Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016"

Transcriptie

1 Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016

2

3 Voorwoord Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar Voor u ligt het jaarverslag Leerplicht gemeente Almere voor het schooljaar Dit jaarverslag houdt de vinger aan de pols als het gaat om het waarborgen van het recht op onderwijs voor iedere leerling in Almere. Dit jaar hebben wij enkele wijzigingen in het verslag doorgevoerd ten opzichte van voorgaande jaren, zodat het verslag meer synchroon is met de jaarlijkse verantwoording van leerplichtactiviteiten richting het Rijk. Wij vinden het belangrijk om oog te hebben voor vroegtijdige signalering en interventies op zowel het primair en voortgezet onderwijs als op het middelbaar beroepsonderwijs. Veelvuldig verzuim kan immers een voorbode zijn van uitval. Door middel van een goede aansluiting op en verbinding tussen gemeente, onderwijs en de sociale infrastructuur in de stad proberen we dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen. Een (persoonlijke) startkwalificatie voor alle Almeerse jeugd is het gezamenlijk doel. Wij zijn trots op de manier waarop we de samenwerking met elkaar hebben weten voort te zetten en zelfs te versterken in deze tijd van fundamentele veranderingen. In het schooljaar is wederom veel geïnvesteerd in de aanpak van schoolverzuim. Er zijn gesprekken gevoerd met scholen en netwerkpartners, om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid het schoolverzuim aan te pakken. Omdat de controle van de leerplicht vooral werkt op basis van meldingen van scholen, is de afgelopen periode ingezet op het verbeteren van de verzuimmeldingen. Dit heeft als resultaat gehad dat scholen meer melden, met als gevolg dat wij veel meer zien dan voorheen. Het verborgen verzuim is daarmee verkleind. Dit betekent dat we nu meer bereik hebben en adequater kunnen handelen. De kwaliteit van de meldingen is nog wel een aandachtspunt. We krijgen nog te vaak meldingen die onvoldoende informatie bevatten over het verzuim. Actie ondernemen is dan moeilijk. Onze gezamenlijke inzet is om hierin verdere verbetering aan te brengen. Voor ons allen blijft het doel dat iedere jongere in principe met minstens een startkwalificatie de arbeidsmarkt betreedt. René Peeters Wethouder Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning, Onderwijs en Sport JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016 3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Hoofdstuk 1 Leerplichtwet Hoofdstuk 2 Algemene cijfers 9 Hoofdstuk 3 Verzuim 11 Hoofdstuk 4 Thuiszitters 15 Hoofdstuk 5 Vrijstellingen 19 Hoofdstuk 6 Interventies 21 Hoofdstuk 7 Bemiddelingen 23 Nawoord 24 4 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

5 Inleiding Vanuit de leerplichtwet 1969 is elke gemeente verplicht om jaarlijks verslag te doen van de verzuimcijfers. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de resultaten van de inzet van leerplicht in Almere zijn met betrekking tot het schooljaar Uiteraard hangen de resultaten van deze inzet samen met de inzet van de scholen zelf en onze maatschappelijke partners. In dit verslag komen de volgende gegevens met betrekking tot onze leerplichtige jongeren achtereenvolgend aan de orde. We geven u allereerst inzicht in het aantal leerplichtige jongeren uitgesplitst in leeftijd, onderwijssoort en woonwijk. Vervolgens specificeren we het aantal ongeoorloofde verzuimmeldingen in relatief en absoluut verzuim. Deze cijfers zullen worden vergeleken met voorgaande jaren. Ten derde geven we informatie over het aantal thuiszitters uitgesplitst naar onderwijsachtergrond, aantal nieuwe gevallen, aantal opgeloste gevallen en aantal gevallen waarin het dossier is gesloten in verband met het bereiken van meerderjarige leeftijd of verhuizing buiten Almere. Deze cijfers kunnen we alleen vergelijken met vorig schooljaar, omdat de cijfers rondom thuiszitten niet eerder tot op dit detailniveau zijn geregistreerd en verwerkt in de vorige monitors. Als vierde komen de vrijstellingen aan bod. We maken hierin onderscheid tussen de verschillende redenen voor een vrijstelling, zodat u kunt zien wat de aanleiding was van de verlening van deze vrijstellingen. Vervolgens geven we u inzicht in het aantal gepleegde interventies uitgesplitst naar verschillende soorten, zoals aantal waarschuwingen en huisbezoeken. Tot slot laten we u door middel van het aantal bemiddelingen weten hoe vaak er voorlichting en/of advies is gegeven aan bijvoorbeeld ouders en (onderwijs)partners. Onze visie op onderwijs Doorlopende leerlijn PO/ VO/ MBO Geen jongere tussen wal en schip De leerling/ jongere is het vertrekpunt Inclusief onderwijs, maatwerk indien nodig JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016 5

6 6 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

7 Hoofdstuk 1 De Leerplichtwet 1969 In Nederland wordt middels de Leerplichtwet 1969 het recht op onderwijs maar ook de plicht om onderwijs te volgen geregeld. In de wet wordt aangegeven dat ouders/verzorgers verantwoordelijk zijn voor de schoolinschrijving en schoolgang van kinderen tot 18 jaar. Vanaf 12 jaar is de jongere hier zelf ook verantwoordelijk voor. Daarnaast worden scholen vanuit deze wet verplicht melding te maken van ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar doet onderzoek naar de reden en de achtergronden van het verzuim. Er wordt onderscheid gemaakt in de leerplicht en de kwalificatieplicht. Hierbij een korte toelichting op deze begrippen. De leerplicht geldt voor kinderen vanaf 5 jaar. Zij moeten vanaf deze leeftijd naar school en onderwijs volgen. De leerplicht eindigt na afloop van het schooljaar waarin zij 16 jaar zijn geworden. De kwalificatieplicht gaat in na afloop van de leerplicht en is van toepassing op kinderen tussen de 16 en 18 jaar. De kwalificatieplicht eindigt als de kinderen 18 jaar zijn geworden of als zij een startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een diploma op MBO niveau 2 of een havo- of vwo-diploma. Ten slotte wordt in de Leerplichtwet 1969 ook vastgelegd op welke gronden ouders/verzorgers een beroep kunnen doen op vrijstelling van de leerplicht en onder welke omstandigheden ouders/verzorgers extra verlof voor hun schoolgaande kind kunnen aanvragen. In Almere wordt de aanpak van schoolverzuim vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid opgepakt. De leerplichtambtenaren werken dan ook nauw samen met de scholen en diverse netwerkpartners. Daarnaast participeren de leerplichtambtenaren in verschillende overleggen, zoals bijvoorbeeld de zorgadviesteams op scholen. In geval van ongeoorloofd schoolverzuim gaat er tijdens het onderzoek veel aandacht uit naar de achtergronden van het verzuim. De leerplichtambtenaar gaat in gesprek met ouders en leerling en andere betrokkenen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de situatie. De leerplichtambtenaar adviseert en bemiddelt maar handhaaft ook waar nodig. Consulent Marjolein: Iedere leerling heeft recht op een onderwijsplek, op welke manier dan ook. Daarvoor is het nodig om af en toe buiten de kaders te denken om een passende situatie te creëren. Ik ben trots als blijkt dat een interventie vanuit leerplicht ertoe heeft geleid dat een leerling uiteindelijk zijn startkwalificatie heeft gehaald en verder kan in de maatschappij. Voor mij is het belangrijkste om goed te luisteren naar alle partijen zonder een oordeel te hebben op grond van de informatie die ik heb gekregen. Voor mij is de samenwerking met het netwerk belangrijk. Je hebt elkaar nodig om te zorgen dat elk kind de mogelijkheid heeft om onderwijs te volgen. JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016 7

8 8 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

9 Hoofdstuk 2 Algemene cijfers Per 1 oktober 2015 telde de gemeente Almere kinderen in de leeftijd van 5 t/m 17 jaar. Het aantal leerplichtigen en kwalificatieplichtigen bedroeg De meeste leerlingen volgen primair onderwijs (53%) en voortgezet onderwijs (39%). Daarnaast zijn ze vooral afkomstig uit Almere Stad (55%) en Almere Buiten (31%). Tabel 2.1: Aantal en percentage leerplichtige en kwalificatieplichtige leerlingen naar leeftijd Aantal Procent 5 t/m 11 jaar % 12 t/m 15 jaar % 16 en 17 jaar % Totaal % Figuur 2.1: Aandeel leerlingen naar schoolsoort en stadsdeel Aandeel leerlingen per schoolsoort Aandeel leerlingen per stadsdeel 2% 6% primair onderwijs 5% 10% Haven/Hout 39% 53% voortgezet onderwijs (voortgezet) speciaal onderwijs mbo 31% 27% Stad Oost (inclusief centrum) Stad West Buiten 27% Poort JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016 9

10 10 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

11 Hoofdstuk 3 Verzuim Een van de belangrijkste taken van Leerplicht is het terugdringen dan wel beëindigen van schoolverzuim. Schoolverzuim kan namelijk een voorbode zijn van voortijdig schooluitval. Dit kan diverse onwenselijke gevolgen hebben voor het kind maar ook tot nadelige maatschappelijke effecten leiden (criminaliteit, werkloosheid, en dergelijke). Het is Leerplicht er dan ook alles aan gelegen om in een zo vroeg mogelijk stadium het verzuim te stoppen. Er zijn verschillende vormen van verzuim te onderscheiden. Licht verzuim: het leerplichtige of kwalificatieplichtige kind van 12 jaar of ouder vertoont beginnend verzuimgedrag, door af en toe een lesuur te spijbelen of door soms te laat op school te verschijnen. Deze leerlingen worden door school aangemeld voor een kort gesprek met de leerplichtambtenaar op school (het verzuimspreekuur). Deze gesprekken worden vanuit een preventief kader ingestoken en hebben een voorlichtend karakter. De leerling ontvangt een schriftelijke waarschuwing. Het bijhouden van licht verzuim is geen wettelijke taak maar wordt in het kader van preventie uitgevoerd. Relatief verzuim: het leerplichtige of kwalificatieplichtige kind verzuimt regelmatig. Het verzuim kan een aantal lesuren betreffen maar ook hele schooldagen. Ook frequent te laat komen wordt als relatief schoolverzuim beschouwd. Deze vorm van ongeoorloofd verzuim wordt ook wel signaalverzuim genoemd en komt het meest voor. In het geval van 16 uur of meer verzuim in een periode van vier weken, zijn scholen wettelijk verplicht het verzuim te melden bij Leerplicht. Luxe verzuim: het leerplichtige of kwalificatieplichtige kind verzuimt omdat er recreatieve activiteiten plaatsvinden onder schooltijd, waarvoor geen toestemming is verleend door de schooldirecteur of leerplichtambtenaar. Deze vorm van verzuim vindt vaak plaats rondom vakantieperiodes. De leerplichtambtenaar maakt in dit soort gevallen, conform het beleid van het Openbaar Ministerie, procesverbaal op. Absoluut verzuim: het leerplichtige of kwalificatieplichtige kind is wel ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente, maar staat niet ingeschreven op een school. De leerlingenadministratie controleert dit wekelijks. De ouders/ verzorgers worden aangeschreven of middels een huisbezoek benaderd en verzocht binnen een termijn van vier weken een schoolinschrijving te realiseren. Dit is de minst voorkomende vorm van verzuim in Almere. Mocht de schoolinschrijving uitblijven gaat de leerplichtambtenaar over tot handhaven. Ziekteverzuim: het leerplichtige of kwalificatieplichtige kind is wegens ziekte niet in staat om naar school te gaan. Deze vorm van verzuim wordt in eerste instantie door de school opgepakt. Als er sprake is van frequent of langdurig ziekteverzuim kan de school de jeugdarts inschakelen voor advies. Als er sprake is van een vermoedelijke onterechte ziekmelding wordt hiervan door school melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. Deze start vervolgens een onderzoek. In zijn in totaal meldingen gedaan van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim. Deze meldingen hebben betrekking op personen. Het aantal meldingen is hoger dan het aantal verzuimers, want jongeren kunnen jaarlijks meerdere keren als verzuimer worden aangemeld. Het aantal meldingen van verzuim en het aantal verzuimers is de laatste jaren toegenomen, zowel in absolute aantallen als in procenten van de totale groep leerlingen. Consulent Majid: Om het schoolverzuim terug te dringen, is het belangrijk om achter de oorzaken van het verzuim te komen. Hierbij is het belangrijk om als vertrekpunt te nemen: Verzuimgedrag heeft een reden en is een signaal van problematiek op één van de drie leefgebieden: thuis, school, vrije tijd. JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/

12 Tabel 3.1: Aantallen meldingen en verzuimers, en percentage verzuimers per schooljaar. % verzuimers op populatie aantal verzuimers per leerlingen schooljaar aantal meldingen aantal verzuimers 2010/ ,9% / ,9% / ,6% / ,1% 41 Gerelateerd aan de totale populatie van de 5- tot en met 17-jarige leerlingen in Almere, zien we dit jaar het percentage verzuimers, de leerlingen die een of meerdere keren verzuimden, met 0,5% is gegroeid t.o.v. het voorgaande jaar; van 3,6% in het schooljaar naar 4,1% in Daarnaast neemt het aantal jongeren met herhaald verzuim verder toe. In betroffen de verzuimmeldingen in 34% van de gevallen een jongere die twee of meer keer verzuimde, in geldt dit voor 37% van alle verzuimende jongeren. Figuur 3.1: Aantal meldingen per verzuimer, naar schooljaar 100% twee of meer 90% meldingen 80% één melding 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010/ / / /2016 Bij deze ontwikkelingen kijken we ook naar de aard van het verzuim, variërend van licht verzuim van enkele uren per maand, tot absoluut verzuim. Uit tabel 3.2 blijkt dat de stijging van het verzuim voornamelijk om relatief verzuim gaat. Het licht, luxe en absoluut verzuim is juist afgenomen. Tabel 3.2: Meldingen van relatief, luxe, licht en absoluut verzuim naar aard en naar schooljaar. Aard van het verzuim 2010/ / / /2016 relatief verzuim licht verzuim (spreekuur) luxe verzuim absoluut verzuim Totaal Gelet op enkele achtergrondkenmerken van de verzuimers laat figuur 3.2 zien dat er in de mate van verzuim vooral twee groepen uitspringen. In het mbo ligt het verzuim aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde in Almere. Een derde van de MBO-leerlingen verzuimt tegenover 4,1% gemiddeld over alle leerlingen. Daarnaast en daar deels mee samenhangend, zien we een betrekkelijk hoge mate van verzuim bij de kwalificatieplichtigen van 16 en 17 jaar. 12 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

13 Figuur 3.2: Percentages verzuimers van 5 t/m 17 jaar, naar drie kenmerken totaal Almere 4,1% geslacht leeftijd jongen 4,6% meisje 3,6% 5 t/m 11 jaar 0,7% 12 t/m 15 jaar 4,2% 16 en 17 jaar 16,4% primair onderwijs 0,7% schoolsoort voortgezet onderwijs 4,0% (voortgezet) speciaal onderwijs mbo/educatie 2,3% 32,6% Consulent Majid: De consulent is geen hulpverlener, maar heeft een EHBO functie en verwijzen vaak door: vrijblijvend waar mogelijk, verplichtend waar nodig. JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/

14 14 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

15 Hoofdstuk 4 Thuiszitters Thuiszitters zijn leerplichtige of kwalificatieplichtige jongeren met een schoolinschrijving die vier aaneengesloten weken of langer niet naar school gaan. Hieraan kunnen diverse redenen ten grondslag liggen. In het schooljaar bleek dat in de meeste gevallen psychische problematiek of gedragsproblematiek een oorzaak was van langdurig schooluitval. De meeste thuiszitters waren afkomstig uit het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De thuiszitters hebben de bijzondere aandacht van Leerplicht. Immers geldt hoe langer een leerling niet naar school gaat, hoe hoger de drempel wordt om de schoolgang weer op te pakken. Elke leerling heeft recht op onderwijs en vanuit alle betrokken partijen (school, ouders/verzorgers, leerling, netwerkpartners) dient inspanning geleverd te worden om de duur van het thuiszitten tot zo kort mogelijk te beperken en de leerling weer zo snel mogelijk op een (passende) onderwijsplek te plaatsen. Leerplicht stelt zich als zeer betrokken en actieve partner op bij het oplossen van deze problematiek. Tweewekelijks vindt er een casuïstiek overleg plaats waarin per thuiszitter de stand van zaken wordt besproken en de uitgezette acties worden afgestemd. In dit overleg zijn naast de leerplichtambtenaren, ook de brandpuntfunctionaris vanuit de GGD en een vertegenwoordiger van de afdeling Toeleiding van Passend Onderwijs betrokken. Daarnaast is Leerplicht regelmatig vanuit een bemiddelende rol maar ook als procesbewaker betrokken en adviseert en informeert ouders maar ook scholen bij deze vorm van langdurig verzuim. De wethouder onderwijs wordt door Leerplicht zeswekelijks geïnformeerd over de stand van zaken rondom de thuiszitters in Almere. De figuren op de volgende pagina illustreren het verloop van het aantal thuiszittende leerlingen gedurende het schooljaar Weergegeven wordt: het aantal thuiszitters aan het begin van het schooljaar, het aantal nieuwe thuiszitters dat er in de loop van het schooljaar is bijgekomen, het aantal thuiszitters dat door bemiddeling van leerplicht is opgelost, en het aantal thuiszitters dat passief is opgelost, doordat de leerling 18 jaar is geworden of is verhuisd. Daarmee wordt het aantal thuiszitters aan het eind van het schooljaar bepaald. In totaal waren er aan het begin van het schooljaar 28 thuiszittende leerlingen. Gaandeweg het schooljaar kwamen daar 100 leerlingen bij, met name thuiszitters ingeschreven in het vo. Vooral door actieve bemiddeling zijn er gedurende het schooljaar 64 kinderen weer naar school gegaan. Het aantal thuiszitters aan het einde van het schooljaar komt daarmee op 55 leerlingen. Alleen op het MBO is het gelukt om alle leerlingen weer naar school te laten gaan. Consulent Martine: We doen wat nodig is. 1 gezin 1 plan 1 regisseur. Onderwijs is de beste dagbesteding. Integraal samenwerken. Out off the box denken. Maatwerk. JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/

16 Figuur 4.1: Totaal thuiszitters plus nieuwe thuiszitters 3 3 Begin schooljaar minus opgeloste gevallen 7 9 Einde schooljaar (s)bo (v)so Figuur 4.2: Totaal thuiszitters plus nieuwe thuiszitters 18 4 Begin schooljaar minus opgeloste gevallen 0 39 Einde schooljaar vo mbo 16 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

17 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/

18 18 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

19 Hoofdstuk 5 Vrijstellingen Ouders kunnen een beroep doen op vrijstelling van leerplicht. Hun kind hoeft dan niet naar school. Vrijstelling van de plicht tot inschrijving van een kind kan in de volgende bijzondere omstandigheden ontstaan: bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid van de leerling, als de ouders overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs, als de leerplichtige onderwijs volgt in het buitenland, of vanwege bijzondere omstandigheden, waarbij de jongere op andere wijze onderwijs volgt Tabel 5.1: Percentages verzoeken om vrijstelling naar aard en naar schooljaar Aard van de vrijstelling 2010/ art. 5 onder a - Lichamelijke of psychische ongeschiktheid art. 5 onder b - Bedenkingen tegen richting van school art. 5 onder c - Bezoeken van school in buitenland art Volgen van ander onderwijs (vrijstelling kwalificatieplicht) 2012/ / / Totaal Figuur eigen beleid bijzondere omstandigheden /211 bezoek school buitenland 2012/2013 lichamelijk/psychisch richting school 2014/ /2016 Het aantal verzoeken om vrijstelling is na de daling van vorig jaar opnieuw gestegen, maar ligt nog wel lager dan in Vooral het bezoek aan een school in het buitenland is toegenomen. Het aantal vrijstellingen met een lichamelijk of psychische aard is afgenomen tot het niveau van en ) Dit aantal is exclusief de 74 jongeren die permanent zijn vrijgesteld doordat zij geen enkele vorm van onderwijs kunnen volgen. JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/

20 20 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

21 Hoofdstuk 6 Interventies Op het moment dat de leerplichtambtenaar een melding van vermoedelijk ongeoorloofd schoolverzuim ontvangt, wordt er uitgebreid een onderzoek gestart. Er worden gesprekken gevoerd met ouders/ verzorgers, de leerling, school en overige betrokkenen. In overleg met deze partijen worden afspraken gemaakt om het verzuim te stoppen. Indien nodig wordt er verwezen naar hulpverlening of er wordt specialistische zorg geadviseerd. Het uitgangspunt is dat alle partijen willen dat het verzuim stopt. Mochten er zorgen zijn over een leerling en wordt er onvoldoende medewerking ervaren vanuit leerling, en/of ouders/verzorgers, dan kan de leerplichtambtenaar de zorgen over de ontwikkeling melden bij Veilig thuis Midden Nederland. Ook kan de leerplichtambtenaar ervoor kiezen om te handhaven door een procesverbaal op te maken. Dit zijn uiterste middelen, de voorkeur gaat uit naar een oplossing in het vrijwillige kader en vanuit intrinsieke motivatie. In de meeste gevallen wordt er een schriftelijke waarschuwing met afspraken afgegeven om men in de gelegenheid te stellen het gedrag te veranderen al dan niet met hulp van instanties. Uiteraard kan het voorkomen dat uit het onderzoek van de leerplichtambtenaar blijkt dat er geldige reden was voor het school verzuim. Het verzuim wordt dan achteraf als geoorloofd beschouwd. In tabel 6.1 zien we welke interventies vanuit leerplicht zijn ondernomen naar aanleiding van verzuimmeldingen. Opvallend is het grote aantal verzuimmeldingen waar leerplicht geen actie op heeft ondernomen, namelijk 43 % van het totaal. Met name het MBO College Almere meldt vaak te snel. dit wordt met name veroorzaakt door het meldgedrag van het MBO College Almere. Deze instelling meldt verzuim om aan de richtlijnen van het ministerie te voldoen, maar geeft tegelijkertijd het signaal af dat er geen actie vanuit Leerplicht gewenst is. In het schooljaar is er een verbetertraject opgestart. Hoewel de kwaliteit van de meldingen is verbeterd, blijkt er nog een hoog percentage meldingen dat niet in behandeling genomen kan worden. Tabel 6.1: Interventies na verzuimmelding per schooljaar interventie 2010/ / / 2015 Het totaal aantal interventies is verder toegenomen in vergelijking met Interventies zijn alle acties die plaatsvinden met als doel terugkeer naar school. Leerplicht heeft naast de hierboven genoemde interventies nog aanvullende middelen ter beschikking in de aanpak van schoolverzuim. Hierbij een korte impressie: 2015/ 2016 Terug naar school/waarschuwing Ter kennisneming/ niet behandelbaar Proces-verbaal Verzuim achteraf geoorloofd Advies gegeven Anders / onbekend Totaal Zorgadvies Teams: dit is een overlegvorm op scholen waarin professionals uit verschillende organisaties zorgleerlingen bespreken. Er wordt een plan van aanpak gemaakt gericht op hulp en begeleiding van de leerling. Leerplicht participeert in alle Zorgadvies Teams in Almere. Huisbezoeken: in het kader van contact leggen maar soms ook aanvullend onderzoek, worden er dagelijks, ook in de avonduren, huisbezoeken afgelegd bij leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren. Er is hiervoor speciaal een medewerker buitendienst aangesteld. Bureau Halt: leerlingen die hebben verzuimd worden in sommige gevallen verwezen naar Bureau Halt. Zij krijgen dan een maatregel opgelegd, bestaande uit een aantal opdrachten, met als doel een leereffect te bereiken bij de leerling. Veiligheidshuis: leerplicht participeert structureel in de integrale aanpak vanuit het Veiligheidshuis gericht op de meest overlast gevende jongeren in Almere. Zomeracties: jaarlijks worden door Leerplicht in en rond de zomervakantie acties georganiseerd met name gericht op de overgang van het VMBO naar het MBO. JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/

22 22 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

23 Hoofdstuk 7 Bemiddelingen Bemiddelingen hebben betrekking op allerlei algemene vragen om advies en informatie, die door scholen, ouders, instellingen en netwerkpartners aan Leerplicht worden gesteld. Figuur overige instanties De stijgende lijn van het aantal bemiddelingsverzoeken zet verder door. In totaal werden aanvragen gedaan in De meeste bemiddelingsverzoeken komen van scholen, dit aandeel is relatief stabiel. Het aandeel verzoeken van ouders en jongeren neemt daarentegen af. Net als in komt bijna een kwart van de verzoeken van overige instanties. In was dit nog een fors kleiner aandeel. Dit kan erop duiden dat overige instanties Leerplicht beter weten te vinden bij vragen leerplicht ouders/ jongeren zelf Tabel 7.1: Bemiddelingsverzoeken per schooljaar 20 scholen interventie 2010/ / / / 2016 Scholen Ouders/ jongeren zelf Leerplicht andere gemeenten Overige instanties Totaal / / / /2016 Consulent Elco: Wat belangrijk is in de aanpak van schoolverzuim is het (kunnen) leveren van maatwerk. Iedere leerling heeft een andere aanpak nodig en verzuimt om een andere reden. Soms is het dan ook nodig om buiten de wettelijke kaders te denken om in het belang van de leerling tot een passende oplossing te komen, met als doel dat een leerling weer naar school gaat en uiteindelijk met een diploma het onderwijs verlaat. Belangrijk hierin is goede communicatie met de ouders/verzorgers, de scholen, de samenwerking met ketenpartners en effectief gebruik van je netwerk. JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/

24 Nawoord Leerplicht heeft zich in het afgelopen schooljaar wederom ingezet om het schoolverzuim aan te pakken. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met alle scholen en netwerkpartners. Dit heeft tot positieve ontwikkelingen geleid. Stap voor stap realiseren we verbeteringen. Het terugdringen en de duur van het schoolverzuim blijven speerpunten. Ons vizier richten wij ook dit schooljaar op de thuiszitters. Die wij willen beter in beeld hebben om structurele oplossingen te ontwikkelen voor deze groep leerlingen. Ons doel is om de jongeren uit Almere te ondersteunen en samen het verschil te maken. Het recht van ieder kind en iedere jongere op een passende vorm van onderwijs staat bij ons centraal. Elk kind heeft immers recht op onderwijs! Dennis van Oudheusden Teammanager Leerplicht/RMC a.i. 24 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

25 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/

26 Colofon Titel Leerplicht Jaarverslag 2015/2016 Uitgave Februari 2017 Samenstelling Gemeente Almere, afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport Gemeente Almere, team Onderzoek en Statistiek Redactie Gemeente Almere, afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport Gemeente Almere, afdeling Communicatie Vormgeving Gemeente Almere, afdeling Communicatie Fotografie Gemeente Almere Anja de Graaff Lizet Sleutelberg Fotografie istockphoto Nationale Beeldbank: Hans Tak Nationale Beeldbank: Richard van der Woude Drukwerk Gemeente Almere 26 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2015/2016

27

28

Aan de raad van de gemeente Almere. Jaarverslag Leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Jaarverslag Leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016. Geachte raad, M.H. van Beek mhvbeek@almere.nl Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539 99 12 Aan de raad van de gemeente Almere E-mail info@almere.nl www.almere.nl Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2014/ 2015

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2014/ 2015 Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 214/ 215 Voorwoord Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 214/ 215 Voor u ligt het jaarverslag Leerplicht gemeente Almere voor het schooljaar

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Thuiszi-ers Een good prac:ce van de gemeente Almere Bianca Molly November 2015 Programma Algemene info, cijfers en achtergronden gemeente Almere Leerplicht/ RMC gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen.

Uw raad wordt geadviseerd : - het Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 28 juni 2010 Agenda nr: 7 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten/RMC Maastricht en Mergelland 2008-2009 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2015 2016 verslag 2015-2016 Thema Samenleving Auteur Alies Oprel, Dick van

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011

Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Almeerse Monitor Voortijdig Schoolverlaten Schooljaar 2010-2011 Voorwoord Het voorkomen van voortijdig schoolverlaten lijkt zo eenvoudig. Je zorgt voor een strenge aanpak,

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Jaarverslag leerplicht Deurne 2013-2014 Registratienummer: 00539874 Datum: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: M.M.C.F. Vossen-Stokbroeks Nummer: RIB-MS-1522

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer schooljaar 2015-2016 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2015-2016 Februari 2017

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2015 2016 Inhoud Voorwoord > Waar we voor staan > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Tabel: Verzuimcijfers > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Thuiszitters > Dag van de Leerplicht

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Leerplichtverslag

Leerplichtverslag Leerplichtverslag 2015-2016 Leerplichtverslag 2015-2016 1 2 Leerplichtverslag 2015-2016 Inleiding Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei. Het biedt kinderen en jongeren de kans hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar 2011-2012 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Opgave op grond van artikel 25, tweede lid, van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2009-2010. 1. Algemene inleiding De Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat jaarlijks door elke gemeente een opgave wordt

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT

JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015 / 2016 GEMEENTE WEERT GEMEENTE NEDERWEERT 1. Inleiding 2 JAARVERSLAG LEERPLICHT RMC 2015-2016 1. Inleiding Het Jaarverslag Leerplicht, RMC en Leerlingenvervoer. Het behalen

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Datum vaststelling Attendiz: 05-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: sept. 2016 Datum instemming MR : sept. 2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 7 januari

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten 1 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2

Nadere informatie

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat

Stokbroeks RIB-JR-1405. leerplicht/rmc. griffie. 2012/2013. Tot slot. informeren. dat de. wie wat Raadsinformatiebrief Van: J. Ragetlie Aan: Leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Jaarverslag leerplicht/rmc 2012/2013 Datum: 11 februari 2014 Nr.: N RIB-JR-1405 Steller: S M.. Vossen- Stokbroeks In 20100

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 Elke jongere telt! Samenvatting Cijfers Aantal leerplichtige leerlingen 10000 9000 9261 Leerlingen op school binnen/buiten Houten 8000 1745 7000 6000 5800 5000 4000 7516

Nadere informatie

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016

RMC Noord-Kennemerland. Presentatie PORA 6 januari 2016 Presentatie PORA 6 januari 2016 Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voorstellen Doel -functie Wanneer is er sprake van (dreigend) voortijdig schoolverlaten? -een jongere die nog geen 23 is én -niet in

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015 Wettelijk kader 1 Naar school gaan Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen plaats

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Schooljaar 2015/2016

Jaarverslag Team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Schooljaar 2015/2016 Jaarverslag Team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2015/2016 van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Als gemeente

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2013-2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 CIJFERS EN FEITEN 2 MELDINGEN 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 4 VRIJSTELLINGEN 5 LEERPLICHTADMINISTRATIE 6 VOORTIJDIG SCHOOL VERLATEN

Nadere informatie

Schoolverzuim in soorten

Schoolverzuim in soorten Leren Werkt! Inleiding De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen zodat ze zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen participeren.

Nadere informatie

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek Protocol schoolverzuim Voortgezet onderwijs 1 Verzuimprotocol Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol Gooi en Vechtstreek 2 INHOUD: 1 INLEIDING 1 Inleiding 1 2 Wettelijk kader 2 3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Alle kinderen hebben recht op een passende plek in het onderwijs Per 1-8-2014 zijn samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet INLEIDING RICHTLIJN MELDING LEERPLICHT IN HET KADER VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET (AKW) Met de wijziging van de algemene wet

Nadere informatie

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008

Aantal scholen in de gemeente, verdeeld naar schoolsoort en aantal leerlingen over schooljaar 2007-2008 Voorwoord Voor u ligt het verslag van de leerplichtgegevens van het schooljaar 2007-2008. De basis voor dit verslag is artikel 25 van de Leerplichtwet 969. De uitvoering van de leerplicht is bij de gemeente

Nadere informatie

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4!

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! Verzuimprotocol INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! 2 Verzuim 5! 2.1 Geoordloofd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT 2014/2015

JAARVERSLAG LEERPLICHT 2014/2015 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2014/2015 Voor u ligt het jaarlijks verslag van het gevoerde beleid en activiteiten van Leerplicht. Leerplicht werkt vanuit de volgende visie: In samenwerking met alle regionale

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend PURMEREND Jjp telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1182949 10 maart 2015 onderwerp Jaarverslag leerplicht

Nadere informatie

De Leerplichtwet. Inhoud

De Leerplichtwet. Inhoud Gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl De Leerplichtwet Inhoud 1. Doel en inhoud van de Leerplichtwet

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister?

Verzuimregister Primair Onderwijs. Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Verzuimregister Primair Onderwijs Waarom sluiten we het primair onderwijs aan op het digitale verzuimregister? Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Context 3. Doel 4. Effecten Alle kinderen hebben recht op een

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012

JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 JAARVERSLAG LEERPLICHT SCHOOLJAAR 2011-2012 Uitgeest, oktober 2012 - 1 - 1. INLEIDING Artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 schrijft voor dat burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht 2013-2014

Beleidsplan leerplicht 2013-2014 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht

Nadere informatie

Voorwoord 2 Samenvatting 4

Voorwoord 2 Samenvatting 4 Jaarverslag Leerplicht en kwalificatieplicht Schooljaar 01 02 03 Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Samenvatting 4 1 Het Kader 5 1.1 Leerplicht en kwalificatieplicht 5 1.2 Taken leerplichtambtenaar 6 1.3 Rol

Nadere informatie

2012-2013. Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

2012-2013. Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2012-2013 Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag 2012-2013 INHOUD Pag. 2.Opzet Aantal 4-18 jarigen in de regio Pag. 3.Absoluut verzuim Pag.

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR RMC Regio Friesland Noord 1. Inleiding Gemeenten en onderwijs hebben samen de taak voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De nadruk ligt hierbij op een preventieve

Nadere informatie

Recht vooruit. Jaarverslag Leerplicht 2014/2015

Recht vooruit. Jaarverslag Leerplicht 2014/2015 Recht vooruit Jaarverslag Leerplicht 2014/2015 oktober 2015 Voorwoord Recht vooruit Een jaarverslag Leerplicht kunnen we beperken tot het vermelden van cijfers en een poging die te duiden. Maar we geven

Nadere informatie

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne Leerplichtverslag 2014-2015 Gemeente Westvoorne Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Inleiding...4 Hoofdstuk 2. Leerplicht en wettelijke kader...5 2.1. Doel en inhoud van de leerplichtwet... 5

Nadere informatie