Stroom Den Haag. ubsi. dies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stroom Den Haag. ubsi. dies"

Transcriptie

1 Stroom Den Haag ubsi dies

2

3 Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Belangrijke aandachtspunten 5 3 pro subsidies 7 Toelichting pro Kunstprojecten 9 Aanvraagformulier pro Kunstprojecten 13 Toelichting pro Onderzoek 15 Aanvraagformulier pro Onderzoek 17 Toelichting pro Kunstenaarsinitiatieven 19 Aanvraagformulier pro Kunstenaarsinitiatieven 21 Toelichting pro Stroom Invest 23 Aanvraagformulier pro Stroom Invest 25 Toelichting pro Stroom Premium 27 Aanvraagformulier pro Stroom Premium 29 4 spot subsidies 31 Toelichting spot Individuele tentoonstelling 33 Aanvraagformulier spot Individuele tentoonstelling 37 Toelichting spot Groepstentoonstelling 39 Aanvraagformulier spot Groepstentoonstelling 43 Toelichting spot Documentatie 45 Aanvraagformulier spot Documentatie 47 5 object subsidie 49 Toelichting object subsidie 51 Aanvraagformulier object subsidie 53 6 Overzicht subsidiemogelijkheden 55 7 Checklist aanleveren documentatie pro subsidies 56

4

5 1 Inleiding Doel subsidieregeling De subsidieregeling van Stroom Den Haag gaat uit van de sterke aspecten en het grote potentieel van de Haagse kunstwereld, en kent twee hoofdmotieven. Allereerst het versterken van het Haagse kunstklimaat, met name middels het stimuleren van onderzoek en verdieping, van internationale uitwisseling en de binding van academieverlaters aan de stad; ten tweede het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars. Plaatsbepaling subsidieregeling De subsidies van Stroom worden telkens eenmalig toegekend. Zij hebben een concrete vorm en directe werking. In tegenstelling tot het subsidieaanbod van landelijke fondsen als Fonds bkvb, Materiaalfonds, of de wwik-regeling, zijn de subsidies van Stroom niet bedoeld om te voorzien in kosten voor structureel levensonderhoud of beroepskosten. De inkomenseis die vroeger werd gesteld bij bepaalde subsidies is dientengevolge komen te vervallen. Bovendien ligt aan het subsidiestelsel van Stroom expliciet het Haags belang ten grondslag, d.w.z. dat als onderliggend criterium bij de beoordeling van aanvragen steeds de (bijdrage aan) verbetering en versterking van het Haags kunstklimaat wordt gehanteerd. Dit specifieke onderscheid t.a.v. landelijke regelingen creëert voorwaarden voor aansluiting van Haagse kunstenaars bij de (inter)nationale kunstwereld. Het uitgangspunt, namelijk dat een combinatie van diverse middelen een gezamenlijk doel ondersteunt, brengt het subsidieaanbod vanzelfsprekend op verschillende manieren in verband met aspecten van algemeen beleid van Stroom. Stimulerende activiteiten Flankerend aan de subsidieregeling organiseert Stroom stimulerende activiteiten ter versterking van het Haags kunstklimaat en van de zichtbaarheid van de Haagse kunst, zoals tafelgesprekken, publieksprogramma s waarbij zowel Haagse als niet-haagse kunstenaars betrokken worden, discussie- en informatiebijeenkomsten, studiereizen, Investconferentie en atelierbezoeken door buitenlandse curatoren, kunstenaars en critici. Subsidie-aanvragen/toekenningen kunnen mogelijk als aanleiding dienen voor presentaties (in de presentatieruimte Ondertussen ), tentoonstellingen, lezingen, projecten of informele programma s van Stroom. Subsidiemogelijkheden Het subsidiestelsel is opgebouwd uit drie onderdelen waarmee telkens een ander doel wordt nagestreefd. pro Het eerste subsidie-onderdeel heeft de versterking van het Haags kunstklimaat als uitgangspunt. spot Het tweede onderdeel tracht de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunstenaars te versterken. object Het derde onderdeel betreft de (kwalitatieve) verruiming van het atelieraanbod. 3

6 pro spot object Onder de noemer pro voegt zich een vijftal subsidies dat een breed spectrum aanvragers (voornamelijk kunstenaars) in de gelegenheid stelt om te experimenteren, onderzoek te doen, en ondersteuning biedt bij het ontplooien van initiatieven. pro is ingericht op een grote variëteit aan kunstprojecten en kent een flexibele aanvraagprocedure. pro is zoveel mogelijk subsidiëring op maat en kan inspelen op een behoefte van het Haagse kunstenveld. Voorstellen voor kunstprojecten die een waardevolle bijdrage leveren aan het kunstklimaat worden in het bijzonder gestimuleerd. Dit kunnen publieksgerichte projecten zijn van individuele beeldend kunstenaars, samenwerkingsverbanden of programma s van kunstenaarsinitiatieven. Een mogelijkheid om het open karakter van de stad verder te ontwikkelen is om uitwisselingsprogramma s te initiëren met organisaties en individuen in het buitenland. Met deze subsidie wil Stroom ook de internationalisering van Haagse kunstenaars bevorderen. Een specifiek aspect van de kwaliteit van een stedelijk kunstklimaat is het opgebouwde kritisch vermogen. Teneinde dit te versterken wordt belang gehecht aan projecten voor onderzoek. Met de Stroom Invest wil Stroom bij pas afgestudeerde, startende kunstenaars de binding met de stad versterken en hen prikkelen om bij te dragen aan het culturele klimaat. Om kunstenaars in de gelegenheid te stellen tot verdieping van hun werk te komen is de Stroom Premium in het leven geroepen, een sterk geprofileerde subsidie voor individuele kunstenaars op basis van de kwaliteit van het actuele werk en de betekenis van de kunstenaar voor het Haagse kunstklimaat. spot omvat een drietal subsidies: een tegemoetkoming in de kosten van respectievelijk individuele tentoonstellingen, groepstentoonstellingen en documentatie. Er is rekening gehouden met vormen van presentaties of distributie die meer aansluiten op hedendaagse ontwikkelingen. Doordat de regeling de (inter)nationale présence van Haagse kunst versterkt en kunstenaars ondersteunt bij het (laten) vervaardigen van hoogwaardige documentatie, vormt zij indirect een stimulans voor afname en marktwerking. De object subsidie heeft als uitgangspunt om het bestand aan ateliers op kwalitatief niveau uit te breiden door een bijdrage toe te kennen aan de bouwkosten van een permanent atelier of de aankoop van een atelierwoning of atelierpand. Vanzelfsprekend geldt voor de gehele subsidieregeling de voorwaarde dat de beoogde activiteiten niet zonder de betreffende subsidieregeling gerealiseerd zouden kunnen worden. Evaluatie Een aspect bij het subsidiestelsel is de voorwaarde van verantwoording achteraf. De vorm waarin inhoudelijke verantwoording plaatsvindt is vrij en inherent aan het soort werk. Het kan een beeldverslag zijn, een presentatie of een schriftelijke rapportage. Deze verslagen, rapportages, documentatie, publicaties e.d. worden eigendom van Stroom. Het totaal aan verantwoordingen geeft Stroom inzicht in de resultaten van het subsidiestelsel en aanknopingspunten bij evaluatie. Deze input is van belang voor de continue ontwikkeling van het subsidiebeleid. 4

7 2 Belangrijke aandachtspunten Algemeen Aan het subsidiestelsel ligt expliciet het Haags belang ten grondslag; bij de beoordeling van de aanvragen wordt als onderliggend criterium steeds de (bijdrage aan) verbetering en versterking van het Haags kunstklimaat gehanteerd en/of het vergroten van de zichtbaarheid van Haagse kunst en kunstenaars. De subsidies van Stroom zijn niet bedoeld om te voorzien in kosten voor structureel levensonderhoud of beroepskosten. Voor projecten, programma s en andere activiteiten kan geen structurele subsidie worden aangevraagd. Voor hetzelfde projectvoorstel, tentoonstellingsactiviteit kan niet bij meerdere subsidies van Stroom tegelijk worden aangevraagd. Subsidies zijn gebonden aan het beschikbaar gestelde budget en de beschikbare middelen. Het is dus niet uitgesloten dat in de loop van het jaar ingediende aanvragen niet in behandeling kunnen worden genomen doordat het beschikbare budget niet meer toereikend is. Financiële bijdrages zijn alleen mogelijk als er sprake is van een aantoonbaar tekort. Uit de aanvraag en uit de begroting (inclusief het dekkingsplan) moet blijken waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd en hoe hoog het gevraagde bedrag is. Indien voor hetzelfde plan, dezelfde activiteit elders financiering is aangevraagd dan wordt een dekkingsplan verlangd, met daarin voor welke bedragen is aangevraagd c.q. een toekenning is verkregen en bij welke sponsor, fonds of andere subsidieverlener. Bij toekenning van pro of spot subsidies wordt Stroom via een uitnodiging of anderszins op de hoogte gesteld van de activiteit, project of tentoonstelling. Bij subsidietoekenning dient Stroom Den Haag te worden vermeld als subsidieverstrekker in de publiciteitsuitingen (zoals uitnodigingen, affiches, berichten e.d.) en publicaties. (Vermelding: Deze tentoonstelling (publicatie, project,...) is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Stroom Den Haag ). Aan deze subsidieregeling kunnen geen rechten worden ontleend. 5

8 pro subsidies Bij een pro Kunstprojecten en pro Kunstenaarsinitiatieven aanvraag boven de is co-financiering noodzakelijk. De co-financiering dient een substantieel bedrag van het totale budget/dekkingsplan uit te maken. Voor de pro subsidies wordt een inhoudelijke verantwoording achteraf gevraagd. Bij de pro subsidies wordt met een voorschot-declaratiesysteem gewerkt; 80% als voorschot en de resterende 20% achteraf, nadat de financiële en inhoudelijke verantwoording heeft plaatsgevonden. Beoordelingen vinden plaats door een adviescommissie die in wisselende samenstelling alle pro subsidies behandelt. Voor het indienen van aanvragen voor pro subsidies gelden vooraf vastgestelde sluitingsdata. Deze worden elk jaar bekend gemaakt en zijn te vinden op de website van Stroom ( Aanvragen voor pro subsidies dienen in 7-voud te worden ingediend. Deze aanvragen bedragen maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curricula vitae. Curricula vitae bedragen maximaal 2 A4 pagina s. Handgeschreven aanvragen worden niet geaccepteerd. Documentatie die bij de pro-aanvraag is ingediend moet binnen 3 maanden na ontvangst van een negatief advies van de Adviescommissie pro subsidies worden opgehaald. spot subsidies Bij de spot subsidies (tentoonstellings- en documentatiesubsidie) wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van presentatie of distributie. Naast professionele tentoonstellingsruimten kunnen voor subsidiëring ook beurzen, biënnales en musea in het buitenland in aanmerking komen. Bij de behandeling van een dergelijke aanvraag zal nadrukkelijk naar de kwaliteit en professionaliteit van de beurs, biënnale of het museum worden gekeken en naar hoe zichtbaar het werk van de kunstenaar bij een dergelijke presentatie zal zijn. Voor aanvragen van tentoonstellingen buiten Den Haag wordt gevraagd informatie van de tentoonstellingsruimte, organisatie e.d. toe te zenden. Bij een aanvraag voor tentoonstellingssubsidie of documentatiesubsidie wordt als voorwaarde gesteld dat het curriculum vitae online wordt geactualiseerd via Naast de financiële verantwoording wordt bij de tentoonstellingssubsidie ook een inhoudelijke verantwoording gevraagd. Deze bestaat naast het zelf actualiseren van de eigen documentatiemap bij Stroom, uit het online actualiseren van de gegevens op Voor een groepstentoonstelling wordt tevens nog een inhoudelijke evaluatie gevraagd. Aanvragen voor de spot subsidies kunnen het hele jaar door worden ingediend. 6

9 3 pro subsidies De pro subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning en versterking van het Haags kunstklimaat. Zowel individuele beeldend kunstenaars als curatoren, samenwerkingsverbanden en organisaties worden in de gelegenheid gesteld bijzondere projecten of activiteiten te realiseren. Niet-Haagse kunstenaars en anderen kunnen alleen plannen indienen voor kunstprojecten die plaatsvinden in Den Haag en daarmee bijdragen aan de diversiteit en dynamiek van de stad. Er zijn vijf verschillende pro subsidies: Kunstprojecten Onderzoek Kunstenaarsinitiatieven Stroom Invest Stroom Premium Aanvragen voor pro subsidies kunnen op vooraf vastgestelde data in het jaar worden ingediend. Een jaarplanning met daarin de sluitingsdata voor de betreffende subsidievormen wordt elk jaar bekendgemaakt en is te vinden op de website van Stroom. Aanvragen die niet voor de gestelde sluitingsdata worden ontvangen en/of niet aan de gestelde voorwaarden voldoen of onvolledig zijn worden niet in behandeling genomen. Stroom biedt de mogelijkheid om voor het indienen van een pro subsidieverzoek een gesprek hierover aan te vragen of een concept te laten bekijken. Adviezen die gegeven worden kunnen de aanvraag aanscherpen maar zijn nadrukkelijk aanbevelingen en staan los van de uiteindelijke beoordeling van de adviescommissie pro subsidies. Voor alle subsidievormen is een maximum toe te kennen bedrag opgenomen (zie ook hoofdstuk 6). Bij aanvragen boven de is co-financiering noodzakelijk. Bij de pro subsidies wordt gewerkt met een voorschot-declaratiesysteem. Dit houdt in dat bij toekenning een voorschot van 80% van het toe te kennen bedrag wordt uitbetaald. De resterende 20% wordt uitbetaald nadat de declaratie (voorzien van betalingsbewijzen) en evaluatie zijn ontvangen en goedgekeurd. Alle voorstellen/plannen voor de pro subsidies worden behandeld in de Adviescommissie pro subsidies. Deze commissie bestaat uit een poule van 8 leden, kunstenaars en personen die beschikken over een gedegen kennis van en actief zijn op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst. De samenstelling van de commissie is vermeld op de website 7

10 Bij een pro aanvraag brengen 5 leden van de commissie op basis van specifieke expertise een advies uit. Deze 5 adviserende leden van de commissie ontvangen ter voorbereiding van de vergaderingen kopieën van de aanvraag. Op basis van de aanvraag en de aangeleverde documentatie komt de commissie tot een oordeel. De kwaliteit van het werk en het belang en de kwaliteit van het ingediende project/onderzoek/programma/werkplan, zijn naast de specifieke voorwaarden belangrijke beoordelingscriteria. Het is daarom van belang in uw aanvraag een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van uw voorstel. Indien de commissie niet voldoende duidelijkheid heeft gekregen, kan zij besluiten om aanvullende informatie op te vragen of eventueel de aanvrager uit te nodigen voor een mondelinge toelichting. De aanvrager ontvangt na de beoordeling in de Adviescommissie pro subsidies een schriftelijke argumentatie. De aanvrager kan bij een negatief advies binnen 6 weken reageren en een herziening aanvragen op basis van nieuwe informatie, invalshoeken en gezichtspunten. Voor het aanleveren van visuele documentatie is een aantal richtlijnen opgesteld. Deze zijn in hoofdstuk 7 Checklist aanleveren documentatie pro subsidies opgenomen. Per subsidie treft u achtereenvolgens aan: een toelichting op de subsidie een aanvraagformulier 8

11 Toelichting pro Kunstprojecten Wat Kunstprojecten die plaatsvinden in Den Haag; Kunstprojecten buiten de stad die Haagse beeldende kunstenaars ten goede komen; Publicaties. Voor projectsubsidie komen in aanmerking alle kunstprojecten die het doel hebben om een bepaalde activiteit in de openbare of publiekstoegankelijke ruimte tot stand te brengen. In omvang hoeft het project noch het publiek groot te zijn. Er is wel altijd sprake van een wisselwerking tussen het getoonde, de toeschouwer en de ruimte. Bij publicaties gaat het om een kunstenaarsboek, monografie, catalogus (van enige omvang), magazine of andere uitgavevorm waarin verdiepende kennis, beschouwende teksten of reflectie over het onderwerp centraal staan. Tevens dient de publicatie uit te gaan van een artistiek inhoudelijk concept dat verder gaat dan alleen promotionele doeleinden. Voor wie Beeldend kunstenaars en/of organisaties uit Den Haag; Voor kunstenaars en/of organisaties buiten Den Haag waarvan hun plan bijdraagt aan het (beeldend) kunstklimaat in Den Haag; Curatoren, critici, publicisten; Aanvragers die werkzaam zijn op het grensgebied van de toegepaste en beeldende kunst, waarvan de aanvraag een autonoom kunstproject of vrije vormgeving betreft. Voorwaarden De volgende voorwaarden/criteria worden meegenomen bij de afweging van de adviescommissie pro subsidies: het gaat om een kunstwerk of kunstproject dat zonder deze financiële steun niet kan worden gerealiseerd; het plan komt voort uit een artistieke noodzaak, het heeft te maken met een langgekoesterde persoonlijke wens, met ontwikkelingen in de kunst of met maatschappelijke situaties; het voorstel verhoudt zich tot het huidige werk als een stap in een nieuwe richting, een experiment of overstijging van de reguliere beroepspraktijk; het project draagt aanwijsbaar bij aan het Haags kunstklimaat; de totale begroting en de gevraagde bijdrage dienen in verhouding te staan tot de aard van het project; er is een weloverwogen beeld van de doelgroep en een effectieve benadering daarvan. Voor de pro kunstprojecten kan maximaal 2x per jaar aan dezelfde aanvrager een subsidie worden toegekend. 9

12 Aanvraagprocedure Aanvragen kunnen 10 keer per jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier pro kunstprojecten. Het projectvoorstel dient in 7-voud te worden ingediend en bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie. Het curriculum vitae bedraagt maximaal 2 A4 pagina s. De jaarplanning toont de betreffende sluitingsdata. Naast het ingevulde aanvraagformulier moet de volgende informatie worden meegezonden: korte samenvatting van het project; inhoudelijke motivatie voor het project; een projectomschrijving/projectvoorstel, inclusief achtergrond en doelstelling van het project; betekenis en belang van het project voor de aanvrager en voor het Haagse kunstklimaat; omschrijving doelgroep en doelgroepbenadering; een sluitende begroting en dekkingsplan die inzicht geven in de kosten en te verwachten inkomsten, eventueel uit andere bronnen en subsidies; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het project; (indien van toepassing) beschrijving van de projectpartners; curriculum vitae; actuele, relevante documentatie en een toelichting op het huidige werk; (eventueel) kritisch beschouwende teksten m.b.t. deelnemende kunstenaar(s). Beoordeling Bij een aanvraag voor een publicatie wordt inzicht verlangd in de vormgeving (bijvoorbeeld via een dummy of schetstekeningen), de verwachte opbrengsten uit verkoop en het distributieplan. Aanvragen voor projecten die al in uitvoering zijn of publicaties die al in productie zijn genomen worden niet in behandeling genomen. Uitgangspunt bij beoordeling van de aanvragen is de inhoudelijke kwaliteit en de mate waarin het een uitzonderlijk project betreft. Afhankelijk van het karakter van het project zal de verhouding tot het reguliere werk van een kunstenaar in meer of mindere mate meewegen. Een belangrijke afweging betreft voorts de toegevoegde waarde van het project aan de kwaliteit en diversiteit van het kunstklimaat in Den Haag. Ook de potentie van een project om andere activiteiten in gang te zetten binnen of buiten het kunstenveld kan doorslaggevend zijn in de beoordeling. De aanvragen worden ter beoordeling voorgelegd aan de adviescommissie pro subsidies. De aanvrager ontvangt na de beoordeling een schriftelijke argumentatie. 10

13 Betaling/declaratie Voor een project kan elk bedrag tot aangevraagd worden. Bij aanvragen boven de is co-financiering noodzakelijk. De co-financiering dient een substantieel bedrag van het totale budget/dekkingsplan uit te maken. Uitbetaling van de subsidie vindt plaats op een door de aanvrager aangegeven rekeningnummer. Bij toekenning wordt 80% als voorschot uitbetaald, de resterende 20% wordt overgemaakt na goedkeuring van het verslag, een presentatie of andere vorm van inhoudelijke evaluatie en financiële verantwoording. Declaratie en evaluatie dienen uiterlijk 3 maanden na afloop van het project ingediend te worden. In de toekenning wordt de subsidiebijdrage aan het project vermeld en wordt het bevestigingsformulier meegestuurd. Hierop kan de begin- en einddatum van het project worden vermeld zodat het voorschot kan worden uitbetaald en de deadline voor declaratie en evaluatie kan worden vastgesteld. Evaluatie De vorm waarin inhoudelijke verantwoording plaatsvindt is vrij en inherent aan het soort werk. Het kan een beeldverslag zijn of een presentatie, een schriftelijke rapportage of een andere vorm van inhoudelijke evaluatie. Bij de evaluatie van een publicatie dient de aanvrager tevens drie exemplaren van de publicatie te overleggen. Deze exemplaren worden eigendom van Stroom. 11

14

15 Aanvraagformulier pro Kunstprojecten Lees voor het invullen eerst de toelichting zodat u goed op de hoogte bent van de procedure, voorwaarden en beoordelingscriteria. U dient het formulier volledig, duidelijk en leesbaar in te vullen en met de betreffende bijlage(n) in 7-voud voor de betreffende sluitingsdatum toe te zenden. Documentatie hoeft niet in 7-voud te worden ingediend. De subsidie-aanvraag, formulier en bijlage(n), bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curriculum vitae (maximaal 2 A4 pagina s). Dit formulier kan ook van de website worden gedownload. Gegevens aanvrager Achternaam Voornaam Voorletters Geboortedatum Man Vrouw Huisadres Postcode/Plaats Atelier/Werkadres Postcode/Plaats of Naam organisatie/instelling Adres Postcode/Plaats Naam contactpersoon/gemachtigde Telefoon Mobiel nummer Fax /Website Rekeningnummer Giro Bank Ten name van Rechtspersoon stichting vereniging bedrijf (bv/nv) anders, t.w. 13

16 Titel Project Aan te vragen subsidiebedrag bij Stroom Co-financiering aangevraagd Co-financiering toegekend Meegestuurde documentatie Projectgegevens U dient de volgende informatie als bijlage(n) met dit aanvraagformulier mee te sturen: korte samenvatting van het project; inhoudelijke motivatie voor het project; een projectomschrijving/projectplan, inclusief achtergrond en doelstelling van het project; betekenis en belang van het project voor de aanvrager en voor het Haagse kunstklimaat; omschrijving doelgroep en doelgroepbenadering; een sluitende begroting en dekkingsplan die inzicht geven in de kosten en te verwachten inkomsten, eventueel uit andere bronnen en subsidies; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het project; (indien van toepassing) beschrijving van de projectpartners; curriculum vitae; actuele, relevante documentatie en een toelichting op het huidige werk; (eventueel) kritisch beschouwende teksten m.b.t. deelnemende kunstenaar(s). Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en accepteert de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de toelichting pro Kunstprojecten. Naam Datum Handtekening 14

17 Toelichting pro Onderzoek Wat Onderzoeksprojecten, studiereizen en artist-in-residencies ter ontwikkeling van het eigen werk en kunstenaarschap; Onderzoeksprojecten ter versterking van het Haagse kunstklimaat. Bij individuele onderzoeksprojecten, studiereizen en artist-in-residencies staat de artistieke en inhoudelijke ontwikkeling van het eigen werk en het kunstenaarschap voorop. Onderzoeksprojecten ter versterking van het Haagse kunstklimaat hebben een reikwijdte die het individuele belang overstijgt met een duidelijke meerwaarde voor de stad. Voor wie Beeldend kunstenaars die als beroepsmatig kunstenaar staan ingeschreven bij Stroom; Bemiddelaars, curatoren, critici, publicisten kunnen alleen aanvragen voor onderzoeksprojecten ter versterking van het Haagse kunstklimaat. Voorwaarden De volgende criteria worden meegenomen bij de afweging van de adviescommissie pro subsidies: Onderzoeksprojecten, studiereizen en artist-in-residencies ter ontwikkeling van het eigen werk De aanvrager geeft duidelijk het artistieke en inhoudelijke kader aan van het onderzoek, de reis of het verblijf. Bij onderzoeken formuleert de aanvrager een heldere onderzoeksvraag, geeft aan hoe hij/zij het onderzoek gaat verrichten en geeft inzicht in het onderzoekstraject. Er dient te worden toegelicht in welke zin een nieuwe richting wordt ingeslagen, nieuwe stappen worden gezet of een verdieping plaatsvindt. Ook wordt aangegeven in welke zin het onderzoek zich verhoudt tot het huidige werk. Het onderzoek, de studiereis of artist-in-residency betreft nadrukkelijk geen continuering van de reguliere beroepspraktijk. Indien van toepassing omschrijft het voorstel op welke wijze de activiteit een meerwaarde kan betekenen voor anderen. Het voorstel geeft aan in welke vorm overdracht zal plaatsvinden. Dat kan zijn in de vorm van een publieksactiviteit (lezing of debat), publicatie of anders. Onderzoeksprojecten ter versterking van het Haagse kunstklimaat De aanvrager geeft duidelijk het artistieke en inhoudelijke kader aan van het onderzoek. De aanvrager formuleert een heldere onderzoeksvraag, geeft aan hoe hij/zij het onderzoek gaat verrichten en geeft inzicht in het onderzoekstraject. Er dient te worden toegelicht in welke zin het onderzoek het individuele belang overstijgt en een duidelijke meerwaarde heeft voor de stad. Indien van toepassing omschrijft het voorstel op welke wijze de activiteit een meerwaarde kan betekenen voor anderen. Het voorstel geeft aan in welke vorm overdracht zal plaatsvinden. Dat kan zijn in de vorm van een publieksactiviteit (lezing of debat), publicatie of anders. 15

18 Een kunstenaar kan maximaal 1x per jaar een pro Onderzoek subsidie toegekend krijgen. Aanvraagprocedure Vier keer per jaar kunnen aanvragen worden ingediend middels het aanvraagformulier pro Onderzoek. De aanvraag dient in 7-voud te worden ingediend en bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curriculum vitae (maximaal 2 A4 pagina s). De jaarplanning toont de betreffende sluitingsdata. Naast het ingevulde aanvraagformulier moet de volgende informatie worden meegezonden: korte samenvatting van het onderzoek, studie(reis), artist-in-residency; inhoudelijke motivatie voor het doen van een aanvraag; een onderzoeksvoorstel, inclusief achtergrond en doelstelling van het onderzoek en duidelijke onderzoeksvraag; betekenis van het onderzoek, studie(reis), artist-in-residency en het belang er van in het oeuvre van de kunstenaar; een sluitende begroting en dekkingsplan die inzicht geven in de kosten en te verwachten inkomsten, eventueel uit andere bronnen en subsidies; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het onderzoek; curriculum vitae; actuele, relevante documentatie; (eventueel) kritisch beschouwende teksten m.b.t. aanvrager. Beoordeling Uitgangspunt bij beoordeling van de aanvragen is de inhoudelijke kwaliteit van de aanvraag in relatie tot de beoogde ontwikkeling alsmede de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar. Op basis van genoemde voorwaarden vindt de beoordeling door de adviescommissie pro subsidies plaats. De aanvrager ontvangt na de beoordeling een schriftelijke argumentatie. Betaling/declaratie De hoogte van het toe te kennen bedrag is afhankelijk van de aanvraag en kent zijn beperking in de hoogte van het totale subsidiebudget (maximaal tot 5.000). Uitbetaling van de subsidie vindt plaats op een door de aanvrager aangegeven rekeningnummer. Bij toekenning wordt 80% als voorschot uitbetaald, de resterende 20% wordt overgemaakt na goedkeuring van het verslag, een presentatie of andere vorm van inhoudelijke evaluatie en financiële verantwoording. Declaratie en evaluatie dienen uiterlijk 3 maanden na afloop van onderzoek, studie(reis) of artist-in-residency ingediend te worden. In de toekenning wordt de subsidiebijdrage aan het project vermeld en wordt het bevestigingsformulier meegestuurd. Hierop kan de begin- en einddatum van het onderzoek, de studie(reis) of de artist-in-residency worden vermeld zodat het voorschot kan worden uitbetaald en de deadline voor declaratie en evaluatie kan worden vastgesteld. Evaluatie De vorm waarin inhoudelijke verantwoording plaatsvindt is vrij en inherent aan het soort werk. Het kan een beeldverslag zijn of een presentatie, een schriftelijke rapportage of een andere vorm van inhoudelijke evaluatie. 16

19 Aanvraagformulier pro Onderzoek Lees voor het invullen eerst de toelichting zodat u goed op de hoogte bent van de procedure, voorwaarden en beoordelingscriteria. U dient het formulier volledig, duidelijk en leesbaar in te vullen en met de betreffende bijlage(n) in 7-voud voor de betreffende sluitingsdatum toe te zenden. Documentatie hoeft niet in 7-voud te worden ingediend. De subsidie-aanvraag, formulier en bijlage(n), bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curriculum vitae (maximaal 2 A4 pagina s). Dit formulier kan ook van de website worden gedownload. Gegevens aanvrager Achternaam Voornaam Voorletters Evt. Kunstenaarsnaam Geboortedatum Man Vrouw Huisadres Postcode/Plaats Telefoon Mobiel nummer /Website Atelier/Werkadres Postcode/Plaats Telefoon atelier Rekeningnummer Giro Bank Ten name van Titel onderzoek Aan te vragen subsidiebedrag bij Stroom Meegestuurde documentatie 17

20 Gegevens onderzoek, studie(reis), artist-in-residency U dient de volgende informatie als bijlage(n) met dit aanvraagformulier mee te sturen: korte samenvatting onderzoek, studie(reis), artist-in-residency; inhoudelijke motivatie voor het doen van een aanvraag; een onderzoeksvoorstel, inclusief achtergrond, doelstelling van het onderzoek en duidelijke onderzoeksvraag; betekenis van het onderzoek, studie(reis), artist-in-residency en het belang er van in het oeuvre van de kunstenaar; een sluitende begroting en dekkingsplan die inzicht geven in de kosten en te verwachten inkomsten, eventueel uit andere bronnen en subsidies; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het onderoek; curriculum vitae; actuele, relevante documentatie; (eventueel) kritisch beschouwende teksten m.b.t. aanvrager. Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en accepteert de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de toelichting pro Onderzoek. Naam Datum Handtekening 18

21 Toelichting pro Kunstenaarsinitiatieven Wat Activiteitenprogramma s; Uitwisselingsactiviteiten; Gastatelierprogramma s. Kunstenaarsinitiatieven vormen een onmisbaar platform binnen het kunstcircuit. Meestal worden ze gekenmerkt door een open en op experiment gerichte houding. Ze vervullen een signalerende functie. Om de laboratoriumfunctie te bevorderen is een deel van het pro budget beschikbaar gesteld voor programmering bij kunstenaarsinitiatieven. Uitwisselingsactiviteiten met het buitenland en gastatelierprogramma s komen ook in aanmerking voor subsidiëring. Stroom moedigt initiatieven op dit vlak aan en stimuleert kunstenaarsinitiatieven deze zelf te coördineren. Zo snijdt het mes aan twee kanten: interessante kunstenaars komen naar Den Haag en Haagse kunstenaars krijgen de gelegenheid zich in het buitenland te profileren. Tevens kunnen programma s en uitwisselingsactiviteiten georganiseerd door onafhankelijke curatoren, organisatoren ook voor deze subsidie in aanmerking komen. Voor wie Haagse kunstenaarsinitiatieven; Onafhankelijke curatoren, organisatoren. Voorwaarden De volgende criteria worden meegenomen bij de afweging van de adviescommissie pro subsidies: kwaliteit en inhoudelijke coherentie van het programma; ambitie van het initiatief; betekenis plannen voor de Haagse kunstwereld; de mate waarin de plannen van het initiatief uitstijgen boven een locaal/haags belang; verwachte continuïteit van het initiatief; mate waarin men zich rekenschap geeft van het publiek. De pro Kunstenaarsinitiatieven subsidie kan maximaal 2x per jaar aan dezelfde aanvrager worden toegekend. Aanvraagprocedure Aanvragen kunnen 4 keer per jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier pro Kunstenaarsinitiatieven. De aanvraag dient in 7-voud te worden ingediend en bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curriculum vitae (maximaal 2 A4 pagina s per kunstenaar). De jaarplanning toont de betreffende sluitingsdata. 19

22 Naast het ingevulde aanvraagformulier moet de volgende informatie worden meegezonden: inhoudelijke motivatie voor het doen van een aanvraag; situering van het initiatief; boven-locaal belang, onderscheidend karakter, toekomstperspectief; een omschrijving, inclusief achtergrond en doelstelling, van het activiteitenuitwisselings-, en/of gastatelierprogramma; belang van het programma voor het Haags kunstklimaat; omschrijving doelgroep en doelgroepbenadering; een sluitende begroting en dekkingsplan die inzicht geven in de kosten en te verwachten inkomsten, eventueel uit andere bronnen en subsidies; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het programma; (indien van toepassing) beschrijving van de projectpartners; curriculum vitae deelnemende kunstenaar(s); actuele, relevante documentatie; (eventueel) kritisch beschouwende teksten m.b.t. deelnemende kunstenaar(s). Beoordeling Uitgangspunt bij beoordeling van de aanvragen is de inhoudelijke kwaliteit. Een belangrijke afweging betreft voorts de toegevoegde waarde van het programma aan de kwaliteit en diversiteit van het kunstklimaat in Den Haag. Ook de potentie van een programma om andere activiteiten in gang te zetten binnen of buiten het kunstenveld kan van belang zijn bij de beoordeling. Op basis van genoemde voorwaarden vindt de beoordeling door de adviescommissie pro subsidies plaats. De aanvrager ontvangt na de beoordeling een schriftelijke argumentatie. Betaling/declaratie De hoogte van het toe te kennen bedrag is afhankelijk van de aanvraag en kent zijn beperking in de hoogte van het totale subsidiebudget (maximaal ). Uitbetaling van de subsidie vindt plaats op een door de aanvrager aangegeven rekeningnummer. Bij toekenning wordt 80% als voorschot uitbetaald, de resterende 20% wordt overgemaakt na goedkeuring van het verslag, een presentatie of andere vorm van inhoudelijke evaluatie en financiële verantwoording. Declaratie en evaluatie dienen uiterlijk 3 maanden na afloop van het project, programma ingediend te worden. In de toekenning wordt de subsidiebijdrage aan het programma vermeld en wordt het bevestigingsformulier meegestuurd. Hierop kan de begin- en einddatum van het programma worden vermeld zodat het voorschot kan worden uitbetaald en de deadline voor declaratie en evaluatie kan worden vastgesteld. Kunstenaarsinitiatieven dienen in elk geval subsidiemogelijkheden van de Gemeente Den Haag en van andere fondsen te betrekken bij de financiering. Bij aanvragen boven de is co-financiering noodzakelijk. De co-financiering dient een substantieel bedrag van het totale budget/dekkingsplan uit te maken. Evaluatie De vorm waarin inhoudelijke verantwoording plaatsvindt is vrij en inherent aan het soort werk. Het kan een beeldverslag zijn of een presentatie, een schriftelijke rapportage of een andere vorm van inhoudelijke evaluatie. 20

23 Aanvraagformulier pro Kunstenaarsinitiatieven Lees voor het invullen eerst de toelichting zodat u goed op de hoogte bent van de procedure, voorwaarden en beoordelingscriteria. U dient het formulier volledig, duidelijk en leesbaar in te vullen en met de betreffende bijlage(n) in 7-voud voor de betreffende sluitingsdatum toe te zenden. Documentatie hoeft niet in 7-voud te worden ingediend. De subsidie-aanvraag, formulier en bijlage(n), bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curriculum vitae (maximaal 2 A4 pagina s per kunstenaar). Dit formulier kan ook van de website worden gedownload. Gegevens aanvrager Naam initiatief/organisator Adres Postcode/Plaats Telefoon Mobiel nummer Fax /Website Naam contactpersoon/gemachtigde Rekeningnummer Giro Bank Ten name van Rechtspersoon stichting vereniging bedrijf (bv/nv) anders, t.w. Titel aanvraag Aan te vragen subsidiebedrag bij Stroom Co-financiering aangevraagd Co-financiering toegekend Meegestuurde documentatie 21

24 Project/programmagegevens U dient de volgende informatie als bijlage(n) met dit aanvraagformulier mee te sturen: inhoudelijke motivatie voor het doen van een aanvraag; situering van het initiatief; boven-locaal belang, onderscheidend karakter, toekomstperspectief; een omschrijving, inclusief achtergrond en doelstelling, van het activiteiten-, uitwisselings-, en/of gastatelierprogramma; belang van het programma voor het Haags kunstklimaat; omschrijving doelgroep en doelgroepbenadering; een sluitende begroting en dekkingsplan die inzicht geven in de kosten en te verwachten inkomsten, eventueel uit andere bronnen en subsidies; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het project; (indien van toepassing) beschrijving van de projectpartners; curriculum vitae deelnemende kunstenaar(s); actuele, relevante documentatie; (eventueel) kritisch beschouwende teksten m.b.t. deelnemende kunstenaar(s); Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en accepteert de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de toelichting pro Kunstenaarsinitiatieven. Naam Datum Handtekening 22

25 Toelichting pro Stroom Invest Wat De Stroom Invest subsidie is bedoeld om startende kunstenaars in staat te stellen zich verder te ontwikkelen in Den Haag en een bijdrage te leveren aan de Haagse kunstwereld. Voor wie Startende kunstenaars die niet langer dan vijf jaar geleden aan een erkende kunstacademie zijn afgestudeerd, die woonachtig zijn in Den Haag of die zich in Den Haag willen vestigen. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor deze subsidie dient de kunstenaar een werkplan in waarin hij/zij beschrijft: welke activiteiten hij/zij onderneemt en welke plannen hij/zij wil ontwikkelen die gericht zijn op de eigen artistieke ontplooiing (hierbij ook de specifieke motivatie aangeven voor het verblijf in Den Haag); welke activiteiten hij/zij wil ondernemen ter vergroting, verbetering van zijn/haar zichtbaarheid; welke activiteiten hij/zij wil ondernemen ter versterking van het culturele klimaat van Den Haag (bijvoorbeeld werkzaamheden binnen (nieuwe) kunstenaarsinitiatieven, maken van een tijdschrift); Er is uitdrukkelijk waardering voor nieuwe ideeën die de huidige infrastructuur verrijken. Een kunstenaar kan 1x per jaar een aanvraag indienen en maximaal 2x een Stroom Invest toegekend krijgen. Aanvraagprocedure Aanvragen kunnen 2 keer per jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier pro Stroom Invest. De aanvraag dient in 7-voud te worden ingediend en bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curriculum vitae (maximaal 2 A4 pagina s). De jaarplanning toont de betreffende sluitingsdata. Naast het ingevulde aanvraagformulier moet de volgende informatie worden meegezonden: werkplan, inclusief inhoudelijke motivatie en omschrijving van voorgenomen activiteiten met achtergrond en doel daarvan; beknopte omschrijving kunstenaarschap; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het werkplan; curriculum vitae; actuele, relevante documentatie; (eventueel) kritisch beschouwende teksten m.b.t. aanvrager; indicatie besteding subsidie.

26 Beoordeling Bij de beoordeling van een Invest-aanvraag wordt gekeken naar de kwaliteit van het werk en naar het werkplan dat is gericht op de eigen artistieke ontwikkeling en zichtbaarheid en op de versterking van het culturele klimaat van de stad. Op basis van genoemde voorwaarden vindt de beoordeling door de adviescommissie pro subsidies plaats. De aanvrager ontvangt na de beoordeling een schriftelijke argumentatie. Betaling/declaratie De Stroom Invest subsidie bedraagt Uitbetaling van de subsidie vindt plaats op een door de aanvrager aangegeven rekeningnummer. Bij toekenning wordt 80% als voorschot uitbetaald, de resterende 20% na goedkeuring van het verslag, een presentatie of andere vorm van inhoudelijke evaluatie en bestedingsoverzicht. Declaratie en evaluatie dienen uiterlijk 3 maanden na afloop van het werkplan ingediend te worden. In de toekenning wordt de subsidiebijdrage aan het werkplan vermeld en wordt het bevestigingsformulier meegestuurd. Hierop kan de begin- en einddatum van het werkplan worden vermeld zodat het voorschot kan worden uitbetaald en de deadline voor declaratie en evaluatie kan worden vastgesteld. Evaluatie De vorm waarin inhoudelijke verantwoording plaatsvindt is vrij en inherent aan het soort werk. Het kan een beeldverslag zijn of een presentatie, een schriftelijke rapportage of een andere vorm van inhoudelijke evaluatie. 24

27 Aanvraagformulier pro Stroom Invest Lees voor het invullen eerst de toelichting zodat u goed op de hoogte bent van de procedure, voorwaarden en beoordelingscriteria. U dient het formulier volledig, duidelijk en leesbaar in te vullen en met de betreffende bijlage(n) in 7-voud voor de betreffende sluitingsdatum toe te zenden. De documentatie hoeft niet in 7-voud te worden ingediend. De subsidie-aanvraag, formulier en bijlage(n), bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curriculum vitae (maximaal 2 A4 pagina s). Dit formulier kan ook van de website worden gedownload. Gegevens aanvrager Achternaam Voornaam Voorletters Evt. Kunstenaarsnaam Geboortedatum Man Vrouw Huisadres Postcode/Plaats Telefoon Mobiel nummer /Website Atelier/Werkadres Postcode/Plaats Telefoon atelier Rekeningnummer Giro Bank Ten name van Meegestuurde documentatie 25

28 Gegevens werkplan U dient de volgende informatie als bijlage(n) met dit aanvraagformulier mee te sturen: werkplan inclusief inhoudelijke motivatie en omschrijving van voorgenomen activiteiten met achtergrond en doel daarvan; beknopte omschrijving kunstenaarschap; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het werkplan; curriculum vitae; actuele, relevante documentatie; (eventueel) kritisch beschouwende teksten m.b.t. aanvrager; indicatie besteding subsidie. Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en accepteert de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de toelichting pro Stroom Invest. Naam Datum Handtekening 26

29 Toelichting pro Stroom Premium Wat De Stroom Premium is niet zozeer de waardering voor een oeuvre, als wel voor een periode of fase van zelf afgedwongen intensivering, verdichting en/of versnelling in de carrière van de kunstenaar. De Stroom Premium stelt kunstenaars in staat deze fase ten volle te benutten en tot verdieping en ontwikkeling van hun werk te komen. Een sterk geprofileerde subsidie voor individuele kunstenaars op basis van de kwaliteit van het actuele werk, de betekenis van de kunstenaar voor het Haags kunstklimaat. Voor wie Kunstenaars die langer dan vijf jaar professioneel werkzaam zijn en als beroepsmatig kunstenaar staan ingeschreven bij Stroom. Voorwaarden De Stroom Premium wordt toegekend aan kunstenaars waarvan het belang hogelijk wordt gewaardeerd; het subsidiebedrag is navenant hoog, Er vindt dan ook een strenge selectie plaats. Gezien de status van de subsidie wordt een zorgvuldige aanvraag, zowel in inhoudelijk als in formeel opzicht verlangd. De subsidie kan worden beschouwd als een werkbeurs. Hierdoor wordt een kunstenaar in staat gesteld om een belangrijke stap te zetten in de ontwikkeling van zijn/haar werk c.q. kan hij/zij tot een verdere verdieping van het werk komen. De subsidie is nadrukkelijk ook bestemd voor kunstenaars die niet projectmatig werken. Bij de Stroom Premium worden de volgende criteria gehanteerd: De kwaliteit van het huidige werk speelt een doorslaggevende rol, evenals de bijdrage die men levert aan of de rol die men speelt in de Haagse kunstwereld. Ook wordt gekeken naar consistentie, ontwikkelings- en groeimogelijkheden van het oeuvre. De verwachtingen van onderzoek of verbreding van de professionele activiteiten in de toekomst worden meegewogen. Hierbij is een coherente presentatie van het kunstenaarschap essentieel. Tenslotte wordt een realistisch plan van aanpak voor een tentoonstelling buiten Den Haag gewaardeerd. Een kunstenaar kan 1 x per jaar een aanvraag indienen en maximaal 1x per 2 jaar een Stroom Premium toegekend krijgen. Aanvraagprocedure Aanvragen kunnen 2 keer per jaar worden ingediend middels het aanvraagformulier pro Stroom Premium. De aanvraag dient in 7-voud te worden ingediend en bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curriculum vitae. De jaarplanning toont de betreffende sluitingsdata. 27

30 Naast het ingevulde aanvraagformulier moet de volgende informatie worden meegezonden: omschrijving van het belang van het oeuvre van de kunstenaar en van de situering binnen het hedendaagse kunstenlandschap en/of binnen de internationale kunstcontext, en de rol van de kunstenaar in de Haagse kunstwereld; werkplan voor de periode van de aanvraag; kritisch beschouwende teksten m.b.t. het oeuvre; (eventueel) afspraak m.b.t. tentoonstelling buiten Den Haag, andere geplande activiteiten voor de komende periode; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten werkplan; curriculum vitae, waarin ook een actueel overzicht van de laatste 5 jaar; actuele, relevante documentatie; indicatie besteding subsidie. Beoordeling Uitgangspunt bij beoordeling van de aanvragen is de inhoudelijke kwaliteit. Op basis van genoemde voorwaarden vindt de beoordeling door de adviescommissie pro subsidies plaats. De aanvrager ontvangt na de beoordeling een schriftelijke argumentatie. Betaling/declaratie De Stroom Premium subsidie bedraagt Uitbetaling van de subsidie vindt plaats op een door de aanvrager aangegeven rekeningnummer. Bij toekenning wordt 80% als voorschot uitbetaald, de resterende 20% wordt overgemaakt na goedkeuring van het verslag, een presentatie of andere vorm van inhoudelijke evaluatie en financiële verantwoording. Declaratie en evaluatie dienen uiterlijk 3 maanden na afloop van het werkplan ingediend te worden. In de toekenning wordt de subsidiebijdrage aan het werkplan vermeld en wordt het bevestigingsformulier meegestuurd. Hierop kan de begin- en einddatum van het werkplan worden vermeld zodat het voorschot kan worden uitbetaald en de deadline voor declaratie en evaluatie kan worden vastgesteld. Het voorschot van de Stroom Premium kan, indien gewenst, in 2 termijnen worden uitbetaald. Evaluatie De vorm waarin inhoudelijke verantwoording plaatsvindt is vrij en inherent aan het soort werk. Het kan een beeldverslag zijn of een presentatie, een schriftelijke rapportage of een andere vorm van inhoudelijke evaluatie. 28

31 Aanvraagformulier pro Stroom Premium Lees voor het invullen eerst de toelichting zodat u goed op de hoogte bent van de procedure, voorwaarden en beoordelingscriteria. U dient het formulier volledig, duidelijk en leesbaar in te vullen en met de betreffende bijlage(n) in 7-voud voor de betreffende sluitingsdatum toe te zenden. De documentatie hoeft niet in 7-voud te worden ingediend. De subsidie-aanvraag, formulier en bijlage(n), bedraagt maximaal 6 A4 pagina s exclusief visuele documentatie en curriculum vitae. Dit formulier kan ook van de website worden gedownload. Gegevens aanvrager Achternaam Voornaam Voorletters Evt. Kunstenaarsnaam Geboortedatum Man Vrouw Huisadres Postcode/Plaats Telefoon Mobiel nummer /Website Atelier/Werkadres Postcode/Plaats Telefoon atelier Rekeningnummer Giro Bank Ten name van Meegestuurde documentatie 29

32 Gegevens werkplan U dient de volgende informatie als bijlage(n) met dit aanvraagformulier mee te sturen: omschrijving van het belang van het oeuvre van de kunstenaar en van de situering binnen het hedendaagse kunstenlandschap en/of binnen de internationale kunstcontext; werkplan voor de periode van de aanvraag; kritisch beschouwende teksten m.b.t. het oeuvre; (eventueel) afspraak m.b.t. tentoonstelling buiten Den Haag, andere geplande activiteiten voor de komende periode; een plan voor verslaglegging, evaluatie of presentatie van de resultaten van het werkplan; curriculum vitae, waarin ook een actueel overzicht van de laatste 5 jaar; actuele, relevante documentatie; indicatie besteding subsidie. Ondergetekende verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en accepteert de voorwaarden en procedure zoals beschreven in de toelichting pro Stroom Premium. Naam Datum Handtekening 30

33 4 spot subsidies De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Er zijn drie verschillende spot subsidies: Subsidie Individuele tentoonstellingen Subsidie Groepstentoonstellingen Documentatiesubsidie Alleen beeldend kunstenaars die als beroepsmatig kunstenaar bij Stroom zijn ingeschreven, Haagse samenwerkingsverbanden, organisaties en kunstenaarsverenigingen komen voor de spot subsidies in aanmerking. Aanvragen voor spot subsidies kunnen het hele jaar worden ingediend. Het budget is beperkt en daarom is niet uitgesloten dat op enig moment in de loop van het jaar ingediende aanvragen niet in behandeling kunnen worden genomen doordat het beschikbare budget niet meer toereikend is. Per kunstenaar geldt een jaarmaximum van voor een tentoonstellingssubsidie en documentatiesubsidie gezamenlijk; voor tentoonstellingen in het buitenland. Voor documentatiesubsidie wordt een bedrag van maximaal 600 toegekend. Voor groepstentoonstellingen is het beschikbare subsidiebedrag maximaal 3.000; voor groepstentoonstellingen in het buitenland maximaal Aanvragen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen of onvolledig zijn worden niet in behandeling genomen. Subsidieverzoeken die na de opening van de desbetreffende tentoonstelling bij Stroom binnenkomen, worden evenmin in behandeling genomen. Declaraties die niet tijdig worden ontvangen en/of waarvan de relevante stukken ontbreken en onduidelijke betalingsbewijzen (waarvan bijvoorbeeld niet duidelijk is wat voor besteding het betreft) worden niet uitbetaald. Als er een aanvraag voor een groepstentoonstelling is ingediend dan kan voor dezelfde groepstentoonstelling niet alsnog een aanvraag worden gedaan voor een individuele tentoonstellingssubsidie of een pro subsidie. Per subsidie treft u achtereenvolgens aan: een toelichting op de subsidie; een aanvraagformulier. 31

Stroom Den Haag. ubsi. dies

Stroom Den Haag. ubsi. dies Stroom Den Haag ubsi dies Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Belangrijke aandachtspunten 5 3 pro subsidies 7 Toelichting pro

Nadere informatie

Stroom Den Haag. ubsi. dies

Stroom Den Haag. ubsi. dies Stroom Den Haag ubsi dies 2007 Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Belangrijke aandachtspunten 5 3 pro subsidies 7 Toelichting pro Kunstprojecten 9 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Toelichting pro Kunstprogramma

Toelichting pro Kunstprogramma Toelichting pro Kunstprogramma Wat Programma s op het gebied van hedendaagse kunst; Uitwisselingsactiviteiten met het buitenland; Programma s voor gastateliers en artist-in-residencies. Voor wie Organisaties

Nadere informatie

Toelichting pro Deo. De pro Deo proefperiode wordt in 2014 voortgezet.

Toelichting pro Deo. De pro Deo proefperiode wordt in 2014 voortgezet. Toelichting pro Deo Wat Niet-financiële ondersteuning van activiteiten die zijn gericht op reflectie, verdieping en dialoog ter verdere ontwikkeling van het individuele kunstenaarschap of ter versterking

Nadere informatie

Stroom Den Haag. ubsi. dies

Stroom Den Haag. ubsi. dies Stroom Den Haag ubsi dies Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Belangrijke aandachtspunten 5 3 pro subsidies - algemene informatie

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Stroom Den Haag. ubsi. dies

Stroom Den Haag. ubsi. dies Stroom Den Haag ubsi dies Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Belangrijke aandachtspunten 5 3 pro subsidies - algemene informatie

Nadere informatie

Stroom Den Haag. ubsi. dies

Stroom Den Haag. ubsi. dies Stroom Den Haag ubsi dies Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Belangrijke aandachtspunten 5 3 pro subsidies - algemene informatie

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De individuele tentoonstellingssubsidie is bedoeld voor kunstenaars die voor een presentatie van eigen werk bepaalde tentoonstellingskosten zelf moeten

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De individuele tentoonstellingssubsidie is bedoeld voor kunstenaars die voor een presentatie van eigen werk bepaalde tentoonstellingskosten zelf moeten

Nadere informatie

Toelichting spot Groepstentoonstelling

Toelichting spot Groepstentoonstelling Toelichting spot Groepstentoonstelling Wat De subsidie spot Groepstentoonstelling is bedoeld voor: tentoonstellingen en presentaties van werk van een grotere groep kunstenaars; open atelierdagen; de subsidie

Nadere informatie

Toelichting spot Individuele tentoonstelling

Toelichting spot Individuele tentoonstelling Toelichting spot Individuele tentoonstelling Wat De subsidie spot Individuele tentoonstelling is bedoeld voor tentoonstellingen en presentaties van eigen werk. De subsidie is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling

Nadere informatie

Stroom Den Haag. ubsi dies. Versie 1.0

Stroom Den Haag. ubsi dies. Versie 1.0 Stroom Den Haag ubsi dies 2016 Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Verdere bepalingen 5 3 pro subsidies - algemene

Nadere informatie

Stroom Den Haag. ubsi dies. Versie 1.0

Stroom Den Haag. ubsi dies. Versie 1.0 Stroom Den Haag ubsi dies 2017 Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding 3 Doel 3 Plaatsbepaling 3 Stimulerende activiteiten 3 Subsidiemogelijkheden 3 Evaluatie 4 2 Verdere bepalingen 5 3 pro subsidies - algemene

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES

REGLEMENT SPOT SUBSIDIES REGLEMENT SPOT SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting Stroom

Nadere informatie

Naast de positieve/negatieve hypotheekverklaring wordt tussen Stroom en de kunstenaar ook nog een overeenkomst subsidie atelierbeleid gesloten.

Naast de positieve/negatieve hypotheekverklaring wordt tussen Stroom en de kunstenaar ook nog een overeenkomst subsidie atelierbeleid gesloten. 5 object subsidie De object subsidie is bedoeld om het bestand aan ateliers in Den Haag op kwalitatief niveau uit te breiden. Er zijn drie mogelijkheden waarop het beschikbare subsidiebudget aangewend

Nadere informatie

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM

Subsidieregeling Middelburgse Kunstenaars - SBKM 1. TENTOONSTELLINGSSUBSIDIE Omdat de SBKM het belangrijk vindt dat Middelburgse kunstenaars hun werk op een professionele wijze aan een breed publiek kunnen presenteren is er een regeling voor de tentoonstellingskosten.

Nadere informatie

REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS Artikel 1 Reikwijdte

REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS Artikel 1 Reikwijdte REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES VOOR ROTTERDAMSE KUNSTENAARS 2016 Artikel 1 Reikwijdte 1. Deze regeling is bedoeld voor individuele beeldende kunstenaars, autonoom werkende fotografen, ontwerpers

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling.

Voor amateurkunstverenigingen geldt dat de aanvraag geen betrekking mag hebben op de verplichte jaarlijkse voorstelling. AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE AMATEUR- EN PODIUMKUNST U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA Amersfoort.

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

A.1 U wilt subsidie aanvragen voor kunst of culturele activiteiten

A.1 U wilt subsidie aanvragen voor kunst of culturele activiteiten A.1 U wilt subsidie aanvragen voor kunst of culturele activiteiten Per 1 januari 2012 zijn de regels en voorwaarden rond aanvraag en toekenning van kunstencultuursubsidies veranderd. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN

VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN VERZOEK TOT LIDMAATSCHAP VAN HET KUNSTENAARSCENTRUM BERGEN Inschrijving - Door het inleveren van visuele documentatie en een curriculum vitae. - Het aanvraagformulier vult u in. - Aan de hand van het ingeleverde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE BEELDENDE KUNSTPROJECTEN U kunt uw aanvraag vóór 15 januari, 15 mei of 15 september indienen bij burgemeester en wethouders van Amersfoort, postbus 4000, 3800 EA

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Subsidieregeling Fonds Cultuur

Subsidieregeling Fonds Cultuur Subsidieregeling Fonds Cultuur Artikel 1: Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten

Nadere informatie

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens invullen iinvullen Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit jaar termijn Subsidieloket Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 41 02 Algemeen Naam organisatie Naam contactpersoon Adres secretariaat

Nadere informatie

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens

*SUBSIDIE* subsidie. invullen iinvullen. Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit. Algemeen. Gevraagd subsidiebedrag. Benodigde gegevens invullen iinvullen Aanvraagformulier subsidie Cultuur en Kwaliteit jaar termijn Subsidieloket Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 41 02 Algemeen Naam organisatie Naam contactpersoon Adres secretariaat

Nadere informatie

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg

SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'cie it^ Limburg SIDIEREGELING ORDERING BEELDENDE LIMBURG RUNS ^^^,,- ^ ill P''ov'"cie it^ Limburg Boekmanstichting - Bibliotheek Herengracht 415-1017 BP Amsterdam telefoonvvwfvs34-s3/3^y-24'^^z/5«^/

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier lidmaatschap KZOD Versie

Aanvraagformulier lidmaatschap KZOD Versie Aanvraagformulier lidmaatschap KZOD Versie 1.20130908 Dit formulier per e-mail of per post versturen naar: Jan Reijnders secretaris KZOD Joke Smitlaan 1 2104 TE Heemstede T: 023 5290044 E: secretaris@kzod.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Subsidies kunst en cultuur

Subsidies kunst en cultuur Subsidies kunst en cultuur Uitgave gemeente Leeuwarden Maart 2011 NB: Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoud Inleiding 3 1 Regeling kleine producties cultuur 4 2 Regeling

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST

RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor kunstenaars of culturele

Nadere informatie

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet

Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkos- ten in het kader van het kunstendecreet Algemene informatie Tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkos- en ten in het kader van het kunstendecreet Algemene Doel De tegemoetkoming in de reis-, verblijf- en transportkosten is één van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening beeldend kunstenaars

Subsidieverordening beeldend kunstenaars Subsidieverordening beeldend kunstenaars ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: raad: commissie: burgemeester en wethouders: subsidie: subsidieplafond: kunstenaar: Artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015

Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan november 2015 Werkwijze RRKC betreffende advisering subsidie-aanvragen Cultuurplan 2017-2020 30 november 2015 Inleiding Tot 1 februari 2016 12.00 uur kunnen subsidie-aanvragen voor het Cultuurplan 2017-2020 worden ingediend

Nadere informatie

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels incidentele subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering

Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering Richtlijnen subsidieaanvraag Internationalisering U dient een subsidieaanvraag Internationalisering in door het volledig ingevulde aanvraagformulier, vergezeld van een plan, een begroting en de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn

Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. I. Algemene informatie bij de subsidielijn Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor rugzakprojecten voor jongeren d.w.z. initiatieven waarbij een jongere zich in een ontwikkelingsland inzet voor een ontwikkelingsproject Aanvraagformulier voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst

Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst Aanvraagformulier Incidentele subsidies amateurkunst De uitvoering van deze subsidieregeling ligt bij Scholen in de Kunst. Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ REGELING STIMULERINGSSUBSIDIES M.B.T. PUBLICATIESUBSIDIES BEELDENDE KUNST (geldende regeling van het voormalig Fonds BKVB)

TOELICHTING BIJ REGELING STIMULERINGSSUBSIDIES M.B.T. PUBLICATIESUBSIDIES BEELDENDE KUNST (geldende regeling van het voormalig Fonds BKVB) TOELICHTING BIJ REGELING STIMULERINGSSUBSIDIES M.B.T. PUBLICATIESUBSIDIES BEELDENDE KUNST (geldende regeling van het voormalig Fonds BKVB) Per 1 januari 2012 is het Fonds BKVB gefuseerd met de Mondriaan

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ REGELING STIMULERINGSSUBSIDIES M.B.T. BIJDRAGE WERKBUDGET BEMIDDELAARS (geldende regeling van het voormalig Fonds BKVB)

TOELICHTING BIJ REGELING STIMULERINGSSUBSIDIES M.B.T. BIJDRAGE WERKBUDGET BEMIDDELAARS (geldende regeling van het voormalig Fonds BKVB) TOELICHTING BIJ REGELING STIMULERINGSSUBSIDIES M.B.T. BIJDRAGE WERKBUDGET BEMIDDELAARS (geldende regeling van het voormalig Fonds BKVB) Per 1 januari 2012 is het Fonds BKVB gefuseerd met de Mondriaan Stichting

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN

REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN REGELS OMTRENT SUBSIDIEAANVRAGEN 2015-2016 STUDIEVERENIGINGEN Met het tekenen van het de overeenkomst studieverenigingen 2015-2016 gaan de studieverenigingen ook akkoord met dit document. In het studiejaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat

Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Aanvraagformulier Incidentele subsidie cultureel klimaat Vul het formulier in en beantwoord daarbij alle vragen. Als u dit niet doet, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Dien het aanvraag

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden

Beleidsregel kunst&cultuur in de gebieden BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR IN DE GEBIEDEN Naast de projectsubsidies voor kortlopende projecten, de periodesubsidies voor langer lopende projecten, de jaarsubsidies amateurs en het snelloket is er nu

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van artistiek-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 - Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen 160 Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten

Nadere informatie

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen

Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Reglement voor subsidiëring van sociaal-culturele projecten van de Provincie West-Vlaanderen Artikel 1 Doelstelling Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de sociaalculturele

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014

Gemeente Tervuren. Informatie en richtlijnen bij het aanvragen van subsidies. Aanvraagformulier voor het werkjaar 2014 Gemeente Tervuren Aanvraag tot subsidies voor activiteiten in Tervuren gericht op informatieverstrekking, educatie en sensibilisatie rond de problematiek van ontwikkeling(samenwerking), mensenrechten,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Aanvraagformulier Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven Uitsluitend met dit formulier kunt u een verzoek om financiële steun indienen bij Coöperatiefonds Rabobank Eindhoven-Veldhoven. Het fonds

Nadere informatie

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent

Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Stedelijk reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van het interculturele en interlevensbeschouwelijke samenleven in Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december 2009 Bekendgemaakt

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1

DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES. Artikel 1 DEELVERORDENING KUNST- EN CULTUURSUBSIDIES ALGEMEEN Artikel 1 1. Ten behoeve van het organiseren en uitvoeren van, en/of deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur kan aan een in Leiden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:..

Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:.. Aanvraagformulier Presentatiesubsidie 2 Kenmerk:.. 1. De organisatie Naam organisatie... Nummer KvK... Rechtsvorm: o vereniging o stichting Contactpersoon... o de heer o mevrouw Postadres... Postcode/plaats...

Nadere informatie

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN)

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) Vooraf Voor PhD kandidaten geldt dat alle vormen van onderzoekskrediet gerelateerd moeten zijn aan het PhD project van de betrokkene

Nadere informatie

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het.

Algemene informatie. tegemoetkoming reis-, verblijf- transportkosten. Kunstendecreet. over de. in de. en in het kader van het. Algemene informatie over de tegemoetkoming reis-, verblijf- in de transportkosten en in het kader van het Kunstendecreet Algemene Wat is het doel van de tegemoetkoming? De tegemoetkoming in de reis-, verblijf-

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Regeling Gamefonds. Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder:

Regeling Gamefonds. Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling Gamefonds Regeling van de Besturen van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties houdende voorschriften over

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK

SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN DE MIJNSTREEK Versie juli 2016 Erfgoedcel Mijn-Erfgoed E. Coppéelaan 87 3600 Genk T 089 811 411 info@mijnerfgoed.be 2 SUBSIDIEREGLEMENT RESTAURATIEPROJECTEN IN

Nadere informatie

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur

Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Algemene beleidsregels eenmalige subsidies kunst en cultuur Inleiding Het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op een gezonde stedelijke culturele sector. Een sector waarin zoveel

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven

Stichting Buurtschap Stolwijkersluis Reglement bewonersinitiatieven DOELSTELLING REGLEMENT...2 Artikel 1...2 VERANTWOORDELIJKHEDEN...2 Artikel 2...2 MIDDELEN...2 Artikel 3...2 Artikel 4...2 AANVRAAG...3 Artikel 5...3 Artikel 6...3 BEOORDELING EN GOEDKEURING...3 Artikel

Nadere informatie

Als het project dat u wilt presenteren voldoet aan bovengenoemde criteria, kunt u uw projectvoorstel sturen aan:

Als het project dat u wilt presenteren voldoet aan bovengenoemde criteria, kunt u uw projectvoorstel sturen aan: Programma Internationaal Cultuurbeleid (ICB) Uit het programma internationaal cultuurbeleid (afgekort ICB) ondersteunt de ambassade de presentatie van Nederlandse cultuuruitingen in Suriname die een impuls

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE UITWISSELINGEN BUITEN SINT-NIKLAAS

AANVRAAG SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE UITWISSELINGEN BUITEN SINT-NIKLAAS AANVRAAG SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE UITWISSELINGEN BUITEN SINT-NIKLAAS subsidiejaar 2016 (rubrieken 1 t.e.m. 5 worden ingediend vóór 1 november 2015, rubriek 6 wordt na afronding van het project ingediend)

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen

Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Aanvraag subsidie en facilitaire ondersteuning evenementen Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening (ASV) en de subsidieregel Evenementen. Subsidieaanvragen moeten minimaal 6 weken

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Stad Eeklo Cultuurdienst Molenstraat 36 9900 EEKLO T 09 218 27 31 F 09 378 40 49 info@stad.eeklo.be SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENSCHAPSVORMENDE CULTURELE PROJECTEN Gelet op het decreet van 12 juli 2012 betreffende

Nadere informatie