Definitieve versie september Sociaal Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september

2 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid Personeel in kerncijfers Samenstelling personeelsbestand Leeftijdsverdeling personeelsbestand Onderverdeling personeelsbestand Verdeling functiecategorieën Gemiddelde personeelslasten (GPL) Verzuimanalyse Verzuimanalyse Spinoza Verzuimanalyse per school Landelijke cijfers algemeen Landelijke cijfers VO Ontwikkelingen Arbeidsdeskundige onderzoeken en re-integratietrajecten 2 e spoor Modernisering van de ziektewet Aanbevelingen Aanbevelingen van Beleidsmatige ontwikkelingen Denksessies Kweekvijver & Masterclasses Lerarenbeurs Inspirezzo Onderwijsbezuinigingen Arbeidsmarkt& Opleidingsfonds Voion Ontwikkelingen in sociale zekerheid Ontwikkelingen WAO/WGA -lasten Werkloosheidslasten Arbeidsvoorwaarden Trekkingsrecht Jubileumgratificatie Entreerecht Deelname diverse regelingen BAPO-overzichten Scholingsuitgaven Functiemix GMR-aangelegenheden Ontwikkelingen scholen s Gravendreef College 30 3

4 3.7.2 Gymnasium Novum Sint Maartenscollege Stip Dalton/ID-college/bibliotheek VMBO Voorburg Veurs Lyceum CvB/Raad van Toezicht Overige ontwikkelingen Arbeidsmarktbeleid en arbeidsmobiliteit Boventalligheid Kwaliteit 33 4 Toekomstige ontwikkelingen personeelsbeleid Modernisering Ziektewet Werkkostenregeling Bezuinigingen Taakbeleid 36 Afkortingen 37 Bijlage 1 Instroom / uitstroom 41 Bijlage 2: Samenvatting exit formulieren 42 Bijlage 3: Leeftijden 43 Bijlage 4: Aantal personeelsleden en man/vrouw-verdeling 47 Bijlage 5: Vast /tijdelijk dienstverband 47 Bijlage 6: Voltijd/deeltijd 49 Bijlage 7: Salarisschaal per functiecategorie 50 Bijlage 8: Tabellen verzuimcijfers Spinoza Totaal rapportage Merces 67 Verzuimrapportages (Bron: Arbo Unie) 70 4 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

5 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2012 van de Stichting Scholengroep Spinoza. Hierin kunt u de ontwikkelingen in 2012 met betrekking tot het personeelsbeleid lezen op het gebied van arbeidsmobiliteit, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden. Tevens wordt een vooruitblik gemaakt naar de toekomstige personele ontwikkelingen. De veranderingen in het personeelsbestand worden weergegeven in de bijlagen. Goed werkgeverschap vormt het vertrekpunt voor het personeelsbeleid binnen Spinoza. Het college van bestuur (CvB) heeft in 2011 zijn visie op besturen en leiding geven verwoord in een notitie, waarin hij het belang van een gezamenlijk gevoelde en herkenbare wijze van leiding geven onderschrijft. Ten behoeve van leiderschapsontwikkeling is in 2012 een start gemaakt met masterclasses voor (toekomstig) leidinggevenden stond in het teken van de onderwijsbezuinigingen. De zogenaamde stille bezuinigingen (het jarenlang fixeren van de materiële lumpsumvergoedingen en het onvoldoende compenseren van de loonkostenstijgingen) eisen zijn tol en hebben de financiële buffers doen slinken. Voeg daarbij de toegenomen financiële risico s ten aanzien van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers (hogere WGA-lasten en groeiende re-integratieverplichtingen) en het noodzakelijkerwijs langer doorwerken van personeel (hogere loonkosten en BAPO-lasten) en het is duidelijk dat het personeelsbeleid in het teken stond van krimp. De in het sociaal jaarverslag gepresenteerde cijfers komen uit het personeels- en salarisadministratiesysteem Eventuele verschillen in cijfers ten opzichte van voorgaande jaarverslagen hebben te maken met verschillen in de rekenkundige opbouw van de kengetallen (t.o.v. voorgaande jaren) en/of voorkomende personeelsmutaties later in het jaar met terugwerkende kracht. P.A.W. Lamers voorzitter College van Bestuur Scholengroep Spinoza 5

6 6 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

7 2 Organisatie In 2002 hebben de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in Leidschendam-Voorburg besloten gezamenlijk als Scholengroep Spinoza de toekomst in te gaan. Een belangrijke reden hiervoor vormde de noodzaak om in de gemeente Leidschendam-Voorburg het onderwijs te herschikken. In samenspraak met de gemeente is een toekomstvisie ontwikkeld, die ervoor moest zorgen dat er in 2011 voor Leidschendam-Voorburg kwalitatief hoogstaand en pluriform voortgezet onderwijs in goed gehuisveste scholen aangeboden zou worden. Weliswaar is nog niet alles gerealiseerd, maar voor elk van de onderdelen van de toekomstvisie bestaan uitgewerkte plannen. Inmiddels zijn er twee nieuwe schoolgebouwen opgeleverd en volgt in 2013 het nieuwe schoolgebouw voor Stip Dalton. Onder het bestuur van Scholengroep Spinoza vallen acht scholen voor voortgezet onderwijs en een bestuursbureau. De Spinozascholen hebben ieder een eigen herkenbare identiteit, die uiteraard past binnen de missie en visie van Spinoza. De kwaliteitszorg binnen het onderwijs heeft structurele aandacht gekregen; de ondersteuning vanuit het bestuursbureau ten aanzien van financiën, personeel en huisvesting & beheer is in hoge mate geprofessionaliseerd. Het CvB heeft voor de jaren een strategisch beleidsplan beschreven met daarin onderstaande missie. Missie van Spinoza: Spinoza zorgt voor kwalitatief hoogstaand en pluriform voortgezet onderwijs in Leidschendam-Voorburg en omstreken. Het verzorgen van goed onderwijs aan de leerlingen is het primaire doel van Spinoza. De professionaliteit die nodig is om dit doel te bereiken, bevindt zich op de scholen, in de hoofden en harten van de docenten. De organisatie van Spinoza is erop gericht de kwaliteit van het primaire proces maximaal te ondersteunen. De professionaliteit wordt o.a. gewaarborgd door goed opgeleid en gemotiveerd personeel en het aanbod van scholing bijvoorbeeld het interne management developmenttraject (de kweekvijver voor leraren met managementtalent). Daarnaast is er een aantal overleggroepen waarin kennis gedeeld wordt en beleid wordt ontwikkeld, te weten het schooldirecteurenoverleg (SDO), de beleidsgroep P&O, het sociaal medisch teamoverleg (SMT) en de netwerken van ICT-coördinatoren, vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het CvB. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het CvB. De raad van toezicht heeft in

8 besloten om het CvB terug te brengen van een tweehoofdig naar een eenhoofdig CvB. Dit is in september 2012 geëffectueerd met het vertrek naar de Tweede Kamer van de voormalige voorzitter CvB, Paul van Meenen. Vanaf dat moment heeft het voormalige lid CvB, Dick van Hennik, het voorzitterschap op zich genomen, weliswaar voor tijdelijke duur, aangezien hij reeds met FPU was gegaan. Eind 2012 is dan ook gestart met de sollicitatieprocedure om te komen tot een nieuwe voorzitter CvB, die in april 2013 in dienst is getreden. 8 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

9 Aantallen medewerkers 3 Personeelsbeleid 3.1 Personeel in kerncijfers Er zijn verschillende invalshoeken van waaruit het personeelsbestand van Spinoza bekeken kan worden. In dit sociaal jaarverslag zoomen wij in op de volgende onderdelen; verdeling man/vrouw/, verdeling deeltijd/voltijds, verdeling vaste/tijdelijke aanstelling, verdeling naar functie- en leeftijdscategorie. Dit vanuit de insteek te streven naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand. Daarnaast lichten we de ziekteverzuimcijfers, de BAPO-regeling en deelname aan collectieve regelingen toe. Tot slot bekijken we de resultaten van de functiemix en het beleid. Dit hoofdstuk toont de grafische weergave van eerder genoemde personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar In bijlage 1 tot en met 7 worden de kengetallen van de verschillende scholen/afdelingen/jaren weergegeven Samenstelling personeelsbestand Het totale personeelsbestand van Stichting Scholengroep Spinoza bedraagt op de peildatum 31 december personeelsleden. De respectievelijke in- en uitstroom bedraagt 93 en 113 medewerkers. Dat betreft het aantal personeelsleden dat in dienst is gekomen of uitdienst is gegaan en de personeelsleden die een uitbreiding of inkorting van de betrekkingsomvang hebben gehad: Samenstelling personeelsbestand Aantal personen Instroom Uitstroom De gemiddelde leeftijd van werknemers die instromen binnen Stichting Scholengroep Spinoza (34,4) is lager vergeleken met die bij andere onderwijsinstellingen binnen de sector Voortgezet Onderwijs (36,6). De gemiddelde leeftijd van werknemers die uitstromen bij Stichting Scholengroep Spinoza (46,6) is lager vergeleken met die bij andere onderwijsinstellingen binnen de sector Voortgezet Onderwijs (47,3)*. (*Bron: Werkgeversspiegel ABP over 2012) 9

10 Percentage per categorie Percentage per leeftijdscategorie Leeftijdsverdeling personeelsbestand De leeftijdsverdeling van alle personeelsleden in 2012 werkzaam bij Stichting Scholengroep Spinoza ziet er als volgt uit: Leeftijdsverdeling personeelsbestand 30% 20% 10% 20% 21% 28% 17% 12% 0% 2% <24 25 t/m t/m t/m t/m 59 > Onderverdeling personeelsbestand De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk) en verhouding man-vrouw is als volgt: Onderverdeling personeelsbestand 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 38,4% 61,6% 80,2% 19,8% 48,0% 52,0% Fulltime Parttime Vast Tijdelijk Man Vrouw 10 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

11 Percentage per functiecategorie Verdeling functiecategorieën De totale omvang van 490 werktijdfactor (fte) geeft, procentueel verdeeld over de diverse functiecategorieën, het volgende beeld: Verdeling functiecategorieën 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 6,8% 21,3% 71,9% Directie Ondersteunend Onderwijzend Gemiddelde personeelslasten (GPL) Het voortgezet onderwijs bevindt zich in financieel zeer zwaar weer. De financiële positie van scholen is de afgelopen jaren snel uitgehold door een combinatie van kostenstijgingen (in het kader van de functiemix en inkorting carrièrepatronen), bezuinigingen en achterblijvende bekostiging. Onderstaande grafieken geven het verschil tussen de gemiddelde personeelslasten (in de lumpsum) en GPL per functiecategorie in 2011 en 2012 aan. Bij twee van de drie categorieën is sprake van een stijging. N.B. De personeelslasten in lumpsum dienen niet alleen ter dekking van de loonkosten, maar hieruit worden ook bekostigd de WW-lasten, WGA-lasten, reintegratie- en outplacementtrajecten, Arbodienst, scholingsuitgaven, ingehuurd personeel, het personeelsadministratiepakket, wervingskosten personeel etc Gemiddelde loonkosten (GPL) Personeelslasten in lumpsum 0 OP OOP DIR 11

12 Gemiddelde loonkosten (GPL) Personeelslasten in lumpsum 0 OP OOP DIR Door de gemiddelde loonkosten af te zetten tegen de bekostiging (personeelslasten in lumpsum) is een forse loonkostengroei te zien ten opzichte van een minimale bekostigingsgroei. Zowel in 2011 als in 2012 zijn in de functiecategorieën OP (4,8% loonkostengroei tov 1,2% bekostigingsgroei) en DIR (1,8% loonkostengroei tov 0,4% bekostigingsgroei) de verschillen het grootst. 3.2 Verzuimanalyse ZVP = verzuimpercentage ZMF = ziekmeldingsfrequentie GZVD = gemiddelde ziekteverzuimduur Verzuimanalyse Spinoza ZVP 2011 : 5,54 ZVP 2012 : 5,25 ZMF 2011 : 1,78 ZMF 2012 : 1,78 Uit de tabellen (zie bijlage 8) blijkt dat vrouwen een hoger ZVP dan mannen hebben, dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen en dat vrouwen ook langer ziek zijn dan mannen. OOP-ers zijn gemiddeld langer ziek dan OP-ers. OP-ers melden zich iets vaker ziek dan OOP-ers. Net als in de landelijke VO cijfers neemt ook bij Spinoza met het stijgen van de leeftijd het verzuimpercentage toe, de meldingsfrequentie af en de verzuimduur toe. Leeftijdsgroepen die gezien het verzuim aandacht behoeven zijn: 24 t/m 34 jaar en 55+. Bij Spinoza werken meer vrouwen dan mannen. In het kader van de feminisering van het onderwijs is het verstandig aandacht te hebben voor vrouwelijke werknemers, met speciale aandacht voor vrouwen in de leeftijdsgroep t/m 34 jaar. Verzuim naar leeftijd In de jaren 2010, 2011 en 2012 hebben de hoogste leeftijdsgroepen het hoogste ZVP. Het ZVP van de leeftijdsgroep 55 t/m 59 jaar is ten opzichte van vorig jaar gelijk 12 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

13 gebleven. De leeftijdsgroep 25 t/m 34 jaar heeft ten opzichte van 2011 een hoger ZVP, deze groep heeft ook de hoogste ZMF. De leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar heeft ook een hoge ZMF. Verzuim naar geslacht In de meeste leeftijdsgroepen hebben vrouwen in de leeftijdsgroepen een hoger ZVP dan de mannen. In bijna alle leeftijdsgroepen hebben vrouwen een hogere ZMF. Vrouwen in de leeftijdsgroep 25 t/m 34 hebben een opvallend hoge ZMF. In deze leeftijdsgroep is de ZMF zowel bij mannen als bij vrouwen in 2012 wel iets gedaald in vergelijking met Verzuim naar functiecategorie OOP-ers in de leeftijdsgroep van 55 + hebben een hoog ZVP. In de andere leeftijdsgroepen hebben de OP-ers een hoger ZVP. OOP-mannen melden zich iets vaker ziek dan de OOP-vrouwen. Bij de OP-ers melden vrouwen zich veel vaker ziek dan mannen. OP-ers van 25 t/m 34 jaar hebben een erg hoge ZMF. Verzuim naar verzuimduur Hoe hoger de leeftijd, hoe langer het verzuim duurt. Man of vrouw maakt hier niet veel verschil. In leeftijdsgroepen t/m 54 jaar duurt het verzuim van vrouwen langer. Onderverdeeld in functies duurt de gemiddelde verzuimduur van DIR het langst en de verzuimduur van het OP het kortst. In 2012 zijn er minder dagen verzuimd dan in Kort verzuim (t/m 7 dagen) is iets afgenomen, middellang verzuim (8 t/m 42 dagen) is iets toegenomen, lang verzuim (43 t/m 365 dagen) is iets afgenomen, en erg lang verzuim (meer dan 365 dagen) is behoorlijk afgenomen. Verzuim en BAPO Medewerkers van 52 jaar of ouder kunnen gebruik maken van de BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen). Het is een vorm van arbeidsurenvermindering (afbouw van arbeidsduur) voor ouder personeel in het voortgezet en het basisonderwijs, met het doel de werkdruk op oudere leeftijd wat te beperken. Medewerkers die BAPO opnemen hebben een hoger ZVP dan medewerkers die geen BAPO nemen. Dit is ook landelijk zo. Omdat er nog geen onderzoek naar gedaan is, kunnen er nog geen conclusies aan verbonden worden. Nemen medewerkers bijvoorbeeld BAPO op omdat ze dat nodig hebben om hun energie beter te kunnen verdelen? Zijn ze kwetsbaarder? Als er geen BAPO zou zijn zou dan in de leeftijdsgroep 52+ het ZVP hoger zijn? Dit alles moet nog onderzocht worden. Arbo Unie en bedrijfsarts Spinoza geeft alleen nog ziekmeldingen aan de Arbo Unie door waarbij beoordeling en advisering door de Arbo Unie gevraagd wordt. 13

14 Arbeidsomstandighedenspreekuur (bron: bedrijfsarts) Er zijn in 2012 in totaal 24 spreekuurcontacten met 21 medewerkers geweest, zonder dat er sprake was van actueel arbeidsverzuim. De meeste contacten vonden plaats op initiatief van de werknemer. 13 maal was er sprake van werk gebonden aspecten als werkdruk (3x), samenwerkingsverhouding (2x), arbeidsvoorwaardelijke zaken (3x), arbeidsomstandigheden(3x) en advies beeldschermbril (2x). 11 maal is tevens een advies aan de werkgever verzonden. Bijvoorbeeld inzake belastbaarheid (6x), interventie psycholoog of coach (2x) en aanpassing werkomstandigheden (3x). Verzuimoorzaken (bron: bedrijfsarts) Een deel van de verzuimgevallen is beoordeeld door de bedrijfsarts. Deze gevallen worden geregistreerd door de Arbo Unie. Er is, in vergelijking met 2011, een lichte daling in het aantal verzuimgevallen door psychische aandoeningen (met beoordeling door de arbodienst). Met vergelijkbare duur per geval. Van de 93 verzuimgevallen in 2012 waren er 11 met klachten van het bewegingsapparaat (11,8%), 32 met psychische klachten (34,4%) en 50 met overige klachten (53,8%). Het aantal werk gerelateerde verzuimgevallen in 2012 (14) is t.o.v gedaald. In 12 van de 14 gevallen was er sprake van mentaal belastende arbeid gebonden factoren. Ziek uit tijdelijke dienst In 2012 is 1 persoon met een tijdelijke aanstelling ziek uit dienst gegaan Verzuimanalyse per school Bij de verzuimanalyse per school zijn alleen de opvallende verzuimcijfers gemeld. De tabellen met alle cijfers zijn te vinden in de bijlage. Scholengemeenschap Dalton Voorburg ZVP 2011 : 3,78 ZVP 2012 : 3,69 ZMF 2011 : 1,99 ZMF 2012 : 1,77 De verzuimcijfers van Dalton Voorburg zitten onder de gemiddelde Spinozaverzuimcijfers. De leeftijdsgroepen 25 t/m 34 jaar en 55 t/m 59 jaar springen er ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen uit met een hoog ZVP. Het zijn hier met name de vrouwen die veel ziek zijn. In bovengenoemde leeftijdsgroepen komen twee situaties voor van langdurige ziekte met medische redenen. 14 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

15 De drie leeftijdsgroepen tussen de 25 t/m 54 jaar hebben een hoge ZMF. Bij deze leeftijdsgroepen melden vrouwen zich vaker ziek dan mannen. Conclusie, aandacht voor: vrouwen, de leeftijdsgroepen 25 t/m 34 jaar en 55 t/m 59 jaar (ZVP) en de leeftijdsgroep 25 t/m 54 jaar (ZMF). François Vatelschool ZVP 2011 : 5,47 ZVP 2012 : 6,43 ZMF 2011 : 1,65 ZMF 2012 : 1,85 Nadat in 2011 het ZVP gedaald was, is het in 2012 weer gestegen. In bijna alle leeftijdsgroepen verzuimen vrouwen meer dan mannen. Het ZVP bij de directie 35 t/m 44 jaar is hoog. Het OP vanaf 35 jaar verzuimt veel. Bij het OOP neemt het verzuim toe met de leeftijd. Voor de ZMF geldt hetzelfde als bij het ZVP: ten opzichte van 2010 is de ZMF gedaald in 2011, en weer gestegen in Vooral in de leeftijdsgroep 35 t/m 44 is de ZMF erg hoog. Vrouwen in deze leeftijdsgroep verzuimen nog meer dan de mannen. Conclusie, aandacht voor: Vrouwen in bovengenoemde leeftijdsgroepen (ZVP) en speciaal vrouwen in de leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar (ZMF). s Gravendreef College ZVP 2011 : 6,47 ZVP 2012 : 4,18 ZMF 2011 : 1,89 ZMF 2012 : 1,99 Het ZVP is in 2012 gedaald en is nu weer terug op het niveau van De leeftijdsgroep 55 t/m 59 jaar (en dan met name vrouwen, OOP) springt er uit met een hoog ZVP. Werknemers tussen de 45 en 59 jaar melden zich vaker ziek dan werknemers in de andere leeftijdsgroepen. Het ZVP ligt onder het gemiddelde van Spinoza, maar de ZMF ligt boven het gemiddelde van Spinoza. Het zijn met name vrouwen die vaker verzuimen. Dit geldt ook voor de leeftijdsgroepen tot 24 jaar (OP), en bij vrouwen 45 t/m 54 jaar. Mannen (OP )hebben een hoge ZMF in de leeftijdsgroep 55 t/m 59 jaar. Conclusie, aandacht voor: ZMF bij mannen van 55 t/m 59 jaar, en vrouwen tot 34 jaar en van 45 t/m 54 jaar. Gymnasium Novum ZVP 2011 : 7,13 ZVP 2012 : 8,22 ZMF 2011 : 1,29 ZMF 2012 : 1,53 Het ZVP is bij Gymnasium Novum in 2012 gestegen. Eigenlijk hebben alle leeftijdsgroepen, behalve 60+, een ZVP van 9 of meer. In de leeftijdsgroep 25 t/m 34 15

16 jaar verzuimen de vrouwen het meest, maar in de leeftijdsgroepen 35 t/m 59 jaar zijn het de mannen die het meest verzuimen. Het OOP heeft een hoog ZVP in de groep 55 t/m 59 jaar, het OP in de groepen van 25 t/m 54 jaar. De ZMF is gestegen, maar blijft laag ten opzichte van Spinoza totaal. Alleen de groep 35 t/m 44 jaar heeft een iets hogere ZMF dan het gemiddelde van Spinoza. Vrouwen van 25 t/m 34 jaar hebben een hoge ZMF. Het OOP heeft in de leeftijdsgroep 25 t/m 44 jaar een hoge ZMF en het OP heeft in de leeftijdsgroep 25 t/m 44 jaar een hoge ZMF. Conclusie, aandacht voor: het ZVP in alle leeftijdsgroepen en de ZMF bij vrouwen, met name in de leeftijdsgroep t/m 34 jaar. Sint Maartenscollege ZVP 2011 : 4,44 ZVP 2012 : 5,24 ZMF 2011 : 1,81 ZMF 2012 : 1,71 Bij het Sint Maartenscollege is het ZVP gestegen en de ZMF gedaald. Het ZVP ligt op het gemiddelde van Spinoza. Leeftijdsgroepen met een hoog ZVP zijn 25 t/m 34 jaar, 45 t/m 54 jaar en 60 jaar en ouder. Het zijn hier de OP-ers die voor het hoge ZVP zorgen. De OOP-ers hebben een laag ZVP. Verder onderverdeeld naar M/V hebben vrouwen in de leeftijdsgroepen 25 t/m 34 jaar en 45 t/m 54 jaar een opvallend hoog ZVP. De leeftijdsgroep 55 t/m 59 heeft een hoge ZMF. Het zijn met name de OP-ers die veel frequent verzuimen. Mannen in de leeftijdsgroepen 35 t/m 44 jaar en 55 t/m 59 jaar hebben een hoge ZMF. Net als vrouwen van 45 t/m 54 jaar. Conclusie, aandacht voor: het ZVP van vrouwen in de leeftijdsgroepen 25 t/m 34 jaar en 45 t/m 54 jaar. En verder aandacht voor de ZMF bij het OP, met name in de leeftijdsgroepen 45 t/m 59 jaar. Stip Dalton ZVP 2011 : 12,10 ZVP 2012 : 5,25 ZMF 2011 : 2,00 ZMF 2012 : 2,18 Het ZVP is fors gedaald, en zit nu op het gemiddelde van Spinoza. Deze school heeft rond de 20 medewerkers. Het relatief kleine aantal personeelsleden kan voor grote schommelingen zorgen in de percentages. De leeftijdsgroepen 55+ hebben een hoog ZVP. Bij 55 t/m 59 jaar zijn het de mannen die een heel hoog ZVP hebben, en bij 60+ zijn dat de vrouwen. Bij de groepen van 55 jaar en ouder zijn het de OP-ers die veel verzuimen. De ZMF ligt boven het gemiddelde van Spinoza. De groep 45 t/m 54 jaar valt op door 16 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

17 een hele hoge ZMF, waarbij de vrouwen een nog iets hogere ZMF hebben dan de mannen. Conclusie, aandacht voor: de leeftijdsgroep Veurs Lyceum ZVP 2011 : 5,92 ZVP 2012 : 5,91 ZMF 2011 : 2,04 ZMF 2012 : 1,77 Het ZVP is gelijk gebleven en de ZMF is gedaald. De leeftijdsgroep 25 t/m 34 jaar heeft een ZVP van 7,87 en de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder heeft een ZVP van 11,45. Het zijn hier met name de OP-ers die een hoog ZVP hebben. Mannen van 25 t/m 34 jaar hebben een ZVP van 8,99 en mannen van 60 jaar en ouder hebben een ZVP van 12,85. Vrouwen van 45 t/m 54 jaar hebben een ZVP van 9,41. OOP-ers van 35 t/m 54 jaar hebben een ZVP van meer dan 7,5. De groep 25 t/m 34 jaar heeft een ZMF van 2,51, vrouwen in deze groep hebben een ZMF van 2,84. Vrouwen van 55 t/m 59 hebben een ZMF van boven de 2. Conclusie, aandacht voor: vrouwen van 25 t/m 34 (ZMF) en 55 t/m 59 jaar (ZMF), en aandacht voor werknemers van 60+. Veurs Voorburg ZVP 2011 : 5,58 ZVP 2012 : 3,56 ZMF 2011 : 1,50 ZMF 2012 : 1,68 Veurs Voorburg zit met de verzuimcijfers ruim onder het gemiddelde van Spinoza. De leeftijdsgroep 55 jaar en ouder heeft een hoog ZVP. Hier zijn het de mannen uit het OP die veel verzuimen. Vrouwen uit de leeftijdsgroep 25 t/m 34 melden zich duidelijk vaker ziek. In de leeftijdsgroep 35 t/m 54 jaar zijn het de mannen die het meest frequent verzuimen. De OP-ers t/m 44 jaar hebben een hoge ZMF. Conclusie: aandacht voor de OP- ers van 55+ (ZVP) en OP-ers t/m 44 jaar in verband met frequent verzuim. Rebound ZVP 2011 : 6,36 ZVP 2012 : 3,67 ZMF 2011 : 5,50 ZMF 2012 : 4,00 Bij Rebound werken 5 personen. Dit kleine aantal kan grote verschuivingen laten zien in de cijfers. Conclusie, aandacht voor: de ZMF. 17

18 BBOA ZVP 2011 : 6,63 ZVP 2012 : 7,01 ZMF 2011 : 1,45 ZMF 2012 : 1,94 Ook BBOA is een redelijk kleine groep van, inclusief de ICT-ers, 29 werknemers. Zowel ZVP als ZMF zijn gestegen. De groep 55 t/m 59 jaar heeft zowel een bijzonder hoog ZVP als een hoge ZMF. De groep 60 jaar en ouder zit met het ZVP ook ruim boven het gemiddelde van Spinoza. Conclusie, aandacht voor: de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Landelijke cijfers algemeen Het ZVP onder werknemers in Nederland daalde van 4,5 % in 2011 naar 4,1 % in In 2011 was de GZVD 25 dagen, en in 2012 was dat 23 dagen. Aan de ene kant lijkt de crisis voor een afname van het verzuim te zorgen, omdat mensen bang zijn hun baan te verliezen. Aan de andere kant lijkt de crisis ook tot meer verzuim te leiden vanwege stress op het werk en in de privésituatie. Hetzelfde werk moet vaak met minder mensen gebeuren. Overspannenheid trof in 2012 een jongere leeftijdscategorie (30-34 jaar). In 2012 had 1 op de 3 werknemers die langdurig verzuimden psychische klachten. In 2010 en 2011 was dit 1 op de 5. In 2012 had 29 % van het langdurig verzuim een psychische oorzaak. Verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat bleef van 2010 t/m 2012 ongeveer gelijk. In 2010 was dat 38 %, en in 2012 was dan 35%. Verzuim door andere lichamelijke klachten daalde van 40 % in 2010 naar 30 % in 2012 (analyse van arbo-bureau 365, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers) Landelijke cijfers VO De landelijke verzuimcijfers voor het VO zijn afkomstig van VOION (VO In Ontwikkeling). Het VOION heeft de cijfers over 2011 bekend gemaakt. Over 2012 zijn nog geen verzuimcijfers bekend. In 2011 zijn de verzuimpercentages in het voortgezet onderwijs licht gestegen. Dat geldt zowel voor het onderwijzend personeel (OP) als ook voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Het verzuim onder het OP stijgt van 4.9 % in 2010 naar 5,2 % in 2011, en onder OOPers van 5,4 % in 2010 naar 5,5 % in De stijging van de verzuimcijfers kan niet zonder meer helemaal worden toegeschreven aan de toename van het verzuim in het VO, omdat de gebruikte dataset niet exact overeenkomt met de dataset waarover de verzuimcijfers van 2010 zijn berekend. Conclusies van VOION: Met het stijgen van de leeftijd neemt het percentage verzuim toe, de meldingsfrequentie af en de gemiddelde duur van verzuim toe. Dit is een bekend 18 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

19 patroon in de Nederlandse beroepsbevolking. Het OOP heeft een hoger ZVP in vergelijking met het OP. OOP-ers verzuimen gemiddeld langer, maar melden zich minder vaak ziek dan OP-ers. In 2008 en 2009 lag het verzuim onder degenen die van de BAPO regeling gebruik maakten lager dan dat van degenen die geen BAPO genoten. In 2010 keerde deze verhouding om. Ook in 2011 verzuimen degenen met BAPO meer. Hiervoor is zonder nadere analyse geen verklaring te geven. Vrouwen verzuimen meer dan mannen. Ze hebben een hoger ZVP, een hogere ZMF en hebben een iets langere verzuimduur dan mannen. Dit geldt voor zowel OP-ers als OOP-ers, maar opvallend is dat het verschil in verzuim tussen mannen en vrouwen voor het OP groter is dan voor het OOP. Dat doet vermoeden dat naast de traditionele rolverdeling ook de aard van de functie (mogelijkheden om balans werk privé gezond te houden) een rol speelt bij het verschil in verzuim tussen mannen en vrouwen. In het licht van de feminisering van de VO, vindt het VOION dit een zorgelijke ontwikkeling. Het VOION adviseert oog te hebben voor de balans werk privé van vrouwen. Directieleden verzuimen minder. Directieleden hebben meer regelmogelijkheden en kunnen de werkbelasting beter afstemmen op wat zij op dat moment aankunnen. Het werk is minder tijd- en plaatsgebonden. Bij het OP geldt al jaren: hoe groter de aanstellingsomvang, hoe lager het verzuim. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat er meer vrouwen zijn die in deeltijd werken. De verstedelingsgraad, de regio of denominatie blijken steeds minder een voor ziekteverzuim onderscheidend kenmerk te zijn. Wel blijkt uit de cijfers van 2011 dat het ZVP stijgt met de proportie leerlingen van allochtone afkomst. Dit geldt voor zowel OP als OOP. Het toenemend ZVP in relatie tot de proportie allochtone leerlingen wordt in hoofdzaak bepaald door een hogere ZMF. De gemiddelde GZVD is voor alle categorieën ongeveer gelijk. 3.3 Ontwikkelingen Arbeidsdeskundige onderzoeken en re-integratietrajecten 2 e spoor Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag als er een WIA-uitkering aangevraagd wordt. Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt steeds meer een verplicht onderdeel van het re-integratieverslag. Als een werknemer bijna een jaar ziek is adviseert de bedrijfsarts op ons verzoek of het verstandig is een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. In zo n onderzoek worden de mogelijkheden van de zieke werknemer in kaart gebracht in het eigen werk, bij de eigen werkgever en bij ander werk en een andere werkgever. Als eerder bekend is dat het hervatten van het eigen werk moeilijk wordt, dan moet het arbeidsdeskundig onderzoek eerder plaatsvinden. Het niet (tijdig) laten uitvoeren van het arbeidsdeskundig onderzoek leidt in de veel gevallen tot een 19

20 loondoorbetalingsverplichting van het UWV. De arbeidsdeskundige onderzoeken en de re-integratietrajecten 2 e spoor brengen meer kosten met zich mee voor de werkgever. In 2012 hebben 7 arbeidsdeskundige onderzoeken plaatsgevonden en 3 re-integratietrajecten 2 e spoor. (In 2012 is er 1 gestart en nog niet afgerond. In 2011 is er 1 gestart; deze liep door tot in 2012 en is nu afgerond. In 2012 is er 1 traject gestart en dit traject is ook in 2012 afgerond) Modernisering van de ziektewet Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat moet leiden tot meer financiële prikkels voor werkgevers. Het belangrijkste element is de invoering van een gedifferentieerde ZW-premie op werkgeversniveau. In het verlengde daarvan wordt ook een nieuwe, gedifferentieerde WGA-premie ingevoerd. Die is gebaseerd op de instroom in de WGA vanuit de Ziektewet, en geldt met name voor de werkgever bij wie de betreffende WGA-er op de eerste ziektedag in dienst was. Per saldo worden in de toekomst de ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten van de werknemers met een tijdelijk dienstverband toegerekend aan de laatste werkgever. Hoewel de premie op macroniveau gelijk blijft, gaan er tussen instellingen duidelijke verschillen ontstaan. Werkgevers die het slechter doen dan gemiddeld zullen dat voelen, en werkgevers die het beter doen, zullen erop vooruitgaan. De premie per 1 januari 2014 zal gebaseerd worden op uitkeringen die zijn toegekend per 1 januari Als een werknemer met een tijdelijk contract door ziekte uit dienst gaat, is het UWV nog steeds verantwoordelijk voor de re-integratie, maar draagt de werkgever hiervoor de financiële verantwoordelijkheid. Het is van belang dat een instelling in contact blijft met ex-werknemers, en daar een goede administratie van bijhoudt. Dat maakt bijvoorbeeld controle van de beschikking van de Belastingdienst mogelijk. Ook kan dat van belang zijn voor een eventuele herbeoordeling Aanbevelingen Aandacht voor voorkomen van verzuim, proactief. Aandacht voor frequent verzuim. Frequent verzuim is vaak een signaal dat er iets niet goed gaat. Voorkomen van grijs verzuim, verzuim bespreekbaar maken. Aandacht voor risicogroepen: vrouwen, ouderen. Goede administratie bijhouden van medewerkers die ziek uit dienst gaan Aanbevelingen van 2011 De aanbevelingen 2011 zijn niet uitgevoerd. De scholen die de training omgaan met verzuim nog niet gevolgd hadden, hadden geen belangstelling voor deze training. Het onderzoek naar werkvermogen, de Workability-index, is om financiële redenen niet van start gegaan. 20 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen

Rapport. Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs. Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Rapport Stijging ziekteverzuim in het primair onderwijs Onderzoek naar oorzaken en maatregelen Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Wie werken er in het onderwijs?

Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Wie werken er in het onderwijs? Op zoek naar het eigene van de onderwijsprofessional Ria Vogels Ria Bronneman-Helmers Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn

JAARVERSLAG 2011. Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn JAARVERSLAG 2011 Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Kengetallen 18 Jaarrekening A.1.0 Grondslagen

Nadere informatie

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel

HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX. Functiemix: geen doel maar middel HANDLEIDING INVOERING FUNCTIEMIX Functiemix: geen doel maar middel INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Pilots met de functiemix... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. INVOERINGSPROCES...

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs

CAO VO 2014 / 2015. Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs CAO VO 2014 / 2015 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen 8 1.1. Begripsbepalingen 8 1.2. Werkingssfeer, inwerkingtreding en looptijd 9 1.3.

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Waarom leraren de sector verlaten

Waarom leraren de sector verlaten Waarom leraren de sector verlaten Onderzoek naar de uitstroom uit het primair en voortgezet onderwijs J.F.M. de Jonge J.A. de Muijnck Zoetermeer, november 2002 1 Dit onderzoek is uitgevoerd voor het Sectorbestuur

Nadere informatie

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland Uitstroom van personeel onder de loep Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland ZorgpleinNoord Ellen Offers Haren, oktober 2009 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl producten

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg September 2006 2 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg Een evaluatie van artikel 25 van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Directie Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie

bezuinigingsmonitor: formatiereductie bezuinigingsmonitor: formatiereductie Rekenkamer Rotterdam oktober 2012 voorwoord De voorliggende bezuinigingsmonitor is een initiatief van de rekenkamer om het zicht van de raad op de realisatie van

Nadere informatie

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN

GEBRUIK EN EFFECTEN VAN DEELRAPPORT 1 WW EN BWW IN HET HBO AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN GEBRUIK EN EFFECTEN VAN WW EN BWW IN HET HBO DEELRAPPORT 1 AANLEIDING, BESCHRIJVING EN KOSTEN REGELINGEN Zestor, arbeidsmarkt- en opleidingfonds hbo is opgericht door partijen bij de cao-hbo: GEBRUIK EN

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo

Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo Geef ze de ruimte! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers in het po en vo GEEF ZE DE RUIMTE! De fysieke werkomgeving in het onderwijs; een onderzoek onder medewerkers

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007

Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 Een Hap uit een Gegroeide Olifant Vierde Monitoring Fysieke belasting in Verpleeg- en Verzorgingshuizen 2007 onderzoek in opdracht van SOV&V Sociaal Overleg Verpleeg- en Verzorgingshuizen JJ Knibbe NE

Nadere informatie