Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet?"

Transcriptie

1 Mr. Almer M.A. de Beer 1 Welke aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet? Art. 4.6 Wet IB 2001 geeft antwoord op de vraag wie aanmerkelijkbelanghouder is De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet moeten voorkomen dat de heffing van successie- of schenkingsrecht het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengt. Het tweede lid van art. 35b Succ.w. geeft een opsomming van de vermogensbestanddelen die voor de faciliteiten in aanmerking komen. Voor de onderneming in de vennootschapsvorm zijn dat aandelen en winstbewijzen, mits deze bij de erflater/schenker behoorden tot een aanmerkelijk belang in de zin van de Wet IB Wat betreft de activiteiten van de vennootschap stelt de wet als voorwaarde dat deze niet mogen bestaan uit het beleggen van vermogen of een daarmee overeenkomende werkzaamheid. 1. wie gaat als aanmerkelijkbelanghouder door het leven; en 2. welke vermogensbestanddelen behoren tot een aanmerkelijk belang? Art. 4.6 Wet IB 2001 geeft antwoord op de vraag wie aanmerkelijkbelanghouder is. Dit is de belastingplichtige die, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect: a. voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder is in een vennootschap; b. een koopoptie heeft om direct of indirect aandelen te verwerven voor minimaal 5% van het geplaatste aandelenkapitaal. 1 Werkzaam bij Arenthals Grant Thornton, vestiging Rotterdam. 2 Art. 4.6 sub b Wet IB In deze bijdrage stel ik de termen aandeel en aanmerkelijk belang in het licht van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten centraal. Ik beoordeel welke betekenis deze begrippen hebben en of deze aansluit bij de doelstelling van de regeling. De opzet van het artikel is als volgt. Allereerst sta ik kort stil bij de aanmerkelijkbelangdefinitie onder de Wet IB Vervolgens ga ik in onderdeel 2 in op de diverse aspecten van het aanmerkelijk belang in het licht van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. In onderdeel 3 komt de afbakening van het begrip aandeel onder voormelde faciliteiten aan de orde. Ten slotte rond ik in onderdeel 4 af met een conclusie. De problematiek van de verkrijging van aandelen in een houdstervennootschap behandel ik hier nog niet. Dit onderwerp stel ik afzonderlijk aan de orde in nummer 9 van dit blad. 1. Het aanmerkelijk belang volgens de Wet IB 2001 De aanmerkelijkbelangregeling vinden we in hoofdstuk 4 van de Wet IB Bij de afbakening van het begrip aanmerkelijk belang staan twee vragen voorop: Als hoofdgerechtigde is de bloot eigenaar van een aandeel ook aandeelhouder. De vruchtgebruiker van een aandeel is niet als zodanig aan te merken. Wel bepaalt art. 4.3 sub a Wet IB 2001 dat genotsrechten op aandelen zijn aan te merken als aandelen. Een belastingplichtige met een aandelenbelang van 2% en een recht van vruchtgebruik op 3% van de aandelen, heeft dus een 5% aandelenbezit voor de aanmerkelijkbelangregeling. Art. 4.4 Wet IB 2001 kent een soortgelijke fictiebepaling voor koopopties. Er is wel een belangrijk verschil. De gelijkstelling met aandelen werkt hier niet door naar art. 4.6 Wet IB Voor koopopties moet dus afzonderlijk aan het 5%-criterium worden voldaan. 2 Heeft een belastingplichtige een aandelenbelang van 4% en een optie om nog eens 4% aandelen in dezelfde vennootschap te kopen, dan is geen sprake van een aanmerkelijk belang. Bezit hij echter 5% van de aandelen, dan kwalificeert hij als aanmerkelijkbelanghouder. De 4% koopopties behoren dan eveneens tot zijn aanmerkelijk belang op grond van de meesleepregeling van art. 4.9 Wet IB De meesleepregeling bepaalt dat als de belastingplichtige eenmaal een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap ook de overige (fictieve) aandelen of winstbewijzen hierin deel uitmaken van zijn aanmerkelijk oktober ESTATE PLANNER 3

2 Zowel de vruchtgebruiker als de bloot eigenaar komen in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 3 Art. 35b lid 2 sub b Succ.w. 4 Art. 4.6 sub b Wet IB MvA, Kamerstukken I 1996/97, , nr. 62b, p. 5. belang. De gelijkstelling van art. 4.4 Wet IB 2001 heeft met andere woorden alleen effect als de belastingplichtige al uit anderen hoofde een aanmerkelijk belang heeft. Andere aspecten van de aanmerkelijkbelangregeling komen hierna bij de behandeling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zelf aan de orde. 2. Aanmerkelijk belang onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet 2.1. Behoorden tot een aanmerkelijk belang bij de erflater of schenker De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet stellen als voorwaarde dat de aandelen bij de erflater/schenker behoorden tot een aanmerkelijk belang in de zin van afdeling 4.3 Wet IB Heeft een schenker een aandelenbelang van 5% en schenkt hij hiervan 2% dan zijn de faciliteiten dus van toepassing indien aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Niet relevant is of de verkrijger aanmerkelijkbelanghouder in de vennootschap is of wordt. De verkrijging van een fictief aanmerkelijk belang in de betekenis van art Wet IB 2001 kwalificeert ook voor de faciliteiten. Van belang is nog dat het vierde lid van art. 35b Succ.w. de gelijkstellingsbepalingen van art. 4.3 en 4.4 Wet IB 2001 van overeenkomstige toepassing verklaart. Ook voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kwalificeert een vruchtgebruik op een aandeel dus als een (fictief) aandeel. In geval van een vruchtgebruiktestament komen dus zowel de vruchtgebruiker als de bloot eigenaar in aanmerking voor de faciliteiten. Het is overigens nog maar de vraag of opties op aandelen te allen tijde kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Art. 35b lid 2 sub b Succ.w. spreekt namelijk uitsluitend over aandelen en winstbewijzen. Weliswaar stelt het van overeenkomstige toepassing verklaarde art. 4.4 Wet IB 2001 een koopoptie gelijk aan een aandeel, maar dit geldt niet voor art. 4.6 Wet IB Opties met een belang van 5% of meer kwalificeren dus wel als een aanmerkelijk belang 4 maar niet als aandelen. Naar de letter van de wet vinden de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten dus geen toepassing op de opties. Heeft de erflater/schenker echter een aanmerkelijk belang uit hoofde van art. 4.6 sub a Wet IB 2001 (en niet tevens op grond van sub b), dan tellen de koopopties wel mee voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten door de werking van de meesleepregeling van art. 4.9 Wet IB Deze regeling wordt namelijk niet uitgesloten door art. 4.4 Wet IB Dit verschil in uitkomst kan naar mijn mening nimmer de bedoeling zijn geweest. Het verdient daarom aanbeveling om in art. 35b lid 2 sub b Succ.w. expliciet optierechten op aandelen op te nemen Direct en indirect aanmerkelijk belang Volgens de aanhef van art. 4.6 Wet IB 2001 kan een belastingplichtige zowel een direct als een indirect aanmerkelijk belang hebben. Een indirect aanmerkelijk belang kan aanwezig zijn als de erflater/ schenker de aandelen via een tussengeschoven vennootschap houdt in een andere vennootschap. Als bijvoorbeeld de erflater/schenker 100% van de aandelen in een houdstervennootschap heeft en deze vennootschap bezit 5% van de aandelen in een dochtervennootschap, dan heeft de erflater/ schenker een direct aanmerkelijk belang in de houdstervennootschap en een indirect aanmerkelijk belang in de dochtervennootschap. 5 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten stellen slechts als voorwaarde dat de aandelen behoorden tot een aanmerkelijk belang bij de erflater/schenker. De wetgever maakt daarbij geen onderscheid naar een direct dan wel indirect aanmerkelijk belang. Dit biedt naar mijn mening perspectief als het gaat om het gesplitst overdragen van concernonderdelen met toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Voorbeeld De heer X is enig aandeelhouder van een houdstervennootschap. Deze vennootschap bezit twee 100% dochtervennootschappen, die elk een winkel exploiteren. X wil aan ieder van zijn twee kinderen de aandelen van één dochtervennootschap schenken. 4 ESTATE PLANNER - oktober 2006

3 De regeling van soortaandelen is ook van toepassing op opties en vruchtgebruiken 6 Onderdeel G, besluit van 16 maart 2004, nr. CPP2003/1717M, V-N 2004/ Art. 35c lid 4 sub b Succ.w. Formeel kan X de aandelen niet schenken zo lang het eigendom ervan bij de houdstervennootschap berust. In onderdeel G van zijn besluit van 16 maart keurt de staatssecretaris van Financiën echter goed dat als de houdstervennootschap de aandelen in een dochtervennootschap rechtstreeks om niet overdraagt aan de bedrijfsopvolger, de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten toch van toepassing zijn. De staatssecretaris constateert in dit geval wel een dividenduitkering door de houdstervennootschap ter grootte van de waarde van de overgedragen aandelen. In ons voorbeeld is X dus 25% aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd over de waarde van de aandelen van de dochtervennootschappen te verminderen met de verkrijgingsprijs. Directe aanmerkelijkbelangheffing is mijns inziens te voorkomen door de houdstervennootschap eerst de aandelen in de dochtervennootschappen tegen een koopsom te laten overdragen aan X, waarna X de aandelen schenkt aan zijn kinderen. Dat X de aandelen direct na de overname in privé schenkt, is naar mijn mening niet bezwaarlijk er vanuit gaande dat hij in totaal ten minste vijf jaar (indirect) aanmerkelijkbelanghouder is geweest van de dochtervennootschappen. 7 De overdracht van de aandelen aan X kan tegen schuldigerkenning dan wel daadwerkelijke betaling uit diens privémiddelen geschieden. In het eerste geval moet tegenover de schuld wel voldoende dekking door privé-vermogen van X staan. Anders zal de belastingdienst mogelijk alsnog met succes een dividenduitkering kunnen stellen. Na overlijden van de aanmerkelijkbelanghouder is er geen mogelijkheid meer de dochtervennootschappen af te splitsen en de aandelen in de dochtervennootschappen toe te delen aan de voortzettende kinderen. De holdingvennootschap kan de aandelen in de werkmaatschappij uiteraard na overlijden overdragen aan de voortzetters, in dat geval is echter geen sprake van een verkrijging krachtens erfrecht, met als gevolg dat ten aanzien van deze verkrijging de faciliteit niet van toepassing is. Hierdoor ontstaat de mijns inziens ongewenste situatie dat het bereik van de faciliteiten bij leven en overlijden uiteenlopen Soort aanmerkelijk belang Heeft de belastingplichtige geen aanmerkelijk belang volgens de hoofdregel dan kan hij nog een soort aanmerkelijk belang hebben in de zin van art. 4.7 Wet IB Daarvan is sprake als de vennootschap verschillende soorten aandelen heeft en de belastingplichtige voor minimaal 5% van het geplaatste kapitaal van een soort aandeelhouder is. De regeling van soortaandelen is ook van toepassing op opties en vruchtgebruiken. Volgens het tweede lid van art. 4.7 Wet IB 2001 heeft een vennootschap verschillende soorten aandelen als de rechten van de aandelen niet identiek zijn. Centraal staan daarbij de rechten die toegang geven tot de winstreserves. Aandelen die slechts verschillen door hun nominale bedrag, maar met identieke rechten, maken deel uit van eenzelfde soort. Ook aandelen die zich uitsluitend van normale aandelen onderscheiden doordat deze over een benoemingsrecht beschikken, het recht om de naam van de vennootschap te mogen bepalen of een vergelijkbaar recht, zijn geen aparte soort. Voor de inkomstenbelasting zullen belastingplichtigen een soort aanmerkelijk belang in de regel proberen te vermijden. Anders is namelijk het fiscale regime van box 2 van toepassing in plaats van het veelal aantrekkelijkere regime van box 3. Vanuit de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten benaderd is het echter aantrekkelijk om een aandelenbelang van < 5% om te zetten in een soort aanmerkelijk belang. De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten komen hiermee binnen handbereik. Om te kunnen beoordelen of de omvorming tot een soort aanmerkelijk belang aantrekkelijk is, moet men dus de gevolgen voor de inkomstenbelasting en de Successiewet in samenhang met elkaar bezien. 3. Welke aandelen kwalificeren? 3.1. Aandelen met bijzondere rechten Naast gewone aandelen zijn er aandelen met bijzondere zeggenschaps- of winstrechten. Veel voorkomend zijn de cumulatief preferente aandelen oktober ESTATE PLANNER 5

4 De cumprefs geven slechts recht op een jaarlijks vast dividendpercentage 8 Art. 13 Wet Vpb (cumprefs). Vooral in de familiesfeer wordt een bedrijfsopvolging vaak ingeluid door de bedrijfsoverdrager zijn gewone aandelen te laten omzetten in cumprefs. In houdsterstructuren vindt deze omzetting veelal plaats op het niveau van de werkmaatschappij. Bij de omzetting wordt de waarde van de gewone aandelen volledig toegerekend aan de cumprefs. Vervolgens worden gewone aandelen geplaatst bij de bedrijfsopvolger of zijn houdstervennootschap. De cumprefs geven slechts recht op een jaarlijks vast dividendpercentage. Alle resterende winst evenals de toekomstige waardeontwikkelingen van de onderneming komen daarbij volledig aan de bedrijfsopvolger ten goede. Naar verluidt zijn er inspecteurs die zich terughoudend opstellen als het gaat om het verlenen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor een aandelenbelang in een houdstervennootschap die op haar beurt een cumpref belang heeft in een werkmaatschappij. Zij baseren zich daarbij op de nieuwe verslaggevingregels (International Financial Reporting Standards) waarin een bezit aan preferente aandelen wordt aangemerkt als vreemd vermogen. Dit zou dan tot gevolg hebben dat cumprefs niet als ondernemingsvermogen zijn aan te merken voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Ik acht een dergelijk argument weinig overtuigend. Ter toelichting het volgende. De staatssecretaris is van oordeel dat een houdstervennootschap een actieve onderneming drijft als consolidatie van het vermogen van de werkmaatschappij met dat van de houdstervennootschap mogelijk is op grond van art. 7a lid 2 Uitv.reg. Succ.w. Deze bepaling staat consolidatie toe als (1) het belang een deelneming vormt en (2) de holding het beleid van de deelneming (mede) bepaalt. Voor het begrip deelneming ligt het in de rede aan te sluiten bij de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting. 8 Cumprefs die een 5% 6 ESTATE PLANNER - oktober 2006

5 Cumprefs staan niet aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de weg 9 HR 11 maart 1998, BNB 1998/208 en HR 25 november 2005, nr , V-N 2005/ Stevens, Bedrijfsopvolging civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten, preadvies KNB, 2005, p voetnoot Zie o.a. HR 21 december 1966, BNB 1967/ Kamerstukken II 1997/98, , nr. 153b, p. 3, V-N 1997, p Zie ook Hoogwout, De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet voor vennootschappen, FTV oktober-2005, p. 32. aandelenbezit vertegenwoordigen kunnen dan zonder meer als een deelneming kwalificeren. Van een lening kunnen we alsdan fiscaal in ieder geval niet meer spreken. Nog om een andere reden zijn cumprefs naar fiscale maatstaven niet als vreemd vermogen te kwalificeren. Daarbij wijs ik op de rechtspraak inzake de deelnemerschapsleningen, waarin de Hoge Raad geheel eigen fiscale criteria heeft ontwikkeld om het onderscheid tussen lening en fiscaal kapitaal vast te stellen. 9 De Hoge Raad oordeelde dat een civielrechtelijke lening fiscaal als kapitaal is aan te merken als de vergoeding voor de geldverstrekking vrijwel geheel winstafhankelijk is, de schuld is achtergesteld bij alle concurrente schuldeisers en deze geen vaste looptijd heeft (lees: een looptijd heeft van > 50 jaar) maar slechts opeisbaar is bij faillissement, surséance van betaling of liquidatie. Wordt een geldlening onder deze condities verstrekt dan ziet de HR de geldverstrekker als een kapitaalverstrekker en niet als een schuldeiser. Uit HR 11 maart 1998, BNB 1998/208 kunnen we zelfs concluderen dat dit ook het geval is als de geldverstrekker geen aandeelhouder is. Als we voorgaande rechtspraak toetsen aan een geldverstrekking in de vorm van cumprefs dan is er mijns inziens zonder meer sprake van fiscaal kapitaal. Van een gewone vordering op de overnemer kunnen we dan ook niet spreken. Niet onvermeld dient in dat kader te blijven dat cumprefs over dezelfde zeggenschapsrechten beschikken als gewone aandelen. Stevens 10 is zelfs van mening dat ook een gewone vordering op de overnemer moet worden aangemerkt als (fictief) ondernemingsvermogen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Naar mijn mening staan cumprefs dus niet aan de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de weg. Een andere zienswijze leidt bovendien tot een discriminatie ten opzichte van de situatie waarbij de omvorming van gewone aandelen tot cumprefs heeft plaatsgevonden op het niveau van de aandeelhouder-natuurlijk persoon. Art. 35b lid 2 sub b Succ.w. stelt dan namelijk slechts als voorwaarde dat de aandelen bij de erflater tot een aanmerkelijk belang behoorden. Een cumpref belang dat aan de kwantitatieve eisen voldoet is zonder meer als zodanig aan te merken Certificaten van aandelen Voor de status van aanmerkelijkbelanghouder is het economische belang bij de aandelen doorslaggevend. Aandelen waarvan de aandeelhouder wel het juridische eigendom heeft, maar waarbij hij geen economisch belang heeft, kunnen dus niet tot een aanmerkelijkbelangpositie leiden. Binnen deze context is het verklaarbaar dat ook de houder van een certificaat aandeelhouder is in de zin van de aanmerkelijkbelangregeling. 11 De certificaathouder heeft namelijk het volledige economische belang bij de aandelen, terwijl de stichting administratiekantoor (STAK) de hieraan verbonden zeggenschapsrechten uitoefent. Art. 35b lid 2 sub b Succ.w. stelt de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten open voor aandelen. Van het begrip aandeel geeft de regeling geen definitie. Naar mijn mening zijn er voldoende redenen om aan te nemen dat het begrip aandeel eenzelfde betekenis heeft als onder de aanmerkelijkbelangregeling. Zo ligt een gelijke benadering mijns inziens al in de doelstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten besloten. De regeling beoogt namelijk de overgang van een onderneming niet te laten frustreren door de heffing van schenkings- of successierecht over de waarde van de aandelen. 12 Net als onder de aanmerkelijkbelangregeling staat derhalve het economische belang bij de onderneming centraal. 13 Deze economische benadering heeft ook zijn weerslag gekregen in bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zelf, aangezien de regeling mede ziet op de verkrijging van winstbewijzen, koopopties en genotsrechten; allen rechten die een economisch belang bij de vennootschap vertegenwoordigen, zonder dat hieraan andere (zeggenschaps)rechten zijn verbonden. Ook de wettelijke eis dat de aandelen moeten behoren tot een aanmerkelijk belang van de erflater/schenker en de verwijzing in het vierde lid van art. 35b Succ.w. naar de aanmerkelijkbelangbepalingen van art. 4.3 tot en met 4.5a Wet IB 2001, vormen duidelijke indicaties voor een aansluiting bij de aanmerkelijkbelangregeling. Ten slotte is niet onbelangrijk te vermelden dat de staatssecretaris onder de oude kwijtscheldingsfaciliteit oktober ESTATE PLANNER 7

6 14 EK, , nr , nr ook al van mening was dat certificaten, onder dezelfde condities als bij het aanmerkelijk belang, met aandelen vereenzelvigd kunnen worden. 14 De staatssecretaris zou de praktijk dan ook een dienst bewijzen als hij in een besluit de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten expliciet van toepassing verklaart op certificaten. 4. Conclusie In deze bijdrage heb ik stilgestaan bij de begrippen aandeel en aanmerkelijk belang onder de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Gebleken is dat we voor deze begrippen kunnen aansluiten bij de gelijknamige terminologie onder de aanmerkelijkbelangregeling in de Wet IB Dit brengt onder andere met zich mee dat ook certificaten van aandelen kwalificeren voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Ook aandelen met bijzondere zeggenschapsrechten, zoals cumprefs, komen voor de faciliteiten in aanmerking. software, rekentools en databanken eerste hulp bij laatste wil 8 ESTATE PLANNER - oktober 2006

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Mr. Almer M.A. de Beer 1 De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet en de verkrijging van aandelen in houdstervennootschappen Wanneer is een houdstervennootschap beleidsbepalend? 1 Werkzaam bij Arenthals

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij

Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij Aanpassingen in de inkomstenbelasting bij schenking en vererving van aanmerkelijkbelangaandelen Mr. Maria de L. Monteiro 1 Ruim een jaar geleden schreef T.C. Hoogwout een lezenswaardig artikel in dit blad

Nadere informatie

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling

De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Inkomstenbelasting DGA Master Nederlands Belastingrecht UVA De koopoptie in de aanmerkelijkbelangregeling Optie op nieuw uit te geven aandelen nader toegelicht Paul Ooms BSc Studentnummer: 5910277 Datum:

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:9034

ECLI:NL:RBDHA:2015:9034 1 van 5 17-8-2015 11:55 ECLI:NL:RBDHA:2015:9034 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 30-07-2015 Datum publicatie 06-08-2015 Zaaknummer AWB - 14 _ 9248 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

10 November 2007 Estate Planner. Testamentair vruchtgebruik en de eigenwoningschuld MR. WIM J.J.G. SPEETJENS Het legaat van vruchtgebruik

10 November 2007 Estate Planner. Testamentair vruchtgebruik en de eigenwoningschuld MR. WIM J.J.G. SPEETJENS Het legaat van vruchtgebruik Testamentair vruchtgebruik en de eigenwoningschuld MR. WIM J.J.G. SPEETJENS 1 In veel testamenten komt als beschikking voor het legaat van vruchtgebruik van de gehele nalatenschap of van bepaalde goederen

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal. Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Direct durfkapitaal Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 24 maart 2009, nr. CPP2009/170M, Stcrt. Nr. 68 De staatssecretaris

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Kluwer Online Research Weekblad voor Fiscaal Recht Bedrijfsopvolging met preferente aandelen en indirecte aandelenbelangen

Kluwer Online Research Weekblad voor Fiscaal Recht Bedrijfsopvolging met preferente aandelen en indirecte aandelenbelangen Weekblad voor Fiscaal Recht Bedrijfsopvolging met preferente aandelen en indirecte aandelenbelangen Auteur: Mr. drs. M.G.H. van der Kroon[1] In dit artikel gaat de auteur in op de fiscale aandachtspunten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting, Stcrt. 2009, 20619 HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Reikwijdte Artikel 1. Reikwijdte en definitie 1. Deze regeling

Nadere informatie

Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956

Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Nadruk verboden Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Het ondernemingsvermogen in de Successiewet 1956 Naam student: A.N. Klok Studentnummer: 320949 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Bachelor thesis De (on)gerechtvaardige behandeling van preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Bachelor thesis De (on)gerechtvaardige behandeling van preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Bachelor thesis De (on)gerechtvaardige behandeling van preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Auteur: F.H.J. Kruijssen Anr: s267272 Studie: Fiscale Economie Datum: 8 mei 2012 Examencommissie:

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken)

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) Mr. Caroline J.M. Martens 1 Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) De verkrijging krachtens de renteafspraak is een verkrijging op grond van een fictiebepaling In deze bijdrage

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING, met name OG

BEDRIJFSOPVOLGING, met name OG Actualiteiten 1 Bedrijfsopvolging; actualiteiten 7-11-2016 Overige fiscale maatregelen 2017: reparatie HR 22-4-2016, 15/02845 (< 5 % belang) Kunnen onroerende zaken (hierna: OG) een onderneming zijn? Miscellaneous

Nadere informatie

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1

H R o - Inko m stenbelasting - Aan m erkelijk belang -- D eel 1 Inkomstenbelasting AB 1 programma Inleiding aanmerkelijk belang Ratio regeling Wanneer sprake van AB? Meesleepregeling en meetrekregeling Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen Verkrijgingsprijs

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37880

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 4 september 2012, nr. BLKB2012/101M, De staatssecretaris

Nadere informatie

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap.

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap. EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1. Geef aan welke vier varianten er bestaan op het geboed van finale verrekenbedingen en beschrijf de gevolgen voor

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19

Inhoud. Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 Inhoud Afkortingen 17 I INLEIDEND DEEL 19 1 Positie van de DGA binnen het fiscale spectrum 21 1.1 Inleiding 21 1.2 De DGA fiscaal vergeleken met de IB-ondernemer 22 1.3 Vergelijking box 2 en box 3 Wet

Nadere informatie

Recht van gebruik en bewoning

Recht van gebruik en bewoning Recht van gebruik en bewoning MR. THEO C. HOOGWOUT 1 Recent zijn in de jurisprudentie de consequenties voor het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting van het afstand doen van het recht van gebruik

Nadere informatie

Vergelijking doorschuiffaciliteiten

Vergelijking doorschuiffaciliteiten Carmen van Lier ANR: 646230 Fiscale Economie Examencommissie: drs. J.J.H. Gortzak prof. dr. J.A.G. van der Geld Vergelijking doorschuiffaciliteiten Wet IB 2001 November, 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

1 Maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2017 Inleiding Op Prinsjesdag is aan de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2017 aangeboden. Het pakket Belastingplan 2017 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Onder andere in het wetsvoorstel Belastingplan 2017

Nadere informatie

De bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956

De bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956 De bedrijfsopvolging in de Successiewet 1956 De beoogde doelen van de wetgever inzake het kwalificerend ondernemingsvermogen bereikt? Naam: Studierichting: Sabine Kranenbroek Master Fiscale Economie Administratienummer:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18480 13 september 2012 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit 4 september 2012 Nr. BLKB2012/101M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch Bijvangst, maar toch Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk FB Amersfoort, 31-01-2013 Fiscale aspecten Flex BV Flex BV: ingevoerd per 01-10-2012 Lang gewacht, stil gezwegen, niet verwacht, toch gekregen! Regeling

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet; over latente inkomstenbelasting, tegenprestaties en het oppompen van de grondslag

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet; over latente inkomstenbelasting, tegenprestaties en het oppompen van de grondslag Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten Successiewet; over latente inkomstenbelasting, tegenprestaties en het oppompen van de grondslag MR. GEERT DE JONG MR. ALMER M.A. DE BEER 1 Bij de berekening van de grondslag

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 62d 24 761 Wijziging van enige belastingwetten (herziening regime ter zake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting)

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE

DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE 653 DE FISCALE IMPACT VAN PREFERENTE AANDELEN MR. G.C.F. VAN GELDER 1 1 Inleiding Om verschillende redenen, fiscaal en niet-fiscaal, kan gebruik worden gemaakt van preferente aandelen. Een preferent aandeel

Nadere informatie

Page 1 of 6 Ondernemingsvermogen en tweetrapsbepalingen (deel II) NTFRB2011-41 Hoge Raad 16 januari 2004, nr.c02/150hr Belastingjaar/tijdvak Trefwoorden Wetsartikelen NTFRB-art. 1 SW 1956-art. 35d SW 1956-art.

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving

Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, willekeurige afschrijving Geldend op 24-07-2009 - Besluit van 27 maart 2001; CPP 2001/366M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING

FISCALE SIGNALEN OPINIE: ONHANDIGE WETGEVING FISCALE SIGNALEN Jaargang 2010, nummer 1 In het eerste nummer van onze nieuwsbrief in 2010 geven wij een aantal signalen die voor u van belang kunnen zijn. Geheel fiscaal zijn deze signalen deze keer niet.

Nadere informatie

Preferente aandelen in de doorschuifregelingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de vrijstellingen in de Successiewet 1956

Preferente aandelen in de doorschuifregelingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de vrijstellingen in de Successiewet 1956 Masterscriptie Fiscaal Recht Preferente aandelen in de doorschuifregelingen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de vrijstellingen in de Successiewet 1956 C.A.V Liebregts ANR: 976052 Universiteit van Tilburg

Nadere informatie

FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (I ERFPACHTER)

FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (I ERFPACHTER) FISCALE ASPECTEN FAGOED-FINANCIERING (I ERFPACHTER) Samengesteld door: mr. E. Marcus FB Ref. 2023M015/10112011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Overdrachtsbelasting 4 3. Inkomstenbelasting 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Preferente aandelen en de bedrijfsopvolgingsregelingen

Preferente aandelen en de bedrijfsopvolgingsregelingen Preferente aandelen en de bedrijfsopvolgingsregelingen Master scriptie Fiscaal Recht Door: W.P. Croonen Onder begeleiding van: Prof. mr. I.J.F.A. van Vijfeijken Preferente aandelen en de bedrijfsopvolgingsregelingen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit 1 Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 16 oktober 2012, nr. BLKB/2012/611M. De staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 27 april 1994

BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 27 april 1994 BESCHIKKING RAAD VAN BEROEP VAN 27 april 1994 Vonnisnummer : 1993-040 (op CD rom Jurdoc 1994-040) Datum : 27 april 1994 Rechters : mrs. Warnink, Moltmaker en Ilsink Middel : winst Artikel : 6 Belastingjaar

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop. 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop 20-08-2015 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht... 3 1.1 Wordt een onderneming

Nadere informatie

Tilburg University. Preferente aanmerkelijkbelanghouder Hoogeveen, Mascha. Published in: Bedrijfsopvolging. Document version: Peer reviewed version

Tilburg University. Preferente aanmerkelijkbelanghouder Hoogeveen, Mascha. Published in: Bedrijfsopvolging. Document version: Peer reviewed version Tilburg University Preferente aanmerkelijkbelanghouder Hoogeveen, Mascha Published in: Bedrijfsopvolging Document version: Peer reviewed version Publication date: 2012 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Geherkwalificeerde geldleningen in de inkomstenbelasting

Geherkwalificeerde geldleningen in de inkomstenbelasting Geherkwalificeerde geldleningen in de inkomstenbelasting Naam: Sjoerd Kuipers Collegekaartnummer: 9959203 1 1. Inleiding 2. De huidige aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting 3. De behandeling

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA Fiscale positie directeur-grootaandeelhouder NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Inleiding Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de vragen en opmerkingen van de fracties van het CDA, de PvdA, de

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 20619 31 december 2009 Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting 17 december 2009 NR. DB 2009-175 Directoraat-Generaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De BV goed gestart... 3. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 26. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De BV goed gestart... 3 1.1. De oprichting.... 3 1.2. De gang naar de notaris... 4 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht.......... 6 1.2.2. Afschaffing verplicht

Nadere informatie

Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010

Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010 . Nieuwe schenk- erfbelasting Belangrijkste wijzigingen vanaf 2010 Het successierecht is de meest onbegrepen belasting. Het kabinet wil deze belasting in stand houden, ondanks dat de schenker of erflater

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37915

Nadere informatie

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2

2009 -- Bedrijfsadministratie - GBE3.2 (FE) - Deel 2 GBE3.2 (FE) les 4 programma Wat is een fusie Bedrijfsoverdracht en bedrijfsfusie Bedrijfsfusie Juridische fusie Een fusie is het samengaan van twee meer ondernemingen die daarna als economische eenheid

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuïteit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Het

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de vierde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. Hoofdstuk 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de vierde druk /V Lijst van afkortingen / XIII Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1.1 Het onderwerp / 1 1.2 Historisch overzicht / 2 1.3 Een eerste verkenning van het begrip totale winst

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging bij schenken en erven

Bedrijfsopvolging bij schenken en erven Bedrijfsopvolging bij schenken en erven A.E.M. Loeffen 167138 Universiteit van Tilburg Faculteit der Rechtsgeleerdheid Fiscaal Recht Examencommissie: mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst prof. mr. I.J.F.A.

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit

Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit FI Inkomstenbelasting. Aanmerkelijk belang. Verzamelbesluit 23 november 2006/Nr. CPP2006/2674M Belastingdienst/Centrum voor procesen productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten De Minister van

Nadere informatie

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1.

$ 100,000 (2punten) Pand gebruik genot $ 417,500 50% $ 208,750 Boekwaarde $ 250,000 -/- 1 Hypotheek $ 100,000 +/+ 1. Opgave 1 Activa Fiscale Werkelijke Passiva Fiscale Werkelijke boekwaarde waarde boekwaarde waarde Alternatief per goed Bedrijfspand 250,000 350,000 Kapitaal 337,500 667,500 getal 2 (x3) Voorraad 200,000

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M.

Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. Overdrachtsbelasting. Ondernemingsfaciliteiten Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 10 juli 2013, nr. BLKB/2013/1130M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Bij familiebedrijven staat het ondernemerschap en de continuïteit van generatie op generatie centraal.

Bij familiebedrijven staat het ondernemerschap en de continuïteit van generatie op generatie centraal. Position Paper van FBNed September 2009 In zake T.b.v. : Wijzigingsvoorstellen op de Successiewet : rondetafelgesprek vaste commissie voor Financiën woensdag 23 september 2009 Samenvatting Rode draad Belastingplan

Nadere informatie

De herziene bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting

De herziene bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting De herziene bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de schenk- en erfbelasting Dr. S.A. Stevens 1. Inleiding Per 1 januari 2010 is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (hierna: BOF) in de SW 1956 gewijzigd. De BOF

Nadere informatie

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr De wijzigingen zijn de volgende.

Dit besluit wijzigt het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr De wijzigingen zijn de volgende. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Fiscale beleggingsinstelling. Wijziging van het besluit van 18 februari 2014, nr. BLKB 2014/15M, Staatscourant 2014, nr. 5544 Belastingdienst/Directie Vaktechniek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 709 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII

Inhoudsopgave. 1. De BV goed gestart... 1. 2. Alles goed geregeld tussen u en uw BV?... 19. Inhoudsopgave. Voorwoord... VII Voorwoord....................................................... VII 1. De BV goed gestart... 1 1.1. De oprichting.... 1 1.2. De gang naar de notaris... 1 1.2.1. Flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht............

Nadere informatie

De vernieuwde doorschuiffaciliteiten in de aanmerkelijk belangregeling: een stimulans of een knelpunt?

De vernieuwde doorschuiffaciliteiten in de aanmerkelijk belangregeling: een stimulans of een knelpunt? De vernieuwde doorschuiffaciliteiten in de aanmerkelijk belangregeling: een stimulans of een knelpunt? Student: mw. S.J.M.A. Peters Studentnummer: 990683 Begeleider: mw. mr. M.L.M. van Kempen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: nu reorganiseren of doorschuiven naar de volgende generatie?

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: nu reorganiseren of doorschuiven naar de volgende generatie? Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten: nu reorganiseren of doorschuiven naar de volgende generatie? Mathieu Neve ANR: 410059 Scriptie Master Fiscaal Recht, Tilburg University Afstudeerdatum: 20 april 2011 Examinatoren:

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2

2014 -- Inkomstenbelasting - AB -- Deel 2 Inkomstenbelasting AB 2 programma Verdieping aanmerkelijk belang Fictieve vervreemding, doorschuifregeling en fictief AB Bijzondere regelingen Vruchtgebruik Vervreemdingsprijs bij betaling in termijnen

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

Verhuur van vastgoed:

Verhuur van vastgoed: Erasmus Universiteit Rotterdam Nadruk Verboden Erasmus School of Economics Masterscriptie Verhuur van vastgoed: Wel of geen onderneming? Naam: Janwillem den Hollander Examennummer: 332859 Begeleidster:

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop!

Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! www.stolk-accountants.nl Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf: continuıẗeit staat voorop! Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste

Nadere informatie

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging

Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Successiewet 1956; bedrijfsopvolging 1 Successiewet 1956; bedrijfsopvolging Belastingdienst/Centrum voor Proces- en Productontwikkeling, Domein Belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 16 maart 2004,

Nadere informatie

De tijdstipneutraliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de aanmerkelijkbelanghouder

De tijdstipneutraliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de aanmerkelijkbelanghouder De tijdstipneutraliteit van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de aanmerkelijkbelanghouder Spant de bedrijfsopvolgingsfaciliteit nog altijd het paard achter de wagen? Naam: M.V. (Michiel) Meulenkamp

Nadere informatie

Seminar Vermogensoverheveling

Seminar Vermogensoverheveling Seminar Vermogensoverheveling 12 juni 2013 Sprekers: Jolanda van Nunen belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Kees Goeman belastingadviseur / partner bij Inventive Control

Nadere informatie

DGA uit de loonheffing

DGA uit de loonheffing DGA uit de loonheffing Met ingang van 1 januari 2008 Art 6 lid 6 wet LB 1964 Degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders als bedoeld in art. 6, eerste lid, onderdeel d, van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 065 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Financiële planningsmogelijkheden met aanmerkelijk belang bij emi- en remigratie Maurice de Clercq Inleiding - Aanmerkelijk belangheffing - 25% bij dividend, inkoop

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN BANKIEREN EN FISCALITEIT 1. In 2014 voldoet mevrouw Klappers NIET aan het urencriterium. Mevrouw Klappers kan in 2014... (1)... doteren aan de oudedagsreserve en... (2)... gebruik

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6416 13 april 2011 Schenk- en erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling 4 april 2011 Nr. BLKB2011/68M Belastingdienst/Landelijk

Nadere informatie