OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding Hbh. Aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Er komt pas een overeenkomst tot stand als het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Utrecht besloten heeft de overeenkomst te willen aangaan. Dit concept kan voorts nog wijzigen aan de hand van nieuwe inzichten bij de Gemeente, de vaststelling van een beleidsplan en verordening en de verdere voortgang van de voorbereiding van de dialoog gerichte aanbesteding van Hulp bij het Huishouden (HbH)

2 Deze Communicatie-Overleg-Besluitstructuur overeenkomst (de Overeenkomst) gaat, na ondertekening door de gemeente Utrecht en Aanbieders (genoemd in bijlage 1), in op d.d. [datum] Gemeente Utrecht (de Gemeente), publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan..rechtsgeldig vertegenwoordigd door (wethouder), daartoe gemachtigd door de burgemeester van Utrecht, bij zijn besluit d.d, zulks ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester en wethouders van..d.d. En Aanbieders genoemd in bijlage 1 De Overeenkomst noemt de Gemeente en Aanbieders gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar een Partij. De Overeenkomst noemt Aanbieders ook separaat van elkaar Aanbieder. Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt: 1. De Gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van voorzieningen als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), waaronder Hulp bij het Huishouden (HbH), binnen het daarvoor beschikbare budget. 2. Om de wet uit te kunnen voeren binnen de beschikbare financiële kaders moet een dienstenaanbod voor de Hulp bij het Huishouden en een werkwijze worden ontworpen en georganiseerd die effectieve prikkels leveren aan ingezetenen en professionals om de zelfredzaamheid te verhogen en de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen te vergroten, in plaats van zorg te intensiveren, één en ander zoals neergelegd in de volgende gemeentelijke documenten en besluiten: - Kadernota Meedoen naar vermogen; - Uitvoeringsplan Meedoen naar vermogen eerste fase; - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, kenmerk WJZ; - Commissiebrief Hulp bij het Huishouden, d.d. 11 juli De Gemeente beschikt per 1 januari 2015 voor de uitvoering van de voorzieningen over wettelijke bevoegdheden, legitimiteit op basis van politieke besluitvorming en financiële middelen. 4. Gemeente wil de uitvoering van de Hulp bij het Huishouden opdragen aan die aanbieders die daarvoor geschikt zijn en voldoen aan de gestelde eisen in de Wmo 2015, de Verordening Wmo 2015, en het definitieve raamcontract HbH Aanbieders beschikken per 1 januari 2015 voor de realisatie en uitvoering van de overeenkomst(en) het benodigde personeel, contact met inwoners en benodigde deskundigheid en ervaring. 2

3 6. Partijen kennen, ook onderling, uiteenlopende belangen en doelstellingen, maar zien de uitvoering van de Hulp bij het Huishouden zoals onder 1. en 2. omschreven als gezamenlijke verantwoordelijkheid en onderschrijven de gemeentelijke documenten als bedoeld onder Om uitvoering te kunnen geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben partijen een communicatie-, overleg en besluitstructuur Dialoogtafel HBH Utrecht ontworpen waarbinnen overleg plaats vindt over het raamcontract, dat gericht is op de doelen zoals omschreven onder 1. en 2. en waarbinnen hieromtrent afspraken worden vastgelegd, gewijzigd of beëindigd. 8. Partijen erkennen dat zowel voor nu als voor de toekomst verschillende onzekerheden bestaan, waaronder met betrekking tot de inhoud, uitvoering en bekostiging van Hulp bij het Huishouden binnen de Wmo Partijen wensen vanwege de onzekerheden genoemd onder 8 vooraf vast te leggen hoe zij met elkaar omgaan in het geval van wijzigende omstandigheden die vragen om veranderingen in de onderhavige overeenkomst, het raamcontract en/of andere samenhangende afspraken. 10. Gelet op de publiekrechtelijke rol en de financiële kaders van de Gemeente en haar hoedanigheid als opdrachtgever heeft zij bij het opstellen, wijzigen en beëindigen van de onderhavige overeenkomst, het raamcontract en andere samenhangende afspraken een leidende rol, in die zin dat zij deze, na overleg met de Aanbieders, eenzijdig kan wijzigen of beëindigen. Hiertegenover hebben Aanbieders het recht de bedoelde overeenkomsten op te zeggen na een eenzijdige wijziging door de Gemeente. 11. Er wordt per Aanbieder en de Gemeente één raamcontract gesloten. 12. Als sprake is van een raamcontract voor Hulp bij het Huishouden en de Gemeente een ingezetene een maatwerkvoorziening verstrekt, wordt onder de werking van het raamcontract vervolgens per individuele verstrekking een opdracht verstrekt door de Gemeente aan de Aanbieder naar keuze van de ingezetene. 13. Partijen achten het gezien de gewenste flexibiliteit en dynamiek even zo goed mogelijk dat Aanbieders gedurende de looptijd van deze Overeenkomst niet langer willen deelnemen aan de Dialoogtafel HBH Utrecht. Deze Aanbieders kunnen de overeenkomst opzeggen. 14. Partijen voeren bij het uitvoeren van deze Overeenkomst en het raamcontract de actuele weten regelgeving uit. 3

4 Partijen verklaren als volgt te zijn overeengekomen: Artikel 1: Begripsbepalingen 1.1 Aanbieder: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die geschikt en in staat is Hulp bij het Huishouden te leveren aan ingezetenen van de Gemeente en partij is bij de Overeenkomst. 1.2 Belangenorganisaties: Belangenorganisaties als bedoeld in artikel Ingezetene: een inwoner met een woonplaats in de Gemeente Utrecht die ingeschreven staat in de Gemeentelijk Basis Administratie (GBA) 1.4 Raamcontract: Een overeenkomst met daarin afspraken tussen de Gemeente en één of meerdere Aanbieders gericht op de uitvoering van Hulp bij het Huishouden. 1.5 Overeenkomst: De onderhavige Overeenkomst Communicatie-, Overleg- en Besluitstructuur zoals deze tussen Gemeente en Aanbieders is gesloten met inbegrip van in werking getreden wijzigingen. 1.6 Partijen: De gemeente Utrecht en de aanbieders binnen de dialoog gerichte aanbesteding HbH 1.7 Voorzieningen: voorzieningen als bedoeld in de Wmo Voorlopig voorstel: voorstel als bedoeld in artikel Uitgewerkt voorstel: voorstel als bedoeld in artikel Website: Website als bedoeld in artikel Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 zoals deze luidt op 1 januari 2015, waarbij eventuele wetswijzigingen hiervoor in de plaats komen. Artikel 2: Doel van de dialoog tussen partijen; uitgangspunten 2.1 De samenwerking tussen Gemeente en Aanbieders is gericht op: - het binnen de financiële en beleidsmatige kaders van de Gemeente en de doelstelling van de Wmo 2015 uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige Hulp bij het Huishouden in de Gemeente; en - het innoveren van de Hulp bij het Huishouden en 4

5 het tot standkomen van een projectplan voor private hulp bij het huishouden, conform randvoorwaarden van Min VWS 2.2 De financiële en beleidsmatige kaders van de Gemeente zijn neergelegd in de volgende documenten: - Kadernota Meedoen naar vermogen; - Uitvoeringsplan Meedoen naar vermogen eerste fase; - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, kenmerk WJZ; - Commissiebrief Hulp bij het Huishouden, d.d. 11 juli 2014; - de COB Overeenkomst; - het te sluiten raamcontract. 2.3 Indien door de Gemeente documenten als bedoeld in 2.2 worden gewijzigd of nieuwe documenten met financiële en beleidsmatige kaders worden vastgesteld, bericht zij alle Aanbieders hierover en worden deze documenten geacht mede onderdeel uit te maken van het in artikel 2.2 bedoelde financiële en beleidsmatige kader voor de samenwerking tussen partijen. 2.4 Partijen zullen al het nodige doen en nalaten dat zij over en weer in redelijkheid en billijkheid van elkaar mogen verwachten om het in artikel 2.1 omschreven doel te bereiken. Partijen zullen handelen binnen de in artikel 2.2 en 2.3 bedoelde kaders en streven een cultuur van wederzijdse professionaliteit na. 2.5 Gemeente en Aanbieder informeren elkaar over en weer over ontwikkelingen in wet- en regelgeving en bedrijfsvoering die van belang kunnen zijn met het oog op de samenwerking. Bedrijfsgegevens kunnen op grond van artikel 10 lid 1 sub c Wet openbaarheid van bestuur vertrouwelijk aan de Gemeente worden verstrekt. 2.6 Aanbieder onthoudt zich van zakelijke of andere doelstellingen of verbintenissen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de samenwerking met de Gemeente afbreuk kan doen, bij gebreke waarvan de Gemeente de Overeenkomst met Aanbieder kan opzeggen. Artikel 3: Voorwerp van de overeenkomst 3.1 Deze Overeenkomst brengt tussen Partijen een structuur tot stand voor Communicatie, Overleg en Besluitvorming (COB), genaamd Dialoogtafel HBH Utrecht, waarbinnen partijen samenwerken om het in artikel 2.1 beschreven doel te bereiken en alle zaken dienaangaande te bespreken. Hieronder worden tevens begrepen wijzigingen in wetgeving en beleidsmatige en financiële kaders. 3.2 In het bijzonder heeft de Dialoogtafel HBH Utrecht tot taak het voorbereiden en aanvullen van het te sluiten raamcontract tussen de Gemeente en één of meer Aanbieders. 3.3 Deelname aan deze Overeenkomst geeft geen recht op deelname aan het raamcontract. Partijen moeten het raamcontract expliciet sluiten. 5

6 Artikel 4: Duur van de overeenkomst 4.1 De Overeenkomst gaat in op 3 september 2014 en Partijen sluiten deze Overeenkomst voor de duur om te komen tot het raamcontract. Deze overeenkomst loopt maximaal tot 31 december Artikel 5: Dialoogtafel HBH Utrecht 5.1 Alle Partijen die deze Overeenkomst ondertekenen, zijn voor eigen rekening lid van de Dialoogtafel HBH Utrecht tijdens de looptijd van de Overeenkomst. 5.2 De Dialoogtafel HBH Utrecht komt bijeen voor de totstandkoming van het raamcontract. 5.3 Iedere Partij wijst een contactpersoon aan voor de Dialoogtafel HBH Utrecht. Ook wijzen zij een vervanger voor deze persoon aan. Partijen delen de namen van deze personen en hun contactgegevens (postadres, adres en telefoonnummer) schriftelijk (per mail)mee aan de Gemeente. 5.4 De Gemeente is belast met het organiseren van bijeenkomsten van de Dialoogtafel HBH Utrecht. De Gemeente faciliteert in ieder geval: - Het actueel houden van de ledenlijst van de Dialoogtafel HBH Utrecht; - Het actueel houden van de contactpersonenlijst; - Het actueel houden van een lijst belangenorganisaties; - Het organiseren, regisseren en deelnemen aan de overlegtafels; - Het onderhouden en beheren van de website genoemd in artikel 6; - Het faciliteren van de digitale overlegtafel genoemd in artikel Iedere Partij en Belangenorganisatie kan signalen afgeven die relevant zijn voor de uitvoering van deze Overeenkomsten en het raamcontract. Deze signalen kunnen betrekking hebben op ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, in wijken, bij specifieke cliëntgroepen, bij specifieke ingezetenen etc. Deze signalen kunnen zowel positief, neutraal als negatief zijn. Deze signalen worden, voor zover relevant geacht door de Partijen, meegenomen in de Dialoogtafel HBH Utrecht. Artikel 6: Informatieverstrekking en digitale overlegtafel 6.1 Partijen en Belangenorganisaties kunnen de voortgang en relevante documenten, waaronder notulen van de bijeenkomsten van de overlegtafel, raadplegen via een door de Gemeente te openen en verzorgen website. 6.2 Een digitaal platform op de website geeft een mogelijkheid voor een digitale overlegtafel over het raamcontract voor partijen die niet deze Overeenkomst ondertekenen, maar wel HbH willen gaan leveren in de gemeente. De digitale overlegtafel is ook toegankelijk voor door de Gemeente aangewezen belangenorganisaties. 6

7 6.3 Partijen en Belangenorganisaties kunnen via de website reageren op de voortgang van de totstandkoming van het raamcontract. Artikel 7: Voorbereiding van besluitvorming 7.1 Iedere Partij kan concrete voorstellen doen voor verbetering, aanpassing of verwijdering van (delen van) het raamcontract. Elke Partij kan voorstellen doen voor nieuwe artikelen voor het raamcontract. Partijen kunnen deze voorstellen aanleveren via de overlegtafel of via de website. 7.2 De gemeente werkt, onder andere op basis van de in artikel 5.6 bedoelde signalen en de in artikel 7.1 bedoelde voorstellen, uit in een Voorlopige voorstel. Dit Voorlopige voorstel moet nog besproken worden in de Dialoogtafel HBH Utrecht. 7.3 Een Voorlopig voorstel wordt voorgelegd aan de Dialoogtafel HBH Utrecht en het Voorlopige voorstel wordt vervolgens via de website kenbaar gemaakt voor andere partijen. 7.4 Alle Partijen krijgen tot de volgende fysieke overlegronde de tijd om te reageren op een Voorlopig voorstel. 7.5 Na bespreking in de overlegtafel besluit de gemeente of het Voorlopig voorstel kan worden aangemerkt als Uitgewerkt voorstel. De Partijen uit de Dialoogtafel HBH Utrecht dienen met het Uitgewerkt voorstel akkoord te gaan (stemmen bij meerderheid van stemmen). Is dit niet het geval dan kan de Gemeente beargumenteerd besluiten het voorstel toch als Uitgewerkt aan te merken. Artikel 8: Besluitvorming 8.1 Elke Partij beslist afzonderlijk van elkaar en volgens de procedures die gelden binnen de eigen organisaties over het al dan niet akkoord gaan met het Uitgewerkt voorstel. Doen zich onverwachte ontwikkelingen voor in de individuele besluitvorming van Partijen dan doen Partijen daarvan direct mededeling aan de andere Partijen. 8.2 De Partijen uit de Dialoogtafel HBH Utrecht dienen met het Uitgewerkt voorstel akkoord te gaan (stemmen bij meerderheid). 8.3 Als de Gemeente het Uitgewerkte voorstel aanneemt, maar Aanbieders dit niet doen, dan leidt dit tot een eenzijdige aanpassing van het raamcontract, waarna Aanbieders kunnen besluiten het raamcontract niet aan te gaan, of deelname aan de overlegtafel op te zeggen conform artikel 9. Als de Gemeente samen met een of meer Aanbieders het Uitgewerkte voorstel aannemen, dan leidt dit tot een gezamenlijke aanpassing van deze raamovereenkomst. Ook in dat geval kunnen Aanbieders die het voorstel niet aannemen, op basis van artikel 9 deelname aan het overleg opzeggen. Artikel 9: Opzegging van de Overeenkomst Elk der Aanbieders kan deze Overeenkomst schriftelijke opzeggen bij de contactpersoon van de Gemeente. De Gemeente communiceert deze opzegging aan de resterende Aanbieders. Bij de 7

8 opzegging dient een termijn van twee (2) dagen in acht genomen te worden, gerekend vanaf de opzegging. Artikel 10: Slotbepalingen 10.1 De bijlagen maken onderdeel uit van deze Overeenkomst Ingeval van tegenstrijdigheid tussen een ouder en een recenter tussen partijen vastgesteld document of Overeenkomst prevaleert het bepaalde in het stuk van de meest recente datum. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze Overeenkomst en één of meer van haar bijlagen, prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst Waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar beleidsstukken en wettelijke regels, zal, indien deze gedurende de looptijd van deze Overeenkomst wijzigen, moeten worden uitgegaan van de meest recent vastgestelde beleidsstukken/wettelijke regels. Indien een aanpassing van gemeentelijke beleidsstukken ingrijpende ruimtelijke of financiële gevolgen heeft voor deze Overeenkomst, treden Partijen in overleg over de alsdan ontstane situatie. Op deze wijze kwamen de Partijen tot de Overeenkomst, getekend op..d.d. Gemeente Utrecht [naam Aanbieder] Namens Burgemeester en Wethouder Mevrouw ir. A. Tom Hoofd Maatschappelijke Ontwikkeling (irm) Plaats: Utrecht Datum: De heer/mevrouw: Functie: Plaats: Datum: 8

9 Bijlage 1 Overzicht Aanbieders De Aanbieders zijn geselecteerd door de Gemeente Utrecht voor de Dialoogtafel HBH Utrecht. Gemeente Utrecht beheert deze lijst. - [invoegen] - - 9

10 Bijlage 2 [invoegen beleidsdocumenten/visie/kader] 10

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR SOCIAAL DOMEIN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR SOCIAAL DOMEIN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR SOCIAAL DOMEIN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Concept d.d. Bestemd voor besprekingsdoeleinden ihkv de bestuurlijke aanbesteding. Aan dit concept

Nadere informatie

Afspraken over een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur

Afspraken over een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Bijlage 2 Afspraken over een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugd- en participatiewet Gemeente Steenwijkerland Artikel 1. Begrippen 1.1 80-20

Nadere informatie

Basisovereenkomst Beschermd wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Basisovereenkomst Beschermd wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning) Basisovereenkomst Beschermd wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning) tussen Gemeente Gouda En Dienstverleners genoemd in bijlage 1 1 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 oktober 2014.

Nadere informatie

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: Procesovereenkomst De Gemeente Edam-Volendam, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer Wilhelmus Johannes Ferdinandus Maria van

Nadere informatie

statutair gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: aanbieder

statutair gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: aanbieder Registratienummer: [nummer] DE ONDERGETEKENDEN De rechtspersoon naar publiekrecht, de gemeente Beemster, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. van der Nulft, hiertoe gevolmachtigd en gemandateerd

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Best Gemeente Oirschot Gemeente Veldhoven en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst)

Nadere informatie

Basisovereenkomst Tweede Aanbesteding Sociaal domein tussen Gemeente Bellingwedde en Aanbieders

Basisovereenkomst Tweede Aanbesteding Sociaal domein tussen Gemeente Bellingwedde en Aanbieders Basisovereenkomst Tweede Aanbesteding Sociaal domein tussen Gemeente Bellingwedde en Aanbieders De gemeente Bellingwedde, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan de Hoofdweg 2

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Gouda Gemeente Krimpenerwaard Gemeente Waddinxveen Gemeente Zuidplas en Dienstverleners

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen Datum: 3 juni 2014 Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Binnenmaas, Gemeente Cromstrijen, Gemeente Korendijk, Gemeente Oud-Beijerland, Gemeente Strijen, en

Nadere informatie

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk WMO Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk WMO Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Inkoopnetwerk WMO 2015 Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen de Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur

Nadere informatie

Basisovereenkomst (COB) Inkoop Sociaal Domein. Gemeente Lochem. Gemeente Zutphen

Basisovereenkomst (COB) Inkoop Sociaal Domein. Gemeente Lochem. Gemeente Zutphen Basisovereenkomst (COB) Inkoop Sociaal Domein Gemeente Lochem OF Gemeente Zutphen Datum: 17-06-2014 Referentienummer: 2014-012671 2 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op xxxxxxxx. De Gemeenten

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoop Jeugd Peel 6.1

Basisovereenkomst. Inkoop Jeugd Peel 6.1 Basisovereenkomst Inkoop Jeugd Peel 6.1 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 juli 2014. De Peelgemeenten stellen vanaf die datum deze Overeenkomst open voor ondertekening door Aanbieders

Nadere informatie

Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen. Gemeente Ede - Aanbieders

Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen. Gemeente Ede - Aanbieders Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen Gemeente Ede - Aanbieders Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen Pag. 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Issues die verwerkt dienen te worden in het concept, als opgepakt uit de discussie (preontwikkelingstafel):

Issues die verwerkt dienen te worden in het concept, als opgepakt uit de discussie (preontwikkelingstafel): Datum: xxx 2014 Issues die verwerkt dienen te worden in het concept, als opgepakt uit de discussie (preontwikkelingstafel): openheid van het systeem (altijd ruimte voor nieuwe aanbieders) --> in overwegingen

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoop WMO 2015 en Jeugd. Dommelvallei +

Basisovereenkomst. Inkoop WMO 2015 en Jeugd. Dommelvallei + Versie 003 THG Robbe 20140509 Basisovereenkomst Inkoop WMO 2015 en Jeugd Dommelvallei + Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 mei 2014. De Dommelvalei + Gemeenten stellen vanaf die datum

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoop Jeugdhulp Dronten. tussen. gemeente Dronten. aanbieders (genoemd in bijlage 1)

Basisovereenkomst. Inkoop Jeugdhulp Dronten. tussen. gemeente Dronten. aanbieders (genoemd in bijlage 1) Basisovereenkomst Inkoop Jeugdhulp Dronten tussen gemeente Dronten en aanbieders (genoemd in bijlage 1) Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat, na ondertekening door de gemeente Dronten en aanbieders

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Diensten in en aan Huis (Diah) Gemeente Zwolle

Basisovereenkomst. Diensten in en aan Huis (Diah) Gemeente Zwolle Basisovereenkomst Diensten in en aan Huis (Diah) Gemeente Zwolle Versie : 2.0 d.d. 06-12-2016 Referentie : BOK2014 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) is opengesteld door Gemeente vanaf 19 september

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoopnetwerk WMO 2015 en Jeugd. Dommelvallei+

Basisovereenkomst. Inkoopnetwerk WMO 2015 en Jeugd. Dommelvallei+ Versie 005 Robbe, THG 20140612 Basisovereenkomst Inkoopnetwerk WMO 2015 en Jeugd Dommelvallei+ De Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 juli 2014. De Dommelvallei+ gemeenten stellen vanaf die

Nadere informatie

Raamovereenkomst Hulp bij het huishouden kenmerk 14.MO.116. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Hulp bij het huishouden kenmerk 14.MO.116. Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Hulp bij het huishouden kenmerk 14.MO.116 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Vliegend Hertlaan

Nadere informatie

De gemeente Venlo mede, handelend namens de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray

De gemeente Venlo mede, handelend namens de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray Bijlage B Ontwikkelovereenkomst behorend bij Raamovereenkomst [naam perceel] tussen De gemeente Venlo mede, handelend namens de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray

Nadere informatie

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk WMO 2015

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk WMO 2015 Versie 004 Robbe, THG 20140717 Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Inkoopnetwerk WMO 2015 Gemeente De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist

Nadere informatie

ONTWIKKELOVEREENKOMST SOCIAAL DOMEIN 1 TOEGANG EN BASISONDERSTEUNING. Contractversie MGR2016.1

ONTWIKKELOVEREENKOMST SOCIAAL DOMEIN 1 TOEGANG EN BASISONDERSTEUNING. Contractversie MGR2016.1 ONTWIKKELOVEREENKOMST SOCIAAL DOMEIN 1 TOEGANG EN BASISONDERSTEUNING Contractversie MGR2016.1 bijlage 6 bij Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en basisondersteuning Partijen: De Modulaire Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Deze Basisovereenkomst

Nadere informatie

Procesovereenkomst. Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen Gemeente Ede. Aanbieders

Procesovereenkomst. Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen Gemeente Ede. Aanbieders Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen 2016 Gemeente Ede - Aanbieders Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen... 4 Artikel 2 Voorwerp van de procesovereenkomst... 4 Artikel 3 Duur van

Nadere informatie

Dialoogconvenant. Inkoopnetwerk Regio Amersfoort

Dialoogconvenant. Inkoopnetwerk Regio Amersfoort Dialoogconvenant Inkoopnetwerk Regio Amersfoort De bijeenkomsten met Aanbieders en een eventuele sluiting van een of meer (deel)overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdhulp. tussen

Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdhulp. tussen Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdhulp tussen Gemeente Bergambacht Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Gouda Gemeente Nederlek Gemeente Ouderkerk Gemeente Schoonhoven Gemeente Vlist Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Basisovereenkomst Inkooptafel Dronter Koers tussen Gemeente Dronten en dienstverlener:

Basisovereenkomst Inkooptafel Dronter Koers tussen Gemeente Dronten en dienstverlener: Basisovereenkomst Inkooptafel Dronter Koers tussen Gemeente Dronten en dienstverlener: Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in na ondertekening door de gemeente Dronten en dienstverlener. en -

Nadere informatie

C O N C E P T. Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk Jeugd

C O N C E P T. Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk Jeugd Versie 001 Ramos Antonio, O 20140701 C O N C E P T Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Inkoopnetwerk Jeugd Gemeente De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse

Nadere informatie

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Mook en Middelaar Procesovereenkomst Overlegstructuur Algemene Voorziening voor Hulp bij het Huishouden en Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden vanaf 1 juni 2016 in de gemeente Mook en

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Dienstverlening Sociaal Domein Voorne

Samenwerkingsovereenkomst Dienstverlening Sociaal Domein Voorne Samenwerkingsovereenkomst Dienstverlening Sociaal Domein Voorne 23 september 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen... 4 Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst... 5 Artikel 3 Duur van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente Eindhoven. Dienstverleners genoemd op bijlage 1

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente Eindhoven. Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Eindhoven en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Basisovereenkomst Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

gemeente -44\ Laarbeek Basisovereenkomst Sociaal Domein Huishoudelijke Ondersteuning tussen

gemeente -44\ Laarbeek Basisovereenkomst Sociaal Domein Huishoudelijke Ondersteuning tussen Gemeente sten Gemeent 1 eurne gemeente Gemert-Bakel Gemeente Helmond gemeente -44\ Laarbeek Aasteetling leekte Denk Lieshout hleriesisot GEMEEN TI S o me r Arrir Basisovereenkomst Sociaal Domein Huishoudelijke

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Deze Basisovereenkomst

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein, Jeugdwet Inkoop Jeugd-taken, tussen gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein

Basisovereenkomst Sociaal Domein, Jeugdwet Inkoop Jeugd-taken, tussen gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein Zaaknr: Basisovereenkomst Sociaal Domein, Jeugdwet Inkoop Jeugd-taken, tussen gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein en aanbieders (genoemd in bijlage 1) Deze Basisovereenkomst (de

Nadere informatie

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst

Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Document D: Model Taakuitvoeringsovereenkomst Pagina 1 van 7 Taakuitvoeringsovereenkomst Gemeente X Veiligheidsregio Utrecht De ondergetekenden: 1. De gemeente X, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente [naam], Dienstverleners genoemd op bijlage 1

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente [naam], Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Datum: 20140615 Versie DEF Robbe, THG Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente [naam], en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst)

Nadere informatie

Inkoop 2018 en verder. Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Beschermd Wonen en Opvang. Datum: 26 januari 2017 Auteur: Anoek Huigen

Inkoop 2018 en verder. Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Beschermd Wonen en Opvang. Datum: 26 januari 2017 Auteur: Anoek Huigen Inkoop 2018 en verder Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Beschermd Wonen en Opvang Datum: 26 januari 2017 Auteur: Anoek Huigen Kader Kader: - Wmo 2015 - Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn

Nadere informatie

Basisovereenkomst - Wet maatschappelijke ondersteuning Tussen. Gemeente Zaanstad, namens:

Basisovereenkomst - Wet maatschappelijke ondersteuning Tussen. Gemeente Zaanstad, namens: Basisovereenkomst - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Tussen Gemeente Zaanstad, namens: Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp

Intentieovereenkomst. Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Intentieovereenkomst Kostenverhaal Locatie Haarlem Bavodorp Definitief 4 d.d. 5 december 2014 ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Haarlem, ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 24 september 2014 overlegronde 3

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 24 september 2014 overlegronde 3 Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 24 september 2014 overlegronde 3 Hier komt tekst Ingangsdatum 1 januari 2015 Hier komt ook tekst Agenda 9.00 9.15 uur Opening 9.15 9.30 uur Bespreking verslag vorige overlegtafel

Nadere informatie

BASISOVEREENKOMST. tussen. Gemeenten, genoemd op bijlage 1. Dienstverleners, genoemd op bijlage 2

BASISOVEREENKOMST. tussen. Gemeenten, genoemd op bijlage 1. Dienstverleners, genoemd op bijlage 2 BASISOVEREENKOMST tussen Gemeenten, genoemd op bijlage 1 en Dienstverleners, genoemd op bijlage 2 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 16-06-2014. Gemeenten genoemd op bijlage 1 en Dienstverleners

Nadere informatie

Inkoop Sociaal Domein. Gemeente Lochem

Inkoop Sociaal Domein. Gemeente Lochem Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein Gemeente Lochem OF Gemeente Zutphen Datum: 17-0725-09-2014 Referentienummer: 2014-012671 2 De Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op xxxxxxxx. De Gemeente

Nadere informatie

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres

Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-Mail Leidse regio Breestraat Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165192 r.kater@leiden.nl Datum 28 mei Contactpersoon

Nadere informatie

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding. Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding. Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Inkoop 2017 Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Kader en leerpunten Kader: - Wmo 2015 - Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn (per 18 april 2016)

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein. tussen. gemeente Rheden. dienstverleners (genoemd in bijlage 1)

Basisovereenkomst Sociaal Domein. tussen. gemeente Rheden. dienstverleners (genoemd in bijlage 1) Basisovereenkomst Sociaal Domein tussen gemeente Rheden en dienstverleners (genoemd in bijlage 1) Deze basisovereenkomst (de overeenkomst) gaat, na ondertekening door de gemeente Rheden en dienstverleners

Nadere informatie

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden WMO en Jeugdzorg Het grotere verband Regels rondom Europees aanbesteden. Boven bepaalde bedragen zijn we verplicht Europees aan te besteden. Verschillende bedragen voor

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet. tussen. Gemeente [naam], Dienstverleners genoemd op bijlage 1

Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet. tussen. Gemeente [naam], Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet tussen Gemeente [naam], en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 5 augustus 2014 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 september 2014. Gemeente

Nadere informatie

Procesovereenkomst Inkoop jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering 2014 t/m 2017 Regio Haaglanden

Procesovereenkomst Inkoop jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering 2014 t/m 2017 Regio Haaglanden Procesovereenkomst Inkoop jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering 2014 t/m 2017 Regio Haaglanden 3 september 2014, definitief De Procesovereenkomst gaat in op 1 oktober 2014. De gemeenten in de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr.12

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr.12 Raadsvoorstel Agenda nr.12 Onderwerp: Vaststellen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Peelgemeente Someren 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds.

2. De gemeente Vlaardingen bereid is om uit de algemene middelen een subsidie te verstrekken aan het ondernemersfonds. CONVENANT ONDERNEMERSFONDS VLAARDINGEN DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Vlaardingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder economie van de gemeente Vlaardingen R.G. de Vries, bij volmacht

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

[naam zorgaanbieder]

[naam zorgaanbieder] Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Binnenmaas, Gemeente Cromstrijen, Gemeente Korendijk, Gemeente Oud-Beijerland, Gemeente Strijen, en [naam zorgaanbieder]

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014

Onderwerp Vaststellen Verordening basisregistratie personen Tytsjerksteradiel 2014 Raadsvoorstel Vergadering : 20 november 2014 Agendapunt : 17 Status : Besluitvormend Programma : (1) Algemeen Bestuur Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Tjeerd Tjepkema E-mail : ttjepkema@t-diel.nl

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoopnetwerk WMO Leidschendam-Voorburg

Basisovereenkomst. Inkoopnetwerk WMO Leidschendam-Voorburg Basisovereenkomst Inkoopnetwerk WMO 2015 Gemeente Lansingerland Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Pijnacker-Nootdorp Gemeente Gemeente Gemeente Wassenaar Voorschoten Zoetermeer De Basisovereenkomst

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

Raamovereenkomst. Zorgaanbieder naam statutair gevestigd te plaatsnaam hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Raamovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN I II Gemeente Wageningen, hierna te noemen: Opdrachtgever ; Zorgaanbieder @@ naam @@ statutair gevestigd te @@ plaatsnaam @@, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; de ondergetekenden

Nadere informatie

Procesovereenkomst Ambulante Dienstverlening Gemeente Ede - «Naam_organisatie»

Procesovereenkomst Ambulante Dienstverlening Gemeente Ede - «Naam_organisatie» Procesovereenkomst Ambulante Dienstverlening 2017 Gemeente Ede - «Naam_organisatie» Inhoud Algemene bepalingen... 3 Partijen... 3 Overwegingen... 3 1. Begrippen... 4 2. Voorwerp en omvang van de overeenkomst...

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Verordening Wmo-raad gemeente Leudal 2013 De raad van de gemeente Leudal; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 november 2012; Overwegende dat op 1 januari 2007 de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011998

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011998 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011998 COMMISSIE Burgers op 27 november 2014 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 Bijlage(n):

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Nummer 15-01.2012 (gewijzigd) De raad van de gemeente Eemsmond Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 december 2011; Gelezen het erratum van het college van burgemeester

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuurlijke aanbesteding huishoudelijke hulp voor zelfstandig wonende inwoners met langdurige fysieke beperkingen

Onderwerp: Bestuurlijke aanbesteding huishoudelijke hulp voor zelfstandig wonende inwoners met langdurige fysieke beperkingen gemeente \ Barneveld Nr. 606701 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Bestuurlijke aanbesteding huishoudelijke hulp voor zelfstandig wonende inwoners met langdurige fysieke beperkingen

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding

Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding Deelovereenkomst voor het leveren van Maatwerkvoorziening Begeleiding Gemeente Dalfsen Versie: 1.1 Datum: oktober 2015 Deze Deelovereenkomst voor het leveren van de Maatwerkvoorziening Begeleiding (de

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : raadsinformatiebrief beëindigingsovereenkomst Ballast Nedam Aard : Actieve informatie, wensen en bedenkingen Portefeuillehouder : Van Veen en Baudet Datum college : 24

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein, Wet maatschappelijke ondersteuning

Basisovereenkomst Sociaal Domein, Wet maatschappelijke ondersteuning Basisovereenkomst Sociaal Domein, Wet maatschappelijke ondersteuning Inkoop Wmo-taken, inclusief onder andere de huidige functies begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf tussen gemeenten Houten,

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino

Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino Overeenkomst tussen Gemeente Venlo en Holland Casino inzake aanwezigheid op Magalhaesweg na 1 september 2015 De ondergetekenden: 1. Gemeente Venlo, een publiekrechtelijke rechtspersoon met als bezoekadres

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; gelet op artikel 2.1.3 van de Wmo 2015; gelet op artikel 47 van de Participatiewet; BESLUIT: Vast

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Startnotitie Uitgangspunten Inkoop Wmo 2015. Portefeuillehouder: C. van Dijk (wnd.) Kenmerk: 172949 / 173733 Samenvatting Door de gezamenlijke

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten

Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten Bijlage 7 Concept Raamovereenkomst Raamovereenkomst inzake Microsoft Office 365 licentie gebruiksrechten tussen. en Werkmaatschappij 8KTD, gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Ondergetekenden:

Nadere informatie

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden

Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Privacyreglement BPR gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein

GEMEENTEBLAD. Nr Verordening Adviesraad Sociaal Domein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 91877 7 juli 2016 Verordening Adviesraad Sociaal Domein De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016 Gelezen het

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013

Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR296685_1 16 november 2017 Privacyreglement GBA gemeente Rijssen-Holten 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten; gelet op de Wet

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 10 september 2014 overlegronde 2

Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 10 september 2014 overlegronde 2 Overlegtafel HBH gemeente Utrecht 10 september 2014 overlegronde 2 Hier komt tekst Ingangsdatum 1 januari 2015 Hier komt ook tekst Agenda 9.00 9.15 uur Opening 9.15 9.30 uur Terugkoppeling van de openstaande

Nadere informatie

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein

Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst. Regionale. Inkoop. Sociale Domein Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst Regionale Inkoop Sociale Domein A i DIENSTVERLENINGS- EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST "REGIONALE INKOOP SOCIALE DOMEIN" De ondergetekenden: 1. De gemeente Zeevang,gevestigd

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie