Handreiking De Wmo en de rol van de raad. juni 2006, versie 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking De Wmo en de rol van de raad. juni 2006, versie 2"

Transcriptie

1 Handreiking De Wmo en de rol van de raad juni 2006, versie 2

2 Colofon Auteur Hester Tjalma-den Oudsten Natasja Boom Deze Handreiking is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG. De informatie over de Wmo is onder voorbehoud. Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer. Pas als de Eerste Kamer akkoord gaat is de Wmo een feit. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari Aan de totstandkoming van deze publicatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het ministerie van VWS en VNG kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. SGBO Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus GK Den Haag Vormgeving Besides Purple Druk Quantes SGBO /532b Alles uit deze handreiking mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in druk, fotokopie of welke andere manier dan ook, mits voorzien van bronvermelding.

3 De Wmo en de rol van de raad Inhoudsopgave Voor de raad 2 1 Wat is het doel van de Wmo? De Wmo-filosofie Een sterkere rol voor gemeenten Wat wordt de verantwoordelijkheid van uw gemeente? Regionale samenwerking 6 2 Beslismomenten voor de raad De voorbereiding van dit jaar (2006) De verschillende stappen 7 3 Concrete vragen Brede herijking of zoveel mogelijk hetzelfde houden? Zoveel mogelijk hetzelfde laten: toch nog vragen te beantwoorden Hulp bij het huishouden Uitwerkingen bij een beperkte opzet Uitwerkingsvragen bij herijking van beleid De rol van de raad bij evaluatie 11 1

4 Voor de raad Gemeenten krijgen een bredere taak als het gaat om ondersteuning en welzijn van hun burgers. De Wmo gaat uit van de situatie van de burger zelf en maakt een einde aan een veelheid van regels en geldstromen, die niet genoeg op elkaar aansluiten. Door gemeenten meer ruimte te geven, kan effectiever ondersteuning op maat geboden worden. U als raadslid kunt de vormgeving van ondersteuning en welzijn in uw gemeente meebepalen. Daarover gaat deze handreiking: Wat mag en moet de raad besluiten? En: hoe kunt u dat doen? In de gereedschapskist van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is al veel materiaal verschenen waarin de reikwijdte en achtergrond van de Wmo worden toegelicht. Deze kunt u vinden op Waar dat zinvol is, zal er ook naar andere handreikingen uit de gereedschapskist worden verwezen. 2

5 De Wmo en de rol van de raad Wat is het doel van de Wmo? De Wmo-filosofie 'Meedoen' is het devies van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor veel mensen is deelnemen aan de samenleving en zich inzetten voor anderen een vanzelfsprekendheid. Soms lukt meedoen niet op eigen kracht. Dat kan zijn omdat burgers beperkingen hebben, de weg niet weten, de regie kwijt zijn. Doel van de Wmo is om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen in hun bijdrage aan de samenleving, hulp te bieden bij het herstellen van hun zelfredzaamheid en om mensen toe te rusten om maatschappelijk te participeren. Eigen verantwoordelijkheid: zelf wat zelf kan Het individu wordt geacht zo veel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, en voor zijn naaste omgeving. Het kabinet wil daartoe een aantal historisch gegroeide vanzelfsprekendheden in zorg en ondersteuning ter discussie stellen. Dit doet een groter beroep op de eigen draagkracht van mensen en die van hun omgeving. Ondersteuning: lokaal wat lokaal kan Wanneer mensen niet in staat zijn om bepaalde problemen zelf of met behulp van anderen op te lossen is ondersteuning aan de orde. Het gaat daarbij om zaken die zich dicht bij huis afspelen, zoals hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, vervoersmogelijkheden en bieden van sociale ondersteuning. Het betreft zowel wonen, welzijn als (lichte) ondersteuning. Hiervoor wordt de Wmo in het leven geroepen. De gemeenten zijn hierin de regievoerder en het centrale aanspreekpunt voor mensen met een ondersteuningsvraag. Zorg: verzekerd wat verzekerd moet De AWBZ wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke kern: een volksverzekering voor de zware, langdurige zorgverlening. Het gaat om zaken die grote financiële risico's voor individuen met zich meebrengen en die particulier niet te verzekeren zijn. Dat geldt in elk geval voor ernstig lichamelijk of verstandelijk gehandicapten, ernstig dementerende ouderen en chronisch psychiatrische patiënten. Voor deze groepen moeten voldoende voorzieningen beschikbaar zijn, zonodig met verblijf in een instelling. De AWBZ wordt volledig geregeld en gestuurd op Rijksniveau. 1.2 Een sterkere rol voor gemeenten De grootste veranderingen zijn 1. de grotere beleidsvrijheid voor gemeenten, 2. de bundeling van wetten en 3. de verandering in de manier waarop beleid tot stand komt en wordt verantwoord. Door de bundeling van wetten is integraal beleid mogelijk. De grotere beleidsvrijheid die gemeenten krijgen maakt nog meer gemeentelijk maatwerk mogelijk. Dit betekent dat gemeenten alle diensten goed op elkaar moeten en kunnen afstemmen. Daarom wordt het belangrijk dat de gemeente alle partijen goed betrekt bij het ontwikkelen van het beleid. Hun betrokkenheid is essentieel voor een goede uitvoering van de Wmo. Een andere verandering is dat het gemeentebestuur straks verantwoording moet afleggen aan de eigen inwoners in plaats van aan het rijk. Dit wordt aangeduid als 'horizontalisering'. 3

6 Met de komst van de Wmo verdwijnen de Wvg (Wet Voorzieningen Gehandicapten) en de Welzijnswet. Die gaan beide op in de Wmo. Daarnaast neemt de Wmo de ondersteunende voorzieningen uit de AWBZ over. Het gaat in eerste instantie om huishoudelijke verzorging en verschillende subsidieregelingen uit het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten. Tijdens een volgende kabinetsperiode komen daar wellicht ondersteunende en activerende begeleiding bij. De AWBZ wordt zo gereserveerd voor hoge zorgkosten die mensen niet zelf kunnen betalen of kunnen verzekeren. De subsidieregeling van MEE 1 komt waarschijnlijk per 1 januari 2008 in de Wmo. Samengevat: WAS Welzijnswet Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) Huishoudelijke verzorging in de AWBZ Zorggerelateerde subsidieregelingen in AWBZ / ZFW Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) Ondersteunende en activerende begeleiding in de AWBZ Subsidieregeling MEE WORDT Wmo per 1 januari 2007 Wmo per januari 2007 Wmo per 1 januari 2007, hulp bij het huishouden De middelen die gemoeid waren met zorggerelateerde subsidieregelingen in AWBZ / ZFW gaan in het kader van de Wmo per 1 januari 2007 over naar gemeenten Wmo, per 1 januari 2007 Afhankelijk van de besluitvorming nieuwe kabinet Per 1 januari Wat wordt de verantwoordelijkheid van uw gemeente? Concreet wordt er op negen zogeheten prestatievelden inspanningen van uw gemeente verwacht. Beleid maken op het terrein van maatschappelijke ondersteuning vergt meer samenhang tussen activiteiten en beleidsterreinen, een duidelijk onderscheid tussen algemeen beleid en het beschikbaar stellen van voorzieningen voor individuen. In de wet is een compensatiebeginsel opgenomen. Dit houdt in dat gemeenten verplicht zijn verstrekkingen te doen om mensen met beperkingen deel te laten nemen aan het maatschappelijk verkeer. Het gaat daarbij om voorzieningen die het voeren van een eigen huishouding, het zich verplaatsen binnen de gemeente, het zelfstandig wonen en het deelnemen aan het maatschappelijk verkeer mogelijk maken. In de praktijk zijn dat zaken als hulp bij het huishouden, rolstoelen en scootmobielen, aangepast vervoer en woningaanpassingen. De wijze waarop deze voorzieningen worden aangeboden, bijvoorbeeld door collectieve inkoop of de verstrekking van een persoonsgebonden budget (PGB), wordt echter aan de gemeente gelaten. Een PGB is een geldbedrag dat de aanvrager onder door het college bepaalde voorwaarden mag besteden aan een compenserende voorziening naar zijn keuze. Dit onderwerp komt uitgebreid aan de orde in de Handreiking De Wmo en het PGB. 4 1 MEE bestaat uit regionaal opererende organisaties die informatie, advies en ondersteuning geven aan iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte.

7 De Wmo en de rol van de raad De Wmo definieert maatschappelijke ondersteuning in de volgende negen prestatievelden : Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in dorpen, wijken en buurten Deelname aan de samenleving wordt bevorderd door veiligheid in de buurt, een goede inrichting en onderhoud van de publieke ruimte, inzet van stadswachten en door behoud van voorzieningen, zoals winkels of goede onderwijs-, welzijns- en sportvoorzieningen. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden Welke voorzieningen moeten er zijn om te voorkomen dat het met jongeren de verkeerde kant op gaan? En als een jongere toch in de problemen komt met welke ondersteuning kan zo iemand weer snel op de goede weg terecht komen? En wat kan een gemeente doen om ouders die het moeilijk vinden om hun kinderen goed op te voeden een steuntje in de rug te geven? Bij preventief jeugdbeleid krijgt de gemeente te maken met de volgende functies: informatie en advies, signaleren van problemen,, toegang bieden tot het hulpaanbod, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Hier krijgt de gemeente de taak om informatie en advies te geven over het complete terrein van wonen, welzijn en zorg. Voorkomen moet worden dat mensen de weg niet kunnen vinden in alle voorzieningen. De informatievoorziening omvat niet alleen de gemeentelijke producten en diensten, maar ook die van marktpartijen en cliënten- en patiëntenorganisaties. Hét lokale loket voor wonen, welzijn en zorg is daarvoor de meest voor de hand liggende oplossing. Welke plaats krijgen GGZ- en MEE-consulenten daarin? Kan meer worden samengewerkt met sociaal raadslieden en ouderenadviseurs? Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers In de huidige situatie vindt deze ondersteuning op provinciaal en regionaal niveau plaats. Dat komt nu op het bordje van de gemeente. Gaat de gemeente dat volledig zelfstandig regelen of wordt er in intergemeentelijk verband aangesloten bij de huidige praktijk? Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en het bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem Hier wordt de gemeente uitgedaagd om algemeen beleid te voeren waarbij rekening gehouden wordt met mensen met een beperking. De toegankelijkheid van voorzieningen staat hierbij centraal. Het gaat om bijvoorbeeld toegankelijkheid van openbare gebouwen, het gebruik van mobiliteitsvoorzieningen, aangepaste woningen en sociaal/recreatieve activiteiten voor speciale doelgroepen. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het gaat dan bijvoorbeeld om speciale woonvoorzieningen, rolstoelen, begeleiding bij zelfstandig wonen, regieondersteuning bij het dagelijkse leven, dagbesteding, sociale alarmering, vervoersvoorzieningen en klussendiensten. Ook zaken als huishoudelijke zorg en maaltijdvoorzieningen dragen bij aan het langer zelfstandig kunnen wonen. 5

8 7 8 9 Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en bestrijding van huiselijk geweld Op dit veld gaat het om bieden van (tijdelijk) onderdak voor dak- en thuislozen, maar ook om opvang van vrouwen die de thuissituatie hebben verlaten in verband met relationele problemen of geweld. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) Hier gaat het om het beleid tot uitdrukking komend in bijvoorbeeld het realiseren van een meldpunt Overlast en Zorg en de bijbehorende specialistische hulp. Het bevorderen van het verslavingsbeleid Dit betreft de preventie van verslavingsproblemen, de hulpverlening aan verslaafden en de bestrijding van overlast door verslaafden. Deze onderwerpen zijn natuurlijk niet allemaal nieuw. De taken die wel voor het eerst naar gemeenten komen vallen onder de prestatievelden 3, 4 en Regionale samenwerking Op sommige terreinen werkt u wellicht met andere gemeenten samen. Dat kan ook in de toekomst zo blijven. Per prestatieveld kan worden besloten samen te werken met andere gemeenten of om het zelf te doen. In principe kan ook samenwerking voor de hele Wmo worden aangegaan. Maar omdat de Wmo juist mogelijkheden biedt voor lokaal maatwerk, heeft het wellicht de voorkeur op onderdelen samenwerking aan te gaan, en niet voor de gehele Wmo. Zie ook de handreiking over samenwerking ( 6

9 De Wmo en de rol van de raad Beslismomenten voor de raad De voorbereidingen van dit jaar (2006) De belangrijkste opgave in dit voorbereidingsjaar is het goed regelen van de overgang van nieuwe verantwoordelijkheden. Dat betekent dat er op het moment dat de Wmo ingaat, per 1 januari 2007, een verordening dient te zijn vastgesteld voor maatschappelijke ondersteuning. Deze verordening is de basis waarop verstrekkingen kunnen worden gedaan en is daarmee de opvolger van ondermeer de Wvg-verordening. Naast de verordening zal de praktische organisatie van de hulp bij het huishouden (toegang, inkoop en aanbesteding, eigen bijdragen etc.) geregeld moeten zijn. In de Handreiking Hulp bij het huishouden wordt hier uitgebreider op ingegaan. De Wmo is een ingewikkeld beleidsterrein, zeker voor nieuwkomers in de raad. Besteed dan ook aandacht aan deze ontwikkelingen in het inwerkprogramma van de raad. In de herziene Algemene Handreiking kunt u lezen wat dit jaar nog geregeld moet worden en wat u volgend jaar kunt oppakken. In het bijbehorende stappenplan ziet u de noodzakelijke acties voor dit jaar uitgezet in de tijd. In juni is er een boekje verschenen dat speciaal voor wethouders is gemaakt met de titel Wat iedere bestuurder moet weten over de Wmo. 2.2 De verschillende stappen In het invoeringstraject zijn de volgende fases te onderscheiden: 2006 Inventarisatie en startnotitie (deze stap heeft u waarschijnlijk al gezet) Het College van B&W levert een inventarisatie van bestaand beleid. De raad kan bijvoorbeeld door middel van een hoorzitting en werkbezoeken witte vlekken opsporen, maar de raad kan ook het college vragen zorgvragers en aanbieders al bij deze fase te betrekken. Visievorming Dit is de taak van de raad. Net als bij andere onderwerpen kan het college wel een concept opstellen al dan niet nadat u in de raad een startdiscussie heeft gevoerd over de vragen die verderop in deze handreiking aan de orde komen. In elk geval zal de raad eerst moeten aangeven of een brede herijking van beleid gewenst is of niet (zie hiervoor hoofdstuk 3). Ook in deze fase kan een hoorzitting of discussie met betrokkenen worden gepland. Denk ook eens aan themadiscussies. Die kunnen voor de gehele bevolking worden georganiseerd of voor een bepaalde doelgroep. Het gaat erom een beeld te krijgen wat ontwikkelingen als vergrijzing en het langer zelfstandig wonen van zorgbehoevenden. Hoe ziet uw stad of dorp er over tien of vijftien jaar uit? En welke vormen van ondersteuning vraagt dat? In hoeverre kunnen preventie of de eigen verantwoordelijkheid van mensen daarbij een rol spelen? Dergelijke vragen zijn de basis voor een visie op de Wmo in uw gemeente. 7

10 Verordening (vaststellen voor 1 oktober 2006) De gemeente is verplicht om voor maatschappelijke ondersteuning een verordening vast te stellen. In de verordening wordt vastgelegd wie aanspraak kan maken op welke voorzieningen. De VNG heeft hiervoor een modelverordening beschikbaar gesteld. Om met ingang van de wet per 1 januari 2007 de verordening te kunnen laten ingaan, moet deze voor 1 oktober 2006 door de raad worden vastgesteld. Aan de vaststelling ervan gaat een inspraakprocedure vooraf (verplicht). U kunt u als raadslid informeren over de mening van de cliënten en organisaties in uw gemeente door deze inspraakreacties op te vragen of door een hoorzitting te organiseren in deze periode. Zo'n hoorzitting kan eventueel ook door raad en college gezamenlijk worden uitgeschreven. Na vaststelling van de verordening stelt het College tussen 1 oktober en 1 januari een besluit op, waarin de regels nader worden uitgewerkt. Dit besluit kan desgewenst in de raad besproken worden, maar het college stelt het vast. Beleidsplan Het beleidplan kan in 2007 worden vastgesteld. Het college stelt een concept op en is bij wet verplicht dit concept met betrokken burgers en instellingen te bespreken. Daarna stelt de raad het vast. De Wmo geeft voor het beleidsplan, dat voor maximaal vier jaar wordt vastgesteld, in artikel 3 een aantal voorschriften. De raad legt daarin de hoofdlijnen vast voor het beleid. Per prestatieveld dient u de doelen aan te geven. U geeft daarbij tevens aan welke activiteiten daartoe worden ondernomen en tot welke resultaten dat zou moeten leiden. Daarnaast dient te worden vastgelegd welke kwaliteitswaarborgen het college moeten nemen bij de uitvoering van beleid en welke maatregelen er genomen worden om keuzevrijheid voor de zorgvrager te waarborgen. In een beleidsnotitie of beleidsplan worden de volgende vragen beantwoord: Welke kengetallen zijn er nodig voor het controleren van het halen van de doelen? Welke activiteiten worden ondernomen om de doelen te realiseren? Wat kosten de activiteiten? Hoe en wanneer dienen belanghebbenden en belangstellenden betrokken te worden bij het beleid en de uitvoering van het beleid? Welke middelen zijn er beschikbaar (van het Rijk, eigen gemeentelijke middelen en eigen bijdragen)? Burgerparticipatie Gedurende het hele traject, tijdens de ontwikkeling en uitvoering van taken en bij de evaluatie daarvan, worden burgers en instellingen bij het beleid betrokken. Het is belangrijk om afspraken te maken over wie wat doet en hoe kan worden voorkomen dat raad en college de doelgroep overvragen. Zie ook de Handreiking Burgerparticipatie. 8

11 De Wmo en de rol van de raad Concrete vragen Brede herijking of zoveel mogelijk hetzelfde houden? Nadat u zich heeft laten informeren, is de eerste vraag die beantwoord zal moeten worden die van de wijze waarop de gemeente omgaat met de komst van de Wmo. Welk scenario kiest u? Grijpen we deze wetswijziging aan om het hele ondersteunings- en welzijnsbeleid te herijken? Of laten we dit in eerste instantie juist zo veel mogelijk als het nu is? Voor beide standpunten kan een goede reden zijn. Die zullen dan ook per gemeente beantwoord moeten worden. Als de gemeente nu voor de smalle benadering kiest, is het belangrijk er rekening mee te houden dat op termijn een brede herijking wel gewenst is. Een brede herijking kan nu al zinvol zijn als er momenteel veel onderdelen van het Wmo-terrein ter discussie staan. Als in uw gemeente bijvoorbeeld én het jeugdbeleid én het inrichten van een gemeentelijk loket én het inrichten van woon-zorgzones tegelijk spelen, kan om versnippering te voorkomen een brede visie op de Wmo worden gevormd. Is dit echter niet het geval en zijn er geen grote knelpunten bekend of uit een eerste inventarisatie naar voren gekomen, kan voortzetting van het huidige beleid een oplossing zijn. Geld en ambtelijke capaciteit kunnen dan weer voor andere prioriteiten worden ingezet. 3.2 Zoveel mogelijk hetzelfde laten: toch nog vragen te beantwoorden Als u kiest voor een smalle invulling, dan kan het Wvg-beleid en het Welzijnsbeleid voortgezet worden zoals het nu is ingevuld. Het voorzieningenniveau en de vraag wie daarvoor in aanmerking komt, kan in de nieuwe verordening worden overgenomen uit de Wvg-verordening. Let er hierbij op dat er nu wel een verplichting is het persoonsgebonden budget aan te bieden. Het is van belang dat u zich realiseert, dat de Wmo vraagt om een andere aanpak. Het uitgangspunt van de Wmo is immers dat voorzieningen aanvullend moeten zijn op de individuele mogelijkheden van ondersteuning in de naaste omgeving. Enerzijds is de bedoeling dat historisch gegroeide aanspraken op voorzieningen tegen het licht worden gehouden, anderzijds krijgt u ook meer mogelijkheden om in ondersteuning te voorzien dan alleen door Wvg-verstrekkingen. Wat de financiën betreft, is het goed om in de gaten te houden dat in veel gevallen de financiële startsituatie niet de definitieve verdeling is, maar dat hier in vier jaar naar toe gegroeid wordt. In de eerste jaren zal aanpassing van beleid nodig blijven. 9

12 3.3 Hulp bij het huishouden De hulpvrager kan een persoonsgebonden budget aanvragen. Daarnaast moet de gemeente hulp bij het huishouden in natura aanbieden. De gemeente is verplicht de cliënten daarvoor de keuze te geven tussen minimaal twee, liefst drie aanbieders. De gemeente sluit bijvoorbeeld een raamovereenkomst met meerdere instellingen, die aan kwaliteitscriteria voldoen, waaruit de burger kan kiezen. (Zie hiervoor ook de handreikingen over Hulp bij het huishouden en over Inkoop en aanbesteding.) 3.4 Uitwerkingen bij een beperkte opzet Als u niet voor herijking kiest, wordt u in elk geval voor de volgende uitwerkingsvragen geplaatst: Blijven we het huidige Wvg-regime volgen of zijn er wijzigingen nodig? Zijn er momenteel knelpunten die opgelost moeten worden? Zijn er andere voorzieningen nodig of valt er nu een bepaalde groep buiten de boot? Was er al een (nu verplicht) persoonsgebonden budget? Blijven we het huidige welzijnsbeleid volgen of zijn daarin wijzigingen nodig? Worden de doelgroepen voldoende bereikt? Welke voorzieningen biedt de gemeente? Zijn de resultaten goed? Is er iets bekend van de effecten van het huidige beleid? Hoeveel geld steken we in de Wmo? Steken we extra geld in de Wmo-voorzieningen? Welke keuzes maakt de gemeente voor algemene en individuele voorzieningen? Wil de gemeente collectieve voorzieningen inzetten om het beroep op individuele voorzieningen te voorkomen? Hanteren we een inkomenstoets of eigen bijdrageregeling voor bepaalde voorzieningen? De wet geeft ruimte voor dergelijke regelingen. Gemeenten krijgen de ruimte tot een wettelijk vastgesteld niveau eigen bijdragen te heffen. Voor welke diensten of verstrekkingen komt er in uw gemeente een eigen bijdrage en hoe hoog wordt die? De vraag is hoe we daar mee om willen gaan. Hiervoor kan ondermeer naar de opgedane ervaringen met de Wvg gekeken worden. Hoe regelen we de indicatiestelling/de toegang tot de Wmo? Welke voorzieningen zijn alleen toegankelijk met een indicatie en wie doet het indicatieonderzoek? Is vernieuwing van het lokaal loket noodzakelijk? Is het huidige loket voldoende afgestemd op de Wmo-taken? Is er sprake van één loket ook voor welzijnstaken? Is de afstemming met het CIZ geregeld? Hoe wordt de hulp bij het huishouden geregeld? Hoe geven we de keuzevrijheid voor de burger vorm? Op welke wijze biedt de gemeente hulp in natura? Hoe wordt de mantelzorgondersteuning vorm gegeven? Wordt dit via het loket vormgegeven of wordt een regionale oplossing gezocht? Hoe kan meer lijn gebracht worden in de informatievoorziening door bijvoorbeeld sociaal raadslieden of ouderenadviseurs? Hoe wordt de cliëntenparticipatie vorm gegeven? Wordt de Wvg-cliëntenraad de Wmo-cliëntenraad of kiezen we voor cliëntenraden per deelterrein of voor nog een heel ander model? 10

13 De Wmo en de rol van de raad 3.5 Uitwerkingsvragen bij herijking van beleid Kiest u voor herijking dan zijn er, naast de praktische vragen zoals die bij de smallere opzet spelen, vragen als: Wat verstaan we onder maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente? Hoe kan volwaardig deelname aan de samenleving van alle burgers worden bevorderd? Welke definitie hanteren we met betrekking tot zorg, ondersteuning en welzijn? Hoe gaan we om met de verdeling tussen de eigen verantwoordelijkheid van burgers en de rol van de overheid? Wat moeten mensen in principe zelf regelen? Wat mag van mantelzorgers verwacht worden? Hier speelt bij voorbeeld de discussie over gebruikelijke zorg versus mantelzorg. Hoe geven we de regierol van de gemeente vorm? Welke rol speelt preventie? Investeren we voldoende in preventie om problemen te voorkomen? 3.6 De rol van de raad bij evaluatie Ten slotte heeft u als raad een rol bij de evaluatie van beleid. Sowieso is het voor gemeenteraden zinvol om te weten wat er leeft: laat je informeren tijdens de uitvoering, bijvoorbeeld door een werkbezoek, door gesprekken met zorgvragers en instellingen. Een goede evaluatie leidt tot verbeteringen in beleid. 11

14 12

15

Herstel en rehabilitatie in het licht van herziening zorgstelsel

Herstel en rehabilitatie in het licht van herziening zorgstelsel Herstel en rehabilitatie in het licht van herziening zorgstelsel Hanneke Henkens Congres Herstelwerkzaamheden 14 december 2006 WMO, WIA, WWB, Poortwachter AWBZ ZVW Forensisch wettelijk kader GGz Maatschappelijke

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Dit hoofdstuk presenteert in vogelvlucht de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De bedoeling van dit hoofdstuk is een beeld te geven van hoe de wet in elkaar

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Opzet presentatie Wat zijn de veranderingen t.o.v. van huidige Wmo? Opdracht gemeente Maatwerkvoorzieningen specifiek begeleiding Vervolgstappen tot 1 januari

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo: Iedereen moet kunnen meedoen! inwoudenberg

Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo: Iedereen moet kunnen meedoen! inwoudenberg Wet maatschappelijke ondersteuning inwoudenberg Wmo: Iedereen moet kunnen meedoen! INHOUD pag. Voorwoord 3 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 4 Waarom wordt de Wmo ingevoerd? 5 Wat betekent de

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam

Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam Bestuursopdracht Wmo Alblasserdam 1. Aanleiding De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat vanaf 2007 zijn intrede doen bij lokale overheden. De Tweede en Eerste Kamer hebben op voordracht van het

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland

Visiedocument. Wmo-loket Schouwen-Duiveland Visiedocument Wmo-loket Schouwen-Duiveland Inhoud 1 Inleiding 5 2 Visie 7 3 Kaders 9 4 Prestatievelden 11 5 Wmo-loket 13 6 Bijlage 1 15 3 Inleiding 1 Met elkaar en voor elkaar, het beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Beleidsplan en verordening Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 1. Aanleiding Het rijk decentraliseert

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk

Factsheet Wmo Drechtsteden. Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk Factsheet Wmo 2015-2018 Drechtsteden Met elkaar voor elkaar zorgen. Dichtbij en toegankelijk 2 Decentralisatie AWBZ/Wmo Nieuwe taken Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015

Beleidsregels Wmo. Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Beleidsregels Wmo Commissie Samen Leven 5 februari 2015 Agenda Introductie Wethouder Proces Inhoud Discussie Vervolg Taak gemeenteraad Op basis van de Wmo Kaders stellen 1. Wmo-Beleidsplan (artikel 2.1.2)

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Regeling burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Regeling burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn gelet op de verplichting tot burgerparticipatie in het kader van de artikel 1 1 en 1 2 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning gelet op artikel

Nadere informatie

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed

Welzijn nieuwe stijl. Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen. 19 oktober 2010 Marjon Breed Welzijn nieuwe stijl Thema-avond gemeenteraad Geldermalsen 19 oktober 2010 Marjon Breed Presentatie Welzijn nieuwe stijl Welzijn in Geldermalsen De Wmo Welzijn Actuele ontwikkelingen Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning Project!mpuls November 2004 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Presentatie opbouw Stand van zaken, doelstelling en inhoud van de WMO Gevolgen voor verschillende

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan

Wet maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oostzaan Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oostzaan PROJECT INVOERING WMO Vandaag: Informatie over de Wmo 26 april 2005: Project van start 6 december 2005: Kadernota vastgesteld 17 maart 2006: Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Wmo 2015 door Tweede Kamer

Wmo 2015 door Tweede Kamer Wmo 2015 door Tweede Kamer Een ruime tweederde meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel van de Wmo 2015. De verwachting is dat de behandeling van het voorstel nog

Nadere informatie

BBBrief.nl. Nummer 4 oktober 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten

BBBrief.nl. Nummer 4 oktober 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl. 1 Afgezien van uw eigen telefoonkosten BBBrief.nl Nummer 4 oktober 2006 BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl Hierbij de nieuwste uitgave van BBBrief.nl. BBBrief.nl is een nieuwsbrief van Belangenbehartiger.nl, met daarin

Nadere informatie

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48

Geschreven door MdKG dinsdag, 30 maart :38 - Laatst aangepast donderdag, 05 februari :48 dinsdag, 30 maart 2010 10:38 Laatst aangepast donderdag, 05 februari 2015 08:48 De Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie,

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Decentralisaties Ook de gemeente Waddinxveen heeft er mee te maken. Wat houden de decentralisaties in? Waar komt het vandaan? Waarom? 7 Oktober 2014 Waar komt het vandaan? Samen voor elkaar: de samenleving

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Benchmark en cliënttevredenheidonderzoek 2007 Gemeente Dalfsen juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitkomsten Benchmark en de thema s binnen de Wmo.... 4 Algemeen...

Nadere informatie

STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING

STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING VERENIGING BEDRIJFSTAK ZORG 400.11/me november 2011 STANDPUNT EN PLEIDOOI OVER EXTRAMURALE BEGELEIDING De verplaatsing van (extramurale) begeleiding van de AWBZ naar de WMO en dus de gemeenten biedt nieuwe

Nadere informatie

Themabijeenkomst Keuzes in het kader van de drie transities. 1 september 2014

Themabijeenkomst Keuzes in het kader van de drie transities. 1 september 2014 Themabijeenkomst Keuzes in het kader van de drie transities 1 september 2014 Inhoud presentatie Opening en inleiding Achtergrond en breder kader Stand van zaken in de voorbereiding op de drie transities

Nadere informatie

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo

Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Prestatieveld informatie, advies en cliëntondersteuning in de Wmo Beknopte versie Handreiking voor lokale belangenbehartigers Bijgestelde versie maart 2008 Oorspronkelijke versie - juni 2006 Programma

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten

Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Wet maatschappelijke ondersteuning en overige wetten Longfibrosevereniging 20 april 2018 Wethouder Corine Dijkstra Sinds 2015 Vernieuwing langdurige zorg AWBZ uitgaven groeiden explosief Zowel instroom

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Agenda. Decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding. Drechtraad. Alblasserdam, 2 oktober 2012

Agenda. Decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding. Drechtraad. Alblasserdam, 2 oktober 2012 Decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Drechtraad Alblasserdam, 2 oktober 2012 1 Agenda 2 17.00-17.15 uur: Concept visie extramurale begeleiding Drechtsteden, door wethouder Wagemakers 17.15-17.45

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam

Oktober Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Inkoop Langdurige Zorg in Rotterdam Doel informatiebijeenkomst 1. Informeren marktpartijen over inkoopplannen gemeente 2. Toetsen op uitvoerbaarheid 3. Uitnodigen om

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/010

ECSD/U Lbr. 14/010 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurljke afspraken clientondersteuning Wmo uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400446 Lbr. 14/010 bijlage(n)

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden

Verordeningen Jeugd en Wmo Wmo-raden Verordeningen Jeugd en Wmo 2015 Wmo-raden Procedures Advies vragen aan alle Wmo-raden = vanaf 6 juni 2 juli Wmo-raden informeren tijdens bijeenkomst = 16 juni en 19 juni Informeren raad tijdens raadsinformatiebijeenkomst

Nadere informatie

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger

18 nov Postreg.nr. Directeur: Tel.nr K. Burger Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2008-114 Datum: Behandelend F.A. Linthorst ambtenaar 18 nov. 2008 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345-636292 K. Burger ONDERWERP: Adviesraad Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning, verordening maatschappelijke ondersteuning en communicatieplan invoering Wmo

Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning, verordening maatschappelijke ondersteuning en communicatieplan invoering Wmo Betreft Beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning, verordening maatschappelijke ondersteuning en communicatieplan invoering Wmo Vergaderdatum 14 september 2006 Gemeenteblad 2006 / Agendapunt Aan

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer

Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer 5 februari 2014 Wetsvoorstel Wmo 2015 naar de Kamer Het wetsvoorstel voor de Wmo 2015 is op 13 januari 2014 door staatssecretaris Van Rijn naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze extra nieuwsbrief zetten

Nadere informatie

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren

( ) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1. Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 1 Welkom bij Gemeente Haaren (06-02-2012) Anja Tissen - PPT Huisstijl[1].ppt Pagina 2 TRANSITIE AWBZ Aanleiding: Forse groei aanspraken AWBZ Maatregelen:

Nadere informatie

Zorgloket Bergeijk. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg!

Zorgloket Bergeijk. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! Zorgloket Bergeijk De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! 2 Zorgloket Bergeijk De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk

Nadere informatie

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Colofon Teksten Bureau communicatie gemeente Vlagtwedde, Judith Boekel Vormgeving Guichard grafische vormgeving, Groningen Fotografie Roelof Bos en Ministerie van VWS Druk D&D Synergon Winschoten 3 Beste

Nadere informatie

Zorgloket Bladel. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg!

Zorgloket Bladel. De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! Zorgloket Bladel > De wegwijzer op het gebied van welzijn & zorg! 2 Zorgloket Bladel De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk

Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Bijlage 2 Factsheet en ontwikkelagenda gemeente Ridderkerk Doel Wmo Beleidsplan 1 Een samenhangend antwoord Specifiek en Meetbaar Wat te doen en met wie Acceptatie en Realistisch Termijn Het Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo en de professional

Wmo en de professional Wmo en de professional Wmo werkplaats Groningen- Drenthe Ferry Wester 1 Wat gaan we doen 1. Kennismaking en uitleg programma 2. Wat is de Wmo? 3. Doelen en uitgangspunten van de Wmo 4. Uitvoering van de

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp

Modelverordening Wmo. Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam. Linda Hazenkamp Modelverordening Wmo Regionale VNG bijeenkomst 3 juni 2014 Rotterdam Linda Hazenkamp Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wijzigingen Wmo 2015 Maatwerkvoorziening i.p.v. compensatieplicht (maar let op

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Mark van den Einde ministerie van VWS PIANOo- Marktontmoeting Wmo (9 december 2011) Het regeer- en gedoogakkoord De

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 1B Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Inleiding Wij willen zoals is vastgesteld in de Wmo beleidsnota 2013-2016, inwoners ondersteunen zoveel mogelijk op eigen kracht

Nadere informatie

Projectopdracht Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Emmen

Projectopdracht Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Emmen Projectopdracht Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) gemeente Emmen Opdrachtgever: B. Schuilingh Handtekening: Projectleider: R. Koops Handtekening: Datum: 30 januari 2006 Versie: 09 Status:

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht www.utrecht.nl Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Presentatie voor de project!impuls op 10 november 2005 in Rotterdam

De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Presentatie voor de project!impuls op 10 november 2005 in Rotterdam De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Presentatie voor de project!impuls op 10 november 2005 in Rotterdam juli 2004 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 2 AANLEIDING Sterke kostenstijging AWBZ -

Nadere informatie

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014

Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Aanpassingen Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Katwijk 2015 november 2014 Wijziging I Artikel 5. Gesprek Deze bepaling is opgenomen om een zorgvuldige

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Verordening algemene voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015

Verordening algemene voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Nr. 179350 20 december 2016 Verordening algemene voorzieningenmaatschappelijke ondersteuning gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Lezing voor de MS Vereniging, 24 mei 2008 van 11.00 uur tot 13.00 uur.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Lezing voor de MS Vereniging, 24 mei 2008 van 11.00 uur tot 13.00 uur. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Lezing voor de MS Vereniging, 24 mei 2008 van 11.00 uur tot 13.00 uur. Inhoud: Korte introductie Chris van Faassen en het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid; Verzekeringen

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg

Nadere informatie

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering

Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Checklist Kanteling binnen gemeenten Korte schets over wat de Kanteling inhoudt, samenhang met Welzijn Nieuwe Stijl Kanteling in beleid en verordening Kanteling in de uitvoering Kanteling in beleid Ja

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Decentralisatie begeleiding naar gemeenten Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen? Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: jeugd

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen

Nieuwsflits 16 - Aandacht voor iedereen Aartjan ter Haar Van: vcp@nieuwsbrief.programmavcp.nl namens Aandacht voor iedereen Verzonden: woensdag 8 mei 2013 14:17 Aan: Aartjan ter Haar Onderwerp: Aandacht voor

Nadere informatie

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet

Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Informatieavond Beleidsstukken Wmo 2015 en Jeugdwet Woensdag 20 augustus 2014 Programma Welkom en inleiding Voorstellen sprekers Beleidsstukken Jeugdwet Beleidsstukken Wmo 2015 Jeugdwet wetgeving Invoering

Nadere informatie

Verwachtingen van de WMO. Rick Kwekkeboom Avans Hogeschool

Verwachtingen van de WMO. Rick Kwekkeboom Avans Hogeschool Verwachtingen van de WMO Rick Kwekkeboom Avans Hogeschool Feiten rond de WMO Contourennota in voorjaar 2004 Wetsvoorstel + MvT voorjaar 2006 Ingevoerd per 01-01-07 Opvolger van: Welzijnswet WVG Bevat ook

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS

Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Elly van Kooten. Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS Zorg en ondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen Presentatie Congres Phrenos 13 november 2014 Elly van Kooten Directie Maatschappelijke Ondersteuning, Ministerie van VWS 1 Inhoud

Nadere informatie

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo

Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Project Invoering Begeleiding uit AWBZ naar Wmo Inhoud Wat gaat er gebeuren? De huidige Begeleiding Invoering Begeleiding in de Wmo Project Invoering Begeleiding Uitkomsten oriëntatiefase Vervolg: visiefase

Nadere informatie

Checklist invoering Wmo

Checklist invoering Wmo Checklist invoering Wmo Een overzicht van benodigde acties vóór 1 januari 2007 voor gemeenten in het kader van de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning Verordening & besluit Heeft u beleid

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie op 13 september 2011 van 21.00 uur 21.35 tot uur Aanwezigen: R. van Lavieren, voorzitter Dhr. A.L. Cardon (wethouder) Mw. M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Lekstroom. Uitgave nr.

Raadsinformatiebrief Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Lekstroom. Uitgave nr. Gemeente IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein De raad van gemeente IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl

Nadere informatie