ISMS (Information Security Management System)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISMS (Information Security Management System)"

Transcriptie

1 ISMS (Information Security Management System) File transfer policy: richtlijnen voor uitwisseling van bestanden en documenten tussen openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ) en geautoriseerde partners. Version control : Doc. Ref. : Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 14/12/2013 Frank Souffriau Staff Extranet

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING SCOPE DOELGROEP GEBRUIKSVOORWAARDEN RICHTLIJNEN ALGEMEEN ORGANISATIE VEILIGHEIDSPOLICY SANCTIES EIGENAAR VAN HET DOCUMENT REFERENTIES BIJLAGES LINK MET DE NORM ISO OVERZICHTSTABEL MET MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR DE UITWISSELING VAN DOCUMENTEN TUSSEN INSTELLINGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN GEAUTORISEERDE PARTNERS... 6 P 2

3 1. Inleiding Het uitwisselen van documenten voor beroepsdoeleinden is onderworpen aan een reeks veiligheidsmaatregelen. Volgens de minimale veiligheidsnormen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dient elke instelling immers de gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen om zich te beschermen tegen de risico's die verbonden zijn aan het uitwisselen van professionele documenten, waarbij onder uitwisselen wordt verstaan: Het versturen van documenten aan instellingen van sociale zekerheid en aan geautoriseerde partners Het ontvangen van documenten afkomstig van instellingen van sociale zekerheid en geautoriseerde partners Het raadplegen van de lijst van documenten die uitgewisseld zijn 2. Scope Deze policy omvat de gebruiksvoorwaarden en richtlijnen voor het gebruik van een beveiligde elektronisch doorgeefluik voor het uitwisselen van professionele (elektronische) documenten tussen de verschillende doelgroepen. Deze policy is van toepassing op alle instellingen van sociale zekerheid. Het gebruik van een elektronisch doorgeefluik (waarbij wordt verwezen naar één van de toepassingen vermeld in bijlage 9.2) wordt eerder uitzonderlijk toegestaan en dient niet ter vervanging van de klassieke uitwisselingsstromen via de KSZ. 3. Doelgroep (DG) Deze policy is van toepassing op alle OISZ en hun geautoriseerde partners, zijnde entiteiten die enerzijds identificeerbaar zijn aan de hand van een KBO-nummer en anderzijds deel uitmaken van een hoedanigheid professionals (cfr UAM KSZ). - (DG-1) De onderlinge uitwisseling van documenten tussen actoren uit het primaire netwerk is toegestaan mits er aan de gebruiksvoorwaarden (zie pt. 4) is voldaan. - (DG-2) De onderlinge uitwisseling van documenten tussen actoren uit het primaire netwerk en hun eigen secundaire netwerk zullen case per case worden bekeken (met een mogelijke beperking in tijd). - (DG-3) De onderlinge uitwisseling van documenten tussen actoren uit het primaire netwerk en instellingen (zoals de FOD en gemeenschappen) die niet deel uitmaken van het netwerk van de sociale zekerheid, maar wel verbonden zijn met het extranet (van de sociale zekerheid), is toegestaan mits er aan de gebruiksvoorwaarden (zie pt 4) is voldaan - (DG-4) De onderlinge uitwisseling van documenten tussen actoren van het secundaire netwerk zullen eveneens case per case worden bekeken (met een mogelijke beperking in tijd). - (DG-5) De onderlinge uitwisseling van documenten tussen actoren uit het primaire netwerk en een privéonderneming is toegestaan mits er aan de gebruiksvoorwaarden (zie pt. 4) is voldaan. - (DG-6) De onderlinge uitwisseling van documenten tussen actoren uit het secundaire netwerk en een privé-onderneming zullen "case per case" bekeken worden. - (DG-7) De onderlinge uitwisseling van documenten tussen 2 privé-ondernemingen is niet toegestaan. - (DG-8) De onderlinge uitwisseling van documenten binnen 2 verschillende diensten binnen één en dezelfde entiteit wordt niet ondersteund. M.a.w. het is de verantwoordelijkheid van de entiteit om de uitwisseling van documenten tussen de diensten onderling te organiseren. P 3

4 4. Gebruiksvoorwaarden Alle aanvragen met betrekking tot het gebruik van de toepassing FILEEXCHANGE (ref. overzichtstabel 9.2, p 6) dienen te worden goedgekeurd door de KSZ. Hiervoor dient het formulier Aanvraag van een machtiging voor een documentenuitwisselingsstroom te worden ingevuld en ondertekend. Dit document kan bekomen worden door een te sturen naar De grootte (Mb) van de uit te wisselen bestanden wordt beperkt in overeenstemming met de gebruikte oplossing en zoals aangegeven in tabel 9.2. Er dient gebruik te worden gemaakt van het identificatie- en authenticatiemechanisme eigen aan de gebruikte oplossing zoals aangegeven in tabel 9.2. Indien er gebruik wordt gemaakt van het UAM-systeem onder het beheer van de KSZ, dient men gebruik te maken van de hoedanigheden die deel uitmaken van de categorie professionals. De uitgewisselde documenten worden 3 maanden na de datum van uitwisseling verwijderd. 5. Richtlijnen Hieronder volgen de richtlijnen die in acht moeten worden genomen om de informatieveiligheid te waarborgen bij de uitwisseling van professionele documenten tussen instellingen en geautoriseerde partners. Deze policy is gekoppeld aan de minimale normen en dient effectief door de instelling te worden geformaliseerd. Er dient tevens een bewustzijn te worden gecreëerd bij de eindegebruiker omtrent de risico s verbonden aan het uitwisselen van (gevoelige) professionele documenten. Het is de verantwoordelijkheid van de instellingen van sociale zekerheid om het veiligheidsbeleid aan te passen aan hun specifieke situatie en aan de omvang van de te beveiligen werkingsmiddelen Algemeen 1. Het beleid van de instelling op het vlak van informatieveiligheid blijft onverkort van toepassing in deze context. 2. Deze policy geldt voor alle gebruikers die betrokken zijn bij het uitwisselen van professionele documenten. 3. Het gebruik van de file transfer -oplossing moet beperkt worden tot professionele doeleinden in het kader van de functie die door de gebruiker wordt uitgeoefend. Deze oplossing mag niet voor privédoeleinden worden gebruikt. 4. Het vereiste veiligheidsniveau voor het uitwisselen van documenten zal afhangen van de aard en de gevoeligheid van de gegevens/informatie waartoe potentieel toegang kan worden verkregen. 5. Het veiligheidsniveau van de verwerking en de opslag van de documenten dient steeds evenredig zijn aan de aard en de gevoeligheid van de gegevens. 6. De instelling heeft voldoende garanties dat de geautoriseerde partners over een gelijkaardig beveiligingsniveau beschikken als de instelling. 7. De instelling verbindt zich ertoe om de gebruikers te sensibiliseren omtrent de goede praktijken inzake gebruik en hun verantwoordelijkheden bij het uitwisselen van professionele documenten. 8. De instelling verbindt zich ertoe de privacy van de gebruiker te respecteren. 9. Elke bij de verzending betrokken partij, zowel de bestemmeling/ontvanger als de tussenpersoon of de verzender, moet zo snel mogelijk de gepaste maatregelen nemen bij de verwerking van de opvolgingsberichten. 10. Elke anomalie of lacune in de elektronische verzending van de documenten moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de betrokken partijen, of ze nu ontvanger, tussenpersoon of verzender zijn. P 4

5 11. De uitwisseling van de professionele documenten, nodig voor de toepassing en de uitvoering binnen de context van de sociale zekerheid, dient beveiligd te worden door middel van een identificatie-, authenticatieen autorisatiesysteem. 12. De gepaste maatregelen dienen te worden genomen indien persoonsgegevens worden opgeslagen op media die de beveiligingsperimeter van de instelling kunnen verlaten Organisatie 1. De bevoegde dienst van de instelling is verantwoordelijk voor de correcte implementatie van de veiligheidspolicy inzake uitwisseling van professionele documenten. 2. De ondersteuning door de instelling betreft enkel de middelen die door de instelling ter beschikking gesteld worden. Deze ondersteuning kan worden uitbesteed. 3. De instelling zal steeds de mogelijkheid hebben om de toegang tot de documenten van de instelling (gegevens aanwezig op de bedrijfssystemen en/of resources) te blokkeren en de gegevens te wissen Veiligheidspolicy 1. Zoals beschreven in de algemene paragraaf 5.1, is het vereiste veiligheidsniveau, afhankelijk van de aard en de gevoeligheid van de documenten. Elke betrokken partij, zowel de bestemmeling/ontvanger als de tussenpersoon of de verzender, moet de gepaste maatregelen nemen bij de uitwisseling van de documenten. 2. De uitwisseling van documenten tussen de instellingen van de sociale zekerheid en hun geautoriseerde partners dient beschermd te worden door adequate beheersmaatregelen. 3. De veiligheidspolicy s binnen de sociale zekerheid dienen te worden gerespecteerd onder meer behorende tot de volgende domeinen, en overeenkomstig de reeks ISO normen: de organisatie van de veiligheid, de classificatie en het beheer van de resources, de fysieke veiligheid en de veiligheid van de omgeving, het operationeel beheer, de logische toegangsveiligheid, de ontwikkeling en het onderhoud van de systemen, het continuïteitsbeheer, de naleving van de policy's. 6. Sancties De niet-naleving van deze policy zal aanleiding geven tot een sanctie volgens de geldende reglementering binnen de instelling. 7. Eigenaar van het document De handhaving, opvolging en herziening van deze policy behoren tot de verantwoordelijkheid van de dienst Informatieveiligheid van de KSZ. 8. Referenties De gebruikte referenties zijn: - de minimale veiligheidsnormen 2011 van de KSZ - de ISO-norm 27002: 2005 P 5

6 9. Bijlages 9.1. Link met de norm ISO Hieronder vermelden we de belangrijkste bepalingen van de norm ISO die verband houden met deze policy ISO-norm 27002:2005 Veiligheidspolicy Organisatie van de informatieveiligheid Beheer van de bedrijfsresources Veiligheidsvereisten ten aanzien van het personeel Operationele veiligheid Logische toegangsbeveiliging Onderhoud en ontwikkeling van informatiesystemen Beheersing van veiligheidsincidenten Beveiliging van de informatie in het kader van de continuïteit van het bedrijf 9.2. Overzichtstabel van de aanbevolen oplossingen voor de uitwisseling van documenten tussen de OISZ en geautoriseerde partners. Naam van de toepassing Doelgroepen (DG) (zie Hoofdstuk 3 van dit document) Secure FTP ISSFTP ELARA FILEEXCHANGE DG-3,DG-4,DG-5 en DG-6 DG-1 en DG-2 DG-3 en DG-2 Protocol SFTP FTP FTP HTTPS DG-2,DG-4,DG-5 en DG-6 Identificatie Publieke / private sleutel + User ID/Password User ID/Password User ID/Password WebApp beveiligd door UserManagement Veiligheidslaag Capaciteit - Kan tot bestanden bevatten (indicatief aantal) - 80 GB - Kan tot bestanden bevatten (indicatief aantal) - 80GB - Kan tot bestanden bevatten (indicatief aantal) - 40GB SLA NEE NEE NEE NEE Doeleinde Uitwisseling van gegevens-bestanden Uitwisseling van gegevens-bestanden Uitwisseling van gegevens-bestanden - 10 MB per verzending Ad hoc uitwisseling van documenten en gegevens P 6

7 P 7

Gebruikerspolicy voor mobiele toestellen

Gebruikerspolicy voor mobiele toestellen ISMS (Information Security Management System) Gebruikerspolicy voor mobiele toestellen Version control please always check if you are using the latest version. Doc. Ref. :isms.0046. gebruikerspolicy voor

Nadere informatie

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014 Versie : 1.00 20 maart 2014 ISMS (Information Security Management System) Veiligheidspolicy met betrekking tot Cloud Computing Version control please always check if you are using the latest version. Doc.

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Policy Datasecurity Versie 1.0 10/10/2007

Policy Datasecurity Versie 1.0 10/10/2007 ISMS (Information Security Management System) Policy Datasecurity Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms.023.datasecurity Release Status Date Written by

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2.

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2. ISMS (Information Security Management System) Gebruik van het internet om toegang te krijgen tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn)

informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn) Dit document is eigendom van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De publicatie ervan doet geen enkele afbreuk aan de rechten die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten opzichte van dit document

Nadere informatie

GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN INTERNET EN E-MAIL

GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN INTERNET EN E-MAIL ISMS (Information Security Management System) GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN INTERNET EN E-MAIL Version control please always check if you are using the latest version.

Nadere informatie

Beleid voor toegang op afstand tot het interne netwerk van een instelling via de Smals VPNoplossing

Beleid voor toegang op afstand tot het interne netwerk van een instelling via de Smals VPNoplossing ISMS (Information Security Management System) Beleid voor toegang op afstand tot het interne netwerk van een instelling via de Smals VPNoplossing Technisch beleid voor klantinstellingen en eindgebruikers

Nadere informatie

Beleid voor de beveiliging van werkstations

Beleid voor de beveiliging van werkstations ISMS (Information Security Management System) Beleid voor de beveiliging van werkstations 2009 Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms.039.workstation.nl

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Draagbare PC

Veiligheidsbeleid Draagbare PC ISMS (Information Security Management System) 2009 Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms.025.laptop Release Status Date Written by Approved by 1.0 Draft

Nadere informatie

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ENCRYPTIEBELEID (PKI) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Encryptiebeleid Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Handleiding sftp. External Classification 1

Handleiding sftp. External Classification 1 Handleiding sftp External Classification 1 1. Introductie sftp, waarover deze handleiding spreekt, is een secure file transfer systeem, ter beschikking gesteld door de Stichting Kankerregister aan haar

Nadere informatie

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten Gemeente Krimpen aan den IJssel Versie : 2.0 Status : definitief Auteur : de heer G.H. Kalloe / mevrouw C.M. Kool Datum : 4 september 2014 BMC Implementatie

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid KPN Corporate Market B.V. KPN Corporate Market BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 (0) 31 08 86 61 00 00 www.kpn.com/corporatemarket/

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Privacyprotocol Verwijsindex risicojongeren

Privacyprotocol Verwijsindex risicojongeren Privacyprotocol Verwijsindex risicojongeren Versie 1.0 Datum 20 september 2007 Inleiding Dit protocol strekt ertoe regels te stellen die een zorgvuldige omgang met de landelijke Verwijsindex Risicojongeren

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. Document Versie: 1.0 (definitief)

Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging. Document Versie: 1.0 (definitief) Interprovinciale Baseline Informatiebeveiliging Document Versie: 1.0 (definitief) 1 Colofon Deelnemers expertgroep CIBO: Jos Bell, provincie Friesland Michel Wekema, provincie roningen Peter Tak, provincie

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

BEWERKERSOVEREENKOMST. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) BEWERKERSOVEREENKOMST Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Bewerkersovereenkomst. Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Situering De werkgever heeft de bevoegdheid om richtlijnen vast te stellen voor het gebruik van de ICTmiddelen die hij ter

Nadere informatie

Certification Practice Statement PKIoverheid

Certification Practice Statement PKIoverheid Certification Practice Statement PKIoverheid Getronics Nederland bv Getronics Nederland BV Fauststraat 1 7323 BA Apeldoorn Postbus 9105 7300 HN Apeldoorn T +31 [0]55 577 88 22 F +31 [0]55 577 54 60 I pki.getronicspinkroccade.nl

Nadere informatie

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent

Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent Informatieveiligheidsconsulent 23 sept 2014 Gent Wie zijn ze wat doen ze? VERANTWOORDELIJKHEDEN INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De verplichting

Nadere informatie

Algemene policy inzake het gebruik van e-mail

Algemene policy inzake het gebruik van e-mail Versie 0.30 23/06/2010 ISMS (Information Security Management System) Algemene policy inzake het gebruik van e-mail Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms_041_email_policy_nl_v1.doc

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022)

betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (AF-MA-2014-022) 1/265 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 08/2015 van 19 maart 2015 Betreft: Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën

Nadere informatie

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG

VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG VECOZO CERTIFICATE POLICY VOOR VECOZO-CERTIFICATEN IN DE ZORG 1 van 33 Versiebeheer 2014 2.9 November 2014 Nummer Datum Opmerkingen Auteur(s) 1.0 mei 2003 Eerste versie VECOZO 2.0 september Tweede versie

Nadere informatie