commissie Subsidies SBKM twee keer per jaar bij elkaar komt, mag de bijdrage ook achteraf aangevraagd worden, maar niet langer dan een half jaar na de tentoonstelling c.q. het moment waarop de realisatie van de catalogus noodzakelijk was. 13. Alleen volledig ingevulde formulieren met de daarbij behorende documentatie en bescheiden, ingediend in viervoud, worden door de Commissie Subsidies SBKM in behandeling genomen. Nb. Het digitaal indienen van de aanvraag (aanvraagformulier inclusief documentatie, offertes, portfolio e.d.) als PDF- bestand verdient onze voorkeur. Dit kan gestuurd worden naar 14. De aanvragen dienen op tijd binnen te zijn (voor 1 april of voor 1 oktober). 15. Aanvragen die te laat zijn binnengekomen worden doorgeschoven naar de volgende ronde. 16. Het staat de Commissie Subsidies SBKM vrij, alvorens tot uitkering van een toegekend 17. Als de aanvrager naar het oordeel van de Commissie Subsidies SBKM hierbij in gebreke blijft, heeft de Commissie Subsidies SBKM het recht het toegekende subsidie in te trekken. 18. Over de beschikking van de aanvragen door de Commissie Subsidies SBKM kan inhoudelijk niet gediscussieerd noch gecorrespondeerd noch in beroep gegaan worden. 19. Tegen procedurefouten kan de aanvrager binnen een termijn van vier weken na kennisgeving van de beschikking schriftelijk in beroep gaan bij de Raad van Toezicht van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg. 20. Aan een toegekend subsidiebedrag kan door de aanvrager geen enkel recht ontleend worden. 4

5 Bijlage 4 RICHTLIJN PROJECTSUBSIDIE 1. Een in Middelburg woonachtige en beroepsmatig werkzaam beeldend kunstenaar kan een financiële bijdrage vragen bij de Stichting Beeldende Kunst Middelburg voor een bijzonder, door hem/haar op te zetten project. 3. Onder bijzonder project wordt verstaan een door de kunstenaar ondernomen artistieke activiteit die direct of indirect in het verlengde van zijn of haar normale artistieke werkzaamheden ligt, maar die zonder financiële steun en zonder extra inspanning niet gerealiseerd zou kunnen worden. Als een reis onderdeel vormt van een project dan moet duidelijk worden aangegeven waarom die reis gemaakt moet worden, hoe het zich verhoudt tot de rest van het werk en welke concrete resultaten er uit voort komen. (werk, tentoonstellingen, verkopen etc) 4. De eisen waaraan het bijzondere project moet voldoen, zijn: * het moet om een, naar het oordeel van de Commissie Subsidies SBKM, artistiek interessant project gaan; het project moet voor het publiek tijdens of achteraf te bezichtigen en/of toegankelijk zijn; * het project moet op de een of andere wijze gedocumenteerd of vastgelegd worden; * er moet sprake zijn van een duidelijke tijdsplanning. 5. Voor de Commissie Subsidies SBKM zal het voor de toekenning van een aanvraag een belangrijke overweging zijn of het bijzondere project een zinvolle toevoeging aan het werk van de kunstenaar inhoudt. 6. Als projectkosten worden die kosten beschouwd die de kunstenaar moet maken om zijn project te realiseren. 7. Een projectsubsidie bedraagt maximaal euro. 8. De projectsubsidies kunnen worden aangevuld met twee tentoonstellingssubsidies. Een van maximaal 350 euro voor een tentoonstelling in Zeeland en maximaal 650 euro voor een tentoonstelling buiten Zeeland. Deze tentoonstellingen moeten binnen een jaar na afronding van een project gerealiseerd zijn. 9. Aanvragen voor een projectsubsidie die voorzien zijn van een presentatieplan, zoals onder punt 8 vermeld, hebben de voorkeur van de Commissie. 10. De aanvraag moet schriftelijk worden gedaan met gebruikmaking van het speciale 11. Gezien het feit dat de Commissie Subsidies slechts twee keer per jaar bij elkaar komt, mag de aanvraag ook achteraf ingediend worden, maar niet langer dan een half jaar na afloop van het bijzondere project. 12. Alleen volledig ingevulde formulieren met de daarbij behorende documentatie en bescheiden, ingediend in viervoud, worden door de Commissie Subsidies SBKM in behandeling genomen. Nb. Het digitaal indienen van de aanvraag (aanvraagformulier inclusief documentatie, offertes, portfolio e.d.) als PDF- bestand verdient onze voorkeur. Dit kan gestuurd worden naar 13. De aanvragen dienen op tijd binnen te zijn (voor 1 april of voor 1 oktober). 14. Aanvragen die te laat zijn binnengekomen worden doorgeschoven naar de volgende ronde. 15. Het staat de Commissie Subsidies SBKM vrij, alvorens tot uitkering van een toegekend subsidiebedrag overgegaan kan worden, aanvullende informatie of verantwoording achteraf te verlangen. 16. Als de aanvrager naar het oordeel van de Commissie Subsidies SBKM hierbij in gebreke blijft, heeft de Commissie Subsidies SBKM het recht het toegekend subsidie in te trekken. 17. Over de beschikking van de aanvragen door de Commissie Subsidies SBKM kan inhoudelijk niet gediscussieerd noch gecorrespondeerd noch in beroep gegaan worden. 18. Tegen procedurefouten kan de aanvrager binnen een termijn van vier weken na kennisgeving van de beschikking schriftelijk in beroep gaan bij de Raad van Toezicht van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg. 19. Aan een toegekend subsidiebedrag kan door de aanvrager geen enkel recht ontleend worden. 5

6 Bijlage 5 RICHTLIJN DOCUMENTATIE EN MATERIAAL SUBSIDIE 1. Een in Middelburg woonachtig en beroepsmatig werkzame beeldend kunstenaar kan een bijdrage vragen in, binnen een jaar aan te schaffen, materialen of te maken documentatiekosten. 3. Er moet duidelijk worden aangegeven waarvoor de materialen worden gebruikt en de aanvragen dienen vergezeld te worden van zoveel mogelijk gerichte offertes. 4. De aanvragen worden op artistiek inhoudelijke kwaliteit beoordeeld. 5. Recente visuele documentatie (gerealiseerd werk uit de periode van de afgelopen twee jaar) dient de aanvraag te vergezellen. 6. De subsidie bedraagt 2/3 e deel tot een maximaal bedrag van 1000 euro per kunstenaar per jaar. 7. De aanvraag dient tijdig te worden ingediend. Dus voor 1 april en 1 oktober van het desbetreffende kalenderjaar. 8. De aanvraag moet schriftelijk worden gedaan met gebruikmaking van het speciale 9. Alleen volledig schriftelijke ingevulde formulieren met de daarbij behorende documentatie en offertes, ingediend in viervoud, worden in behandeling genomen. Nb. Het digitaal indienen van de aanvraag (aanvraagformulier inclusief documentatie, offertes, portfolio e.d.) als PDF- bestand verdient onze voorkeur. Dit kan gestuurd worden naar 10. Het staat de Commissie Subsidies SBKM vrij, alvorens tot uitkering van een toegekend 11. Als de aanvrager naar het oordeel van de Commissie Subsidies SBKM hierbij in gebreke blijft, heeft de Commissie Subsidies SBKM het recht de toegekende subsidie in te trekken. 12. Over de beschikking van de aanvragen door de Commissie Subsidies SBKM kan inhoudelijk niet gediscussieerd, noch gecorrespondeerd, noch in beroep gegaan worden. 13. Tegen procedurefouten kan de aanvrager binnen een termijn van vier weken na kennisgeving van de beschikking schriftelijk in beroep gaan bij de Raad van Toezicht van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg. 14. Aan een toegekend subsidiebedrag kan door de aanvrager geen enkel recht ontleend worden. 15. Op de subsidie kan een voorschot worden verkregen van maximaal 50%, het definitief subsidiebedrag wordt vastgesteld en toegekend na indiening van de rekening. 6

7 Bijlage 6 RICHTLIJN WEBSITE SUBSIDIE 1. Een in Middelburg woonachtig en beroepsmatig werkzame beeldend kunstenaar kan eenmaal een bijdrage vragen bij de Stichting Beeldende Kunst Middelburg voor het ontwikkelen van een representatieve website. 3. De eisen waaraan de representatieve website moet voldoen, zijn: * de aanvraag moet vergezeld worden van een representatieve motivering en een begroting, wel of geen archief van werk op de site, cv., enz.; * de website moet gemaakt worden/zijn door een professionele webdesigner; * Op de website moet vermeld staan dat deze mede mogelijk werd gemaakt dankzij financiële steun van SBKM / De Vleeshal. * Website moet eenvoudig zelf te onderhouden, aan te vullen zijn; 4. Kosten voor de huur van de server, het updaten van de website e.d. worden niet gesubsidieerd. 5. De aanvraag dient vergezeld te worden van zoveel mogelijk gerichte offertes. 6. Recente visuele documentatie (gerealiseerd werk uit de periode van de afgelopen twee jaar) dient de aanvraag te vergezellen. 7. Voor de Commissie Subsidies SBKM zal het bij de toekenning van een bijdrage in de kosten een belangrijke overweging zijn waar en voor wie de website bedoeld is en of er sprake is van een zinvolle toevoeging met betrekking tot de representatie van het werk van de aanvrager (kunstenaar). 8. De subsidie bedraagt 2/3 e deel tot een maximaal bedrag van 750 euro per kunstenaar. 9. De aanvraag dient tijdig te worden ingediend. Dus voor 1 april en 1 oktober van het desbetreffende kalenderjaar. 10. De aanvraag moet schriftelijk worden gedaan met gebruikmaking van het speciale 11. Alleen volledig schriftelijke ingevulde formulieren met de daarbij behorende documentatie en offertes, ingediend in viervoud, worden in behandeling genomen. Nb. Het digitaal indienen van de aanvraag (aanvraagformulier inclusief documentatie, offertes, portfolio e.d.) als PDF- bestand verdient onze voorkeur. Dit kan gestuurd worden naar 12. Het staat de Commissie Subsidies SBKM vrij, alvorens tot uitkering van een toegekend 13. Als de aanvrager naar het oordeel van de Commissie Subsidies SBKM hierbij in gebreke blijft, heeft de Commissie Subsidies SBKM het recht de toegekende subsidie in te trekken. 14. Over de beschikking van de aanvragen door de Commissie Subsidies SBKM kan inhoudelijk niet gediscussieerd, noch gecorrespondeerd, noch in beroep gegaan worden. 15. Tegen procedurefouten kan de aanvrager binnen een termijn van vier weken na kennisgeving van de beschikking schriftelijk in beroep gaan bij de Raad van Toezicht van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg. 16. Aan een toegekend subsidiebedrag kan door de aanvrager geen enkel recht ontleend worden. 17. Op de subsidie kan een voorschot worden verkregen van maximaal 50%, het definitief subsidiebedrag wordt vastgesteld en toegekend na indiening van de rekening. 7

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES REGLEMENT SPOT SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting Stroom

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De individuele tentoonstellingssubsidie is bedoeld voor kunstenaars die voor een presentatie van eigen werk bepaalde tentoonstellingskosten zelf moeten

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De subsidie spot Individuele tentoonstelling is bedoeld voor tentoonstellingen en presentaties van eigen werk. De subsidie is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De individuele tentoonstellingssubsidie is bedoeld voor kunstenaars die voor een presentatie van eigen werk bepaalde tentoonstellingskosten zelf moeten

Nadere informatie

Subsidieverordening beeldend kunstenaars

Subsidieverordening beeldend kunstenaars Subsidieverordening beeldend kunstenaars ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: raad: commissie: burgemeester en wethouders: subsidie: subsidieplafond: kunstenaar: Artikel

Nadere informatie

REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS Artikel 1 Reikwijdte

REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS Artikel 1 Reikwijdte REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS 2016 Artikel 1 Reikwijdte 1. Deze regeling is bedoeld voor individuele beeldende kunstenaars, autonoom werkende fotografen, ontwerpers

Nadere informatie

Toelichting spot Groepstentoonstelling

Toelichting spot Groepstentoonstelling Toelichting spot Groepstentoonstelling Wat De subsidie spot Groepstentoonstelling is bedoeld voor: tentoonstellingen en presentaties van werk van een grotere groep kunstenaars; open atelierdagen; de subsidie

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1 DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES ALGEMEEN Artikel 1 1. Ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van, en/of deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur kan aan een in Leiden

Nadere informatie

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN Inschrijving - Door het inleveren van visuele documentatie en een curriculum vitae. - Het aanvraagformulier vult u in. - Aan de hand van het ingeleverde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA

Nadere informatie

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen 160 Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

Subsidieregeling bevordering beeldende kunst

Subsidieregeling bevordering beeldende kunst Subsidieregeling bevordering beeldende kunst (geconsolideerde versie, geldend vanaf 10-4-2003 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Subsidieregeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 080 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Naam ingetrokken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; Download subsidieverordening De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2012; besluit: De volgende verordening Verordening subsidiëring

Nadere informatie

LED STIMULERINGSREGELING (voucherregeling)

LED STIMULERINGSREGELING (voucherregeling) Artikel 1 Definitiebepalingen LED STIMULERINGSREGELING (voucherregeling) In deze regeling wordt verstaan onder: 1.1 Bijdrage 'in kind': een bijdrage door de Projectaanvrager of andere partijen in natura

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BIJZONDERE CULTURELE INITIATIEVEN (PROJECTSUBSIDIE) BINNEN DE GEMEENTE MAASMECHELEN Hoofdstuk I Voorwerp van het subsidiereglement artikel 1. Doel en doelgroep

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 1 van 5 Zaaknummer : 1259275 Steller Afdeling : Gine Nicolai : Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord De Raad van de gemeente Hoorn; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen.

Maatschappelijke partner: de organisatie(s) waar de doelgroep zich bevindt om het aanbod op af te stemmen. Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013, besluiten:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen Subsidievoorwaarden Wetenschappelijk Onderzoek 2017 Patiëntenverenigingen INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE... 1 Doel 1 Wie kan subsidie aanvragen? 1 Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 1 Wat bieden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

Toelichting pro Deo. De pro Deo proefperiode wordt in 2014 voortgezet.

Toelichting pro Deo. De pro Deo proefperiode wordt in 2014 voortgezet. Toelichting pro Deo Wat Niet-financiële ondersteuning van activiteiten die zijn gericht op reflectie, verdieping en dialoog ter verdere ontwikkeling van het individuele kunstenaarschap of ter versterking

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend na vooroverleg met de pijlercoördinator Levendige en Gastvrije Stad.

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend na vooroverleg met de pijlercoördinator Levendige en Gastvrije Stad. BELEIDSREGEL LEVENDIGE EN GASTVRIJE BINNENSTAD Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs, het snelloket en gebiedsgerichte

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops

: provinciale bijdrage voor het project Closing the Loops Het consortium Closing the Loops p/a Omrin de heer J.W.G. Vernooij Postbus 1622 8901 BX Leeuwarden Leeuwarden, 10 juni 2014 Verzonden, Ons kenmerk : Docbasenummer Programma : Wurkje foar Fryslân Behandeld

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 RIS297616 SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Toelichting Op basis van het collegebesluit Uitgangspunten Subsidieregeling Culturele projecten Den Haag 2018 RIS297300 van 27 juni 2017 is

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds

Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Huishoudelijk reglement van het Mondriaan Fonds Ter uitwerking van de statuten d.d. 30 december 2011 van de Stichting Mondriaan Fonds, stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed (hierna

Nadere informatie

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE

KUNSTENPLAN REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE KUNSTENPLAN 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 REGELING PROJECTSUBSIDIES INNOVATIE 2017-2020 Het bestuur van het AFK, gelet op de missie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst om te

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Richtlijnen afrekening Tegemoetkoming reis- verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Inleiding De Vlaamse minister van Cultuur heeft beslist om voor uw initiatief een tegemoetkoming

Nadere informatie

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith Aanvraag formulier Subsidie regeling Versie: 2011-03 Pagina 2 van 6 Geachte heer/mevrouw, Na aanleiding van uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor een evenement sturen

Nadere informatie

Stroom Den Haag. ubsi. dies

Stroom Den Haag. ubsi. dies Stroom Den Haag ubsi dies Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Belangrijke aandachtspunten 5 3 pro subsidies 7 Toelichting pro

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) FWO - MPN-Projectsubsidie ACHTERGROND De MPN-Projectsubsidie is een financiële ondersteuning bij lopende en/of nieuwe experimentele onderzoeken naar MPN in de volle breedte. Dit geldt voor (maar is niet

Nadere informatie

Reglement culturele projectsubsidies Halle

Reglement culturele projectsubsidies Halle Reglement culturele projectsubsidies Halle artikel 1 Binnen de perken van het krediet dat elk jaar in de begroting wordt ingeschreven kunnen er subsidies verleend worden aan culturele projecten die het

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 125 2 januari 2017 Regeling literaire tijdschriften Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, gelet op de Algemene

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR

PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR MILIEURAAD PROJECTSUBSIDIE VOOR SENSIBILISERING ROND MILIEU EN NATUUR Omschrijving en doelstellingen De milieuraad wenst de bevolking van Oudenaarde te sensibiliseren voor milieuzorg in de ruime zin van

Nadere informatie

Aanvraagformulier lidmaatschap KZOD Versie

Aanvraagformulier lidmaatschap KZOD Versie Aanvraagformulier lidmaatschap KZOD Versie 1.20130908 Dit formulier per e-mail of per post versturen naar: Jan Reijnders secretaris KZOD Joke Smitlaan 1 2104 TE Heemstede T: 023 5290044 E: secretaris@kzod.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN

BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er een

Nadere informatie

Subsidieprogramma Ondersteuning organisaties van oorlogsgetroffenen WO II

Subsidieprogramma Ondersteuning organisaties van oorlogsgetroffenen WO II Beleidskader voor subsidiëring reünies en lotgenotencontacten Subsidieprogramma Ondersteuning organisaties van oorlogsgetroffenen WO II Uitgangspunten en kader subsidiemogelijkheden en -voorwaarden programma

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/68 reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren binnen Limburg (Leeuwenborgh Opleidingen) 2012-2013 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling:

Nadere informatie

Toelichting pro Kunstprogramma

Toelichting pro Kunstprogramma Toelichting pro Kunstprogramma Wat Programma s op het gebied van hedendaagse kunst; Uitwisselingsactiviteiten met het buitenland; Programma s voor gastateliers en artist-in-residencies. Voor wie Organisaties

Nadere informatie

Stroom Den Haag. ubsi. dies

Stroom Den Haag. ubsi. dies Stroom Den Haag ubsi dies Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Belangrijke aandachtspunten 5 3 pro subsidies 7 Toelichting pro

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken

Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Datum ontvangst: Dossiernummer:................................. (wordt door onze dienst ingevuld) Aanvraag projectsubsidie Intercultureel samenleven Samen leven dienst sociale netwerken Dit aanvraagformulier

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling professionalisering Instrumentontwikkeling en voorlichting gericht op de medewerker Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

1. Soort subsidie O subsidie tot 1.000,00 O incidentele subsidie tot 1.000,00 O subsidie in het kader van leefbaarheid

1. Soort subsidie O subsidie tot 1.000,00 O incidentele subsidie tot 1.000,00 O subsidie in het kader van leefbaarheid Aanvraagformulier Jaarlijkse subsidie 2018 (Aanvragen waarderingssubsidie die na 1 april verzonden zijn worden niet meer in behandeling genomen, evenals onvolledige aanvragen). 1. Soort subsidie O subsidie

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad

Besluit van de gemeenteraad Besluit van de gemeenteraad De raad van de gemeente Drechterland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-2-2016 overwegende dat in de raadsvergadering van 26 oktober 2015 is besloten

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ REGELING STIMULERINGSSUBSIDIES M.B.T. PUBLICATIESUBSIDIES BEELDENDE KUNST (geldende regeling van het voormalig Fonds BKVB)

TOELICHTING BIJ REGELING STIMULERINGSSUBSIDIES M.B.T. PUBLICATIESUBSIDIES BEELDENDE KUNST (geldende regeling van het voormalig Fonds BKVB) TOELICHTING BIJ REGELING STIMULERINGSSUBSIDIES M.B.T. PUBLICATIESUBSIDIES BEELDENDE KUNST (geldende regeling van het voormalig Fonds BKVB) Per 1 januari 2012 is het Fonds BKVB gefuseerd met de Mondriaan

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven DOELSTELLING REGLEMENT...2 Artikel 1...2 VERANTWOORDELIJKHEDEN...2 Artikel 2...2 MIDDELEN...2 Artikel 3...2 Artikel 4...2 AANVRAAG...3 Artikel 5...3 Artikel 6...3 BEOORDELING EN GOEDKEURING...3 Artikel

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog

REGLEMENT IMPLANTOLOOG. Reglement Implantoloog Reglement Implantoloog 6 NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ORALE IMPLANTOLOGIE II Reglement Implantoloog Hoofdstuk 1 Algemeen 7 Hoofdstuk 2 Taken van de implantoloog NVOI 8 Hoofdstuk 3 Voorwaarden voor erkenning

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor rugzakprojecten voor jongeren d.w.z. initiatieven waarbij een jongere zich in een ontwikkelingsland inzet voor een ontwikkelingsproject Aanvraagformulier voor

Nadere informatie

A.1 U wilt subsidie aanvragen voor kunst of culturele activiteiten

A.1 U wilt subsidie aanvragen voor kunst of culturele activiteiten A.1 U wilt subsidie aanvragen voor kunst of culturele activiteiten Per 1 januari 2012 zijn de regels en voorwaarden rond aanvraag en toekenning van kunstencultuursubsidies veranderd. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Handleiding voor subsidie-aanvragen Dr. H.A. van Geuns Stichting

Handleiding voor subsidie-aanvragen Dr. H.A. van Geuns Stichting Handleiding voor subsidie-aanvragen Dr. H.A. van Geuns Stichting Inleiding De statutaire doelstelling van de Dr. H.A. van Geuns Stichting luidt: "De bevordering van het behoud van kennis en ervaring op

Nadere informatie

REGELING WAARDERINGSSUBSIDIES AMATEURKUNST AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST

REGELING WAARDERINGSSUBSIDIES AMATEURKUNST AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST REGELING WAARDERINGSSUBSIDIES AMATEURKUNST AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST Artikel 1 Doelstelling 1. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt. Het AFK

Nadere informatie

Naast de positieve/negatieve hypotheekverklaring wordt tussen Stroom en de kunstenaar ook nog een overeenkomst subsidie atelierbeleid gesloten.

Naast de positieve/negatieve hypotheekverklaring wordt tussen Stroom en de kunstenaar ook nog een overeenkomst subsidie atelierbeleid gesloten. 5 object subsidie De object subsidie is bedoeld om het bestand aan ateliers in Den Haag op kwalitatief niveau uit te breiden. Er zijn drie mogelijkheden waarop het beschikbare subsidiebudget aangewend

Nadere informatie

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars

Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Dossier Rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars Al jaren ijvert NICC voor meer rechtstreekse subsidies aan beeldende kunstenaars. Het verheugde ons dan ook dat minister van Cultuur Bert Anciaux

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2012/70 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mbo-scholieren buiten Limburg

Nadere informatie

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014 Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor activiteiten in Tervuren gericht op informatieverstrekking, educatie en sensibilisatie rond de problematiek van ontwikkeling(samenwerking), mensenrechten,

Nadere informatie