Convenant Naleving cao en arbeidswet- en regelgeving op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Naleving cao en arbeidswet- en regelgeving op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam"

Transcriptie

1 Convenant Naleving cao en arbeidswet- en regelgeving op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam 24 februari 2014 De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Wethouder van Wonen en Ruimtelijke Ordening van de gemeente Rotterdam, de heer H. Karakus, daartoe gemachtigd door de burgemeester, hierna te noemen: gemeente Rotterdam; 2. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid De Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid, statutair gevestigd te Woerden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Ramdas, hierna te noemen: FNV Bouw; 3. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Bouwend Nederland, statutair gevestigd te Zoetermeer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M. van Brecht, hierna te noemen: Bouwend Nederland; 4. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, statutair gevestigd te Nieuwegein, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Klein Poelhuis, hierna te noemen de Aannemersfederatie Nederland; 5. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid CNV Vakmensen, statutair gevestigd te Utrecht, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. Lokhorst hierna te noemen: CNV Vakmensen; Considerans: a) Werknemers- en werkgeversorganisaties constateren al langere tijd dat op bouwlocaties naleving van arbeidswet- en regelgeving (waaronder de voorschriften omtrent arbeidsomstandigheden en arbeidstijden), alsmede naleving van collectieve arbeidsovereenkomsten (hierna te noemen: cao s) onder grote druk staan. Het gaat om problemen als onderbetaling en ongezonde en onveilige arbeidsomstandigheden. b) Daarnaast leidt de toenemende flexibilisering in de arbeidsverhoudingen tot oneerlijke concurrentie door schijnzelfstandigheid, waarbij bijvoorbeeld bemiddelingsbureaus zelfstandigen zonder personeel aanbieden tegen prijzen die ver onder de cao-lonen liggen. Van echte zelfstandigen is in deze gevallen geen sprake. Deze zelfstandigen werken in een gezagsverhouding, bepalen niet zelf de eigen tarieven en contracteren en factureren ook niet zelf. Een ander voorbeeld betreft de zelfstandige zonder personeel die zich voor een te groot project inschrijft en vervolgens weer zelf uitzendkrachten en (schijn)zelfstandigen in onderaanneming inschakelt. FNV Bouw en CNV Vakmensen bestrijden dit soort malafide constructies en zijn hierin niet de enige. Bouwend Nederland heeft Gelijk aan de streep, 1

2 aanpakken van concurrentievervalsing gepubliceerd. De Aannemersfederatie Nederland heeft een zwartboek aangelegd. Bij brief van 11 april 2013 heeft minister Asscher het actieplan bestrijden van schijnconstructies gepresenteerd met als een van de speerpunten het aanpakken van schijnzelfstandigheid. c) De gemeente Rotterdam hecht in haar rol als publiek opdrachtgever van bouwprojecten aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen heeft een sociale dimensie. Bouwend Nederland en Aannemersfederatie hechten belang aan een realistisch prijsniveau bij bouwopdrachten, omdat onrealistisch lage prijzen aanleiding kunnen zijn voor misstanden zoals bedoeld in dit convenant. Ervan uitgaande dat de verantwoordelijkheid voor een realistisch prijsniveau primair bij de markt ligt, vindt de gemeente Rotterdam het in haar rol als professioneel opdrachtgever van belang dat de wijze van marktbenadering en contractering niet (mede) leidt tot onrealistische prijsvorming maar tot gezonde scherpe prijzen. d) Het ILO verdrag nr. 94 (C094 Labour Clauses (Public Contracts) Convention) betreft de arbeidsvoorwaarden in publieke contracten, zoals aannemingscontracten. Geregeld moet zijn dat werknemers, die bij de uitvoering van die contracten zijn betrokken, op het punt van lonen, arbeidstijden, vakantie- en ziekteverlof en andere arbeidsvoorwaarden, worden behandeld in overeenstemming met wat daarover is bepaald in toepasselijke wetten en cao s. Het verdrag is ook van toepassing op werken die door onderaannemers en uitvoerders van de contracten worden uitgevoerd. Artikel 5 schrijft sancties voor (bijvoorbeeld weigering om contracten af te sluiten of anderszins), indien de bepalingen ter regeling van de arbeidsvoorwaarden niet worden nageleefd of toegepast. Tevens moeten maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld het niet uitbetalen van de in het contract overeengekomen bedragen) om de werknemers in staat te stellen de lonen te ontvangen waarop zij recht hebben. e) Overheidsopdrachten zijn in EU-verband in Richtlijn 2004/18 geregeld. In deze Richtlijn is opgenomen dat tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht zowel de nationale als de communautaire wetten, regelingen en cao s inzake arbeidsvoorwaarden en veiligheid op het werk van kracht zijn (overweging 34 Richtlijn 2004/18). In artikel 26 van de Richtlijn is opgenomen dat de aanbestedende diensten bijzondere voorwaarden kunnen bepalen waaronder de opdracht wordt uitgevoerd. Deze voorwaarden kunnen met name verband houden met sociale of milieuoverwegingen. f) Partijen hebben op grond van het voorgaande als gemeenschappelijke doelstelling dat op bouwprojecten, waar de gemeente Rotterdam als publiek opdrachtgever optreedt, de (wettelijke) voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en andere arbeidswet- en regelgeving alsmede de van toepassing zijnde (algemeen verbindend verklaarde) collectieve arbeidsovereenkomsten (hierna te noemen: cao s) door alle betrokken partijen in de bouwketen (hoofdaannemers, onderaannemers en overige partijen) worden nageleefd. In het verlengde hiervan hebben partijen als doelstelling het bestrijden van schijnconstructies waaronder schijnzelfstandigheid. g) Partijen hebben tevens als doelstelling het bevorderen van duurzame werkgelegenheid voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking zonder dat dit leidt tot verdringing van (vast) personeel. Bij duurzame werkgelegenheid horen elementen als scholing en maatwerk. De gemeente Rotterdam heeft beleid voor Social Return. 2

3 Definities Onder cao wordt begrepen: de (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de toepasselijke cao. Onder bouwproject wordt begrepen: opdracht voor werken in de zin van Richtlijn 2004/18. Werkingssfeer convenant Het convenant behelst die bouwprojecten waar de gemeente Rotterdam als (mede)opdrachtgever optreedt. Afspraken 1) De gemeente Rotterdam heeft in alle opdrachtovereenkomsten naleving van alle geldende wet- en regelgeving vastgelegd. De gemeente Rotterdam zal in het kader van dit convenant extra aandacht vragen voor de naleving van cao en arbeidswet- en regelgeving op de wijze zoals hieronder uiteengezet. 2) Partijen hechten aan het belonen van ondernemers / (hoofd)aannemers, die cao en arbeidswet- en regelgeving naleven. Partijen hechten tevens aan het belonen van ondernemers / (hoofd)aannemers, die bij inschakeling van derden, gebruik maken van derden die cao en arbeidswet- en regelgeving naleven. Deze ondernemers / (hoofd)aannemers dienen voorrang te krijgen bij opdrachten boven ondernemers / (hoofd)aannemers die cao en/of arbeidswet- en regelgeving niet naleven, dan wel gebruik maken van derden die cao en/of arbeidswet- en regelgeving niet naleven. Daarnaast hechten partijen aan het actief bestrijden van ontduiking van cao en arbeidswet- en regelgeving. Beide aspecten komen in het navolgende gedeelte aan de orde. 3) De gemeente Rotterdam hanteert de systematiek Past Performance (prestatiemeting). Partijen zullen bijdragen aan de ontwikkeling van deze systematiek, voor zover het de doelstellingen van dit convenant betreft en voor zover deze past binnen de kaders van de gemeente Rotterdam. Het evalueren en verder ontwikkelen van de systematiek maakt hiervan onderdeel uit. 4) Het Technisch Bureau Bouwnijverheid heeft op grond van de cao voor de Bouwnijverheid en de cao voor de Bedrijfstak Eigen Regelingen voor de Bouwnijverheid een belangrijke taak inzake het bewerkstelligen van naleving van genoemde cao s. Meldingen over niet naleving worden door het Technisch Bureau Bouwnijverheid in behandeling genomen. a. In geval van een gegrond vermoeden van overtreding van genoemde cao s, heeft de gemeente Rotterdam het recht een melding te doen bij het Technisch Bureau Bouwnijverheid. b. Werknemers- en werkgeversorganisaties zullen actief bevorderen dat werknemers en ondernemers, werkzaam op bouwprojecten van de gemeente Rotterdam, ontduiking van genoemde cao s melden aan hun vertegenwoordigers dan wel rechtstreeks aan het Technisch Bureau Bouwnijverheid. c. Het voorgaande geldt evenzeer voor meldingen van misstanden aan instanties als de Belastingdienst en de Inspectie SZW. 3

4 d. Werknemersorganisaties kunnen en zullen, zoals gebruikelijk, daar waar nodig zelf naleving vorderen van genoemde cao s en arbeidswet- en regelgeving. 5) Voor zover sprake is van ernstige niet naleving van genoemde cao s en arbeidswet- en regelgeving door de ondernemer / (hoofd)aannemer komt de betreffende ondernemer / (hoofd)aannemer niet in aanmerking voor opdrachten van de gemeente Rotterdam bij onderhandse aanbestedingen. Dit geldt ook ingeval van ernstige niet naleving van genoemde cao s en arbeidswet- en regelgeving door ingeschakelde derden, voor zover dit toegerekend kan worden aan de ondernemer / (hoofd)aannemer. 6) Teneinde een extra impuls te geven aan naleving zal de gemeente Rotterdam in de overeenkomst met de hoofdaannemer de volgende zaken vastleggen: a. De aannemer dient alle geldende wet- en regelgeving na te leven. Hiertoe behoort mede de geldende wet- en regelgeving betreffende arbeidsomstandigheden en arbeidstijden en de overige arbeidswet- en regelgeving. b. De aannemer dient de (algemeen verbindend verklaarde) bepalingen van de toepasselijke cao onverkort toe te passen op alle individuele arbeidsovereenkomsten van, bij hem in dienst zijnde, werknemers die op bouwprojecten werken waar de gemeente Rotterdam (mede)opdrachtgever is. c. De aannemer dient alle op het project in te zetten werknemers (van hemzelf en eventueel door hem in te schakelen onderaannemers) en zelfstandigen zonder personeel te wijzen op de site d. Conform de cao voor de Bouwnijverheid draagt de aannemer er zorg voor dat bij de inleen van uitzendkrachten van in Nederland en in het buitenland gevestigde uitzendbureaus, door hemzelf of door hem ingeschakelde onderaannemer(s) alleen gebruik wordt gemaakt van gecertificeerde uitzendbureaus in het Register Normering Arbeid. De Stichting Normering Arbeid beheert het register van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen ( e. De aannemer dient het Technisch Bureau Bouwnijverheid, op aanvraag van het Technisch Bureau Bouwnijverheid, toegang te verschaffen tot de bouwplaats. f. De aannemer dient te allen tijde mee te werken aan een nalevingsonderzoek door het Technisch Bureau Bouwnijverheid bij een gegrond vermoeden van overtreding van cao of arbeidswet- of regelgeving. g. Teneinde in het belang van de naleving van dit convenant toegang te kunnen krijgen tot de bouwplaats kan de vertegenwoordiger van FNV Bouw dan wel van CNV Vakmensen zich tijdig met een verzoek hiertoe richten tot de verantwoordelijke (hoofd)uitvoerder. Deze verantwoordelijke (hoofd)uitvoerder bepaalt onder welke voorwaarden toegang wordt verleend, waarbij overwegingen van onder meer het moment en duur van de toegang alsmede de veiligheid op de bouwplaats een rol kunnen spelen. h. In geval van inschakeling van derden door de aannemer (zoals onderaannemers) is de 4

5 aannemer verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen zoals genoemd onder b), c), d), e), f) en g) door deze onderaannemer(s). Niet nakomen van de verplichtingen door een onderaannemer wordt aangemerkt als het niet nakomen door de aannemer. i. Het bepaalde onder h) is van overeenkomstige toepassing bij inschakeling van een uitzendbureau, payrollorganisatie of soortgelijke organisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt. Onder arbeidskrachten wordt ook begrepen: zelfstandigen zonder personeel. Het bevorderen van duurzame werkgelegenheid voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking / social return 7) Partijen hechten aan het belonen van ondernemers, die aantoonbaar langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking duurzaam in het eigen bedrijf hebben geplaatst dan wel op andere wijze duurzame plaatsing hebben bevorderd, mits er geen sprake is van verdringing. Deze ondernemers dienen in de visie van partijen voorrang te krijgen bij opdrachten vanuit de gemeente Rotterdam. 8) De gemeente Rotterdam hanteert de systematiek Past Performance (prestatiemeting). Partijen zullen bijdragen aan de ontwikkeling van deze systematiek, voor zover het de doelstellingen van dit convenant betreft en voor zover deze past binnen de kaders van de gemeente Rotterdam. Het evalueren en verder ontwikkelen van de systematiek maakt hiervan onderdeel uit. Overleg 9) Partijen verklaren zich bereid over de toepassing van het convenant alsmede over die gevallen waarin het convenant niet voorziet, zo nodig regelmatig overleg te plegen. 10) Nieuwe wet- en regelgeving die consequenties hebben voor het convenant, kunnen partijen aanleiding geven tot tussentijds overleg. 11) Aanvullingen of wijzigingen op dit convenant vinden slechts plaats na overeenstemming hierover tussen alle partijen Looptijd convenant: 12) Het convenant is van toepassing met ingang van tot ) Na zes maanden na ingang van het convenant vindt een eerste evaluatie plaats. 14) Uiterlijk drie maanden voor afloop van dit convenant nemen partijen een besluit over voortzetting van het convenant. 5

6 6

7 Aldus overeengekomen op 24 februari 2014, te Rotterdam, Dhr. H. Karakus, Dhr. C. Ramdas Dhr. M. van Brecht Dhr. H. Klein Poelhuis Dhr G. Lokhorst 7

1 Het convenant naleving cao en arbeidswet- en regelgeving bij bouwprojecten van de gemeente Deventer

1 Het convenant naleving cao en arbeidswet- en regelgeving bij bouwprojecten van de gemeente Deventer Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team JZI Convenant naleving cao en arbeidswet- en regelgeving bij bouwprojecten van de gemeente Deventer 1- Notagegevens Notanummer 2017-001015 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche

CAO voorlichting en handhaving in de uitzendbranche CAO-vragen? Neem contact op met de SNCU! SNCU Postbus 9438 3007 AK Rotterdam Telefoon algemeen: 0180-642-530 Fax: 0180-642-539 E-mail: info@sncu.nl Helpdesk: 0800-7008 (gratis) www.sncu.nl www.meldenhelpt.nl

Nadere informatie

Kooistra, Josina. Van: RK Noord Verzonden: donderdag 22 december :17. Aan: Statengriffie provinsje Fryslân; staten

Kooistra, Josina. Van: RK Noord Verzonden: donderdag 22 december :17. Aan: Statengriffie provinsje Fryslân; staten Aan: Statengriffie provinsje Fryslân; staten Bijlagen: K_brf24tih2Ol6.docx Met vriendelijke groet, Hierbij stuur ik u, namens Margreet Pasman en Helga Tienkamp (FNV), bijgaande brief. Geachte leden van

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse

Wet aanpak schijnconstructies. Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid. mr. R.A. Scherpenisse Wet aanpak schijnconstructies Een nadere toelichting op de ketenaansprakelijkheid mr. R.A. Scherpenisse 1 Eén van de maatregelen tegen schijnconstructies is: ketenaansprakelijkheid Sinds 1 juli 2015: Civielrechtelijke

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies

Wet Aanpak Schijnconstructies COTAD Wet Aanpak Schijnconstructies Monica Wirtz AWVN 4-6-2015 WAS Wet Aanpak Schijnconstructies Aanleiding Schijnconstructie? Hoofdlijnen Verbetering toepassing en naleving cao Uitbreiding ketenaansprakelijkheid

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 529 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 1 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Opdrachtgever aansprakelijk voor betaling werknemers van opdrachtnemer! Op 2 juni 2015 hebben alle partijen in de Eerste Kamer

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

2513 AA1. De Voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513 AA1. De Voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333 44

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Datum 13 april 2015 Betreft Kamervraag/vragen van de leden Kerstens en Van Dekken (beiden PvdA)

Datum 13 april 2015 Betreft Kamervraag/vragen van de leden Kerstens en Van Dekken (beiden PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8553 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 2-5-1996, nr. 84 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BZ9044

ECLI:NL:RVS:2013:BZ9044 ECLI:NL:RVS:2013:BZ9044 Instantie Raad van State Datum uitspraak 01-05-2013 Datum publicatie 01-05-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201201947/1/A3 Bestuursrecht Hoger

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE HANDELSVAART TOT 9000 GT

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE HANDELSVAART TOT 9000 GT COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE HANDELSVAART TOT 9000 GT De ondergetekenden: 1. Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH), gevestigd en kantoor houdende te Rotterdam, hierna te noemen

Nadere informatie

De wet aanpak schijnconstructies: ketenaansprakelijkheid. Law Alert Praktijkgroep Arbeidsrecht

De wet aanpak schijnconstructies: ketenaansprakelijkheid. Law Alert Praktijkgroep Arbeidsrecht De wet aanpak schijnconstructies: ketenaansprakelijkheid Law Alert Praktijkgroep Arbeidsrecht Juli 2015 Inleiding Door de economische crisis en de toename van arbeidskrachten uit andere landen van de EU,

Nadere informatie

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon

Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Protocol: Voorkomen van verdringing en werken zonder loon Tussen: De Federatie Nederlandse Vakverenigingen (FNV), vertegenwoordigd door Ruud Kuin, Vice-voorzitter FNV. en Gemeente Den Haag, vertegenwoordigd

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als

ABU leden Een uitzendbureau dat lid is van de ABU ondervindt per 5 november 2017 geen veranderingen als Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 5 november 2017 is er sprake van een onderbreking van de algemeen verbindendverklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies

Wet aanpak schijnconstructies Kennisdocument Wet aanpak schijnconstructies In 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet kan grote gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid en uw verplichtingen

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 -

INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - INSPECTIERAPPORT SNA Keurmerk (NEN 4400-1:2010 plus Handboek Normen) d.d. 10-02-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 32569 Datum inspectie 02-02-2015 Naam onderneming 365 Payroll en Salarisadministratie

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen

Dienstverleningsovereenkomst ARVODI tussen Dienstverleningsovereenkomst ARVODI-2014 tussen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Directie Stelselontwikkeling en Bestuursondersteuning Bureau ABD en inzake ABD magazine

Nadere informatie

FNV SECTOR BOUW IN

FNV SECTOR BOUW IN FNV SECTOR BOUW IN 2015-2016 THEMA S VOOR EERLIJK WERK OP DE BOUWPLAATS Juni 2016 FNV SECTOR BOUW 2015-2016 FNV Bouw is in 2015 gefuseerd met 6 andere vakbonden tot één grote FNV. De fusie betekent voor

Nadere informatie

Conceptovereenkomst Arbeidsmatige Activering kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer:<xxx>

Conceptovereenkomst Arbeidsmatige Activering kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Contractnummer:<xxx> Conceptovereenkomst Arbeidsmatige Activering kenmerk 1100152515 Gemeente Utrecht en Contractnummer: Gemeente Utrecht Interne Bedrijven Inkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever.

Medewerker: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die namens ons, diensten uitvoert ten behoeve van de opdrachtgever. 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De vennootschap onder firma Flex Work In Travel v.o.f., gevestigd te Wormer, hierna te noemen Flex Work In Travel, ingeschreven

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. Gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort aan het Stadhuisplein 1, hierbij op grond van het Bevoegdhedenbesluit gemeente Amersfoort 2018, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendkrachten

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx>

Concept Overeenkomst FMIS kenmerk Gemeente Utrecht en <xxx> Concept Overeenkomst FMIS kenmerk 1100027898 Gemeente Utrecht en Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht Email concerninkoop@utrecht.nl

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen verplichting tot persoonlijke arbeid Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot

Nadere informatie

Inkoop Concept Overeenkomst

Inkoop Concept Overeenkomst Inkoop Concept Overeenkomst UBR HIS Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage A Kenmerk 201500123.029.016 Betreft Europese

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. (intermediair), gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

Toelichting modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel in de Bouw & Infra

Toelichting modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel in de Bouw & Infra Algemeen De reden van deze modelovereenkomst In de cao Bouw & Infra is afgesproken dat werkgevers- en werknemersorganisaties samen een modelovereenkomst ontwikkelen voor het uitbesteden van werk aan zelfstandigen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er)

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (DRIESSEN ZZP er) Partijen: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIESSEN HRM B.V., statutair gevestigd te Helmond en kantoorhoudende te (5708 HZ) Helmond

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64003 14 december 2017 Bouw & Infra Bedrijfstakeigen Regelingen 2017/2019 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

In- of uitlenen van arbeidskrachten

In- of uitlenen van arbeidskrachten In- of uitlenen van arbeidskrachten Stelt u arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leent u personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister. Dit is het

Nadere informatie

Verwerkersovereenkomst AVG

Verwerkersovereenkomst AVG Verwerkersovereenkomst AVG opdrachtgever, gevestigd te plaats, hierna te noemen de Verantwoordelijke, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr/mevr achternaam functie, En Graphiset bv, gevestigd

Nadere informatie

Proces Naleving Versie: april 2018

Proces Naleving Versie: april 2018 Proces Naleving Versie: april 2018 Inleiding In de bouwsector vindt controle plaats op de naleving van de CAO Bouw & Infra (hierna CAO ). Naast de CAO Bouw & Infra is tevens een CAO Bedrijfstakeigen Regelingen

Nadere informatie

Action Uitzendburo en Detacheringen

Action Uitzendburo en Detacheringen Action Uitzendburo en Detacheringen Werk65Plus Korte Brugstraat 67-B 4871 XR Etten-Leur Uitzendkrachten 65 plus Algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Artikel 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen De Wet aanpak schijnconstructies NVRD 18 februari 2016 Onderwerpen presentatie 1. Aanleiding voor en inhoud van de WAS 2. Aansprakelijkheid voor loon door opdrachtgevers keten 3.

Nadere informatie

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( )

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( ) Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid (201 1-2015) Artikel 97: Werkingssfeeronderzoeken 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Overeenkomst van aanneming Parketteurs

Modelovereenkomst voor branche of beroepsgroep Overeenkomst van aanneming Parketteurs Deze modelovereenkomst is bedoeld voor aanneming van werk door parketteurs, die zelfstandig en voor eigen rekening en risico een onderneming drijven in het leggen, egaliseren en herstellen van vloeren

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Hijum (CDA) over tewerkstellingsvergunningen.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Hijum (CDA) over tewerkstellingsvergunningen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ;

2. <NAAM OPDRACHTNEMER>), gevestigd te <PLAATS EN POSTCODE> aan de <ADRES>, hierna te noemen: Opdrachtnemer ; Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2. ), gevestigd

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Door Partijen 1 en 2 tevens beoogd als Collectieve Arbeidsovereenkomst

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Door Partijen 1 en 2 tevens beoogd als Collectieve Arbeidsovereenkomst VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Door Partijen 1 en 2 tevens beoogd als Collectieve Arbeidsovereenkomst PARTIJEN 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVR Afvalverwerking BV, onderdeel uitmakende

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

INHUREN VAN PERSONEEL KAM INFRA DAG BOUWEND NEDERLAND

INHUREN VAN PERSONEEL KAM INFRA DAG BOUWEND NEDERLAND INHUREN VAN PERSONEEL KAM INFRA DAG BOUWEND NEDERLAND Inhuren van personeel Hoofdlijnen ketenaansprakelijkheid ZZP-ers Uitzendkrachten Buitenlandse arbeidskrachten Hoofdlijnen ketenaansprakelijkheid Opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST

ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST ONDERAANNEMINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de [rechsvorm invullen] NAAM RECHTSPERSOON, statutair gevestigd te [plaats] (uitsluitend bij BV/stichting/vereniging), kantoorhoudende (of bij eenmanszaak:

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling?

Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? Wet aanpak schijnconstructies Papieren tijger of oplossing onderbetaling? 24 september 2015 Seminar Nétive drs. M.C. (Marco) Dijkshoorn Adviesgroep Loon- & Premieheffing Achtergrond WAS Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 578 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden 1. De besloten vennootschap Office Depot Europe BV statutair gevestigd en kantoorhoudende te Venlo, voor deze zaak rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr OVEREENKOMST VAN OPDRACHT ALGEMENE MODELOVEREENKOMST GEEN WERKGEVERSGEZAG Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 29 02 2016 OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te

Nadere informatie

Hoofdlijnen wetsvoorstel aanpak schijnconstructies

Hoofdlijnen wetsvoorstel aanpak schijnconstructies Hoofdlijnen wetsvoorstel aanpak schijnconstructies Loonstrook transparanter en girale uitbetaling De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in december 2014 het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol

Samenwerkingsprotocol Samenwerkingsprotocol De ondergetekenden: 1. De NVWA, kantoorhoudende te Utrecht Catharijnesingel 59, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. van Lint, Inspecteur Generaal NVWA, hierna te

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College

Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Raamovereenkomst Basiseducatie 2011-2014 Samenwerkingsverband Hoogeveen/De Wolden en ROC Drenthe College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen,

Nadere informatie

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag

Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Voorbeeld modelovereenkomst algemeen Geen werkgeversgezag Inclusief instructieblad met toelichting voor genummerde invulvelden. Overeenkomst Versie 1.0 Je krijgt van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 de

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SMINK (CAO-SMINK) VOOR DE PERIODE VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 30 JUNI 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SMINK (CAO-SMINK) VOOR DE PERIODE VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 30 JUNI 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST SMINK (CAO-SMINK) VOOR DE PERIODE VAN 1 JULI 2013 TOT EN MET 30 JUNI 2014 Deze CAO is afgesloten tussen: - Smink Afvalverwerking B.V. te Hoogland, - de Vereniging Cultuurtechnische

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en 2.

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V.

Collectieve arbeidsovereenkomst Albron CP Nederland B.V. Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 De ondergetekenden: als partij ter ener zijde en FNV Horecabond En CNV Vakmensen Elk als partij ter andere zijde, zijn de navolgende

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN ZEEVISSERIJ

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN ZEEVISSERIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN ZEEVISSERIJ COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN ZEEVISSERIJ De ondergetekenden, Redersvereniging voor de Zeevisserij, een

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHT AAN EEN ONDERAANNEMER. Schouder aan Schouder B.V. Gevestigd te Rotterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHT AAN EEN ONDERAANNEMER. Schouder aan Schouder B.V. Gevestigd te Rotterdam ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHT AAN EEN ONDERAANNEMER Schouder aan Schouder B.V. Gevestigd te Rotterdam ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHT AAN EEN ONDERAANNEMER voor het verrichten van werkzaamheden voor Schouder

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV

SOCIAAL PLAN ONS CAI BV SOCIAAL PLAN ONS CAI BV p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 1 / 7 INHOUDSOPGAVE p&o - mvd 09-05-2006 - sociaal plan CAI - pagina 2 / 7 INLEIDING De directie en de Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat Cao Bouwnijverheid 2015-2017

Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat Cao Bouwnijverheid 2015-2017 Hoofdlijnen onderhandelingsresultaat Cao Bouwnijverheid 2015-2017 Op zaterdagochtend 13 juni 2015 hebben cao partijen Bouw na ruim 1,5 jaar onderhandelen - een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit resultaat

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

IBAN: NL 63 INGB BIC: INGBNL2A K.v.K. Rivierenland: BTW nr. NL B01. zaterdag 12 mei 2018 Pagina 1 van 8

IBAN: NL 63 INGB BIC: INGBNL2A K.v.K. Rivierenland: BTW nr. NL B01. zaterdag 12 mei 2018 Pagina 1 van 8 Verwerkersovereenkomst Deze verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de afspraken tussen partijen zoals overeengekomen bij totstandkoming van de samenwerking. Op deze verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

GELIJKE MONNIKEN GELIJKE KAPPEN. Afstudeeronderzoek door Marjolein Niewijk

GELIJKE MONNIKEN GELIJKE KAPPEN. Afstudeeronderzoek door Marjolein Niewijk GELIJKE MONNIKEN GELIJKE KAPPEN Afstudeeronderzoek door Marjolein Niewijk Introductie Marjolein Niewijk Student HBO Rechten Onderzoek naar de rechtspositie van buitenlandse uitzendwerknemers in de Eemsdelta

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Voorwaarden Kordaat bouw en techniek BV

Aanvullende Algemene Voorwaarden Kordaat bouw en techniek BV Aanvullende Algemene Voorwaarden Kordaat bouw en techniek BV Inhoud Artikel 1 - Aangaan rechtstreekse arbeidsverhouding met medewerker (toevoeging artikel 17 algemene voorwaarden NBBU).... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 575 BRIEF VAN

Nadere informatie

Thema-workshop Tegenprestatie

Thema-workshop Tegenprestatie Thema-workshop Tegenprestatie LCR- project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet december 2014 Stimulansz Jetske de Jong / Wilma Kuiper Programma Tegenprestatie Werk met behoud van uitkering Verdringing

Nadere informatie

De Partijen: overwegende, dat:

De Partijen: overwegende, dat: MaatWerk Giethoorn heeft gekozen voor een collectieve verwerkersovereenkomst. Word of ben je onze opdrachtgever en kun je je vinden in onderstaande? Dan hoef je geen aparte verwerkersovereenkomst af te

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN)

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw.., geboren op 201, wonende aan de. te.., hierna werkgever, Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 428 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

Aan decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, Aan decentrale cao-partijen Den Haag : 6 februari 2014 Ons kenmerk Uw kenmerk : Betreft : S.A.14.004.27 JM/JS : Heroverweging cao-bepalingen over uitzendkrachten naar aanleiding van SZW-onderzoek 2013

Nadere informatie

Detamo Flex Force BV. Contracting & Uitzenden 06-2015

Detamo Flex Force BV. Contracting & Uitzenden 06-2015 Detamo Flex Force BV Contracting & Uitzenden 06-2015 CONTRACTING of Uitzenden/Detacheren? Contracting is een dienstverlening die meestal bestaat uit : AANNEMING VAN WERK of EEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

Nadere informatie

A. Stichting Aeres Groep, hierbij vertegenwoordigd door <<naam>>, te noemen: Opdrachtgever,

A. Stichting Aeres Groep, hierbij vertegenwoordigd door <<naam>>, te noemen: Opdrachtgever, Bijlage 10 Bewerkersovereenkomst Ondergetekenden: A. Stichting Aeres Groep, hierbij vertegenwoordigd door , te noemen: Opdrachtgever, en B. , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door ,

Nadere informatie

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk

1. Het SNA-keurmerk. 2. Versterking keurmerk INHOUD APRIL 2013: Het SNA-keurmerk Versterking keurmerk Afspraken inspectie-instellingen Lloyd s Register Nederland stopt met inspecties NEN 4400-1 A1 detacheringsverklaring constructies Discriminatiebepaling

Nadere informatie

Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming Algemene verordening gegevensbescherming Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de afspraken tussen Partijen zoals overeengekomen (de Overeenkomst ). Op deze Verwerkersovereenkomst

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 november 2018 Betreft Contracting

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 november 2018 Betreft Contracting > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

CAO INZAKE DE STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE VLAKGLASBRANCHE

CAO INZAKE DE STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE VLAKGLASBRANCHE HOOFDSTUK 5 CAO CAO INZAKE DE STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE VLAKGLASBRANCHE Inzake de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche Tussen: a. De Glas Branche

Nadere informatie