Definitieve versie september Sociaal Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Definitieve versie september 2013. Sociaal Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 s c h o l e n g r o e p Definitieve versie september

2 2 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Organisatie 7 3 Personeelsbeleid Personeel in kerncijfers Samenstelling personeelsbestand Leeftijdsverdeling personeelsbestand Onderverdeling personeelsbestand Verdeling functiecategorieën Gemiddelde personeelslasten (GPL) Verzuimanalyse Verzuimanalyse Spinoza Verzuimanalyse per school Landelijke cijfers algemeen Landelijke cijfers VO Ontwikkelingen Arbeidsdeskundige onderzoeken en re-integratietrajecten 2 e spoor Modernisering van de ziektewet Aanbevelingen Aanbevelingen van Beleidsmatige ontwikkelingen Denksessies Kweekvijver & Masterclasses Lerarenbeurs Inspirezzo Onderwijsbezuinigingen Arbeidsmarkt& Opleidingsfonds Voion Ontwikkelingen in sociale zekerheid Ontwikkelingen WAO/WGA -lasten Werkloosheidslasten Arbeidsvoorwaarden Trekkingsrecht Jubileumgratificatie Entreerecht Deelname diverse regelingen BAPO-overzichten Scholingsuitgaven Functiemix GMR-aangelegenheden Ontwikkelingen scholen s Gravendreef College 30 3

4 3.7.2 Gymnasium Novum Sint Maartenscollege Stip Dalton/ID-college/bibliotheek VMBO Voorburg Veurs Lyceum CvB/Raad van Toezicht Overige ontwikkelingen Arbeidsmarktbeleid en arbeidsmobiliteit Boventalligheid Kwaliteit 33 4 Toekomstige ontwikkelingen personeelsbeleid Modernisering Ziektewet Werkkostenregeling Bezuinigingen Taakbeleid 36 Afkortingen 37 Bijlage 1 Instroom / uitstroom 41 Bijlage 2: Samenvatting exit formulieren 42 Bijlage 3: Leeftijden 43 Bijlage 4: Aantal personeelsleden en man/vrouw-verdeling 47 Bijlage 5: Vast /tijdelijk dienstverband 47 Bijlage 6: Voltijd/deeltijd 49 Bijlage 7: Salarisschaal per functiecategorie 50 Bijlage 8: Tabellen verzuimcijfers Spinoza Totaal rapportage Merces 67 Verzuimrapportages (Bron: Arbo Unie) 70 4 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

5 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2012 van de Stichting Scholengroep Spinoza. Hierin kunt u de ontwikkelingen in 2012 met betrekking tot het personeelsbeleid lezen op het gebied van arbeidsmobiliteit, sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden. Tevens wordt een vooruitblik gemaakt naar de toekomstige personele ontwikkelingen. De veranderingen in het personeelsbestand worden weergegeven in de bijlagen. Goed werkgeverschap vormt het vertrekpunt voor het personeelsbeleid binnen Spinoza. Het college van bestuur (CvB) heeft in 2011 zijn visie op besturen en leiding geven verwoord in een notitie, waarin hij het belang van een gezamenlijk gevoelde en herkenbare wijze van leiding geven onderschrijft. Ten behoeve van leiderschapsontwikkeling is in 2012 een start gemaakt met masterclasses voor (toekomstig) leidinggevenden stond in het teken van de onderwijsbezuinigingen. De zogenaamde stille bezuinigingen (het jarenlang fixeren van de materiële lumpsumvergoedingen en het onvoldoende compenseren van de loonkostenstijgingen) eisen zijn tol en hebben de financiële buffers doen slinken. Voeg daarbij de toegenomen financiële risico s ten aanzien van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers (hogere WGA-lasten en groeiende re-integratieverplichtingen) en het noodzakelijkerwijs langer doorwerken van personeel (hogere loonkosten en BAPO-lasten) en het is duidelijk dat het personeelsbeleid in het teken stond van krimp. De in het sociaal jaarverslag gepresenteerde cijfers komen uit het personeels- en salarisadministratiesysteem Eventuele verschillen in cijfers ten opzichte van voorgaande jaarverslagen hebben te maken met verschillen in de rekenkundige opbouw van de kengetallen (t.o.v. voorgaande jaren) en/of voorkomende personeelsmutaties later in het jaar met terugwerkende kracht. P.A.W. Lamers voorzitter College van Bestuur Scholengroep Spinoza 5

6 6 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

7 2 Organisatie In 2002 hebben de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs (VO) in Leidschendam-Voorburg besloten gezamenlijk als Scholengroep Spinoza de toekomst in te gaan. Een belangrijke reden hiervoor vormde de noodzaak om in de gemeente Leidschendam-Voorburg het onderwijs te herschikken. In samenspraak met de gemeente is een toekomstvisie ontwikkeld, die ervoor moest zorgen dat er in 2011 voor Leidschendam-Voorburg kwalitatief hoogstaand en pluriform voortgezet onderwijs in goed gehuisveste scholen aangeboden zou worden. Weliswaar is nog niet alles gerealiseerd, maar voor elk van de onderdelen van de toekomstvisie bestaan uitgewerkte plannen. Inmiddels zijn er twee nieuwe schoolgebouwen opgeleverd en volgt in 2013 het nieuwe schoolgebouw voor Stip Dalton. Onder het bestuur van Scholengroep Spinoza vallen acht scholen voor voortgezet onderwijs en een bestuursbureau. De Spinozascholen hebben ieder een eigen herkenbare identiteit, die uiteraard past binnen de missie en visie van Spinoza. De kwaliteitszorg binnen het onderwijs heeft structurele aandacht gekregen; de ondersteuning vanuit het bestuursbureau ten aanzien van financiën, personeel en huisvesting & beheer is in hoge mate geprofessionaliseerd. Het CvB heeft voor de jaren een strategisch beleidsplan beschreven met daarin onderstaande missie. Missie van Spinoza: Spinoza zorgt voor kwalitatief hoogstaand en pluriform voortgezet onderwijs in Leidschendam-Voorburg en omstreken. Het verzorgen van goed onderwijs aan de leerlingen is het primaire doel van Spinoza. De professionaliteit die nodig is om dit doel te bereiken, bevindt zich op de scholen, in de hoofden en harten van de docenten. De organisatie van Spinoza is erop gericht de kwaliteit van het primaire proces maximaal te ondersteunen. De professionaliteit wordt o.a. gewaarborgd door goed opgeleid en gemotiveerd personeel en het aanbod van scholing bijvoorbeeld het interne management developmenttraject (de kweekvijver voor leraren met managementtalent). Daarnaast is er een aantal overleggroepen waarin kennis gedeeld wordt en beleid wordt ontwikkeld, te weten het schooldirecteurenoverleg (SDO), de beleidsgroep P&O, het sociaal medisch teamoverleg (SMT) en de netwerken van ICT-coördinatoren, vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren. De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het CvB. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het CvB. De raad van toezicht heeft in

8 besloten om het CvB terug te brengen van een tweehoofdig naar een eenhoofdig CvB. Dit is in september 2012 geëffectueerd met het vertrek naar de Tweede Kamer van de voormalige voorzitter CvB, Paul van Meenen. Vanaf dat moment heeft het voormalige lid CvB, Dick van Hennik, het voorzitterschap op zich genomen, weliswaar voor tijdelijke duur, aangezien hij reeds met FPU was gegaan. Eind 2012 is dan ook gestart met de sollicitatieprocedure om te komen tot een nieuwe voorzitter CvB, die in april 2013 in dienst is getreden. 8 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

9 Aantallen medewerkers 3 Personeelsbeleid 3.1 Personeel in kerncijfers Er zijn verschillende invalshoeken van waaruit het personeelsbestand van Spinoza bekeken kan worden. In dit sociaal jaarverslag zoomen wij in op de volgende onderdelen; verdeling man/vrouw/, verdeling deeltijd/voltijds, verdeling vaste/tijdelijke aanstelling, verdeling naar functie- en leeftijdscategorie. Dit vanuit de insteek te streven naar een evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand. Daarnaast lichten we de ziekteverzuimcijfers, de BAPO-regeling en deelname aan collectieve regelingen toe. Tot slot bekijken we de resultaten van de functiemix en het beleid. Dit hoofdstuk toont de grafische weergave van eerder genoemde personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar In bijlage 1 tot en met 7 worden de kengetallen van de verschillende scholen/afdelingen/jaren weergegeven Samenstelling personeelsbestand Het totale personeelsbestand van Stichting Scholengroep Spinoza bedraagt op de peildatum 31 december personeelsleden. De respectievelijke in- en uitstroom bedraagt 93 en 113 medewerkers. Dat betreft het aantal personeelsleden dat in dienst is gekomen of uitdienst is gegaan en de personeelsleden die een uitbreiding of inkorting van de betrekkingsomvang hebben gehad: Samenstelling personeelsbestand Aantal personen Instroom Uitstroom De gemiddelde leeftijd van werknemers die instromen binnen Stichting Scholengroep Spinoza (34,4) is lager vergeleken met die bij andere onderwijsinstellingen binnen de sector Voortgezet Onderwijs (36,6). De gemiddelde leeftijd van werknemers die uitstromen bij Stichting Scholengroep Spinoza (46,6) is lager vergeleken met die bij andere onderwijsinstellingen binnen de sector Voortgezet Onderwijs (47,3)*. (*Bron: Werkgeversspiegel ABP over 2012) 9

10 Percentage per categorie Percentage per leeftijdscategorie Leeftijdsverdeling personeelsbestand De leeftijdsverdeling van alle personeelsleden in 2012 werkzaam bij Stichting Scholengroep Spinoza ziet er als volgt uit: Leeftijdsverdeling personeelsbestand 30% 20% 10% 20% 21% 28% 17% 12% 0% 2% <24 25 t/m t/m t/m t/m 59 > Onderverdeling personeelsbestand De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk) en verhouding man-vrouw is als volgt: Onderverdeling personeelsbestand 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 38,4% 61,6% 80,2% 19,8% 48,0% 52,0% Fulltime Parttime Vast Tijdelijk Man Vrouw 10 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

11 Percentage per functiecategorie Verdeling functiecategorieën De totale omvang van 490 werktijdfactor (fte) geeft, procentueel verdeeld over de diverse functiecategorieën, het volgende beeld: Verdeling functiecategorieën 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 6,8% 21,3% 71,9% Directie Ondersteunend Onderwijzend Gemiddelde personeelslasten (GPL) Het voortgezet onderwijs bevindt zich in financieel zeer zwaar weer. De financiële positie van scholen is de afgelopen jaren snel uitgehold door een combinatie van kostenstijgingen (in het kader van de functiemix en inkorting carrièrepatronen), bezuinigingen en achterblijvende bekostiging. Onderstaande grafieken geven het verschil tussen de gemiddelde personeelslasten (in de lumpsum) en GPL per functiecategorie in 2011 en 2012 aan. Bij twee van de drie categorieën is sprake van een stijging. N.B. De personeelslasten in lumpsum dienen niet alleen ter dekking van de loonkosten, maar hieruit worden ook bekostigd de WW-lasten, WGA-lasten, reintegratie- en outplacementtrajecten, Arbodienst, scholingsuitgaven, ingehuurd personeel, het personeelsadministratiepakket, wervingskosten personeel etc Gemiddelde loonkosten (GPL) Personeelslasten in lumpsum 0 OP OOP DIR 11

12 Gemiddelde loonkosten (GPL) Personeelslasten in lumpsum 0 OP OOP DIR Door de gemiddelde loonkosten af te zetten tegen de bekostiging (personeelslasten in lumpsum) is een forse loonkostengroei te zien ten opzichte van een minimale bekostigingsgroei. Zowel in 2011 als in 2012 zijn in de functiecategorieën OP (4,8% loonkostengroei tov 1,2% bekostigingsgroei) en DIR (1,8% loonkostengroei tov 0,4% bekostigingsgroei) de verschillen het grootst. 3.2 Verzuimanalyse ZVP = verzuimpercentage ZMF = ziekmeldingsfrequentie GZVD = gemiddelde ziekteverzuimduur Verzuimanalyse Spinoza ZVP 2011 : 5,54 ZVP 2012 : 5,25 ZMF 2011 : 1,78 ZMF 2012 : 1,78 Uit de tabellen (zie bijlage 8) blijkt dat vrouwen een hoger ZVP dan mannen hebben, dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen en dat vrouwen ook langer ziek zijn dan mannen. OOP-ers zijn gemiddeld langer ziek dan OP-ers. OP-ers melden zich iets vaker ziek dan OOP-ers. Net als in de landelijke VO cijfers neemt ook bij Spinoza met het stijgen van de leeftijd het verzuimpercentage toe, de meldingsfrequentie af en de verzuimduur toe. Leeftijdsgroepen die gezien het verzuim aandacht behoeven zijn: 24 t/m 34 jaar en 55+. Bij Spinoza werken meer vrouwen dan mannen. In het kader van de feminisering van het onderwijs is het verstandig aandacht te hebben voor vrouwelijke werknemers, met speciale aandacht voor vrouwen in de leeftijdsgroep t/m 34 jaar. Verzuim naar leeftijd In de jaren 2010, 2011 en 2012 hebben de hoogste leeftijdsgroepen het hoogste ZVP. Het ZVP van de leeftijdsgroep 55 t/m 59 jaar is ten opzichte van vorig jaar gelijk 12 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

13 gebleven. De leeftijdsgroep 25 t/m 34 jaar heeft ten opzichte van 2011 een hoger ZVP, deze groep heeft ook de hoogste ZMF. De leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar heeft ook een hoge ZMF. Verzuim naar geslacht In de meeste leeftijdsgroepen hebben vrouwen in de leeftijdsgroepen een hoger ZVP dan de mannen. In bijna alle leeftijdsgroepen hebben vrouwen een hogere ZMF. Vrouwen in de leeftijdsgroep 25 t/m 34 hebben een opvallend hoge ZMF. In deze leeftijdsgroep is de ZMF zowel bij mannen als bij vrouwen in 2012 wel iets gedaald in vergelijking met Verzuim naar functiecategorie OOP-ers in de leeftijdsgroep van 55 + hebben een hoog ZVP. In de andere leeftijdsgroepen hebben de OP-ers een hoger ZVP. OOP-mannen melden zich iets vaker ziek dan de OOP-vrouwen. Bij de OP-ers melden vrouwen zich veel vaker ziek dan mannen. OP-ers van 25 t/m 34 jaar hebben een erg hoge ZMF. Verzuim naar verzuimduur Hoe hoger de leeftijd, hoe langer het verzuim duurt. Man of vrouw maakt hier niet veel verschil. In leeftijdsgroepen t/m 54 jaar duurt het verzuim van vrouwen langer. Onderverdeeld in functies duurt de gemiddelde verzuimduur van DIR het langst en de verzuimduur van het OP het kortst. In 2012 zijn er minder dagen verzuimd dan in Kort verzuim (t/m 7 dagen) is iets afgenomen, middellang verzuim (8 t/m 42 dagen) is iets toegenomen, lang verzuim (43 t/m 365 dagen) is iets afgenomen, en erg lang verzuim (meer dan 365 dagen) is behoorlijk afgenomen. Verzuim en BAPO Medewerkers van 52 jaar of ouder kunnen gebruik maken van de BAPO (Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen). Het is een vorm van arbeidsurenvermindering (afbouw van arbeidsduur) voor ouder personeel in het voortgezet en het basisonderwijs, met het doel de werkdruk op oudere leeftijd wat te beperken. Medewerkers die BAPO opnemen hebben een hoger ZVP dan medewerkers die geen BAPO nemen. Dit is ook landelijk zo. Omdat er nog geen onderzoek naar gedaan is, kunnen er nog geen conclusies aan verbonden worden. Nemen medewerkers bijvoorbeeld BAPO op omdat ze dat nodig hebben om hun energie beter te kunnen verdelen? Zijn ze kwetsbaarder? Als er geen BAPO zou zijn zou dan in de leeftijdsgroep 52+ het ZVP hoger zijn? Dit alles moet nog onderzocht worden. Arbo Unie en bedrijfsarts Spinoza geeft alleen nog ziekmeldingen aan de Arbo Unie door waarbij beoordeling en advisering door de Arbo Unie gevraagd wordt. 13

14 Arbeidsomstandighedenspreekuur (bron: bedrijfsarts) Er zijn in 2012 in totaal 24 spreekuurcontacten met 21 medewerkers geweest, zonder dat er sprake was van actueel arbeidsverzuim. De meeste contacten vonden plaats op initiatief van de werknemer. 13 maal was er sprake van werk gebonden aspecten als werkdruk (3x), samenwerkingsverhouding (2x), arbeidsvoorwaardelijke zaken (3x), arbeidsomstandigheden(3x) en advies beeldschermbril (2x). 11 maal is tevens een advies aan de werkgever verzonden. Bijvoorbeeld inzake belastbaarheid (6x), interventie psycholoog of coach (2x) en aanpassing werkomstandigheden (3x). Verzuimoorzaken (bron: bedrijfsarts) Een deel van de verzuimgevallen is beoordeeld door de bedrijfsarts. Deze gevallen worden geregistreerd door de Arbo Unie. Er is, in vergelijking met 2011, een lichte daling in het aantal verzuimgevallen door psychische aandoeningen (met beoordeling door de arbodienst). Met vergelijkbare duur per geval. Van de 93 verzuimgevallen in 2012 waren er 11 met klachten van het bewegingsapparaat (11,8%), 32 met psychische klachten (34,4%) en 50 met overige klachten (53,8%). Het aantal werk gerelateerde verzuimgevallen in 2012 (14) is t.o.v gedaald. In 12 van de 14 gevallen was er sprake van mentaal belastende arbeid gebonden factoren. Ziek uit tijdelijke dienst In 2012 is 1 persoon met een tijdelijke aanstelling ziek uit dienst gegaan Verzuimanalyse per school Bij de verzuimanalyse per school zijn alleen de opvallende verzuimcijfers gemeld. De tabellen met alle cijfers zijn te vinden in de bijlage. Scholengemeenschap Dalton Voorburg ZVP 2011 : 3,78 ZVP 2012 : 3,69 ZMF 2011 : 1,99 ZMF 2012 : 1,77 De verzuimcijfers van Dalton Voorburg zitten onder de gemiddelde Spinozaverzuimcijfers. De leeftijdsgroepen 25 t/m 34 jaar en 55 t/m 59 jaar springen er ten opzichte van de andere leeftijdsgroepen uit met een hoog ZVP. Het zijn hier met name de vrouwen die veel ziek zijn. In bovengenoemde leeftijdsgroepen komen twee situaties voor van langdurige ziekte met medische redenen. 14 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

15 De drie leeftijdsgroepen tussen de 25 t/m 54 jaar hebben een hoge ZMF. Bij deze leeftijdsgroepen melden vrouwen zich vaker ziek dan mannen. Conclusie, aandacht voor: vrouwen, de leeftijdsgroepen 25 t/m 34 jaar en 55 t/m 59 jaar (ZVP) en de leeftijdsgroep 25 t/m 54 jaar (ZMF). François Vatelschool ZVP 2011 : 5,47 ZVP 2012 : 6,43 ZMF 2011 : 1,65 ZMF 2012 : 1,85 Nadat in 2011 het ZVP gedaald was, is het in 2012 weer gestegen. In bijna alle leeftijdsgroepen verzuimen vrouwen meer dan mannen. Het ZVP bij de directie 35 t/m 44 jaar is hoog. Het OP vanaf 35 jaar verzuimt veel. Bij het OOP neemt het verzuim toe met de leeftijd. Voor de ZMF geldt hetzelfde als bij het ZVP: ten opzichte van 2010 is de ZMF gedaald in 2011, en weer gestegen in Vooral in de leeftijdsgroep 35 t/m 44 is de ZMF erg hoog. Vrouwen in deze leeftijdsgroep verzuimen nog meer dan de mannen. Conclusie, aandacht voor: Vrouwen in bovengenoemde leeftijdsgroepen (ZVP) en speciaal vrouwen in de leeftijdsgroep 35 t/m 44 jaar (ZMF). s Gravendreef College ZVP 2011 : 6,47 ZVP 2012 : 4,18 ZMF 2011 : 1,89 ZMF 2012 : 1,99 Het ZVP is in 2012 gedaald en is nu weer terug op het niveau van De leeftijdsgroep 55 t/m 59 jaar (en dan met name vrouwen, OOP) springt er uit met een hoog ZVP. Werknemers tussen de 45 en 59 jaar melden zich vaker ziek dan werknemers in de andere leeftijdsgroepen. Het ZVP ligt onder het gemiddelde van Spinoza, maar de ZMF ligt boven het gemiddelde van Spinoza. Het zijn met name vrouwen die vaker verzuimen. Dit geldt ook voor de leeftijdsgroepen tot 24 jaar (OP), en bij vrouwen 45 t/m 54 jaar. Mannen (OP )hebben een hoge ZMF in de leeftijdsgroep 55 t/m 59 jaar. Conclusie, aandacht voor: ZMF bij mannen van 55 t/m 59 jaar, en vrouwen tot 34 jaar en van 45 t/m 54 jaar. Gymnasium Novum ZVP 2011 : 7,13 ZVP 2012 : 8,22 ZMF 2011 : 1,29 ZMF 2012 : 1,53 Het ZVP is bij Gymnasium Novum in 2012 gestegen. Eigenlijk hebben alle leeftijdsgroepen, behalve 60+, een ZVP van 9 of meer. In de leeftijdsgroep 25 t/m 34 15

16 jaar verzuimen de vrouwen het meest, maar in de leeftijdsgroepen 35 t/m 59 jaar zijn het de mannen die het meest verzuimen. Het OOP heeft een hoog ZVP in de groep 55 t/m 59 jaar, het OP in de groepen van 25 t/m 54 jaar. De ZMF is gestegen, maar blijft laag ten opzichte van Spinoza totaal. Alleen de groep 35 t/m 44 jaar heeft een iets hogere ZMF dan het gemiddelde van Spinoza. Vrouwen van 25 t/m 34 jaar hebben een hoge ZMF. Het OOP heeft in de leeftijdsgroep 25 t/m 44 jaar een hoge ZMF en het OP heeft in de leeftijdsgroep 25 t/m 44 jaar een hoge ZMF. Conclusie, aandacht voor: het ZVP in alle leeftijdsgroepen en de ZMF bij vrouwen, met name in de leeftijdsgroep t/m 34 jaar. Sint Maartenscollege ZVP 2011 : 4,44 ZVP 2012 : 5,24 ZMF 2011 : 1,81 ZMF 2012 : 1,71 Bij het Sint Maartenscollege is het ZVP gestegen en de ZMF gedaald. Het ZVP ligt op het gemiddelde van Spinoza. Leeftijdsgroepen met een hoog ZVP zijn 25 t/m 34 jaar, 45 t/m 54 jaar en 60 jaar en ouder. Het zijn hier de OP-ers die voor het hoge ZVP zorgen. De OOP-ers hebben een laag ZVP. Verder onderverdeeld naar M/V hebben vrouwen in de leeftijdsgroepen 25 t/m 34 jaar en 45 t/m 54 jaar een opvallend hoog ZVP. De leeftijdsgroep 55 t/m 59 heeft een hoge ZMF. Het zijn met name de OP-ers die veel frequent verzuimen. Mannen in de leeftijdsgroepen 35 t/m 44 jaar en 55 t/m 59 jaar hebben een hoge ZMF. Net als vrouwen van 45 t/m 54 jaar. Conclusie, aandacht voor: het ZVP van vrouwen in de leeftijdsgroepen 25 t/m 34 jaar en 45 t/m 54 jaar. En verder aandacht voor de ZMF bij het OP, met name in de leeftijdsgroepen 45 t/m 59 jaar. Stip Dalton ZVP 2011 : 12,10 ZVP 2012 : 5,25 ZMF 2011 : 2,00 ZMF 2012 : 2,18 Het ZVP is fors gedaald, en zit nu op het gemiddelde van Spinoza. Deze school heeft rond de 20 medewerkers. Het relatief kleine aantal personeelsleden kan voor grote schommelingen zorgen in de percentages. De leeftijdsgroepen 55+ hebben een hoog ZVP. Bij 55 t/m 59 jaar zijn het de mannen die een heel hoog ZVP hebben, en bij 60+ zijn dat de vrouwen. Bij de groepen van 55 jaar en ouder zijn het de OP-ers die veel verzuimen. De ZMF ligt boven het gemiddelde van Spinoza. De groep 45 t/m 54 jaar valt op door 16 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

17 een hele hoge ZMF, waarbij de vrouwen een nog iets hogere ZMF hebben dan de mannen. Conclusie, aandacht voor: de leeftijdsgroep Veurs Lyceum ZVP 2011 : 5,92 ZVP 2012 : 5,91 ZMF 2011 : 2,04 ZMF 2012 : 1,77 Het ZVP is gelijk gebleven en de ZMF is gedaald. De leeftijdsgroep 25 t/m 34 jaar heeft een ZVP van 7,87 en de leeftijdsgroep van 60 jaar en ouder heeft een ZVP van 11,45. Het zijn hier met name de OP-ers die een hoog ZVP hebben. Mannen van 25 t/m 34 jaar hebben een ZVP van 8,99 en mannen van 60 jaar en ouder hebben een ZVP van 12,85. Vrouwen van 45 t/m 54 jaar hebben een ZVP van 9,41. OOP-ers van 35 t/m 54 jaar hebben een ZVP van meer dan 7,5. De groep 25 t/m 34 jaar heeft een ZMF van 2,51, vrouwen in deze groep hebben een ZMF van 2,84. Vrouwen van 55 t/m 59 hebben een ZMF van boven de 2. Conclusie, aandacht voor: vrouwen van 25 t/m 34 (ZMF) en 55 t/m 59 jaar (ZMF), en aandacht voor werknemers van 60+. Veurs Voorburg ZVP 2011 : 5,58 ZVP 2012 : 3,56 ZMF 2011 : 1,50 ZMF 2012 : 1,68 Veurs Voorburg zit met de verzuimcijfers ruim onder het gemiddelde van Spinoza. De leeftijdsgroep 55 jaar en ouder heeft een hoog ZVP. Hier zijn het de mannen uit het OP die veel verzuimen. Vrouwen uit de leeftijdsgroep 25 t/m 34 melden zich duidelijk vaker ziek. In de leeftijdsgroep 35 t/m 54 jaar zijn het de mannen die het meest frequent verzuimen. De OP-ers t/m 44 jaar hebben een hoge ZMF. Conclusie: aandacht voor de OP- ers van 55+ (ZVP) en OP-ers t/m 44 jaar in verband met frequent verzuim. Rebound ZVP 2011 : 6,36 ZVP 2012 : 3,67 ZMF 2011 : 5,50 ZMF 2012 : 4,00 Bij Rebound werken 5 personen. Dit kleine aantal kan grote verschuivingen laten zien in de cijfers. Conclusie, aandacht voor: de ZMF. 17

18 BBOA ZVP 2011 : 6,63 ZVP 2012 : 7,01 ZMF 2011 : 1,45 ZMF 2012 : 1,94 Ook BBOA is een redelijk kleine groep van, inclusief de ICT-ers, 29 werknemers. Zowel ZVP als ZMF zijn gestegen. De groep 55 t/m 59 jaar heeft zowel een bijzonder hoog ZVP als een hoge ZMF. De groep 60 jaar en ouder zit met het ZVP ook ruim boven het gemiddelde van Spinoza. Conclusie, aandacht voor: de leeftijdsgroep 55 jaar en ouder Landelijke cijfers algemeen Het ZVP onder werknemers in Nederland daalde van 4,5 % in 2011 naar 4,1 % in In 2011 was de GZVD 25 dagen, en in 2012 was dat 23 dagen. Aan de ene kant lijkt de crisis voor een afname van het verzuim te zorgen, omdat mensen bang zijn hun baan te verliezen. Aan de andere kant lijkt de crisis ook tot meer verzuim te leiden vanwege stress op het werk en in de privésituatie. Hetzelfde werk moet vaak met minder mensen gebeuren. Overspannenheid trof in 2012 een jongere leeftijdscategorie (30-34 jaar). In 2012 had 1 op de 3 werknemers die langdurig verzuimden psychische klachten. In 2010 en 2011 was dit 1 op de 5. In 2012 had 29 % van het langdurig verzuim een psychische oorzaak. Verzuim door klachten aan het bewegingsapparaat bleef van 2010 t/m 2012 ongeveer gelijk. In 2010 was dat 38 %, en in 2012 was dan 35%. Verzuim door andere lichamelijke klachten daalde van 40 % in 2010 naar 30 % in 2012 (analyse van arbo-bureau 365, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers) Landelijke cijfers VO De landelijke verzuimcijfers voor het VO zijn afkomstig van VOION (VO In Ontwikkeling). Het VOION heeft de cijfers over 2011 bekend gemaakt. Over 2012 zijn nog geen verzuimcijfers bekend. In 2011 zijn de verzuimpercentages in het voortgezet onderwijs licht gestegen. Dat geldt zowel voor het onderwijzend personeel (OP) als ook voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Het verzuim onder het OP stijgt van 4.9 % in 2010 naar 5,2 % in 2011, en onder OOPers van 5,4 % in 2010 naar 5,5 % in De stijging van de verzuimcijfers kan niet zonder meer helemaal worden toegeschreven aan de toename van het verzuim in het VO, omdat de gebruikte dataset niet exact overeenkomt met de dataset waarover de verzuimcijfers van 2010 zijn berekend. Conclusies van VOION: Met het stijgen van de leeftijd neemt het percentage verzuim toe, de meldingsfrequentie af en de gemiddelde duur van verzuim toe. Dit is een bekend 18 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

19 patroon in de Nederlandse beroepsbevolking. Het OOP heeft een hoger ZVP in vergelijking met het OP. OOP-ers verzuimen gemiddeld langer, maar melden zich minder vaak ziek dan OP-ers. In 2008 en 2009 lag het verzuim onder degenen die van de BAPO regeling gebruik maakten lager dan dat van degenen die geen BAPO genoten. In 2010 keerde deze verhouding om. Ook in 2011 verzuimen degenen met BAPO meer. Hiervoor is zonder nadere analyse geen verklaring te geven. Vrouwen verzuimen meer dan mannen. Ze hebben een hoger ZVP, een hogere ZMF en hebben een iets langere verzuimduur dan mannen. Dit geldt voor zowel OP-ers als OOP-ers, maar opvallend is dat het verschil in verzuim tussen mannen en vrouwen voor het OP groter is dan voor het OOP. Dat doet vermoeden dat naast de traditionele rolverdeling ook de aard van de functie (mogelijkheden om balans werk privé gezond te houden) een rol speelt bij het verschil in verzuim tussen mannen en vrouwen. In het licht van de feminisering van de VO, vindt het VOION dit een zorgelijke ontwikkeling. Het VOION adviseert oog te hebben voor de balans werk privé van vrouwen. Directieleden verzuimen minder. Directieleden hebben meer regelmogelijkheden en kunnen de werkbelasting beter afstemmen op wat zij op dat moment aankunnen. Het werk is minder tijd- en plaatsgebonden. Bij het OP geldt al jaren: hoe groter de aanstellingsomvang, hoe lager het verzuim. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat er meer vrouwen zijn die in deeltijd werken. De verstedelingsgraad, de regio of denominatie blijken steeds minder een voor ziekteverzuim onderscheidend kenmerk te zijn. Wel blijkt uit de cijfers van 2011 dat het ZVP stijgt met de proportie leerlingen van allochtone afkomst. Dit geldt voor zowel OP als OOP. Het toenemend ZVP in relatie tot de proportie allochtone leerlingen wordt in hoofdzaak bepaald door een hogere ZMF. De gemiddelde GZVD is voor alle categorieën ongeveer gelijk. 3.3 Ontwikkelingen Arbeidsdeskundige onderzoeken en re-integratietrajecten 2 e spoor Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag als er een WIA-uitkering aangevraagd wordt. Het arbeidsdeskundig onderzoek wordt steeds meer een verplicht onderdeel van het re-integratieverslag. Als een werknemer bijna een jaar ziek is adviseert de bedrijfsarts op ons verzoek of het verstandig is een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. In zo n onderzoek worden de mogelijkheden van de zieke werknemer in kaart gebracht in het eigen werk, bij de eigen werkgever en bij ander werk en een andere werkgever. Als eerder bekend is dat het hervatten van het eigen werk moeilijk wordt, dan moet het arbeidsdeskundig onderzoek eerder plaatsvinden. Het niet (tijdig) laten uitvoeren van het arbeidsdeskundig onderzoek leidt in de veel gevallen tot een 19

20 loondoorbetalingsverplichting van het UWV. De arbeidsdeskundige onderzoeken en de re-integratietrajecten 2 e spoor brengen meer kosten met zich mee voor de werkgever. In 2012 hebben 7 arbeidsdeskundige onderzoeken plaatsgevonden en 3 re-integratietrajecten 2 e spoor. (In 2012 is er 1 gestart en nog niet afgerond. In 2011 is er 1 gestart; deze liep door tot in 2012 en is nu afgerond. In 2012 is er 1 traject gestart en dit traject is ook in 2012 afgerond) Modernisering van de ziektewet Op 2 oktober 2012 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd dat moet leiden tot meer financiële prikkels voor werkgevers. Het belangrijkste element is de invoering van een gedifferentieerde ZW-premie op werkgeversniveau. In het verlengde daarvan wordt ook een nieuwe, gedifferentieerde WGA-premie ingevoerd. Die is gebaseerd op de instroom in de WGA vanuit de Ziektewet, en geldt met name voor de werkgever bij wie de betreffende WGA-er op de eerste ziektedag in dienst was. Per saldo worden in de toekomst de ziekte- en arbeidsongeschiktheidslasten van de werknemers met een tijdelijk dienstverband toegerekend aan de laatste werkgever. Hoewel de premie op macroniveau gelijk blijft, gaan er tussen instellingen duidelijke verschillen ontstaan. Werkgevers die het slechter doen dan gemiddeld zullen dat voelen, en werkgevers die het beter doen, zullen erop vooruitgaan. De premie per 1 januari 2014 zal gebaseerd worden op uitkeringen die zijn toegekend per 1 januari Als een werknemer met een tijdelijk contract door ziekte uit dienst gaat, is het UWV nog steeds verantwoordelijk voor de re-integratie, maar draagt de werkgever hiervoor de financiële verantwoordelijkheid. Het is van belang dat een instelling in contact blijft met ex-werknemers, en daar een goede administratie van bijhoudt. Dat maakt bijvoorbeeld controle van de beschikking van de Belastingdienst mogelijk. Ook kan dat van belang zijn voor een eventuele herbeoordeling Aanbevelingen Aandacht voor voorkomen van verzuim, proactief. Aandacht voor frequent verzuim. Frequent verzuim is vaak een signaal dat er iets niet goed gaat. Voorkomen van grijs verzuim, verzuim bespreekbaar maken. Aandacht voor risicogroepen: vrouwen, ouderen. Goede administratie bijhouden van medewerkers die ziek uit dienst gaan Aanbevelingen van 2011 De aanbevelingen 2011 zijn niet uitgevoerd. De scholen die de training omgaan met verzuim nog niet gevolgd hadden, hadden geen belangstelling voor deze training. Het onderzoek naar werkvermogen, de Workability-index, is om financiële redenen niet van start gegaan. 20 Stichting Scholengroep Spinoza voor Voortgezet Onderwijs

Sociaal Jaarverslag 2014

Sociaal Jaarverslag 2014 s c h o l e n g r o e p Sociaal Jaarverslag 2014 Definitieve versie 2.0 Juli 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Organisatie 6 3 Personeelsbeleid 8 3.1 Personeel in kerncijfers 8 3.1.1 Samenstelling personeelsbestand

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2013

Sociaal Jaarverslag 2013 s c h o l e n g r o e p Sociaal Jaarverslag 2013 Definitief versie 1.1 november 2014 Sociaal Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Organisatie 5 3 Personeelsbeleid 6 3.1 Personeel in kerncijfers

Nadere informatie

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer?

Hoe kan het dat de loonsverhoging maar 1,2% is. Er is toch geen nullijn meer? Veelgestelde vragen onderhandelaarsakkoord cao vo 2014-2015 1. Loonparagraaf Hoeveel loonsverhoging is afgesproken? In de cao is, als voorschot op het einde van de nullijn voor overheid en onderwijs in

Nadere informatie

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget

6.A Levensfasebewust personeelsbeleid. Individueel keuzebudget 6.A Levensfasebewust personeelsbeleid Individueel keuzebudget 1. De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen

Nadere informatie

INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek 2011...2 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken...

INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek 2011...2 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken... INHOUD Samenvatting verzuimonderzoek...2 Uitvoering verzuimonderzoek...2 Verzuimcijfers...2 Conclusies...3 Ziekteverzuimcijfers en personeelskenmerken...3 Conclusies...4 Ziekteverzuimpercentage en schoolkenmerken...5

Nadere informatie

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid

Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid 1. Regeling Levensfasebewust Personeelsbeleid In deze uitvoeringsregeling staat de wijze beschreven waarop STOVOH in het schooljaar 2016 2017 wil omgaan met de

Nadere informatie

Veilig, gezond & vitaal werken. Verzuimcijfers 2014 voortgezet onderwijs Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken

Veilig, gezond & vitaal werken. Verzuimcijfers 2014 voortgezet onderwijs Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken Veilig, gezond & vitaal werken Verzuimcijfers voortgezet onderwijs Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken Verzuimcijfers voortgezet onderwijs Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget

Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget Voorgenomen bestuursbesluit Uitvoeringsregeling Inzet persoonlijk budget MT Bestuursbureau : n.v.t. Voorgenomen besluit CvB : 4 november 2014 Behandeld in CvS : 27 november 2014 Behandeld in GMR : 11 november

Nadere informatie

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016

koef lits NIEUWJAARSRECEPTIE: Het bestuursbureau wenst jullie een Zalig Kerstfeest en een Voorspoedig 2016 koef lits nieuws voor alle medewerkers van de stichting K.O.E. 8 januari 2012 december 2015 Inclusief Sociaal Jaarverslag NIEUWJAARSRECEPTIE: Dit jaar wijken we af van onze nieuwjaarstraditie. In verband

Nadere informatie

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009)

Personeelshandboek 4.7.7 BAPO-regeling Stichting Lek en IJssel (versie juni 2009) De BAPO-regeling Inleiding De regeling Bevordering Arbeids Participatie Onderwijspersoneel (BAPO) is een belangrijk onderdeel van het leeftijdsbewust personeelsbeleid. De BAPO-regeling heeft ten doel het

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015

Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 Uitvoeringsregeling Levensfasebewust Personeelsbeleid ONDERWIJSGROEP GALILEI Vanaf augustus 2015 PERSOONLIJK KEUZEBUDGET CAO VO 2014-2015 voor medewerkers Onderwijsgroep Galilei. In de CAO VO 2014 2015

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 1 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2007: het gehele jaar Kalenderjaar 2008: van januari 2008 tot half augustus 2008 Om een volledig beeld te kunnen vormen van de

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Verzuimanalyse MBO-sector

Verzuimanalyse MBO-sector Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2011 t/m 2 e kwartaal 2012 MBO Raad Woerden, November 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2012

Verzuimonderzoek PO en VO 2012 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2012 DUO Informatieproducten Ako Madomi 15 september 2013 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 1.1 OPZET ONDERZOEK... 6 1.2 LEESWIJZER... 8 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Veilig, gezond & vitaal werken. Verzuimcijfers 2015 Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken

Veilig, gezond & vitaal werken. Verzuimcijfers 2015 Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken Veilig, gezond & vitaal werken Verzuimcijfers Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken Verzuimcijfers Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken... Uitgevoerd door: In opdracht van: DUO VOION

Nadere informatie

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs?

Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Artikel pag. 5-8 Wie werken er in het christelijk en reformatorisch onderwijs? Opzet en verantwoording van het onderzoek In de afgelopen maanden heeft een projectgroep vanuit de redactie van DRS Magazine

Nadere informatie

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs

Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs Kaderregeling Vierslagleren in het voortgezet onderwijs... Inleiding Voor het voorgezet onderwijs (vo) is de verwachting dat het huidige lerarentekort, dat zich vooral voordoet in een aantal vakken, de

Nadere informatie

Veilig, gezond & vitaal werken. Verzuimcijfers 2016 Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken

Veilig, gezond & vitaal werken. Verzuimcijfers 2016 Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken Veilig, gezond & vitaal werken Verzuimcijfers Uitsplitsing naar personeelsen schoolkenmerken Verzuimcijfers Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken... Uitgevoerd door: In opdracht van: Uitgave:

Nadere informatie

Verzuimcijfers Veilig, gezond & vitaal werken. Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken

Verzuimcijfers Veilig, gezond & vitaal werken. Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken Verzuimcijfers Veilig, gezond & vitaal werken Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken Verzuimcijfers Uitsplitsing naar personeels- en schoolkenmerken... Uitgevoerd door: In opdracht van: Dienst

Nadere informatie

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap

Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap Productinformatie WGA Eigenrisicodragerschap 1. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen De WIA bestaat uit twee onderdelen: De regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) De regeling

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling

Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Levensfase bewust Personeelsbeleid Uitvoeringsregeling Svok 1 juli 2016 2 e versie Cao 2016/17 1 In deze uitvoeringsregeling wordt hoofdstuk 7 van de CAO VO 2016-2017 nader uitgewerkt voor de SVOK. Per

Nadere informatie

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek

Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs. 40 urige werkweek Veel gestelde vragen (FAQ s) CAO Primair Onderwijs 40 urige werkweek Wat houdt de 40 urige werkweek in? Bij wtf 1,000 werkt een medewerker 40 uur per week. De normjaartaak komt te vervallen, maar medewerkers

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 8A.1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen op

Nadere informatie

Het akkoord per sector op hoofdlijnen

Het akkoord per sector op hoofdlijnen Het akkoord per sector op hoofdlijnen ALGEMEEN Al het onderwijspersoneel (onderwijzend en ondersteunend) krijgt op de dag van de leraar in 2008 een bedrag van 200 euro indien men fulltime werkt, deeltijders

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs Vergrijzing en duurzame inzetbaarheid in het onderwijs 1. Inleiding Nederland heeft te maken met vergrijzing van de Nederlandse (beroeps)bevolking. De overheid heeft hierdoor diverse maatregelen getroffen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg.

Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Medezeggenschapsstatuut van stichting Scholengroep Spinoza te Voorburg. Dit statuut betreft de volgende scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag staan: - Sint Maartenscollege - Sgm Dalton-Vatel - Veurs

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2013

Verzuimonderzoek PO en VO 2013 EINDTRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2013 DUO Informatieproducten Ako Madomi 11 november 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 7 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2015

Verzuimonderzoek PO en VO 2015 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2015 DUO Informatieproducten Ako Madomi 19 augustus 2016 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 2 1 INLEIDING... 5 1.1 OPZET ONDERZOEK... 5 1.2 LEESWIJZER... 6 2 VERZUIMKENGETALLEN

Nadere informatie

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014.

1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. CAO PO Hoofdstuk 8A Duurzame inzetbaarheid Artikel 1 Inwerkingtreding 1. De artikelen in dit hoofdstuk treden in werking op 1 oktober 2014. 2. De artikelen 6.35 en 8.25 en bijlage XI van deze cao komen

Nadere informatie

Verzuimonderzoek PO en VO 2011

Verzuimonderzoek PO en VO 2011 EINDRAPPORTAGE Verzuimonderzoek PO en VO 2011 DUO Informatieproducten André Dickmann en Oscar Terpstra 2 november 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding 1.1 Opzet onderzoek 1.2 Leeswijzer 2. Verzuimkengetallen

Nadere informatie

Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009

Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009 Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009 VERZUIM EN VERVANGING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 2009 - eindrapport - Dr. M. Witvliet Drs. S.G. van Otterloo Drs. H. van Leenen Dr. B. Dekker Amsterdam,

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Zuid- en Oost-Gelderland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Zuid- en Oost-Gelderland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: september 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep

Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep Regeling werktijden, vakantie en verlof OOP Pontes Scholengroep De regeling werktijden, vakantie en verlof is per 1 januari 2012 aangepast

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie

Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010. Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Jaarverslag NUVO verzuimdienst over 2010 Evaluatie op het gebied van verzuim en preventie Opstellers: Ad Smit /Anja Kostermans Maart/april 2010 1 Inhoudsopgave 1. Verzuimanalyse 2010 tov 2009 3 2. Preventie..4

Nadere informatie

De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen)

De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) Contactpersoon: Diederik Brink, 030 751 1726, dbrink@cnvo.nl Datum: juli 2013 De BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) In de diverse onderwijssectoren is de BAPO-regeling al geruime tijd onderwerp

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015

Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Flevoland Regionale arbeidsmarktrapportages voortgezet onderwijs 2015 Regio Flevoland... De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt,

Nadere informatie

UWV Kennisverslag

UWV Kennisverslag UWV Kennisverslag 2016-8 Marcel Spijkerman DE DALENDE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN WGA ERS VERKLAARD Over de invloed van vergrijzing en uitkeringsduur Kenniscentrum UWV September 2016 Het UWV Kennisverslag

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook

Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Uitleg BAPO / presentatie op de loonstrook Irene Euro - Cent Salarisstraat 15 1111 VS Deventer Salarisspecificatie maart 2015 Qualiant B.V. Singel 9 7411 HV Deventer Tel.: 0570-767370 Uitb. Looncomponent

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Noord-Holland datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015

11 september 2014. Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 11 september 2014 Onderhandelingsakkoord CAO-PO 01-07-2014 tot en met 30-06-2015 Eerste Informatievoorziening en te hanteren procedures: Met dit onderhandelingsakkoord hebben sociale partners beoogd tot

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête

Belangrijkste resultaten van de. Nationale Enquête Belangrijkste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2013, uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. De volgende onderwerpen komen in deze uitgave aan bod: Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2014

Periodieke Brancherapportage 2014 Periodieke Brancherapportage 2014 Peildatum: 1 januari 2015 Brancheorganisatie: Datum: Februari 2015 Sectormanager: Jaap Tinga Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal jaarverslag 2015 Wageningen UR Met elkaar maken we Wageningen UR; de medewerker is ons belangrijkste kapitaal en de ontwikkeling van onze medewerkers draagt bij aan de

Nadere informatie

NTR Sociaal Jaarverslag 2011

NTR Sociaal Jaarverslag 2011 NTR Sociaal Jaarverslag 211 2 onbepaalde 3 ultimo 211 4 Sociaal Jaarverslag Voorwoord onbepaalde 3 ultimo 211 4 Met genoegen presenteren wij u het eerste Sociaal Jaarverslag van de NTR. De komende jaren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Haaglanden en Rijn Gouwe De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11

Inhoudsopgave. Bijlage: De standaard rekenregels voor verzuimmaten...11 Verzuimanalyse MBO-sector 3 e kwartaal 2013 t/m 2 e kwartaal 2013 MBO Raad Woerden, oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het genereren van de verzuimgegevens... 4 3. Van registratie naar informatie...

Nadere informatie

Levensfasebewust personeelsbeleid. Jong geleerd is oud gedaan, maar. nooit te oud om te leren!

Levensfasebewust personeelsbeleid. Jong geleerd is oud gedaan, maar. nooit te oud om te leren! Levensfasebewust personeelsbeleid Jong geleerd is oud gedaan, maar. nooit te oud om te leren! Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 4 De verschillende rollen... 4 2. De leeftijdsopbouw... 5

Nadere informatie

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2

1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2. 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 BAPO: VEEL GESTELDE VRAGEN. 1. Wanneer komt een personeelslid in aanmerking voor BAPO?...2 2. Hoeveel uren BAPO-verlof kan een personeelslid krijgen?...2 3. Hoe dient een personeelslid, dat gebruik wenst

Nadere informatie

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen

CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling. 1. Inleiding. 2. Begripsbepalingen CONCEPT 01 juni 2017 Generieke LVO-regeling 1. Inleiding Met het oog op de forse daling van het leerlingaantal de komende jaren zal ook het personeelsbestand van LVO moeten inkrimpen. Daarnaast is het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en Midden-Brabant De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio West- en datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Rotterdam / Rijnmond De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio / datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Limburg De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Limburg datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs Amsterdam. December PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Amsterdam December 2012 5 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis-

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014

REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013. Gemeente Rotterdam. januari 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers REGIONALE ARBEIDSMARKTRAPPORTAGES PRIMAIR ONDERWIJS 2013 Gemeente januari 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is het kennis-

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Friesland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ).

Figuur 1: Verzuimpercentage onderwijzend personeel en ondersteunend personeel in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ( ). Het verzuimpercentage onder het in het primair onderwijs is tussen en afgenomen, van 6,8% in naar 6,4% in. In het voortgezet onderwijs is het verzuimpercentage onder het relatief stabiel: in komt het verzuimpercentage

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Tijdreeks verzuimcijfers 2. Verzuim naar geslacht 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB HRM Algemeen Fout! Ongeldige bes tandsnaam. Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. mmwjan/2017.07722 Onderwerp Analyse ziekteverzuim; aanpak inhuur naar vast. Agendapuntnr. 3.5 AB-vergadering

Nadere informatie

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs

Flankerend beleid. 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014. Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014 Vastgesteld d.d. 18 april 2011 door het bestuur van stichting Wolderwijs Flankerend beleid Stichting Wolderwijs 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel

De arbeidsmarkt voor leraren po Regio Drenthe / Overijssel De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Drenthe / Overijssel datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

(V)SO in beeld. november 2015

(V)SO in beeld. november 2015 november 015 Focus op de sector De sector (v)so is volop in ontwikkeling. Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit (v)so en het Toezichtkader (v)so vragen de komende jaren veel van speciaal onderwijs scholen

Nadere informatie

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2011: van januari 2011 tot december 2011

Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2011: van januari 2011 tot december 2011 Ziekteverzuimanalyse van O2A5 Kalenderjaar 2011: van januari 2011 tot december 2011 Inleiding Voor u ligt de ziekteverzuimanalyse opgemaakt over het kalenderjaar 2011. In deze analyse wordt gekeken naar

Nadere informatie

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca

Notitie. Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 1. AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca. VAN : Secretariaat Veneca Notitie AAN : Commissie Sociale Aangelegenheden en Leden van Veneca VAN : Secretariaat Veneca DATUM : 22 september 2014 ONDERWERP : Verzuimrapportage 2e kwartaal 2014 NUMMER : 20344209 Algemeen Vanaf het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Flevoland De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers

Regionale arbeidsmarktrapportages. primair onderwijs 2012. Regio Achterhoek. December 2012. PO. Van en voor werkgevers en werknemers ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers Regionale arbeidsmarktrapportages primair onderwijs 2012 Regio Achterhoek December 2012 3 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is

Nadere informatie

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters

Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Casemanagers met de advocaten van Kantoor Mr. van Zijl erachter! Premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van Ziektewet- en WGA-uitkeringen van vangnetters Op 4 oktober 2012 is de Wet beperking ziekteverzuim

Nadere informatie

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur-

Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Model uitvoeringsregeling bijzonder budget voor oudere medewerkers en overgangsregeling BAPO -bestuur- Versie 2, d.d. 3 maart 2015, drs W. (Wlma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager P&O advies i.s.m.

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007

Onderhandelingsakkoord CAO RDW Oktober 2007 Onderhandelingsakkoord CAO RDW 2007-2010 Oktober 2007 Looptijd Partijen komen een looptijd overeen van 1 januari 2007 tot 1 juni 2010. Loonparagraaf De salarissen worden als volgt structureel verhoogd:

Nadere informatie

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015

01-12-2014. Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 01-12-2014 Bespreking nieuwe CAO PO 2014-2015 Vernieuwing van de cao PO grotendeels gebaseerd op onderhandelaarsakkoord! Afspraken over: Loonparagraaf Looptijd en werkingssfeer Professionalisering Werkdruk

Nadere informatie

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren

Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren Betreft: Onderwijs cao s en effect op de jaarrekening van de regeling duurzame inzetbaarheid en werktijdvermindering senioren In dit memo wordt stilgestaan bij een aantal aspecten uit de vernieuwde onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Ontwikkeling van de loonkosten en de BAPO van 2009 tot 2020 in het Primair Onderwijs

Ontwikkeling van de loonkosten en de BAPO van 2009 tot 2020 in het Primair Onderwijs Ontwikkeling van de loonkosten en de BAPO van 2009 tot 2020 in het Primair Onderwijs datum 17 februari 2011 auteurs dr. Hendri Adriaens dr. ir. Peter Fontein versie 2.0 classificatie standaard CentERdata,

Nadere informatie