Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht"

Transcriptie

1 Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning in Utrecht Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht Hebt u hulp bij het huishouden van de thuiszorg? een rolstoel of scootmobiel nodig? een pasje voor de Regiotaxi? een traplift nodig? ondersteuning nodig bij de opvoeding van uw kind? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2007 te maken met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit boekje leest u wat de invoering van de Wmo voor u betekent.

2 Inhoud Zelfstandig kunnen leven in Utrecht 3 Waarom komt de Wmo er eigenlijk? 4 Vragen en antwoorden 6 Wat betekent de Wmo voor mij? 6 Ik maak nu gebruik van een voorziening uit de Wvg. Houd ik dat recht? 6 Ik heb nu recht op hulp bij het huishouden via de AWBZ. Houd ik dat recht? 6 Moet ik opnieuw een indicatie aanvragen voor hulp bij het huishouden? 7 Wordt mijn huis straks door iemand anders schoongemaakt? 7 Verandert er nog iets in het voorzieningenpakket? 7 Kan ik kiezen voor een persoonsgebonden budget? 8 Hoe zit het met de eigen bijdrage? 8 Hoe kan ik een voorziening uit de Wmo aanvragen? 8 Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing? 9 Wat gebeurt er op de lange termijn? 9 Waar kan ik terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg? 9 Met wie werkt de gemeente samen? 9 Begrippenlijst 10 Iedereen moet kunnen meedoen! 11 Meerjarenbeleidsplan Wmo 13 Hebt u een vraag? Begin hier! 14 2 Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht

3 Zelfstandig kunnen leven Utrecht wil een stad zijn waar alle bewoners zelfstandig kunnen meedoen aan de samenleving. Maar sommige Utrechters hebben praktische ondersteuning nodig om zelfstandig te kunnen leven. Hulp van familie, vrienden of buren. Soms is er meer hulp nodig dan medemensen kunnen bieden en komt er ondersteuning vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld in de vorm van hulp bij het huishouden, een rolstoel of hulp bij de zorg voor een gehandicapte partner. Ook welzijnsinstellingen zoals buurthuizen, ouderenadviseurs en maatschappelijk werk hebben een belangrijke rol. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt de gemeente verantwoordelijk voor veel zaken op het gebied van welzijn, wonen en zorg, zoals bijvoorbeeld voorzieningen voor gehandicapten en thuishulp. Er zijn mensen die te weinig geld hebben of die geen beroep kunnen doen op hulp van familie, vrienden of kennissen. Zij kunnen bij de gemeente en haar maatschappelijke partners terecht voor ondersteuning uit de Wmo. Misschien wilt u gebruik gaan maken van zulke voorzieningen of misschien doet u dat al. Dan krijgt u vanaf 1 januari 2007 te maken met de Wmo. Als college van burgemeester en wethouders doen wij ons uiterste best om de uitvoering van de Wmo in Utrecht goed te organiseren. Dichtbij de burgers in de wijk en met goede voorlichting. Wij helpen u graag zelfstandig te blijven wonen en leven in Utrecht. In dit boekje kunt u lezen wat de Wmo voor u betekent en waar en bij wie u met uw vragen terecht kunt. Cees van Eijk Wethouder Welzijn 3

4 Waarom komt de Wmo er? Wat is de Wmo? De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna aangeduid als Wmo) moet er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen. Maar ook voor ouderen en mensen met een handicap of beperking. Door de Wmo wordt het makkelijker om hulp of ondersteuning aan te vragen. De Wmo voegt enkele bestaande wetten samen. De Wet voorzieningen gehandicapten (hierna aangeduid als Wvg) en de Welzijnswet gaan over naar de Wmo. Een deel uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna aangeduid als AWBZ) gaat over naar de Wmo. Het gaat hier om hulp bij het huishouden. 4 Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht

5 Hulp dichtbij en op maat Om zelfstandig te kunnen leven hebben mensen soms hulp nodig. Bij klusjes in huis of bijvoorbeeld bij de boodschappen. Familie, bekenden of vrijwilligers helpen hen dan waardoor ze zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers met maatregelen, zodat zij hun hulp aan anderen kunnen blijven geven. Andere mensen zijn afhankelijk van professionele hulp. Ze moeten vaak bij verschillende organisaties of afdelingen langs om die hulp te regelen. Dat is lastig en kost veel tijd. De Wmo regelt dat de hulp en ondersteuning in de gemeente goed is georganiseerd. Stel gerust uw vraag De Wmo zorgt dat gemeenten heldere informatie en advies geven over de hulp en ondersteuning die burgers kunnen krijgen. Hulp via de gemeente of via de maatschappelijke partners van de gemeente, zoals de thuiszorg of het wijkwelzijnswerk. Burgers met vragen over wonen, welzijn en zorg, kunnen hun vragen stellen in de wijkservicecentra in vijf Utrechtse wijken, per telefoon en via internet. Op pagina 14 en 15 kunt u lezen waar en hoe u uw vraag kunt voorleggen. Start van de Wmo Vanaf 1 januari 2007 is de Wmo in werking. De gemeente is dan verantwoordelijk voor alles wat in deze wet is geregeld. 5

6 Vragen en antwoorden Wat betekent de Wmo voor mij? In 2007 verandert er niet veel voor u. Veel zaken blijven zoals ze waren. Op 1 januari 2007 wordt de Wmo ingevoerd. Vanaf dat moment is de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor alle voorzieningen en hulp die in deze wet zijn geregeld. Dat is nieuw. De gemeente probeert de overgang naar de nieuwe situatie voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ik maak nu gebruik van een voorziening uit de Wvg. Houd ik dat recht? Ja, u houdt uw recht op deze voorziening. De bestaande verplichtingen vanuit de Wvg worden overgenomen door de Wmo. Voorzieningen voor mensen met een beperking vallen tot 31 december 2006 onder de Wet voorzieningen gehandicapten. Vanaf 1 januari 2007 vallen ze onder de Wmo. De gemeente blijft uw aanspreekpunt voor de Wvg. Op pagina 14 en 15 leest u waar u met uw vragen terecht kunt. Ik heb nu recht op hulp bij het huishouden via de AWBZ. Houd ik dat recht? Mensen die hulp bij het huishouden via de AWBZ ontvangen, houden in 2007 gewoon die hulp. Hulp bij het huishouden wordt tot 31 december 2006 vergoed uit de AWBZ. Vanaf 1 januari 2007 wordt het vergoed uit de Wmo. Vanaf dat moment regelt de gemeente Utrecht, samen met de thuiszorgorganisaties, voor u de hulp bij het huishouden. In de praktijk verandert er voor u niets (zie ook de volgende vraag). Meer informatie over hulp bij het huishouden kunt u krijgen in de wijkservicecentra in vijf Utrechtse wijken, per telefoon en via internet. Zie het overzicht op pagina 14 en Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht

7 Moet ik opnieuw een indicatie aanvragen voor hulp bij het huishouden? Nee dat hoeft niet. Als u nu een geldige indicatie hebt, dan blijft die in 2007 gewoon geldig. U hebt uw indicatie voor hulp bij het huishouden gekregen van het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). Vanaf 2007 gaat de gemeente Utrecht de indicatiestelling regelen voor nieuwe aanvragers en bestaande klanten. U kunt de hulp bij het huishouden dan aanvragen bij de gemeente. Als uw indicatie verloopt kunt u bij de gemeente een nieuwe indicatie aanvragen. Op pagina 14 en 15 staat waar u langs kunt komen of wie u kunt bellen. Wordt mijn huis straks door iemand anders schoongemaakt? In 2007 ontvangt u de hulp bij het huishouden gewoon van uw huidige thuiszorgorganisatie. De gemeente ziet 2007 als een overgangsjaar. Als u de hulp bij het huishouden zelf hebt geregeld via een persoonsgebonden budget, dan blijft dat zo. Misschien kunnen er in de toekomst ook andere zorgaanbieders ingeschakeld worden voor het leveren van zorg. U kunt dan kiezen uit een aantal aanbieders. De gemeente onderzoekt momenteel wat de mogelijkheden zijn. Verandert er nog iets in het voorzieningenpakket? Nee, het voorzieningenpakket blijft voorlopig ongewijzigd. 7

8 Kan ik kiezen voor een persoonsgebonden budget? Ja dat kan, het persoonsgebonden budget (PGB) blijft na 1 januari 2007 bestaan. Hulp bij het huishouden kunt u met het persoonsgebonden budget zelf inkopen. U bepaalt dan zelf wie uw huis schoonmaakt. Maar u moet dan ook zelf de afspraken over de hulp bij het huishouden goed regelen. Ook voor enkele voorzieningen, zoals een rolstoel of een scootmobiel, blijft het persoonsgebonden budget na 1 januari 2007 bestaan. Met het persoonsgebonden budget bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze van de voorziening en de leverancier, voor de aanschaf en voor het onderhoud ervan. U mag zelf kiezen of u gebruik wilt maken van het PGB of niet. De voorziening die u nodig hebt kunt u op drie manieren aanvragen: op locatie in vijf wijken, per telefoon en via internet. De gegevens staan op pagina 14 en 15. Hoe zit het met de eigen bijdrage? Voor hulp bij het huishouden betaalt u nu een eigen bijdrage en dat blijft in 2007 zo. Voor de Wvg betaalt u nu geen eigen bijdrage en ook dat blijft in 2007 zo. Hoe kan ik een voorziening uit de Wmo aanvragen? Als u een voorziening uit de Wmo nodig hebt dan kunt u die op drie manieren aanvragen: op locatie in vijf wijken, per telefoon en via internet. Kijkt u voor meer gegevens op pagina 14 en 15 van dit boekje. 8 Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht

9 Kan ik bezwaar maken tegen een beslissing? Ja, u kunt bij de gemeente bezwaar maken tegen een beslissing. Als u bij de gemeente Utrecht een verzoek hebt ingediend voor een voorziening uit de Wmo, kan het gebeuren dat de gemeente anders beslist dan u had verwacht. De gemeente vindt bijvoorbeeld dat u niet in aanmerking komt voor een rolstoel. U kunt daartegen dan bezwaar maken. In het gemeentelijke besluit staat precies hoe u dat moet doen. Wat gebeurt er op de lange termijn? In 2007 blijven alle rechten en plichten hetzelfde. In de jaren daarna is dat misschien anders. Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren moet de gemeente Utrecht een Meerjarenbeleidsplan Wmo maken voor de periode In dat plan staat wat de gemeente in die vier jaar gaat doen aan maatschappelijke ondersteuning, hoe ze dat gaat aanpakken en wat dat allemaal gaat kosten. Afhankelijk van politieke en financiële ontwikkelingen, is het mogelijk dat in de toekomst zaken anders worden. Waar kan ik terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg? Uw vragen kunt u stellen in de wijkservicecentra in vijf Utrechtse wijken, per telefoon en via internet. Op pagina 14 en 15 van dit boekje staan de contactgegevens. Met wie werkt de gemeente samen? In de wijkservicecentra werkt de gemeente samen met verschillende organisaties, zoals thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Die samenwerking is nodig omdat de hulp uit de Wmo niet alleen door de gemeente wordt geboden, maar ook door deze organisaties. Op deze manier krijgt u volledige informatie over alle hulp die in de gemeente Utrecht te krijgen is. De medewerkers in de wijkservicecentra kunnen u helpen een keus te maken uit het aanbod. Ze kunnen voor u ook een afspraak maken met ouderenadviseurs, maatschappelijk werkers en mantelzorgconsulenten. 9

10 Begrippenlijst Wmo Afkorting van Wet maatschappelijke ondersteuning. AWBZ Afkorting van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze wet regelt de zorg voor mensen die langdurig ziek zijn, voor ouderen of mensen met een beperking die langdurig professionele hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling of verblijf in een verpleeg- of verzorgingshuis. Wvg Afkorting van Wet voorzieningen gehandicapten. Deze wet regelt de voorzieningen die ouderen en mensen met een beperking nodig hebben om zelfstandig te kunnen leven. Het gaat bij deze wet om rolstoelen en om hulpmiddelen en voorzieningen voor wonen en vervoer. Welzijnswet Deze wet regelt wat overheden kunnen doen om het welbevinden van mensen te bevorderen. Een gemeente kan bijvoorbeeld zorgen voor voorzieningen in een wijk of buurt die de leefbaarheid vergroten. Vormen van welzijnswerk zijn de peuterspeelzaal, het buurthuis, het jongerenwerk en de vrouwenopvang. Mantelzorg Mantelzorg is zorg die mensen onbetaald bieden aan een naaste die langdurige en/of intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, een handicap of ouderdom. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg gaat verder dan de alledaagse zorg die in een persoonlijke relatie gebruikelijk is, zoals de zorg voor je kind. 10 Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht

11 Iedereen moet kunnen meedoen! In de Wmo staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente Utrecht zorgt ervoor samen met haar maatschappelijke partners dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Zodat zij kunnen blijven meedoen. Mantelzorgers en vrijwilligers van onschatbare waarde De Wmo schrijft voor dat de gemeente het werk van mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunt. Vrijwilligers zijn belangrijk. Zij doen zinvolle dingen voor de maatschappij en ze krijgen er geen salaris voor. Veel verenigingen en buurthuizen kunnen niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers. En veel mensen met een beperking kunnen niet thuis blijven wonen zonder de vrijwillige hulp van anderen. 11

12 Mantelzorg gaat nog een stapje verder. Mantelzorg is zorg die mensen onbetaald bieden aan een naaste die langdurige en/of intensieve zorg nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, een handicap of ouderdom. Mantelzorgers komen meestal in deze zorgverlening terecht, vanwege de persoonlijke band die ze hebben met degene voor wie ze zorgen. Maar de mantelzorg is vaak moeilijk te combineren met andere verplichtingen, zoals een betaalde baan. Meer informatie over vrijwilligerswerk: Vrijwilligerscentrale Utrecht, telefoonnummer , Meer informatie over mantelzorg: Steunpunt Mantelzorg Utrecht, telefoonnummer , Leefbaarheid in de wijk De Wmo vraagt ook dat de gemeente Utrecht werkt aan het vergroten van de leefbaarheid van straten of wijken. Daardoor voelen bewoners zich meer betrokken bij hun buurt en bij elkaar. Bewoners die contact met elkaar hebben, zullen elkaar eerder helpen of samen iets ondernemen. 12 Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht

13 Meerjarenbeleidsplan Wmo De gemeente Utrecht maakt de plannen voor maatschappelijke ondersteuning niet alleen. Zij betrekt inwoners en maatschappelijke partners daarbij. Overleg en advies De gemeente Utrecht is wettelijk verplicht een uitvoeringsplan voor de Wmo op te stellen. In de loop van 2007 maakt de gemeente daarom een Meerjarenbeleidsplan Wmo voor de periode In dat plan staat hoe de gemeente de komende vier jaar de Wmo gaat uitvoeren. Voordat het meerjarenbeleidsplan wordt uitgevoerd mogen vertegenwoordigers van belangenorganisaties en cliëntenorganisaties advies geven. Ook wil het college van burgemeester en wethouders graag horen wat u als inwoner er van vindt. Het plan wordt voor inspraak ter inzage neergelegd en inwoners van de gemeente Utrecht kunnen een inspraakreactie indienen. Vervolgens gaan het plan en de adviezen naar de gemeenteraad voor goedkeuring. Daarna kan het plan worden uitgevoerd. Tijdelijke cliëntenraad Wmo De gemeente Utrecht heeft (vertegenwoordigers van) cliënten een rol gegeven bij de beleidsvoorbereiding, door hen zitting te laten nemen in een tijdelijke cliëntenraad. De tijdelijke cliëntenraad is betrokken bij beleidsopzet en uitvoering van de Wmo. De leden hebben advies gegeven over de mogelijke aanpak van de Wmo. Samenstelling van de tijdelijke cliëntenraad Wmo: platform GGZ, steunpunt GGZ, cliëntenraad Wvg, Nisbo, FvO, Solgu, Cosbo, Per Saldo. Na 2007 verandert de tijdelijke cliëntenraad in een permanente cliëntenraad Wmo. 13

14 Hebt u een vraag? Begin hier! Wilt u meer informatie over de Wmo, of hebt u een voorziening uit de Wmo nodig, dan kunt u die op drie manieren aanvragen: op locatie in vijf wijken, per telefoon en via internet. In de wijken U kunt zonder afspraak bij een van de wijkservicecentra langs komen op de volgende adressen. Meldt u zich bij de balie, dan helpen de baliemedewerkers u graag verder. Wijkservicecentrum Noordwest Bezoekadres Amsterdamsestraatweg 283, 3551 CE Utrecht Openingstijden maandag tot en met vrijdag van uur Wijkinformatiepunt Overvecht Bezoekadres Gloriantdreef 1 (in de bibliotheek), 3562 KW Utrecht Openingstijden maandag tot en met vrijdag van uur Wijkservicecentrum Vleuten-de Meern Bezoekadres Dorpsplein 1, 3451 BK Vleuten-de Meern Openingstijden maandag tot en met vrijdag van uur, donderdag van Wijkservicecentrum West Bezoekadres J.P. Coenhof 260, 3531 HX Utrecht Openingstijden maandag tot en met vrijdag uur Wijkservicecentrum Zuidwest Bezoekadres Marco Pololaan 71, 3526 GA Utrecht Openingstijden maandag tot en met vrijdag van uur 14 Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht

15 Per telefoon U kunt uw vraag ook per telefoon stellen. Belt u daarvoor met het Informatieloket wonen, welzijn en zorg, stad Utrecht, telefoonnummer , maandag tot en met vrijdag van uur. U hoort een keuzemenu. Kiest u optie 3 voor informatie over de Wmo. Via internet Op staat meer informatie over de invoering van de Wmo in de gemeente Utrecht. Heeft u een vraag over de invoering van de Wmo in Utrecht, dan kunt u ons ook mailen: Het ministerie van VWS geeft veel algemene informatie over de Wmo op de site 15

16 Wet maatschappelijke ondersteuning Zelfstandig wonen en meedoen in Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Teksten Gemeente Utrecht, Communicatiebureau Fotografen Communicatiebureau, Utrecht Anton van Daal, Westzaan Frans Schellekens, Amsterdam Bert Spiertz, Utrecht Bart Versteeg, Den Haag Vormgeving Ellen Bakker, Utrecht Drukwerk Van Amerongen drukkerij, Amersfoort Datum Oktober 2006 Oplage Meer informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1

Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen. Zo werkt het in Best. Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best Ondersteuning bij zelfstandig leven en wonen Zo werkt het in Best 1 Zelfstandig leven en wonen Heeft u ondersteuning nodig? Zo werkt het

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, ondersteuning werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, ondersteuning werk en inkomen Hulp bij het Huishouden zodanig te ondersteunen dat u zo lang mogelijk en zo prettig mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven en goed kunt deelnemen aan de samenleving.

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht.

Colofon. Beste inwoners van de gemeente Vlagtwedde, Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Colofon Teksten Bureau communicatie gemeente Vlagtwedde, Judith Boekel Vormgeving Guichard grafische vormgeving, Groningen Fotografie Roelof Bos en Ministerie van VWS Druk D&D Synergon Winschoten 3 Beste

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden

Zorg, begeleiding, werk en inkomen. Hulp bij het Huishouden Zorg, begeleiding, werk en inkomen Hulp bij het Huishouden Wmo, Hulp bij het Huishouden Toch hulp nodig via de gemeente? Heeft u geprobeerd om zelf hulp te regelen maar lukt het niet om uw probleem zelf

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006

Wet maatschappelijke ondersteuning. Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Wet maatschappelijke ondersteuning Voorlichtingsbijeenkomsten voor inwoners van Bernheze in oktober/november 2006 Doel informatieavonden: U informeren over de betekenis van de Wmo. U informeren over de

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

WMO. De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen UNIT WMO

WMO. De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen UNIT WMO WMO De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen UNIT WMO 1 WMO De wet maatschappelijke ondersteuning Individuele voorzieningen De Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg de Wmo,

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Mobiel blijven. óók met een beperking

Mobiel blijven. óók met een beperking Servicepunt Zorg Mobiel blijven óók met een beperking Door ouderdom, ziekte of een handicap kan het soms moeilijk zijn om u te verplaatsen. U kunt bijvoorbeeld niet meer lopend naar de winkels of reizen

Nadere informatie

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost?

Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Als je zorg nodig hebt, wat dan.? Weet u hoeveel euro s de totale gezondheidszorg in 2014 in Nederland ongeveer heeft gekost? Jolanda Smit, Marti Wassenaar en Thomas Evers april 2015 Waarom veranderingen?

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) januari 2017 Wat als u ondersteuning nodig heeft? Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en ik kom bijna niet meer de deur uit Wat kunt u doen om dit

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 24 januari 2015 Inhoud Waarom moest het veranderen? Wat is veranderd? Wat heeft de gemeente gedaan? Wat betekent dat voor jullie? Wat voor ondersteuning? Waar zijn

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Langdurige zorg thuis (VPT/MPT) Het CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Deze brochure is voor mensen die een indicatie hebben voor zorg uit de Wet langdurige

Nadere informatie

INHOUD 1. ALS U ZELF ÉCHT GEEN ZORG OF HULP KUNT VINDEN 2. WAT MOET U DOEN? 3. WIE BETAALT VOOR JEUGDHULP OF WMO?

INHOUD 1. ALS U ZELF ÉCHT GEEN ZORG OF HULP KUNT VINDEN 2. WAT MOET U DOEN? 3. WIE BETAALT VOOR JEUGDHULP OF WMO? JEUGDHULP EN WMO 2015 INHOUD 1. ALS U ZELF ÉCHT GEEN ZORG OF HULP KUNT VINDEN 2. WAT MOET U DOEN? 3. WIE BETAALT VOOR JEUGDHULP OF WMO? 4. ZELF UW ZORG OF HULP REGELEN MET HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland

Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( Wmo) Wmo-raad Westland Wmo Wie of wat is de Wmo? Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet is op 1 januari 2007 ingevoerd. - Zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

Van AWBZ naar Wmo 2015

Van AWBZ naar Wmo 2015 Van AWBZ naar Wmo 2015 Wat betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning? i Informatie voor cliënten Inhoud Pagina Voor wie is deze folder?.................................3 Wie betaalt jouw ondersteuning?...3

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 6 maart 2007 1 Programma Kennismaking Uitleg door ABVAKABO FNV Uitleg door vertegenwoordiger gemeente Vragen en antwoorden 6 maart 2007 2 Inwerkingtreding 1 januari

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief die u van het CIZ heeft gekregen, waarin staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. We leggen uit hoe u de zorg ontvangt,

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden

Wmo. Wet maatschappelijke ondersteuning. Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen. Hulp bij het huishouden Servicepunt Zorg Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning Zo kan ik toch zelfstandig blijven wonen Hulp bij het huishouden Schoonmaken, wassen, stofzuigen soms zijn deze klussen door omstandigheden (zoals

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

De Transferverpleegkundige

De Transferverpleegkundige De Transferverpleegkundige In het Lievensberg ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van zorg. Daaronder valt ook de zorg, die nodig is na een ziekenhuisopname. De transferverpleegkundige

Nadere informatie

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden

Belangrijk nieuws. voor alle inwoners van Leiden Belangrijk nieuws voor alle inwoners van Leiden ONDERSTEUNING - ZORG - JEUGDHULP - WERK IN 2015 Meedoen en zelf aan zet Nieuwe taken voor de gemeente Iedereen doet mee Mensen gaan naar school, zijn aan

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven

waarom het loket WWZ wonen welzijn zorg gemeente Westervoort en gemeente Duiven waarom het loket WWZ U hebt de brochure van het Loket WWZ in de hand. Hierin willen wij u laten zien wat het loket WWZ voor u kan betekenen. Wij willen u graag helpen om de weg te vinden in het woud van

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de Wmo2015

Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Vragen en antwoorden over de Wmo2015 Wat is de Wmo2015 en wat gaat er veranderen? De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. De wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om aan de samenleving te

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding

Wet Maatschappelijke ondersteuning Begeleiding Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015 Begeleiding Begeleiding Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die meer informatie wil over begeleiding, in groepsverband of individueel. De nieuwe

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Algemene informatie Wmo

Algemene informatie Wmo Algemene informatie Wmo Informatie over de Wmo Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo. Wmo betekent Wet maatschappelijke ondersteuning. Veel mensen met een beperking krijgen daar mee te maken. Het

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Ondersteuning thuis Mensen

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers

Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 website: www.scherpenzeel.nl 2 Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf

Wmo maatwerkvoorziening. Dagbesteding en kortdurend verblijf Wmo maatwerkvoorziening Dagbesteding en kortdurend verblijf Dagbesteding en kortdurend verblijf Inhoud Zelfstandig leven en meedoen 5 Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aanvragen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 15 oktober 2014 Inhoud van de presentatie 1.Wat zijn de belangrijkste trends 2.Hoe is het nu geregeld? 3.Hooflijnen nieuwe stelsel 4.PGB in de Wmo 5.Eigen bijdragen

Nadere informatie

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer

Aanvraag AWBZ-zorg. 1. Uw persoonlijke gegevens. 3Uw burgerservicenummer Waarom dit formulier? Heeft u zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op zorg die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) beoordeelt of

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg

Langdurige zorg thuis. CZ zorgkantoor wijst u de weg Langdurige zorg thuis CZ zorgkantoor wijst u de weg Voor wie is deze brochure? Doe de webcheck op www.ciz.nl om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Deze brochure is voor u

Nadere informatie