Werkgroep G19. Nota betreffende de doelstellingen en standaardfunctionaliteiten van een hub in de context van het project hubs-metahub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgroep G19. Nota betreffende de doelstellingen en standaardfunctionaliteiten van een hub in de context van het project hubs-metahub"

Transcriptie

1 Pagina: 1 Werkgroep G19 Nota betreffende de doelstellingen en standaardfunctionaliteiten van een hub in de context van het project hubs-metahub

2 Pagina: 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING ALGEMENE DOELSTELLINGEN ARCHITECTUUR: FUNDAMENTELE PRINCIPES STANDAARDFUNCTIONALITEITEN Functionaliteiten ten behoeve van de klanten van de hubs Opzoeking en raadpleging van documenten Toestemmingen en therapeutische relaties Andere functionaliteiten Functionaliteiten voor andere hubs Opzoeking en raadpleging van documenten Andere functionaliteiten Interactie met de metahub Opzoeking en raadpleging van documenten Toestemmingen en therapeutische relaties Andere functionaliteiten Globaal proces TECHNISCHE ELEMENTEN Uitwisselingsstandaarden Vercijfering... 10

3 Pagina: 3 Inleiding Dit document geeft een korte beschrijving van de rol en de standaard -functionaliteiten die een hub moet ondersteunen in de globale context van het systeem van hubs-metahub vastgesteld op het niveau van het ehealth-platform. Het is niet de bedoeling om de mogelijke diensten van een gezondheidsnetwerk aan zijn partners te beperken, maar om de rol van een hub te bepalen, samen met de onderliggende functionaliteiten die hij moet bieden aan de andere deelnemers van het netwerk, hetgeen overeenstemt met de scope van de Geïnformeerde toestemming van de patiënt voor het systeem van hubs-metahub. Ieder gezondheidsnetwerk kan immers bijkomende functionaliteiten aanbieden en de nodige middelen implementeren om deze functionaliteiten te ondersteunen, maar die zullen dan niet gedekt zijn door deze toestemming en door de hiermee verbonden machtigingen. Bovendien wordt er benadrukt dat het hier gaat om een eerste gemeenschappelijke (en minimale) basis voor de definitie van deze rol en deze functionaliteiten. Deze definitie kan, onder voorbehoud van overeenstemming tussen de verschillende partners, nog verder evolueren. Deze nota is een technische nota 1 en vervangt dus geenszins het «algemeen reglement voor het gebruik van het systeem van hubs-metahub» waaraan momenteel gewerkt wordt. De nota vormt echter geen lastenboek met een opsomming van de informatica-vereisten van een hub. Een dergelijk lastenboek behoort tot de verantwoordelijkheid van elke afzonderlijke hub. De nota bevat ook geen specificaties op het vlak van technische interfaces. Deze technische specificaties worden vastgesteld binnen een werkgroep architectuur en kunnen worden beschouwd als een technische bijlage bij dit document. Het gaat hier meer over de opbouw van een vocabularium en het uitwerken van een gemeenschappelijke definitie met het oog op de ondersteuning van de uitbouw van een coherent globaal systeem. De bedoeling is om een samenvatting te geven van de discussies binnen de werkgroep G19 omtrent het systeem van hubs-metahub. Dit document bestaat uit 4 delen. Het eerste en het tweede deel geven respectievelijk een beschrijving van de primaire doelstellingen van het globale systeem van «hubs-metahub» en van het fundamentele principe van de architectuur die geïmplementeerd werd om deze doelstellingen te bereiken. Het derde deel geeft een opsomming van de verschillende functionaliteiten op het niveau van de hubs ter ondersteuning van deze architectuur. Deze functionaliteiten worden beschouwd als standaardfunctionaliteiten. Het vierde deel beschrijft ten slotte de technische vereisten waaraan de hubs moeten voldoen om de globale architectuur van het systeem te ondersteunen. 1 De nota handelt niet over organisatorische aspecten.

4 Pagina: 4 1 Algemene doelstellingen De centrale problematiek van het systeem van hubs-metahub kan kort worden samengevat: de uiteindelijke bedoeling van het systeem in zijn geheel is om een zorgverlener de mogelijkheid te bieden om alle gepubliceerde medische documenten met betrekking tot een bepaalde patiënt terug te vinden en te raadplegen, ongeacht de plaats waar deze documenten opgeslagen zijn en ongeacht de plaats vanwaar de zorgverlener op het systeem inlogt. Het doel is om de uitwisseling van gegevens te ondersteunen in het kader van de continuïteit van de zorg, zonder centralisering van de gegevens maar via lokale of regionale netwerken. Het spreekt voor zich dat dit de uiteindelijke bedoeling is maar dat de implementatie van een dergelijk systeem geleidelijk zal gebeuren. Er wordt in het bijzonder op gewezen dat niet «alle documenten» onmiddellijk en massaal beschikbaar zullen zijn. Het invullen van het systeem zal geleidelijk gebeuren in functie van de prioriteiten van de verschillende actoren. Uiteraard zal de raadpleging van de medische documenten strikt geregeld worden. Zonder in detail te willen treden, brengen we de volgende twee fundamentele principes in herinnering. Geen enkel document met betrekking tot een patiënt zal toegankelijk zijn zonder de toestemming van de patiënt in kwestie. Dit principe wordt beschreven in de nota geïnformeerde toestemming van de patiënt. De toestemming bepaalt dus de effectieve publicatie van de medische gegevens van een patiënt. Geen enkel document kan worden geraadpleegd (of gezien) door een zorgverlener zonder dat er tussen de patiënt en de zorgverlener een verband bestaat dat deze raadpleging rechtvaardigt. Men spreekt van «therapeutische relatie». Het bewijs en de aard van deze relatie worden beschreven in de «Nota met betrekking tot het elektronische bewijs van een therapeutische relatie tussen een ziekenhuis of een arts enerzijds en een patiënt anderzijds» 2. De therapeutische relaties bepalen de «standaard» toegangsregels tot de documenten die binnen het systeem gepubliceerd zijn. Naast deze standaardregels zijn er nog andere mechanismen die de toegang beperken, zoals het lokale user management en uitsluitingsmechanismen. Om deze doelstelling van opzoeking en raadpleging van documenten te bereiken, dient het systeem van hubs-metahub twee belangrijke functionaliteitgroepen te ondersteunen. Het systeem moet toelaten om een verwijzingsrepertorium 3 te voeden en te raadplegen, met aanduiding van waar een bepaald soort document met betrekking tot een bepaalde patiënt zich bevindt. Het gaat hier om een virtueel repertorium, waarvan de organisatie verder beschreven wordt op het niveau van de architectuur, en niet om een centrale database. Het systeem moet de mededeling toelaten van een medisch document tussen de actor van het systeem die dit document bewaart en de actor van het systeem die de raadpleging van het document mogelijk maakt. 2 Document beschikbaar op FINAL.pdf 3 Verwijzingsrepertorium voorzien in artikel 5, 4, b) van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het ehealth-platform.

5 Pagina: 5 2 Architectuur: fundamentele principes De gekozen architectuur is een gedistribueerde architectuur van het type System-to-System, waarbij de hubs het kernelement vormen. Elk gezondheidsnetwerk is opgebouwd rond een centraal element, «hub» genoemd. Elke hub laat toe documenten uit te wisselen tussen de ziekenhuizen en huisartsen(organisaties) waaruit de hub is samengesteld. Deze laatsten kunnen worden beschouwd als «klanten» van de hubs. Dit model is uiteraard technisch uitbreidbaar tot andere soorten klanten, zoals de groepspraktijken. Elke hub beschikt over een soort verwijzingsrepertorium waarin is aangegeven in welk ziekenhuis (of ander soort organisatie) van het netwerk een document m.b.t. een patiënt zich bevindt. De implementatie 4 van dit verwijzingsrepertorium binnen elk netwerk is de verantwoordelijkheid van dit netwerk. Figuur 1 : Algemene architectuur De basisdienst metahub, die door het ehealth-platform ter beschikking wordt gesteld, biedt ondersteuning bij de gegevensuitwisseling tussen hubs. Technisch gezien betreft het echter eerder een "lokalisatiedienst" aan de hand waarvan een hub kan weten of er binnen een andere hub documenten m.b.t. een patiënt bestaan. Geen enkel medisch gegeven passeert via de "metahub". Met behulp van het "User and Access Management" van het ehealth-platform worden de vereiste hoedanigheden gevalideerd om toegang te krijgen tot de diensten van de metahub of om de verbindingen tussen hubs tot stand te brengen. De eigenlijke gegevensstromen verlopen via de hubs. De gezondheidsnetwerken dienen de verschillende toegangsregels voor het raadplegen van de documenten te controleren. Bij een interhubraadpleging zal het netwerk dat de raadpleging uitvoert verantwoordelijk zijn voor de controle van de therapeutische relatie ter rechtvaardiging van de raadpleging van het document. Bij deze controle 4 Dit repertorium kan in de praktijk virtueel zijn.

6 Pagina: 6 worden de principes uit de «Nota met betrekking tot het elektronische bewijs van een therapeutische relatie tussen een ziekenhuis of een arts enerzijds en een patiënt anderzijds» 5 in acht genomen. De gegevens die in het verwijzingsrepertorium van het ehealth-platform zijn opgenomen ter ondersteuning van de implementatie van de basisdienst metahub zijn in hoge mate gekoppeld. Het repertorium bevat immers hoofdzakelijk de linken patiënt hub. Een link patiënt hub duidt aan dat er binnen de hub minstens één document m.b.t. een patiënt beschikbaar is. Uiteindelijk is het algemene verwijzingsrepertorium uit twee hoofdlagen opgebouwd: een eerste, zeer gecondenseerde laag wordt opgeslagen op het niveau van het ehealth-platform, terwijl de laag van de eigenlijke documentverwijzingen op het niveau van elke hub wordt opgeslagen. Er werd voor deze aanpak gekozen om twee redenen: enerzijds slaat het ehealth-platform aldus geen medische informatie over de patiënten op, ook niet onrechtstreeks, en anderzijds laat deze aanpak toe de bestaande lokale en regionale initiatieven te benutten en te valoriseren. Bovendien wordt in het verwijzingsrepertorium van het ehealth-platform ook informatie opgeslagen met betrekking tot het bestaan van een geïnformeerde toestemming van de patiënt voor het systeem van hubs-metahub. Het bestaan van een dergelijke toestemming is een voorwaarde voor iedere verdere registratie binnen het systeem. Het verwijzingsrepertorium van het ehealth-platform wordt gevoed door de hubs. 5 Beschikbaar op:

7 Pagina: 7 3 Standaardfunctionaliteiten Ter ondersteuning van deze architectuur interageert iedere hub hoofdzakelijk met drie soorten actoren: zijn klanten, de andere hubs en de metahub. We onderscheiden dus drie standaardinteracties: de functionaliteiten ten behoeve van de klanten van de hubs, de functionaliteiten ten behoeve van de andere hubs en de interacties met de metahub. 3.1 Functionaliteiten ten behoeve van de klanten van de hubs Opzoeking en raadpleging van documenten Een hub moet aan zijn klanten de mogelijkheid bieden om het verwijzingsrepertorium te voeden en te raadplegen. Een hub moet met andere woorden toelaten om: aangifte te doen van een document met betrekking tot een patiënt door een aantal minimale gegevens, zoals de medische auteur van het document, op te geven; de lijst van de referenties van documenten met betrekking tot een patiënt te raadplegen (door een aantal bijkomende zoekcriteria te ondersteunen, zoals de auteur of het type document bv. onderzoeksresultaten of aankondiging van opname ). De aangifte van een document kan slechts gebeuren als de patiënt zijn toestemming heeft gegeven aan het systeem en de raadpleging van de lijst van referenties kan slechts gebeuren als er een therapeutische relatie bestaat die deze raadpleging rechtvaardigt. Het is de taak van de hub om te controleren of deze twee voorwaarden wel degelijk vervuld zijn. Een hub moet zijn klant ook de mogelijkheid bieden om een document te verkrijgen op basis van een referentie. Het verkrijgen van dit document impliceert opnieuw dat de patiënt zijn toestemming heeft gegeven en dat er een therapeutische relatie bestaat. Elke toegang tot medische documenten (of tot de referenties) dient te worden geregistreerd. Een document kan ook op ieder ogenblik uit het verwijzingsrepertorium worden verwijderd Toestemmingen en therapeutische relaties Ter ondersteuning van de opzoekings- en raadplegingsfunctionaliteiten moet het beheer van de toestemmingen van de patiënten en van de therapeutische relaties binnen een hub mogelijk zijn. Een hub moet dus toelaten om binnen het systeem aangifte te doen van het bestaan van een toestemming, het bestaan van een toestemming te controleren of een toestemming te herroepen. Een hub moet ook toelaten om aangifte te doen van een therapeutische relatie, het bestaan van een therapeutische relatie te controleren en een therapeutische relatie te herroepen. Het beheer van de therapeutische relaties, buiten de institutionele" therapeutische relaties zoals het bestaan van een GMD, mag dan wel beperkt zijn tot het niveau van elke hub, het beheer van de toestemmingen moet echter op het globale niveau gebeuren. Een toestemming kan immers binnen een hub gecreëerd worden en herroepen worden binnen een andere hub Andere functionaliteiten Iedere hub laat aan zijn klanten toe om de gerealiseerde toegangen tot de gegevens van een patiënt (in het volledige systeem) te raadplegen.

8 Pagina: Functionaliteiten voor andere hubs Opzoeking en raadpleging van documenten Om opzoekingen en raadplegingen in het volledige systeem toe te laten, dient elke hub aan de andere hubs dezelfde functionaliteiten aan te bieden. Een hub moet meer bepaald aan de andere hubs toelaten om: binnen de eigen hub de lijst van referenties van documenten m.b.t. een patiënt te raadplegen (door minimale zoekcriteria te ondersteunen die gedefinieerd zijn op het niveau van de functionaliteiten ten behoeve van de klanten van de hubs); op basis van een referentie een document te verkrijgen dat opgeslagen is bij één van zijn klanten. Wanneer een hub gebruik maakt van een dienst die aangeboden wordt door een andere hub, dient de hub-gebruiker te garanderen dat deze raadpleging gebeurt met de toestemming van de patiënt en in het kader van een therapeutische relatie. De controle van de eventueel bijkomende restricties, bv. toegang beperkt tot één categorie van zorgverleners 6, op het niveau van het document wordt verzekerd door de hub die de dienst levert. Elke toegang tot medische documenten (of tot de referenties) dient te worden geregistreerd Andere functionaliteiten Elke hub laat de andere hubs toe om de gerealiseerde toegangen tot de gegevens van een patiënt (binnen de eigen hub) te raadplegen. 3.3 Interactie met de metahub Opzoeking en raadpleging van documenten Bij een globale opzoeking van documenten zal de hub die de opzoeking verricht de metahub raadplegen om de andere hubs te identificeren die mogelijk kunnen verwijzen naar documenten met betrekking tot deze patiënt. Opdat de metahub deze functie zou kunnen vervullen, moet de hub die naar een document m.b.t. een patiënt verwijst een aangifte doen van een link met die patiënt op het niveau van de metahub. Een dergelijke link kan ook weer maar effectief zijn mits de toestemming van de patiënt. De metahub komt niet tussen in de routering van de documenten Toestemmingen en therapeutische relaties De metahub dient als centraal punt voor wat het bestaan van een toestemming van de patiënt betreft. De metahub beperkt zich echter tot de registratie van de informatie die door de hubs geleverd wordt. Elke aangifte of herroeping van een toestemming op het niveau van een hub dient dus weerspiegeld te worden op het niveau van de metahub. De metahub slaat geen enkele informatie op met betrekking tot de therapeutische relaties. Er is echter voorzien dat het ehealth-platform een database ter beschikking stelt met betrekking tot de uitsluitingen op het niveau van de zorgverleners. Deze uitsluitingen kunnen worden beschouwd als een soort negatieve therapeutische relaties. Er kan dus worden overwogen om die raadpleegbaar te maken via de dienst "metahub", teneinde de hubs één enkele technische interface aan te bieden. Dit dient nog besproken te worden. De therapeutische relaties met betrekking tot het bestaan van een GMD zullen ook toegankelijk zijn via de basisdiensten van het ehealth-platform. 6 Bijvoorbeeld, het feit dat een document (uit de psychiatrie) enkel toegankelijk is voor psychiaters.

9 Pagina: Andere functionaliteiten De metahub geeft iedere hub de mogelijkheid om de gerealiseerde toegangen tot de gegevens van een patiënt (hier beperkt tot de relaties met de hubs) te raadplegen. 3.4 Globaal proces Figuur 2 : Globaal proces geeft een grafische samenvatting van de voorgaande paragrafen in de vorm van een schematische weergave van het proces. Dit schema 7 toont de interacties tussen de verschillende actoren in het kader van een globale opzoeking van documenten (die zonder fouten verloopt). Het gaat hierbij enkel om een voorbeeld dat geenszins alle alternatieve of mogelijke varianten van implementatie (onder meer binnen elk netwerk) dekt. Het doel van het schema is enkel het verduidelijken van de concepten, maar is niet bepalend voor de uiteindelijke implementatie van het proces. In het voorbeeld van Figuur 2 : Globaal proces gaat men ervan uit dat een patiënt zich eerst begeeft naar ziekenhuis A1 dat aangesloten is bij hub A. Binnen dit ziekenhuis ondertekent hij een toestemming. Vervolgens begeeft hij zich voor een consultatie naar ziekenhuis B1, dat aangesloten is bij hub B. De zorgen die hij in ziekenhuis B ontvangt geven aanleiding tot de aangifte van een therapeutische relatie binnen hub B en tot de aangifte van een document in het verwijzingsrepertorium van deze hub. De patiënt begeeft zich vervolgens opnieuw naar ziekenhuis A1, hetgeen aanleiding geeft tot een aangifte van therapeutische relatie op het niveau van hub A. Naar aanleiding hiervan verricht de zorgverlener die de patiënt verzorgt een opzoeking met betrekking tot deze patiënt. Na raadpleging van de metahub wordt deze opzoeking door hub A voortgezet op het niveau van hub B. Op basis van de resultaten van deze opzoeking vraagt de zorgverlener om het door ziekenhuis B1 opgestelde document te raadplegen. Hub A stuurt dit verzoek door naar hub B, die op zijn beurt het verzoek aan ziekenhuis B1 doorstuurt. Dit ziekenhuis stuurt vervolgens het gevraagde document terug in zijn antwoord. 7 Dit schema maakt gebruik van de notering BPMN.

10 Pagina: 10 4 Technische elementen Zonder in detail in te gaan op de technische specificaties 8, worden in dit hoofdstuk een aantal algemene principes uitgelegd die nageleefd dienen te worden bij de implementatie. 4.1 Uitwisselingsstandaarden Om een dergelijke architectuur te ondersteunen is het noodzakelijk om de technische interfaces te standaardiseren die de uitwisselingen tussen de verschillende actoren bepalen. De algemene regel is dat de technische interfaces geïmplementeerd worden via KMEHR-webservices. Meer bepaald zal een gemeenschappelijke technische interface worden gedefinieerd ter ondersteuning van de functionaliteiten die door een hub aan de andere hubs worden geboden (zie hoofdstuk 03.2.). Hetzelfde geldt uiteraard voor de dienst «metahub» die door het ehealth-platform geïmplementeerd wordt. De KMEHR-webservices zullen ook gedefinieerd worden om de communicatie tussen de hubs en hun klanten te standaardiseren. Deze webservices zullen als basis dienen voor het labelen van de medische software voor de huisartsen. Hoewel een hub de standaardfunctionaliteiten voor de klanten van een hub (zie hoofdstuk 03.1.) dient te ondersteunen, kan hij ervoor kiezen om intern geen gebruik te maken van de gemeenschappelijke berichtstructuur die hiervoor vastgesteld werd. Aangezien deze structuur gebruikt zal worden voor de uitwisselingen tussen hubs, zal een dergelijke hub de nodige technische conversies moeten voorzien. Wat dit betreft wijzen we erop dat de interfaces voor de huisartsen rekening zullen houden met deze gemeenschappelijke structuur. Een hub die geen gebruik maakt van de gestandaardiseerde interfaces zou a priori dus geen betrekking hebben op huisartsen. 4.2 Vercijfering Principes De primaire doelstelling van een hub is om een verwijzingsrepertorium te ontwikkelen voor de opzoeking van documenten met betrekking tot een patiënt, maar het is niet de bedoeling dat de hub de documenten opslaat waarnaar het verwijst. De opslag van medische documenten maakt dus geen deel uit van de standaardfunctionaliteiten van een hub. Het is a priori ook niet de taak van een hub om een medisch document te visualiseren. De hub staat in voor de beveiligde mededeling van het medische document maar houdt zich niet bezig met de uiteindelijke presentatie van dit document aan de zorgverlener. Deze functionaliteit is de verantwoordelijkheid van de "klant" van de hub (het ziekenhuis of de software van de huisarts). De primaire doelstellingen van een hub vereisen bijgevolg niet dat de hub toegang krijgt tot de medische inhoud van een document. De meest eenvoudige oplossing om de vertrouwelijkheid van de medische inhoud te waarborgen bestaat erin een systeem van end-to-end vercijfering te implementeren. Het spreekt evenwel voor zich dat de hubs die niet met KMEHR-webservices zullen werken ten behoeve van hun klanten, een dergelijk systeem niet zullen kunnen implementeren gelet op de technische conversies die ze zullen moeten ondersteunen. Deze hubs zullen dus de garanties inzake vertrouwelijkheid op organisatorisch niveau moeten verzekeren. Concreet zal de inhoud 9 van de uitwisselingen tussen hubs bij voorkeur end-to-end vercijferd zijn (bv. van ziekenhuis tot ziekenhuis). Als een hub "zonder vercijfering" tussenkomt bij een dergelijke uitwisseling zal de vercijfering en de ontcijfering ten laste van deze hub zijn en zal die hub via andere middelen de vertrouwelijkheid van het document moeten waarborgen. 8 Deze specificaties worden momenteel uitgewerkt door de werkgroep Architectuur. 9 Het betreft hier enkel de medische inhoud van de uitwisselingen en niet de globale beveiliging van het systeem.

11 Pagina: Middelen In het kader van de vereenvoudiging en om te passen in een ruimere visie, zal er slechts een enkel systeem voor versleuteling gebruikt worden. Dit systeem zal gebruik maken van de oplossing opgesteld en ontwikkeld door het ehealth-platform, zodat elke zorgverlener (individu of organisatie) die een document moet versleutelen 10 slechts met één enkele technische specificatie geconfronteerd wordt. Aangezien sommige hubs het principe van end to end versleuteling toepassen, en andere niet, moet de voorgestelde oplossing verschillende dieptes van versleuteling ondersteunen. Bijvoorbeeld, een ziekenhuis binnen een hub die het principe end to end versleuteling toepast, zal zowel berichten naar andere ziekenhuizen (end to end) moeten kunnen versleutelen, maar ook naar andere hubs. Het aanvaarden van dit systeem voor versleuteling hangt af van de garantie dat hetzelfde systeem zal gebruikt worden in de software van de huisartsen, in de ambulante voorschriften en in webservices toegankelijk via het ehealth-platform die omgaan met medische gegevens, zoals de webservices ecare, ebirth en Kankerregister. 10 Ter herinnering, het gaat hier enkel om versleuteling van medische gegevens op het berichtniveau, en niet om versleuteling op niveau van de transportlagen.

12 Pagina: 12 Patient Patient consultation A1 Global Consultation of Hospital A1 patient dossier declares patient declares therapeutic link checks internal rights requests document list proposes list of documents requests document proposes document document selection Network A stores patient checks patient checks therapeutic link consult metahub requests external document list returns list of references checks therapeutic link Hub A declares patient creates therapeutic link forwards request to hub owner stores patient flag checks patient validates required attributes Metahub stores link returns patient - hub links checks access rights Hub B creates therapeutic link stores document reference First patient publication declares patient link returns list of references check access rights Network B checks patient checks patient forwards request to document owner Hospital B1 declares therapeutic link checks internal rights stores document requests docume nt publication (with access rights) provides document Patient consultation B1 Publication of patient document Figuur 2 : Globaal proces

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/14/032 BERAADSLAGING NR. 14/016 VAN 18 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET REGLEMENT BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/17/024 BERAADSLAGING NR. 14/016 VAN 18 FEBRUARI 2014, LAATST GEWIJZIGD OP 21 FEBRUARI 2017, BETREFFENDE HET REGLEMENT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/17/075 BERAADSLAGING NR. 11/046 VAN 17 MEI 2011, LAATST GEWIJZIGD OP 18 APRIL 2017, MET BETREKKING TOT DE NOTA

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/16/142 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, LAATST GEWIJZIGD OP 21 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/13/169 BERAADSLAGING NR. 12/081 VAN 18 SEPTEMBER 2012, GEWIJZIGD OP 16 JULI 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling gezondheid SCSZG/12/146 BERAADSLAGING NR 12/047 VAN 19 JUNI 2012 MET BETREKKING TOT DE GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VAN EEN BETROKKENE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/11/134 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011 MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE BEWIJSMIDDELEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/119 BERAADSLAGING NR. 14/064 VAN 2 SEPTEMBER 2014 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/15/088 BERAADSLAGING NR 11/088 VAN 18 OKTOBER 2011, GEWIJZIGD OP 9 JUNI 2015, MET BETREKKING TOT DE NOTA BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/143 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017, BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/070 BERAADSLAGING NR. 17/037 VAN 18 APRIL 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/10/066 BERAADSLAGING NR 10/036 VAN 18 MEI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING AAN HET EHEALTH-PLATFORM VAN EEN

Nadere informatie

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid

wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid wat verwacht de overheid van zorgverstrekkers inzake e-gezondheid gent 06/06/2015 bvas academy twee en een half jaar geleden actieplan e gezondheid 2013-2018 de opportuniteit van elektronisch informatiebeheer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZ/09/054 AANBEVELING NR 09/01 VAN 16 JUNI 2009 MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE VAN HET SYSTEEM VAN DE AUTOMATISCHE

Nadere informatie

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners:

Maatregel / Actie / verbintenis Projectleider / wie Wanneer / deadline 2015. Partners: Projectleider: NIC (voor dit plan) Partners: ACTUALISERING ROADMAP egezondheid 2013-2018 Actieplan A 14 Mycarenet 1 Aandachtspunten In het kader van dit actieplan worden de volgende aandachtspunten in aanmerking genomen Maatregel / Actie / verbintenis

Nadere informatie

Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project

Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project 1040 Brussel, 3 mei 2011 Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project 1. Inleiding De elektronische uitwisseling van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen (hierna gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING

EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING EHEALTHCONSENT: INFORMATIE & HANDLEIDING Samenvatting Deze nota beschrijft hoe je als patiënt je toestemming kan geven of weigeren voor de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. EHealthConsent

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/032 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN EN DOOR

Nadere informatie

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname

1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname OPNAMEVERKLARING VOOR KLASSIEKE OPNAME Identificatie van de patiënt of kleefvignet van het ziekenfonds 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/17/170 BERAADSLAGING NR. 17/014 VAN 21 FEBRUARI 2017, GEWIJZIGD OP 18 JULI 2017 EN OP 19 SEPTEMBER 2017, BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/12/212 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008, GEWIJZIGD OP 17 JULI 2012, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

Handleiding Web viewer Huisartsen Antwerpse Regionale Hub

Handleiding Web viewer Huisartsen Antwerpse Regionale Hub Handleiding Web viewer Huisartsen Antwerpse Regionale Hub Versie 1.0 Antwerpse regionale hub Handleiding Web viewer Huisartsen 1 INHOUD Algemene informatie rond de HUB... 2 Voorwaarden... 3 Hoe de hub

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid SCSZ/08/156 BERAADSLAGING NR. 08/048 VAN 2 SEPTEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE DE GEZONDHEID BETREFFEN

Nadere informatie

Thuisverpleegkundigen en ehealth

Thuisverpleegkundigen en ehealth Thuisverpleegkundigen en ehealth Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Studiedag thuisverpleegkundigen - 19 maart 2013 TRENDS GEZONDHEIDSZORG meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg zorg op afstand

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Mathieu Reymond, Arno Moonens December 2014 Inhoudsopgave 1 Versiegeschiedenis 2 2 Definities 3 3 Introductie 4 3.1 Doel en Scope............................. 4 4 Logica 5 4.1

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest)

OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) OCMWCPASA036 (annulering en wijziging van multifunctioneel attest) Inhoud 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 3) Historiek... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? En binnen welke termijnen?...

Nadere informatie

E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk

E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk E-health in Gent E-health en privacy wetgeving in de praktijk AZ Sint-Lucas Gent 1 december 2016 Anneliese Van Egghen E-health en privacy wetgeving in de praktijk 1. De Next Generation privacy wetgeving

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/133 BERAADSLAGING NR. 08/039 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Vitalink. 8 mei 2017

Vitalink. 8 mei 2017 Vitalink 8 mei 2017 Inhoud Vitalink Gegevensdeling Cijfers Klaar voor GDPR Toekomst Vitalink wat en waarom Wat is Vitalink? Veilig & beveiligd platform of eerstelijnskluis Zorg- en welzijnsgegevens Zorg-

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/035 BERAADSLAGING NR 11/026 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster)

OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) OCMWCPASPensionRegisterConsult (Raadpleging van het Pensioenkadaster) Inhoudstafel 1) Inleiding... 2 2) Wetgeving... 2 Voorgeschiedenis... 2 4) Wie gebruikt de dienst? Voor wie en naar wie? Binnen welke

Nadere informatie

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens

Huisarts, Go for IT. Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Huisarts, Go for IT Dr. H.Van Pottelbergh Dr. Leo Geudens Gezondheidszorg in 2020 Kwaliteit Betaalbaarheid Toegankelijkheid Continuïteit Accent op chronische zorg Integrale (horizontale) zorg Mobiliteit

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 20 maart 2007;

Gelet op de aanvraag van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering van 20 maart 2007; SCSZ/07/123 1 BERAADSLAGING NR. 07/037 VAN 3 JULI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

ISMS (Information Security Management System)

ISMS (Information Security Management System) ISMS (Information Security Management System) File transfer policy: richtlijnen voor uitwisseling van bestanden en documenten tussen openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ) en geautoriseerde

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING 2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken Sire, 1. Context VERSLAG AAN DE KONING

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 2 juni 2005; SCSZ/05/91 1 BERAADSLAGING NR. 05/032 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING AAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS EN DE

Nadere informatie

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM

Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Interbestuurlijk informatie delen : Use Case ebirth Luc Van Tilborgh Program Manager AIM Fedict 2012. All rights reserved ebirth Elektronische kennisgeving van geboorten ebirth 29/01/2013 Fedict.2013 All

Nadere informatie

ebir th Controlelijst Ziekenhuizen ebirth web service voor de zorgverleners van ziekenhuizen Versie 2.0

ebir th Controlelijst Ziekenhuizen ebirth web service voor de zorgverleners van ziekenhuizen Versie 2.0 ebir th ebirth web service voor de zorgverleners van ziekenhuizen Ziekenhuizen Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 TE DOORLOPEN ETAPPES VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEB SERVICE EBIRTH... 4 3 BIJLAGE:

Nadere informatie

Structuur van de uiteenzetting

Structuur van de uiteenzetting Het ehealth-platform Luc Maes Programma manager ehealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Luc.Maes@ehealth.fgov.be Website ehealth-platform: https://www.ehealth.fgov.be Structuur

Nadere informatie

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen

Advies betreffende de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de ombudsfuncties in de ziekenhuizen FOD VOLKSGEZONDHEID, 15 12 2011 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU --- DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN --- FEDERALE COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIËNT Advies betreffende

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Context Informatiestandaarden

Context Informatiestandaarden Context Informatiestandaarden Inleiding Om zorgverleners in staat te stellen om volgens een kwaliteitsstandaard te werken moeten proces, organisatie en ondersteunende middelen daarop aansluiten. Voor ICT-systemen

Nadere informatie

ehealth-platform: stand van zaken en perspectieven

ehealth-platform: stand van zaken en perspectieven ehealth-platform: stand van zaken en perspectieven frank.robben@ehealth.fgov.be @FrRobben https://www.ehealth.fgov.be http://www.ksz.fgov.be http://www.frankrobben.be 22/05/2014 2 Overzicht 1. Roadmap

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

Elektronisch medisch dossier

Elektronisch medisch dossier Elektronisch medisch dossier Doc: a106005 Tijdschrift: 106 p. 4 Datum: 18/09/2004 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Informatica Elektronisch medisch dossier De Commissie Informatica van de Wetenschappelijke

Nadere informatie

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal

Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens. Huisartsenpraktijk Roosdaal Dr Karel De Pever Dr Dana Stiens Huisartsenpraktijk Roosdaal 2 3 16 Func(es en diensten Vitalink Vaccinnet ehealth basisdiensten Gedeeld Farmaceu(sch Dossier Recip- e MyCareNet Zorgzoeker Hub- Metahub

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 20 juni 2006; SCSZ/06/102 1 BERAADSLAGING NR. 06/051 VAN 18 JULI 2006 MET BETREKKING TOT DE BERAADSLAGING NR. 05/22 VAN 3 MEI 2005 MEDEDELING VAN DE IDENTITEIT VAN DE CONTACTPERSOON VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING VAN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997;

Gelet op de aanvraag van de RVA ingediend op de Kruispuntbank op 4 juli 1997; TC/97/82 BERAADSLAGING Nr. 97/49 VAN 11 SEPTEMBER 1997 BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDS- VOORZIENING TOT HET RAADPLEGEN VAN HET WERKGEVERS- REPERTORIUM VAN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid

een kort stukje Spoor 1... Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid ICT- ondersteuning voor zorgverstrekkers in de eerstelijnsgezondheidszorg een kort stukje Spoor 1... Doelstellingen ü ü ü ü Bevorderen van de samenwerking en de gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/183 BERAADSLAGING NR. 07/070 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier Een nieuwe + voor uw gezondheid Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier De apothekers investeren verder in de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de patiënten PERSBERICHT 25 februari 2014 Het Gedeeld

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005;

Gelet op de aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid van 11 april 2005; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 27 juni 2005; SCSZ/05/99 1 BERAADSLAGING NR. 05/035 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID (DIRECTIE-GENERAAL PERSONEN MET EEN HANDICAP ) AAN DE

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/14/070 BERAADSLAGING NR. 14/031 VAN 6 MEI 2014 INZAKE DE TOEGANG TOT DE GEGEVENSBANK AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/173 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 3 SEPTEMBER 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting)

2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting) ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 Project A17 Veralgemeend gebruik van de ehealthbox (en CoBHRA) Context document 1 CONTENTS 2 Herinnering aan de engagementen Huidige Roadmap (RM) Actie 17 (samenvatting)...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/135 ADVIES NR 11/16 VAN 8 NOVEMBER 2011 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA)

Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBEM en FOREM) met de gegevens STAT-INFO (RVA) Referenties : G\R3\projectdocumentatie\A042\beschrijving Titel : Vergelijking gegevens STAT92 (VDAB, BGDA/ORBE en FORE) met de gegevens STAT-INFO (RVA) A042 Auteur : Patrick Laureyns Datum laatste wijziging:

Nadere informatie

Handleiding voor CTR-gebruikers

Handleiding voor CTR-gebruikers Handleiding voor CTR-gebruikers Inhoud 1. Inleiding 3 2. Basisbegrippen 3 3. Toegang 4 3.1. Technische vereisten 4 3.2. Hoe opent u CTR? 4 3.3. Keuze van het profiel 4 4. Algemeen overzicht 5 4.1. Hoofding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/12/079 ADVIES NR 12/25 VAN 17 APRIL 2012 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/339 BERAADSLAGING NR. 12/112 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

We hebben het genoegen u de nieuwe handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten voor te stellen.

We hebben het genoegen u de nieuwe handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten voor te stellen. Brussel, 20 maart 2008. Mevrouw, Mijnheer, We hebben het genoegen u de nieuwe handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten voor te stellen. Deze handleiding is bestemd voor degenen

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos

Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos DEFINITIEF Gegevensrichtlijn uitkomst t.b.v. Peridos Dit document is het resultaat van samenwerking tussen: Het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) www.rivm.nl Nictiz, het expertisecentrum voor

Nadere informatie

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid

Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Ziekenhuis....... Sectoraal comité van het Rijksregister en sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 BRUSSEL Ref.nr. : Dossier behandeld door :. Tel.:.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/043 BERAADSLAGING NR 10/022 VAN 6 APRIL 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/09/100 BERAADSLAGING NR 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/192 ADVIES NR 15/56 VAN 3 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN HET NATIONAAL ZIEKENFONDS PARTENA

Nadere informatie

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/01/82. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/01/82 BERAADSLAGING NR. 01/70 VAN 14 AUGUSTUS 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE KRUISPUNTBANK AAN DE DRUKKER VAN DE GRATIS PASSEN VANWEGE

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V.

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraars Nederland DATUM

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/113 BERAADSLAGING NR. 13/049 VAN 7 MEI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/182 BERAADSLAGING NR 08/065 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 08/2015 van 21 januari 2015 Betreft: uitbreiding van beraadslaging RR nr. 21/2009 van 25 maart 2009 waarbij eenmalige machtiging aan de ziekenhuizen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen 25 JULI 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 8 maart 2006; SCSZ/06/056 1 BERAADSLAGING NR 06/021 VAN 18 APRIL 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RSVZ AAN DE RVP MET HET OOG OP DE UITBETALING VAN RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/115 BERAADSLAGING NR 09/059 VAN 6 OKTOBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Brussel, 21 mei 2002 BIJLAGE 1

Brussel, 21 mei 2002 BIJLAGE 1 Brussel, 21 mei 2002 BIJLAGE 1 Nota m.b.t. de financieringsprincipes voor de dienstverlening door de Kruispuntbank aan instellingen die geen socialezekerheidsinstellingen zijn, toe te passen op de stromen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/030 BERAADSLAGING NR. 09/021 VAN 7 APRIL 2009 BETREFFENDE DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS IN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/141 BERAADSLAGING NR 09/078 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 15 oktober 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Beveiligd elektronisch delen van medische gegevens om de zorgkwaliteit voor de patiënt te verbeteren

Beveiligd elektronisch delen van medische gegevens om de zorgkwaliteit voor de patiënt te verbeteren Beveiligd elektronisch delen van medische gegevens om de zorgkwaliteit voor de patiënt te verbeteren Een patiënt aansluiten? Waarom zou een patiënt zijn gezondheidsgegevens willen delen? Klik op de afbeelding

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/002 BERAADSLAGING NR. 08/002 VAN 15 JANUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/020 BERAADSLAGING NR. 17/008 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten

Functionele Specificatie van GRCcontrol. Rieks Joosten Functionele Specificatie van GRCcontrol Rieks Joosten (rieks.joosten@tno.nl) 4 september 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Gemeenschappelijke taal 3 2.1 Automatiseerbare samenhangen...................

Nadere informatie