STR OOM VERS NELL ING CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVER- SNELLING 19 JUNI 2013 VERSIE 4.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STR OOM VERS NELL ING CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVER- SNELLING 19 JUNI 2013 VERSIE 4.4"

Transcriptie

1 DE STR OOM CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVER- SNELLING VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 4.4

2 De ondergetekenden: Ver. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten statutair gevestigd te Amsterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder de 1. heer F. Schoorl, hierna te noemen BNA, Vereniging Nederlands Verbond Toelevering Bouw statutair gevestigd te s-gravenhage, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door bestuurslid de heer 2. P.J. Fraanje, hierna te noemen NVTB, Vereniging FME-CWM statutair gevestigd te Zoetermeer, ten deze vertegenwoordigd door haar alleen en zelfstandig bevoegd 3. bestuurder mevrouw I. Dezentjé Hamming-Bluemink, hierna te noemen FME-CWM, Vereniging Uneto-VNI statutair gevestigd te s-gravenhage, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig 4. bevoegd bestuurder mevrouw T. Sierstema (voorzitter), hierna te noemen Uneto-VNI, 5. Vereniging Aannemersfederatie Nederlands Bouw en Infra statutair gevestigd te gemeente Nieuwegein, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gezamenlijk bevoegd bestuurders de heer H. Klein Poelhuis (voorzitter) en de heer D.W. Stuit (vice voorzitter), hierna te noemen de Aannemersfederatie, Vereniging Bouwend Nederland statutair gevestigd te Zoetermeer, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gezamenlijk bevoegd 6. bestuurders de heer L.C. Brinkman (voorzitter) en de heer H.W.J. Bol (vice voorzitter), hierna te noemen Bouwend Nederland, Vereniging Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in de Schilders-, Onderhouds-, Metaalconserverings- en Glasbranche statutair gevestigd te Gouda, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd 7. bestuurder de heer R.J.P.M. Maas (voorzitter), hierna te noemen OnderhoudNL, 8. Vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging statutair gevestigd te Amsterdam, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegde bestuurder de heer R. Baars (algemeen secretaris), hierna te noemen FNV, Vereniging Christelijk Nationaal Vakverbond Vakmensen statutair gevestigd te Utrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd 9. bestuurder de heer A.A. van Wijngaarden (voorzitter), hierna te noemen CNV Vakmensen, Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen statutair gevestigd te Nuenen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd 10. bestuurder de heer P.F.J.M. Huijbregts (secretaris). hierna te noemen Netwerk Conceptueel Bouwen, 2 CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING

3 ONDERGETEKENDEN 1-7 hierna te noemen: Co-makers ; 1-10 hierna te noemen: Belanghebbenden ; en: Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 11. haar alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling Holding B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mr. C.G.J.W. Martens krachtens een daartoe verstrekte volmacht; VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rijssen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 12. alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder de heer M. den Harder; BAM Woningbouw B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bunnik, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 13. alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder de heer J.G. Nelis; Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Houten, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 14. alleen en zelfstandig bevoegd bestuurder de heer J.S.M. van der Kemp; hierna te noemen: de Bouwers ; alle partijen hierna gezamenlijk te noemen: Partijen ; elk afzonderlijk te noemen: Partij ; CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING 3

4 nemen het navolgende in aanmerking. A. De woningbouwcorporaties in Nederland staan voor een grote renovatieopgave van woningen/appartementen uit de jaren 50, 60 en 70. Doel van deze renovatie is wonen voor huurders van deze woningen/appartementen ook op termijn betaalbaar en comfortabel te houden. B. Het aanbieden van woningen/appartementen aan huurders, opdat in hun woonbehoefte wordt voorzien tegen betaalbare lasten, is het bestaansrecht voor de woningbouwcorporaties en tevens van groot belang voor bouwend Nederland en alle branches die daarmede direct of indirect in verband staan. C. De energierekening, die ten laste komt van de huurders, is een steeds toenemend en onvoorspelbaar deel van de totale woonlasten voor deze huurders en daarmede wordt de betaalbaarheid van huurwoningen/appartementen bedreigd. D. Grootschalige sloop/nieuwbouw voor de gehele voorraad is in tijd en financiële capaciteit niet altijd haalbaar dan wel wenselijk en levensduurverlengende renovatie naar de huidige kwaliteitsnormen zal in de meeste gevallen niet rendabel zijn. E. Een zestal woningbouwcorporaties, te weten: Stichting Portaal; Stichting Wonen Limburg; Stichting Lefier; Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland; Stichting Stadlander; Tilburgse Woonstichting Tiwos; alsmede de Bouwers zijn de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling aangegaan. F. De visie, aangeduid als de stroomversnelling die aan deze samenwerking tussen die partijen ten grondslag ligt, is dat door de besparing op de energierekening van de huurders, de benodigde financiële ruimte ontstaat om de huurwoningen hoogwaardig en met inbegrip van architectonisch kwaliteit te renoveren naar een niveau nul op de meter. Daarmee blijven de woonlasten van de huurder gelijk en verbetert de woonkwaliteit. 4 CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING

5 NEMEN IN AANMERKING G. Met deze visie wordt ondermeer investeringsruimte voor de corporaties gecreëerd door naast de geldstromen uit huur ook geldstromen uit energienota s in te zetten. Deze visie draagt bij aan de realisatie van duurzaamheidsdoelen van de overheid, creëert voor de woningbouwcorporaties in Nederland betaalbaar en waardevol vastgoed en zorgt voor werkgelegenheid in de bouwsector en architectenbranche. H. Voor de uitwerking van de visie de stroomversnelling is het nodig dat aanbieders van renovatieconcepten de ruimte krijgen voor radicale renovatie op zowel proces- als productieniveau. Omdat het zicht op omvangrijke schaal tot renovatie noodzakelijk is voor deze innovaties, is de samenwerkingsovereenkomst de stroomversnelling tot stand gekomen, die beoogt op basis van de visie de stroomversnelling tenminste woningen te realiseren in drie fasen van 1.000, en woningen. Partijen nemen als uitgangspunt dat visie De Stroomversnelling uitvoerbaar is als aan de navolgende criteria is voldaan: de huurder van mening is dat hij een goed woonaanbod krijgt; de woning na verbetering voldoet aan het niveau Nul-Op-de-Meter ; de Corporaties bij een normwoning na renovatie een rendement van 5,25% kunnen halen volgens de bedrijfswaardebenadering die onderdeel is van de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling ; de Corporaties de middels de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling uit te voeren renovaties kunnen financieren; de Bouwers van renovatieproducten een rendabele business case hebben; de benodigde wet- en regelgeving is aangepast. I. Partijen maken bij deze overeenkomst wederzijdse afspraken over de betrokkenheid van alle mogelijke partijen uit het hele netwerk dat ziet op ontwikkelen, bouwen, exploiteren van woningen, teneinde de uitvoerbaarheid van de visie de stroomversnelling zoveel mogelijk te waarborgen. Vereniging De Stroomversnelling is bij ondertekening van dit convenant nog niet opgericht. Partijen geven reeds op voorhand hun instemming dat bij oprichting, vereniging De Stroomversnelling kan toetreden tot dit convenant als partij onder dezelfde condities en voorwaarden. CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING 5

6 Komen als volgt overeen. 1. Definities 1.1. NOM (Nul-Op-de-Meter) woning Een woning (nieuwbouw of gerenoveerd) waarbij de in- en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (incl. verlichting) op jaarbasis per saldo nul is, onder standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en bij standaard gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlands normen. De uitwerking van deze definitie is: 1. Op basis van de EPG norm (NEN 7120) moet de woning voor het gebouwgebonden energiegebruik een EPC hebben die kleiner is dan Aanvullend daarop levert de woning een minimum aantal kwh per jaar voor de afdekking van het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur. Daar zal een minimum voor worden vastgesteld, wat wordt gedifferentieerd naar woningtypologie (gestapelde woning, grondgebonden rij woning, vrijstaande woning). 3. Gebiedsmaatregelen conform de EMG norm (NVN 7125) kunnen worden toegepast om het tekort aan opwekkingenmogelijkheid voor huishoudelijk verbruik van een individuele woning te compenseren. 4. De opwek en/of herkomst van externe duurzame bronnen komt van binnen een straal van 10 kilometer rondom de woning bij een gemiddelde landelijke bebouwingsdichtheid, conform gedachte EMG. De projectspecifieke maximale afstand wordt afhankelijk gesteld van de bebouwingsdichtheid in het gebied waar de woning staat Stichting Platform31 De stichting, die het innovatieprogramma EnergieSprong - dat de condities creëert voor een energieneutrale gebouwde omgeving realiseert Vereniging De Stroomversnelling De stichting, belast met de besluitvorming ter uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling. 6 CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING

7 KOMEN OVEREEN 1.4. Visie de stroomversnelling De visie, die aan de samenwerking tussen zes woningbouwcorporaties en de vier Bouwers, zoals genoemd in de considerans onder E, ten grondslag ligt, dat door besparingen op de energierekening van de huurders de benodigde financiering aangetrokken kan worden om de huurwoningen te renoveren naar een niveau nul op de meter, waardoor de woonlasten van de huurder gelijk blijven en de woonkwaliteit wordt verbeterd Samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling De samenwerkingsovereenkomst die tot stand gekomen is tussen zes woningbouwcorporaties en vier aannemers als genoemd in de considerans onder E Belanghebbenden De leden van Partijen als genoemd onder 1 t/m 10 in dit convenant alsmede al degene die de doelstellingen van dit convenant onderstrepen, in de ruimste zin van het woord, bestaande uit die partijen uit het hele netwerk van ontwikkelen, bouwen, onderhouden en exploiteren van woningen Co-makers Alle partijen uit de toeleverende industrie, de installatiebranche, aanverwante (bouw)branches en de zakelijke dienstverlening, verenigd in de navolgende brancheorganisaties of wiens belangen zijn behartigd door: de BNA (partij 1), de NVTB (partij 2), FME-CWM (partij 3), Uneto-VNI (partij 4), de Aannemersfederatie (Partij 5), Bouwend Nederland (Partij 6) en OnderhoudNL (Partij 7). Co-makers werken samen met de Bouwers dan wel in opdracht van de Bouwers aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling en, in bredere zin, aan het verwezenlijken van de visie de stroomversnelling. CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING 7

8 2. Kernbeding / Leidende Principes Partijen verbinden zich om de Leidende Principes, zoals die in dit artikel zijn geformuleerd, te onderschrijven en te hanteren bij de uitvoering van hun werkzaamheden en deze zoveel mogelijk op te leggen aan haar leden. 2.1 Maatschappelijke verantwoordelijkheid Partijen houden zich vanzelfsprekend aan wet- en regelgeving. Partijen zorgen er samen voor dat hun taken sociaal verantwoord, veilig en duurzaam kunnen worden uitgevoerd voor alle belanghebbenden. Van Bouwers en Co-makers wordt verwacht dat zij samen de kwaliteit van de geleverde dienst/het product borgen en zorg dragen voor een duurzaam, veilig en voor de omgeving acceptabel proces. Bouwers en Co-makers zijn samen verantwoordelijk voor een duurzaam inkoopbeleid. Bouwers en Co-makers verplichten zich jegens elkaar om kennis en kunde zoveel mogelijk te delen en over te dragen; zij zijn samen ketenverantwoordelijk. 2.2 Integriteit en betrokkenheid Bouwers en Co-makers gaan zakelijk en open met elkaar om. Selectie van Co-makers door Bouwers vindt plaats op basis van prijs én kwaliteit. Bouwers en Co-makers gaan fair om met aanbiedingen van andere ketenpartijen. Bouwers verplichten zich om fair om te gaan met de door de co-makers geleverde kennis en innovatie en eisen van hun betrokken partners dat zij zich ook zo opstellen. Afspraak is afspraak; ook dit principe geldt in beide richtingen. Bouwers en Co-makers en overige partners bij het integrale project van ontwikkelen, bouwen en exploiteren van woningen, werken zoveel mogelijk samen op basis van co-makersschap en wederzijdse leveringsvoorwaarden. De Bouwers en Co-makers zetten zich samen in voor een optimaal bouwproces en een goed resultaat. 2.3 Transparantie Bouwers en Co-makers dragen zorg voor duidelijke en transparante processen en procedures. Bouwers en Co-makers spannen zich in om elkaar tijdig en duidelijk te informeren. Co-makers worden door Bouwers betrokken bij de planning en waar relevant en nodig, is er overleg over de omstandigheden waaronder een opdracht moet worden uitgevoerd. De opdracht van Bouwers en Co-makers wordt verstrekt op grond van vooraf bepaalde, helder gecommuniceerde criteria. De basis van de samenwerking tussen Bouwers en Co-makers is gestoeld op samenwerking en daaraan ten grondslag liggend vertrouwen. Partijen zullen de dialoog over elkaars belangen en de daaraan gekoppelde voordelen van de samenwerking op alle niveaus binnen hun organisaties delen. Partijen erkennen dat door op een transparante wijze samen te werken de betrokken personen in staat zijn om innovatieve grootse producten, processen en projecten te realiseren. 8 CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING

9 2.4 Duurzaamheid Partijen geven gezamenlijk concrete invulling aan het streven naar duurzame ontwikkeling. Dit komt tot uitdrukking in zowel de bedrijfsvoering als in de projecten. Van partijen wordt verwacht dat zij verantwoord en duurzaam omgaat met materialen, afval en energie. De bouwer, zijn co-makers, toeleveranciers en andere partners zijn schakels in een keten van idee tot realisatie, onderhoud en beheer. Van de vragende partijen binnen de Stroomversnelling wordt verwacht dat zij ruimte bieden voor duurzame oplossingen. Duurzaamheid wordt breed opgevat, naast milieu en energieaspecten zijn een gezond binnenklimaat en architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit eveneens belangrijke aandachtspunten. De bouwers stellen zich open voor goede suggesties van co-makers en belanghebbenden op het punt van duurzaamheid. Partijen streven naar een duurzaam bouwproces en een duurzame leefomgeving. Van Partijen wordt verwacht dat zij vooral en duurzaam omgaan met materialen, afval en energie. Dit moet blijken uit zowel de bedrijfsvoering als in de manier waarop projecten worden uitgevoerd. 2.5 Innovatie Partijen en allen die betrokken zijn bij de visie de stroomversnelling, zoals geformuleerd in deze overeenkomst onder 1.4, streven naar een continue innovatie van zowel proces- als productoplossingen voor de opgave die voorliggen binnen die visie. Partijen beamen dat alleen radicale productinnovaties kunnen leiden tot de beoogde en gewenste oplossingen. Partijen geven elkaar en alle betrokken partners die ruimte die innovaties te bedenken, aan te bieden en te realiseren, waarbij risicobeheersing met betrekking tot de innovaties onderdeel van de uitgangspunten van dit convenant zijn en zullen daarvoor voortdurend een open dialoog met elkaar aangaan. 2.6 Klant centraal Bouwers en Co-makers streven naar het realiseren van de maximale waarde voor de bewoners van woningen/appartementen, die gerenoveerd gaan worden binnen de visie de stroomversnelling. Partijen stellen centraal de basisvraag hoe gaat u het leven van de bewoner verbeteren. Deze vraag is het uitgangspunt bij de ontdekkingstocht naar innovaties welke moeten leiden tot waardevollere processen en significant betere en goedkope renovatieproducten dan tot heden gebruikelijk was. 2.7 Goede arbeidsverhoudingen, -omstandigheden en -voorwaarden Partijen maken zich sterk voor goede arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden zodat ook op sociaal gebied sprake is van duurzaamheid. Partijen borgen de naleving van de geldende cao s en de sociale wetgeving. Daar waar sprake is van aanbestedingen of uitbesteding van werk aan co-makers, geldt dit tevens ten behoeve van de werkenden die door de bouwer of comakers te werk zijn gesteld (ketenaansprakelijkheid). Partijen onderschrijven in het bijzonder het Sociaal Akkoord 2013, het Actieplan bestrijden van schijnconstructies en de uitgangspunten op het gebied van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, en zullen daaraan actief invulling geven bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling. CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING 9

10 3. Belang Co-makers Bouwers erkennen dat Co-makers een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en toepassing van innovatieve renovatieproducten en processen. 4. Gezonde bedrijfsvoering en innovatie Partijen zullen de leidende principes (artikel 2) van deze overeenkomst gebruiken voor het optimaliseren van ieders rendement als basis voor gezonde bedrijfsvoering én de mogelijkheid om innovatieruimte binnen de eigen organisaties en sectoren te creëren en continueren. 5. Geschillen Indien partijen c.q. hun leden onderling dan wel met andere betrokkenen onenigheid hebben over hun samenwerking en/of gezamenlijk project, worden zij geacht open en transparant inzichtelijk te maken op welke onderdelen zij verschil van mening hebben, waarna zij in overleg zullen treden naar een duurzame oplossing voor hun geschil. Het kernteam van de Vereniging in oprichting De Stroomversnelling kan daarbij optreden als mediator voor zover partijen dat gezamenlijk overeenkomen. 6. Regionaal ondernemen Bouwers verplichten zich om indien mogelijk gebruik te maken van Co-makers uit de regio, waarin het desbetreffende renovatieproces c.q. project plaatvindt. 7. Open innovatie Partijen beamen dat derden, die niet betrokken zijn bij deze overeenkomst dan wel geen lid zijn van één der Partijen, de vrijheid hebben om gelijksoortige renovatieproducten op de markt te brengen onder gebruikmaking van dezelfde condities, voor zover zij niet gebonden zijn aan wet- en regelgevende beperkingen. 10 CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING

11 8. Vertrouwen Partijen gaan uit van de goede intenties van alle overige betrokken partijen die op welke wijze dan ook samenwerken bij het realiseren van de vsie de stroomversnelling en de uitvoering van dit Convenant. 9. Monitoring Bouwers en Co-makers verbinden zich om projecten die zijn aangevangen te monitoren en de daaruit vloeiende kennis te delen. 10. Opschaling en transitie Bouwers en de betrokken corporaties, zoals genoemd in punt E van de considerans, hebben productieafspraken gemaakt over fase 1 en fase 2 van de samenwerkingsovereenkomst De Stroomversnelling, zijnde woningrenovaties. De bouwers benadrukken dat binnen deze fasen zoveel mogelijk wordt gewerkt volgens het zogenaamde open-source principe. Daardoor wordt het mogelijk dat de hele sector aansluit bij de visie de stroomversnelling welke in die zin bijdraagt aan de door alle partijen gewenste sectortransitie. Voor de planning van de verschillende fasen wordt verwezen naar de bijlagen van de overeenkomst tussen de Bouwers en de betrokken woningcorporaties, welke vindbaar is op de website van Energiesprong. CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING 11

12 Aldus getekend in zeventienvoud te s-gravenhage, F. Schoorl Vereniging Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten I. Dezentjé Hamming-Bluemink Vereniging FME-CWM P. J. Fraanje Vereniging Nederlands Verbond Toelevering Bouw T. Sierstema Vereniging Uneto-VNI 12 CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING

13 ONDERTEKENEN H. Klein Poethuis Vereniging Aannemersfederatie Nederlands Bouw en Infra L. C. Brinkman Vereniging Bouwend Nederland D. W. Stuit Vereniging Aannemersfederatie Nederlands Bouw en Infra H. W. J. Bol Vereniging Bouwend Nederland CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING 13

14 R. Baars Vereniging Federatie Nederlandse Vakbeweging Bouw P. F. J. M. Huijbregts Stichting Netwerk Conceptueel Bouwen A. A. van Wijngaarden Vereniging Christelijk Nationaal Vakverbond Vakmensen R. J. P. M. Maas Vereniging Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in de Schilders-, Onderhouds-, Metaalconserverings- en Glasbranche (ook wel: OnderhoudNL) 14 CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING

15 C. G. J. W. Martens Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling B.V. M. den Harder VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling B.V. J. G. Nelis BAM Woningbouw B.V. J. S. M. van der Kemp Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed B.V. CONVENANT VAN PARTNERS IN HET NETWERK VAN DE STROOMVERSNELLING 15

16

STR OOM VERS NELL ING SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST 19 JUNI 2013 VERSIE 10.4

STR OOM VERS NELL ING SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST 19 JUNI 2013 VERSIE 10.4 DE STR SAMENWERKINGS- OVEREENKOMST OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 10.4 De ondergetekenden: Stichting Portaal statutair gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nul-op-de-Meter. Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars. Stroomversnelling

Nul-op-de-Meter. Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars. Stroomversnelling Nul-op-de-Meter Waardevolle ontwikkeling voor ontwikkelaars Dr. Ivo J. Opstelten Lector Nieuwe Energie in de Stad Expert PIAF Wonen Hogeschool Utrecht Stroomversnelling Wat betekend COP21/Parijs voor Energieambities

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4342 16 juli 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2015, nr. 81581F5F tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Economic

Nadere informatie

Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie?

Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie? Nul-op-de-meter - wat betekent dat voor de woningcorporatie? Nul-op-de-meter is hot. Er wordt veel over gepraat. De Stroomversnelling is aan een tweede ronde prototypes toe voor renovatie van grondgebonden

Nadere informatie

Convenant Naleving cao en arbeidswet- en regelgeving op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam

Convenant Naleving cao en arbeidswet- en regelgeving op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam Convenant Naleving cao en arbeidswet- en regelgeving op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam 24 februari 2014 De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Opschalen duurzaam wonen NoM Twente. 6 december 2016

Opschalen duurzaam wonen NoM Twente. 6 december 2016 Opschalen duurzaam wonen NoM Twente 6 december 2016 Programma 14.45 uur Inloop met koffie en thee 15.00 uur Opening 15.05 uur Ervaringen en plannen NoM Twente 15.20 uur 15.30 uur 16.00 uur 16.20 uur 16.30

Nadere informatie

Nul-op-de-Meter en EnergiePrestatieVergoeding

Nul-op-de-Meter en EnergiePrestatieVergoeding Nul-op-de-Meter en EnergiePrestatieVergoeding Een kansrijke balans Dr. Ivo J. Opstelten Lector Nieuwe Energie in de Stad Expert PIAF Wonen Hogeschool Utrecht Stroomversnelling Woningcorporaties balanceren

Nadere informatie

Milieu De module Milieu is opgedeeld in drie submodules: Submodule 2.1 Water Submodule 2.2 Milieuzorg Submodule 2.3 Materiaal

Milieu De module Milieu is opgedeeld in drie submodules: Submodule 2.1 Water Submodule 2.2 Milieuzorg Submodule 2.3 Materiaal Bijlage 5 Uitgangspunten duurzaamheid Bijlage bij het programma van eisen voor de aanbesteding van De Streek Toelichting op het convenant Duurzaam bouwen West-Brabant en de Nul-op-de-Meter-woning. Convenant

Nadere informatie

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen

Meer Met Minder. Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Meer Met Minder Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen Partijen: 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen vertegenwoordigd door minister J.W.E. Spies,

Nadere informatie

Convenant vitale bedrijventerreinen Tilburg

Convenant vitale bedrijventerreinen Tilburg Convenant vitale bedrijventerreinen Tilburg Partijen: - De Gemeente Tilburg, gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende Tilburg, aan het Stadhuisplein 130, verder te noemen Gemeente, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Masterclass Slim&Snel/ Stroomversnelling 18-1-2013

Masterclass Slim&Snel/ Stroomversnelling 18-1-2013 Masterclass Slim&Snel/ Stroomversnelling Heel veel voorbeelden! Residential: 71.108 Industrial zone: 1 Offices: 17 Final result Kerkrade 153 woningen Day 1 Plaatsing houtskelet gevelelementen Achtergevel

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z15884

Nadere informatie

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider

Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen. 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Aanpak energiebesparing woningvoorraad Portaal Nijmegen 13 mei 2014 Stephan Huisman afdeling Strategie & Vastgoed Senior projectleider Wat loopt er allemaal? Duurzaamheid is: Energiebesparing Gezond wonen

Nadere informatie

Woonlasten in Haaglanden. Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen

Woonlasten in Haaglanden. Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen Woonlasten in Haaglanden Ron Lazaroms sector Milieu Ludolf de Boer sector Wonen Opbouw verhaal 1. Achtergrond Woonlastenonderzoek Builddesk/Rigo Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden 2. Rapportage

Nadere informatie

De Stroomversnelling. Effecten voor productie en werkgelegenheid. Sander Hardeman Martin van Elp

De Stroomversnelling. Effecten voor productie en werkgelegenheid. Sander Hardeman Martin van Elp De Stroomversnelling Effecten voor productie en werkgelegenheid Sander Hardeman Martin van Elp Eindrapport Rapport in opdracht van Platform31 20 juni 2013 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 7 1

Nadere informatie

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS

SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN. TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS SUGGESTIES VOOR INHOUD PRESTATIE-AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE en WONINGCORPORATIES en HUURDERS Colofon Meer informatie over mogelijke ondersteuning op de verschillende onderwerpen: Ieke Benschop, NMU (i.benschop@nmu.nl;

Nadere informatie

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten

Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten Duurzaam Castricum 2030. Door vanuit ons vakgebied en met onze kennis de woningen in Castricum energie op te laten wekken in plaats van te laten verbruiken. Hoe we werken De woning krijgt als het ware

Nadere informatie

Raamovereenkomst [Leverancier - onderwerp]

Raamovereenkomst [Leverancier - onderwerp] Pagina 1 van 5 Raamovereenkomst [Leverancier - onderwerp] Raamovereenkomst [Leverancier - onderwerp] Raamovereenkomst Mobiele telefonie Pagina 1 van 4 RAAMOVEREENKOMST [LEVERANCIER - ONDERWERP] De ondergetekenden:

Nadere informatie

Onderzoeksinstituut OTB

Onderzoeksinstituut OTB Klimaataanpak voor wonen Inleiding tijdens congres Hoe houden wij woningen betaalbaar en toekomstbestendig? De Verduurzamers, Amersfoort, 14 april 2016 Hugo Priemus, emeritus hoogleraar TU Delft 1 Eind

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2

Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Wat is een nul-op-de-meter woning? Versie 1.2 Bij een nul-op-de-meter woning zijn alle in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in balans. Dat wil zeggen dat de woning op jaarbasis voldoende energie

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

ZEN en BENG Scenario s voor bijna energieneutrale woningen

ZEN en BENG Scenario s voor bijna energieneutrale woningen ZEN en BENG Scenario s voor bijna energieneutrale woningen Ir. Harm Valk Nieman Groep Platform ZEN 10 december 2015 Routekaart BENG 9-12-2015 2 BENG wat gaat er veranderen Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Nadere informatie

Nul-op-de-Meter. Woningen inclusief energielasten Betaalbaar, comfortabel en rendabel een nieuwe propositie voor bewoners en corporaties

Nul-op-de-Meter. Woningen inclusief energielasten Betaalbaar, comfortabel en rendabel een nieuwe propositie voor bewoners en corporaties Nul-op-de-Meter Woningen inclusief energielasten Betaalbaar, comfortabel en rendabel een nieuwe propositie voor bewoners en corporaties 12 november, OTB wooncongres Peter Sluijs Programma Energiesprong

Nadere informatie

NOM KienhuisHoving. 5 april Esther Hovenier Advocaat

NOM KienhuisHoving. 5 april Esther Hovenier Advocaat NOM KienhuisHoving 5 april 2016 Esther Hovenier Advocaat 2 Energieakkoord voor duurzame groei 13 september 2013 (SER) 14% hernieuwbare opwekking in 2020 16% hernieuwbare opwekking in 2023 Vermindering

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

De Stroomversnelling. Effecten voor productie en werkgelegenheid

De Stroomversnelling. Effecten voor productie en werkgelegenheid De Stroomversnelling Effecten voor productie en werkgelegenheid De Stroomversnelling Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de

Nadere informatie

Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling. Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos

Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling. Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos Duurzaamheidsaanpak en de Stroomversnelling Chris Faro Beleidsadviseur Tiwos Visie Tiwos: betaalbaarheid centraal! Tiwos staat voor betaalbare woonlasten (huur en energie), comfortkeuze is voor rekening

Nadere informatie

Stroomversnelling is het ei van Columbus

Stroomversnelling is het ei van Columbus Woningcorporaties en duurzaamheid Stroomversnelling is het ei van Columbus In 2020 hebben corporatiewoningen gemiddeld energielabel B. Dat is een van de afspraken in het Energieakkoord voor duurzame groei.

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg

CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP. In de Provincie Limburg CONVENANT WERKEN AAN VAKMANSCHAP In de Provincie Limburg De deelnemende partijen: Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Maastricht, gemeente Roermond, gemeente Sittard-Geleen, gemeente Venlo, gemeente

Nadere informatie

Raamovereenkomst [Leverancier - Werkplekhardware]

Raamovereenkomst [Leverancier - Werkplekhardware] Raamovereenkomst [Leverancier - Werkplekhardware] Raamovereenkomst Werkplekhardware Pagina 1 van 4 RAAMOVEREENKOMST [LEVERANCIER - ONDERWERP] De ondergetekenden: Stichting Saxion, statutair gevestigd te

Nadere informatie

BVR Groep BV. Nul- op- de- Meter BVR Plus voor nieuwbouwwoningen

BVR Groep BV. Nul- op- de- Meter BVR Plus voor nieuwbouwwoningen BVR Groep BV Nul- op- de- Meter BVR Plus voor nieuwbouwwoningen Nul-op-de-Meter BVR Plus voor nieuwbouwwoningen 2 BVR Groep BV Nul- op- de- meter BVR Plus voor nieuwbouwwoningen Inleiding 3 Wonen zonder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : raadsinformatiebrief beëindigingsovereenkomst Ballast Nedam Aard : Actieve informatie, wensen en bedenkingen Portefeuillehouder : Van Veen en Baudet Datum college : 24

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg

Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg 1 van 5 Samenwerkingsovereenkomst realisatie duiker en stuw Molenweg Ondergetekenden/Partijen: A. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Pijnacker-Nootdorp,,gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Autoriteit woningcorporaties Inspectie Leefomgeving en Transport Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d...

Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Uit-en toetreding huurders bij huurovereenkomst d.d... Ondergetekenden: De besloten vennootschap The Wolf B.V.. h.o.d.n. Wolf Huisvestingsgroep statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam

Nadere informatie

Voorjaarssessies. Woningen inclusief energielasten betaalbaar en comfortabel, een nieuwe propositie voor bewoners

Voorjaarssessies. Woningen inclusief energielasten betaalbaar en comfortabel, een nieuwe propositie voor bewoners Voorjaarssessies Woningen inclusief energielasten betaalbaar en comfortabel, een nieuwe propositie voor bewoners De aftrap! Energiemeter=0 gegarandeerd Energiekosten ín vernieuwbouw Businesscase corporatie

Nadere informatie

DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN

DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN augustus 2014 DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN 1. AANLEIDING EN MOTIVATIE De markt voor vergaande energiebesparingsconcepten ontwikkelt zich snel. Het aantal bouwbedrijven dat een vergaand energiebesparingsconcept

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS

CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS 1 JANUARI 2004 tot en met 31 DECEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE Preambule 2 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Duur, verlenging & beëindiging van deze CAO 3 Artikel 3 Wijziging(en)

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheken Groep, ING, NVVK, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS

ABN AMRO Hypotheken Groep, ING, NVVK, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS ABN AMRO Hypotheken Groep, ING, NVVK, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS Samenwerkingsovereenkomst 15-04-2013 130543_SZW_OmslagA4_Schakel_v3.indd 1 10-04-13 14:53 Samenwerkingsovereenkomst Schakel! pag. 2

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES

OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN EN WOONBORG TE VRIES (Gedigitaliseerd naar een oorspronkelijke kopie, lay-out pag 7 en 9 aangepast vanwege digitalisering) OVEREENKOMST OVER HET HERONTWIKKELEN VAN HET CENTRUM VAN OOSTERHAAR TE HAREN TUSSEN DE GEMEENTE HAREN

Nadere informatie

Het kan minder! ing. P. Hameetman

Het kan minder! ing. P. Hameetman Het kan minder! ing. P. Hameetman manager innovatie BAM Vastgoed bv Inleiding Afbakening: Presentatie is toegespitst op woningbouw Verdieping van technische mogelijkheden 2 Klimaatakkoord Gemeenten en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst behorende bij het Regionaal Sectorplan Ruim baan voor Oost Groningen Ondergetekenden a. De Gemeente Bellingwedde, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff,

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL

Uitvoeringsovereenkomst. BI zone CapelleXL Uitvoeringsovereenkomst In de zin van artikel 7, lid 3 van de Experimentenwet BI zones BI zone CapelleXL Ondergetekenden De gemeente Capelle aan den IJssel, te dezer zake op grond van artikel 171 Gemeentewet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE

HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 25: STIMULERING DUURZAAMHEID EN WONINGBOUWPRODUCTIE Artikel 25:1 Begripsomschrijving In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1. duurzame woning: een nieuwbouw

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit

PROFIEL Ook het integraal samenwerken in BIM, dat we al sinds 2006 doen voor projecten van allerlei schaalgroottes, in elke fase en op het hoogste uit PROFIEL Ons architectenbureau is opgericht in 1910 en gevestigd in de Van Nellefabriek in Rotterdam, ontworpen door de grondleggers van ons bureau, architecten Brinkman en Van der Vlugt. Sinds 2014 is

Nadere informatie

RVO Begrippenlijst gebouwen

RVO Begrippenlijst gebouwen RVO Begrippenlijst gebouwen Oorspronkelijk gepubliceerd in oktober 2015 op de RVO-website. Deze pdf bevat de informatie op de site per 1 mei 2016. Er zijn momenteel veel begrippen rond energie-ambities

Nadere informatie

samen naar nul op de meter

samen naar nul op de meter samen naar nul op de meter Nieuwe perspectieven voor de renovatiemarkt Door: Sean Vos, SlimRenoveren Voor: SBRCURnet Bouwlokalen 26 maart 2015 http://www.slimrenoveren.nl info@slimrenoveren.nl introductie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst

Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst Ondergetekenden, 1. Stichting Bouwresearch (SBR) 2. Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemingen (NVB) 3. Bouwend Nederland

Nadere informatie

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst

Bijlage 2. Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst Bijlage 2 Voorbeeld samenwerkingsovereenkomst IKC 18 De ondergetekenden: 1. Stichting Onderwijs (O), sstatutair gevestigd te (1234 AA) (plaatsnaam) aan de (adres), in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen

Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen Convenant gezamenlijk werken aan de stedelijke ontwikkeling van Heerlen In het provinciale coalitieakkoord 2015-2019 is aangegeven dat de provincie de economische en sociale structuur binnen de provincie

Nadere informatie

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet Regeling van de Minister van Financiën van 30 oktober 2013 kenmerk: nr. FM 2013/1846 M, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in

Nadere informatie

Convenant PPS Ketensamenwerking Bouwsector

Convenant PPS Ketensamenwerking Bouwsector Convenant PPS Ketensamenwerking Bouwsector 1 Convenant PPS - ketensamenwerking bouwsector CONVENANT PPS - KETENSAMENWERKING BOUWSECTOR Partijen: 1. Provincie Limburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf

Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf Bewerkersovereenkomst uitvoering Vroeg Eropaf in het kader van het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 14 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Ondergetekenden: woningcorporatie, gevestigd

Nadere informatie

Hoe werkt conceptueel bouwen? Verschillende standaarden

Hoe werkt conceptueel bouwen? Verschillende standaarden Conceptueel Bouwen 40 Tekens van Transitie Hoe werkt conceptueel bouwen? Bij conceptueel bouwen ontwikkelen architecten, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en toeleveranciers samen een standaardconcept

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst. Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Huis voor ondernemerschap en innovatie Midden-Brabant Partijen De ondergetekenden - Stichting Midpoint Brabant, gevestigd en kantoorhoudend te Tilburg, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Energieprestatie. De aanscherping van de Energieprestatieeis in de gebouwde omgeving

Energieprestatie. De aanscherping van de Energieprestatieeis in de gebouwde omgeving Energieprestatie De aanscherping van de Energieprestatieeis in de gebouwde omgeving 1 Even voorstellen: Ron van der Aa (projectmanager bij NEN) Wie bent u? Context 2 Inhoud van deze presentatie Algemeen:

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. LEDENOVEREENKOMST (VERTROUWELIJK) ONDERGETEKENDEN: (1) Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A., statutair gevestigd te Bennekom, gemeente Ede, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

Nadere informatie

Nul op de meter. Nederland aan de Nulenergiewoning. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor energieambitieuze nieuwbouw. Netwerk Conceptueel Bouwen

Nul op de meter. Nederland aan de Nulenergiewoning. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor energieambitieuze nieuwbouw. Netwerk Conceptueel Bouwen Nederland aan de Nulenergiewoning Een onderzoek naar de mogelijkheden voor energieambitieuze nieuwbouw Netwerk Conceptueel Bouwen Samenvatting Nul op de meter 23 mei 2012 Voorwoord Met elkaar hebben we

Nadere informatie

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan 0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU

Nadere informatie

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Overhandiging boekwerkje Taskforce Vergunningen aan minister Blok op 26 februari 2015 Wat is Stroomversnelling? Initiatief om totaal vernieuwde comfortabele

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Uitvraag Duurzame Renovatiewinkel Zoetermeer

Uitvraag Duurzame Renovatiewinkel Zoetermeer Uitvraag Duurzame Renovatiewinkel Zoetermeer De gemeente Zoetermeer zoekt slimme ondernemers voor de start van een lokale Renovatiewinkel. Komende drie jaar is er totaal 75.000 euro beschikbaar voor de

Nadere informatie

Energieneutraal business case en nieuwe rollen

Energieneutraal business case en nieuwe rollen Energieneutraal business case en nieuwe rollen Deal? Belastingen op energie 1,9 miljard 4,2 miljard FINANCIERING Belastingen op renovaties 2 miljard 60/80 miljard 10 miljard economische dynamiek Rekenen

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS 1/6 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MODELCASUS ONDERGETEKENDEN 1. Gemeente Emmelerbroek, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester drs. J. de Geus, die handelt ter uitvoering van het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties

SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties SEMINAR Zonne-energie voor woningbouwcorporaties Gastheer: Bart Jansen, Atrivé i.s.m. Aedes vereniging van woningcorporaties Programma: 15.30-15.45 Energietrends voor corporaties Bart Jansen, Atrivé 15.45-16.00

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving

Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Toelichting doorrekening Energieakkoord - Gebouwde omgeving Casper Tigchelaar Marijke Menkveld Den Haag, SER 2 oktober 2013 www.ecn.nl Instrumenten gericht op eigenaar-bewoners Bewustwording en informatie

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Midden Holland. Convenant bovenregionale eindafrekening gesloten jeugdhulp 2015

Midden Holland. Convenant bovenregionale eindafrekening gesloten jeugdhulp 2015 Midden Holland Convenant bovenregionale eindafrekening gesloten jeugdhulp 2015 Ondergetekenden, Inkoopbureau H10, gevestigd te Pijnacker-Nootdorp en kantoorhoudende Markt 10 te Zoetermeer, rechtsgeldig

Nadere informatie