Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieveiligheidsconsulent. 23 sept 2014 Gent"

Transcriptie

1 Informatieveiligheidsconsulent 23 sept 2014 Gent

2 Wie zijn ze wat doen ze? VERANTWOORDELIJKHEDEN INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN

3 Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De verplichting tot het aanstellen ve veiligheidsconsulent wordt in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e- Gov decreet), vastgelegd voor elke instantie die: - persoonsgegevens verwerkt, - authentieke gegevensbron beheert, - tussenkomt bij mededeling van persoonsgegevens, - ondersteunt bij gebruikers- en toegangsbeheer.

4 Wie moet een informatieveiligheidsconsulent aanstellen? De veiligheidsconsulent moet aangesteld worden door de directie, dagelijkse leiding van de organisatie. De veiligheidsconsulent moet ook rapporteren aan de directie.

5 Welke zijn de opdrachten en de rol van een veiligheidsconsulent? Over het algemeen heeft de dienst belast met de informatieveiligheid een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid. De veiligheidsconsulent adviseert de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van zijn instelling, op diens verzoek of op eigen initiatief, omtrent alle aspecten van de informatieveiligheid. Het advies wordt schriftelijk en gemotiveerd uitgebracht, tenzij de risico's niet voldoende ernstig zijn.

6 Welke zijn de opdrachten en de rol van een veiligheidsconsulent? Het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten geeft uitvoering aan artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-govdecreet), nl. het bepalen van de opdrachten en de manier van aanwijzing van die veiligheidsconsulenten. De Memorie van Toelichting bij het voornoemde artikel 9 van het e- govdecreet verduidelijkt dat bij de verdere omschrijving van de taken van de veiligheidsconsulenten de strengste voorwaarden die bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) gelden, eveneens voor de Vlaamse veiligheidsconsulenten zullen gelden. Vandaar dat in het specifieke uitvoeringsbesluit de bepaling van de opdrachten en de aanwijzingsvereisten zijn omschreven naar analogie met de KSZ-wet van 15 januari 1990 en het KB van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

7 Welke zijn de opdrachten en de rol van een veiligheidsconsulent? De veiligheidsconsulent zal er op toezien dat de verschillende verantwoordelijkheden inzake veiligheid (preventie, toezicht, opsporing en verwerking) duidelijk in kaart zijn gebracht en dat de personen belast met de veiligheid in alle onafhankelijkheid kunnen handelen en ervan gevrijwaard blijven dat ze voor persoonlijke - of tegenstrijdige belangen onder druk worden gezet. Rechtstreeks rapporterend aan de directie van de instelling, moet hij kunnen beschikken over voldoende middelen (tijd, human ressources, uitrusting en budget) en vrijuit toegang hebben tot de informatie die noodzakelijk is voor zijn functie en voor zover hij binnen het kader van het veiligheidsbeleid blijft.

8 Welke zijn de opdrachten en de rol van een veiligheidsconsulent? De veiligheidsconsulent stelt voor de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur een ontwerp van veiligheidsplan op voor een termijn van drie jaar, met vermelding van de middelen op jaarbasis die vereist zijn om het plan uit te voeren. Veiligheidsplan/jaarverslag: Art. 10. De veiligheidsconsulent stelt voor de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur een ontwerp van veiligheidsplan op voor een termijn van drie jaar, met vermelding van de middelen op jaarbasis die vereist zijn om het plan uit te voeren. Dat ontwerp wordt minstens eenmaal per jaar herzien en zo nodig aangepast. Het ontwerp van veiligheidsplan wordt beschouwd als een advies als vermeld in artikel 3, 1. Art. 11. De veiligheidsconsulent stelt voor de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de instantie of de entiteit in kwestie jaarlijks een verslag op. ( )

9 De veiligheidsconsulent als personeelslid Art. 7. De veiligheidsconsulent en zijn eventuele adjuncten kunnen niet uit hun functie worden ontheven wegens meningen die zij uiten of daden die zij stellen in het kader van de goede uitoefening van hun functie. Art. 8. De veiligheidsconsulent werkt onder het rechtstreekse functionele gezag van de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de instantie of de entiteit in kwestie. Hij werkt nauw samen met de diensten waarin zijn optreden vereist is of kan zijn, inzonderheid met de informaticadienst en de preventieadviseur van de instantie of de entiteit in kwestie.

10 Advies Een veiligheidsconsulent (of zijn adjuncten) wordt pas aangesteld na gunstig advies van de Vlaamse Toezichtcommissie. U kan de adviesvraag richten aan de Vlaamse Toezichtcommissie via het daarvoor ontworpen formulier. Er moet geen advies over de aanstelling van de veiligheidsconsulent gevraagd worden aan de Vlaamse Toezichtcommissie als de persoon in kwestie al is aangewezen als consulent inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer overeenkomstig artikel 10 en 16 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen of overeenkomstig artikel 4, 5, of artikel 24, 25 en 46 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

11 Beoordelingselementen kandidaten Voor de toezichtcommissie advies uitbrengt, gaat ze na of de kandidaat: 1. voldoende gevormd is om zijn functie van veiligheidsconsulent uit te oefenen; 2. over de vereiste tijd beschikt om zijn veiligheidsopdrachten uit te voeren; 3. geen activiteiten uitoefent die onverenigbaar zijn met de functie van veiligheidsconsulent. Meer duiding vindt u in de antwoorden op onderstaande vragen.

12 Welke kennis moet een informatieveiligheidsconsulent hebben? De veiligheidsconsulent bezit een gedegen kennis van de informaticaomgeving van de instantie of de entiteit in kwestie en van de informatieveiligheid. Hij houdt die kennis permanent op peil. Artikel 2, 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten bepaalt de criteria waarmee rekening wordt gehouden: 1. Is de kandidaat voldoende gevormd? De veiligheidsconsulent hoeft geen informaticus te zijn, maar dient wel een goede kennis van informatica en informatieveiligheid te bezitten door het volgen van opleidingen of door werkervaring. 2. Beschikt de kandidaat over voldoende tijd om de specifieke opdrachten van de functie te vervullen? 3. Oefent de kandidaat geen activiteiten uit die onverenigbaar zijn met de functie van veiligheidsconsulent?

13 Welke functies zijn onverenigbaar met informatieveiligheidsconsulent? Het is niet mogelijk een exhaustieve lijst te geven van functies die onverenigbaar zijn met de functie van veiligheidsconsulent. Het is aangewezen geval per geval te evalueren, rekening houdend met de specificiteit van elke instelling. Het principe dat wordt toegepast is dat een persoon niet tegelijk controleur en gecontroleerde mag zijn. Onderstaande functies zijn niet compatibel met deze van veiligheidsconsulent: hoofd van de informaticadienst, coördinator informatisering, hoofd van de personeelsdienst, in het algemeen de verantwoordelijke van de betrokken dienst.

14 Deontologische regels informatieveiligheidsconsulent Een aantal deontologische regels voor de informatieveiligheidsconsulent werden uitgewerkt door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) in een ethische gedragscode. Deze code beoogt een grotere waardering te geven aan de functie van veiligheidsconsulent en omvat deontologische regels m.b.t. onder meer: zijn objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid; zijn professionele ingesteldheid; zijn loyaliteit ten opzichte van zijn werkgever; het interdisciplinair en vertrouwelijk karakter van zijn functie. De code kan u raadplegen op de website van de KSZ.

15 Wie zijn ze wat doen ze? GEMEENTE - OCMW INFORMATIEVEILIGHEIDSCONSULENTEN

16 Gemeente en OCMW eenzelfde informatieveiligheidsconsulent? Ja. Deze persoon zal wel 2 verschillende veiligheidsplannen moeten opmaken, een voor de gemeente en een voor het OCMW. Meer informatie omtrent het optreden van een veiligheidsconsulent voor gemeente en OCMW vindt u op de website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Bijkomende informatie vindt u in de rubriek FAQ veiligheid en privacy op de website van de KSZ.

17 Minimale veiligheidsmaatregelen gelden voor gemeente en OCMW? De OCMW behoren tot het netwerk van de sociale zekerheid en moeten voldoen aan de minimale veiligheidsmaatregelen die zijn opgelegd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Daarnaast zijn door de KSZ richtlijnen opgesteld met door iedere instelling na te streven veiligheidsdoeleindenm.b.t. alle domeinen van de informatieveiligheid.

18 Minimale veiligheidsmaatregelen gelden voor gemeente en OCMW? De gemeenten behoren niet tot het netwerk van de sociale zekerheid. Omdat de samenwerking tussen gemeente en OCMW steeds nauwer wordt, is het de bedoeling om het veiligheidsniveau van de gemeente op te tillen naar het niveau van het OCMW. Dergelijk proces vraagt tijd en inspanning. Eenvormige richtsnoeren informatieveiligheid die gelden voor zowel OCMW als gemeente in Vlaanderen, gebaseerd op de minimale veiligheidsnormen van de KSZ.

19 Gemeente en OCMW als één entiteit het lokaal bestuur? Gemeente en OCMW zijn afzonderlijke entiteiten en hebben elk hun specifieke finaliteiten. Daardoor worden zij door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschouwd als verschillende verantwoordelijken voor de verwerking.

20 Gemeente en OCMW één gemeenschappelijke netwerk? Gemeente en OCMW zijn 2 aparte entiteiten met elk hun specifieke finaliteiten. Dit betekent dat zowel de gemeente als het OCMW elk verantwoordelijk zijn voor hun eigen verwerkingen. Toch kunnen zij een gemeenschappelijk netwerk delen, maar er moeten voldoende veiligheidsmaatregelen genomen worden: 1. toegang d.m.v. paswoord; 2. een lijst van gemachtigden van de gemeente en een lijst van gemachtigden van OCMW; 3. toegang voor de gemachtigden van de gemeente moet beperkt worden tot de finaliteiten van de gemeente, toegang voor de gemachtigde van het OCMW moet beperkt worden tot de finaliteiten van het OCMW; 4. bijhouden van loggings. Als gemeente en OCMW ook een gemeenschappelijk ICT-beleid willen uitbouwen, is een samenwerkingsakkoord tussen beiden vereist.

21 Gemeente en OCMW persoonsgegevens uitwisselen? Zij zijn dus elk verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Als zij onderling persoonsgegevens willen uitwisselen, moet voor de elektronische uitwisseling vooraf een machtiging worden gevraagd.

22 Gemeente en OCMW persoonsgegevens uitwisselen? Aan wie moet een machtiging gevraagd worden? Worden persoonsgegevens vanuit de gemeente meegedeeld aan het OCMW, dan is een machtiging van de Vlaamse Toezichtcommissie vereist. Worden persoonsgegevens vanuit het OCMW meegedeeld aan de gemeente, dan is in principe (op een paar uitzonderingen na die Vlaamse bevoegdheid zijn het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en de Gezondheid), afdeling Sociale Zekerheid, bevoegd.

23 Aanbod V-ICT-OR BEGELEIDING - SENSIBILISEREN

24 Opleidingen Ééndaagse Voor management Info aanvullen Vijfdaagse Voor consulenten Info aanvullen

25 Besturen opstarten Begeleiding ter plaatse Veiligheidscel Info aanvullen

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/083 BERAADSLAGING NR. 11/020 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 8 NOVEMBER 2011 EN OP 3 JUNI 2014, MET BETREKKING

Nadere informatie

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014

Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2014 van 19 februari 2014 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVP"), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis; 1/14 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr. 04/2008 van 3 juli 2008 Betreft: Beraadslaging over de aanvraag van de RVA om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij

Nadere informatie

Informatieveiligheid. Omdat het moet!? ShoptIT 8 mei 2014 Ivan Stuer

Informatieveiligheid. Omdat het moet!? ShoptIT 8 mei 2014 Ivan Stuer Informatieveiligheid Omdat het moet!? ShoptIT 8 mei 2014 Ivan Stuer Omgevingsanalyse Cloudaanbieder failliet, hoe red ik mijn bedrijfsdata? Nirvanix s cloud service customers were apparently notified about

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/270 BERAADSLAGING NR. 12/072 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 06/2015 van 21 januari 2015 Betreft: het mededelen van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 11 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.3.2004 SEC(2004) 379 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE COMMISSIE, HET HOF VAN JUSTITIE, DE REKENKAMER, HET

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 1 Informatiesessie Veiligheidsconsulenten 24/02/2012 FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 2 Agenda - Inleiding

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Gezondheid» SCSZG/12/263 BERAADSLAGING NR. 12/067 VAN 21 AUGUSTUS 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013

1.Goedkeuring ontwerpverslag van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 02.04.2013 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 07.05.2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth Van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/103 BERAADSLAGING NR 11/061 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Organisatie Informatieveiligheid. Safe@School

Organisatie Informatieveiligheid. Safe@School Willem Debeuckelaere Anne Teughels & Caroline Vernaillen mei 2015 voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Ronde van Vlaanderen Onderwijs Organisatie Informatieveiligheid Safe@School Wie zijn

Nadere informatie

De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden:

De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst tussen Verantwoordelijke voor de verwerking en Verwerker (zoals vereist door privacywet artikel 16 1 2 en 5 ) in het kader van de ontwikkeling van het Platform Welzijn

Nadere informatie