Kwartaalbericht Estate Planning, Knelpunten bij het Ik-opa-testament

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwartaalbericht Estate Planning, Knelpunten bij het Ik-opa-testament"

Transcriptie

1 Page 1 of 6 Kwartaalbericht Estate Planning, Knelpunten bij het Ik-opa-testament Bijgewerkt tot Knelpunten bij het Ik-opa-testament Auteur: Mr. J. Beers 1 Inleiding Wanneer de erflater naast kinderen ook kleinkinderen heeft, pakte het in het verleden voordelig uit om een zogenoemd ikopa-testament op te stellen. Door de kleinkinderen in het testament van opa (of oma) op te nemen, werd voor de erfbelasting een generatie overgeslagen. Per saldo kon hierdoor vaak een aanzienlijke besparing worden bereikt bij het overlijden van opa. Een belangrijk bijkomend voordeel van de ik-opa-clausule was verder dat er daarnaast ook belasting kon worden bespaard bij het overlijden van de ouder van het kleinkind. Op dat moment kon het kleinkind zijn (nominale) vordering opeisen. De herziening van de Successiewet per 1 januari 2010 heeft dit laatste voordeel voor een belangrijk deel teniet gedaan. De niet-opeisbare geldvordering van het kleinkind valt namelijk volgens de Staatssecretaris van Financiën volledig onder het bereik van de fictiebepaling van art. 10 SW 1956 (hierna: SW ). Met deze opvatting van de staatssecretaris dient men in de praktijk terdege rekening te houden. Het ik-opa-testament is immers hierdoor veel minder aantrekkelijk. In deze bijdrage wordt eerst aan de hand van een praktijkvoorbeeld de voor- en nadelen van het ik-opa-testament geïllustreerd. Hierbij wordt tevens de visie van de staatssecretaris omtrent de toepassing van de fictiebepaling van art. 10 SW kritisch besproken. Naast een bespreking van het ik-opa-testament wordt ook ingegaan op eventuele alternatieven, zoals het vruchtgebruiktestament met de (klein)kinderen en het uitgesteld legaat aan het kleinkind. Hoofdlijnen Ik-opa-testament Het ik-opa-testament werkt als volgt. Opa legt in zijn testament een last op aan zijn kinderen (die de nalatenschap erven) om een bedrag aan zijn kleinkinderen renteloos schuldig te erkennen. De kleinkinderen kunnen deze vordering pas opeisen bij overlijden van hun ouders (de kinderen van opa). Omdat de vordering pas later opeisbaar is, worden de kleinkinderen slechts voor de contante waarde (= bloot-eigendomswaarde) belast. Bij het overlijden van hun ouder(s) kunnen zij de vordering voor het nominale bedrag (= hogere vol -eigendomswaarde) opeisen. Door deze opzet wordt erfbelasting in de nalatenschap van de ouders van het kleinkind bespaard. 2 Omdat de verkrijging van een kleinkind in de nalatenschap van opa hoger wordt belast (18-36%) dan de kinderen van opa (10-20%), bevat het ik-opa-testament tevens een clausule om het tarief bij de eerste vererving af te toppen. Op grond hiervan mag het tarief over (de top van) de verkrijging van de kleinkinderen niet hoger zijn dan het toepasselijke tarief over de top van de verkrijging van hun ouders. De tekst van de ik-opa-clausule luidde in de praktijk vaak als volgt:.ik leg aan mijn erfgenaam de last op om aan ieder van zijn kinderen toe te kennen, uit te betalen na het overlijden van hemzelf en zijn echtgenote, een gedeelte van zijn erfdeel en wel zodanig berekend dat de top van de contante waarde van de verkrijging van mijn kleinkinderen met een niet hoger percentage wordt belast dan de top van de verkrijging van mijn erfgenaam, rekening houdend met deze last. Ik verbind aan deze last de bepaling dat de lastbevoordeelden geen enkel ander recht hebben dan het recht van opeising na het overlijden van mijn erfgenaam en het overlijden van zijn echtgenote. Ik verzoek mijn erfgenaam de successierechten (thans erfbelasting) verschuldigd door zijn kinderen aan hen voor te schieten. Overzicht tarieven kinderen en kleinkinderen Belaste verkrijging I Partners en kinderen I A Kleinkinderen % 18% en hoger (10% van ) + 20% over het meerdere (18% van ) + 36% over het meerdere De kinderen van opa betalen over de top van hun verkrijging (boven ) 20% erfbelasting. Het tarief voor de kleinkinderen beloopt 18% tot , daarboven geldt het tarief van 36%. Indien rekening wordt gehouden met de toepasselijke vrijstelling voor de kinderen en kleinkinderen (voor beiden ), bedraagt het omslagpunt ( ). Tot dit bedrag kan bij het overlijden een tariefsvoordeel worden behaald van 2% (= 20% 18%). Voorbeeld 1 (klassiek ik-opa-testament) Opa Rob (72 jaar) is overleden. Zijn nalatenschap bedraagt Zijn kinderen Arend (41 jaar), Inge (39 jaar) en Gerard (37 jaar) zijn getrouwd. Arend heeft een dochter. Inge heeft twee zonen en Gerard heeft drie dochters. Rob had een ik-opa-testament.

2 Page 2 of 6 De erfdelen van de kinderen bedragen Hierop moet in mindering worden gebracht de (contante waarde van) de schuld aan de kleinkinderen. Verkrijging Erfbelasting Verkrijging Arend ( ) Verkrijging Inge ( x ) Verkrijging Gerard ( x ) Kleinkinderen 6 x Totaal Ter vergelijking: als geen ik-opa-testament zou zijn opgesteld zou ieder kind van opa erven. Per kind is dan aan erfbelasting verschuldigd. In totaal dus Het ik-opa-testament levert dus bij het overlijden van opa een voordeel op van Turbokarakter vordering kleinkinderen De grootste besparing aan erfbelasting wordt gerealiseerd als de ouders van de kleinkinderen overlijden. Bij het overlijden van hun ouders kunnen de kleinkinderen namelijk de vordering opeisen. Deze schuld komt voor wat betreft de nominale waarde in mindering op de nalatenschap van de ouders. De nominale waarde van de vordering wordt berekend door de contante waarde van de schuld (= bloot eigendom) om te rekenen naar vol-eigendomswaarde. Bij deze omrekening is de leeftijd van de kinderen ten tijde van het overlijden van opa van belang. Gelet op de leeftijd van Arend (41 jaar), Inge (39 jaar) en Gerard (37 jaar) is de nominale waarde van de schuld aan de kleinkinderen gelijk aan: 4 - de vordering van het kind op Arend: ; - de vordering van de twee kinderen op Inge (2 x ): ; - de vordering van de drie kinderen op Gerard (3 x ): Bij de berekening is uitgegaan van het feit dat de vordering alleen afhankelijk is van het leven van één ouder. Als de vordering ook afhankelijk is van het leven van de partner van de ouder, kan de nominale waarde hoger uitvallen. 5 De kleinkinderen kunnen bij het overlijden van hun ouders de nominale waarde van hun vordering in mindering brengen op de nalatenschap. Ervan uitgaande dat het erfdeel van ieder kind intact is gebleven en dat zij zelf geen overig vermogen nalaten, zullen in ons voorbeeld de kinderen van Inge en Gerard geen erfbelasting meer zijn verschuldigd over de erfenis van opa. 6 De nominale vordering van hun kinderen is zelfs zodanig hoog, dat deze in mindering zou komen op hun eigen nalatenschap. Alleen bij Arend is de vordering van zijn kind niet helemaal voldoende om dubbele heffing over de erfenis van opa te voorkomen. Toepassing art. 10 SW op ik-opa-testament? Volgens de Staatssecretaris van Financiën valt het klassieke ik-opa-testament waarbij sprake is van een lastbevoordeling per 1 januari 2010 onder de fictiebepaling van art. 10 lid 1 SW. 7 Het gevolg hiervan zou dan zijn dat het kleinkind bij het overlijden van zijn ouder wordt geconfronteerd met een fictieve verkrijging ter grootte van zijn vordering. Een uitzondering geldt volgens de staatssecretaris slechts als opa een bedrag zou hebben gelegateerd aan een kleinkind, dat pas opeisbaar is bij het overlijden van het kind van opa (is ouder van kleinkind). Het kind houdt bij deze variant tot zijn overlijden het genot van het gelegateerde bedrag. Bij het overlijden van het kind is de vordering van het kleinkind opeisbaar en groeit de contante waarde van het gelegateerde bedrag aan tot de nominale waarde. Het uitgestelde legaat is slechts belast voor zover het kleinkind hierdoor méér verkrijgt dan zijn ouder in totaliteit van opa heeft geërfd (vgl. art. 10 lid 9 SW). 8 Volgens de Staatssecretaris van Financiën geldt deze uitzondering niet als het ik-opa-testament is vormgegeven door middel van een lastbevoordeling. In de literatuur wordt dit standpunt door een aantal gezaghebbende auteurs m.i. terecht betwist. Zij merken op dat uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat art. 10 lid 9 SW juist is ingevoerd om alle problemen met ikopa-testamenten weg te nemen. 9 De bedoeling was dat art. 10 SW alleen van toepassing zou zijn in situaties waarbij de nalatenschap bij het overlijden van het kind van opa zou worden uitgehold door de ik-opa-clausule. Dit is niet het geval als de schuldigerkenning aan het kind niet méér bedraagt dan de ouder zelf van opa heeft geërfd. Het zou dus niet uit mogen maken of de ik-opa-clausule is vormgegeven door een lastbevoordeling of een legaat. 10 Hieraan kan worden toegevoegd dat onder het huidige per 1 januari 2003 geldende erfrecht sprake is van een legaat indien aan een of meer personen een vorderingsrecht is toegekend. 11 Slechts indien niet kan worden gesproken van een vorderingsrecht, kwalificeert de opgelegde verplichting in het testament als een last. 12 Een lastbevoordeling in een oud ik-opa-testament zal mijns inziens civielrechtelijk in de meeste gevallen thans als legaat ten gunste van de kleinkinderen moeten worden beschouwd. 13 In geval men twijfelt of er sprake is van een last dan wel van een legaat kan er naar mijn mening vanuit kan worden gegaan dat de erflater beoogd heeft een vorderingsrecht toe te kennen. Aan het

3 Page 3 of 6 eventuele gebruik van het woord last in het testament, komt geen doorslaggevende betekenis toe. 14 Zo oordeelde Hof Leeuwarden bijvoorbeeld dat het woord last in een testament moest worden geïnterpreteerd als een legaat omdat de erflater een vorderingsrecht had toegekend. 15 De Staatssecretaris van Financiën blijft echter ongevoelig voor deze kritiek. In de toelichting bij de Fiscale Verzamelwet 2012 is door hem wederom het standpunt ingenomen dat voor de toepassing van art. 10 SW een onderscheid moet worden gemaakt tussen een ik-opa-testament waarbij aan het kind de last wordt opgelegd om een bedrag aan de kleinkinderen schuldig te erkennen en een ik-opa-testament waarin opa aan zijn kleinkind een niet-opeisbare vordering op het kind legateert. Alleen in het laatste geval zou dan art. 10 lid 9 SW van toepassing zijn. Bij het klassieke ik-opatestament is art. 10 lid 1 SW volledig van toepassing. 16 Hoe moet worden omgegaan met bestaande (reeds opengevallen) ik-opa-testamenten? Voor ik-opa-testamenten waarbij opa inmiddels al is overleden, zal de visie van de Staatssecretaris van Financiën betreffende de toepassing van art. 10 SW voor veel erfgenamen/(klein)kinderen als een (vervelende) verrassing komen. De vraag is welke reparatiemogelijkheden er zijn. Een mogelijke oplossing is mijns inziens dat de erfgenamen in voorkomende gevallen in een vaststellingsovereenkomst vastleggen dat het woord last in het testament, gelet op de verhoudingen die de erflater kennelijk wenste te regelen, dient te worden geïnterpreteerd als legaat. 17 De inspecteur is in beginsel gebonden aan de uitleg die de betrokken partijen aan een testament geven indien het testament uitleg behoeft, tenzij sprake is van een schijnhandeling. 18 Wanneer de vaststellingsovereenkomst wordt gevolgd, is het praktische gevolg dat art. 10 lid 9 SW van toepassing is (en dus niet art. 10 lid 1 SW). Effectief zal het kleinkind hierdoor slechts erfbelasting zijn verschuldigd indien het kleinkind méér verkrijgt dan zijn ouder van opa heeft geërfd. Een alternatieve oplossing is dat de ouder tijdens het leven besluit (een deel van) de schuld aan het (klein)kind af te lossen. Om te voorkomen dat deze aflossing als een materiële schenking wordt aangemerkt, zal de ouder slechts de contante waarde van de schuld kunnen aflossen. Bij de berekening van deze waarde dient de berekeningswijze te worden gevolgd van art. 5 Uitvoeringsbesluit SW Een andere mogelijkheid is dat de vordering van het (klein)kind geheel of gedeeltelijk rentedragend wordt gemaakt. 20 Heeft het ik-opa-testament nog bestaansrecht voor de toekomst? Uit het voorgaande blijkt dat het ik-opa-testament minder aantrekkelijk is geworden. Toepassing van de fictiebepaling van art. 10 lid 1 SW zorgt ervoor dat de ik-opa-clausule niet meer het gewenste effect heeft. Indien de visie van de Staatssecretaris van Financiën omtrent de reikwijdte van de clausule juist is, zal tevens art. 10 lid 9 SW geen soelaas bieden. Voor een reeds opengevallen ik-opa-testament is mijns inziens de enige oplossing dat de erfgenamen in een vaststellingsovereenkomst de reikwijdte van de ik-opa-clausule nader vastleggen of dat zij besluiten de vordering van het kleinkind thans reeds af te lossen (zie hiervoor). Een andere mogelijkheid is dat de rechter de belastingplichtigen te hulp schiet. Recentelijk kwam Rb. Maastricht de erfgenamen (kleinkinderen) te hulp door te stellen dat de uitvoering de ik-opa-clausule bij de huidige stand van de fiscale wetgeving niet (meer) met de bedoelingen van erflater overeenstemde. 21 Omdat een wijziging van art. 10 Successiewet 1956 ten tijde van het maken van het testament bij erflaatster niet was te voorzien, achtte de rechtbank de ongewijzigde instandhouding van de last uit een oogpunt van de daarbij betrokken persoonlijke en maatschappelijke belangen, mede in verband met het oogmerk van erflater, ongerechtvaardigd. Op grond van art. 4:134 BW werd de last (= ik-opa-clausule) door de rechtbank opgeheven. Voor nieuwe gevallen kan mijns inziens als alternatief worden gedacht aan de volgende mogelijkheden: - uitgesteld legaat aan kleinkind; - vruchtgebruiktestament met (klein)kinderen. Uitgesteld legaat aan kleinkind Opa kan in plaats van een ik-opa-clausule met een lastbevoordeling ook kiezen voor een uitgesteld legaat aan het kleinkind. Dit legaat is bij het overlijden van het kind van opa alleen belast als het kind hierdoor méér verkrijgt dan zijn ouder van opa heeft geërfd (vgl. art. 10 lid 9 SW). Een voorbeeld ter illustratie. 22 Voorbeeld 2 (uitgesteld legaat) Een opa met een nalatenschap van legateert aan zijn drie kleinkinderen ieder , opeisbaar bij het overlijden van het kind, enig erfgenaam. Op de vordering wordt 6% samengestelde rente per jaar bijgeschreven. De verkrijging van het kind van opa bedraagt (= x ). Als het kind na negentien jaar overlijdt, heeft hij een schuld aan zijn kinderen (de kleinkinderen van opa) van Hiervan is op grond van het art. 10 lid 9 SW belast (per kleinkind ). Ter vergelijking: als opa geen bedragen zou hebben gelegateerd aan de kleinkinderen, zou het enig kind van opa erven. Hierover is aan erfbelasting verschuldigd. 23 Door het uitgesteld legaat is bij het overlijden van

4 Page 4 of 6 opa in totaal verschuldigd. Het uitgestelde legaat levert dus bij het overlijden van opa een voordeel op van op. Het voordeel van het uitgestelde legaat is allereerst dat bij het overlijden van opa erfbelasting word bespaard. Een belangrijk bijkomend voordeel is echter dat ook de toekomstige nalatenschap van het kind van opa door het uitgestelde legaat wordt verkleind. Dit voordeel wordt slechts gedeeltelijk teniet gedaan door de werking van de fictiebepaling van art. 10 lid 9 SW. Overigens kan de vraag worden gesteld of toepassing van deze fictiebepaling in onderhavige casus überhaupt wel terecht is. 25 Vruchtgebruiktestament met (klein)kinderen Door een vruchtgebruiktestament op te stellen met de (klein)kinderen, kan eveneens worden voorkomen dat de nalatenschap van opa tweemaal vererft. De kinderen van opa krijgen bij deze variant het vruchtgebruik van de nalatenschap van 3 miljoen. De kleinkinderen krijgen ( per staak ) de bloot eigendom. Bij het overlijden van hun ouder(s) krijgen de kleinkinderen automatisch de vol eigendom van het vermogen waarop het vruchtgebruik rust. Over de aangroei naar vol eigendom zijn de kleinkinderen géén erfbelasting verschuldigd. Voorbeeld 3 (vruchtgebruiktestament met (klein)kinderen) Verkrijging 26 Erfbelasting Verkrijging Arend ( ) Verkrijging Inge ( ) Verkrijging Gerard ( ) Het kind van Arend Twee kinderen van Inge (2 x ) Drie kinderen van Gerard (3 x ) Totaal Ter vergelijking: als geen vruchtgebruiktestament zou zijn opgesteld zou ieder kind van opa erven. Per kind is dan aan erfbelasting verschuldigd. In totaal dus Het vruchtgebruiktestament levert dus bij het overlijden van opa een voordeel op van Bij het ik-opa-testament werd meer erfbelasting ( ) bespaard. Dit komt omdat hier de aftoppingsclausule leidt tot een extra besparing aan erfbelasting. Bij het overlijden van de kinderen van opa, krijgen zijn kleinkinderen de volle eigendom van zijn nalatenschap van 3 miljoen (+ eventuele waardeaangroei minus de betaalde erfbelasting). Over de aangroei van de bloot eigendom naar volle eigendom zijn de kleinkinderen geen erfbelasting verschuldigd. Het ik-opa-testament is bij het overlijden van opa qua totale erfbelasting voordeliger dan het vruchtgebruiktestament met de (klein)kinderen. Deze conclusie dient echter genuanceerd te worden. Immers, de kans bestaat dat bij het ik-opatestament later bij het kleinkind de fictiebepaling van art. 10 SW van toepassing is. Dit is niet het geval bij het vruchtgebruiktestament. Het voordeel van het vruchtgebruiktestament is verder dat hier bij de tweede vererving nooit erfbelasting meer over opa s erfenis is verschuldigd (de aangroei van bloot naar vol eigendom is altijd belastingvrij). Dit kan voordelig uitpakken indien het vermogen van opa relatief snel in waarde stijgt. Nadelen ik-opa-testament en vruchtgebruiktestament met de (klein)kinderen Als nadelen van het ik-opa-testament en het vruchtgebruiktestament met de (klein)kinderen worden wel genoemd: - de ná het overlijden van opa geboren kleinkinderen kunnen niet meer in het testament worden benoemd (opa is immers al overleden); - de kleinkinderen dienen de vordering of blote eigendom bij een mogelijke echtscheiding te verrekenen met hun gewezen partner; - de ouders van het kleinkind hebben recht op hun legitieme portie (een fractie van hun wettelijk erfdeel; zie art. 4:65 e.v. BW) in contanten. Voor zover hun legitieme portie is aangetast, kunnen zij de bepalingen uit het ik-opatestament aantasten. De eventueel na het overlijden van opa geboren kinderen, kunnen inderdaad achter het net vissen. Het is echter mogelijk dat de ouders van het kleinkind dit rechtzetten in hun eigen testament, door dit nagekomen kind te bevoordelen. De verrekening bij echtscheiding kan in de praktijk vaak worden voorkomen doordat opa een zogenoemde uitsluitingsclausule (art. 1:94 lid 1 BW) met betrekking tot de vordering/blote eigendom van het kleinkind opneemt. Hierdoor valt de vordering buiten de huwelijksgemeenschap van het kleinkind. In de praktijk zullen de ouders hun legitieme portie niet snel inroepen. Bij het ik-opa-testament is de schuld pas bij het overlijden van de ouder(s) opeisbaar. Tijdens hun leven hebben de ouders in principe de volledige beschikkingsmacht over hun erfdeel (tenzij opa hierover iets anders heeft bepaald). Bij het vruchtgebruiktestament kunnen de ouders van de vruchten leven. Als het vruchtgebruik niet voldoende inkomsten oplevert, kan opa interings- en vervreemdingsbevoegdheid ten aanzien van het vruchtgebruikvermogen toekennen aan zijn kinderen (art. 2:215 BW).

5 Page 5 of 6 Voor de inkomstenbelasting maakt het ik-opa-testament of vruchtgebruiktestament geen verschil. De ouder en het (klein) kind worden ieder voor de waarde van hun rechten belast. De defiscaliseringsregeling van art. 5.4 Wet IB 2001 is niet van toepassing op het ik-opa-testament en vruchtgebruiktestament. 27 Indien de (klein)kinderen nog minderjarig zijn, zal hun vordering (c.q. blote eigendom van de nalatenschap) op grond van art Wet IB 2001 in beginsel worden belast bij de ouders. Conclusie Het ik-opa-testament is sedert de herziening van de Successiewet per 1 januari 2010 minder aantrekkelijk geworden. De Staatssecretaris van Financiën is van oordeel dat de fictiebepaling van art. 10 lid 1 SW in beginsel van toepassing is op de vordering van de kleinkinderen. Dit nadelige effect zou wellicht kunnen worden voorkomen indien de erfgenamen (= kinderen en kleinkinderen) een vaststellingsovereenkomst opstellen waarbij de ik-opa-clausule wordt uitgelegd alsof sprake is van een legaat aan het kleinkind. In dat geval wordt de vordering van een kleinkind aangemerkt als een legaat. Op grond van art. 10 lid 9 SW is de fictiebepaling van art. 10 SW in dat geval niet of slechts gedeeltelijk van toepassing. Een andere oplossing is dat de vordering aan het kleinkind voortijdig wordt afgelost of rentedragend wordt gemaakt. Voor nieuwe gevallen kan worden nagegaan of het uitgesteld legaat of het vruchtgebruiktestament met de kleinkinderen een alternatief vormt voor het oude ik-opa-testament. Voetnoten 1 Mr. J. Beers is als belastingadviseur en estate planner verbonden aan Beers Consulting/FiscVision. Daar naast is hij werkzaam als docent en vaktechnisch commentator (o.a onderdelen belastingen van rechtsverkeer en Successiewet bij NDFR). 2 In oude rechtspraak is uitgemaakt dat geen sprake is van fraus legis (HR 19 december 1990, nr , BNB 1991/121). Zie voor een analyse van dit arrest, E. Kwakernaak, FBN 1991/47. 3 Dit voordeel bestaat uit 20% x 6 x (vrijstelling) = Daarnaast wordt 2% x 6 x = bespaard door het verschil in tarief tussen de kinderen en kleinkinderen. In totaal wordt dus aan erfbelasting bespaard. 4 Bij een leeftijd tussen de jaar bedraagt het vruchtgebruik 14 x 6% = 84% en de bloot eigendom van de vordering 16% (art. 5 UB Successiewet 1956). De nominale waarde van de vordering bedraagt 100/16 x = Bij een leeftijd tussen de jaar, bedraagt het vruchtgebruik 13 x 6% = 78% en de bloot eigendom 22%. De nominale waarde bedraagt in dat geval 100/22 x = Als de vordering afhankelijk is van twee levens wordt het vruchtgebruik berekend afhankelijk van de leeftijd van de jongste van beide partners minus vijf jaar (zie art. 7 Uitvoeringsbesluit SW 1956). Doordat bij de berekening van het vruchtgebruik wordt uitgegaan van een jongere leeftijd, zal de contante waarde van de ik-opa-vordering hoger zijn. 6 Bij de berekeningen dient er wel rekening mee te worden gehouden dat de ouder van het (klein)kind bij het overlijden van opa de verschuldigde erfbelasting van het (klein)kind heeft voorgeschoten. Dit zal bij het overlijden van de ouder verrekend moeten worden. 7 Kamerstukken I , nr. D, p. 56 en nr. F, p. 5. Vóór 2010 was onduidelijk of art. 10 SW van toepassing was bij het ik-opatestament. Op basis van het HR 19 juni 2009, 08/01165, BNB 2009/224 (arrest inzake turbotestament) wordt wel verdedigd dat dit het geval is. Uit HR 20 januari 2012, nr. 10/04493, NTFR 2012/424, V-N 2012/8.26 volgt dat art. 10 SW in ieder geval niet geldt als de echtgenoot van de in gemeenschap van goederen gehuwde kleinkind komt te overlijden. 8 Als art. 10 lid 9 SW in ons voorbeeld van toepassing zou zijn op het ik-opa-testament, betekent dit dat de vordering van het kind van Arend niet onder art. 10 SW valt. De vorderingen van de kinderen van Inge en Gerard vallen wel onder de fictiebepaling (zij bedragen immers in totaal meer dan ). 9 Zie de toelichting van het amendement Cramer (Kamerstukken II , nr. 68, p. 4 en 5) waarbij art. 10 lid 9 SW is ingevoerd. Dit amendement is ingevoerd naar aanleiding van kritiek van de KNB op de reikwijdte van de fictie van art. 10 SW (zie het later ingetrokken amendement Kamerstukken II , nr. 54). 10 In gelijke zin F.A.M. Schoenmaker, NTFR 2009/2727 en NTFR Beschouwingen 2012/11. Zie tevens B.M.E.M. Schols in Estate Tip , J.C. van Straaten in BNB 2012/116, J.W. Zwemmer in FED 2012/29 en Tol in KWEP 2010/4. 11 Zie art. 4:117 lid 1 BW. 12 Zie art. 4:130 lid 1 BW. 13 In de parlementaire toelichting wordt in dit verband opgemerkt dat het een vraag van interpretatie van de uiterste wil is, of daarin aan die persoon of personen een vorderingsrecht wordt toegekend. Hierbij kan als uitgangspunt worden genomen dat een erflater zulks in den regel beoogt, maar het is mogelijk dat onthouding van een vorderingsrecht in de uiterste wil uitdrukkelijk is bepaald of anderszins daaruit voortvloeit. Zie Kamerstukken II 1962/63, nr. 3771, nr. 6 p In gelijke zin F.A.M. Schoenmaker, NTFR Beschouwingen 2012/ Zie Hof Leeuwarden 26 januari 2010, nr. BK-216/08 en BK-217/08, V-N 2010/ Fiscale Verzamelwet 2012, , nr. 7, p. 7, besproken in NTFR 2012/ Zie art. 4:46 BW. In gelijke zin Schoenmaker en Schols t.a.p. 18 HR 19 september 1990, BNB 1990/328 en WPNR nr. 6275, 1997, p Zie tevens F. Sonneveldt, FTV 2010/38 en T.N. Peters van Neijenhof, NTFR Beschouwingen 2011/14. De kleinkinderen kunnen het ontvangen bedrag eventueel weer uitlenen aan hun ouders met een clausule van directe opeisbaarheid. Het gevolg hiervan is dat per saldo jaarlijks 6% rente kan worden overgeheveld naar de kinderen. 20 Indien jaarlijks ten minste 6% rente wordt betaald, is de fictiebepaling van art. 10 SW niet van toepassing (vgl. art. 10 lid 3 SW). In gelijke zin F. Sonneveldt, FTV 2010/ Rb. Maastricht 29 augustus 2012, nr /HA RK 12-87, Notamail 2012/ Het voorbeeld is ontleend uit de parlementaire toelichting. Zie tevens F. Sonneveldt, FTV 2010/ De belaste verkrijging bedraagt = De erfbelasting hierover bedraagt

6 Page 6 of 6 24 De belaste verkrijging van het kleinkind bedraagt = De erfbelasting hierover bedraagt 231 (18% x 1.286). De belaste verkrijging voor de ouder bedraagt = De erfbelasting hierover bedraagt (10% x ). In totaal is dus bij het overlijden van opa met het uitgestelde legaat aan erfbelasting verschuldigd. 25 F.A.M. Schoenmaker, NTFR 2009/2727 heeft mijns inziens terecht kritiek op het feit dat in het voorbeeld volgens de Staatssecretaris van Financiën de aangegroeide rente onder art. 10 lid 9 SW valt. Hij wijst erop dat art. 10 SW ook niet van toepassing is als bij de verdeling van de nalatenschap een onderbedelingsvordering ontstaat waarbij 6% samengestelde rente wordt vergoed. Stel dat A en B zijn gerechtigd tot een nalatenschap van De nalatenschap wordt toegedeeld aan A, waartegenover B een rentedragende vordering (6%) van krijgt wegens onderbedeling. Art. 10 SW is in deze situatie niet van toepassing. Dit zou in voorbeeld 2 ook zo moeten zijn. Materieel zijn er immers weinig verschilpunten. 26 Het vruchtgebruik bedraagt bij Inge (39 jaar) en Gerard (37 jaar): (= 14 x 6% x ). Het vruchtgebruik bedraagt bij Arend (41 jaar): (= 13 x 6% x ). Zie (art. 5 Uitvoeringsbesluit SW 1956) voor de berekening van het vruchtgebruik. 27 De defiscaliseringsregeling geldt per 1 januari 2012 wel indien het recht van vruchtgebruik is gevestigd ten behoeve van de langstlevende ouder en de kinderen de bloot eigendom van de nalatenschap krijgen. Voor kleinkinderen is deze regeling nog steeds niet van toepassing. Kluwer

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2015:5579

ECLI:NL:RBZWB:2015:5579 ECLI:NL:RBZWB:2015:5579 Instantie Datum uitspraak 20-08-2015 Datum publicatie 21-08-2015 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer C/02/297897 / HA RK 15-74 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken)

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) Mr. Caroline J.M. Martens 1 Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) De verkrijging krachtens de renteafspraak is een verkrijging op grond van een fictiebepaling In deze bijdrage

Nadere informatie

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen Geachte heer X, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte van

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

A.7.3.17.1 Overzicht diverse testamentsvormen

A.7.3.17.1 Overzicht diverse testamentsvormen Leidraad voor de AA Beroep & Praktijk, A.7.3.17.1 Overzicht diverse testamentsvormen Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Leidraad AA Beroep & Praktijk A.7.3.17.1 Bijgewerkt

Nadere informatie

OPA/OMA-CLAUSULE BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA. (vanaf 2010) opa/oma-testament

OPA/OMA-CLAUSULE BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA. (vanaf 2010) opa/oma-testament BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA OPA/OMA-CLAUSULE (vanaf 2010) In navolgende is een toelichting van ik-opa/oma-testamenten opgenomen, hetgeen met name relevant is voor mensen met kleinkinderen en

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap.

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap. EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1. Geef aan welke vier varianten er bestaan op het geboed van finale verrekenbedingen en beschrijf de gevolgen voor

Nadere informatie

Inleiding. Artikel 10 Successiewet 1956: algemeen

Inleiding. Artikel 10 Successiewet 1956: algemeen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Mevrouw E.I. Kortlang Voorzitter van de Koninklijke Notariéle Beroepsorganisatie Postbus 16020 2500 BA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Aanvaarden Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam. Erfrecht Woordenboek Op onze website heb je een hoop moeilijke woorden en vaktermen gezien. We hebben steeds geprobeerd die goed uit te leggen. Waarschijnlijk lees je de komende tijd documenten die bol

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken.

Naar aanleiding van uw brief van 8 februari 2012 heb ik de eer het volgende op te merken. I f^l öobuicq3~o\ Den Haag, 2 O MRT 2012 Kenmerk: DGB 2012-753 TL Motivering van liet beroepsciirir: in cassatie (rolnummer 12/00641) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-gravenhage van 21 december

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Estate planning en het gehandicapte kind: balanceren tussen emotie en fiscaliteit

Estate planning en het gehandicapte kind: balanceren tussen emotie en fiscaliteit Estate planning en het gehandicapte kind: balanceren tussen emotie en fiscaliteit MR. P.J.T. (ELLE) VAN GOMPEL 1 Estate planning is balanceren tussen emotie en fiscaliteit. Dit komt wellicht het meest

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85151

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Hypotheek en levensverzekering

Hypotheek en levensverzekering Hypotheek en levensverzekering Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt de financier vaak dat tevens een levensverzekering op uw leven wordt afgesloten. Als

Nadere informatie

ten behoeve van het Rondetafelgesprek over wetsontwerp 31.930 (herziening successiewetgeving) op 23 september 2009

ten behoeve van het Rondetafelgesprek over wetsontwerp 31.930 (herziening successiewetgeving) op 23 september 2009 - 1 Position Paper ten behoeve van het Rondetafelgesprek over wetsontwerp 31.930 (herziening successiewetgeving) op 23 september 2009 Mr P. Blokland, notaris en estate planner te Tilburg, lid Wetenschappelijke

Nadere informatie

TWEETRAP EN/OF AFVULLEGAAT Versie april 2011

TWEETRAP EN/OF AFVULLEGAAT Versie april 2011 TWEETRAP EN/OF AFVULLEGAAT Versie april 2011 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " In aanvulling op de "Infokaart Testamenten" van notariskantoor Montfoort wordt in dit

Nadere informatie

Successiewet en rente na 1 januari 2010

Successiewet en rente na 1 januari 2010 Successiewet en rente na 1 januari 2010 Mr. Caroline J.M. Martens 1 Renteovereenkomsten en rentebepalingen in testamenten houden ons voortdurend bezig. Wanneer kan er successierecht en wanneer schenkingsrecht

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Mr R.J.W.J. Meyer Notaris & Estateplanner te Naarden RijksBredius Notarissen te Naarden en Bussum. Naarden 2013 Vader Johan gehuwd in de wettelijke

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ]

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Bachelor Thesis Naam : Jeffrey Rous Studierichting : Fiscale Economie ANR : s902350 Datum : 21/11/2009 Begeleider : Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Inhoudsopgave

Nadere informatie

Iedereen die vermogen bezit, weet dat hij dat eens zal moeten overdragen. Je kunt het nu eenmaal niet meenemen. Voor de meeste mensen staat wel vast

Iedereen die vermogen bezit, weet dat hij dat eens zal moeten overdragen. Je kunt het nu eenmaal niet meenemen. Voor de meeste mensen staat wel vast Iedereen die vermogen bezit, weet dat hij dat eens zal moeten overdragen. Je kunt het nu eenmaal niet meenemen. Voor de meeste mensen staat wel vast wat er met hun vermogen moet gebeuren. Wat er over is

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Tweetraps- en levenstestament

Tweetraps- en levenstestament Tweetraps- en levenstestament fiscaal, juridisch en praktisch S.J.C. (Bas) Schipper notaris en estate-planner J.M.M. (Anja) Putman kandidaat-notaris en estate-planner SBOG, 26 april 2012 1 Wat gaan we

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

Het ontbreken van overgangsregels bij de invoering van het nieuwe art. 10 Successiewet beoordeeld

Het ontbreken van overgangsregels bij de invoering van het nieuwe art. 10 Successiewet beoordeeld Het ontbreken van overgangsregels bij de invoering van het nieuwe art. 10 Successiewet beoordeeld Universiteit van Tilburg Master Fiscaal Recht Examencommissie: Prof. mr. I.J.F.A. Van Vijfeijken Mr. S.A.M.

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Auteur: - Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Op 4 april is een nieuw besluit uitgevaardigd

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Wat is Estate planning?

ESTATE PLANNING. Wat is Estate planning? ESTATE PLANNING Wat is Estate planning? "Estate" is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes Auteur: Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst Casus De heer en mevrouw Pietersen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden, waarin iedere gemeenschap van goederen

Nadere informatie

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken Testamenten lezen en andere notariële zaken Janien Zomer Carina Hudepohl Inleiding en onderwerpen Het opmaken van een testament Wettelijk erfrecht Verschillende soorten testamenten De executeur Erven De

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

Erfrechtjournaal. 16 januari 2015

Erfrechtjournaal. 16 januari 2015 Erfrechtjournaal 16 januari 2015 Items Gewijzigde familieverhoudingen Defiscalisatie in het erfrecht Machtiging kantonrechter voor het doen van schenking? Gewijzigde familieverhoudingen Eindejaarspeiling

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

SUCCESSIEWET 1956. Herziening successiewet 2010

SUCCESSIEWET 1956. Herziening successiewet 2010 SUCCESSIEWET 1956 Herziening successiewet 2010 René Breemans 1 e druk 17 juli 2010 2010 René Breemans Deze tekst mag zonder toestemming niet commercieel worden gebruikt. Deze tekst is informatief en er

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

De tweetrapsmaking in het nieuws!

De tweetrapsmaking in het nieuws! notaris mr. W.J. Boelens Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net www.boelens.net De tweetrapsmaking in het nieuws! Extra nieuwsbrief

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Datum 22 oktober 2009 Betreft Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet (kamerstukken 31 930)

Datum 22 oktober 2009 Betreft Wetsvoorstel tot wijziging van de Successiewet (kamerstukken 31 930) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen mw. mr. G.J. van Es

Nadere informatie

Recht van gebruik en bewoning

Recht van gebruik en bewoning Recht van gebruik en bewoning MR. THEO C. HOOGWOUT 1 Recent zijn in de jurisprudentie de consequenties voor het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting van het afstand doen van het recht van gebruik

Nadere informatie

A.7.3.15.1 Erfrecht in vogelvlucht

A.7.3.15.1 Erfrecht in vogelvlucht Leidraad voor de AA Beroep & Praktijk, A.7.3.15.1 Erfrecht in vogelvlucht Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Leidraad AA Beroep & Praktijk A.7.3.15.1 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Geachte heer Testman,

Geachte heer Testman, Geachte heer Testman, In het voor u liggende overzicht treft u berekeningen aan van de meest voorkomende testamentvormen, waarbij uitgangspunt is dat de langstlevende partner over het gehele vermogen kan

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54294

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:229

ECLI:NL:RBROT:2016:229 ECLI:NL:RBROT:2016:229 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 06-01-2016 Datum publicatie 07-01-2016 Zaaknummer C/10/475943 / HA ZA 15-510 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37880

Nadere informatie

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek

1.1. Lijst van gebruikte begrippen en afkortingen. Successiewet Successiewet 1956. Burgerlijk Wetboek Schenk- en erfbelasting. Overdrachtsbelasting. Verwerping van een nalatenschap. Ongelukkige redactie testament. Vergeten testament. Informele wil Belastingdienst/ Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 57602 1 november 2016 Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956 18 oktober

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Erfrechtjournaal. November 2015

Erfrechtjournaal. November 2015 Erfrechtjournaal November 2015 Items Erfdeel bij versterf of legitieme? Verbeurd? Erfrecht en sociale zekerheid Vereffeningsproblematiek op een A4 (Kolkman) Verrefeningskosten: advieskosten? Stiefkinderen

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen ERVEN EN SCHENKEN Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Woensdag 9 april 2014 Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen notaris in de gemeente Zuidhorn Mr. Tj.Smid Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen / 2 Onderwerpen

Nadere informatie

Artikel 10 in de Successiewet: kan het anders?

Artikel 10 in de Successiewet: kan het anders? Artikel 10 in de Successiewet: kan het anders? Fiscaal Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid Auteur: drs. E. Breedveld ANR: 230421 Afstudeerdatum: 26 april 2011 Examencommissie: prof. mr. I.J.F.A. van

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

19 oktober 2009. Mr. S.M.A. (Susan) van Sprang

19 oktober 2009. Mr. S.M.A. (Susan) van Sprang 19 oktober 2009 Mr. S.M.A. (Susan) van Sprang 1 Onderwerpen Estate planning Successiewet 2010 2 Fiscaliteit staat niet voorop bij estate planning 1. Verzorging langstlevende en de kinderen 2. Juiste testament,

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op AANVAARDING ERFENIS zuiver aanvaarden privé aansprakelijk voor

Nadere informatie

Samenloop tussen verkrijgingen vrij en niet vrij van recht

Samenloop tussen verkrijgingen vrij en niet vrij van recht Samenloop tussen verkrijgingen vrij en niet vrij van recht MR. PASCAL BAARD 1 Medio 2005 is in dit blad een artikel van mij opgenomen over verkrijgingen vrij van recht. 2 Niet lang daarna diende de staatssecretaris

Nadere informatie

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017 Erven, Schenken levenstestament Lezing Maurice Dassen 2017 2 Erfrecht (wettelijke regeling) Indien geen testament -> wet Wettelijke erfopvolging: - echtgenoot en (klein)kinderen - ouders, broers/zussen

Nadere informatie

Presentatie ZijActief

Presentatie ZijActief Presentatie ZijActief Op: 18 januari 2012 Door: mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris te Montfoort Even voorstellen? Mr A.J.W. (Arjan) Kuiper, notaris Opvolger van notaris mr H.J.Th.G. Tomlow Even voorstellen?

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78169

Nadere informatie

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.214 Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 4.4.2012 Nr. BLKB2012/103M, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Erfrechtelijke verkrijgingen onder de loep

Erfrechtelijke verkrijgingen onder de loep Erfrechtelijke verkrijgingen onder de loep In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de verkrijgingen krachtens versterf en uiterste wil in economische zin uitwerken en hoe deze in de Successiewet worden behandeld.

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie