GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN INTERNET EN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN INTERNET EN E-MAIL"

Transcriptie

1 ISMS (Information Security Management System) GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN INTERNET EN Version control please always check if you are using the latest version. Doc. Ref.: isms.048.gids inzake goede praktijken_ _internet.nl.v.1.00.docx Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_Error! Unknown document property name. Final 17 juin 2013 Alain Houbaille Remarque : Ce document intègre les remarques formulés par un groupe de travail auquel ont participé les personnes suivantes : messieurs Houbaille (BCSS), Costrop (Smals), Lévêque (ONVA), Bochart (BCSS), Petit (FMP), Perot (ONSS), Quewet (SPF Santé publique), Symons (ONEm), Van Cutsem (ONSS-APL), Van der Goten (INAMI).

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING SCOPE GIDS INZAKE GOEDE PRAKTIJKEN VOOR HET GEBRUIK VAN EN INTERNET ALGEMEEN SURFEN OP INTERNET GEBRUIK VAN CONTROLE... 5 P 2

3 1. Inleiding De bedoeling van dit document is om een aantal gedragsregels vast te leggen met betrekking tot het gebruik van internet en en het beheer van de communicatiemiddelen van de instelling die ter beschikking gesteld worden van de medewerker 1. Ter herinnering, de medewerker speelt een wezenlijke rol in de veiligheid van de instelling in het algemeen. Hij staat in de eerste verdedigingslinie voor wat de risico's bij de verwerking van gevoelige informatie betreft. Daarom is het belangrijk dat elke medewerker zich terdege bewust is van zijn rechten en plichten op dat vlak en van de goede praktijken binnen de instellingen van sociale zekerheid. 2. Scope De richtlijnen in dit document zijn van toepassing op alle medewerkers van de instelling. Deze richtlijnen gelden tevens voor alle personen die, al dan niet tijdelijk, werkzaamheden verrichten voor de instelling en gebruik maken van de internet- en functionaliteiten en de communicatiemiddelen 2 die binnen de instelling beschikbaar zijn voor de realisatie van de opdracht die hen toevertrouwd werd. Eenieder die onder het toepassingsgebied van deze gids valt wordt hierna aangeduid als "medewerker". 3. Gids inzake goede praktijken voor het gebruik van en internet 3.1. Algemeen Zoals voor alle werkinstrumenten geldt, is het gebruik van de communicatiemiddelen van de instelling in principe voorbehouden voor beroepsdoeleinden. Echter, het gebruik van het mailsysteem en het internet voor privédoeleinden wordt in beperkte mate toegestaan, op voorwaarde dat het gaat om een occasioneel gebruik en dat dit de goede werking van het netwerk, het werk en de productiviteit niet in het gedrang brengt en het geen inbreuk inhoudt op de geldende wetgeving 3. Voor beroepsmatige communicaties aanvaardt de instelling enkel het gebruik van de mail en de internetdiensten die eigen zijn aan de instelling. Andere communicatiemiddelen zoals instant messaging, blogs, facebook, linked-in en andere internetdiensten mogen enkel worden gebruikt voor zover het interne beleid omtrent het gebruik van deze communicatiemiddelen het toelaat. De gebruiker zal de regels voor het gebruik van deze communicatiemiddelen strikt in acht nemen. De medewerker verbindt zich ertoe de slechte werking of het misbruik van de internet- en e- mailfunctionaliteiten (meer bepaald de vaststelling van virussen, pogingen tot intrusie of hacking, 1 Referentie: Conform de norm 8.1. van de minimale normen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 2 Zoals sociale netwerken, internetfora, blogs,... 3 Gemeenschappelijke policies voor de instellingen van sociale zekerheid inzake gebruik van internet en in zake gebruik van P 3

4 ...), ongeacht of dit op het niveau van de centrale computers, het netwerk, de lokale computers of de software is, onmiddellijk mee te delen. De directie van de instelling behoudt zich het recht voor om het gebruik van internet en te controleren overeenkomstig de regels die uiteengezet zijn in punt Surfen op internet Internet wordt in de eerste plaats ter beschikking gesteld voor professionele doeleinden. Het verkennen van internet, in beperkte mate, voor persoonlijke vorming en ontwikkeling wordt evenwel aanvaard. In dat opzicht dient de medewerker zich ervan bewust te zijn dat: de werkgever zich het recht voorbehoudt om de toegang tot internet te beperken; surfen op internet niet zonder gevaar is en dat de kans op een aanval via bepaalde sites niet ondenkbaar is. De medewerker wordt verzocht: o niet te vergeten dat hij de instelling vertegenwoordigt wanneer hij op internet surft. Heel wat bezochte websites houden immers een spoor bij van dit bezoek en in sommige gevallen kunnen zij de herkomst van de surfer identificeren en zijn elektronische identiteit vaststellen en bijgevolg die van de instelling; o geen wijzigingen aan te brengen aan de configuratie van zijn webbrowser, noch de beveiligingssoftware (antivirus, antispam, firewall) te deactiveren. o niet-professionele sites te verlaten als hij vermoedt dat de bezochte site niet die is waar hij naar zocht. Het is eveneens verboden websites te raadplegen waarvan de inhoud indruist tegen de goede zeden of de waardigheid van een persoon kan schaden, alsook racistische websites, websites die discriminatie voorstaan op basis van geslacht, seksuele geaardheid, handicap, religie of politieke overtuiging. Eveneens is het verboden om internet te gebruiken voor illegale activiteiten, ongeacht de aard ervan. Voor wat betreft het downloaden van bestanden via internet, zal de gebruiker zich beperken tot het strikt noodzakelijke in het kader van zijn beroepsactiviteiten, voor zover de instelling het downloaden toestaat. Overeenkomstig het interne beleid van de instelling omtrent de rechten om al dan niet programma's te kunnen installeren, dient de medewerker, alvorens een bestand of een programma te installeren, zich ervan te vergewissen dat dit bestand of dit programma afkomstig is van een betrouwbare bron en dat er geen tegenstrijdigheid bestaat met het licentiebeleid van de instelling en er geen risico bestaat op het vlak van de beveiliging van de systemen Gebruik van Gelet op de inherente risico's die verbonden zijn aan het gebruik van binnen de instelling, is het belangrijk om een aantal goede praktijken in herinnering te brengen: De verzender van een is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht. Het is de medewerkers strikt verboden om s te verzenden waarvan de inhoud onwettig zou zijn P 4

5 en/of in strijd met het fatsoen en de zeden (bv. s met een aanstootgevende, politieke, racistische, discriminerende,... inhoud). mag in geen geval gebruikt worden ter vervanging van de uitwisselingsmethoden die door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid opgelegd worden voor de uitwisseling van persoonsgegevens. Het gebruik van dient te gebeuren in overeenstemming met de aanbevelingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dus mogen er geen persoonsgegevens via worden overgemaakt. Alvorens gevoelige bestanden via te versturen, dient de medewerker ervoor te zorgen dat deze bestanden vercijferd zijn. Het gebruik van voor persoonlijke doeleinden is toegelaten. Dit gebruik voor privéaangelegenheden mag echter in geen geval een inbreuk op deze richtlijnen inhouden, noch op enige andere wettelijke of reglementaire bepaling. Als de medewerker zijn voor persoonlijke doeleinden gebruikt, dient hij in de mate van het mogelijke elke verwijzing naar zijn werkgever te verwijderen om aldus verwarring te vermijden met het beroepsmatige gebruik van de mail (hij dient daartoe de vermelding "Private" in te voegen in het onderwerp van het bericht). Bij langdurige afwezigheid van de medewerker (meerdere dagen) dient hij in de mate van het mogelijke een automatisch antwoord in te stellen zodat zijn correspondenten op de hoogte worden gesteld van zijn afwezigheid (de zogenaamde "out of office"). Idealiter geldt deze maatregel enkel voor bestemmelingen binnen de sociale zekerheid. De medewerker verbindt zich ertoe om niet onnodig s naar grote groepen gebruikers te sturen (bv. "to all"), noch om grote bestanden toe te voegen die de werking van het systeem kunnen hinderen. Dergelijke grote bestanden worden bij voorkeur op het interne systeem van documentbeheer van de instelling geplaatst. De desbetreffende s bevatten dan een link naar deze bestanden. Het is verboden om de ontvangen mails systematisch door te sturen naar een elektronisch adres buiten de instelling Controle De instelling zou moeten een globale en permanente controle uitoefenen, in het kader van de volgende doelstellingen: 1. de preventie van ongeoorloofde handelingen of van handelingen die indruisen tegen de goede zeden of die de waardigheid van een persoon kunnen schaden; 2. de bescherming van de belangen van de instelling; 3. de veiligheid en/of de goede technische werking van de netwerkinformaticasystemen van de instelling, met inbegrip van de beheersing van de eraan verbonden kosten, alsook de fysieke beveiliging van de installaties van de instelling; 4. de naleving van de principes en gebruiksregels inzake internet en beschreven in de punten 3.1. tot 3.3. P 5

6 De instelling dient bij de controle van het gebruik van internet en echter de basisprincipes van de collectieve arbeidsovereenkomst nr van 26/04/2002 na te leven. Het betreft de volgende basisprincipes: finaliteitsprincipe, proportionaliteitsprincipe, principe van transparantie, regels voor de individualisering van de elektronische on-linecommunicatiegegevens. Ter herinnering, de bedoeling van de collectieve arbeidsovereenkomst is om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de werkvloer te waarborgen wanneer een inzameling van elektronische communicatiegegevens plaatsvindt met het oog op controle ervan. 4 De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 81 is in feite een aanbeveling van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. P 6

Gebruikerspolicy voor mobiele toestellen

Gebruikerspolicy voor mobiele toestellen ISMS (Information Security Management System) Gebruikerspolicy voor mobiele toestellen Version control please always check if you are using the latest version. Doc. Ref. :isms.0046. gebruikerspolicy voor

Nadere informatie

Algemene policy inzake het gebruik van e-mail

Algemene policy inzake het gebruik van e-mail Versie 0.30 23/06/2010 ISMS (Information Security Management System) Algemene policy inzake het gebruik van e-mail Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms_041_email_policy_nl_v1.doc

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Draagbare PC

Veiligheidsbeleid Draagbare PC ISMS (Information Security Management System) 2009 Version control please always check if you re using the latest version Doc. Ref. : isms.025.laptop Release Status Date Written by Approved by 1.0 Draft

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool

Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Richtlijnen en toezicht inzake het gebruik van de ICT-middelen aan de hogeschool Situering De werkgever heeft de bevoegdheid om richtlijnen vast te stellen voor het gebruik van de ICTmiddelen die hij ter

Nadere informatie

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014

Release Status Date Written by Edited by Approved by NL_1.00 Final 19/03/2014 Versie : 1.00 20 maart 2014 ISMS (Information Security Management System) Veiligheidspolicy met betrekking tot Cloud Computing Version control please always check if you are using the latest version. Doc.

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media

Gedragscodes. Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Gedragscodes Thuiswerken, Internet, DOTCOM, Website, E-mail en Sociale Media Algemeen: Internet Ethiek : hoe gaan we met elkaar om op het web? De toename van het gebruik van internet roept niet alleen

Nadere informatie

Beleid voor toegang op afstand tot het interne netwerk van een instelling via de Smals VPNoplossing

Beleid voor toegang op afstand tot het interne netwerk van een instelling via de Smals VPNoplossing ISMS (Information Security Management System) Beleid voor toegang op afstand tot het interne netwerk van een instelling via de Smals VPNoplossing Technisch beleid voor klantinstellingen en eindgebruikers

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie-

E-werken Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- Een modelgedragscode voor het gebruik van (mobiele) telefoon, internet, e-mail, en andere huidige en toekomstige elektronische informatie- en communicatiemiddelen is de grootste centrale ondernemingsorganisatie

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2.

ISMS. (Information Security Management System) Toegang tot het netwerk van de Kruispuntbank via het internet Versie 3.2. ISMS (Information Security Management System) Gebruik van het internet om toegang te krijgen tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW).

De (naam onderneming) en haar werknemers zich ten opzichte van elkaar dienen te gedragen als een goed werkgever en een goed werknemer (art. 7:611 BW). MODELGEDRAGSCODE INTERNET EN E-MAILGEBRUIK De..naam onderneming.., gevestigd te plaats.. Gelet op Artikel 7:611 en 7:660 van het Burgerlijk Wetboek De Wet Bescherming Persoonsgegevens Artikel 27 lid 1

Nadere informatie

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML

Gedragscode ICT. Gedragscode ICT SOML Gedragscode ICT Notitie: Gedragscode ICT - Stichting Onderwijs Midden-Limburg Steller, datum: C.B. Hoefnagel, voorzitter College van Bestuur, 30-6-2014 Status, datum: Ingestemd door de GMR, juni 2014 1.

Nadere informatie

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik.

Hieronder staan tien punten die een handvat bieden voor correct internet-, intranet- en e- mailgebruik. PROTOCOL ELEKTRONISCH COMMUNICATIEVERKEER EN COMPUTERFACILITEITEN Aan het gebruik van internet, intranet en e-mail zijn risico s verbonden. Deze risico s maken het noodzakelijk om gedragsregels met betrekking

Nadere informatie

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 RECHTSPOSITIEREGELING

ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 RECHTSPOSITIEREGELING ONDERWIJS-, EXAMEN-, EN RECHTSPOSITIEREGELING 2015-2016 RECHTSPOSITIEREGELING Rechtspositieregeling studenten De rechtspositieregeling van de Hogeschool PXL omvat alle rechten en plichten van studenten

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven

Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Beroepscode medewerkers kinderopvang Schoonhoven Verklaring beroepscode voor medewerkers van Kinderopvang Schoonhoven Kinderopvang Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven bestaat uit 3 stichtingen: Stichting

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK

PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK PROTOCOL E-MAIL-, NETWERK-EN INTERNETGEBRUIK Regeling gebruik computernetwerk/e-mail en internetgebruik voor medewerk(st)ers, leerlingen en gasten van OPTIMUS onderwijs, één en ander mede in het kader

Nadere informatie

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media

Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Protocol gebruik computernetwerk, internet, e-mail, sociale media, mobiele telefoons en mobiele media Inleiding Internet, mail, mobiele telefoons/media en vooral sociale media zoals Hyves, Twitter en Facebook

Nadere informatie

OVEREENKOMST voor toetreding tot de. GOVROAM dienst van Belnet

OVEREENKOMST voor toetreding tot de. GOVROAM dienst van Belnet OVEREENKOMST voor toetreding tot de GOVROAM dienst van Belnet TUSSEN: Het Belgische Telematica-onderzoeksnetwerk, Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer, opgericht binnen het Federale Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Gedragscode email- en internetgebruik en social media

Gedragscode email- en internetgebruik en social media Gedragscode email- en internetgebruik en social media Pagina 1 van 5 Inleiding Internet en email zijn de laatste jaren een vast onderdeel geworden van ons werk. Internet stelt ons in staat om altijd op

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN

GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN GEDRAGSCODE COMMUNICATIEMIDDELEN Deze notitie vervangt de voorgaande notitie Gedragscode internet- en e-mailgebruik. Artikel 1 Internetgebruik algemeen a. De werkgever behoudt zich het recht voor om de

Nadere informatie