Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten"

Transcriptie

1 1

2 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2 Wijziging Wet op de expertisecentra 4.3 Leerplichtspreekuren 4.4 Zorgstructuur 4.5 Huisbezoeken 4.6 Thuiszitters Casus ter illustratie 5. Conclusies 6. Bijlage kernbegrippen 2

3 1 Samenvatting Voor u ligt het jaarverslag leerplicht van de gemeente Hoorn over het schooljaar 2012/2013. De leerplichtambtenaren doen verslag van de werkzaamheden, als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar, rondom schoolverzuim en (dreigend) schooluitval. In de grafieken in hoofdstuk 3 kunt u de cijfers zien, die iets zeggen over de resultaten en de vergelijkingen met voorgaande schooljaren. Tevens kunt u in dit jaarverslag iets lezen over de verschillende ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en veranderingen op het gebied van onderwijs en zorg, waar de leerplichtambtenaar mee te maken heeft in de uitoefening van zijn/ haar functie. Voor onderstaande onderwerpen verwijzen wij naar de grafieken zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. Leerplichtdossiers Het aantal leerplichtdossiers is licht toegenomen in vergelijking met vorig schooljaar, van 480 naar 540 dossiers. Een verklaring zou kunnen zijn dat de scholen meer aandacht hebben voor het vroeg signaleren van verzuim of andere risico s van schooluitval. Ook de te laat komers worden vaker gemeld. Incidenten Een incident is een contactmoment met jongere, ouders, school of hulpverlening. Er zijn 728 incidenten aangemaakt dat wil zeggen dat elke dossier meerdere contacten en/ of acties kan bevatten. Deze contacten en acties geven inzicht in de complexiteit van dossiers. De conclusie is dat de complexiteit van dossiers blijft toenemen. Verzuimmeldingen Er zijn in totaal 215 verzuimmeldingen gedaan. Voor primair onderwijs waren dat er 15, voor het voortgezet onderwijs 203. Deze toename is te verklaren door de verplichting om het digitale verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te gebruiken. Door de verplichting werken scholen steeds efficiënter. Basisscholen werken voorlopig nog niet met het digitale verzuimloket. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Welzijn (OCW) is van mening dat het digitale verzuimloket niet van toegevoegde waarde is. Dit heeft te maken met het geringe aantal meldingen van verzuim per basisschool. Volgens OCW is dit ongeveer 2 meldingen per jaar per basisschool. De zorgstructuur op scholen en het signaleren van zorgsignalen en verzuim (interne Zorg Advies Teams, afgekort ZAT) is over het algemeen goed geregeld. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat er minder leerlingen in het externe ZAT besproken worden. De toename van het aantal meldingen heeft te maken het feit dat meerdere verzuimmeldingen zijn gedaan op een en dezelfde leerling. Dit is nieuw. In het verleden werden herhaalde meldingen van verzuim van 1 leerling niet geregistreerd. Processen-verbaal Het aantal processenverbaal is met 75% afgenomen ten opzichte van het vorige schooljaar. Het verzuim heeft in een aantal gevallen toch geleid tot een proces-verbaal. In totaal zijn er 12 keer PV opgemaakt, nl. 7 keer een Haltverwijzing en 8 keer een proces-verbaal voor het OM. De leerplichtambtenaar zal altijd proberen dit te voorkomen door preventief te handelen, echter in sommige gevallen is er geen andere keus en geven wij hiermee een signaal af. 3

4 2 Inleiding De leerplichtambtenaren doen verslag van de werkzaamheden, als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar, rondom schoolverzuim en ( dreigend) schooluitval. Dit jaarverslag heeft betrekking op de leerplichtigen uit de gemeente Hoorn, ingeschreven op een basisschool, een school voor voortgezet onderwijs of het speciaal onderwijs. Op 31 juli 2013 waren dat er in totaal Het jaarverslag wordt aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college is verplicht, conform Artikel 25 van de Leerplichtwet, om de raad verslag te doen over het gevoerde leerplichtbeleid. 3 Cijfers en resultaten Grafiek 1. Het aantal leerlingdossiers is licht toegenomen in vergelijking met vorig schooljaar. Binnen het onderwijs is steeds meer aandacht voor het vroeg signaleren van verzuim of andere risico s van schooluitval. Ook de te laat komers worden vaker gemeld, volgens afspraak in de zogenaamde verzuimkaart. Preventief handelen voorkomt erger. 4

5 Grafiek 2. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs hebben naast een extern Zorg Advies Team (ZAT) ook een intern ZAT. De selectie van te bespreken leerlingen voor het extern ZAT vindt hier plaats. Dit kan verklaren dat er minder leerlingen besproken worden in het externe ZAT. Grafiek 3. Deze grafiek geeft weer hoe de meldingen bij de leerplichtambtenaren binnen komen. Per leerlingdossier kunnen er meerdere meldingen zijn. Ook directe collega s op de afdeling, zoals de kwalificatieplicht ambtenaren of de RMC kunnen een melding doen. 5

6 Grafiek 4. Het gemelde verzuim is onderverdeeld in signaal- en luxe verzuim en geteld op onderwijssoort. Luxe verzuim is duidelijk afgenomen doordat leerplichtambtenaren hier streng op controleren en advies geven aan schooldirecteuren hoe verlofzaken af te handelen. Dit heeft zeker een uitwerking naar ouders toe, die overwegen een verzoek verlof in te dienen. 6

7 Grafiek 5. Het aantal processen verbaal voor het Openbaar Ministerie is met 75% afgenomen ten opzichte van het vorig schooljaar. totaal zijn er voor signaal en luxe verzuim 13 processen verbaal opgemaakt. In geval van luxe verzuim betreft het 4 processen verbaal. Hier worden ouders geverbaliseerd omdat leerlingen voor dit soort verzuim niet verantwoordelijk worden geacht. Van signaalverzuim zijn er door de leerplicht 9 processen verbaal opgemaakt. Een daarvan betreft een ouder die zijn kind van jonger dan 12 jaar opzettelijk thuis van school gehouden heeft. Voor het overige heeft bureau LEV vaker dan voorheen de Haltverwijzing van leerlingen ingezet, namelijk 9 keer (cijfer staat niet in deze grafiek), waarvan 2 verwijzingen toch in een regulier proces verbaal zijn omgezet. Dit omdat de leerlingen zich niet aan de afspraken van HALT hebben gehouden. Een Haltverwijzing heeft in de meeste gevallen een preventieve werking. Jongeren gaan dan toch nadenken over hun gedrag wat betreft te laat komen en spijbelen. Als het verzuim ernstig hoog is gaat er uiteindelijk een proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie en een afschrift naar de Raad van de Kinderbescherming voor een strafadvies. 7

8 Grafiek 6. Deze cijfers spreken voor zich. Opvallend ten opzichte van het vorig schooljaar is de toename van inschrijvingen op een school in het buitenland. Ten opzichte van het schooljaar is er geen noemenswaardige toename. 4 Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs. Bij de gemeente Hoorn zijn beleidsambtenaren bezig met de ontwikkelingen omtrent de Transitie Jeugd en Passend Onderwijs. De transities rondom jeugd hebben betrekking op de regierol die de gemeenten krijgen bij het bieden van zorg en hulpverlening. De wet Passend Onderwijs geeft schoolbesturen de zorgplicht om elke leerling een passende plek te bieden. Deze wet moet het thuiszitten voorkomen. De leerplichtambtenaar is betrokken bij dit transitieproces en denkt actief mee in verschillende werkgroepen. De veranderingen in het aanbieden van zorg- en hulpverlening kunnen van invloed zijn op de handelswijze van de leerplichtambtenaar. Hoe vaak wordt er namelijk niet doorverwezen naar hulp en /of samengewerkt. In sommige gevallen kan het zelfs een voorwaarde zijn voor plaatsing op een bepaalde school. Daarnaast kan de leerplichtambtenaar in beeld komen om te onderzoeken of procedures juist zijn toegepast en om te zorgen dat een thuiszitter met spoed op een school geplaatst kan worden als bijvoorbeeld ouders niet meewerken. 8

9 4.2 Wijziging wet op de expertisecentra Vorig jaar oktober is de wet op de expertisecentra gewijzigd en dit schooljaar is door de (speciaal) voortgezet onderwijsinstellingen daar verder invulling aan gegeven. Deze wet heeft tot doel om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Vooral voor het speciaal voortgezet onderwijs heeft deze wijziging verstrekkende gevolgen. De meest bekende onderwijsinstelling van onze regio, De Spinaker, zal met de hieronder staande uitstroomprofielen gaan werken. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs, die vooral gericht is op doorstroom naar een MBO 1 opleidingen. Uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht, die vooral gericht is op uitstroom naar reguliere arbeid. Uitstroomprofiel dagbesteding, die vooral gericht is op uitstroom naar de WAJONG. Deze jongeren zullen door het UWV in traject worden genomen. De 2 laatst genoemde uitstroomprofielen hebben eveneens gevolgen voor ons bureau wat handhaving betreft. Jongeren die binnen deze profielen opgenomen zijn, zijn vanaf hun 16 e levensjaar van rechtswege vrijgesteld van de kwalificatieplicht. 4.3 Leerplichtspreekuren In de loop van dit schooljaar is er een begin gemaakt met spreekuren op enkele scholen voor voortgezet onderwijs. Het doel is beginnend verzuim onder de wettelijke norm en het te laat komen, terug te dringen. Het feit dat de leerplichtambtenaar op school aanwezig is, bijvoorbeeld een ochtend in de week, heeft naar wij verwachten een preventieve werking. De leerplichtambtenaar kan dan ook direct geraadpleegd worden als het gaat om bepaalde procedures of vragen vanuit school. Maar hoofdzakelijk heeft de leerplichtambtenaar een gesprek met de aangemelde leerling. Dit gesprek heeft een waarschuwend karakter. Ook kan de leerplichtambtenaar beoordelen of er goed en op tijd gemeld wordt. De verzuimregistratie van school moet dus goed op orde zijn. In het volgend jaarverslag zullen wij rapporteren over de effecten van deze spreekuren. In het jaarverslag 2012/2013 van de RMC worden deze spreekuren ook benoemd in relatie tot voortijdig school verlaten (VSV). De verwachting is dat in de komende schooljaren deze spreekuren een structurele taak worden van bureau LEV. 4.4 Zorgstructuur. Zonder verder in te gaan op de ontwikkelingen rondom de Transities Jeugd, deze taak ligt bij de betreffende beleidsambtenaar, speelt de leerplichtambtenaar hierin wel een rol. Onder andere de hiernavolgende zaken gaan veranderen in het aanbieden van zorg. De Zorg Advies Teams op de scholen voor voortgezet onderwijs, waar de leerplichtambtenaren zitting in hebben, zullen te maken krijgen met een andere externe zorgstructuur en een directe verbintenis met de Centra voor Jeugd en Gezin( CJG). De leerplichtambtenaar is op de hoogte van deze ontwikkeling en kan tijdens een ZAT bespreking meedenken en adviseren om bijvoorbeeld zo snel mogelijk hulp in te schakelen ter voorkoming van schooluitval. Er wordt steeds meer gewerkt met de systematiek van 1 Gezin - 1 Plan, dat wil zeggen dat alle betrokken partijen samenwerken en afstemmen inclusief ouders en kinderen/jongeren. Een casusregisseur, veelal iemand vanuit de hulpverlening, 9

10 bewaakt de voortgang. De leerplichtambtenaar is aanwezig als er sprake is van verzuim of dreigend schooluitval of kan het voorstel doen om ook aanwezig te zijn bij dit overleg. Preventief ingrijpen, voorkomen dat (nog) duurdere hulpverlening noodzakelijk is. Dit is ook een taak van de CJG wijkteams of het zgn. Koplopersproject. De leerplichtambtenaar kan iemand hiervoor aanmelden, door verwijzen en/of met dit team samenwerken. De CJG Netwerken, verbonden aan de CJG wijkteams, hebben als functie om te signaleren. Het zijn vindplaatsen van risicokinderen en/of families met name binnen het basisonderwijs. Vaak gaan problemen thuis samen met verzuim op school. De hulpverlening wordt op afstand gehouden. Ook hier kan de leerplichtambtenaar dan een rol in spelen. Deze netwerken werden voorheen buurtnetwerken genoemd. 4.5 Huisbezoeken. Er is sprake van een toename van mensen waarvan woon- en of verblijfplaats onduidelijk is, of niet verschijnen op een afspraak met de leerplichtambtenaar. In een aantal gevallen gaat het ook om jongeren/kinderen waarvan niet bekend is op welke school zij staan ingeschreven, zgn. absoluut schoolverzuim. Vanuit ons bureau gaat dan een leerplichtambtenaar op huisbezoek ter controle van het adres of om een brief persoonlijk af te geven. Wanneer de betreffende mensen niet thuis zijn kan de leerplichtambtenaar, tevens opsporingsambtenaar, bij buren in de straat vragen of iets bekend is over deze mensen. Tijdens dit onderzoek werkt de leerplichtambtenaar samen met afdeling Burgerzaken in verband met de gemeentelijke basisadministratie. Tijdens afgelopen schooljaar heeft Bureau LEV in totaal 26 huisbezoeken afgelegd. Dit is een nieuwe preventieve taak van Bureau LEV. Het doel is om kinderen en jongeren in zicht te krijgen. Dit omdat de registratie vaak achterblijft bij scholen, bij de gemeente en door toedoen van ouders. Bij alle huisbezoeken hebben de leerplichtambtenaren vastgesteld dat kinderen naar school gingen, maar dat de registratie door scholen of bij Burgerzaken nog niet rond was. Deze werkwijze zal door Bureau LEV voorgezet worden. 4.6 Thuiszitters De problematiek rondom thuiszitters heeft ook dit schooljaar gespeeld. In totaal hebben 11 kinderen/ jongeren langer dan 4 weken thuisgezeten, waarvan uiteindelijk 7 zaken in het afgelopen schooljaar zijn opgelost. In het schooljaar 2013/2014 zijn wij begonnen met maandelijks de thuiszitters in kaart te brengen, inclusief oorzaak, type onderwijs, stand van zaken, bijzonderheden, de duur en wel of niet opgelost. Dit is op initiatief van het RMC ontstaan in het kader van het voorkomen van voortijdig school verlagen. 10

11 Casus, ter illustratie. Leerling, 12 jaar, op een reguliere basisschool heeft gedragsproblemen op school. Leerling werkt vaak apart, buiten de klas in de kamer van de locatiedirecteur. Het werken in de klas geeft problemen. In het belang van de veiligheid voor deze leerling en de andere leerlingen wordt er voor gekozen om de leerling apart te zetten. Tevens is er al sprake van een schorsing. School overlegd met de leerplichtambtenaar aangezien deze leerling dreigt uit te vallen. Advies is om een goed dossier op te bouwen en alle benodigde stappen vast te leggen. Er vindt nader onderzoek plaats om een goed onderwijsadvies te kunnen geven. De problematiek wordt besproken met ouders. Deze herkennen dit gedrag niet en zijn het niet eens met de gang van zaken op school. School komt uiteindelijk met het advies en dat is speciaal voortgezet onderwijs. Ouders weigeren om hier aan mee te werken en schakelen een advocaat in. Wenselijk is dat ouders hulpverlening gaan regelen voor hun kind, daar wordt aan voldaan. De GGZ gaat met deze leerling en ouders aan de slag. Er vinden vele gesprekken plaats op school om ouders te motiveren om hun kind aan te melden bij het speciaal voortgezet onderwijs. Ouders blijven weigeren en vinden dat hun kind een kans moet krijgen op het reguliere voortgezet onderwijs. Het schooljaar is bijna voorbij en er is nog geen oplossing. Er is een indicatie afgegeven voor speciaal voorgezet onderwijs, de basisschool mag uitschrijven maar er is nog geen inschrijving vervolgonderwijs. Leerplichtambtenaar belegteen vergadering met alle betrokkenen, inclusief ouders en advocaat. Ook wordt iemand van het speciaal voortgezet onderwijs uitgenodigd om iets te vertellen over deze school en de mogelijkheden als het goed gaat. Als ouders blijven weigeren is er na de zomervakantie sprake van absoluut schoolverzuim en moet de leerplichtambtenaar sanctionerend optreden in de vorm van een proces-verbaal. De school heeft inmiddels een zorgmelding gedaan bij het AMK. De advocaat heeft nog om nadere informatie gevraagd in de vorm van onderzoeksrapporten en deze worden nagestuurd. Er moet onomstotelijk vaststaan dat er sprake is van extreme gedragsproblemen op school. Na de zomervakantie doet de leerplichtambtenaar navraag en dan blijkt dat de leerling inmiddels is aangekomen op het speciaal voortgezet onderwijs. De leerling moet nog wennen maar heeft het naar de zin.. 5 Conclusies Een aantal zaken vallen op. Er is meer aandacht voor preventief handelen door middel van het inzetten van bijvoorbeeld Halt ter voorkoming van een proces-verbaal voor het OM. De hoeveelheid verzuim mag dan minder zijn dan de wettelijke norm van 16 uren in 4 lesweken. Ook jongeren die structureel te laat komen en soms een uurtje spijbelen kunnen doorverwezen worden naar Halt. Preventieve leerplichtspreekuren, waar dit schooljaar al ervaringen mee zijn opgedaan, zijn ook een extra manier om beginnend verzuim aan te pakken. 11

12 Bij alle huisbezoeken hebben de leerplichtambtenaren vastgesteld dat kinderen naar school gingen, maar dat de registratie door scholen of bij Burgerzaken nog niet rond was. Deze preventieve werkwijze zal door Bureau LEV voorgezet worden. Het aantal processenverbaal is met 75% afgenomen ten opzichte van het vorige schooljaar. Het vroegtijdig signaleren, melden door school en preventief ingrijpen door de leerplichtambtenaar zorgen ervoor dat waarschuwingsgesprekken, in de meeste gevallen, voldoende zijn om het verzuim terug te dringen. Er worden minder zorgleerlingen uit de gemeente Hoorn in de Zorg Advies Teams besproken. Bespreken in het interne Zorg Advies Team en vroegtijdig handelen door zowel school als leerplichtambtenaar geven voldoende resultaat om te voorkomen dat de problematiek erger wordt. Luxe verzuim is duidelijk afgenomen doordat leerplichtambtenaren hier streng op controleren en advies geven aan schooldirecteuren hoe verlofzaken af te handelen. Dit heeft zeker een uitwerking naar ouders toe, die overwegen een verzoek verlof in te dienen. 12

13 6 Bijlage kernbegrippen Relatief verzuim is onderverdeeld in signaal verzuim en luxe verzuim. Signaal verzuim is beginnend of langdurig verzuim veelal met een achterliggende problematiek zoals een problematische thuissituatie, psychische problematiek of gebruik van alcohol of drugs. Luxe verzuim is dat ouders hun leerplichtige kinderen meenemen op vakantie buiten reguliere schoolvakanties om, zonder toestemming van de directeur van de school. Absoluut verzuim wil zeggen dat een leerplichtig kind of jongere niet ingeschreven staat op een school. Zorgwekkend ziekteverzuim: vele ziekmeldingen van kinderen/ jongeren door ouders waarbij soms twijfels bestaan. Onderzocht moet worden of er aantoonbaar medische redenen zijn om thuis te blijven. De jeugdarts van de GGD kan daarbij een rol spelen. Vrijstellingen leerplicht: 1. Artikel 5 a. Een kind of jongere is op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt om een school of instelling te bezoeken. 2. Artikel 5 b. Ouders hebben bezwaar tegen de richting van het onderwijs binnen redelijke afstand van de woning. 3. Artikel 5 c. Het kind of de jongere staat ingeschreven en bezoekt een school in het buitenland. 4. Artikel 15. De jongere volgt aantoonbaar op een andere manier voldoende onderwijs. 5. Artikel 3 b. De jongere toestemming geven om, gedurende het laatste schooljaar van zijn/haar volledige leerplicht, een andere vorm van onderwijs te gaan volgen. 13

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim op grond van de Leerplichtwet 1969 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim

Nadere informatie

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim

Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim Bijlage 1 Definities en cijfers schoolverzuim 1. Definities schoolverzuim In de Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) worden verschillende soorten schoolverzuim onderscheiden: 1) Relatief verzuim.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 29-10-2013 Onderwerp: Jaarverslag leerplicht schooljaar 2012-2013 Conceptbesluit: 1. Het jaarverslag Leerplicht schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017

Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Regionaal Bureau Leerplicht Jaarverslag schooljaar 2016/2017 Leerplicht: de beschercing van het recht op onderwijs Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Samenvatting. 3. Trends en Ontwikkelingen

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Samenvatting. 3. Trends en Ontwikkelingen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Samenvatting 3. Trends en Ontwikkelingen 3.1 Invoering digitaal verzuimloket 3.2 Convenant Aanpak Schoolverzuim 3.3 Verzuimkaart 3.4 Digitalisering 3.5 Zorg Advies Teams 3.6

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Verzuim en sanctiemogelijkheden... 1 2. De cijfers... 2 2.1 Aantal leerplichtige leerlingen...

Nadere informatie

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen

Jaarplan Leerplicht. Schooljaar 2013-2014. Gemeente Velsen Jaarplan Leerplicht Schooljaar 2013-2014 Gemeente Velsen 1 2 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant

Jaarverslag Leerplicht Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant gemeente WW w Oosterhout III III I III IIIIII III IIIII Aan de gemeenteraad Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 1016074484 1 0 JAN. 2017 In behandeling bij C. Kluvers tel: 140162 Onderwerp Jaarverslag Leerplicht

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015 Wettelijk kader 1 Naar school gaan Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen plaats

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio

Jaarverslag 2014-2015. Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio Jaarverslag 2014-2015 Regionaal Bureau Leerplicht/RMC Oosterschelderegio 1 2 Jaarverslag RBL Oosterschelderegio 2014-2015 Inleiding Op 1 april 2015 bestond het RBL 5 jaar. We hebben dit gevierd met een

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Jan Wibier secretaris-directeur

Jan Wibier secretaris-directeur Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp Albert de Hoop samenleving 6 12 januari 2016 jaarverslag leerplicht en RMC 2014-2015 Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. Schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 7 januari

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht & RMC

Jaarverslag Leerplicht & RMC Gooi en Vechtstreek Jaarverslag Leerplicht & RMC Schooljaar We sluiten aan! Het schooljaar was een bijzonder jaar voor het RBL. Een schooljaar waarin een tweetal wetten is ingevoerd die de zorg voor en

Nadere informatie

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en

Leerplicht in Baarn. Jaarverslag en Leerplicht in Baarn Jaarverslag 2014-2015 en 2015-2016 Inhoud Wettelijk kader 1 Verzuimsoorten 1 Aantallen leerlingen en verzuim Baarnse jongeren 2 Interventies 3 Toelichting op verzuim en interventiecijfers

Nadere informatie

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar

Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer. schooljaar Analyse Verzuimmeldingen Zoetermeer schooljaar 2015-2016 Juridische aangelegenheden en Bestuursondersteuning/ Onderzoek en Statistiek Analyse verzuimmeldingen Zoetermeer Schooljaar 2015-2016 Februari 2017

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012

Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Jaarverslag leerplicht Schooljaar 2011-2012 Voorwoord 2 Behandelzaken 3 Tabellen & Grafieken 4 Toelichting cijfers jaarverslag 7 Trajectbureau Opleiding & Werk 8 Voorwoord De gemeente Soest wil dat alle

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 0-07 Delfzijl Loppersum Delfzijl, oktober 07 Inleiding Het leerplichtjaarverslag 0-07 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten Delfzijl, en Loppersum.

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters;

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Thuiszitters Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Door goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

Landelijke doelstelling

Landelijke doelstelling 1 Landelijke doelstelling Op 9 augustus 2012 is per RMC-regio een convenant ondertekend. Voor RMC Oost Groningen (RMC regio1) is het convenant ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling

Leerplichtbeleid gemeente Tynaarlo Administratie van scholen en gemeente Leerplicht; verzuimmelding, vrijstelling Inleiding Hierbij bieden wij u het jaarverslag Leerplicht 2012-2013 aan, waarin verslag wordt uitgebracht over het uitgevoerde leerplichtbeleid over genoemd schooljaar. Leerplicht is een belangrijk middel

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Schoolverzuim in soorten

Schoolverzuim in soorten Leren Werkt! Inleiding De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen zodat ze zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in de samenleving kunnen participeren.

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

factsheet februari 2014

factsheet februari 2014 factsheet februari Sliedrecht De factsheet Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) geeft inzicht in het schoolverzuim van leerlingen in de totale regio Zuid-Holland Zuid en afzonderlijke gemeenten.

Nadere informatie

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden

Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces Thuiszitters, verzuimers en vrijgestelde jongeren in de regio De Friese Wouden Werkproces en praktische handleiding Regio De Friese Wouden en de gemeente De Fryske Marren Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Leerplichtverslag

Leerplichtverslag Leerplichtverslag 2015-2016 Leerplichtverslag 2015-2016 1 2 Leerplichtverslag 2015-2016 Inleiding Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei. Het biedt kinderen en jongeren de kans hun eigen mogelijkheden

Nadere informatie

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school?

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school? Ziekteverzuim en leerplicht Wat kan, mag en moet de school? LEERPLICHTAMBTENAAR Roberta Bloemsma Gemeente Medemblik Martijn Schenk SED organisatie Samen 14 jaar ervaring. Verschuiving van problematiek.

Nadere informatie

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen

Voorstel: in te stemmen Leerplichtverslag 2008/2009 op grond van artikel 25 van de leerplichtwet. Vervolgens het verslag vaststellen Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20081 Datum: 15 juni 2010 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: de heer drs. P.M.M. de Jonge Behandelend ambtenaar: I.Koning/Gep Fokken Onderwerp: Jaarverslagleerplicht

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 juni 2009 Agenda nr: 6 Onderwerp: Jaarverslag Leerplicht / Regionaal Meld en Coördinatiepunt (RMC) Maastricht en Mergelland 2007-2008 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 12.0118 B&W verg. : 7-02-2012 Onderwerp:Jaarverslag leerplicht 2010-2011 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken

Nadere informatie

Verzuimregistratie Stichting Andreas College

Verzuimregistratie Stichting Andreas College Verzuimregistratie Stichting Andreas College Inleiding In het directieberaad van 14 februari 2017 is afgesproken de verzuimregels Stichtingsbreed te uniformeren. Dit heeft een aantal voordelen. Een daarvan

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 21 maart 2013 Betreft Voortgang aanpak schoolverzuim a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne

Leerplichtverslag Gemeente Westvoorne Leerplichtverslag 2014-2015 Gemeente Westvoorne Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Inleiding...4 Hoofdstuk 2. Leerplicht en wettelijke kader...5 2.1. Doel en inhoud van de leerplichtwet... 5

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5836 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Ss Schooljaar 2013-2014 verslag 2013-2014 Afdeling Afdeling Maatschappelijke Auteur Ontwikkeling

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2015 2016 verslag 2015-2016 Thema Samenleving Auteur Alies Oprel, Dick van

Nadere informatie

JAARVERSLAG LEERPLICHT 2014/2015

JAARVERSLAG LEERPLICHT 2014/2015 JAARVERSLAG LEERPLICHT 2014/2015 Voor u ligt het jaarlijks verslag van het gevoerde beleid en activiteiten van Leerplicht. Leerplicht werkt vanuit de volgende visie: In samenwerking met alle regionale

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum maart 2015 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2013/2014 VERZONDEN gemeentebestuur Postbus 15 1440 AA Purmerend PURMEREND Jjp telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 1182949 10 maart 2015 onderwerp Jaarverslag leerplicht

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs

Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Protocol Thuiszitters, absoluut verzuim, vrijstellingen regio Friesland Basisonderwijs, Voortgezet (speciaal) onderwijs en Middelbaar beroepsonderwijs Passend Onderwijs Eén van de speerpunten van Passend

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Jaarverslag leerplicht Deurne 2013-2014 Registratienummer: 00539874 Datum: 7 juli 2015 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser Steller: M.M.C.F. Vossen-Stokbroeks Nummer: RIB-MS-1522

Nadere informatie

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN

LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN LEERPLICHT IN IJSSELSTEIN JAARVERSLAG 2013-2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING 1 CIJFERS EN FEITEN 2 MELDINGEN 3 AFHANDELING VAN MELDINGEN 4 VRIJSTELLINGEN 5 LEERPLICHTADMINISTRATIE 6 VOORTIJDIG SCHOOL VERLATEN

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL. Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking

Nadere informatie

2012-2013. Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten

2012-2013. Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2012-2013 Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Jaarverslag 2012-2013 INHOUD Pag. 2.Opzet Aantal 4-18 jarigen in de regio Pag. 3.Absoluut verzuim Pag.

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei

Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei JAARVERSLAG KWALIFICATIEPLICHT EN RMC 2016-2017 Deel 1: De uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC in de regio Vallei 1.1. Kwalificatieplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten

Nadere informatie

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere

Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Aanpak Thuiszi-ers Gemeente Almere Thuiszi-ers Een good prac:ce van de gemeente Almere Bianca Molly November 2015 Programma Algemene info, cijfers en achtergronden gemeente Almere Leerplicht/ RMC gemeente

Nadere informatie

Holland y/f*.!** *>*«*> 4

Holland y/f*.!** *>*«*> 4 *«*> 4 fco»* In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Lelderdorp, Llsse, Noordwljk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Nadere informatie

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio

Programmabegroting RBL Oosterschelderegio Programmabegroting RBL Oosterschelderegio 2018-2021 Programmabegroting 2018-2021 RBL definitief 1 Programmabegroting 2018-2021 RBL Oosterschelderegio Programma Leerplicht Hoofdkenmerken/ doelstelling programma

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek Protocol schoolverzuim Voortgezet onderwijs 1 Verzuimprotocol Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol Gooi en Vechtstreek 2 INHOUD: 1 INLEIDING 1 Inleiding 1 2 Wettelijk kader 2 3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Beleidsplan leerplicht 2013-2014

Beleidsplan leerplicht 2013-2014 Inleiding Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs om zich te ontwikkelen en ontplooien. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. In Nederland gelden de leerplicht

Nadere informatie

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet

Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet Richtlijn melding leerplicht in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet INLEIDING RICHTLIJN MELDING LEERPLICHT IN HET KADER VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET (AKW) Met de wijziging van de algemene wet

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS

Memo Reg.nr.: I-WL/2015/178 / RIS Memo Reg.nr.: I-WL// / RIS - Aan : Gemeenteraad en Burgerparticipatieraad Van : College Datum : februari Onderwerp : Leerplicht en schooluitval - Bijlage(n) : Jaarverslag RBL BNO - (I-WL//96) Aanleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2015/2016 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2015/2016 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 2015/2016 Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Inhoud Voorwoord Inleiding Het kader De cijfers Speerpunten schooljaar 2016-2017 Voorwoord Als gemeenten werken

Nadere informatie

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le

Contactgegevens Gemeente Arnhem Gemeente Doesburg Gemeente Rheden lich Gemeente Rozendaal e le Contactgegevens Gemeente Arnhem Dienst MO, afd. Leerlingzaken Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem Postbus 5283, 6802 EG Arnhem tel.: (026) 377 49 76 e-mail: leerplicht@arnhem.nl Gemeente Doesburg t.a.v.

Nadere informatie

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord

HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking. vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord HET VERZUIMPROTOCOL Werkproces en een praktische handreiking vo- en mbo-scholen in samenwerking met RMC de Friese Wouden/RMC Friesland Noord Voorwoord Voor u ligt de definitieve versie 2011 van het Protocol

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer en kwalificatieplichtige leerlingen over schooljaar

Opgave schoolverzuim leer en kwalificatieplichtige leerlingen over schooljaar Voorlichtingspublicatie 05 juli 2016 Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Opgave school leer en kwalificatieplichtige leerlingen over

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2014 2015 Inhoud Voorwoord > Tabel: Aantal Leerlingen in Utrecht > Visie en uitgangspunten > Tabel: Verzuimcijfers > De Wet > Tabel: Vrijstellingen > Tabel: Controle in het mbo

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht

Jaarverslag Leerplicht Jaarverslag Leerplicht 2015-2016 Elke jongere telt! Samenvatting Cijfers Aantal leerplichtige leerlingen 10000 9000 9261 Leerlingen op school binnen/buiten Houten 8000 1745 7000 6000 5800 5000 4000 7516

Nadere informatie

Leerplicht. Jaarverslag 2011 2012. Gemeente Kollumerland c.a.

Leerplicht. Jaarverslag 2011 2012. Gemeente Kollumerland c.a. Leerplicht Jaarverslag 2011 2012 Gemeente Kollumerland c.a. 1 Inhoud Deel 1 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en werkwijze 4 3. Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

1. Inleiding Leerplicht Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 5

1. Inleiding Leerplicht Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 5 Inhoud Deel 1 1. Inleiding 2 2. Leerplicht 3 3. Activiteiten naar aanleiding van de aanbevelingen van het jaarverslag 2010/2011 5 4. Activiteiten en ontwikkelingen 6 5. Knelpunten en aanbevelingen 8 Deel

Nadere informatie

Bijlage 1A. Het totale aantal leerlingen schooljaar schooljaar totaal man vrouw totaal man vrouw 4 t/m15 jaar

Bijlage 1A. Het totale aantal leerlingen schooljaar schooljaar totaal man vrouw totaal man vrouw 4 t/m15 jaar Bijlage 1A. Het totale aantal leerlingen schooljaar 2010-2011 schooljaar 2011-2012 totaal man vrouw totaal man vrouw 4 t/m15 jaar 7792 3962 3830 7548 3817 3731 16-17 jaar 1380 684 696 1401 725 676 totaal

Nadere informatie

uil

uil gemeente Nieuwkoop afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeenteraad uil datum uw brief/kenmerk registratienummer behandeld door betreft bljlage(n) februari 7 7.36 Renske van der Peet Jaarverslag leerplicht

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012

Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Jaarverslag leerplicht schooljaar 2011/2012 Inleiding Op grond van artikel 25 van de leerplichtwet moeten burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad over het in de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016

Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016 Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015/2016 Voorwoord Jaarverslag leerplicht gemeente Almere schooljaar 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag Leerplicht gemeente Almere voor het schooljaar

Nadere informatie

AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA 4 AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA

AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA 4 AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA 4 AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA 1 AANPAK SCHOOLVERZUIM FORZA Een keertje een les op school overslaan is geen ramp. Maar het is wel zorgelijk als een leerling meerdere uren per maand

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: sept. 2016 Datum instemming MR : sept. 2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Leerplicht Schooljaar 2013-2014 TEAM LEERPLICHT Sector Dienstverlening Afdeling Maatschappelijke Zaken Cluster leerplicht Leerplichtambtenaar Administratieve ondersteuning: Applicatie medewerker:

Nadere informatie

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017

Clemensnieuws. Woord vooraf. Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Clemensnieuws Dit is een editie van de St. Clemensschool/Nummer 9, mei 2017 Agenda: 31 mei: OV-vergadering 5 juni: 2 e pinksterdag vrijdag 6-9 juni: Toetsweek 1 groep 1-7 12-15 juni: Avondvierdaagse 16

Nadere informatie

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters

Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters. Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Versie 0.2, 13 juni 2016 Werkgroep thuiszitters Werkafspraken rondom schoolverzuim, vrijstellingen en thuiszitters Inleiding Dit document is ontstaan uit de samenwerking tussen SWV Eemland en leerplichtafdelingen

Nadere informatie

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim

Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim Bijlage bij brief Naar een integrale aanpak van schoolverzuim 1. Definities De Leerplichtwet 1969 (hierna: de Leerplichtwet) verplicht ouders hun kinderen vanaf de eerste schooldag van de maand volgende

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar, oktober Inleiding Het leerplichtjaarverslag dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Leerplichtverslag 2013-2014. Gemeente Barneveld

Leerplichtverslag 2013-2014. Gemeente Barneveld Leerplichtverslag 2013-2014 Gemeente Barneveld Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Leerplicht en Kwalificatieplicht 3 Cijfers 4 Ontwikkelingen 2 1 Samenvatting In het schooljaar 2013-2014 hebben 677 leerlingen

Nadere informatie

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs

Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Beantwoording vragen rondom in- en uitschrijving in het voortgezet onderwijs Hoofdvraag Is artikel 10, eerste lid, Leerplichtwet 1969 (Lpw 1969), onverenigbaar met artikel 4 en 5 van het Bekostigingsbesluit

Nadere informatie

Jaarverslag Team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Schooljaar 2015/2016

Jaarverslag Team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Schooljaar 2015/2016 Jaarverslag Team Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Schooljaar 2015/2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2015/2016 van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Als gemeente

Nadere informatie