Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid"

Transcriptie

1 Advies landelijke afstemming fysiek en digitaal collectiebeleid Versie: definitief 1.5 Datum: 22 mei 2015 Auteur: Anton Dierdorp

2 Inhoudsopgave Inleiding Hoe is het fysiek collectioneren georganiseerd? Algemeen Collectiebeleid Bibliotheken nemen deel in het stelsel Normering Hoe is het digitaal collectioneren georganiseerd? Afstemming fysiek en digitaal collectioneren Inleiding Afstemming fysieke collecties Afstemming fysieke en digitale collecties Invoeringsplan en tijdpad... 12

3 Inleiding Dit advies is een van de resultaten die het sleutelproject NBC, uit de branchestrategie VOB de Bibliotheek levert waarde, heeft opgeleverd. Dit project is door SIOB met partijen als KB, Plusbibliotheken, BNL, NBD/Biblion en SPN uitgewerkt. In opdracht van het SIOB ben ik in 2014 begonnen met de werkzaamheden t.b.v. dit advies over een landelijke collectiebeleid waarin afstemming tussen fysiek en digitaal collectioneren duurzaam is gerealiseerd. Als gevolg van de integratie van SIOB en BNL in de KB en de inwerkingtreding van de WSOB met ingang van 1 januari 2015, waarin de verantwoordelijkheid voor het inrichten van een collectieplan OB bij de KB wordt belegd, is het aan de KB om dit voorliggende advies om te zetten in concrete stappen waarmee een efficiënte afstemming tussen fysiek en digitaal collectiebeleid vorm krijgt. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 1

4 1 Hoe is het fysiek collectioneren georganiseerd? 1.1 Algemeen Elke openbare bibliotheekorganisatie is verantwoordelijk voor het instandhouden van een goede collectie. Een collectie die bestaat uit digitale en fysieke componenten. Het samenstellen van de digitale collectie gebeurt op landelijk niveau. Tot 2015 gebeurde dat door de Inkoopcommissie van de VOB. Vanaf 2015 is in de WSOB bepaalt dat de verantwoordelijkheid van het digitale collectiebeleid bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) ligt. De uitvoering van dit plan wordt door het netwerk van openbare bibliotheken vormgegeven middels een inkoopcommissie. Voor de fysieke collectie geldt dat op lokaal niveau wordt bepaald hoe groot deze collectie is, hoe deze is samengesteld, hoe actueel deze dient te zijn, welke rendementseisen er aan de collectie worden gesteld etc. Deze collecties worden door medewerkers van de bibliotheek aangeschaft uit met name het aanbod van NBD Biblion. Voor een klein deel wordt gebruik gemaakt van het aanbod van andere partijen, zoals Medio Europe, of een lokale boekhandel. In een aantal provincies is sprake van gezamenlijk collectioneren. Daar is een team samengesteld dat op provinciaal niveau de selectie en aanschaf doet voor de deelnemende bibliotheken. Dit gebeurt met behulp van in Wise en/of V-Smart aanwezige bestelmodules. Deze zijn gebaseerd op collectieprofielen per bibliotheek(vestiging) en op het zogenaamde Rationeel collectioneren. Dit laatste houdt in dat aan de hand van uitleencijfers en gewenste niveaus van uitleenfrequenties het systeem een besteladvies genereert per bibliotheek(vestiging). De deelnemende bibliotheken geven in het profiel aan in welke rubrieken/categorieën welke uitleenfrequenties worden nagestreefd en hoeveel boeken moeten worden aangeschaft en stellen daar een budget voor beschikbaar. Op deze wijze blijven zij zelf bepalen hoe hun collectie er uit ziet. Met behulp van verschillende rapportages kunnen zij het werk van het centrale collectioneringsteam controleren en bewaken. Belangrijk punt is hoe de lokale collectieprofielen tot stand komen. Is dit uitsluitend gebaseerd op uitleencijfers, of is er ook gekeken naar de samenstelling van burgers in het werkgebied, is onderzocht hoe de collectie aansluit bij de behoeften van de leden en van de niet-leden? Nieuwe ontwikkelingen in bestelmodules houden meer rekening met andere factoren dan uitleenfrequenties. Uiteindelijk is en blijft dit de verantwoordelijkheid van de lokale bibliotheek, maar vanuit de collectioneringsteams kan hiernaar worden gevraagd en hierover worden geadviseerd. Dit gezamenlijk collectioneren gebeurt in Friesland, Overijssel, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Drenthe en Groningen en levert daar enerzijds efficiencyvoordeel op in de benodigde uren voor selectie en aanschaf en anderzijds een kwaliteitsverbetering door een beter afgestemde provinciale collectie. In Flevoland staat een project op stapel om in 2015 te komen tot provinciale collectieafstemming. In Noord-Holland zijn regionale bovenlokale projecten gestart, als proef voor de rest van Noord- en Zuid-Holland. Voor zover bekend zijn er niet zulke initiatieven in Noord- Brabant en Limburg. Ook bij gezamenlijk collectioneren blijft de verantwoordelijkheid voor de fysieke collectie dus bij de lokale bibliotheek liggen. En dat hoort ook zo. Die staat het nauwst in contact met de klanten, de burgers in het werkgebied. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 2

5 In Gelderland doen overigens CODA en bibliotheek Gelderland Zuid (inclusief partnerbibliotheken als Lingewaard, Groesbeek en De Liemers) niet mee in het centraal collectioneren. Desalniettemin wordt er centraal gecollectioneerd voor 96 vestigingen van 17 bibliotheekorganisaties. Dit lijkt een relatief maximale schaalgrootte, omdat het anders te moeilijk wordt voor de collectioneurs om het geheel te blijven overzien. Bij een grotere deelname kan waarschijnlijk beter gekozen worden voor regionale opzet van het centraal collectioneren, waarbij afstemming tussen de regio's georganiseerd kan worden. 1.2 Collectiebeleid Het door bibliotheken gevoerde (fysieke) collectiebeleid is mede gebaseerd op de netwerkgedachte. Naarmate er meer gezamenlijk wordt gecollectioneerd (selectie, aanschaf, saneren) is er meer afstemming te bereiken tussen de bibliotheekcollecties. Het basisidee is dat weinig gevraagde materialen ook minder direct ter beschikking van de klanten hoeven te staan en dus door bibliotheken gezamenlijk kunnen worden aangeboden. In dit verband wordt vaak gesproken over short tail collectie, shoulder collectie en long tail collectie. Een andere basisgedachte is dat de bibliotheken een zo volledig mogelijke collectie moeten bieden die voldoet aan de kwalitatieve eis van pluriformiteit. De VOB heeft hier in 2006 de opzet van een gelaagde en afgestemde collectie van alle bibliotheken in Nederland aan toegevoegd. In zogenaamde provinciale marsrouteplannen zou dit concreet gemaakt worden. Zoals in paragraaf 1.1 aangegeven is dit laatste niet overal gelukt, maar de uitgangspunten staan nog steeds overeind en worden meer en meer onderschreven door bibliotheken. Schematisch leidde dit tot het volgende: Basiscollectie Eigen beleid en profiel Voorziet in frequente lokale vraag Goed lopende titels + lokale uitgaven Weinig rol in leenverkeer Provinciale samenwerkingscollectie Zwaartepuntcollecties Bestemd voor de hele provincie Alle domeinen Belangrijke bijdrage aan Long Tail Belangrijke rol in leenverkeer Hogere moeilijkheidsgraad Volledigheid binnen specialisme + bewaarfunctie In landelijk netwerk met andere zwaartepuntcollecties Hierbij werd de volgende doelstelling gehanteerd: Elke burger ongeacht woonplaats beschikt over een zo compleet en volledig mogelijke collectie: een collectie waarin een optimale balans gevonden is tussen de vraag van de klant en het vakkundig geselecteerde aanbod van de gezamenlijke Nederlandse openbare bibliotheken. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 3

6 Onder collectie werd ook in 2006 al verstaan: De collectie is een geheel van goed toegankelijke, deskundig samengestelde traditionele en eigentijdse bronnen; fysiek en digitaal, vrij en onder auteursrecht. De bronnen zijn afkomstig van openbare bibliotheken, hun samenwerkingspartners én van gebruikers; ze zijn aangevuld en verrijkt met de kennis van bibliothecarissen. In het drie-lagenmodel beschikt elke bibliotheek over zijn eigen basiscollectie en kan daarmee voldoen aan verreweg het grootste deel van de behoefte van de burgers in het werkgebied. Voor die behoeften die niet uit de basiscollectie gehonoreerd kunnen worden is er de provinciale samenwerkingscollectie, soms ook netwerkcollectie of achtergrondcollectie genoemd. En voor behoeften die ook daaruit niet kunnen worden gehonoreerd, kan worden teruggevallen op het landelijk netwerk met bijvoorbeeld de zwaartepuntcollecties van de PLUS-bibliotheken, tegenwoordig PLUS-collecties geheten. De PLUS-bibliotheken hebben onderlinge afspraken gemaakt over de verdeling van domeinen waarop gecollectioneerd wordt. Daarmee wordt in elk geval voor de zwaartepuntcollecties landelijke afstemming bereikt. Naast deze drie collectielagen zijn er nog andere collecties die deel uitmaken van het netwerk, namelijk die van Muziekweb en de Anderslezencollectie, de collectie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en die van de Universiteitsbibliotheken (UB). Collectie KB/Collecties UB Muziekwebcollectie PLUScollectie PLUScollectie Anderslezencollectie Samenwerkingscollectie Samenwerkingscollectie Samenwerkingscollectie Samenwerkingscollectie Basiscollectie Basiscollectie Basiscollectie Basiscollectie Basiscollectie Basiscollectie De PLUS-collecties zijn onderdeel van de collecties van de PLUS-bibliotheken. Die nemen als bibliotheek ook deel in het provinciale netwerk. Hierdoor wordt de PLUS-collectie onderdeel van de provinciale samenwerkingscollectie, terwijl hij ook landelijk ter beschikking staat. 1.3 Bibliotheken nemen deel in het stelsel Bibliotheken zijn min of meer autonome organisaties, maar hebben al lang ingezien dat samenwerking noodzakelijk is om op een goede manier aan de wensen van de burger tegemoet te komen. Zij vormen daarom op regionaal, provinciaal en landelijk niveau een samenhangend stelsel. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 4

7 Een van de uitwerkingen hiervan is dat er tussen bibliotheekorganisaties materialen kunnen worden uitgeleend. Hiervoor worden veelal de termen OBL en IBL gebruikt. OBL staat voor onderling bibliothecair leenverkeer ; dit betreft uitwisseling van materialen tussen bibliotheken die samen gebruik maken van hetzelfde bibliotheeksysteem. Dit is een vrij toevallige omstandigheid die ergens in het verleden is ontstaan. Op de keper beschouwd gaat het ook hier om uitwisseling van materialen tussen bibliotheekorganisaties en is het dus in feite niets anders dan IBL. IBL staat namelijk voor Interbibliothecair leenverkeer ; dit betreft uitwisseling van materialen tussen bibliotheekorganisaties. De term OBL wekt daarom verwarring en kan dan ook beter niet meer worden gebruikt. Het Ministerie van OCW heeft aangegeven welke gegevens er door de bibliotheken gerapporteerd dienen te worden (Staatscourant 10 december 2014). Hierbij wordt o.a. gesproken over uitlening van materialen aangevraagd bij andere bibliotheekorganisaties en uitlening van materialen aangevraagd door andere bibliotheekorganisaties. Dit strookt met de definitie van IBL zoals deze hierboven is gegeven. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Provinciale Serviceorganisaties in 2015 nog aanvullende kengetallen voor OCW zullen benoemen, waarop zij in 2016 gaan monitoren en in 2017 voor het eerst kunnen rapporteren. Een van de zaken waarop dit betrekking zal hebben is het transport van materialen. IBL is een van de oorzaken van transport van materialen, maar niet de enige. Er ontstaat vanuit efficiencyoverwegingen meer en meer transportbehoefte binnen het werkgebied van bibliotheken zelf. Naarmate het werkgebied (in vierkante kilometers) groter wordt, de vestigingen kleiner en het mediabudget verder onder druk komt te staan, kiezen bibliotheken steeds meer voor wisselende, of floating collecties. 1.4 Normering Deel uitmaken van het netwerk geeft niet alleen rechten (het mogen opvragen van materialen bij anderen), maar ook plichten. Een van deze plichten is dat de eigen collectie, de basiscollectie, op peil gehouden moet worden. Hiervoor is een algemeen gehanteerde norm dat: 95% van de uitleningen van een bibliotheek uit de eigen basiscollectie gehonoreerd moet worden; 98% van de uitleningen in een provincie moeten uit de provinciale collectie gehonoreerd kunnen worden, waarbij met de provinciale collectie het totaal van alle basiscollecties en de provinciale samenwerkingscollectie wordt bedoeld; voor de overig 2% kan een beroep worden gedaan op het landelijke netwerk, de zwaartepuntcollecties etc. In een grafiek ziet dit er als volgt uit: Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 5

8 Deze percentages lijken een heel concrete en meetbare normering, maar in de praktijk heeft recent onderzoek naar IBL uitgewezen dat het meten hiervan tot verwarring kan leiden, met name omdat definities nogal verschilden (zie hiervoor). Toch is het goed zulke normen te formuleren, want daarmee worden feitelijk ook spelregels geformuleerd waar deelnemende bibliotheken zich aan dienen te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een bibliotheek niet de eigen collectie drastisch kan afbouwen omdat alles wel uit het netwerk gehaald kan worden. Er moet een bepaald evenwicht blijven bestaan tussen de aanspraken die een bibliotheek doet op het netwerk en de bijdrage die die bibliotheek levert aan het netwerk. De uitleningen moeten dus gemonitord worden om te bepalen of alle spelers zich aan de regels houden. Overigens stelde de VOB in haar collectiebeleid van 2006 dat de lokale basiscollectie moest kunnen voorzien in 90% van de lokale behoefte, zonder verder aan te geven welke aandelen er provinciaal en landelijk resteren. De daadwerkelijke percentages zullen door het netwerk, dus in het landelijk afstemmingsoverleg, c.q. de ledenvergadering van de VOB moeten worden vastgesteld. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 6

9 2 Hoe is het digitaal collectioneren georganiseerd? Als gevolg van de WSOB heeft de KB een centrale rol in het bibliotheekstelsel gekregen en worden de taken van SIOB en BNL geïntegreerd in de KB. Eén van de nieuwe taken van de KB wordt het opstellen van een landelijk Collectieplan waarin de kaders en verantwoordelijkheden t.a.v. inkoop e-content zijn vastgelegd. In de Memo Kaders en Werkwijze inkoop e-content van de KB wordt de werkwijze van een landelijke inkoopcommissie verder uitgewerkt. Op basis van deze memo zijn met de VOB concrete afspraken gemaakt over de invulling en werkwijze van een commissie die namens het netwerk van openbare bibliotheken e-content aanschaft ten behoeve van de Digitale Bibliotheek Nederland. Tussen KB en VOB zijn de volgende afspraken gemaakt. De VOB is verantwoordelijk voor: het organiseren van draagvlak voor de selectie (het wat ), ontsluiting, distributie(kanalen), voorwaarden, beschikbaarstelling en marketing van e-content binnen de branche; het ophalen van input voor de selectie van e-content bij de leden van de VOB; het ter akkoord voorleggen van jaarplan e-content aan de algemene ledenvergadering van de VOB; het informeren van de leden over de voortgang met betrekking tot de realisatie van het jaarplan e-content en het gebruik van de e-content (inclusief financiële rapportage); het voordragen en benoemen van leden voor de adviesgroep, voordracht e-content en de inkoopcommissie e-content. De KB is verantwoordelijk voor: het hoe, de uitvoering: uitwerken van inkoopvoorstellen inclusief marketing, ontsluiting en distributie(kanalen), vaststellen voorwaarden beschikbaarstelling, onderhandelen en contracteren, financieel management en contractbeheer, realisatie technische ontsluiting, beschikbaarstelling en uitvoering marketing; het leveren van secretarieel-administratieve en juridische ondersteuning van de inkoopcommissie e-content; het volgen van de markt voor e-content (aanbod en business modellen); het leveren van een kwartaalrapportage aan de branche (VOB) met gegevens over de voortgang van de inkoop, ontsluiting, distributie(kanalen), marketing, gebruik en financiën van e-content voor de openbare digitale bibliotheek. Het jaarplan e-content wordt opgesteld op basis van het landelijke collectieplan, dat daarmee een belangrijke richtinggevende factor gaat worden. Dit Collectieplan verschijnt naar verwachting voorjaar De gekozen opzet met een adviesgroep en een inkoopcommissie biedt de branche mogelijkheden invloed op dit niveau uit te oefenen, naast het leveren van input voor het landelijke collectieplan. De Inkoopcommissie heeft een meer beleidsmatige, kaderstellende en financiële bewakingstaak en geeft de KB bindende opdrachten tot inkoop van e-content. De Adviesgroep Voordracht volgt het aanbod en de ontwikkelingen in de markt. Mede op basis van marktgegevens en gebruiksgegevens die de KB verstrekt. De samenstelling van beide organen wordt vastgesteld door de VOB. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 7

10 3 Afstemming fysiek en digitaal collectioneren. 3.1 Inleiding Met ingang van 2015 is de Wet Stelseltaken Openbare Bibliotheken van kracht. Hierin is onder meer bepaald dat er collectieplan voor de gehele branche komt en dat t.b.v. de Digitale Bibliotheek Nederland een substantieel en structureel bedrag beschikbaar komt voor de samenstelling van een digitale collectie. In 2015 gaat het om een bedrag van 8 miljoen dat jaarlijks oploopt naar een bedrag van 12,2 miljoen in Net als voor de fysieke collecties van openbare bibliotheken gelden voor de digitale collectie onderstaande kernwaarden: Betrouwbaarheid Onafhankelijkheid Authenticiteit Pluriformiteit Toegankelijkheid In 2014 is in opdracht van het ministerie OCW een Actualisatie onderzoek Digitale Content in de collectie van Openbare Bibliotheken door Kwinkgroep en Rebel (Den Haag, maart 2014) uitgevoerd. Hierin worden vijf content stromen gedefinieerd: E-books (inclusief e-books jeugd) Muziek (exclusief bladmuziek) Databanken, dagbladen en tijdschriften Audiovisuele content Specifieke content voor jeugd (exclusief e-books), onderwijs en leven lang leren Hoewel er tegenwoordig (terecht) veel aandacht is voor de opbouw van digitale collecties, is het goed om ons te realiseren dat er nog steeds veel meer geld en inspanning gemoeid is met de fysieke collecties. Onderstaande cijfers laten dit zien: NBDBiblion verkoopt jaarlijks aan de openbare bibliotheken voor 30 miljoen euro aan media. Deze omzet is vanaf 2008 door bezuinigingen en rationalisaties met 20% gezakt en recent twee jaar terug- is de teruggang tot stand gebracht. Het resultaat van 2014 was zelfs iets beter dan dat van Hierin is wel het aandeel digitaal (op een harde informatiedrager) dramatisch gezakt. Uitgaande van dalende omvang van de fysieke collecties zal dat budget de komende jaren nog verder dalen, maar als we aannemen dat het in 2018 ergens tussen 25 miljoen en 30 miljoen zal zijn, zitten we er vast niet ver naast. Als we dit vergelijken met het begrote budget voor e-content van 8 miljoen in 2015 (uitname gemeentefonds), wat oploopt naar 12,2 miljoen in 2018 is duidelijk dat het budget voor de fysieke collectie in elk geval de komende jaren nog aanzienlijk groter zal zijn dan dat voor e-content. Afstemming in het fysieke domein mag daarom niet worden vergeten. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 8

11 3.2 Afstemming fysieke collecties Voor het creëren van afstemming op landelijk niveau voor zowel de fysieke collectie, als voor de combinatie fysieke en digitale collectie, ligt het voor de hand gebruik te maken van regionale en provinciale collectioneringstructuren om input vanuit de branche te bundelen. In eerste instantie is het dan zaak de afstemming op het vlak van de fysieke collecties te realiseren. Dit kan door een landelijk collectieoverleg te organiseren waarin vertegenwoordigers van de provinciale collectieoverleggen en van de PLUS-bibliotheken deelnemen. Zo ontstaat een gelaagde structuur die overeenkomt met de inrichting van het netwerk: basisbibliotheek (OB-en) regioverband provinciaal verband landelijk verband: Deze gelaagde structuur sluit aan bij de huidige structuur van de branche en het achterliggende idee van de gelaagde collectieopbouw in het netwerk. In dit landelijk overleg moet het gaan over trends en ontwikkelingen in (basis-, provinciale en landelijke) collecties en hoe daar het beste op kan worden ingespeeld, om de bibliotheek zo optimaal mogelijk te positioneren. Het uiteindelijke doel moet immers zijn de dienstverlening aan de burger te verbeteren door een betere afstemming van de inhoud van fysieke collecties, of een betere wijze van ontsluiten en aanbieden te realiseren. Het gaat dan over onderwerpen als: Ontwikkelingen en trends in fysieke materialen; Afstemming met PLUS- en overige collecties; Ontwikkelingen leenverkeer, transport; Mogelijkheden tot verbetering dienstverlening of kostenbesparing; Hoe meten we of het aanbod is verbeterd? Onder welke voorwaarden wordt er aan andere organisaties uitgeleend (ook percentages vaststellen en monitoren)? Etc. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 9

12 Dit overleg kan hiermee enerzijds dienen als adviesorgaan voor de VOB/branche als het gaat om de ontwikkeling van, en het omgaan met fysieke collecties. Anderzijds is van hieruit de inbreng namens de fysieke bibliotheek te leveren in het landelijk overlegorgaan voor het totale collectiebeleid (fysiek en digitaal), zoals geschetst in de volgende paragraaf. De hier geschetste structuur sluit weliswaar goed aan bij de bestaande structuren, maar vereist nogal veel overleg op de verschillende niveaus. Een andere, efficiëntere, mogelijkheid is dan ook dat bibliotheken hun hele collectievorming uitbesteden aan bijvoorbeeld NBD Biblion. Die zorgt dan op basis van een vestigingsprofiel, beschikbaar budget en bestelhistorie dat er materialen worden aangeschaft voor die vestiging. OBA is de eerste bibliotheek die hier gebruik van maakt. Inmiddels zijn er zo n twintig bibliotheekorganisaties die hier gebruik van maken. NBD Biblion zou dan uiteraard ook moeten zorgdragen voor provinciale afstemming van de collecties. Gegeven het feit dat de (PLUS-)bibliotheken voor 95% of meer hun collecties aanschaffen via NBD Biblion, kan dit een reële situatie zijn. Qua efficiency is hiermee een flinke besparing te realiseren. In dat geval is er immers geen overleg meer (nodig) op regionaal en provinciaal niveau en vormt NBD Biblion feitelijk het landelijke niveau voor wat betreft de fysieke collectionering. Het plaatje zou er dan als volgt uitzien: Aangezien op dit moment nog een beperkt aantal bibliotheken op deze wijze werkt en er provincies zijn waar nog in het geheel niet gezamenlijk wordt gecollectioneerd, of nog slechts wordt geëxperimenteerd, lijkt dit vooralsnog echter een brug te ver. Als ontwikkeling zou dit een prima onderwerp zijn om te bespreken in het landelijk afstemmingsoverleg over de fysieke collecties. Van daaruit kan een advies aan de branche worden geformuleerd. 3.3 Afstemming fysieke en digitale collecties In tweede instantie kan vanuit dit landelijk afstemmingsoverleg voor de fysieke collectie een vertegenwoordiging worden afgevaardigd die meedenkt en meepraat over de afstemming tussen de fysieke en de digitale collectie. Samen met een vertegenwoordiging uit het team dat zorg draagt voor de samenstelling van de digitale collectie wordt dan op landelijk niveau de afstemming gezocht: Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 10

13 Ook in dit landelijk overleg moet het gaan over trends en ontwikkelingen, maar dan met betrekking tot zowel fysieke als digitale collecties en hoe daar het beste op kan worden ingespeeld, om de bibliotheek zo optimaal mogelijk te positioneren. Welke kansen biedt de samensmelting van fysiek en digitaal als het gaat om het verbeteren van de klantpropositie? Het uiteindelijke doel moet ook hier zijn dat de dienstverlening aan de burger wordt verbeterd. Hetzij door een betere afstemming van de inhoud van digitale en fysieke collecties, hetzij door een betere wijze van ontsluiten en aanbieden te realiseren. Het gaat dan over onderwerpen als: Ontwikkelingen en trends in digitale en fysieke materialen; Ontwikkelingen en wensen in aanbod van digitale collectie in relatie tot fysieke collecties; Mogelijkheden tot verbetering dienstverlening of kostenbesparing; Hoe meten we of het aanbod is verbeterd? Onder welke voorwaarden wordt het aanbod gerealiseerd? Etc. Dit landelijk overleg collectiebeleid brengt, afhankelijk van het onderwerp, advies uit aan de VOB, de KB, of de Inkoopcommissie. Daarna volgt het advies de geëigende weg naar besluitvorming en eventueel uitvoering. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 11

14 4 Invoeringsplan en tijdpad Dit adviesrapport is in opdracht van het SIOB uitgevoerd in 2014 en wordt als gevolg van de integratie van SIOB in de KB in mei 2015 aangeboden aan de KB. Het advies is een onderdeel van het sleutelproject NBC+; content en contextualisering, uit de branchestrategie de Bibliotheek levert waarde. Dit project is door SIOB met partijen als KB, Plusbibliotheken, BNL, NBD/Biblion en SPN vormgegeven. Een mogelijk invoeringsplan kan starten met het organiseren van een eerste overleg met de provinciale coördinatoren. In dit overleg moet de achtergrond en het doel van het overleg worden geschetst. Als dit helder is kan worden de lange termijn agenda van het overleg worden besproken en worden vastgesteld welke onderwerpen (zie paragraaf 3.2) prioriteit moeten krijgen in het werk van dit Landelijk overleg Fysieke Collectie. Op basis daarvan kan een plan van aanpak inclusief tijdpad worden opgesteld en dient (een) werkgroep(en) aan de slag te gaan om invulling te geven aan de gekozen onderwerpen. Vertegenwoordigers uit het Landelijk overleg Fysieke Collectie kunnen daarna samen met vertegenwoordigers van het digitale collectioneringsteam bijeenkomen in het Landelijk overleg Collectiebeleid, om op soortgelijke wijze de achtergrond en het doel van het overleg uitgelegd te krijgen, de lange termijn agenda vast te stellen en inhoudelijke afspraken te maken over de te benoemen onderwerpen (zie paragraaf 3.3). Voor beide overleggen is zeker in de beginfase een goede, inhoudelijk terzakekundige en tegelijk resultaatgerichte voorzitter een belangrijke voorwaarde. Adviesrapport Landelijke afstemming collectiebeleid, Anton Dierdorp 12

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Kaders en werkwijze inkoop e-content Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 14 november 2014 Van Lily Knibbeler/Mireille

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

Collectie Beheer Stand van zaken en verder...

Collectie Beheer Stand van zaken en verder... Collectie Beheer Stand van zaken en verder... Een bibliotheek heeft materialen Gekocht Gehuurd : huur/wissel collecties Gedeeld : routed collections Gedeeld : floating collections Mijn en dijn : deel 1

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) van kracht geworden. Deze wet neemt openbare bibliotheekvoorzieningen

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW

Koninklijke Bibliotheek. Memorandum. Tarieven voor het gebruik van de digitale bibliotheek. Aan de minister van OCW Koninklijke Bibliotheek Prins Willem-Alexanderhof 5 Postbus 90407 2509 LK Den Haag Aan de minister van OCW Telefoon (070) 314 09 11 Fax (070) 314 04 50 Website www.kb.nl Memorandum Datum 28 oktober 2015

Nadere informatie

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant PLUSconvenant PLUSconvenant Samenwerkingsverband PLUS 1. Participanten Almere Amsterdam Amersfoort Arnhem Den Haag Deventer Eindhoven Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Middelburg Rotterdam Tilburg

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE

CEN T R A L E ME TA DATA P RO D U C TIE CENTRALE METADATAPRODUCTIE NBD Biblion produceert metadata voor openbare bibliotheken De centrale productie van data door NBD Biblion bespaart de branche niet alleen enorme bedragen per jaar, het vormt

Nadere informatie

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061

BAOZW/U201300846 Lbr. 13/061 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Bestuurlijke afspraken openbare bibliotheekwerk en conceptwetsvoorstel

Nadere informatie

ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN SAMENVATTING

ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN SAMENVATTING ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN SAMENVATTING ACTUALISATIE ONDERZOEK DIGITALE CONTENT IN DE COLLECTIE VAN OPENBARE BIBLIOTHEKEN - SAMENVATTING Kwink Groep,

Nadere informatie

Monitor provinciale collectieplannen

Monitor provinciale collectieplannen Monitor provinciale collectieplannen Resultaten en voortgang in 2007 Martin van der Gugten (DSP-groep) Rento Zoutman (DSP-groep) Leo Hörnig (Hörnig Consultancy) Monitor provinciale collectieplannen Resultaten

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Inhoud: 1. Inleiding 2. Collectievorming en taakstelling van de vakbibliotheek 2.1. De taakstelling van de bibliotheek 2.2.

Nadere informatie

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Inkoop van e-books door de Openbare Bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Memo over een gezamenlijke aanpak door KB, VOB en BNL - Samenvatting voor bibliotheken Stichting Bibliotheek.nl, versie 1.4

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35295 10 december 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 december 2014, nr. WJZ/687894

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Betreft: Advies Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Betreft: Advies Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen R.J. Schimmelpennincklaan 3 2517 JN Den Haag Postbus 61243 2506 AE Den Haag t 070 3106686 f 070 3614727 info@cultuur.nl www.cultuur.nl De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Mevrouw dr. M. Bussemaker

Nadere informatie

Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken

Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken Collectiebeleid voor Openbare Bibliotheken Efficiency en samenhang door samenwerking Advies uitgebracht door de Stichting Samenwerkingsverband PLUSbibliotheken Aan Vereniging Openbare Bibliotheken september

Nadere informatie

ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie

ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie Agendapunt 3 Bijlage 1.d ALV VOB 12-12-2012 ALV VOB 7 juni 2012 Amersfoort Voortgang & Vooruitblik VOB Inkoop Commissie Hans van Velzen, Voorzitter - Directeur OBA Lotte Sluyser, Lid - Directeur Bibliotheek

Nadere informatie

Provinciale taken in het bibliotheekstelsel

Provinciale taken in het bibliotheekstelsel Provinciale taken in het bibliotheekstelsel Onderzoek naar de invulling van de provinciale taken op grond van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) Provinciale taken in het bibliotheekstelsel

Nadere informatie

Mededeling. Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017. Registratienummer 1693829 Datum 20januari 2015 Autéur P.D.M. Joosten Afdeling/Bureau ES

Mededeling. Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017. Registratienummer 1693829 Datum 20januari 2015 Autéur P.D.M. Joosten Afdeling/Bureau ES PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Provinciaal Bibliotheekplan 2015-2017 Kern mededeling: Gemeenten, Rijk en provincies zijn samen verantwoordelijk voor het bibliotheekstelsel in Nederland. Op 1

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

VWC. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393

VWC. Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad (070) 373 8393 VWC Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijtage(n} (070) 373 8393 betreft ons kenmerk datum Bestuurlijke afspraken openbare

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Collectief wat kan, lokaal wat moet

Collectief wat kan, lokaal wat moet Collectief wat kan, lokaal wat moet HKA Klantendag 22 november 2012 Diederik van Leeuwen, directeur Dennis Eijsten, Manager Informatiemanagement Inhoud Expansiedrift van HKA Kleine update BNL Relatie BNL

Nadere informatie

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl Procedure Incident Meldingen van Stichting Bibliotheek.nl Datum: Juni 2013 Status: Definitief Versienummer: 1.3 Opgesteld door: BNL Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Geldigheidsduur van de PIM...

Nadere informatie

Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel

Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel Een toekomstbestendig bibliotheekwerk gemeente Boxtel Herpositioneren van de bibliotheekfuncties als gevolg van de maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen Een kaderstellende nota

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk. Een handreiking voor gemeenten

Lokaal bibliotheekwerk. Een handreiking voor gemeenten Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.en met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014

Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Verslag conferentie Naar een nieuw bibliotheekperspectief - 21 oktober 2014 Op dinsdag 21 oktober bezochten ruim 120 professionals uit de bibliotheek- erfgoed en uitgeverswereld de conferentie Naar een

Nadere informatie

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia INLEIDING Door de Stichting Senia werd in juni 215 onder haar lezers een enquête uitgevoerd over Boeken lenen bij bibliotheken. Doel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 NR. 2 Vanaf 1 januari 2016 gaat Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb2016) van start. Vanuit een collectieve aanpak van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer willen overheid, koepels en collectieven

Nadere informatie

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland

Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland GLOBAL SERVICE / INDUSTRY Subsidie voor Natuur en Milieu Flevoland Provincie Flevoland 24 oktober 2008 Inhoudsopgave Conclusies Advies KPMG Overwegingen Aanpak Functies en bezetting NMF Consequenties uitvoeren

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 7 december 2011 Betreft Actualisering bibliotheekwetgeving

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 7 december 2011 Betreft Actualisering bibliotheekwetgeving a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Verslag Congres Collectie Nederland in Context

Verslag Congres Collectie Nederland in Context Verslag Congres Collectie Nederland in Context Datum Aanwezigen Verslag : woensdag 8 oktober 2014 Media Plaza Utrecht : 150 directeuren, managers, collectioneurs en betrokkenen bij de ontwikkeling rond

Nadere informatie

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur

@t.uu,,ïnrïïï. Landelijke Digitale Infrastruetuur @t.uu,,ïnrïïï Landelijke Digitale Infrastruetuur e Vertrekpunt is: de digitale bibliotheek > collecties en diensten obv collecties en content I Vereist: een faciliterend platform (techniek) met randvoorwaardelijke

Nadere informatie

Rapportage. Jaarpeiling de Bibliotheek op School 1-meting 2013. In opdracht van: Utrecht, maart 2014

Rapportage. Jaarpeiling de Bibliotheek op School 1-meting 2013. In opdracht van: Utrecht, maart 2014 Rapportage Jaarpeiling de Bibliotheek op School 1-meting 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Utrecht, maart 2014 Marjolein Oomes DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus

Nadere informatie

domein Gezondheid Creating Tomorrow

domein Gezondheid Creating Tomorrow COLLECTIEVORMING HVA BIBLIOTHEEK domein Gezondheid Creating Tomorrow INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 DEEL 1 COLLECTIEVORMINGSBELEID HVA BIBLIOTHEEK Uitgangspunten collectievorming... 3 Aanschafcriteria...

Nadere informatie

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school

Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Bibliotheken & Over het wat, hoe en wanneer van de Bibliotheek op school Aanleiding Wat is dbos? De Bibliotheek op school is een gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe

Onderwerp Gezamenlijk besluit tot wijziging van het Reglement van Waterschap Vallei en Veluwe Wijziging Reglement Waterschap Vallei en Veluwe Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 juni 2015 2015/0161612 mw. CL. Brunell, telefoon 038 499 78 03 e-mail CL.Brunell@overijssel.nl Aan Provinciale Staten

Nadere informatie

Bestuurs- en organisatiestructuur KNSB. Voorstel inrichting Ledenraad en stuurgroepen. Versie 17 november 2009

Bestuurs- en organisatiestructuur KNSB. Voorstel inrichting Ledenraad en stuurgroepen. Versie 17 november 2009 Bestuurs- en organisatiestructuur KNSB Voorstel inrichting Ledenraad en stuurgroepen Versie 17 november 2009 Inhoud Ledenraad Stuurgroep breedtesport Stuurgroep topsport Secties Positionering kunstrijden

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland

AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland AANGEPAST Schematisch overzicht activiteiten ProBiblio 2015 in Noord-Holland De nummers van de activiteiten corresponderen met de nummers in het document Beschrijving van de activiteiten ProBiblio 2015.

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Lokaal bibliotheekwerk EEN HANDREIKING VOOR GEMEENTEN

Lokaal bibliotheekwerk EEN HANDREIKING VOOR GEMEENTEN Lokaal bibliotheekwerk EEN HANDREIKING VOOR GEMEENTEN Lokaal bibliotheekwerk Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de en met steun van het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Update Datawarehouse. Dennis Eijsten. 11 september 2014

Update Datawarehouse. Dennis Eijsten. 11 september 2014 Update Datawarehouse Dennis Eijsten 11 september 2014 Inhoud 1. Collectief data delen: waarom? 1. Datawarehouse: mythen en sagen 1. Het Datawarehouse nu en straks 2. Samenwerking met de provincies 1. Afsluiting

Nadere informatie

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid?

Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Wat verwachten werkgevers van het onderwijs als het gaat om duurzaamheid? Een onderzoek onder werkgevers in de topsectoren en de overheid. Onderzoeksrapport Samenvatting 1-11-2013 1 7 Facts & figures.

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 29 SEPTEMBER 2015 aanvang vergadering : 18.00 uur einde vergadering : 19.00 uur plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7

http://statline.cbs.nl/statweb/download/openbare_bibliotheke_201114120921.html 1/7 Openbare bibliotheken Gewijzigd op 19 november 2014. Verschijningsfrequentie: Eenmaal per jaar. Onderwerpen Aantal openbare bibliotheken Collectie Perioden aantal x 1 000 1999, inclusief volksbibliotheken

Nadere informatie

Campagne lancering e-bookplatform

Campagne lancering e-bookplatform Campagne lancering e-bookplatform In opdracht van de Vereniging Openbare Bibliotheken - BNL Update Utrecht, 25 september 2013 Norbert Koopen We willen de bibliotheken een centrale positie in de Nederlandse

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 in opdracht van FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk Het gebruik van de WBSO in 25 Inhoud Inleiding 3 Effect WBSO 4 Toegekende aanvragen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek

Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek Een kwaliteitshandboek voor de juridische bibliotheek Wat is het nut van een kwaliteitshandboek? Gezien door de bril van de bibliothecaris Een praktisch instrument om processen en kwaliteit van eigen bibliotheek

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek.nl. Aanvragen. informatie voor bibliotheekmedewerkers

Stichting Bibliotheek.nl. Aanvragen. informatie voor bibliotheekmedewerkers Stichting Bibliotheek.nl Aanvragen informatie voor bibliotheekmedewerkers Paula Braun Versie 1.0 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2 Afkortingen... 4 3. aanvragen - algemeen... 5 4.

Nadere informatie

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) + Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) Voorstel van wet Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Evaluatie subsidieregeling aangepast lezen

Evaluatie subsidieregeling aangepast lezen Evaluatie subsidieregeling aangepast lezen Oktober 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding tot het onderzoek... 3 1.2 Het onderzoek... 4 1.3 Opbouw van het rapport... 5 2 Onderzoeksresultaten...

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af

Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af foto: Wiesje Peels Adviezen en meldingen over seksueel misbruik 1996 2005 Percentage voorgelegde vermoedens van misbruik neemt af Door Adrie Wolzak Iedereen die zich zorgen maakt over een kind, kan die

Nadere informatie

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG

De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek mr. T.H.J. Joustra Postbus 90407 2509 LK..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers

Koninklijke Bibliotheek. Aanvragen. Informatie voor bibliotheekmedewerkers Koninklijke Bibliotheek Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerkers Aanvragen Versie 1.1 Aanvragen Informatie voor bibliotheekmedewerker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afkortingen... 4 3. Aanvragen

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Neerijnen

Raadsvoorstel. Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : 18 december 2014 Agenda nummer : 2014-09-18273 Portefeuillehouder : J. Andriesse Onderwerp : Convenant bibliotheek 2015-2018 Zaak- / Docnummer : 14-18273/3847

Nadere informatie

COLLECTIEBELEID 2015-2019. Volwassenen: romans en informatief. Versie januari 2015 Pagina 1

COLLECTIEBELEID 2015-2019. Volwassenen: romans en informatief. Versie januari 2015 Pagina 1 COLLECTIEBELEID 2015-2019 Volwassenen: romans en informatief Versie januari 2015 Pagina 1 Inleiding Dit document actualiseert de uitgangspunten voor de opbouw van de collectie van Bibliotheek Pittem. Dit

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012

SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 SCHORSINGEN EN VERWIJDERINGEN 2007/2008-2011/2012 Utrecht, januari 2013 INHOUD Samenvatting 4 Inleiding 6 1 Trends en wetenswaardigheden 8 1.1 Inleiding 8 1.2 Trends 8 1.3 Wetenswaardigheden 11 2 Wet-

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus

Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus. Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Wijk bij Duurstede, 6 maart 2012 Betreft: resultaten tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Memo Van: De tijdelijke werkgroep versterken rol raad binnen P&C cyclus Aan: Leden van de

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

Inkoop na MSU+ meting

Inkoop na MSU+ meting PRO 10 BV C. VAN NASSAUSTRAAT 27 2595 TK DEN HAAG Inkoop na MSU+ meting Door Loek van Beurden vanbeurden@pro10.nl 070-3819724 / 06-26658983 Agenda Voorstellen Benchmark verschillende vormen Benchmark als

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Rapportage. Samenwerking openbare bibliotheken en basisscholen. In opdracht van: Utrecht, maart 2013

Rapportage. Samenwerking openbare bibliotheken en basisscholen. In opdracht van: Utrecht, maart 2013 Rapportage Samenwerking openbare bibliotheken en basisscholen In opdracht van: Contactpersoon: Marjolein Oomes Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Brigitte Mors drs.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT Wat kunt u van het SVB BGT verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT lleoverheden gebruiken de zelfde basisset aan gegevens lle overheden gebruiken de zelfde

Nadere informatie