Verslag Congres Collectie Nederland in Context

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Congres Collectie Nederland in Context"

Transcriptie

1 Verslag Congres Collectie Nederland in Context Datum Aanwezigen Verslag : woensdag 8 oktober 2014 Media Plaza Utrecht : 150 directeuren, managers, collectioneurs en betrokkenen bij de ontwikkeling rond de Collectie Nederland : Edith Vos en Annemarie van Essen (tekeningen) Inhoud Bibliotheken in dagen van informatieovervloed; waarnemingen van een buitenstaander Jan Bierhoff (Medialynx) 2 Zicht op de Collectie Nederland in Context Norma Verheijen (SIOB) 4 Collectiebeleid in de nieuwe Bibliotheekwet Aad van Tongeren (ministerie van OCW) 7 Samenvatting deelsessies 9 Afsluiting congres 10 Wie is wie? 11 Collectie gedicht De Bibliotheek 12 Opening: urgentie tot verandering Frank Huysmans Dagvoorzitter Frank Huysmans opende het congres met het aangeven van de urgentie om veranderingen in de hele sector door te voeren. De bibliotheek is bij uitstek geschikt om de collectie Nederland aan te bieden aan mensen en daarbij context te geven. Traditioneel zijn bibliotheken gericht op het verbinden van mensen met materialen. Maar de wereld is veranderd. Mensen zijn minder geneigd om naar de fysieke bibliotheek te komen en er zijn partijen die hetzelfde doen en die soms ook betere context bieden. Wij moeten dus actiever worden en naar buiten treden met onze materialen. Collecties openstellen voor iedereen Volgens Huysmans, die de leerstoel Bibliotheekwetenschap bij de UvA bekleedt, hebben bibliotheken al snel actie genomen om mensen in een online omgeving van goede context te voorzien. Zo werd rond 2000 de Aquabrowser ontwikkeld om informatie in context te plaatsen, maar in de praktijk is gebleken dat de kwaliteit beter kan. In de bibliotheekwereld wordt daarom verder ontwikkeld, bijvoorbeeld door middel van contextualisering via het semantische web (3.0). Het doel is om de collecties open te stellen voor iedereen en daarbij de taal van het web te spreken. Het beschikbaar stellen van de Collectie Nederland verloopt via drie sporen: collectiebeleid, contextualisering en cocreatie. Op het congres Collectie Nederland in Context waren drie lezingen en acht deelsessies rondom deze thema's te volgen. Het congres startte met een blik van buiten de sector. 1/12

2 Bibliotheken in dagen van informatieovervloed; waarnemingen van een buitenstaander Jan Bierhoff (Medialynx) Jan Bierhoff, eigenaar van innovatie-adviesbureau Medialynx en betrokken bij de ontwikkeling van een leesradarproject, bekijkt de bibliotheeksector als buitenstaander. En dat valt hem niet mee, de bieb heeft 'best een probleem'. Allereerst ziet hij een groeiende kloof tussen de informatiepraktijk en de wijze waarop de sector opereert. De bibliotheek ontstond in een periode van informatieschaarste,. Nu is er informatieovervloed. Het antwoord geven op deze overgang is beperkt in gang gezet. Bierhoff ziet een afwachtende en risicomijdende houding Veel projecten die gestart zijn moeten passen binnen de bestaande structuur, dus oude wijn in nieuwe zakken. Als je innoveert kan dit niet. Innovatie is disruptief en doet vaak pijn. Behoefte aan entrepreneurs Wat volgens Bierhoff nodig is zijn transitiedenkers want een nieuwe weg inslaan gaat niet vanzelf. Er zijn pioniers, volgers en toeschouwers en die mensen die voorop willen lopen zijn in deze fase belangrijk. Dat geldt voor instituten, maar ook op individueel niveau. Je moet ruimte geven aan entrepreneurs die initiatief durven te nemen. Ook moet je dingen gewoon gaan doen. In andere sectoren zie je successen op dat vlak, bijvoorbeeld Uber, AirBnB en Blendle. Initiatieven die tegen de gangbare regels in gaan en zich naar een toekomst toe worstelen. Bij die initiatieven zie je ook dat er een combinatie is van succes en falen, deze mensen zitten in een waanzinnig snelle leercurve. Blijven proberen en experimenteren zou ook in de bibliotheekwereld de route moeten zijn. 2/12

3 Een nieuwe jas voor de sector Wat zijn de unique selling points van de bibliotheekwereld? Tien jaar geleden was de klantendatabase er een van en ook de a-locaties van de gebouwen binnen gemeenten waren een voordeel. Maar daar zijn inmiddels alternatieven voor. Waar wel toegevoegde waarde in zit is de collectie. Die wordt digitaal en de waarde zit in het operationele deel. Ook de status van de bibliotheek is goed, de reputatie is bijna van ijzer. Een ander groot voordeel is dat de branche is vrijgesteld van de tucht van de markt. Bierhoff zegt dat bibliotheken nog snel, veel kunnen ondernemen.. Dus maak van deze situatie gebruik de komende jaren! Bierhoff raadt bibliotheken aan om een programma van prioriteiten te maken en zich te binden aan commitments van aansturende overheden. Open innovatie en expirementeeromgeving Bibliotheken zouden bij hun innovatieslag moeten kiezen voor open innovatie omdat daar voordelen mee zijn te behalen. Een voorbeeld is IBA Parkstad, een project waarbij het gehele gebied zichzelf opnieuw uitvindt in een bundeling van bouw- en burgerinitiatieven. Een belangrijke les voor de bibliotheeksector is dat hierin ook concurrenten bij elkaar zijn gebracht. In zo'n initiatief worden de concepten samen ontwikkeld en de toepassingen per organisatie. Van het op deze manier ontwikkelen en delen van kennis kan de hele sector profiteren. Een ander initiatief waar sectoren elkaar beïnvloeden en inspireren is de Automative Campus Helmond. Autofabrikanten hebben besloten zich daar te vestigen en hebben fundamentele research gebundeld wat zorgt voor diversiteit van inbreng. Daarbij is gebleken dat het ook belangrijk is om ook een fysieke ontmoetingsplek in te richten. Persoonlijk contact en ontmoetingen zijn vitaal, het campusidee zorg voor versnelling. Een dergelijk experimenteeromgeving zou voor bibliotheken ook kunnen werken. 3/12

4 Cocreatie in de praktijk Een mooi voorbeeld van cocreatie is de Limburg Radar die vanaf 2015 wordt geïmplementeerd. Hierin werken overheden, media en kennisinstellingen samen aan brede digitale informatieverschaffing voor Limburgse inwoners. Via een tablet kunnen mensen zich breed informeren, een nieuwe stijl van het ontsluiten van een collectie. Deze leesrader is een vereenvoudigde versie van wat Google heeft ontwikkeld. Kenmerkend is dat het samenstellen gebeurt via een hybride redactie waarin vijf partijen deelnemen met ieder een andere achtergrond (waaronder de provincie, universiteit, lokale media en het SIOB). Mislukking is eerste stap naar succes Uit het publiek komt de vraag of je als sector wel kunt experimenteren met innovatie als je met maatschappelijk geld wordt gefinancierd. Bierhoff geeft aan dat het onvermijdelijk is dat er fouten worden gemaakt. Bij innovatieve experimenten is het gangbaar dat 90% mislukt. Sommige overheidsdiensten denken te makkelijk over innovatieslagen. Als je als bibliotheek aan de slag gaat met innovatieve experimenten moet je organisaties overtuigen dat een mislukt experiment de eerste stap is naar een succesvol project. Zicht op de Collectie Nederland in Context Norma Verheijen (SIOB) Als coördinerend adviseur schetst Norma Verheijen de aanwezigen welke stappen er in de afgelopen jaren zijn gezet in het programma Collectie Nederland in Context. Dit is in 2013 gestart met de Verkenning Context & Contextualisering (T.Brandenbarg en N.Verheijen, SIOB, Den Haag 2013). Daarvoor is binnen en buiten het bibliotheekveld gevraagd waar in de toekomst de kracht van de bibliotheekcollectie ligt. Daarbij bleek direct dat context een belangrijke factor zou kunnen zijn. Al van oudsher houden bibliotheken zich daar mee bezig, bijvoorbeeld in papieren dossiers. Sleutelfiguren binnen het bibliotheekveld zagen zich als dé partij op het vlak van contextualisering. Verrassend genoeg zagen mensen van buiten het veld bibliotheken als één van de partijen die context bieden in de digitale omgeving. Bij een minisymposium is de verkenning gepresenteerd en is besloten om samen aan de slag in een aantal verschillende projecten. Begrippenkader Geïntegreerde bibliotheek Collectie NL Collectiebeleid Contextualisering Cocreatie Is een goede samenhang en verbinding tussen de fysieke en digitale bibliotheek. Soms in samenhang, soms bewust aanvullend op elkaar. In 2015 hopen we een mooie digitale collectie te lanceren die aansluit op de fysieke collectie. De geïntegreerde bibliotheek is een sleutelbegrip in de visie van het SIOB. De NBC+ is bijna klaar en verbindt alle landelijke bibliotheekcollecties met elkaar. Later volgt integratie met andere media en organisaties, mogelijk ook op termijn verbinding met internationale collecties. Traditioneel begrip: wat schaffen we aan en voor wie? De vaste waarden van bibliotheken (onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, pluriformiteit, toegankelijkheid en authenticiteit) gaan mee in het collectiebeleid in het digitale domein. Een digitale collectie is alleen toegankelijk als er een goede infrastructuur is. BNL heeft veel bereikt en een brede toegang tot de digitale collectie is binnen handbereik. Het aanbrengen van verbindingen tussen bronnen zodat voor de klant een waardevolle dienst ontstaat.: - technisch (bijv. via metadatering en NBC+) - redactioneel (bijv. Literatuurplein en Eregalerij) De gezamenlijke ontwikkeling van waarde door individuen die kennis toevoegen. 4/12

5 Collectiebeleid Het collectiebeleid is een van de drie pijlers die in de nieuwe bibliotheekwet zijn opgenomen. Dit bestuurlijke kader draagt er structureel aan bij om de digitale collectie vorm te geven. Ook het oormerken van financiële middelen draagt daar aan bij. Een kritiekpunt op de wet is dat het gratis lidmaatschap voor kinderen/jongeren er niet in is opgenomen. In de Tweede Kamer hebben meer partijen aangegeven dit een gemis te vinden. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd en onderzoeken gedaan om toe te werken naar een goed collectiebeleid. Een deel van die projecten werd in de deelsessies gepresenteerd: Onderzoek naar e-content voor bibliotheken. Hierin is gekeken welke digitale media nodig zijn in de periode en welk budget daarvoor nodig is. Op basis daarvan is een bedrag vastgesteld dat uit het Gemeentefonds wordt uitgenomen en aan de bibliotheekbranche toekomt om op centraal niveau digitale content in te kopen. Onderzoek van Dinalog naar fysieke collecties. Hier is onderzocht welke logistieke modellen voor efficiëntie in de branche kunnen zorgen. Onderdeel daarvan is de vraag of het bewaren van boeken en andere materialen in een centraal depot functioneel is. Advies over een samenhangend collectiebeleid. Op basis van ervaringen uit de PLUSbibliotheken overhandigde Frans van Spaandonk een adviesrapport aan de VOB en werd hierover een deelsessie gegeven. Contextualisering In de nieuwe bibliotheekwet is contextualisering benoemd en ingekaderd. Daarmee vormt contextualisering een onderdeel van het landelijke collectiebeleid. Er zijn verschillende projecten uitgevoerd en onderzoeken gedaan naar contextualisering. Een deel van die projecten werd in de deelsessies gepresenteerd: Onderzoek naar e-content voor bibliotheken. Hierin is gekeken welke digitale media nodig zijn in de periode en welk budget daarvoor nodig is. Verkenning NBC+ over vijf jaar. De studie is gebaseerd op interviews met gesprekspartners uit de Nederlandse bibliotheekwereld en een aantal casestudies uit het buitenland. Gekeken is naar welke ontwikkelingen cruciaal zijn voor de NBC+ en wat er verder ontwikkeld zou moeten worden. Collectie Jeugd in Context. Elf aanbieders van content voor de jeugd zijn samen aan tafel gegaan en hebben bronnen bij elkaar gebracht. Cocreatie Naar de mogelijkheden voor cocreatie bij bibliotheken is een verkennend traject gestart door Maurits van der Graaf. Inmiddels zijn er drie bibliotheken aangesloten bij dit project (OBA, Theek5, en Midden Brabant). De komende periode zal het theoretische kader van Maurits verbonden worden met praktijkervaringen van de betrokken bibliotheken. 5/12

6 Collectie NL in zicht De afgelopen tijd is er dus veel gedaan en komt de Collectie NL in zicht. Op bestuurlijk niveau met het ingaan van de bibliotheekwet en de start van de aansturing vanuit de KB. Ook wordt de komende periode de focus nadrukkelijk gericht op de digitale collectievorming voor kinderen en jeugd. Een doelgroep die nu in het digitale domein te weinig aan zijn trekken komt.. En op organisatorisch vlak wordt verder gegaan met: Contextualisering landelijk/lokaal - (Wat kun je centraal digitaal doen en welk maatwerk wordt er lokaal gedaan. Hoe kun je die combi optimaliseren.) Vervolg Collectie Jeugd in Context Start Limburg Centraal (context en cocreatie) Cocreatie landelijk/lokaal Ontwikkelen collectieskills medewerkers (de transitie naar digitale collectievorming vraagt om nieuwe competenties) In 2015 gaat het SIOB over in de KB. Het programma Collectie Nl. in Context zal verder uitgewerkt worden in samenwerking met allerlei organisaties die op het congres in de deelsessies lieten zien wat er inmiddels is ontwikkeld. 6/12

7 Collectiebeleid in de nieuwe bibliotheekwet Aad van Tongeren (ministerie van OCW) Als plaatsvervangend afdelingshoofd Informatie- en Bibliotheekbeleid bij het ministerie van OCW stond Aad van Tongeren aan de basis van de nieuwe bibliotheekwet. In een plenaire sessie tijdens het congres praatte hij de deelnemers bij over de betekenis van de nieuwe wet voor het collectiebeleid. Hij ging via een aantal artikelen in op de filosofie achter de wetgeving. Voorafgaand aan het opstellen van de wet is uitgegaan van een aantal uitgangspunten. Daaronder het feit dat het collectioneren een taak is van het bibliotheekvak, van de professionals. De wet formuleert er een aantal principes bij. Op 10 juni 2014 is de wet aangenomen door de Tweede Kamer. Deze moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Waarom een nieuwe wet? Op dit moment is er weinig geregeld in de wet over het bibliotheekbeleid. Alleen dat het beleid de verantwoordelijkheid is van gemeenten. Het heeft weinig te maken met wat de bibliotheek doet of moet gaan doen in de toekomst. Dat was ook lang geen probleem, omdat er consensus was over de rol en functie van openbare bibliotheken. In de loop der tijd zijn er veel ontwikkelingen van invloed: digitalisering, internet, bezuinigingen binnen de gemeente, veranderingen in tijdsbesteding van mensen en manier van lezen en dergelijke. De consensus die er was is aan het afbrokkelen en je ziet dat gemeenten op verschillende manieren reageren op lokale bezuinigingen. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben allemaal geleid tot de noodzaak voor nieuwe regelgeving. Hoofdlijnen nieuwe wet In de nieuwe bibliotheekwet worden de publieke waarden en maatschappelijke functies opnieuw gedefinieerd. Er is opgenomen dat de functies fysiek en digitaal kunnen worden uitgevoerd. Er is geregeld dat de KB de digitale bibliotheek beheert en ontwikkelt en dat de KB en openbare bibliotheken met elkaar verbonden zijn. Ook de fysieke en digitale collecties worden met elkaar verbonden. Verder wordt vastgesteld dat openbare bibliotheken samen werken in een netwerk, niet stand-alone. Van Tongeren licht toe dat het feit dat er een nieuwe wet komt betekent dat de overheid de openbare bibliotheek een belangrijke maatschappelijke voorziening vindt. Aad van Tongeren gaf over een aantal artikelen meer informatie: Artikel 4 - omschrijft de publieke taak die openbare bibliotheken hebben, gericht op het algemene publiek. Artikel 5 - beschrijft de maatschappelijke functies van openbare bibliotheken. Dit artikel is van belang om inzichtelijk te maken wat de maatschappelijke opbrengsten zijn voor de gemeente. Artikel 8 - gaat over de netwerkverplichtingen. Dit wil zeggen dat bibliotheken onder andere een gezamenlijke catalogus delen (collectie en toegang), deelnemen aan een digitale infrastructuur (fysiek en digitaal) en collectioneren op basis van een collectieplan (artikel 10) Artikel 10 - het collectieplan. Dit artikel geeft aan dat de overheid het van belang vindt dat de openbare bibliotheken en de KB eens in de vier jaar met elkaar overleggen wat de principes van het collectiebeleid zijn. Het is niet zo dat het om een staatscollectie gaat. Artikel 18 - omschrijft de inkoop van e-content. De KB koopt e-content in en krijgt financiering door een uitname uit het Gemeentefonds. In 2014 is dat 8 miljoen euro en in miljoen euro. 7/12

8 Gratis e-content voor jeugd In de Tweede Kamer is een amendement op de wet voorgesteld, het amendement Monasch c.s. nr. 43. Er bleken juridische obstakels te zijn ten aanzien van e-content die ervoor zorgen dat een gratis lidmaatschap jeugd niet mogelijk is. Dit amendement zorgt voor een pakket voor de jeugd die ze wel gratis mogen lezen, dit dient tenslotte een maatschappelijk doel. De KB stelt een lijst van gratis e- content voor de jeugd op. Voor het primair onderwijs zijn dit AVI-titels, voor het voortgezet onderwijs vooral lezen voor de lijst. Wet geeft procesvoorwaarden mee Uit het verhaal van Aad van Tongeren blijkt dat de collectievorming een taak is van de bibliotheekprofessionals, daar verandert de wet niets aan. Die wet geeft alleen procesvoorwaarden mee en een aantal gedachten. Duidelijk is dat de transitie van fysiek naar digitaal een grote invloed heeft op de collectievorming. Fysiek en digitaal vormen één collectie. Welke kant het opgaat en in welk tempo is niet te voorspellen. De sector moet periodiek nadenken over die snelheid van handelen, dit komt dus terug in het vierjaarlijks collectieplan. Maatschappelijke opbrengsten inzichtelijk maken is belangrijk en speelt bij de collectievorming. Bij de digitale collectie is de meerwaarde van het publieke aanbod ten opzichte van het aanbod in de markt ( collectie in context ) een belangrijk criterium. 8/12

9 Samenvatting deelsessies In acht verschillende deelsessies konden de deelnemers aan het congres kennis nemen van onderzoeken en best practices die er al zijn op het vlak van collectiebeleid, contextualisering en cocreatie. Ook werd in deze sessies een blik op de toekomst geworpen. Sessie 1 - Collectiebeleid voor openbare bibliotheken; efficiency en samenhang door samenwerking Frans van Spaandonk Samenwerking in regio of provincie op het gebied van collectievorming leidt tot efficiëntere inrichting van de basisoperatie op het terrein van selectie en aanschaf. Er is een aantal varianten denkbaar: centraliseren en uitvoeren in eigen beheer of uitbesteden aan derden. Aan de hand van het voorbeeld van de bibliotheek Zeeland gaf Frans van Spaandonk inzicht in de regionale samenwerking aldaar. Sessie 2 - Boekenvoorraden optimaliseren en beheersen in bibliotheeksystemen met een centraal depot Gerlach van der Heide en Ronald Spanier In de sessie werden de resultaten besproken van verschillende onderzoeken naar een bibliotheeksysteem met een centraal depot. In dit systeem worden boekaanvragen vanuit een centraal depot verstuurd in plaats van tussen filialen onderling. Meer informatie leest u in de publiekssamenvatting. Sessie 3 - Naar een gezamenlijk collectieplan Rianne Brouwers, Willemijn Jongens en Jan Bos De werkgroep Collectieopbouw houdt zich bezig met het voorbereiden van het eerste collectieplan dat de KB als de nieuwe bibliotheekwet ingaat elke vier jaar gezamenlijk moet gaan vaststellen. Dat collectieplan biedt een kader voor het samenstellen en beheren van de digitale collectie. Hoe ziet dat er uit, wat betekent dat nu precies en wanneer is het klaar? In deze interactieve sessie gaven verschillende vertegenwoordigers van openbare bibliotheken hun mening en werd hen gevraagd contact te houden met de werkgroep. Sessie 4 - De NBC+ over 5 jaar Maurits van der Graaf en Johan Stapel Hoe zou de NBC+ in de komende vijf jaar verder ontwikkeld moeten worden? Deze vraag stond centraal in deze deelsessie waar de resultaten van een verkenning hierover werden gepresenteerd. Op basis van het onderzoek zijn twee ontwikkelrichtingen gedefinieerd: het inzetten op innovatie voor de gebruiker aan de voorkant en een efficiënte infrastructuur aan de achterkant. Meer informatie leest u in de publiekssamenvatting. Sessie 5 - Collectie Jeugd in context; 1 jaar opbrengst. Marleen Wijnen en Ingrid Bon Het project de Collectie jeugd in context is ruim een jaar geleden gestart. Verschillende leveranciers van jeugdcontent participeren in dit project waarin het doel is samen te werken aan contextualisering en dit duurzaam vorm te geven zodanig dat hiermee een meerwaarde voor gebruikers en leveranciers ontstaat.. Inmiddels is er veel gebeurd. Die resultaten werden in deze sessie gepresenteerd en er werd over gediscussieerd. 9/12

10 Sessie 6 - Onderzoek naar e-content voor bibliotheken Bill van Mil en Coen van Hoogdalem In de sessie werden de resultaten besproken van het onderzoek dat KWINK groep, Rebel Group en ML Advies uitvoerden naar e-content voor bibliotheken. Bij het onderzoek stond centraal hoe het digitale media-aanbod zich in de periode zal ontwikkelen en welk budget nodig is voor de inkoop van deze digitale media voor gebruikers van de openbare bibliotheken. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is een bedrag vastgesteld voor de periode dat wordt uitgenomen uit het gemeentefonds en dat op centraal niveau aan de bibliotheekbranche ter beschikking wordt gesteld voor de inkoop van digitale content. Ook werd in de sessie ingegaan op de digitale content die de VOB Inkoopcommissie nu aanschaft. Sessie 7 - Project verkenning cocreatie, voorbeelden uit de praktijk Maurits van der Graaf en Carla Bellaard Welke rol kan cocreatie spelen in de geïntegreerde openbare bibliotheek? Deze deelsessie gaf theoretische achtergronden bij cocreatie en belichtte een paar succesverhalen bij erfgoedinstellingen en bibliotheken, bijvoorbeeld de Rijksstudio van het Rijksmuseum. Carla Bellaard gaf enkele voorbeelden uit basisbibliotheek Theek 5 (Noord-Brabant) en Cubiss. Voorbeeld cocreatie: samen 'pinnen' bij Theek 5 Bibliotheek Theek 5 maakt actief gebruik van Pinterest en doet dit samen met haar leden, een mooie vorm van cocreatie. Zo maakt de bibliotheek 'samenwerkingsborden' waar anderen dan weer creaties aan toevoegen. Er is bijvoorbeeld een bord over de boekenserie 'Leven van een loser' en een over de afgelopen kinderboekenweek. "Iedereen kan het en je kunt lekker met je vak bezig zijn," zegt Carla Belaard van Theek 5. "Via Pinterest proberen we mensen te inspireren. En dat werkt, collega's in de bibliotheek helpen er klanten mee aan geschikte boeken. Belangrijk is wel om in interne- en externe media steeds aandacht te besteden aan de pagina's. Het gaat niet vanzelf!" Zie: Sessie 8 - Wikipedian-in-Residence-project KB en NA en mogelijkheden Wikipedia Olaf Janssen en Tim de Haan De Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief zijn de eerste Nederlandse erfgoedinstellingen die een Wikipedian-in-Residence in huis hebben gehaald. Het afgelopen jaar heeft deze huiswikipediaan een brug gebouwd tussen de rijke collecties van de KB en het NA en het hergebruik van deze content op Wikipedia. In deze deelsessie werd getoond hoe het project de kennis, vaardigheden en bewustwording over Wiki en erfgoed binnen en buiten de instellingsmuren heeft vergroot en hoe de content van beide instellingen wereldwijd breder toegankelijk en herbruikbaar is gemaakt. Ook verder samenwerken met Wikipedia kwam aan de orde. Afsluiting congres Afsluitend aan het congres vroeg dagvoorzitter Frank Huysmans enkele 'rapporteurs' om een terugkoppeling te geven op de deelsessies en de congresdag in zijn algemeenheid. Wat heeft deze middag opgeleverd? Wat viel op bij de deelsessies? Welke stappen moeten we in de branche gaan zetten? Een kritisch punt dat ter sprake kwam is dat er een discrepantie wordt gezien tussen de vergezichten die Jan Bierhoff in zijn presentatie bood en wat er nu in de branche gebeurt. De vrees bestaat dat de branche vooral bezig is met optimalisatie, dat we proberen beter te doen wat we al doen. Maar niet zozeer met innovatie. We zouden scherper moeten krijgen wat dat betekent en sneller handelen. Jos Debeij van de KB vindt dat de branche vooral in zichzelf moet geloven. 10/12

11 'De slag om nieuwe dingen te gaan doen en nieuwe betekenis toe te voegen moeten we met elkaar gaan oppakken. Wat is de waarde en voor wie gaan we het leveren? Wie zijn de mensen waarvoor we het doen, wat heeft een kind met een taalachterstand nodig? Dat moet ons uitgangspunt worden, dan heeft ons werk ook maatschappelijke waarde. Wie naar de toekomst kijkt via een achteruitkijkspiegel denkt in aantallen uitleningen en boeken.' Doorontwikkelen en innoveren Rianne Brouwer van het SIOB geeft aan dat op basis van wat er op de congresdag is getoond juist is te concluderen dat we goed bezig zijn met elkaar. "We moeten bestaande zaken doorontwikkelen en ook kijken wat voor antwoord we over tien jaar hebben voor onze klanten. Het is een uitdaging om dat stapje opzij te doen en te innoveren naast de zaken die je al doet." Daaraan voegde Norma Verheijen van het SIOB toe: "Er zijn vandaag pareltjes gepresenteerd die laten zien hoe we bezig zijn om die slag naar de toekomst te maken." Ook Anna Rube van ProBiblio is positief over de ontwikkelingen. "Het goede nieuws is dat er kengetallen worden ontwikkeld waardoor we dingen beter beredeneerd gaan doen. We weten hoe we het materiaal van de NBC+ kunnen verrijken. Ik zie mooi fundamenteel werk om op voort te bouwen." Slotwoord: klantwaarde creëren Ook in zijn slotwoord schetst Coen van Hoogdalem van de VOB een positief beeld van de branche. "De openbare bibliotheken hebben 100 miljoen bezoekers per jaar, er zijn 80 miljoen uitleningen en bijna 4 miljoen) leden. Welke openbare instantie doet ons dat na? Ook zijn we flink aan het innoveren. Bij de ontwikkeling van het e-bookplatform kun je spreken van een disruptief proces; we zijn daar uitgevers aan het bewegen tot iets anders. En dat gebeurt op meer vlakken. Dat er veel in beweging is blijkt ook uit dit congres. De in 2012 omarmde branchestrategie heeft ons nu tot hier gebracht en iedereen heeft in de deelsessies kunnen zien wat er gebeurt en staat te gebeuren. En ik ben enorm blij met de wet. Hoewel er ook een aantal zaken inzitten die onhandig zijn voor de dagelijkse praktijk is het glas toch half gevuld. Ik stel voor dat we een collectieplan maken, de branchestrategie uitvoeren en klantwaarde gaan creëren!" Wie is wie? Carla Bellaard - deelsessie Jan Bierhoff - spreker Ingrid Bon - deelsessie Jan Bos - deelsessie Rianne Brouwers deelsessie en rapporteur Jos Debeij - rapporteur Maurits van der Graaf - deelsessies Gerlach van der Heide - deelsessie Werkzaam bij basisbibliotheek Theek 5 (Noord-Brabant) als senior adviseur digitaal en mediacoach en neemt deel aan twee projecten van Cubiss/Brabantse Netwerk Bibliotheek. Oprichter en eigenaar van Medialynx, een adviesbureau voor innovatie in de wereld van communicatie en media. Senior adviseur Lezen, Leren en Informeren van Rijnbrink Groep, PSO van Gelderland en Overijssel. Voorzitter van het landelijk Vakberaad Specialisten Bibliotheekwerk 0-18 jaar. Hoofd Collecties bij de KB, lid van de werkgroep Collectieopbouw Manager Beleid, Kennis & Innovatie bij SIOB, en voorzitter van de werkgroep Collectieopbouw - in het kader van de integratie van SIOB en BNL in de KB per Hoofd Stafafdeling Bibliotheekstelsel (i.o) Vanuit Pleiade Management en Consultancy actief als consultant/onderzoeker in de bibliotheek-, archief- en uitgeverijwereld. Promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen in het vakgebied Operations Research. 11/12

12 Coen van Hoogdalem - spreker en deelsessie Frank Huysmans - dagvoorzitter Willemijn Jongens - deelsessie Bill van Mil - deelsessie Anne Rube - rapporteur Frans van Spaandonk - deelsessie Ronald Spanier deelsessie en rapporteur Johan Stapel - deelsessie Aad van Tongeren - spreker Norma Verheijen - spreker Chris Wiersma - rapporteur Marleen Wijnen - deelsessie Programmamanager branchestrategie voor de VOB. Hij was lid van de begeleidingscommissie onderzoek e-content door de Kwink groep. Bekleedt de door het SIOB gedragen bijzondere leerstoel Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is adviseur bij de kring Media van de Raad voor Cultuur. Productmanager onderwijs bij BNL en lid van de werkgroep Collectieopbouw Partner en mede-oprichter van onderzoeks- en adviesbureau KWINK groep. Directeur ProBiblio Beleidscoördinator van de stichting PLUSbibliotheken en secretaris en programmamanager van het Netwerk van Zeeuwse Bibliotheken. Directeur van het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) en op landelijk niveau actief op de terreinen collectiebeleid, kennisdeling en distributie. Informatiemanager bij Bibliotheek.nl en werkt samen met het SIOB aan de realisatie van de Innovatieagenda. Plaatsvervangend afdelingshoofd Informatie- en Bibliotheekbeleid bij het ministerie van OCW. Coördinerend adviseur bij het SIOB voor onder andere het programma Collectie NL in Context. Directeur bibliotheek Almere projectleider Collectie Jeugd in Context a.i. 12/12

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 14 november 2014 Van Lily Knibbeler/Mireille

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Op dinsdag 21 oktober bezochten ruim 120 professionals uit de bibliotheek- erfgoed en uitgeverswereld de conferentie Naar een

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Collectieplan

Uitvoeringsagenda Collectieplan Uitvoeringsagenda Collectieplan 2017-2018 Mark Deckers / Jos Debeij / Victor Lemstra i.s.m. Klankbordgroep Collectieplan Goedkeuring klankbordgroep Vastgesteld DV KB Inhoud 1. Aanleiding 2. Overzicht clusters

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken

Netwerkprogramma Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Netwerkprogramma 2017-2018 Samenwerken aan maatschappelijke educatieve Bibliotheken Verkorte versie november 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Wat is het Gelders Bibliotheeknetwerk? 4 Waarom een netwerkprogrammma?

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid

Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid Versie: definitief 1.5 Datum: 22 mei 2015 Auteur: Anton Dierdorp Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Hoe is het fysiek collectioneren georganiseerd?...

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014

NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2. Enno Meijers 30 september 2014 NBC+ Collecties beter vindbaar maken Deel 2 Enno Meijers 30 september 2014 Inhoud Achtergrond Rol NBC+ voor bibliotheekcollecties van overige instellingen Rol NBC+ voor erfgoedcollecties van bibliotheken

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN SAMENVATTING

ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN SAMENVATTING ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN SAMENVATTING ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN - SAMENVATTING Kwink Groep,

Nadere informatie

De KB aan de slag voor de jeugd

De KB aan de slag voor de jeugd De KB aan de slag voor de jeugd De KB aan de slag voor de jeugd De doelgroep jeugd is voor de KB belangrijk en daarom werkt een team van specialisten samen aan het aanbod voor de jeugd. In dit boekje stellen

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl Procedure Incident Meldingen van Stichting Bibliotheek.nl Datum: Juni 2013 Status: Definitief Versienummer: 1.3 Opgesteld door: BNL Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Geldigheidsduur van de PIM...

Nadere informatie

Verkenning Context & Contextualisering

Verkenning Context & Contextualisering Verkenning Context & Contextualisering Ton Brandenbarg en Norma Verheijen Den Haag, maart 2013 Inhoudsopgave Verkenning context en contextualisering... 2 Definitie contextualisering... 2 Gesprekken stakeholders

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie

ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie Agendapunt 3 Bijlage 1.d ALV VOB 12-12-2012 ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie Hans van Velzen, Voorzitter - Directeur OBA Lotte Sluyser, Lid - Directeur Bibliotheek

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland

Voortgangsberichten. AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging Aan de slag met Collectie Nederland Voortgangsberichten AGENDAPUNT 10 Ledenvergadering Vereniging 11-12-08 10.3 Aan de slag met Collectie Nederland De Collectie Nederland De Collectie Nederland is het tweede thema op de Agenda voor de Toekomst.

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur @t.uu,,ïnrïïï Landelijke Digitale Infrastruetuur e Vertrekpunt is: de digitale bibliotheek > collecties en diensten obv collecties en content I Vereist: een faciliterend platform (techniek) met randvoorwaardelijke

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen

De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen De gezamenlijke (innovatie) agenda netwerk openbare bibliotheekvoorzieningen 2016-2018 De gezamenlijke (innovatie)agenda Pagina 1 Inhoud Inhoud Aanleiding en opdracht Procesaanpak Uitkomsten Vervolg De

Nadere informatie

Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties

Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties Resultaten onderzoekinstituut Dinalog Functie centraal depot bij het optimaliseren van collecties Gerlach van der Heide, Rijksuniversiteit Groningen, september 2014 De Rijksuniversiteit Groningen doet

Nadere informatie

Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek

Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek Geanimeerde discussie over vrijwilligers in de bibliotheek In welke mate werken openbare bibliotheken met vrijwilligers? Hoe worden vrijwilligers ingezet en besteden bibliotheken aandacht aan vrijwilligersbeleid?

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

de maatschappelijke bibliotheek

de maatschappelijke bibliotheek de maatschappelijke bibliotheek Jos Debeij / kb en Peter van Eijk / bisc Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek Bijeenkomst Bibliotheken Provincie Utrecht 19 april 2017 Bijeenkomst bibliotheken

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Verslag kennismakingsbijeenkomst Collectie Slavernij in Context 19 mei 2014

Verslag kennismakingsbijeenkomst Collectie Slavernij in Context 19 mei 2014 door Kirsten Hulsker datum 22 mei 2014 versie 1 Verslag kennismakingsbijeenkomst Collectie Slavernij in Context 19 mei 2014 Deelnemers Huibert Crijns, Koninklijke Bibliotheek; Ellen Borger, Universiteit

Nadere informatie

Ontwerp van het bibliotheeknetwerk

Ontwerp van het bibliotheeknetwerk Ontwerp van het bibliotheeknetwerk Prof. dr. Iris F.A. Vis Hoogleraar Industrial Engineering Faculteit Economie en Bedrijfskunde Supported by: Logistieke keten: twee opties DINALOG R&D projecten Cross-chain

Nadere informatie

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar de Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Jos Debeij Gerlien van Dalen Adriaan Langendonk VNG regionale conferenties 15 en 16 april 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Commissie BOC. Hartelijk Welkom

Commissie BOC. Hartelijk Welkom Commissie BOC Hartelijk Welkom 2222017 Programma Wie zijn wij en wat doen we? Wat wordt van ons verlangd? Hoe gaan we te werk Waar leidt dat toe? Ofwel: Wat gebeurt er met de die de provincie besteedt

Nadere informatie

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017

Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 Verslag Circulair Café 12 oktober 2017 2 Het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 ontwikkelt een aantal transitieagenda s om de circulaire economie vorm te geven. Wat is de rol van gemeenten

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel

Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel Herpositioneren van de bibliotheekfuncties als gevolg van de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen Een kaderstellende nota

Nadere informatie

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014

Update NBC+ Mark Knijnenburg. 11 september 2014 Update NBC+ Mark Knijnenburg 11 september 2014 Inhoud 1. Wat is de NBC+? 2. Stand van zaken 3. Bezitssynchronisatie 4. Landelijk zoeken 5. Visie op de NBC+ over vijf jaar Wat is de NBC+? Wat is de NBC+?

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Extreme Library Makeover

Extreme Library Makeover Extreme Library Makeover Innovatie audit voor de bibliotheek van de 21e eeuw en verder DOKLAB b.v. Vesteplein 1 00 2611 WG Delft info@doklab.nl Bank rek.nr. 166145971 KVK nr. 54081653 BTW nr. NL851151450B01

Nadere informatie

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Programma. Welkom en terugblik. 50+ & bibliotheken aan het woord. Koffie. Lunch. Afsluiting om 15.30

Programma. Welkom en terugblik. 50+ & bibliotheken aan het woord. Koffie. Lunch. Afsluiting om 15.30 Hartelijk welkom Programma Welkom en terugblik o 10.15-11.00: 50+ & bibliotheken aan het woord Koffie o 11.15-12.15: Vervolg Lunch o 13.00-13.30: Campagnes o 13.30-15.15: Nederland Leest Afsluiting om

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Betreft: Advies Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Betreft: Advies Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen R.J. Schimmelpennincklaan 3 2517 JN Den Haag Postbus 61243 2506 AE Den Haag t 070 3106686 f 070 3614727 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw dr. M. Bussemaker

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar

Meer (voor)lezen, beter in taal. De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Meer (voor)lezen, beter in taal De Bibliotheek en basisvaardigheden Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk Miniconferentie Flevoland 23 september 2015 de Bibliotheek en basisvaardigheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen

11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen 11 dingen die je nu kunt doen om meer te gaan verkopen Iedereen met een website komt er vroeg of laat mee in aanraking. Hoe verander ik meer bezoekers in klanten? Met conversie dus. Conversie optimalisatie

Nadere informatie

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN

TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN TOEKOMST BIBLIOTHEEK OOSTZAAN PLAN VAN AANPAK & STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN Gemeente Oostzaan april 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. ONTWIKKELINGEN IN DE BIBLIOTHEEKSECTOR... 4 1.1 LANDELIJKE

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017. Registratienummer 1693829 Datum 20januari 2015 Autéur P.D.M. Joosten Afdeling/Bureau ES

Mededeling. Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017. Registratienummer 1693829 Datum 20januari 2015 Autéur P.D.M. Joosten Afdeling/Bureau ES PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017 Kern mededeling: Gemeenten, Rijk en provincies zijn samen verantwoordelijk voor het bibliotheekstelsel in Nederland. Op 1

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Project doorgaande lijn

Project doorgaande lijn Project doorgaande lijn Het project de doorgaande lijn 0-18 is er op gericht de dienstverlening van Gelderse bibliotheken aan educatieve instellingen en ouders/kinderen te optimaliseren. Binnen de dienstverlening

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

De VOB op weg naar een digitale collectie

De VOB op weg naar een digitale collectie De VOB op weg naar een digitale collectie Advies over de organisatie van de aanschaf van econtent als de nieuwe bibliotheekwet van kracht is (1-1-2015) Inhoud 1. Aanleiding... 3 2. Opdracht en werkwijze...

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

4 oktober Utrecht

4 oktober Utrecht 4 oktober 2017 Utrecht 1 Waarom een RES? 1. Verantwoordelijkheid energietransitie wordt voor een belangrijk deel bij gemeenten gelegd. Maar ze hebben beperkte grip. 2. Praten over energietransitie betekent

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer. Netwerk Digitaal Erfgoed

Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer. Netwerk Digitaal Erfgoed Digitaal Erfgoed: Ontsluiting en semantisch beheer Netwerk Digitaal Erfgoed Wilbert Helmus De Informatiemaatschappij als Collectie KNVI congres, 9 november 2017 Inhoud presentatie 1. Voorbeeld 2. Speelveld

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie

De T van toekomst en techniek: relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie : relevante digitale oplossingen en slim zoeken in juridische informatie Peter Backx en Bas Roest Wolters Kluwer Nederland Relevante digitale oplossingen Peter Backx Manager Strategie en Innovatie Wolters

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol?

Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Digitale buurt(markt)plaatsen; welke kies je en hoe wordt die succesvol? Hanneke van Stokkom Munity Services Wij ontwikkelen en verbinden mensen in communities Mede oprichter mijnbuurtje.nl hanneke@munityservices.nl

Nadere informatie

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase

De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase De combinatie HR outsourcing en het bieden van goede HR-software in de cloud, daar is Raet onderscheidend in! Praktijkcase Erik Kuik - voorzitter Raad van Bestuur Zorggroep Alliade verbetert de kwaliteit

Nadere informatie

Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) Stand van zaken maart 2015

Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) Stand van zaken maart 2015 Nationale Bibliotheek Catalogus (NBC+) Stand van zaken maart 2015 Inleiding Met de NBC+ wordt invulling gegeven aan de doelstelling om een voorziening te realiseren voor alle Nederlanders die toegang biedt

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht Geek de Bibliotheek Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013 Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht 1 4 2 Initiatief Mogelijk gemaakt door: G4 OCLC Nederland Vereniging Openbare

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Nieuwe directeur. Dutch Roadmap

Klanttevredenheid. Nieuwe directeur. Dutch Roadmap Jaarverslag 2015 Nieuwe directeur In 2015 heeft NBD Biblion afscheid genomen van Henk Das, die veertien jaar algemeen directeur is geweest van deze organisatie. In augustus is René Leermakers gestart als

Nadere informatie

Lobby, PR en communicatie

Lobby, PR en communicatie Lobby, PR en communicatie CONCEPT (en nog lang niet af) Steden zijn van oudsher de bron van economische en maatschappelijke dynamiek, ontwikkeling en groei. In een wereld die steeds verder verstedelijkt

Nadere informatie

Een groter bereik met de bibliotheek als verbindende schakel

Een groter bereik met de bibliotheek als verbindende schakel Landelijke dag Laaggeletterdheid en Digitale Vaardigheden Een groter bereik met de bibliotheek als verbindende schakel Donderdag 13 november Utrechts Centrum voor de Kunsten Deze dag is een gezamenlijk

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk. Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk. Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.en met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Werkconferentie samen netwerken - net samenwerken

Werkconferentie samen netwerken - net samenwerken Werkconferentie samen netwerken - net samenwerken Procesbureau Bibliotheekvernieuwing, 30 november 2006. Op maandag 13 november 2006 is de werkconferentie Samen netwerken, net samenwerken gehouden. Ruim

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Organisatie/plaats Project Aangevraagd bedrag. Toegekend

Organisatie/plaats Project Aangevraagd bedrag. Toegekend Organisatie/plaats Project Aangevraagd bedrag Toegekend bedrag Bibliocenter Weert Mediawijsheid VO 13.316 0 Cybertheek Den Bosch Objectheek 124.000 0 Navitae Interim Management Collectiebeleid 721.000

Nadere informatie

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management

1. Aanloop naar CMS. 2. Content strategie, en content management 1. Aanloop naar CMS 2. Content strategie, en content management Windesheim Windesheim werkt als kennisinstelling aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. Met: 22.000 studenten enkele duizenden

Nadere informatie

Voordat wij inhoudelijk op de stukken reageren, introduceren wij graag onze vereniging kort aan u.

Voordat wij inhoudelijk op de stukken reageren, introduceren wij graag onze vereniging kort aan u. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap t.a.v. Mevrouw Dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Breda, 7 maart 2014 Betreft: Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Geachte mevrouw

Nadere informatie