informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V hierarch.v5.ivn)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V2004.305.hierarch.v5.ivn)"

Transcriptie

1 Dit document is eigendom van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De publicatie ervan doet geen enkele afbreuk aan de rechten die de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid ten opzichte van dit document bezit. De inhoud van dit document mag vrij worden verspreid voor niet-commerciële doeleinden mits vermelding van de bron (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, Eventuele verspreiding voor commerciële doeleinden dient het voorwerp uit te maken van de voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. i Hiërarchische relatie van de documenten met betrekking tot het informatieveiligheidsbeleid (Doc. Ref. : isms.004.hierar. ; Doc. Ref.(BCSS) : V hierarch.v5.ivn) 1. INLEIDING De organisatie van het informatieveiligheidsbeleid binnen het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is gebaseerd op de verplichte toepassing van de minimale veiligheidsnormen door haar partners, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. De minimale veiligheidsnormen zijn het resultaat van een organisatie en een benadering die erop gericht zijn, voor de instellingen van sociale zekerheid die op het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aangesloten zijn, de nodige voorwaarden te scheppen voor een beveiligde uitvoering van hun opdrachten inzake informatieverwerking. Deze organisatie en benadering zijn gebaseerd op een aantal teksten. Het is voor de partners binnen de sociale zekerheid belangrijk de precieze hiërarchie en het onderlinge verband van deze verschillende documenten te kennen, zowel op het niveau van hun validatieprocedures als op het niveau van hun impact op de algemene organisatie van het informatieveiligheidsbeleid binnen ons netwerk en hun doel, met name het vaststellen van de minimale veiligheidsnormen. In dit opzicht dient de goedkeuring van het document ISMS Beleid inzake informatieveiligheid door het Algemeen Coördinatiecomité in juni 2003 als een belangrijke wending binnen deze organisatie beschouwd te worden (het ISMS werd als volgt door het Algemeen Coördinatiecomité goedgekeurd: Het betreft een basisdocument bestemd voor intern gebruik binnen de instellingen. Het bevat de na te leven krachtlijnen. Tussen de veiligheidsconsulent en het leidend personeel dient een permanent overleg georganiseerd te worden ). Tot dan was de organisatie van het informatieveiligheidsbeleid immers voornamelijk gericht op de minimale veiligheidsnormen en het uitwerken van richtlijnen die, in het raam van een meer gecentraliseerde informatica-organisatie van elke instelling, beantwoordden aan de eisen van onze instellingen. De juistheid van deze benadering is in het verleden voldoende gebleken. De evolutie van de technologieën inzake communicatie, toegankelijkheid, werkwijzen, ontwikkeling en architectuur bracht de werkgroep Informatieveiligheid ertoe zijn aanpak aan te passen aan deze snelle en complexe evolutie teneinde in de beste omstandigheden en zo snel mogelijk het minimale informatieveiligheidsbeleid, dat voor een beveiligd gemeenschappelijk netwerk nodig is, af te stemmen op deze evoluties. 1

2 Het ISMS (Information Security Management System) vormt de methodologische achtergrond van onze aanpak. Dit document geeft uitleg over de aanpak van de werkgroep Informatieveiligheid voor de realisatie van zijn taken. Situatie vóór juni 2003 Kruispuntbankwet 15/1/90 12/08/93 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid Richtlijnen Minimale veiligheidsnormen Vragenlijst Situatie na juni 2003 Kruispuntbankwet 15/01/90 12/08/93 ISMS : METHODOLOGIE Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid ISP (Information Security Policy) Richtlijnen Minimale normen Vragenlijst Policy 2

3 2. DEFINITIES 2.1. Veiligheidsrichtlijnen voor de instellingen die deelnemen aan het door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beheerde netwerk De werkgroep Informatieveiligheid heeft, in het kader van zijn opdrachten en op vraag van de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad, een reeks richtlijnen opgesteld voor de beveiliging van de gegevens van de socialezekerheidsinstellingen, in het bijzonder als deelnemers van het elektronisch gegevensuitwisselingsnetwerk dat door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beheerd wordt. Voor deze instellingen in het algemeen en voor de veiligheidsconsulenten in het bijzonder, zijn deze richtlijnen een werkinstrument waarop ze zich kunnen baseren bij de uitvoering van hun veiligheidsopdrachten. De toepassing van deze richtlijnen behoort echter tot de verantwoordelijkheid van iedere instelling. De informatieveiligheidsrichtlijnen voor de instellingen die deelnemen aan het door de Kruispuntbank beheerde netwerk, dienen beschouwd te worden als een middelenverbintenis en niet als een resultaatsverbintenis. Als basis voor de informatieveiligheid van het netwerk, werden ze goedgekeurd door het Algemeen Coördinatiecomité en het Beheerscomité van de Kruispuntbank en werden ze ter informatie meegedeeld aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid Information Security Management System. Om tegemoet te komen aan de behoefte van de instellingen van het netwerk om te kunnen terugvallen op een gemeenschappelijk en gestructureerd informatieveiligheidsbeleid, heeft de werkgroep Informatieveiligheid het initiatief genomen voor de ontwikkeling van een ISMS gebaseerd op de ISO-norm De ISO-norm is een geheel van maatregelen die onderverdeeld zijn in verschillende hoofdstukken die de verschillende veiligheidsaspecten van een informatiesysteem behandelen. Deze verschillende hoofdstukken behandelen onder meer: v het informatieveiligheidsbeleid en de algemene principes ervan, v de organisatorische veiligheid, v de controle en classificatie van het patrimonium, v de veiligheid van het personeel, v de fysieke veiligheid en de veiligheid van de omgeving, v het beheer van de communicaties en de verrichtingen, v de (fysieke en logische) toegangscontrole, v het systeemonderhoud en de systeemontwikkeling, 3

4 v het beheer en de continuïteit van de activiteiten, v de conformiteit. De ISO-norm dient opgevat te worden als een leidraad die ervoor zorgt dat niets over het hoofd gezien wordt bij de ontwikkeling van het informatieveiligheidsbeleid binnen het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. De methodologie die gehanteerd wordt om een maximale informatieveiligheid te bereiken is een Information Security Management System (ISMS). Het betreft de gemeenschappelijke methodologie die de instellingen van het netwerk beslist hebben te volgen om een optimale informatieveiligheid na te streven. Het gemeenschappelijke ISMS werd als volgt goedgekeurd door het Algemeen Coördinatiecomité tijdens zijn vergadering van juni 2003: Het betreft een basisdocument bestemd voor intern gebruik binnen de instellingen. Dit document is gebaseerd op de ISO-norm en bevat de na te leven krachtlijnen. Tussen de veiligheidsconsulent en het leidend personeel dient een permanent overleg georganiseerd te worden. Het College van Administrateurs-generaal heeft beslist om met de relevante principes van het ISMS ook rekening te houden in de bestuursovereenkomsten van de verschillende instellingen. Voor de implementatie ervan, dient de informatieveiligheidsconsulent van iedere instelling een beslissing te verkrijgen van de persoon die belast is met het dagelijkse bestuur van de instelling Information Security Policy: informatieinformatieveiligheidsbeleid Het Beleid inzake informatieveiligheid of ISP is een belangrijk basisdocument in het kader van het ISMS. Hierin somt de instelling de fundamentele principes inzake informatieveiligheid op, zoals gedefinieerd in de ISO-norm Dit document zal periodiek herzien worden, onder andere na afloop van de evaluatie van het beleid naar aanleiding van belangrijke informatieveiligheidsincidenten, nieuwe kwetsbaarheden of veranderingen in de organisatorische of technische infrastructuur. Iedere instelling van sociale zekerheid die op het netwerk van de Kruispuntbank aangesloten is, kan zich voor de naleving van een bepaalde minimale norm inspireren op de in de ISP vermelde principes. De instellingen van sociale zekerheid dienen de ISP aan te passen aan hun specifieke situatie en aan de omvang van de werkingsmiddelen die beveiligd moeten worden. 4

5 2.4. Policy. De policy s zijn specifieke documenten die betrekking hebben op de verschillende aspecten van het informatieveiligheidsbeleid. Het betreft formele maatregelen, gevalideerd door de persoon die belast is met het dagelijkse bestuur van de instelling, met het oog op een optimale informatieveiligheid. De informatieveiligheid bereikt men immers door de implementatie van een reeks maatregelen of controles met betrekking tot de principes van het informatieveiligheidsbeleid. Deze maatregelen en controles dienen vastgesteld en gevalideerd te worden teneinde de informatieveiligheidsdoelstellingen van de organisatie te bereiken. De policy s die door de werkgroep Informatieveiligheid opgesteld worden, worden aangeboden aan alle instellingen van het netwerk voor een gemeenschappelijk gebruik in functie van hun specifieke behoeften. Indien de werkgroep Informatieveiligheid een policy door alle instellingen van het netwerk wil laten naleven, moet deze policy geïntegreerd worden in de minimale veiligheidsnormen. Het is de verantwoordelijkheid van de instellingen van sociale zekerheid om specifieke policy s voor hun organisatie op te stellen. 5

6 2.5. Minimale veiligheidsnormen Krachtens het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 en meer bepaald artikel 14 ervan, werd de werkgroep Informatieveiligheid belast met de voorbereiding van de minimumnormen betreffende de fysieke en logische informatieveiligheid. De werkgroep werd tevens belast met de voorbereiding van een controlelijst voor de evaluatie van de naleving van deze minimumnormen. De instellingen van sociale zekerheid dienen de minimale normen verplicht na te leven indien ze toegang wensen tot het netwerk van de Kruispuntbank en deze toegang wensen te behouden. De minimale normen zijn dus bindend. Het is echter de verantwoordelijkheid van de instellingen van sociale zekerheid om geschikte informatieveiligheidsmaatregelen te treffen, in functie van hun specifieke situatie en de omvang van de werkingsmiddelen die beveiligd moeten worden. Deze minimale normen zijn herzienbaar en worden dus aangepast in functie van de evolutie van de wetgeving, de techniek of andere. De controle op de naleving van de minimale normen gebeurt op basis van een vragenlijst die de Kruispuntbank jaarlijks overmaakt en door de instellingen aangesloten op het netwerk wordt ingevuld. De antwoorden worden ter evaluatie meegedeeld aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid. De minimale normen dienen bij hun vaststelling en periodieke aanpassing goedgekeurd te worden door het Algemeen Coördinatiecomité en het Beheerscomité van de Kruispuntbank en dienen vervolgens meegedeeld te worden aan het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid. 6

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 1. TOEPASSINGSGEBIED 2. BENOR-MERK 3. DOELSTELLING 4. BASISPRINCIPES VAN HET BENOR-MERK 5. VERLENING VAN

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG

Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden. Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Nieuwe regels voor Europese ondernemingsraden Inzicht in Richtlijn 2009/38/EG Wat zijn de taken van Europese ondernemingsraden? Europese ondernemingsraden (EOR s) zijn organen die de Europese werknemers

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeu DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP COLOFON Verantwoordelijke uitgever Marc Morris

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk

Informatie over logging gebruik Suwinet-Inkijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Logging als taak van het BKWI... 3 3 Informeren van gebruikers... 5 4 Rapportage over logging...6 Documenthistorie... 7 Auteur: J.E.Breeman Datum document:

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets

Camera s in het publieke domein. Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde INHOUD. A.H.C.M. Smeets ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 28 A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD Privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde A.H.C.M. Smeets Camera s in het publieke domein INHOUD

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie