10 November 2007 Estate Planner. Testamentair vruchtgebruik en de eigenwoningschuld MR. WIM J.J.G. SPEETJENS Het legaat van vruchtgebruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 November 2007 Estate Planner. Testamentair vruchtgebruik en de eigenwoningschuld MR. WIM J.J.G. SPEETJENS Het legaat van vruchtgebruik"

Transcriptie

1 Testamentair vruchtgebruik en de eigenwoningschuld MR. WIM J.J.G. SPEETJENS 1 In veel testamenten komt als beschikking voor het legaat van vruchtgebruik van de gehele nalatenschap of van bepaalde goederen van de nalatenschap. In deze bijdrage wordt ingegaan op enkele aspecten van vruchtgebruik, namelijk de relatie tussen vruchtgebruik en aansprakelijkheid en draagplicht van de vruchtgebruiker voor (rente van) schulden van de nalatenschap, in het bijzonder de zogenoemde eigenwoningschuld. 1. Het legaat van vruchtgebruik 1.1. Het ontstaan van het vruchtgebruik Het testamentaire vruchtgebruik ontstaat in de praktijk bijna altijd op grond van een legaat. 2 De legataris heeft een vorderingsrecht ten opzichte van de gezamenlijke erfgenamen of één of meer bepaalde erfgenamen. Dit betekent dat het vruchtgebruik niet van rechtswege door en bij het overlijden ontstaat, maar dat het moet worden afgegeven. Zolang die afgifte niet heeft plaatsgevonden behoort het betrokken goed tot het vermogen van de erfgenamen; de legataris heeft een verbintenisrechtelijke aanspraak. Afgifte van het legaat van vruchtgebruik houdt bij een woning in dat het vruchtgebruik wordt gevestigd. 3 Omdat de woning een onroerende zaak is moet een daartoe bestemde notariële akte worden opgemaakt en vervolgens moet deze akte worden ingeschreven in de openbare registers. 4 Pas na die inschrijving is de legataris ook goederenrechtelijk gerechtigd tot het vruchtgebruik. Het is twijfelachtig of verdeling van een zaak kan plaats vinden zodanig dat aan de ene deelgenoot het vruchtgebruik en aan de andere deelgenoot de hoofdgerechtigdheid (bloot eigendom) kan worden toegedeeld. Vruchtgebruik kan volgens art. 3:22 BW slechts door vestiging of verjaring ontstaan. Deze bepaling is dwingend recht. Met Van Mourik ben ik van mening dat vruchtgebruik niet kan ontstaan bij de verdeling van een gemeenschap. Er is immers slechts sprake van een gemeenschap van het recht van eigendom; 5 het splitsen van een recht in een moederrecht en in een beperkt recht is geen verdelen. Wel is het mogelijk dat het recht van eigendom wordt toegedeeld onder de verplichting voor degene aan wie is toebedeeld ten behoeve van de ander een recht van vruchtgebruik te vestigen op de toegedeelde zaak. Deze zienswijze heeft overigens ook een consequentie voor de heffing van overdrachtsbelasting. De verdeling zelf vormt een uitgezonderde verkrijging in de zin van art. 3 lid 1 onder b WBR, maar de vestiging van het vruchtgebruik is wel een belaste verkrijging omdat die vestiging niet krachtens erfrecht plaats vindt. Als aangenomen wordt dat bij een verdeling wel vruchtgebruik en hoofdgerechtigdheid kan worden toegedeeld leidt dat er toe dat de verkrijging van het vruchtgebruik niet met overdrachtsbelasting wordt getroffen, overigens mits de te verdelen gemeenschap een nalatenschap vormt in de zin van art. 3 lid 1 onder b WBR Aansprakelijkheid en draagplicht voor schulden van de nalatenschap Schulden van de erflater 6 gaan krachtens het bepaalde in art. 4:182 lid 2 BW over op de erfgenamen. Een vruchtgebruiker verkrijgt uit de nalatenschap slechts een vorderingsrecht. Dit heeft tot gevolg dat hij als zodanig 7 niet aansprakelijk is voor schulden, ook niet als in het testament op de vruchtgebruiker de verplichting is gelegd bepaalde schulden over te nemen. Deze verplichting werkt uitsluitend tussen de vruchtgebruiker en de betreffende erfgena(a)m(en) en ziet op de draagplicht voor de over te nemen schuld. De regeling van de extern (tussen erfgenamen en schuldeiser) werkende aansprakelijkheid is dwingendrechtelijk van aard; de erflater kan daarvan niet afwijken. Als de erflater wenst dat een bepaalde schuld niet door de gezamenlijke erfgenamen wordt gedragen, maar door één of meer van hen, zal hij ten laste van de erfgena(a)m(en) die de schuld moet(en) dragen een legaat moeten opnemen in zijn testament. Legataris is in dat geval de erfgenaam die niet hoeft te dragen in Afgifte van het legaat van vruchtgebruik houdt bij een woning in dat het vruchtgebruik wordt gevestigd 1 Docent privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 2 In deze bijdrage blijft de verkrijging van een vruchtgebruik krachtens testamentaire last (als bedoeld in de art. 4: BW) buiten beschouwing. 3 Zie bijv. Asser-Mijnssen-Van Dam-Velten, Goederenrecht, Zakelijke rechten, 14e druk, Deventer 22, nr Art. 3:98 jo. 3:89 lid 1 BW. 5 Zie Huijgen, WPNR (1995) 6195, Van Mourik, Monografieën BW, nr. B-9, Gemeenschap, Deventer 26, nr. 1, en (zeer recent) Rechtbank Zutphen 15 augustus 27, nr / HA ZA Anders Asser-Mijnssen-Van Dam-Velten, a.w., nr.264. Voor de toepassing van de eigenwoningregeling gaat de staatssecretaris in zijn besluit van 27 januari 26 (nr. CCP25/2574M) er van uit dat een vruchtgebruik kan ontstaan bij verdeling. Enige civielrechtelijke onderbouwing van dat standpunt ontbreekt. 6 De hier bedoelde schulden zijn die, welke zijn genoemd in art. 4:7 lid 1 letters a en i BW. 7 Indien de vruchtgebruiker tevens erfgenaam is, is hij in die laatste hoedanigheid uiteraard wel aansprakelijk. 1 November 27 Estate Planner

2 die schuld. Wil de erflater dat de draagplicht voor de schuld bij een legataris ligt, bijvoorbeeld bij de vruchtgebruiker, dan moet hij ten laste van die legataris een sublegaat in zijn testament opnemen. Verkrijgers bij dat sublegaat (legatarissen) zijn dan de gezamenlijke erfgenamen of één of meer van hen. In de praktijk kan men tegen de situatie aanlopen dat de gelegateerde woning is bezwaard met een hypotheekrecht voor schulden van de erflater. 8 In dat geval verkrijgt de vruchtgebruiker een zaak die kan worden uitgewonnen voor schulden die door het overlijden zijn overgegaan van de erflater op de erfgenamen. Het feit dat een goed van de vruchtgebruiker kan worden uitgewonnen voor die schuld leidt er niet toe dat hij ook aansprakelijk is. Wordt de zaak inderdaad uitgewonnen dan gaat het vruchtgebruik door de executie teniet 9 omdat het na het hypotheekrecht is gevestigd. De schade die de vruchtgebruiker lijdt zal door de erfgenamen moeten worden vergoed. Dit is anders als de vruchtgebruiker de betreffende schuld op grond van een testamentaire beschikking moest overnemen. Weliswaar is de vruchtgebruiker niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap, soms kan hij van de aanwezigheid van die schulden toch iets merken. Dit speelt wanneer het vruchtgebruik zich uitstrekt over de gehele nalatenschap. De hoofdgerechtigden kunnen in dat geval verlangen dat de schulden van de nalatenschap worden voldaan uit de met vruchtgebruik bezwaarde goederen van de nalatenschap. De vruchtgebruiker kan er ook voor kiezen deze schulden uit eigen vermogen renteloos voor te schieten; bij het einde van het vruchtgebruik heeft hij dan recht op terugbetaling. 1 In beide gevallen mist de vruchtgebruiker economisch gezien het genot over een waarde ter grootte van die schulden, het vruchtgebruik strekt zich uit over de netto-nalatenschap Aansprakelijkheid en draagplicht voor rente van schulden van de nalatenschap Wanneer de vruchtgebruiker niet aansprakelijk is voor de schuld is hij evenmin aansprakelijk voor de wegens die schuld verschuldigde rente. Hij is ook niet draagplichtig voor die renteschuld. Wenst de erflater dat de vruchtgebruiker wel draagplichtig is voor de rente dan zal hij daartoe een legaat moeten opnemen in zijn testament. Ten laste van de vruchtgebruiker legateert hij een bedrag dat gelijk is aan de wegens een bepaalde schuld te betalen rente. Het ligt dan voor de hand de opeisbaarheid van dit legaat te koppelen aan de opeisbaarheid van de rente. Art. 3:22 BW bepaalt dat de gewone lasten en herstellingen moeten worden gedragen door de vruchtgebruiker. De vraag die vervolgens opkomt, is of de rente van schulden een gewone last is. Mijnssen 11 ziet de rente van een door hypotheek verzekerde schuld die is aangegaan ter verwerving van de zaak, als een gewone last in de zin van art. 3:22 BW, die door de vruchtgebruiker moet worden gedragen. Doorslaggevend is voor hem dat het een schuld betreft die voor de verwerving 12 van die zaak is aangegaan. Naar mijn mening is de rente een last die uitsluitend verbonden is aan de schuld. Een schuld rust op personen en niet op goederen. Het feit dat het een schuld betreft die de erflater is aangegaan om de in vruchtgebruik gegeven zaak te verwerven doet hieraan niet af. Eveneens is naar mijn mening relevant of tot zekerheid voor de nakoming van die schuld een recht van hypotheek is verleend op de in vruchtgebruik gegeven zaak. Dit betekent slechts dat die schuldeiser een voorrang heeft bij verhaal. Omdat de rente verbonden is aan de schuld en niet aan het goed, is het geen gewone last in de zin van art. 3:22 BW. 2. De eigen woning en de eigenwoningschuld in de inkomstenbelasting Als een belastingplichtige een eigen woning bezit mag hij de rente van schulden die hij is aangegaan om die eigen woning te verwerven op zijn inkomen uit werk en woning in aftrek brengen. Hierna wordt bekeken of de vruchtgebruiker op deze faciliteit een beroep kan doen De eigen woning De wettelijke definitie 13 van een eigen woning, voorzover hier relevant, is dat het moet gaan om een gebouw dat anders dan ten behoeve van een onderneming de belastingplichtige anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Het ter beschikking staan moet plaatsvinden op grond van eigendom of een gebruiksrecht dat krachtens erfrecht is verkregen. Wanneer een woning in vruchtgebruik is gegeven is aan deze vereisten voor een eigen woning voldaan. Wel eist de wet dat het vruchtgebruik is afgegeven; persoonlijke rechten 14 kwalificeren niet als eigen woning. Nu tussen het overlijden en de afgifte altijd enige tijd verstrijkt zou dit er Wanneer de vruchtgebruiker niet aansprakelijk is voor de schuld is hij evenmin aansprakelijk voor de wegens die schuld verschuldigde rente 8 Hier wordt buiten beschouwing gelaten de situatie dat de erflater zekerheid heeft gegeven voor de schuld van een derde. 9 Art. 3:273 lid 1 en 3:21 BW. 1 Zie art. 3:222 lid 1 BW. Vgl. een soortgelijke regeling in art. 78 lid 1 Succ.w. Deze regeling wijkt op twee onderdelen af. Waar het in art. 3:222 BW gaat om schulden behorende tot de nalatenschap gaat het hier om schulden van de erfgenaam, namelijk het recht van successie of van overgang verschuldigd wegens zijn erfrechtelijke verkrijging. De regeling in het BW geldt alleen als een gehele nalatenschap met vruchtgebruik is bezwaard, de regeling in de Succ.w. geldt voor ieder afzonderlijk goed, waarbij op grond van één en hetzelfde overlijden de een de hoofdgerechtigdheid verwerft en de ander het vruchtgebruik. 11 Anders Asser-Mijnssen-Van Dam-Velten, a.w., nr. 279a. 12 Het is niet duidelijk of Mijnssen een andere mening is toegedaan als de schuld niet door hypotheek (op het betrokken goed of een ander goed) is verzekerd. Gezien het feit dat hij de nadruk legt op de aard van de schuld (verwerving van de zaak in vruchtgebruik) neem ik aan dat het wel of niet verzekerd zijn van de schuld irrelevant is voor het antwoord op de vraag wie de rente moet dragen. 13 Zie art lid 1 Wet IB Zie hiervoor onder 1.2. November 27 Estate Planner 11

3 toe leiden dat in die periode de eigenwoningregeling niet van toepassing is. De belastingdienst beschouwt de woning in die situaties toch als eigen woning mits het recht binnen twee jaar na het overlijden van de erflater wordt gevestigd en ook aan alle voorwaarden voor de eigenwoningregeling wordt voldaan. 15 Dit laatste zal in de regel wel aan de orde zijn, nu in de praktijk het vruchtgebruik van de woning hoofdzakelijk aan de partner van de erflater wordt gelegateerd De eigenwoningschuld In beginsel is met betrekking tot de eigen woning slechts aftrekbaar de rente van de eigenwoningschuld. 16 De eigenwoningschuld wordt gedefinieerd als de schuld aangegaan ter verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning. 17 Het oorzakelijke verband is van belang De situatie na het overlijden van de erflater Stel dat de erflater een schuld nalaat die voor hem als eigenwoningschuld kwalificeerde. Hoe is dan de situatie na overlijden? Kwalificeert de schuld van de erflater ook voor de vruchtgebruiker als eigenwoningschuld? Hiervoor hebben we gezien dat de vruchtgebruiker niet aansprakelijk is voor de schulden van de erflater. Dit leidt tot de conclusie dat voor de vruchtgebruiker geen sprake kan zijn van een eigenwoningschuld. Zou de vruchtgebruiker de schuld van de erfgenamen overnemen, dan leidt dat evenmin tot de kwalificatie eigenwoningschuld. Die overgenomen schuld is namelijk niet aangegaan ter verwerving van het vruchtgebruik, dit werd op grond van het legaat immers gratis verkregen, dat wil zeggen voor de verkrijging van het vruchtgebruik was geen tegenprestatie verschuldigd. Evenmin is er sprake van een eigenwoningschuld wanneer de vruchtgebruiker op voet van art. 3:222 BW de schulden van de nalatenschap, waaronder de eigenwoningschuld, met daartoe geleend geld voorschiet. Die schuld is evenmin aangegaan ter verwerving van het vruchtgebruik. Stel dat de rente van een schuld die is aangegaan om een goed, waarop het vruchtgebruik rust, te verwerven, wel als een gewone last in de zin van art. 3:22 BW moet worden beschouwd. Dat heeft tot gevolg dat de vruchtgebruiker die rente moet dragen. De vraag die dan rijst is of de vruchtgebruiker vervolgens die rente kan aftrekken? Hierop moet het antwoord ontkennend luiden: weliswaar drukt de rente bij de vruchtgebruiker, maar er ontbreekt in dit geval bij hem een eigenwoningschuld. Alleen de draagplicht voor de rente rust bij de vruchtgebruiker, de aansprakelijkheid blijft bij de erfgenamen. 3. Hoe verkrijgt de vruchtgebruiker wel recht op renteaftrek? Hiervoor hebben we gezien dat de vruchtgebruiker geen aanspraak kan maken op aftrek van rente omdat een eigenwoningschuld ontbreekt. Het is echter voor de erflater vrij eenvoudig de vruchtgebruiker wel een recht op renteaftrek te geven. Daartoe moet hij in zijn testament bepalen dat de vruchtgebruiker verplicht is de schuld die voor de testateur als eigenwoningschuld kwalificeert, over te nemen. Er is dan sprake van een sublegaat ten laste van de vruchtgebruiker. Dit sublegaat vormt voor hem een verwervingsschuld. De verschuldigde rente is dan aftrekbaar als ook aan de overige voorwaarden voor aftrekbaarheid wordt voldaan. Ook in het geval dat de door de vruchtgebruiker over te nemen schuld voor de testateur niet als eigenwoningschuld kwalificeert kan aan de vruchtgebruiker een aanspraak op renteaftrek toekomen. Het is voor de laatstgenoemde immers een verwervingsschuld. De kwalificatie die de erflater aan de schuld gaf is voor de vruchtgebruiker dus irrelevant. Een nog grotere aanspraak op renteaftrek heeft de vruchtgebruiker wanneer sprake is van een legaat tegen inbreng van de waarde. 18 Het gehele inbrengbedrag vormt een verwervingsschuld. Als deze schuld rentedragend is kan de vruchtgebruiker die rente in aftrek brengen. Dit biedt een mogelijkheid tot een fiscaal aantrekkelijke wijze van vermogensoverheveling in de familiesfeer. Er kan namelijk worden bepaald dat de vruchtgebruiker de rente pas behoeft te betalen na zijn overlijden. Dit uitstel van betaling staat aan renteaftrek niet in de weg, mits de bijgeschreven rente op haar beurt rentedragend is. Aftrek van rente, die verschuldigd is over de bijgeschreven rente, is niet mogelijk Conclusie De vruchtgebruiker is niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Om civielrechtelijke redenen is het verstandig dat de testateur in zijn testament regelt hoe met schulden moet worden omgegaan in de situatie dat hij slechts het vruchtgebruik van bepaalde Het is voor de erflater vrij eenvoudig de vruchtgebruiker een recht op renteaftrek te geven 15 Besluit van 27 januari 26 (nr. CCP25/2574M), nr Art lid 1 letter a Wet IB Art a lid 1 Wet IB Dit heeft echter ook het gevolg dat de vruchtgebruiker wordt opgezadeld met een schuld, die vroeg of laat zal moeten worden voldaan. 19 Art Wet IB November 27 Estate Planner

4 goederen van zijn nalatenschap legateert. Met name als deze goederen zijn verworven met geleend geld en/of met een zekerheidsrecht 2 zijn bezwaard. Dit voorkomt conflicten tussen vruchtgebruiker en erfgenamen over het dragen van schulden. Omdat de vruchtgebruiker niet aansprakelijk is voor nalatenschapsschulden kan er ook geen verwervingsschuld ontstaan, waardoor renteaftrek voor de inkomstenbelasting niet aan de orde is. Wanneer de testateur de vruchtgebruiker de verplichting oplegt deze schulden over te nemen is wel sprake van een verwervingsschuld en kan de vruchtgebruiker in aanmerking komen voor renteaftrek. 2 In de praktijk zal dit bijna altijd een recht van hypotheek zijn. Besluiten Besluit van 1 oktober 27, nr. CPP27/383M, Stcrt. nr. 22 Dit besluit bevat het beleid over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. De besluiten van 16 maart 24, nr. CPP23/1717M en 15 november 26, nr. CPP26/1894M zijn samengevoegd. Voorts is op de hieronder vermelde onderdelen nieuw beleid opgenomen, dat terugwerkt tot 1 januari 22. Van onherroepelijk vaststaande aanslagen kan ambtshalve vermindering worden gevraagd. Beleidseis Voor de vennootschappelijke moeder-/dochterverhoudingen is in art. 7a lid 2 Uitv.reg. Succ.w. de zogenoemde toerekeningsregeling opgenomen. Op grond van deze regeling worden de bezittingen en schulden van een vennootschap die een onderneming drijft (de deelneming) beschouwd als bezittingen en schulden van de vennootschap die de aandelen houdt (de houdstervennootschap). Eén van de voorwaarden voor de toerekeningsregeling is dat de houdstervennootschap (mede) het beleid van de deelneming bepaalt (de beleidseis). Volgens het besluit is aan de beleidseis voldaan indien de houdstervennootschap op het tijdstip van het overlijden of de schenking en gedurende de voorzettingsperiode: 1. onmiddellijk of middellijk ten minste 5% bezit van het nominaal geplaatste kapitaal van de deelneming; of 2. (mede)bestuurder van de vennootschap is. Een middellijk aanmerkelijk belang in de werkmaatschappij van 5% Vooruitlopend op een wetswijziging keurt de staatssecretaris goed dat de toerekeningsregeling van art. 7a lid 2 Uitv.reg. Succ.w. ook geldt indien de erflater/ schenker, die de aandelen in een houdstervennootschap overdraagt, tot het tijdstip van de vererving of schenking middellijk ten minste 5% van het nominaal geplaatste kapitaal bezat in de deelneming van die houdstermaatschappij die een onderneming drijft. Voorlegging andere gevallen aan de inspecteur Gevallen die niet vallen onder de beleidseis of de regeling voor het middellijk aanmerkelijk belang van 5%, kunnen worden voorgelegd aan de inspecteur. De bewijslast dat is voldaan aan de voorwaarden berust in eerste instantie bij degene die een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling doet. Certificaten van aandelen Onder het bezit van aandelen wordt mede verstaan het bezit van certificaten, mits de certificaten voldoen aan de voorwaarden van onderdeel 6.4. van het besluit van 23 november 26, nr. CPP26/2674. In laatstgenoemd besluit is geregeld dat voor de heffing van de inkomstenbelasting certificaten gelijk worden gesteld met aanmerkelijkbelangaandelen indien de certificaten met de aandelen kunnen worden vereenzelvigd. Certificering van aandelen gedurende de voortzettingsperiode wordt niet aangemerkt als een vervreemding mits de certificaten voldoen aan de voorwaarden van het hiervoor genoemde besluit van 23 november 26. Toerekening bij meerdere deelnemingen Indien de houdstervennootschap meerdere November 27 Estate Planner 13

5 deelnemingen heeft kunnen de bezittingen en schulden van alle deelnemingen die voldoen aan de voorwaarden voor de toerekeningsregeling van art. 7a Uitv.reg. Succ.w. gezamenlijk aan de houdstervennootschap worden toegerekend. Als gevolg van dit besluit is de bedrijfsopvolgingsregeling bijvoorbeeld ook van toepassing voor de dochtervennootschap die onroerende zaken verhuurt aan een andere dochtervennootschap van de houdstervennootschap. Aangaan samenwerkingsverbanden Vooruitlopend op een wetswijziging keurt de staatssecretaris goed dat op verzoek de voortzettingseis niet geldt voor het aandeel in een personenvennootschap dat de bedrijfsopvolger al bezat toen hij een aandeel in de personenvennootschap erbij kreeg. De goedkeuring geldt eveneens voor de uitstelregeling van art. 25 lid 13 Inv.w. die is toegepast op een onderbedelingsvordering in verband met de toedeling van de onderneming aan de bedrijfsopvolger. Gevolgen voor de toerekeningsregeling bij de verkoop van aandelen Indien de houdstervennootschap binnen de voortzettingstermijn niet langer voldoet aan de beleidseis staakt de houdstervennootschap haar onderneming voorzover die door de toerekeningsregeling aan de houdstervennootschap wordt toegerekend. Dit geldt ook bij verkoop van de aandelen in de deelneming of inkoop van de aandelen in de deelneming (gevolgd door intrekking van die aandelen). Het maakt niet uit of er een vervangingsvoornemen is dan wel er een herinvestering is gedaan. Een inkoop van aandelen gevolgd door intrekking wordt niet aangemerkt als vervreemding als het aandeel in de deelneming procentueel gelijk blijft. Successietarieven 28 Tarieven en vrijstellingen voor het successierecht, het schenkingsrecht en het recht van overgang met ingang van 1 januari 28 De tarieven en vrijstellingen in de Successiewet worden mits het parlement akkoord gaat met het Belastingplan 28 in het kalenderjaar 28 aangepast met een inflatiecorrectie van 1,5% ten opzichte van de cijfers voor het kalenderjaar 27. Tarieven (tabel art. 24 lid 1 Succ.w.) Gedeelte van de belaste Indien geërfd of verkregen verkrijging (in euro s) wordt door een echtgenoot, een kind, een afstammeling in de tweede of verdere graad* of door een samenwoner als bedoeld in art. 24 lid 2 Succ.w en hoger Indien geërfd of verkregen wordt door een broer, zuster of bloedverwant in de rechte opgaande lijn Indien geërfd of verkregen wordt door andere verkrijgers, uitgezonderd de instellingen als bedoeld in art onder b Wet IB * Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 6% daarvan. 14 November 27 Estate Planner

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M, Staatscourant 7 juli 2011, nr. 12049 De staatssecretaris

Nadere informatie

Recht van gebruik en bewoning

Recht van gebruik en bewoning Recht van gebruik en bewoning MR. THEO C. HOOGWOUT 1 Recent zijn in de jurisprudentie de consequenties voor het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting van het afstand doen van het recht van gebruik

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet?

Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Mr. Almer M.A. de Beer 1 Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Art. 4.6 Wet IB 2001 geeft antwoord op de vraag wie aanmerkelijkbelanghouder is De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Nadere informatie

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.214 Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 4.4.2012 Nr. BLKB2012/103M, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; verdeling gemeenschap samenwoners Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit

Nadere informatie

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen.

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Den Haag, 30 juni 2014 Het besluit nr. BLKB/2014/194M van 3 juni 2014 vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat beleid over

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, Stcrt. 2009, 20619 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte en definitie 1. Deze regeling

Nadere informatie

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Successiewet 1956; bedrijfsopvolging 1 Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Belastingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling, Domein Belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 16 maart 2004,

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14-12-2011, nr. BLKB/2011/1803M, Staatscourant 2011, nr. 23104 De staatssecretaris

Nadere informatie

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken)

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) Mr. Caroline J.M. Martens 1 Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) De verkrijging krachtens de renteafspraak is een verkrijging op grond van een fictiebepaling In deze bijdrage

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil

Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Vergeten testament. Informele wil 1 Successierecht. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling,

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37880

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

Successiewet Bedrijfsopvolgingsregeling

Successiewet Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet 1956. Bedrijfsopvolgingsregeling 1 Successiewet 1956. Bedrijfsopvolgingsregeling Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van

Nadere informatie

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen

1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 15 oktober 2015, nr. BLKB 2015/794M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal SPECIAL

AdviesbureauJournaal SPECIAL AdviesbureauJournaal SPECIAL ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken januari 2010 Schenk- en erfbelasting Wetsvoorstel schenk- en erfbelasting 2010 is wet Op 3 november 2009 is het wetsvoorstel schenk-

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. I f^l öobuicq3~o\ Den Haag, 2 O MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-753 TL Motivering van liet beroepsciirir: in cassatie (rolnummer 12/00641) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 21 december

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Overdrachtsbelasting. Vrijstelling. Diverse onderwerpen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 21 juni 2013, nr. BLKB/2013/642M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

De overdracht van de ouderlijke woning aan de kinderen onder voorbehoud van een vruchtgebruik (deel 1)

De overdracht van de ouderlijke woning aan de kinderen onder voorbehoud van een vruchtgebruik (deel 1) Mr. Wim J.J.G. Speetjens 1 De overdracht van de ouderlijke woning aan de kinderen onder voorbehoud van een vruchtgebruik (deel 1) De bepalingen van de vruchtgebruiktitel zijn op de rechten van gebruik

Nadere informatie

Successiewet Bedrijfsopvolgingsregeling

Successiewet Bedrijfsopvolgingsregeling FI Successiewet 1956. Bedrijfsopvolgingsregeling 10 oktober 2007/Nr. CPP2007/383M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap.

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap. EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1. Geef aan welke vier varianten er bestaan op het geboed van finale verrekenbedingen en beschrijf de gevolgen voor

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M

Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht. Juridische fusie 1 Dit besluit is vervangen door het besluit van 15 september 2010, DGB2010/602M Successiewet. Vrijstellingen successie- en schenkingsrecht.

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

2. Wettelijke regeling tarief echtgenoten en partners

2. Wettelijke regeling tarief echtgenoten en partners Successiewet 1956. Tarief. Verkrijging door aanstaande echtgenoot, aanstaande partner, ex-echtgenoot of ex-partner. Gemeenschappelijke huishouding bij opname in tehuis 1 Successiewet 1956. Tarief. Verkrijging

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6416 13 april 2011 Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling 4 april 2011 Nr. BLKB2011/68M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M, Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 22 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 22 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. f2./oos:)lcqs Den Haag, 3 Q MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-1131 ^ 2 Motivering van liet beroepschrift in cassatie (rolnummer 12/00801) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 28 december

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Page 1 of 7 Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel I) NTFRB2011-35 Hoge Raad 16 januari 2004, nr.c02/150hr Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen NTFRB-art. 1 SW 1956-art. 35c SW 1956-art.

Nadere informatie

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL

DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL DE EIGEN WONING IN DE NOTARIËLE PRAKTIJK STEFAN VRANCKEN WWW.TEAMNOTARISSEN.NL EVEN VOORSTELLEN Stefan Vrancken Kandidaat-notaris en partner bij Team Notarissen Middelgroot kantoor: circa 20 medewerkers

Nadere informatie

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting.

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting. Henriette van Zelm van Eldik Office de Maître Paul-Etienne DUPONT, Notaire 81-83 Avenue Ledru Rollin 75012 PARIS Tel : + 33(0)1.71.19.45.28 Fax: + 33(0)1.43.43.17.56 henriette.vanzelm.75243@paris.notaires.fr

Nadere informatie

Kwartaalbericht Estate Planning, Knelpunten bij het Ik-opa-testament

Kwartaalbericht Estate Planning, Knelpunten bij het Ik-opa-testament Page 1 of 6 Kwartaalbericht Estate Planning, Knelpunten bij het Ik-opa-testament Bijgewerkt tot 2012-12-01. Knelpunten bij het Ik-opa-testament Auteur: Mr. J. Beers 1 Inleiding Wanneer de erflater naast

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes Auteur: Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst Casus De heer en mevrouw Pietersen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden, waarin iedere gemeenschap van goederen

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Estate planning en het gehandicapte kind: balanceren tussen emotie en fiscaliteit

Estate planning en het gehandicapte kind: balanceren tussen emotie en fiscaliteit Estate planning en het gehandicapte kind: balanceren tussen emotie en fiscaliteit MR. P.J.T. (ELLE) VAN GOMPEL 1 Estate planning is balanceren tussen emotie en fiscaliteit. Dit komt wellicht het meest

Nadere informatie

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017

Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Prinsjesdag: fiscale maatregelen 2017 Maatregelen tegen box 2-beleggen in VBI s De belastingdruk op box 2-vermogen kan worden beperkt door vermogen waarop een abclaim rust onder te brengen in een vrijgestelde

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ]

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Bachelor Thesis Naam : Jeffrey Rous Studierichting : Fiscale Economie ANR : s902350 Datum : 21/11/2009 Begeleider : Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.212 vervallen: het bericht 'Nieuwe Schenk- en erfbelasting aangenomen door Tweede Kamer', datumnr 0911-1159 Vernieuwde Successiewet 1.1. in werking bronnen

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

belastingtarief tarief premie volksverzekeringen Titel: Auteur: Fiscale cijfers 2007 Mr. G.A.C. Jerry Aarts MFP Inleiding In Fin-Mail 06 43 hebben wij de nieuwe premiebedragen en uitkeringen sociale zekerheid aan u doorgegeven. Nu zijn ook de fiscale

Nadere informatie

Levensverzekering en erfrecht

Levensverzekering en erfrecht Mr. Wim J.J.G. Speetjens 1 Levensverzekering en erfrecht De praktijk kent vele vormen van levensverzekering 1 Docent privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 2 De wet van 22 december 2005,

Nadere informatie

Successiewet en rente na 1 januari 2010

Successiewet en rente na 1 januari 2010 Successiewet en rente na 1 januari 2010 Mr. Caroline J.M. Martens 1 Renteovereenkomsten en rentebepalingen in testamenten houden ons voortdurend bezig. Wanneer kan er successierecht en wanneer schenkingsrecht

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21344 29 december 2010 Inkomstenbelasting. Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 19 december 2010 Nr. DGB2010/4308M,

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 633 Wet van 15 december 1995, houdende wijziging van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting (belastingheffing in geval van tijdelijke

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 15967. Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit. 1. Inleiding. 12 juni 2014

STAATSCOURANT. Nr. 15967. Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit. 1. Inleiding. 12 juni 2014 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15967 12 juni 2014 Overdrachtsbelasting. Belastbaar feit 3 juni 2014 nr. BLKB/2014/194M. Belastingdienst/Directie Vaktechniek

Nadere informatie

Page 1 of 6 Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel II) NTFRB2011-41 Hoge Raad 16 januari 2004, nr.c02/150hr Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen NTFRB-art. 1 SW 1956-art. 35d SW 1956-art.

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Reactie RB op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2017 (34 553)

Reactie RB op het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2017 (34 553) Reactie RB op het wetsvoorstel (34 553) Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met veel belangstelling kennisgenomen van het op 20 september 2016 gepubliceerde wetsvoorstel Overige Fiscale

Nadere informatie

HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP HUWELIJK EN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP Gevolgen huwelijk en geregistreerd partnerschap Sinds 1 april 2001 is het huwelijk een samenlevingsverband van een man en een vrouw, twee mannen of twee vrouwen.

Nadere informatie

Meerwaardeclausule MR. THEO C. HOOGWOUT 1. 1. Inleiding. 2. Erfrechtelijke verkrijging

Meerwaardeclausule MR. THEO C. HOOGWOUT 1. 1. Inleiding. 2. Erfrechtelijke verkrijging Meerwaardeclausule MR. THEO C. HOOGWOUT 1 Een meerwaardeclausule kan worden opgenomen bij de verdeling van het vermogen van een samenwerkingsverband (zoals een vennootschap onder firma), de verdeling van

Nadere informatie

Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010

Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010 . Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010 Het successierecht is de meest onbegrepen belasting. Het kabinet wil deze belasting in stand houden, ondanks dat de schenker of erflater

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december Successiewet 2010 I.s.m. notariskantoor van Der Weele 0611083 1 mr. Jeroen van der Weele - Notaris 16 december 2009 Successiewet per 1 januari 2010

Nadere informatie

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam. Erfrecht Woordenboek Op onze website heb je een hoop moeilijke woorden en vaktermen gezien. We hebben steeds geprobeerd die goed uit te leggen. Waarschijnlijk lees je de komende tijd documenten die bol

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap

Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap Mr. Elle J.T. van Gompel 1 Mr. Margriet. G. Eerenstein 2 Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap De vaststelling van het vaderschap kan ook postuum geschieden 1 Kandidaat-notaris bij Van Heeswijk

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning

Datum 6 juni 2012 Betreft: Vragen van de leden Omtzigt en Van Bochove over de erfbelasting over een niet verkochte woning > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober 2012, nr. BLKB/2012/611M. De staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie