Ondersteuning bij dyslexie Salland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuning bij dyslexie Salland"

Transcriptie

1 Ondersteuning bij dyslexie Salland

2 INHOUD Leren leren, leren leven! 3 Procedure aanvraag ondersteuning 3 Ondersteuningsmogelijkheden op Salland 4 Dyslexie 4 Screening en onderzoek 5 Dyslexiepaspoort 5 Terugkommiddag 6 Informatieavond voor ouders 6 Begeleiding 6 Ouders 6 Leerlingen 6 Hulpmiddelen 6 Compenserende dyslexie-ict 7 Aanvraag voor een daisyspeler of cd-rom s 8 Daisysoftware op de computer 8 Bibliotheek 10 Mediatheek 11 Websites en adressen 11 Vragen 11 Bestellen 11 Betalen 12 Bijlage 1: dyslexiepaspoort Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 2

3 Leren leren, leren leven! Op onze school werken we vanuit de visie Leren leren, leren leven! vanuit de pedagogiek van de hoop. De meeste leerlingen kunnen met een regulier programma het VMBO-diploma halen. Echter, er zijn leerlingen vastlopen binnen het bestaande aanbod. Wij vinden dat ook deze leerlingen in staat gesteld moeten worden om het diploma te halen. Dit kan door ondersteuning te bieden op verschillende gebieden. Procedure aanvraag ondersteuning De mentor krijgt signalen van de vakdocenten dat het niet naar wens gaat met één van zijn mentorleerlingen. Dit kan cijfermatig zijn maar ook op sociaal-emotioneel gebied. De mentor een zorgaanvraag kan indienen bij de zorgcoördinator. De mentor zoekt contact met de ouders voor toestemming van bespreken in het Zorgteam. Deze aanvraag wordt besproken in het Zorgteam waarin de orthopedagoog, de leerplichtambtenaar, de leerling coördinator en een sectorleider zitten. Als ouders ontvangt u, via de mentor, een terugkoppeling van deze bespreking en ook de voorgestelde interventie wordt met u besproken. Mochten de zorgen van dien aard zijn dat er verdere stappen moeten worden ondernomen dan wordt de leerling ook in het Zorg Advies Team (ZAT) besproken. In dit team kan de school gebruik maken van de expertise van deskundigen o.a. ACCARE, Schoolarts, School Maatschappelijk Werk. Zie hiervoor ook onderstaand schema. Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 3

4 Ondersteuningsmogelijkheden op Salland Mocht een leerling meer ondersteuning nodig hebben dan de mentor hem kan bieden, dan kan er door middel van een zorgaanvraag bekeken worden welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Leerlingbegeleiding Mocht het zorgteam besluiten dat een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning dan kan dat via de leerlingenbegeleiders van Salland. Deze leerlingenbegeleiders gaan regelmatig met de leerling in gesprek. Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken naar de ontwikkeling van de leerling in samenhang met zijn/haar probleem. Na een aantal gesprekken wordt er dan gekeken of de leerling het alleen verder kan. Voor de ene leerling is dat sneller als de ander. Faalangst Zijn er signalen van faalangst bij een leerling dan is het mogelijk om op Salland een onderzoek hiernaar te doen. Aan de hand van een vragenlijst wordt er gekeken naar de mate van faalangst. Wij hebben dan de mogelijkheid om een faalangst reductie training aan te bieden. Indien nodig kan er ook doorverwezen worden naar externe instanties. Rebound De reboundvoorziening is een klas voor leerlingen die door grensoverschrijdend gedrag of een gebrek aan motivatie niet meer kunnen functioneren binnen de reguliere leerlingenzorg van onze school. Na een zorgvuldig voortraject met de betrokken leerling en zijn ouders, wordt er door het zorgadviesteam besloten tot plaatsing in de rebound. De reboundklas is een lokaal op Salland Zuid. Hier krijgt de leerling de kans om gedrags- en leervaardigheden aan te leren en te laten zien dat hij weer kan terugkeren naar z'n eigen klas. Plaatsing in de rebound is niet vrijblijvend. Als het om wat voor reden dan ook niet lukt om terug te keren naar de eigen klas, wordt er gezocht naar een andere school. Ouders worden over de voortgang geïnformeerd en spelen een belangrijke rol in het reboundtraject. Een leerling zit maximaal drie maanden in de reboundklas. Er is in het speciale lesprogramma veel aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden zodat de leerling aan zijn eigen specifieke problemen kan werken. Elke leerling volgt zijn reguliere lesprogramma zodat er geen leerachterstanden ontstaan. Als school hebben wij te maken met meer dan 10% dyslectische leerlingen. Voor ons een reden om het dyslexie beleid van Salland hier nader te beschrijven. Dyslexie Dyslexie is een hardnekkige stoornis bij het technisch lezen en/of spellen. Het heeft niets te maken met de intelligentie. Ondanks extra oefenen blijven de problemen met het lezen en/of spellen bestaan. Een orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog kan de diagnose dyslexie stellen en een bijbehorende dyslexieverklaring geven. Leerlingen die problemen hebben met het lezen of spellen kunnen het onderwijs minder goed volgen. Daar moet immers veel gelezen en geschreven worden. In veel gevallen lijdt hun zelfvertrouwen daar onder. Meer dan 10 % van de leerlingen op Salland heeft problemen met lezen en spellen als gevolg van dyslexie. Een deel van deze kinderen heeft al een achterstand opgelopen Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 4

5 binnen het basis onderwijs. Anderen lopen vast in de brugklas, als ze met de moderne vreemde talen te maken krijgen. Van dyslexie blijf je je hele leven last houden. Ook na begeleiding blijven dyslectici trage lezers die veel extra inspanning moeten leveren om alles te lezen wat er in het onderwijs gelezen moet worden. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel goed bruikbare hulpmiddelen verkrijgbaar. Zo kun je met minder problemen lezen, schrijven en studeren. Het is belangrijk te zoeken naar mogelijkheden die bij de leerling passen en goed helpen. Ook is het belangrijk dat de leerling weet bij wie hij/zij terecht kan voor vragen of dyslexie en hulpmiddelen. Protocol Masterplan Dyslexie Screening en onderzoek De afgelopen jaren zijn er dyslexie protocollen ontwikkeld voor het basis- en het voortgezet onderwijs. Daarmee kan de school stap voor stap werken aan het opsporen van dyslexie en het begeleiden van dyslectische leerlingen. 1. Op CS Vincent van Gogh worden alle leerlingen in de eerste klas van het VMBO gescreend op uitval van spelling en/of leessnelheid. ( protocol Masterplan Dyslexie) 2. De leerlingen die laag scoren op de spelling- en/of leessnelheidstoets worden door de zorgcoördinator met de mentor besproken. 3. De screeningsgegevens worden in samenhang met de gegevens van het leerlingenvolgsysteem van de basisschool en de gegevens van de leerlingenbespreking bekeken. 4. Indien noodzakelijk wordt er door de remedial teacher en/of orthopedagoog van de school een nader onderzoek naar het lezen en spellen verricht. 5. Als blijkt dat de leerling mogelijk dyslectisch is zal aan de ouders geadviseerd worden om nader onderzoek naar dyslexie te laten doen. De kosten hiervan worden niet door de school vergoed behalve voor leerlingen met een lwoo-beschikking. 6. Alle leerlingen met een dyslexie verklaring, opgesteld door een orthopedagoog-generalist of GZpsycholoog, ontvangen een dyslexie paspoort van de school en krijgen begeleiding van een remedial teacher. 7. Na ongeveer 6 begeleidingslessen wordt er door de remedial teacher een plan van aanpak geschreven. Deze 6 lessen kunnen ook verdeeld worden over meerdere jaren. 8. Mocht de dyslectische leerling in de bovenbouw opnieuw vastlopen op gebied van spellen en/of lezen dan kan de leerling een herhalingsprogramma aangeboden worden. Uiteraard wordt aan de ouders/verzorgers toestemming gevraagd voor onderzoek. Dyslexiepaspoort Leerlingen met een dyslexie verklaring hebben recht op bepaalde faciliteiten die het gemakkelijker maken om te studeren. De leerlingen krijgen dan een dyslexie paspoort van CS Vincent van Gogh waarop de faciliteiten, die voor de betreffende leerling van toepassing zijn, staan vermeld. Dit wordt bepaald aan de hand van het dyslexie onderzoek. Voorbeelden van faciliteiten zijn: - extra tijd bij toetsen; - niet herhaaldelijk fout rekenen van spellingfouten; - mondeling overhoren is ook toegestaan. Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 5

6 Terugkommiddag Eens per twee jaar wordt er een terugkommiddag voor dyslectische leerlingen georganiseerd. Op deze middag worden onderwerpen besproken die het maken hebben met dyslexie en vragen waar je op school tegen aan loopt met dyslexie. Informatieavond voor ouders Voor ouders en dyslectische leerlingen is er in mei een informatieve ouderavond over het dyslexie beleid van Salland. U kunt hier informatie krijgen over hoe het onderwijs op Salland omgaat met deze leerlingen en wat er mogelijk is om deze leerlingen te ondersteunen. Begeleiding CS Vincent van Gogh heeft afspraken gemaakt over de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Deze leerlingen krijgen begeleiding van hun mentor en docenten in de klas. Het is belangrijk dat je met je vragen of problemen die samenhangen met je dyslexie naar je mentor of docent gaat. Naast deze begeleiding is het mogelijk om ongeveer 6 lessen begeleiding te krijgen van een remedial teacher. Dit gebeurt vaak in een groepje. Dan wordt er aandacht besteed aan de problemen met lezen, schrijven of studeren. Na 6 lessen wordt er door de remedial teacher een plan van aanpak geschreven. In de mediatheek kunnen leerlingen met dyslexie, na instructie, gebruik maken van het programma Kurzweil. Ook kunnen leerlingen met dyslexie toetsen middels een voorleesprogramma maken. De leerlingen moeten ruim van te voren kenbaar maken dat ze hier gebruik van willen maken. Leerlingen die tijdens het examen gebruik willen maken van ondersteunende hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een daisyspeler, moeten dit voor 1 november van het examenjaar kenbaar maken bij de zorgcoördinator. De inspectie stelt als eis dan een leerlingen al langere tijd met dit hulpmiddel heeft gewerkt op school. Ouders Ook na de begeleiding blijven leerlingen met dyslexie trage lezers die veel extra inspanning moeten leveren om alles te lezen wat er in het onderwijs gelezen moet worden. Ouders kunnen helpen door teksten voor te lezen, het huiswerk te overhoren, te helpen bij het plannen van het schoolwerk en door hun kind te stimuleren om te blijven lezen. Door de school wordt er jaarlijks een informatieavond voor ouders georganiseerd. Leerlingen Neem de tijd om te studeren, je hebt veel herhaling nodig. Probeer daarom vooruit te werken. Studeer op een zo rustig mogelijke plek. Neem lessen op verschillende manieren op ( lezen, luisteren, uitspreken, opschrijven). Maak een samenvatting. Blijf lezen. Blijf werken aan je spelling. Houd rekening met je dyslexie bij de keuze voor je stage, vervolgopleiding en je werk. Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 6

7 Hulpmiddelen Dyslexie ICT hulpmiddelen bieden iedereen met dyslexie een grotere kans op succes. Ouders kunnen ervoor kiezen om hulpmiddelen aan te schaffen en zijn dan verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en de kosten hiervan. Voor meer informatie over hulpmiddelen kunt u kijken op de websites van bijvoorbeeld Compenserende dyslexie-ict Hieronder vindt u een aantal meest gebruikte hulpmiddelen op een rijtje: Daisyspeler Een apparaat dat de leerboeken voorleest. Dit zijn door een persoon voorgelezen bestanden. Voordelen: Nadelen: Prettig om naar te luisteren. De boeken worden door de school vergoed. Het apparaat is maar voor een functie geschikt. Relatief duur, tussen de 300,- en de 500,- Wordt over het algemeen niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Opmerking: Daisy-software is nu ook verkrijgbaar voor de Samsung Galaxy Tab2. Er zijn tweedehands Daisy-spelers te koop op marktplaats, maar dit zijn vaak exemplaren die nog werken met een cd in plaats van een SD-kaartje. Niet kopen dus. Laptop Een laptop kan natuurlijk veel meer dan een Daisyspeler, terwijl de kosten vergelijkbaar zijn. Gratis voordelige software zoals Windows8, Word en dergelijk kunt u bestellen op Voordelen: Nadelen: Multi-functioneel. Met gebruik van het gratis softwarepakket Amis heeft het dezelfde functie als een Daisyspeler. Geen CS Vincent van Gogh Assen, locatie Salland De boeken worden door de school vergoed. Te bestellen bij Dedicon.( Zie blz Tekst naar Spraak Software L2S L2S is een ICT-hulpmiddel dat digitale teksten kan voorlezen. L2S kan letters, woorden, zinnen, alinea's en volledige teksten voorlezen. Bij het voorlezen markeert de meeleescursor het woord dat wordt uitgesproken. Daardoor is het mogelijk om actief mee te lezen en helpt L2S bij zelfstandig lezen. Zeker voor dyslectische leerlingen wordt het leesplezier hierdoor aanzienlijk vergroot. Om gebruikers met een visuele beperking optimaal van dienst te zijn kan L2S o.a. ook de knoppen van internetpagina's etc. voorlezen. Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 7

8 Voordelen: Nadelen: Schoolboeken zijn als L2S-bestand te bestellen bij Dedicon en worden door de school vergoed. Gratis 30 dagen uitproberen. De aanschafkosten zijn laag te noemen in verhouding met andere gelijkwaardige software. ( 99,-) niet bekend. Kurzweil Test naar Spraak software Kurzweil 3000 is het meest geavanceerde en meest succesvolle softwarepakket voor scannen, technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren. Kurzweil 3000 is het dyslexieprogramma dat op scholen en thuis het meest wordt gebruikt. Er zijn verschillende versies beschikbaar: met of zonder ingebouwde scanfunctie in kleur of zwart/wit, standalone of voor (school)netwerk. Voordelen: Ondersteunt diverse talen. Zeer compleet, maar er zijn alternatieven die de basisfunctie; namelijk voorlezen, die goedkoper zijn. Nadelen: Prijzig, vanaf 995,- Dragon Real Speech Met de spraakherkenningssoftware Dragon NaturallySpeaking 12 Home kunt u creatiever en handiger werken dan ooit, doordat u gewoon door te praten uw pc bestuurt. Omdat Dragon begrijpt wat u zegt en hoe u het zegt, verschijnen de woorden die u uitspreekt op het scherm - driemaal sneller dan wanneer u ze typt en zonder spelfouten. Gebruik uw favoriete programma's om documenten te dicteren of te bewerken, te en, internetten of netwerken met vrienden en familie en nog veel meer. Met Dragon 12 Home werkt u sneller, prettiger en handiger dan ooit en doet u thuis of op school meer op de pc in minder tijd. Voordelen: Het programma doet echt wat het zegt. Vanaf ca. 80,- Nadelen: Het programma vraagt een behoorlijke leerfase om aan een stem te wennen. Hiervoor moet je het programma voorlezen, en dat is nu vaak net het probleem. Voorlezen met een i-pad De ipad kan zonder een extra programma teksten voorlezen, of het nu een website is (ook onze elektronische leeromgeving It s Learning), een PDF- of een Word-document. Schoolboeken worden niet in leesbare PDF s geleverd in verband met rechten. Een handige en goedkope App is Voice Dream Reader, deze geeft teksten weer in een speciaal voor dyslecten aangepast lettertype en kan op variabele snelheid PDF-documenten voorlezen. Ook kan men in de editorfunctie zelf teksten invoeren. Enkele handige adressen Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 8

9 Aanvraag voor een Daisyspeler of cd-rom s Daisy CD-Rom s afspelen kan op een daisy speler. Een daisyspeler kan je bestellen via bijvoorbeeld lexima, dedicon of opdidact. Een aantal zorgverzekeraars vergoed (een gedeelte van) de kosten van een daisyspeler. Meestal alleen bij ernstige dyslexie. Daisysoftware op de computer Daisy CD-Rom s afspelen kan ook via daisysoftware op de computer. Deze is gratis te downloaden via internet. Je moet daarvoor kijken op Het programma is gemakkelijk in gebruik. Het werkt op dezelfde manier als een CD-speler. CD-Rom s kan je bestellen bij Dedicon. Je moet lid worden van DEDICON, een kopie van de dyslexie verklaring en je boekenlijst opsturen naar Dedicon. Je krijgt dan al je schoolboeken op CD-Rom thuisgestuurd. De kosten van deze boeken worden vergoed door de school. Het lidmaatschap van Dedicon wordt niet vergoed. Een alternatief voor de Daisy CD-Rom is een SD-kaartje waar het boek gesproken op staat. Deze is dan af te spelen door middel van het gratis programma Amis. Voor het krijgen van boeken op een SD kaartje gelden dezelfde voorwaarden als voor het verkrijgen van Daisy CD-Rom s Er is veel mogelijk. Het zoeken naar de juiste hulpmiddelen vraagt maatwerk tussen leerling, ouders en school. Het is daarom van belang dat ouders zich goed laten voorlichten over de verschillende mogelijkheden. De ICT-coördinator kan u helpen bij het maken van de juiste keuze voor ICTondersteuning. De ICT-coördinator heeft eenmaal per week spreekuur in de mediatheek. Hij kan daar vragen beantwoorden van leerlingen die problemen hebben met de digitale ondersteuning. Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 9

10 Welke hulpmiddelen passen bij welk type dyslexie? Type dyslexie hulpmiddelen Meerwaarde van hulpmiddelen 1. Lichte vorm van dyslexie of andere leesen spellingsproblemen 2. Ernstige lees- en spellingsproblemen, niet veroorzaakt door dyslexie 3. Ernstige dyslexie (ca 4% van de leerlingen) Reading Pen Voorleessoftware (Sprint, ClaroRead) Mix van 1 en 3 Reading Pen Geavanceerde software (Sprint Plus of Kurzweil) Daisy speler Dragon Naturally Speaking Bij deze vorm van dyslexie moeten de uitgebreide functies van de hulpmiddelen volledig worden ingezet. Toename van de leessnelheid Beter tekstbegrip Meer lezen Beter spellen Minder vaak hulp nodig Meer zelfvertrouwen Grotere zelfredzaamdheid Meer lees- en leerplezier Presteren of eigen intelligentieniveau Stimulans om het vol te houden Bibliotheek Makkelijk Lezen Plein: een speciaal ingerichte hoek voor kinderen en jongeren met leesproblemen. 1. DVD s van speelfilms zonder ondertiteling, in het Nederlands. 2. Luisterboeken: leesboeken met een CD waarop (delen) van boeken worden voorgelezen, moeilijk woorden krijgen extra aandacht, leestips (Zoeklichtserie). 3. Luisterboeken. 4. Makkelijk-lezen boeken zonder CD (Bizon, Zoeklicht, Zoeklicht informatie, Klipper, de Meesterclub, Sprinter, Troef reeks). 5. Folders over dyslexie: Letters op de snelweg en Dyslexie of ander leesproblemen? 6. Tijdschrift van de oudervereniging Balans (Balans en Balans Kids). 7. Multimedia Gids. Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 10

11 Mediatheek De mediatheek is een centrale ruimte waar iedereen in alle rust gebruik kan maken van verschillende informatie- en mediabronnen. Openingstijden: elke schooldag van uur. Je kunt in de mediatheek: boeken, tijdschriften en strips lenen; luisterboeken lenen; werken achter een PC ( alleen voor studie doeleinden); tegen betaling printen of kopiëren; werken met Kurzweil Na instructie en overleg, mogen leerlingen met dyslexie hier gebruik van maken. Op school kunnen leerlingen met dyslexie CD-Roms s met luisteroefeningen van de betreffende methode kopen bij de docent moderne vreemde talen. Hiermee kunnen de uitspraak en luistervaardigheden geoefend worden. Websites en adressen Vragen Met vragen kunt u terecht bij: de mentor van uw zoon/dochter de remedial teacher, mevr. M. Hurenkamp de ICT-deskundige, dhr. B. Schoneveld de zorgcoördinator, mevr. J. ten Boer Bestellen Het is de bedoeling dat u als ouder(s)/verzorger(s) rechtstreeks bestelt bij Dedicon. In de maand juni komt op de website van de school de boekenlijst te staan voor het volgende schooljaar. U kunt deze lijsten op onze website. Aan de hand van deze informatie kunt u uw bestelling doen bij Dedicon. Voor het werken met Daisy-bestanden kijkt u in het boekje Hulpwijzer Dyslexie (heeft uw kind gekregen) om te kiezen voor een bepaalde uitvoering (er is een Daisy-speler, maar er is ook gratis Daisy software voor laptop/computer). Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 11

12 Betalen De factuur dient eerst door uzelf te worden betaald, maar u kunt deze bij ons declareren. U kunt dat doen door de factuur te sturen naar: CS Vincent van Gogh T.a.v. financiële administratie Postbus AE Assen Het bedrag wordt dan zo spoedig mogelijk op uw rekening teruggestort. Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 12

13 Bijlage 1: dyslexiepaspoort

14 Heb je aanvullingen nodig op dit paspoort? Meld je bij RT. Heb je RT nodig? Vraag je mentor! HANDTEKENING LEERLING: HANDTEKENING REMEDIAL TEACHER: Afdeling VMBO, locatie Salland Leerling zet een D boven de toetsen De leerling is verantwoordelijk voor het bewaren van dit paspoort. Dit paspoort is geldig gedurende de hele schoolloopbaan op Salland. Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 14

15 NAAM: DATUM: LLNR: PERSOONLIJKE FACILITEITEN 0 Toetsen worden getypt aangeleverd 0 Extra tijd bij toetsen: * per lesuur + 10 minuten * toets >100 min + 30 minuten 0 Opgaven in ARIAL 12 0 Regelfouten worden als fout geteld, inprent- en luisterfouten niet. 0 Fonetische spellingfouten worden niet meegerekend 0 Naast schriftelijk ook mondeling toetsen, indien nodig 0 Luisterboeken toegestaan 0 Liever geen voorleesbeurt geven 0 Huiswerk halverwege de les in Magister Toegestane hulpmiddelen: 0 Kurzweil (leerling geeft aan bij vakdocent) 0 Daisy-bestanden 0 Laptop/iPad 0. Adviezen MVT 0 Uitspraak hardop oefenen 0 Woorden hardop uitspreken zoals je ze schrijft 0 (oude) Taalregels blijven herhalen 0 Vaste structuur in toetsen en deze doornemen Zaakvakken 0 Doel van tekst en passende strategie benoemen 0 Vragen stellen 0 Werken volgens sticker/poster Algemeen 0 Extra instructie 0 Leerling instructie laten herhalen 0 Leerling geeft zelf aan wanneer het tempo te hoog ligt of hij/zij een opdracht niet begrijpt 0 Leerling, mentor en RT-er houden contact over dyslexie 0 Mentor informeert vakcollega s en verwerkt info steeds in Magister Ondersteuning bij dyslexie CS Vincent van Gogh, Salland 15

Ondersteuning bij dyslexie Salland

Ondersteuning bij dyslexie Salland Ondersteuning bij dyslexie Salland INHOUD Leren leren, leren leven! 3 Procedure aanvraag ondersteuning 3 Ondersteuningsmogelijkheden op Salland 4 Dyslexie 4 Screening en onderzoek 5 Dyslexiepaspoort 5

Nadere informatie

Ondersteuning bij dyslexie Salland

Ondersteuning bij dyslexie Salland Ondersteuning bij dyslexie Salland INHOUD Leren leren, leren leven! 3 Procedure aanvraag ondersteuning 3 Dyslexie 3 Protocol Masterplan Dyslexie: screening en onderzoek 4 Dyslexiepaspoort 5 Terugkommiddag

Nadere informatie

HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE

HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE HULPMIDDELEN bij DYSLEXIE Ruurdje van Laar en Tom Braams Braams&Partners bv, Deventer-Apeldoorn-Zwolle www.tbraams.nl September 2011 Wanneer? Als ondersteuning nodig is, omdat: Er een leerachterstand ontstaat

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde INHOUD I. Verschillende informatiekanalen II. Doel van hulpmiddel

Nadere informatie

Dyslexie op het Augustinianum

Dyslexie op het Augustinianum Dyslexie op het Augustinianum Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als gevolg specifieke taalverwerkingsproblemen die zich vooral uiten in problemen met lezen en/of

Nadere informatie

Beleid Dyslexie. Lorentz Casimir Lyceum

Beleid Dyslexie. Lorentz Casimir Lyceum Beleid Dyslexie Lorentz Casimir Lyceum 1 Dyslexiebeleid op het Lorentz Casimir Lyceum Het Lorentz Casimir Lyceum is een school met ambitie, die talenten maximaal wil ontplooien in een goede werk- en leeromgeving

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud INLEIDING... 3 FACILITEITEN... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen 4

Nadere informatie

DYSLEXIE Deels vernieuwde aanpak

DYSLEXIE Deels vernieuwde aanpak DYSLEXIE 2015-2016 Deels vernieuwde aanpak 1 OUDERAVOND DYSLEXIE OP HET SONDERVICK COLLEGE Dyslexie: even ter verduidelijking Voorafgaand van het schooljaar Tijdens het schooljaar Didactische ondersteuning

Nadere informatie

Voor ouders van kinderen met dyslexie ICT VOORLICHTING. Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde

Voor ouders van kinderen met dyslexie ICT VOORLICHTING. Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde ICT VOORLICHTING Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten Heleen van der Velde AANBOD ICT HULPMIDDELEN www.masterplandyslexie.nl www.balansdigitaal.nl www.ikhebdyslexie.nl

Nadere informatie

Neem er even de tijd voor!

Neem er even de tijd voor! DYSLEXIE Neem er even de tijd voor! Ongeveer 3,5 procent van alle leerlingen in het basis- en het voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen als gevolg van dyslexie. Een deel van deze kinderen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 1. Inleiding De meest geaccepteerde definitie van dyslexie is: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren

Nadere informatie

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn:

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn: Dyslexiebeleid Berlage Lyceum 1. Inleiding Het Berlage Lyceum is een school waar volop kansen worden geboden. Wij streven ernaar het maximale uit de leerlingen te halen zodat zij hun talenten ten volle

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie.

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. 1. Inleiding Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. De volgende punten komen aan de orde: Wat is dyslexie? Signaleringsprocedure dyslexie

Nadere informatie

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE PROTOCOL DYSLEXIE en DYSCALCULIE Vastgesteld 10 februari 2014 Inleiding In dit protocol zet het Montessori College Eindhoven in grote lijnen uiteen: - hoe leerlingen met leerstoornissen als dyslexie en

Nadere informatie

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen?

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen? Inhoud 1. Wat is dyslexie? 2 2. Hoe wordt dyslexie vastgesteld? 3 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 3 4. Wat kan de school doen? 4 5. Wat doen de docenten? 5 6. Wat doet de leerling? 6

Nadere informatie

OSB PROTOCOL DYSLEXIE

OSB PROTOCOL DYSLEXIE OSB PROTOCOL DYSLEXIE Amsterdam, 25 februari 2016 Vastgesteld door de schoolleiding Open Schoolgemeenschap Bijlmer 1 INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie? De OSB & de begeleiding van leerlingen met dyslexie Wederzijdse

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van het Ludger College

Dyslexiebeleid van het Ludger College Dyslexiebeleid van het Ludger College Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Kenmerken van dyslexie 2 2 De procedure 4 2.1 Ouderavond 2.2 Een vermoeden van dyslexie 2.3 De screening 2.4 De

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014)

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014) ! Dyslexieprotocol Mollerlyceum (Laatste bijstelling: 11 december 2014)! Inleiding Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney en zo kun je nog wel even doorgaan: de dyslect is in goed gezelschap!

Nadere informatie

Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden.

Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden. Kurzweil 3000 dyslexie software: alles-in-een oplossing voor technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven en studievaardigheden. Kurzweil 3000 is het meest geavanceerde en meest succesvolle

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van het Ludger College

Dyslexiebeleid van het Ludger College Dyslexiebeleid van het Ludger College Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Kenmerken van dyslexie 2 2 De procedure 4 2.1 Ouderavond 2.2 Een vermoeden van dyslexie 2.3 De screening 2.4 De

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Michaël college

Dyslexieprotocol Michaël college Dyslexieprotocol Michaël college 2016-2017 Doelstelling Doel van dit protocol is de leerlingen, ouders en docenten te informeren over de vastgelegde procedures en afspraken met betrekking tot dyslexie

Nadere informatie

Informatie over dyslexie op de OSG Dyslexiecoaches Brugklasleerlingen Mogelijkheden op school

Informatie over dyslexie op de OSG Dyslexiecoaches Brugklasleerlingen Mogelijkheden op school Informatie over dyslexie op de OSG Hieronder vind je tips die je kunt gebruiken wanneer je dyslectisch bent. Ook wordt kort uitgelegd hoe de begeleiding op de OSG is wanneer je dyslexie hebt. Deze informatie

Nadere informatie

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE

DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE DYSLEXIESOFTWARE VOORLICHTING & DEMONSTRATIE Voor ouders van kinderen met dyslexie Marjolein Smit Marjolein van Etten INHOUD Presentatie: 1. Verschillende informatiekanalen 2. Doel van hulpmiddel 3. Stappen

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

Handboek Dyslexie 2015-2016

Handboek Dyslexie 2015-2016 Handboek Dyslexie 2015-2016 INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING... 3 2. BELEID EN WERKWIJZE VESPUCCI COLLEGE... 3 3. FACILITEITEN DYSLECTISCHE LEERLINGEN... 4 4. EINDEXAMEN... 5 BIJLAGE

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE IJsselcollege, locatie Alkenlaan

Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE IJsselcollege, locatie Alkenlaan Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE In dit overzicht staat informatie over twee veelvoorkomende leerproblemen: dyslexie en dyscalculie. Daarbij gaan we in op de volgende vragen. 1. Wat is het? 2. Hoe

Nadere informatie

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek In dit protocol dyslexie schetsen we voor ouders, docenten en leerlingen een duidelijk beeld wat van Groevenbeek verwacht mag worden wanneer een leerling met

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium

Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... blz 1 2. Voorwoord... blz 2 3. Wat is dyslexie?.... blz 3 4. Dyslexieverklaring..... blz 3 4.1 aanmelden met dyslexieverklaring.. blz

Nadere informatie

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten:

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Pakket van maatregelen bij Dyslexie en Dyscalculie Dyslexie Algemeen: Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Stimuleren Schriftelijk

Nadere informatie

1. Wat is dyslexie? 2. 2. Hoe kun je dyslexie vaststellen? 3. 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 4. 4. Wat doet de school?

1. Wat is dyslexie? 2. 2. Hoe kun je dyslexie vaststellen? 3. 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 4. 4. Wat doet de school? Inhoud 1. Wat is dyslexie? 2 2. Hoe kun je dyslexie vaststellen? 3 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 4 4. Wat doet de school? 4 5. Wat doen de docenten? 6 6. Wat doet de leerling? 8 7.

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016 Dyslexiebeleid Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen Schooljaar 2015-2016 In het kader van passend onderwijs streeft Scholengemeenschap Sint Ursula voor elke

Nadere informatie

De verschillende routes worden hieronder nader omschreven en in een schema uiteengezet.

De verschillende routes worden hieronder nader omschreven en in een schema uiteengezet. ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

Inleiding. Dyslexieprotocol

Inleiding. Dyslexieprotocol Inleiding Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat dyslectische leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op het Technisch College Velsen &

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven

Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven Hoofdstuk 14 - Sneller en beter een tekst schrijven 14.1. Inleiding 199 14.2. Sneller typen met woordvoorspelling 201 14.3. Beter spellen en schrijven zonder typen 203 Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Poort

Dyslexieprotocol Poort Dyslexieprotocol Poort Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... blz 15 2. Voorwoord... blz 16 3. Wat is dyslexie?.... blz 17 4. Dyslexieverklaring..... blz 17 4.1 aanmelden met dyslexieverklaring.. blz 18 4.2

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!)

DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!) DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!) Dyslexie wordt gedefinieerd als "een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of

Nadere informatie

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003:

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: Dyslexiebeleid op de SSGN (versie januari 2015) 1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie Signaleringstoetsen klas 1 De werkwijze is als volgt De dyslexieverklaring

DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie Signaleringstoetsen klas 1 De werkwijze is als volgt De dyslexieverklaring DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Dit document is voor leerlingen, ouders, leerkrachten en belanghebbenden in het kader van het dyslexieprotocol op het Comenius College Nieuwerkerk. Het beschrijft

Nadere informatie

Handelingsplan. Dyslexie

Handelingsplan. Dyslexie Handelingsplan Dyslexie Screening op dyslexie: A. - officiële dyslexieverklaring reeds bij aanmelding aanwezig? Afhankelijk van wens ouders wordt de leerling wel/niet begeleid door dhr. Stelwagen. De leerling

Nadere informatie

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V.

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V. 1. Dyslexie 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling heeft. Dyslexie kan in meer of mindere

Nadere informatie

Dyslexiebeleid 2014-2015

Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen Bonhoeffer College, Enschede 1.Algemene faciliteiten: Alle leerlingen met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op de onderstaande faciliteiten.

Nadere informatie

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek 1b. Aansluiting bij de basisschool

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek 1b. Aansluiting bij de basisschool Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek In dit protocol dyslexie schetsen we voor ouders, docenten en leerlingen een duidelijk beeld wat van Groevenbeek verwacht mag worden wanneer een leerling met

Nadere informatie

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs?

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Augustus 2014 Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding Dyslexiebeleid Inhoud: 1. Algemene inleiding 2. Het begin van de brugklas 3. Het begin van de brugklas voor de dyslectische leerling 4. Rol van de dyslexiecoach 5. Ondersteunende technologie voor de dyslectische

Nadere informatie

TOOLKID_BINNENWERK.indd 1 03-01-13 12:20

TOOLKID_BINNENWERK.indd 1 03-01-13 12:20 TOOLKID_BINNENWERK.indd 1 03-01-13 12:20 10 Tips&Tools om kids met dyslexie te ondersteunen TOOLKID_BINNENWERK.indd 2 TOOLKID_BINNENWERK.indd 03-01-13 12:20 3 03-01-13 12:20 Help, een leerling met dyslexie

Nadere informatie

dyslectisch? Op het Wim Gertenbach College kijken we naar wat een kind wél kan.

dyslectisch? Op het Wim Gertenbach College kijken we naar wat een kind wél kan. abcdefghijklmnopqrstuvwxyz dyslectisch? Op het Wim Gertenbach College kijken we naar wat een kind wél kan. Theoretische leerweg en onderbouw HAVOmavo en onderbouw havo extra cijferlijst waarbij we rekening

Nadere informatie

2012-2013. Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium

2012-2013. Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium 2012-2013 Dyslexieprotocol Trinitas Gymnasium Drs. M. Compagner (teammanager zorg) Drs. D. van der Meijden (orthopedagoog) Trinitas Gymnasium Schooljaar 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... blz

Nadere informatie

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen

Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen Hoofdstuk 16 - Vreemde talen ondersteunen 16.1. Inleiding 215 16.2. Woorden, zinnen, in een vreemde taal laten voorlezen 217 16.3. Uitspraak van woorden leren en controleren 219 16.4. Woorden vertalen

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL. januari 2015

DYSLEXIEPROTOCOL. januari 2015 DYSLEXIEPROTOCOL 2015 2017 januari 2015 1. Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem dat invloed heeft op het gehele functioneren van een leerling. Het komt voor in alle vormen van onderwijs en

Nadere informatie

Dyslexie, S c r e e n i n g B e g e l e i d i n g. F a c i l i t e i t e n

Dyslexie, S c r e e n i n g B e g e l e i d i n g. F a c i l i t e i t e n Dyslexie, onze aanpak S c r e e n i n g B e g e l e i d i n g F a c i l i t e i t e n Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is dyslexie? 3 Beeld van dyslexie 3 Ontdekken en vaststellen van dyslexie 3 Screening

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2014-2015 Beekdal Lyceum Datum: 14-11-2014 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL. Beekdal Lyceum Datum: Auteur: Martin Jager

DYSLEXIEPROTOCOL. Beekdal Lyceum Datum: Auteur: Martin Jager DYSLEXIEPROTOCOL Beekdal Lyceum 2017 2018 Datum: 26-09-2017 Auteur: Martin Jager Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Signalering en diagnose 4 2. Signalering en diagnose 4 3. Dyslexieverklaring 4 4. Faciliteiten

Nadere informatie

Dyslexie. op het. : Isendoorn College

Dyslexie. op het. : Isendoorn College Dyslexie op het Isendoorn College Naam school Locatie Contactpersonen : Isendoorn College : Warnsveld : Maartje Robers (dyslexiecoördinator) Myrèse Salentijn (zorgcoördinator) September 2015 Inleiding

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over dyslexie en het dyslexieprotocol van OSG Sevenwolden

De meest gestelde vragen over dyslexie en het dyslexieprotocol van OSG Sevenwolden Buitenbaan Compagnie Vakcollege Joure Grou Kingcollege Fedde Schurer Havo Fedde Schurer VWO De meest gestelde vragen over dyslexie en het dyslexieprotocol van OSG Sevenwolden Dyslexieverklaring, -onderzoek

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 versie november 2012 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving leerlingen. Vandaar

Nadere informatie

Handboek DYSLEXIE

Handboek DYSLEXIE Handboek DYSLEXIE 2016-2017 Handboek Leerlingbegeleiding onderdeel Dyslexie 2016-2017 LC INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING... 3 2. BELEID EN WERKWIJZE VESPUCCI COLLEGE... 4 3. FACILITEITEN

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College oktober 2012 1 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Inleiding Sinds een aantal jaren voert het Gerrit Rietveld College een beleid op het gebied van dyslexie.

Nadere informatie

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach.

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach. Dyslexiebeleid Inleiding Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Dit betekent

Nadere informatie

Saskia Dräer en Sacha Tempels Dit document bevat informatie over de ondersteuning van leerlingen met dyslexie

Saskia Dräer en Sacha Tempels Dit document bevat informatie over de ondersteuning van leerlingen met dyslexie Dyslexieprotocol Saskia Dräer en Sacha Tempels Dit document bevat informatie over de ondersteuning van leerlingen met dyslexie F a r e l c o l l e g e j a n u a r i 2 0 1 4 K a s t a n j e l a a n 5 0

Nadere informatie

Kader dyslexie Clusius College

Kader dyslexie Clusius College Kader dyslexie Clusius College Vastgesteld door de Directieraad Datum: 16-06-2014 Inleiding Het Clusius College heeft te maken met een grote groep leerlingen die op het gebied van taal problemen heeft,

Nadere informatie

Dyslexie boekje. W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem 0183-622728. 1. Dyslexie

Dyslexie boekje. W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem 0183-622728. 1. Dyslexie Dyslexie boekje W. de Vries Robbéweg 27 4206 AK Gorinchem 0183-622728 1. Dyslexie Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en accuraat en/of vlot toepassen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2015-2016 Beekdal Lyceum Datum: augustus 2015 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Inleiding Volgens de meest gangbare definitie is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen)

Nadere informatie

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen.

De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet hebben ontvangen. Aan ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8 Betreft: Aanmelding schooljaar 2015-2016 Geachte ouders/verzorgers, De aanmelding van uw zoon/dochter kan niet doorgaan als wij onderstaande gegevens niet

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de Dyslexieprotocol Een dyslectische leerling is een leerling bij wie officieel dyslexie is vastgesteld. Er is voor hem/haar een rapport gemaakt waarin door een erkend deskundige (een psycholoog of orthopedagoog

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave

Inleiding. Inhoudsopgave Inleiding Soms heeft een kind extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren op de middelbare school. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Saskia Dräer, Suzanne Nuis en Francoise Beljaars Dit document bevat informatie over de ondersteuning van leerlingen met dyslexie

Dyslexieprotocol. Saskia Dräer, Suzanne Nuis en Francoise Beljaars Dit document bevat informatie over de ondersteuning van leerlingen met dyslexie Dyslexieprotocol Saskia Dräer, Suzanne Nuis en Francoise Beljaars Dit document bevat informatie over de ondersteuning van leerlingen met dyslexie 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding...

Nadere informatie

Begeleidingswijzer Dyslexie

Begeleidingswijzer Dyslexie Begeleidingswijzer Dyslexie Dyslexie Ongeveer 5% van de studenten in het mbo heeft dyslexie. Dit is één op de twintig studenten. Iedereen die bij Rijn IJssel werkt, kan dus te maken krijgen met studenten

Nadere informatie

Dyslexie. Ict ondersteunende hulpmiddelen. Sjaak Janssen

Dyslexie. Ict ondersteunende hulpmiddelen. Sjaak Janssen Dyslexie Ict ondersteunende hulpmiddelen Sjaak Janssen Doel: Informeren Inzicht uitslag Vragenlijst. Vergelijking van 3 meest gebruikte pakketten. Informatie over bovenschool arrangement. Slotvraag Ict

Nadere informatie

@ DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE SCHILDERSPARK. Februari 2014

@ DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE SCHILDERSPARK. Februari 2014 @ DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE SCHILDERSPARK Februari 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1. LEERLINGEN DIE AL OP DE BASISSCHOOL ZIJN GETEST OP DYSLEXIE 2 1.1 Geldige dyslexieverklaring en geldig

Nadere informatie

Dyslexie. Is dat zoiets als geen letters in je soep lusten? Loesje

Dyslexie. Is dat zoiets als geen letters in je soep lusten? Loesje Dyslexie Is dat zoiets als geen letters in je soep lusten? Loesje PROGRAMMA DYSLEXIE-AVOND 19.30 19.40 uur: Inleiding: door dhr. Spijkers, sectordirecteur VMBO/PRO 19.40 20.00 uur: Uitleg dyslexiebeleid

Nadere informatie

Voorwoord. Dyslexie is lastig, maar er valt goed mee te leven!

Voorwoord. Dyslexie is lastig, maar er valt goed mee te leven! Voorwoord Dyslexie is lastig, maar er valt goed mee te leven! Als uw kind dyslexie heeft, is de rol van u als ouder van belang. Dyslexie kan namelijk grote impact hebben op het kind en zijn omgeving. Door

Nadere informatie

Het dyslexiebeleid van de Stichting Markland College

Het dyslexiebeleid van de Stichting Markland College Het dyslexiebeleid van de Stichting Markland College Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE BREDIUS

DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE BREDIUS DYSLEXIEBELEID KALSBEEK COLLEGE LOCATIE BREDIUS Schooljaar 2016/2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. LEERLINGEN DIE AL OP DE BASISSCHOOL ZIJN GETEST OP DYSLEXIE 1.1 Geldige dyslexieverklaring en geldig psychologisch

Nadere informatie

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3.

Bij een voldoende score op het didactisch onderzoek worden geen verdere stappen genomen. Bij een lage score volgt stap 3. Protocol Dyslexie LOKET Zwijndrecht Inleiding Dyslexie is door de overheid erkend als een leerstoornis. Dat betekent dat er voor de leerlingen met dyslexie ondersteuning is en hoort te zijn. In dit protocol

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach.

Dyslexieprotocol. Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach. Dyslexieprotocol Dit protocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op het Wolfert Lyceum. Het Wolfert Lyceum wil een

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE 2.0 KEIZER KAREL COLLEGE

PROTOCOL DYSLEXIE 2.0 KEIZER KAREL COLLEGE PROTOCOL DYSLEXIE 2.0 KEIZER KAREL COLLEGE november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Signalering 3. Leerlingen getest op de basisschool 4. Lijst dyslectische leerlingen 5. Dyslexiebeleid en richtlijnen

Nadere informatie

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen?

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Een veel voorkomende vraag van ouders bij het zoeken naar een geschikte vorm van voortgezet onderwijs, betreft de begeleiding van

Nadere informatie

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith

Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith Wat zijn dyslexie hulpmiddelen? Waar moet ik op letten? door onze psychologe Marrith Hulpmiddelen bij dyslexie zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs, duizenden leerlingen hebben er al profijt

Nadere informatie

Protocol Dyslexie RLS

Protocol Dyslexie RLS Protocol Dyslexie RLS 1 Inhoudsopgave 1. Visie van het Rijnlands Lyceum Sassenheim 2. Begeleiding van dyslectische leerlingen 3. Aangepaste regelingen voor leerlingen met een dyslexieverklaring Bijlage

Nadere informatie

Dyslexie beleid. versie 2015-2016. Bettina Giovannangelo. Sascha van der Zon

Dyslexie beleid. versie 2015-2016. Bettina Giovannangelo. Sascha van der Zon L Dyslexie beleid Bettina Giovannangelo Sascha van der Zon Inhoud 1.WAT IS DYSLEXIE? ------------------------------------------------------------------------------------------ 2 1.1 Inleiding -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een handelingsplan op.

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een handelingsplan op. 1. Dyslexie 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling heeft. Dyslexie kan in meer of mindere

Nadere informatie

Dyslexie en ICT. Presentatie door Nancy Verbeten Congres Gewoon speciaal, IPON 2012 Laatste aanpassing: 14 april 2012

Dyslexie en ICT. Presentatie door Nancy Verbeten Congres Gewoon speciaal, IPON 2012 Laatste aanpassing: 14 april 2012 Dyslexie en ICT Presentatie door Nancy Verbeten Congres Gewoon speciaal, IPON 2012 Laatste aanpassing: 14 april 2012 Op ICT-gebied bestaan tal van producten om in te spelen op de onderwijsbehoeften van

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon PROTOCOL DYSLEXIE Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 7 januari 2014 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-331 Afkomstig van : Afdeling O & O Inhoudsopgave Inleiding.......3

Nadere informatie

Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum Datum: 26-05-2016 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet? Dyslexieprotocol Missie Het streven om elke leerling in staat te stellen een bij hem passende opleiding te volgen Het leveren van maatwerk d.m.v. goede communicatie tussen ouders, leerling en dyslexiecoach,

Nadere informatie

2 Wettelijke kaders m.b.t. het verlenen van ontheffing voor één der twee moderne vreemde talen Frans of Duits in het tweede leerjaar

2 Wettelijke kaders m.b.t. het verlenen van ontheffing voor één der twee moderne vreemde talen Frans of Duits in het tweede leerjaar Protocol vrijstelling van onderwijs Frans of Duits in het tweede leerjaar 1 Inleiding Dit protocol geldt voor de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, met ingang van het schooljaar 2014-2015 en maakt

Nadere informatie

Begeleiding van dyslexie

Begeleiding van dyslexie Begeleiding van dyslexie Inhoud Wat is dyslexie?... 3 Wat biedt het HVC?... 4 Onderzoek naar dyslexie in de brugklas... 4 Dyslexiepas... 4 De dyslexiecoach... 5 Dyslexie ondersteuningssoftware... 5 Meer

Nadere informatie

Het geldende dyslexiebeleid is aangepast op een aantal gebieden. Tijdens de MR-vergadering wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen.

Het geldende dyslexiebeleid is aangepast op een aantal gebieden. Tijdens de MR-vergadering wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen. MR van Schoolleiding datum 1 oktober 2013 vergadering 8 oktober 2013 betreft Dyslexiebeleid Het geldende dyslexiebeleid is aangepast op een aantal gebieden. Tijdens de MR-vergadering wordt een toelichting

Nadere informatie

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen

Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen Handvatten voor dyslecten (en andere leerlingen) bij het leren en het maken van lees- en luistertoetsen Beste leerling, Leren, lees- en luistertoetsen, voor dyslecten vaak erg lastig. Om jullie te helpen

Nadere informatie

Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013. A. Verhulst Remedial Teacher

Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013. A. Verhulst Remedial Teacher Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013 A. Verhulst Remedial Teacher INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie 3 Begeleiding van leerlingen met dyslexie 3 Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie 4 Afspraken

Nadere informatie