2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap."

Transcriptie

1 EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1. Geef aan welke vier varianten er bestaan op het geboed van finale verrekenbedingen en beschrijf de gevolgen voor de erfbelasting van deze vier varianten. De vier varianten van het finale verrekenbeding zijn: het facultatief eenzijdig verrekenbeding; het verplicht eenzijdig verrekenbeding; het facultatief wederkerig verrekenbeding; het verplicht wederkerig verrekenbeding. Indien sprake is van een facultatief eenzijdig, verplicht eenzijdig of een facultatief wederkerig verrekenbeding dan wordt de verkrijging belast op grond van art. 11, lid 3, SW met erfbelasting. Indien bij een verplicht wederkerig verrekenbeding meer is verkregen dan de helft van de gemeenschap kan heffing van erfbelasting plaatsvinden ingevolge art. 11, lid 4, SW Enkel indien sprake is van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding wordt bij overlijden (of bij echtscheiding indien dit is bepaald) van een van de echtgenoten afgerekend als waren zij gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Het maakt hierbij niet uit welke echtgenoot eerst komt te overlijden. Zowel bij overlijden van de meestvermogende als de minstvermogende echtgenoot is dit verrekenbeding van toepassing. Als uitgangspunt voor verrekening wordt het gezamenlijke vermogen en privé vermogen van de echtgenoot genomen, met uitzondering van vermogen dat is verkregen onder uitsluitingsclausule. 2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap. Het voordeel van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding is de keuze die bestaat voor de verrekening bij overlijden en/of bij echtscheiding. Naast deze keuzemogelijkheid bestaat de mogelijkheid te bepalen dat vermogensbestanddelen van de verrekening zijn uitgesloten (bijvoorbeeld polissen van levensverzekeringen en bepaalde schenkingen) of dat bij een negatief vermogen van een van de echtgenoten geen verrekening plaatsvindt. Een ander voordeel van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding is dat de schulden van een van de echtgenoten niet verhaald kunnen worden op de goederen van de andere echtgenoot. Terwijl bij een gemeenschap van goederen de schulden juist wel verhaald kunnen worden op alle goederen van de gemeenschap. Indien sprake is van verrekening ingevolge een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding dan behoren de goederen tot de nalatenschap. Het feit dat de goederen tot de nalatenschap behoren kan echter ook worden gezien als een nadeel. Immers, de langstlevende echtgenoot heeft slechts een verrekenvordering. 3. Kunt u aangeven wat beide echtelieden beogen met het schrappen van het finaal verrekenbeding? Met het schrappen van het verplicht wederkerig finaal verrekenbeding beogen de echtelieden de heffing van erfbelasting te verlagen. Indien geen sprake is van een finaal verrekenbeding, maar uitsluiting van iedere gemeenschap dan bestaat de nalatenschap van Margot uit EUR Indien echter het finaal verrekenbeding van toepassing is dan

2 bestaat de nalatenschap van Margot uit de helft van het gezamenlijk vermogen, te weten EUR (EUR EUR / 2). In dat geval is dus veel meer erfbelasting verschuldigd. 4. Levert het schrappen van het finaal verrekenbeding naar uw oordeel een belastbare schenking op? Op grond van art. 1, lid 7, SW wordt voor de toepassing van de Successiewet 1956 onder schenking verstaan de gift bedoeld in art. 7:186, lid 2, BW. Voor een belastbare schenking dient aan drie voorwaarden te zijn voldaan: - de schenker moet zijn verarmd; - de begiftigde moet zijn verrijkt; - hetgeen uit vrijgevigheid heeft plaatsgevonden (liberaliteit). Het schrappen van het finaal verrekenbeding leidt niet tot een belastbare schenking omdat nog geen sprake is van een voltooide waardeverschuiving (HR 28 januari 1959, BNB/959/122). De kans bestaat immers nog steeds dat Pieter als eerste komt te overlijden. Van de voltooide waardeverschuiving is pas sprake op het moment van overlijden. 5. Gesteld dat het schrappen van het finaal verrekenbeding niet leidt tot de constatering van een schenking, zou u het echtpaar dan daadwerkelijk adviseren om het beding te schrappen. Zo ja, waarom wel, zo nee, waarom niet? Het schrappen van het finaal verrekenbeding (hierdoor zal sprake zijn van een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen) heeft tot gevolg dat bij het overlijden van Margot als eerste geen erfbelasting verschuldigd zal zijn. Pieter heeft immers recht op een echtgenotenvrijstelling van EUR (cijfers 2011). De heffing bij het overlijden van Pieter zal echter aanzienlijk hoger zijn. Dan dient namelijk door de kinderen erfbelasting betaald te worden over EUR Estate planning ziet niet alleen op huwelijksvermogensrecht maar is een combinatie van huwelijksvermogensrecht en erfrecht. Geadviseerd kan worden een testamentaire aanpassing door te voeren, waarbij de langstlevende wordt onterfd of een vruchtgebruik krijgt, teneinde te voorkomen dat het vermogen twee maal vererft. II ONDERDEEL ERFRECHT 1. Hoe groot zijn de verkrijgingen voor de erfbelasting van Myra, Bram en Maria en waaruit bestaan deze? De erfbelasting zelf hoeft niet berekend te worden. Civielrechtelijk verkrijgen langstlevende en de kinderen ieder 1/3 e deel van de nalatenschap, zijnde EUR / 3 = EUR , waarbij de kinderen in de vorm van een niet opeisbare geldvordering op de langstlevende (art. 4:13 BW, wettelijke verdeling). Fiscaalrechtelijk (voor de erfbelasting) verkrijgt de langstlevende EUR vermeerderd met de waarde van het fictieve vruchtgebruik (art.21, lid 14,SW 1956), zijnde 10 x 6% = 60% (o.g.v. leeftijd langstlevende van 62 jaar = factor 10 x 6%, art. 5 en 10 Uitvoeringsbesluit SW 1956). De langstlevende verkrijgt aldus: EUR x (EUR x 60%) = EUR (2x EUR ) = EUR De kinderen verkrijgen ieder: EUR EUR = EUR

3 2. Hoe groot zijn de verkrijgingen, indien Myra binnen de driemaandstermijn de wettelijke verdeling ongedaan maakt? De erfbelasting zelf hoeft niet berekend te worden. Wanneer de langstlevende de wettelijke verdeling (art. 4:13 BW) binnen drie maanden ongedaan maakt, heeft dat tot gevolg dat de kinderen geen onderbedelingsvordering verkrijgen, maar meteen hun erfdeel. Civielrechtelijk verkrijgt ieder een gelijk aandeel (art. 4:11 lid 1 BW), zijnde EUR / 3 = EUR Nu de wettelijke verdeling ongedaan gemaakt is, is geen sprake van een fictief vruchtgebruik en volgt het fiscale recht het civiele recht. 3. Kan deze ongedaanmaking als een schenking worden aangemerkt? Motiveer. Nee, de ongedaanmaking kwalificeert niet als een schenking op grond van art. 1, lid 8,SW 1956(juncto art. 4:18 BW). 4. Is bij ongedaanmaking art. 30 SW 1956 van toepassing? Motiveer. Nee, indien de langstlevende op grond van art. 4:18 BW afziet van de wettelijke verdeling wordt vanaf de dag van het overlijden van de erflater geacht een onverdeeldheid te hebben bestaaningevolge. Door toepassing van de wettelijke verdeling kunnen voor de langstlevende meer rechten ontstaan dan bij een gewone verdeling. Het afstand doen van de wettelijke verdeling valt dan ook in principe onder art. 30SW De wetgever heeft echter gemeend hiervoor een uitzondering op te moeten nemen in de wet waardoor bovenbeschreven situatie expliciet is uitgezonderd van toepassing van art. 30SW Ingevolgeart. 1 lid 8 SW 1956 leidt de bevoordeling door het afzien van een wettelijke verdeling niet tot schenkbelasting. 5. Wat zijn de gevolgen voor de erfbelasting van de rente-overeenkomst? Licht toe. De langstlevende en kinderen komen binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater een samengestelde rente van 6% met elkaar overeen ten aanzien van de niet opeisbare geldvorderingen van de kinderen op de langstlevende. Voor de erfbelasting heeft dit tot gevolg dat niet langer sprake is van een fictief vruchtgebruik en op grond van art. 1, lid 3, sub b,sw 1956 (juncto art. 45 SW 1956) wordt deze renteovereenkomst gevolgd en worden de erfdelen nominaal gewaardeerd, te weten ieder EUR Verandert uw antwoord op vraag 5, indien Myra en de kinderen de overeenkomst pas sluiten in begin 2012? Licht toe. Wanneer de renteovereenkomst na het verstrijken van 8 maanden na het overlijden van erflater wordt gesloten,wordt het daaruit voortvloeiende voordeel geacht krachtensschenking te zijn verkregen (art. 1, lid 4,SW 1956). Indien uitstel voor het indienen van de aangifte is verkregen geldt de periode van uitstel ook als aangiftetermijn. 7.Hoe worden de vorderingen van de kinderen gewaardeerd, indien in februari 2011 een rente van 7% samengesteld wordt afgesproken tussen de erfgenamen? Licht toe. In casu is geen sprake van een fictief vruchtgebruik (doordat de rente meer dan 6% samengesteld is). Ingevolge art. 9, lid 1, SW 1956 worden de geldvorderingen van de kinderen op de langstlevende nominaal gewaardeerd (EUR ).

4 8. Wat zijn hiervan de gevolgen bij het overlijden van Joost in 2011? Er hoeft geen erfbelasting te worden berekend. Civielrechtelijk verkrijgen de langstlevende en de kinderen ieder 1/3 e deel van de nalatenschap, zijnde EUR / 3 = EUR De enkelvoudige rente bedraagt omgerekend 6% samengesteld, er is geen sprake van een fictief vruchtgebruik.de vorderingen worden nominaal gewaardeerd (het fiscale recht volgt het civiele recht). 9. Wat is er aan de orde, indien Myra voor het bereiken van haar statistische leeftijd komt te overlijden? Volgens het civiele recht is het overeenkomen van een enkelvoudige rente mogelijk. Echter, voor het fiscale recht vindt de wetgever het verschil tussen enkelvoudige en samengestelde rente te groot en mag slechts worden uitgegaan van 6% samengestelde rente. Zodoende dient een enkelvoudige rente eerst omgerekend te worden naar een samengestelde rente. Het punt waarop de enkelvoudige en samengestelde rente met elkaar overeenkomen is de statistische leeftijd (zie grafiek hieronder). In casu overlijdt Myra vóór het bereiken van haar statistische leeftijd. Uit de grafiek volgt dat in dat geval de enkelvoudige rente hoger is dan de samengestelde rente, terwijl slechts de samengestelde rente fiscaal is toegestaan. Het gevolg is dat het teveel aan rente (verschil tussen de samengestelde en enkelvoudige rente) bij het overlijden van Myra als fictieve erfrechtelijke verkrijging in aanmerking wordt genomen en belast (art.9, lid 2,SW 1956). Enkelvoudige Samengesteld

5 10. En wat zijn de gevolgen indien Myra na het bereiken van haar statistische leeftijd komt te overlijden? In dat geval is geen sprake van bovenmatige rente, de enkelvoudige rente is lager dan de samengestelde rente (zie grafiek) en doet de situatie uit art. 9, lid 2,SW 1956zich niet voor. Er wordt derhalve slechts rekening gehouden met de opgebouwde enkelvoudige rente bij het overlijden van Myra. 11. Maakt het voor de beantwoording van vraag 9 nog uit wanneer Joost zijn testament gemaakt heeft? Volgens de staatssecretaris kunnen er gevallen zijn waarin een enkelvoudige rente is bepaald vanuit vermeende gevolgen voor de inkomstenbelasting. Dit speelt bij specifieke renteclausules waarin is gesteld dat de enkelvoudige rente zodanig wordt vastgesteld dat deze overeenkomt met 6% samengestelde rente, rekening houdend met de statistische levensverwachting van de langstlevende. De gedachtegang, die schuil gaat achter de onjuiste gevolgtrekking dat rentedragendheid per definitie leidt tot jaarlijkse heffing van inkomstenbelasting bij de kinderen over de rente, is in 1992 door de Belastingdienst ontkracht. Ten aanzien van testamenten die vóór 1 januari 1993 zijn gepasseerd geldt dat er geen heffing plaatsvindt over de bovenmatige rente (verschil enkelvoudige rente samengestelde rente), zie Kamerstukken II 2009/10, , nr. 81. III ONDERDEEL FICTIEBEPALINGEN Vraag: Is bij het overlijden van Maurits art. 10 Successiewet 1956 van toepassing? Licht toe. Allereerst dient geconstateerd te worden dat art. 10 SW 1956 van toepassing kan zijn omdat het in casu vader en dochter betreft (art. 10 lid 4 sub a SW 1956). Vader en dochter kopen samen de onroerende zaak (gesplitste aankoop). Vader verwerft het vruchtgebruik van de onroerende zaak en de dochter verwerft de blloteigendom van één/ derde. Civielrechtelijk: bij het overlijden van de vruchtgebruiker (in casu vader) eindigt het vruchtgebruik (art.3:203 BW) en wast de bloot eigendom van de dochter aan tot een vol eigendom. Fiscaalrechtelijk:Vanaf 1 januari 2010 is art.10 SW 1956 ook van toepassing indien de erflater (in casu Maurits) ten laste van zijn vermogen een vruchtgebruik heeft verworven (art.10 lid 1 aanhef SW 1956). Door deze toevoeging met ingang van 1 januari 2010 is bij het overlijden van vader art. 10 SW 1956 van toepassing en wordt de onroerende zaak als zodanig, rekening houdend met de waarde bij overlijden van vader, voor de dochter aangemerkt als fictief verkregen krachtens erfrecht (fictief legaat). Ingevolgeart. 7 SW 1956mag hetgeen de dochter heeft opgeofferd voor haar verkrijging in mindering komen op de fictieve verkrijging ingevolge art. 10 SW De waarde van het opgeofferde bedrag mag worden vermeerderd met een enkelvoudige rente.

6 EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (MIDDAGGEDEELTE) I ONDERDEEL FICTIEBEPALINGEN 1. Bereken de totaal verschuldigde erfbelasting als gevolg van het overlijden van Ida, daarbij rekening houdend met eventuele vrijstellingen. Er is in casu geen zakelijke rente overeengekomen. De schuldigerkenningen verlaten alleen daadwerkelijk het fiscale vermogen van Ida indien een zakelijke rente van 6% is overeengekomen en deze ook daadwerkelijk wordt betaald (met uitzondering van de overgangsrechtbepalingen). In casu is art. 10 SW 1956 van toepassing. Dit betekent dat de nominale waarde van de vorderingen bij de nalatenschap van Ida worden opgeteld. Dit betekent dat de nalatenschap EUR bedraagt. Jobverkrijgt EUR EUR EUR (vrijstelling, art. 32 lid 1 sub 4 onderdeel c SW 1956) = EUR EUR * 10% = EUR (EUR EUR ) * 20% = EUR Job dient totaal aan erfbelasting te betalen: EUR Anna en Babs verkrijgen ieder EUR EUR EUR (vrijstelling, art. 32 lid 1 sub 4 onderdeel d SW 1956) = EUR EUR * 18% = EUR Op het verschuldigde bedrag aan erfbelasting mogen Anna en Babs ieder het eerder betaalde bedrag aan schenkbelasting ad EUR in mindering brengen (art. 7 lid 1 SW 1956), maar niet verder dan tot nihil. De betaalde schenkbelasting mag nog worden vermeerderd met een enkelvoudige rente van 6% (art. 21 lid 13 SW 1956 juncto art.10 uitvoeringsbesluit SW 1956). Dit is in casu echter niet van belang nu de betaalde schenkbelasting al meer bedraagt dan de verschuldigde erfbelasting. Anna en Babs zijn derhalvegeen erfbelasting meer verschuldigd. 2. Stel dat u Ida tijdig had kunnen adviseren, wat was dan een element geweest waar u haar zeker op had geattendeerd? Voorkomen dat art. 10 SW 1956 van toepassing is door de bedongen rente alsnog daadwerkelijk te betalen. En niet alleen de rente dient betaald te worden, maar ook de rente over de rente over de niet betaalde rente moet alsnog betaald worden (rente-oprente). Indien de rente van 4% van voor 1 januari 2010 als zakelijk kan worden beschouwd, dan hoeft deze niet aangepast te worden naar een rente van 6%. II ONDERDEEL BEDRIJFSOPVOLGINSREGELING SUCCESSIEWET S 1956 Omschrijf de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erfbelasting die van toepassing is indien: 1. Frank een testament heeft gemaakt waarin hij de wettelijke verdeling heeft bevestigd. In het testament is geen rentebepaling opgenomen. U hoeft geen

7 berekening te maken van de verschuldigde erfbelasting. Geef wel aan ten aanzien van welke waarde de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing kan zijn. Bij de beantwoording van deze vraag hoeft u geen rekening te houden met een eventuele belastinglatentie. De nalatenschap van Frank bestaat uit aandelen met een waarde van EUR Art.35b, c en d SW 1956 zien op de bedrijfsopvolginsfaciliteit. Maria en Paul zijn de enige erfgenamen, ieder voor gelijke delen (de helft). In het testament van Paul is de wettelijke verdeling bevestigd (art. 4:13 BW). Paul verkrijgt op grond van de wettelijke verdeling een geldvordering op Maria welke opeisbaar is bij haar overlijden (onderbedelingsvordering) en Maria heeft een overbedelingsschuld. In het testament is geen rentebepaling opgenomen. Hierdoor heeft Maria het vruchtgebruik van de onderbedelingsvordering van haar zoon Paul.Maria verkrijgtderhalve: (EUR factor 5 * 6%) * EUR = EUR De onderbedelingsvordering van Paul heeft derhalve een waarde van EUR EUR = EUR Ten aanzien van de vordering van Paul op Maria geldt geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Wel kan een beroep worden gedaan op rentedragend uitstel van betaling gedurende tien jaar (art. 35c lid 1SW 1956 juncto art.25 lid 13 Invorderingswet). Maria kan ten aanzien van haar verkrijging gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Voorwaarde is wel dat zij de aandelen vijf jaar moet houden. Ze mag de aandelen niet vervreemden (art. 35e lid 1 SW 1956). Maria kan een beroep doen op de 100% vrijstelling ter waarde van de eerste EUR Vervolgens is 83% van het ondernemingsvermogen vrijgesteld: (EUR EUR = EUR * 83% =) EUR De gehele verkrijging van Maria is derhalve vrijgesteld. 2. Frank een zogenoemd vruchtgebruiktestament heeft gemaakt ten behoeve van zijn echtgenote. U hoeft geen berekening te maken van de verschuldigde erfbelasting. Geef wel aan ten aanzien van welke waarde de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing kan zijn. Bij de beantwoording van deze vraag hoeft u geen rekening te houden met een eventuele belastinglatentie. Nu sprake is van een vruchtgebruiktestament verkrijgt Maria het vruchtgebruik over de aandelen en Paul de bloot eigendom. Maria verkrijgt: EUR * (factor 5 * 6%) = EUR Paul verkrijgt: EUR EUR = EUR De eerste EUR is vrijgesteld (art. 35b lid 1 onder b sub 2 SW 1956). Nu hebben zowel Maria als Paul recht op vrijstellling naar evenredigheid van hun verkrijgingen. Hetgeen meer wordt verkregen dan EUR is eveneens voor 83% vrijgesteld (art. 35b, lid 1, onder b, sub 3,SW 1956). Dit betekent: Vrijstelling Maria:(EUR / EUR ) * EUR = EUR Voor het overige: (EUR EUR ) * 83% = EUR

8 Het resterende bedrag van EUR (EUR EUR EUR ) is de geconserveerde waarde, hiervoor kan een beroep worden gedaan op het renteloos uitstel van betaling gedurende tien jaar (art.35b, lid 2 en 3,SW 1956 juncto art. 25, lid 12, Invorderingswet). Vrijstelling Paul: (EUR / EUR ) * EUR = EUR (EUR EUR ) * 83% = EUR Het resterende bedrag van EUR (EUR EUR EUR ) is de geconserveerde waarde, hiervoor kan een beroep worden gedaan op het rentedragend uitstel van betaling gedurende tien jaar (art. 35b, lid 3,SW 1956 juncto art. 25, lid 12, Invorderingswet). III ONDERDEEL BEDRIJFSOPVOLGINSREGELING WET INKOMSTENBELASTING NG Beschrijf de gevolgen voor de inkomstenbelasting indien Jos zonder testament komt te overlijden. Zonder testament is de wettelijke verdeling van toepassing (art. 4:13 BW). Margreet verkrijgt de aandelen en de kinderen verkrijgen een geldvordering op Margreet. Voor de Wet IB 2001 wordt deze verkrijging (overgang krachtens erfrecht) gezien als een fictieve vervreemding (art Wet IB 2001). De vennootschap drijft geen materiële onderneming, zodoende is doorschuiven van de inkomstenbelastingclaim op grond van art. 4.17a wet IB 2001 niet mogelijk. Erflater zal worden aangeslagen in Box 2 voor verveemding van de AB-aandelen. Er zal aan inkomstenbelasting moeten worden betaald over: EUR EUR (verkrijgingsprijs) = EUR * 25% = EUR De EUR verlaagt overigens wel de waarde van de nalatenschap voor de berekening van de erfbelasting. 2. Jos wil hoe dan ook zien te voorkomen dat er een inkomstenbelastingclaim bij zijn overlijden accuut wordt en vraagt aan u hoe deze claim onder de gegeven omstandigheden naar de toekomst kan worden verschoven. Het is mogelijk de huidige huwelijkse voowaarden te wijzigen naar een wettelijke gemeenschap van goederen zodat de langstlevende de helft van de aandelen op basis van de huwelijksgemeenschap verkrijgt. De belastingclaim ziet dan slechts op de helft van de aandelen (art wet IB 2001); Daaropvolgend kunnen huwelijkse voorwaarden worden gemaakt, inhoudende een koude uitsluiting, waarbij alle aandelen worden toegedeeld aan Margreet en Jos een vordering verkrijgt (art wet IB 2001); Het is ook mogelijk een onderneming onder de BV te plaatsen zodat de BV wel kwalificeert als onderneming in de zin van art. 3.2 Wet IB Alsdan kan de belastingclaim worden doorgeschoven op grond van art. 4.17a wet IB Hierbij dient wel de bezitstermijn van één jaar van art. 35d SW 1956 in de gaten te worden gehouden.

9 IV ONDERDEEL INTERNATIONAAL TIONAAL 1. Leg uit waarom in deze casus dubbele heffing optreedt. Nederland heft erfbelasting over het wereldvermogen van de in Nederland wonende erflater, het huis in Frankrijk valt daar eveneens onder (woonplaatsbeginsel, art. 1, lid 1, onder 1,SW 1956). Frankrijk heft over vermogen dat is gelegen in Frankrijk, dus wordt er ook Franse belasting geheven over het huis in Frankrijk (situsbeginsel). 2. Geef aan welk land deze dubbele heffing ongedaan dient te maken en waarom. Rangorderegeling: situsbeginsel gaat vóór woonplaatsbeginsel. Derhalve zal Nederland zich terug moeten trekken ten aanzien van de heffing over het vermogen (de tweede woning) in Frankrijk. 3. Welke regeling is van toepassing in situaties waarin Nederland geen verdrag ter voorkoming dubbele belasting heeft gesloten, maar op Nederland wel de verplichting rust om dubbele belasting op te heffen? Het Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland zal een vermindering verlenen voor de in het buitenland (Frankrijk) geheven belasting of de Nederlandse erfbelasting die is toe te rekenen aan de woning in Frankrijk. De laagste van de twee limieten geldt uiteindelijk als vermindering.

Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:

Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: EPN EXAMEN (ochtendgedeelte) 14 maart 2013 Vraagstuk I Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: De Successiewet 1956 is een verkrijgersbelasting (artikel 5, 24

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1 Onderstaande voorbeelden zijn afkomstig uit de Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 De volledige tekst kunt u vinden via onderstaande link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-

Nadere informatie

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken)

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) Mr. Caroline J.M. Martens 1 Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) De verkrijging krachtens de renteafspraak is een verkrijging op grond van een fictiebepaling In deze bijdrage

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen Geachte heer X, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte van

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER

BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER 15 maart 2016 Mazars Private Clients: ESTATE PLANNING 1 WIE ZIJN WIJ? Mazars Private Clients Estate Planning Bianca de Kroon & Danka Saija Lange

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

Successiewet en rente na 1 januari 2010

Successiewet en rente na 1 januari 2010 Successiewet en rente na 1 januari 2010 Mr. Caroline J.M. Martens 1 Renteovereenkomsten en rentebepalingen in testamenten houden ons voortdurend bezig. Wanneer kan er successierecht en wanneer schenkingsrecht

Nadere informatie

Advies: lees eerst het hele examen door, houd met uw planning rekening met het aantal vragen en de lengte van de casus.

Advies: lees eerst het hele examen door, houd met uw planning rekening met het aantal vragen en de lengte van de casus. Advies: lees eerst het hele examen door, houd met uw planning rekening met het aantal vragen en de lengte van de casus. Beargumenteer uw antwoorden! Het beantwoorden van vragen met slechts ja of nee(n),

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Bedrijf schenken of erven Nieuwe regels 2010 Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is met de komst

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M, Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 57602 1 november 2016 Schenk- en erfbelasting. Toepassing van artikel 9, 10 en 15 van de Successiewet 1956 18 oktober

Nadere informatie

A.7.3.17.1 Overzicht diverse testamentsvormen

A.7.3.17.1 Overzicht diverse testamentsvormen Leidraad voor de AA Beroep & Praktijk, A.7.3.17.1 Overzicht diverse testamentsvormen Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Leidraad AA Beroep & Praktijk A.7.3.17.1 Bijgewerkt

Nadere informatie

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg

Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Webinar Personen, familie- en erfrecht, 8 september 2015. Prof. Mr. Tea Mellema-Kranenburg Te behandelen uitspraken: ECLI:NL:GHSHE:2014:4672 (facultatief verrekenbeding) ECLI:NL:HR:2015:1297 (gemeenschap)

Nadere informatie

Kwartaalbericht Estate Planning, Knelpunten bij het Ik-opa-testament

Kwartaalbericht Estate Planning, Knelpunten bij het Ik-opa-testament Page 1 of 6 Kwartaalbericht Estate Planning, Knelpunten bij het Ik-opa-testament Bijgewerkt tot 2012-12-01. Knelpunten bij het Ik-opa-testament Auteur: Mr. J. Beers 1 Inleiding Wanneer de erflater naast

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime

Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime Mr. K. de Heus * en drs. A. Rozendal ** Indien aandelen die een aanmerkelijk belang vertegenwoordigen worden vervreemd, vindt op grond van art. 4.12

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

Recht van gebruik en bewoning

Recht van gebruik en bewoning Recht van gebruik en bewoning MR. THEO C. HOOGWOUT 1 Recent zijn in de jurisprudentie de consequenties voor het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting van het afstand doen van het recht van gebruik

Nadere informatie

Geachte heer Testman,

Geachte heer Testman, Geachte heer Testman, In het voor u liggende overzicht treft u berekeningen aan van de meest voorkomende testamentvormen, waarbij uitgangspunt is dat de langstlevende partner over het gehele vermogen kan

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen

Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Knelpunten in de bedrijfsopvolgingsregelingen Mr. Sabine A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst en Paul-Johan Swank LLM 1 Met de verschillende doorschuiffaciliteiten in de Wet IB 2001 2 en de bedrijfsopvolgingsregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG mr.

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

OPA/OMA-CLAUSULE BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA. (vanaf 2010) opa/oma-testament

OPA/OMA-CLAUSULE BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA. (vanaf 2010) opa/oma-testament BESPARING ERFBELASTING DOOR IK-OPA/OMA OPA/OMA-CLAUSULE (vanaf 2010) In navolgende is een toelichting van ik-opa/oma-testamenten opgenomen, hetgeen met name relevant is voor mensen met kleinkinderen en

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Inleiding. Artikel 10 Successiewet 1956: algemeen

Inleiding. Artikel 10 Successiewet 1956: algemeen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Mevrouw E.I. Kortlang Voorzitter van de Koninklijke Notariéle Beroepsorganisatie Postbus 16020 2500 BA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

De tweetrapsmaking in het nieuws!

De tweetrapsmaking in het nieuws! notaris mr. W.J. Boelens Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net www.boelens.net De tweetrapsmaking in het nieuws! Extra nieuwsbrief

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.214 Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 4.4.2012 Nr. BLKB2012/103M, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78231

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010

Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Bijlage: overzicht regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging per 1 januari 2010 Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de diverse regelingen omtrent bedrijfsbeëindiging in de Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Alles onder Controle!

Alles onder Controle! Alles onder Controle! Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet 20 oktober 2009 Onderwerpen Bedrijfsopvolging in Nederland Inkomstenbelasting Successiewet Bedrijfsopvolging in België Samenloop Nederland

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Auteur: - Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Op 4 april is een nieuw besluit uitgevaardigd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting.

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting. Henriette van Zelm van Eldik Office de Maître Paul-Etienne DUPONT, Notaire 81-83 Avenue Ledru Rollin 75012 PARIS Tel : + 33(0)1.71.19.45.28 Fax: + 33(0)1.43.43.17.56 henriette.vanzelm.75243@paris.notaires.fr

Nadere informatie

Instelling. Cazimir. Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum.

Instelling. Cazimir.  Onderwerp. VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding. Datum. Instelling Cazimir www.cazimir.be Onderwerp VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding Datum 17 juli 2016 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman

Bedrijfsoverdracht 20-4-2011. Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting. 20 april 2011. Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Bedrijfsoverdracht Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting 20 april 2011 www.inventivecontrol.com 1 Inleiding mr. C. (Kees) Goeman Sprekers: mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch

Nadere informatie

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT 1 DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING

HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING HYPOTHEEK, LEVENSVERZEKERING EN PARTNERVERKLARING HYPOTHEEK EN LEVENSVERZEKERING Wanneer u voor de financiering van een huis een hypothecaire lening afsluit, verlangt uw financier vaak dat tevens een levensverzekering

Nadere informatie

ten behoeve van het Rondetafelgesprek over wetsontwerp 31.930 (herziening successiewetgeving) op 23 september 2009

ten behoeve van het Rondetafelgesprek over wetsontwerp 31.930 (herziening successiewetgeving) op 23 september 2009 - 1 Position Paper ten behoeve van het Rondetafelgesprek over wetsontwerp 31.930 (herziening successiewetgeving) op 23 september 2009 Mr P. Blokland, notaris en estate planner te Tilburg, lid Wetenschappelijke

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB

oktober 2017 Onderwerpen Per RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB RB Studiekring Gelderland Overijssel drs.paul SchutRB Onderwerpen Wet Beperking wettelijke gemeenschap van goederen Civiele gevolgen Fiscale gevolgen Overige fiscale maatregelen 2018: wijziging Successiewet

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal

Levensverzekering, premiesplitsing. Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal Levensverzekering, premiesplitsing en erfbelasting Jasper Commandeur Fiscalist bij Reaal 1 Met een overlijdensrisicoverzekering kun je met de verzekeraar afspreken dat iemand na een overlijden een eenmalig

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ]

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Bachelor Thesis Naam : Jeffrey Rous Studierichting : Fiscale Economie ANR : s902350 Datum : 21/11/2009 Begeleider : Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Inhoudsopgave

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken Testamenten lezen en andere notariële zaken Janien Zomer Carina Hudepohl Inleiding en onderwerpen Het opmaken van een testament Wettelijk erfrecht Verschillende soorten testamenten De executeur Erven De

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden Huwelijkse voorwaarden het verrekenbeding in de praktijk Smit en de Wolf Scheveningseweg 10 2517 KT Den Haag 070 356 07 95 www.smitwolf.nl Geachte relatie, Bent u gehuwd? En, zo ja, heeft u huwelijkse

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

SUCCESSIEWET 1956. Herziening successiewet 2010

SUCCESSIEWET 1956. Herziening successiewet 2010 SUCCESSIEWET 1956 Herziening successiewet 2010 René Breemans 1 e druk 17 juli 2010 2010 René Breemans Deze tekst mag zonder toestemming niet commercieel worden gebruikt. Deze tekst is informatief en er

Nadere informatie

19 oktober 2009. Mr. S.M.A. (Susan) van Sprang

19 oktober 2009. Mr. S.M.A. (Susan) van Sprang 19 oktober 2009 Mr. S.M.A. (Susan) van Sprang 1 Onderwerpen Estate planning Successiewet 2010 2 Fiscaliteit staat niet voorop bij estate planning 1. Verzorging langstlevende en de kinderen 2. Juiste testament,

Nadere informatie

Partnerverklaring; Rabobank stuurt hypotheekgevers voor advies naar notaris en fiscalist

Partnerverklaring; Rabobank stuurt hypotheekgevers voor advies naar notaris en fiscalist Partnerverklaring; Rabobank stuurt hypotheekgevers voor advies naar notaris en fiscalist MR. CEES B. BAARD 1 Naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Arnhem 2 heeft de Rabobank bekend gemaakt

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Wat is Estate planning?

ESTATE PLANNING. Wat is Estate planning? ESTATE PLANNING Wat is Estate planning? "Estate" is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017 Erven, Schenken levenstestament Lezing Maurice Dassen 2017 2 Erfrecht (wettelijke regeling) Indien geen testament -> wet Wettelijke erfopvolging: - echtgenoot en (klein)kinderen - ouders, broers/zussen

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal SPECIAL

AdviesbureauJournaal SPECIAL AdviesbureauJournaal SPECIAL ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken januari 2010 Schenk- en erfbelasting Wetsvoorstel schenk- en erfbelasting 2010 is wet Op 3 november 2009 is het wetsvoorstel schenk-

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding

Kluwer Online Research Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden. Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Vermogende Particulieren Bulletin Vastgoed binnen de onderneming en overlijden Auteur: Mw. mr. L. Verploegh[1] Inleiding Ondernemers houden met veel rekening maar vaak niet met hun eigen overlijden. Het

Nadere informatie

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..?

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit en wijziging Box 3 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie